• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Information-communication technology

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Information-communication technology"

Copied!
81
0
0

Толық мәтін

(1)

Коммерциялық емес акционерлік қоғам

IT-инжиниринг кафедрасы

АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGY

5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының студенттері үшін зертханалық жұмыстарды

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар

Алматы 2018

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА

ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

(2)

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: З.К. Куралбаев, А.Р. Оразаева, А. Рамазанова.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. Information-communication technology. 5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының студенттері үшін зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар. – Алматы: АЭжБУ, 2017. – 67 б.

Әдістемелік нұсқаулар «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар»

пәні бойынша компьютерлік сыныптарда зертханалық жұмыстарды орындауға арналған. Әрбір зертханалық жұмыс үшін қысқаша әдістемелік нұсқаулар және жеке орындауға арналған жаттығулар берілген.

Әдістемелік нұсқаулар 5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының студенттері үшін зертханалық жұмыстарды орындауға арналған.

Зертханалық жұмысты орындаудан бұрын студент әдістемелік нұсқаулармен танысып, осыған байланысты материалдарды оқып және бақылау сұрақтарына жауап беруі тиіс. Зертханалық жұмысты орындағаннан кейін студент оқытушыға электронды түрде әрі жазбаша есеп беруі тиіс.

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәнінен әдістемелік нұсқаулық екі тілде, яғни қазақ және ағылшын тілдерінде жазылған.

In this paper, a complex of laboratory works on information and communication technologies is considered. Methodical instructions for the performance of laboratory works are given.

Methodical instructions to the performance of laboratory works for students of the specialty 5В070400 - Computer hardware and software.

Сурет -12, кесте - 2, әдебиет көрсеткіштері – 2.

Пікір беруші: ф.-м.ғ.к., ТКЖЖ кафедрасының доценті Хизирова М.А.

«Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2017 ж. жоспары бойынша басылады.

© «Алматы энергетика және байланыс университеті» КЕАҚ, 2018 ж.

(3)

Мазмұны

Кіріспе ...

...

6 1 Зертханалық жұмыс №1. Компьютерлік жүйенің өнімділігін есептеу: жылдамдығын, тиімділігін, қуат

шығындарын, Амдаль заңы, CPU

уақыты ...

...

8

2 Зертханалық жұмыс №2. Операциялық жүйенің қасиеттерін анықтау. Файлдар және каталогтармен жұмыс ... 1

2 3 Зертханалық жұмыс №3. Web-сайтты «ыңғайлы қолдануды» әзірлеуге қойылатын талаптарды анықтау ...

1 6 4 Зертханалық жұмыс №4. Деректер қорының құрылымын

әзірлеу, кестелер мен сұраныстарды

құру ... 2 0 5 Зертханалық жұмыс №5. Дәрістік материалдардың, ғылыми баяндамалардың және т.б. презентацияларын

жобалау және құру ... 2

6 6 Зертханалық жұмыс №6. Сандық ақпаратты өңдеу, кестелік редакторларда формулаларды өңдеу және диаграммаларды құру ...

3 0 7 Зертханалық жұмыс №7. Қарапайым желілік конфигурацияны құру. IP-адрестеу. Желі мониторингі.

Трафикті талдау. Желілік пакеттерді талдау үшін снифферлерді

пайдалану ...

3 2 8 Зертханалық жұмыс №8. Кілттерді генерациялау үшін ақпараттық-бағдарламалық құралдарды пайдалану. E- mail-мен хабарлар алмасу кезінде ЭЦҚ-ны және шифрлауды қолдану ...

3 6 9 Зертханалық жұмыс №9. Серверден деректер алу.Web- қосымшаларда графикалық интерфейсті жобалау.

Стильдерді құру ... 4 0 10 Зертханалық жұмыс №10. GoogleDocs-тің көмегіменGoogle аккаунттарды құру. Ақпаратқа қол жеткізу үшін мобильді технологиялар пайдалану, GPS навигаторлары, GSM сигнализациясы ... 4

4 11 Зертханалық жұмыс №11. HyperCam, Adobe Premiere Pro, Windows Movie Maker және т.б. бағдарламаларын

пайдалана отырып бейне-файлдарды 4

(4)

жасау ...

...

8 12 Зертханалық жұмыс №12. Smart-қосымшалармен

жұмыс: Smart TV, SmartHub және

т.б. ...

