• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Күш білімде

Жауаптарыңызды тез табыңыз да, біздің ұсыныс жүйеміз арқылы зерттеулеріңізді кеңейтіңіз және де өзекті зерттеу тақырыптары туралы терең түсінік алуыңызға бізге мүмкіндік беріңіз

Біздің ең жақсы ресурстар

More than 5 million documents. Even those of your professors

Nazarbayev University Repository

Nazarbayev University Repository

49
0
0
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДРОВЫХ СЛУЖБ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДРОВЫХ СЛУЖБ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

49
0
0
хабаршы - Вестник КазНУ. Серия биологическая

хабаршы - Вестник КазНУ. Серия биологическая

137
0
0
ҒЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ ВЕСТНИК НАУКИ № 3(114)

ҒЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ ВЕСТНИК НАУКИ № 3(114)

240
0
0

		Просмотр «Том 72 № 4 (2020): Вестник КазНПУ им.Абая. Серия: физико-математические науки»
							| «Физико-математические науки»

Просмотр «Том 72 № 4 (2020): Вестник КазНПУ им.Абая. Серия: физико-математические науки» | «Физико-математические науки»

302
0
0
ХАБАРШЫ - kaznpu.kz

ХАБАРШЫ - kaznpu.kz

391
0
0
Внешняя политика Казахстана: цели, задачи и приоритеты на современном этапе

Внешняя политика Казахстана: цели, задачи и приоритеты на современном этапе

43
0
0
академия государственного управления - APA Repository

академия государственного управления - APA Repository

65
0
0
МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

103
0
0
(1)Кокшетауский технический институт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Кусаинов А.Б

(1)Кокшетауский технический институт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Кусаинов А.Б

142
0
0
Х А Б А Р Ш Ы С Ы - Вестник НАН РК

Х А Б А Р Ш Ы С Ы - Вестник НАН РК

24
0
0
Бюллетени и Вестники - Библиотека аль-Фараби | Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Бюллетени и Вестники - Библиотека аль-Фараби | Казахский национальный университет имени аль-Фараби

82
0
0
DOCX repository.kaznmu.kz

DOCX repository.kaznmu.kz

282
0
0
BULLETIN ВЕСТНИК

BULLETIN ВЕСТНИК

23
0
0
МАТЕМАТИКА ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ ЕСЕПТЕР ЖИНАҒЫ 1

МАТЕМАТИКА ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ ЕСЕПТЕР ЖИНАҒЫ 1

100
0
0
Коммерциялық емес акционерлік қоғам ФИЗИКА 6В07109

Коммерциялық емес акционерлік қоғам ФИЗИКА 6В07109

21
0
0
«Electronics Workbench» бағдарламасының компонеттерімен танысып, Логикалық операцияларды және оларды түрлендіру ережелерін зерттеу

«Electronics Workbench» бағдарламасының компонеттерімен танысып, Логикалық операцияларды және оларды түрлендіру ережелерін зерттеу

30
0
0
Nazarbayev University Repository

Nazarbayev University Repository

38
0
0
Просмотр « КӨНЕ ТҮРКІ ТІЛІНДЕ ҚОЛДАНЫЛҒАН КӨМЕКШІ ЕСІМДЕР»

Просмотр « КӨНЕ ТҮРКІ ТІЛІНДЕ ҚОЛДАНЫЛҒАН КӨМЕКШІ ЕСІМДЕР»

5
0
0
Implementing CLIL in teaching and teacher’s readiness to CLIL

Implementing CLIL in teaching and teacher’s readiness to CLIL

9
0
0
Advantages and disadvantages of distance learning in training a competitive specialist

Advantages and disadvantages of distance learning in training a competitive specialist

7
0
0
Recommendations for agriculture methods of growing natural producer of rubber - Taraxacum kok-saghyz Rodin   61-68

Recommendations for agriculture methods of growing natural producer of rubber - Taraxacum kok-saghyz Rodin   61-68

13
0
0
Distance learning tools in teaching a foreign language and experience of their application in Karaganda Medical University

Distance learning tools in teaching a foreign language and experience of their application in Karaganda Medical University

8
0
0
Theoretical overview of the experience of the countries of the world on the use of the polygraph in psychophysiological research

Theoretical overview of the experience of the countries of the world on the use of the polygraph in psychophysiological research

15
0
0
Просмотр « ешение уравнения Орнштейна-Цернике в гиперцепном приближении для пылевой плазмы с частицами конечных размеров.     Гиперцепті жуықтауда Орнштейн-Церник теңдеуін шектелген өлшемді тозаң плазмасы бөлшектері үшін шешу»

Просмотр « ешение уравнения Орнштейна-Цернике в гиперцепном приближении для пылевой плазмы с частицами конечных размеров. Гиперцепті жуықтауда Орнштейн-Церник теңдеуін шектелген өлшемді тозаң плазмасы бөлшектері үшін шешу»