5 4 13 Зертханалық жұмыс №13. Электрондық үкіметтің

сайтында қызметтермен жұмыс:

http://egov.kz/cms/ru/government-services/for_citizen:

өтініштерді тіркеу, құжаттардың дубликаттарын беру және

т.б. ...

...

5 8

14 Зертханалық жұмыс №14. Moodle, eDXжәне т.б.

қашықтықтан оқыту ортасында сабақтың құрылымы мен мазмұнын әзірлеу ... 6

2 15 Зертханалық жұмыс №15. Кәсіби салада қолданбалы

бағдарламаларды орнату және

пайдалану ...

6 6 Әдебиеттер

тізімі ...

...

7 2

(5)

Content

Introduction ...

...

7 1 Laboratory work №1. Computation of metrics of productivity of computer system: speed, efficiency, energy expenses,

Amdal’s law, CPU time ... 9

2 Laboratory work №2. Determination of an operating system.

Operation with files and

directories ...

...

1 3 3 Laboratory work №3. Determination of requirements to development “convenient in application” the Web site ... 1

7 4 Laboratory work №4. Development of database structure,

creation of tables and

requests ...

...

2 1 5 Laboratory work №5. Design and creation of the presentations of lecture material, scientific repost, etc. ... 2

7 6 Laboratory work №6. Processing of numerical information, editing formulas and creation of charts of charts in plate editors ...

3 1 7 Laboratory work №7. Creation of a simple network configuration. IP addressing. Monitoring of a network. Analysis of traffic. Use of sniffers for the analysis of network packets ...

3 3 8 Laboratory work №8. Use of hardware and software for key generation. Application of the EDS and encoding in case of

message exchange by E-mail . 3

7 9 Laboratory work №9. Data acquisition from the server.

Design of the graphic interface Web applications. Creation of styles ... 4

1 10 Laboratory work №10. Creation of Google of accounts with use of Goggle Docs. Use of mobile technologies for receiving an information access, GPS navigators, GSM a signaling ... 4

5 11 Laboratory work №11. Creation of video files with use of programs: HyperCam, Adobe Premiere Pro, Windows Movie

Maker, etc. ... 4

9 12 Laboratory work №12. Operation with Smart-applications:

Smary TV, Smart Hub, 5

(6)

etc. ...

...

5 13 Laboratory work №13. Operation with services on the

website of the electronic government

http://egov.kz/cms/ru/government-services/for_citizen:

registration of requests, obtaining counterparts of documents, etc. ...

5 9 14 Laboratory work №14. Development of structure and the maintenance of a lesson in the environment of remote learning: Moodle, eDX, etc. ... 6

3 15 Laboratory work №15. Installation and use of application

programs in the professional

sphere ...

...

6 7 References ...

...

7 2

(7)

Кіріспе

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» орта мектепте мына пәндерді: информатика, математика, физика сияқты пәндерді оқу кезінде алған білімдеріне негізделеді. Берілген пән бойынша дәріс сабақтарында алған білімдерін нығайту үшін, сондай-ақ кәсіби қызметтің әртүрлі облыстарында қазіргі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану мүмкіндігін беретін дағдылар мен компетенциялар алу үшін арналған.

Зертханалық практикум 15 зертханалық жұмыстан тұрады; бұл жұмыстардың тақырыптары берілген пәннің барлық бөлімдерін қамтиды.

Сабақ сәйкес техникалық және бағдарламалық құралдармен қамтылған компьютерлік кластарды жүргізіледі. Зертханалық жұмыстар бойынша тапсырмаларды орындау студенттен берілген пән бойынша дәрістерде, орта мектепте информатика пәнінен алған теориялық білімдерін қолдана білуін қажет етеді.

Тапсырмаларды орындау нәтижесінде студент әртүрлі бағдарламалық өнімдермен жұмыс істеу дағдыларын, ақпаратты іздеу, сақтау және өңдеу үшін ақпараттық ресурстарды пайдалана алады.

Берілген пәнді оқу нәтижесінде алған білімдері мен дағдылары студентпен басқа пәндерді оқу, өзіндік (семестрлік, курстық және бітіру) жұмыстарын орындау кезінде пайдаланылуы мүмкін.