7
0
0
Determination of quinine in drugs and beverages by fluorimetric method

Determination of quinine in drugs and beverages by fluorimetric method

6
0
0
Improving Students' Independent Work under Teacher's Supervision during Foreign Language Learning at the University

Improving Students' Independent Work under Teacher's Supervision during Foreign Language Learning at the University

11
0
0
View of  Names of animals as the main unit of linguacultural  (on the basis of Arab and Kazakh comparisons)

View of Names of animals as the main unit of linguacultural (on the basis of Arab and Kazakh comparisons)

9
0
0
Lexico-semantic relationships in the names of household items

Lexico-semantic relationships in the names of household items

6
0
0
ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҚТАРЫНДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҚТАРЫНДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

5
0
0
Precedent Phenomena as a Way of Transmitting the Author's Intention

Precedent Phenomena as a Way of Transmitting the Author's Intention

6
0
0
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕСІ

ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕСІ

230
0
0
ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНДАҒЫ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҚТАРЫНДА ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНДАҒЫ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҚТАРЫНДА ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

5
0
0
Обеспечение кибербезопасности Казахстана в условиях глобальной цифровизации

Обеспечение кибербезопасности Казахстана в условиях глобальной цифровизации

153
0
0
КӨРКЕМ ШЫҒАРМАЛАРДАҒЫ МЕТОНИМИЯЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫСЫ

КӨРКЕМ ШЫҒАРМАЛАРДАҒЫ МЕТОНИМИЯЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫСЫ

3
0
0
МАҚАЛ – МӘТЕЛДЕРДІҢ НАҚЫЛ СӨЗДЕРМЕН ЖӘНЕ АФОРИЗМДЕРМЕН АРА ҚАТЫСЫ

МАҚАЛ – МӘТЕЛДЕРДІҢ НАҚЫЛ СӨЗДЕРМЕН ЖӘНЕ АФОРИЗМДЕРМЕН АРА ҚАТЫСЫ

5
0
0
Математика и математ

Математика и математ

30
0
0
Noncommercial

Noncommercial

44
0
0
Noncommercial Joint Stock Company ALMATY UNIVERSITY OF POWER ENGINEERING AND TELECOMMUNICATIONS NAMED AFTER GUMARBEK DAUKEEV Department for Language Studies

Noncommercial Joint Stock Company ALMATY UNIVERSITY OF POWER ENGINEERING AND TELECOMMUNICATIONS NAMED AFTER GUMARBEK DAUKEEV Department for Language Studies

30
0
0
ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: Ни

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: Ни

22
0
0
Төртұштықтар теориясы 1302000-Автоматтандыру және басқару

Төртұштықтар теориясы 1302000-Автоматтандыру және басқару

29
0
0
libr.aues.kz

libr.aues.kz

79
0
0
Учитель

Учитель

57
0
0
Задачи по алгебре, арифметике и анализу

Задачи по алгебре, арифметике и анализу

560
0
0
Задачи по планитерии

Задачи по планитерии

551
0
0
ЗАДАЧИ ПО ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

ЗАДАЧИ ПО ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

128
0
0
ЗАМАНАУИ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ АСПАПТАР ТҤРЛЕРІ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ЗАМАНАУИ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ АСПАПТАР ТҤРЛЕРІ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

78
0
0
ЗАМАНАУИ ИНТЕРЬЕР СТИЛЬДЕРІ МЕН БАІҒЫТТАРЫНА САЛЫСТЫРМАЛЫ САРАПТАМА

ЗАМАНАУИ ИНТЕРЬЕР СТИЛЬДЕРІ МЕН БАІҒЫТТАРЫНА САЛЫСТЫРМАЛЫ САРАПТАМА

76
0
0
ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

78
0
0
2020, Volume 11, Number 3 - Eurasian mathematical journal

2020, Volume 11, Number 3 - Eurasian mathematical journal

22
0
0
«Инновационная направленность учебно-методической работы в ВУЗе»

«Инновационная направленность учебно-методической работы в ВУЗе»

146
0
0
NCJSC «L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY» Module Handbook Educational program 7М06112 Artificial Intelligence Technologies Nur-Sultan 2022

NCJSC «L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY» Module Handbook Educational program 7М06112 Artificial Intelligence Technologies Nur-Sultan 2022

36
0
0
ИНТЕГРАЦИЯ – ОСНОВА УСПЕХА

ИНТЕГРАЦИЯ – ОСНОВА УСПЕХА

76
0
0
Білім беру бағдарламасы бойынша пәндер каталогы

Білім беру бағдарламасы бойынша пәндер каталогы

38
0
0

Бастау azdok.org бірге

Бізге қосылыңыз