Әрбір зертханалық жұмыс үшін жұмыс мақсаты анықталған, тапсырмалар берілген, теориялық және әдістемелік материалдар келтірілген, әдебиет көздеріне сілтемелер бар. Әрбір зертханалық жұмысқа тақырып бойынша дәріс оқылады және қосымша оқу үшін әдебиеттер ұсынылады.

Зертханалық жұмысты орындау алдында студент оқытушының бақылау сұрақтарына жауап береді және жеке тапсырмалар алады.

Зертханалық жұмысты орындаған соң студент оқытушыға есеп тапсырады.

(8)

Introduction

The study of the discipline "Information and Communication Technologies"

is based on the knowledge, gained during training in secondary school in the disciplines: computer science, mathematics, physics. To consolidate the knowledge gained in the lecture classes on this discipline, and gain skills and competencies that will make it possible to use modern information and communication technologies in various fields of professional activity.

The laboratory workshop consists of 15 laboratory works; the themes of these works cover all sections of this discipline. Classes are held in computer classes equipped with appropriate technical and software tools. The fulfillment of assignments for laboratory work requires the student to be able to use the theoretical knowledge obtained in lectures on this discipline, as well as in computer science while studying in secondary school.

As a result of the tasks, the student gets skills to work with various software projects, use information resources to search, store and process information.

Knowledge and skills obtained as a result of studying this discipline can be used by the student when studying other disciplines, while performing independent (semester, coursework and graduation) works.

For each laboratory work, the purpose of the work, the task is given, the theoretical and methodical materials are given, there is a link to the literature sources. Each laboratory work is preceded by a lecture on the topic and literature is offered for further study. Before performing laboratory work, the student answers the supervisor's questions and receives an individual assignment.

After performing the laboratory work, the student submits a report to the teacher.

(9)

1 Зертханалық жұмыс №1. Компьютерлік жүйенің өнімділігін есептеу: жылдамдығын, тиімділігін, қуат шығындарын, Амдаль заңы, CPU уақыты

Жұмыстың мақсаты: компьютерлік жүйенің өнімділігінің негізгі метрикаларын: жылдамдығын, тиімділігін, қуат шығындарын, Амдаль заңы, CPU уақытын меңгеру және ЖЕСҚ жылдамдығын тестілеу, ДК құрылымдық сұлбасын тұрғызу.

1.1 Әдістемелік нұсқаулар

Everest Ultimate Edition — компьютердің аппараттық және бағдарламалық конфигурациясы туралы ақпаратты көруге арналған бағдарлама. Бағдарлама компьютердің конфигурациясын талдайды және жүйеде орнатылған құрылғылар – процессор, жүйелік тақшалар, видеокарталар, аудиокарталар, жады модульдері және т.с.с., сондай-ақ олармен қолданылатын командалар жиыны, олардың сипаттамалары туралы ақпарат, оларды өндірушілер, орнатылған бағдарламалық қамтамасыз ету, операциялық жүйе конфигурациясы және орнатылған драйверлер туралы толық ақпаратты береді.

Бағдарламада мәтіндердің жеткілікті толық жиыны бар:

‒ жадыдан оқу – жедел есте сақтау құрылғысынан процессорге деректерді жіберу жылдамдығын тестілейді;

‒ жадыға жазу;

‒ жадыда көшіру – жадының бір ұяшығынан басқасына процессордың кэші арқылы деректерді жіберу жылдамдығын тестілейді;

‒ жадыны тоқтату – процессормен жедел есте сақтау құрылғысынан деректерді оқудың орташа уақытын тестілеу.

1.2 Жұмысты орындауға тапсырмалар

Тапсырма 1. Компьютер туралы барлық ақпаратпен танысу.

1. Зерттелетін компьютердің терезенің оң жағындағы негізгі параметрлерінің тізімінен жазыңыз:

 компьютер типі;

 операциялық жүйе типі;

 компьютер атауы;

 пайдаланушы атауы;

 орталық процессор (ОП) типі;

 жүйелік тақша типі;

 жүйелік тақша чипсетінің типі;

 жедел (жүйелік) жады саны мен типі;

 видеоадаптер типі;

(10)

1 Laboratory work №1. Computation of metrics of productivity of computer system: speed, efficiency, energy expenses, Amdal’s law, CPU time

Objective: to study the basic performance metrics of a computer system:

speed, efficiency, energy costs, Amdahl's law, CPU time and conduct RAM performance testing to build a PC structural diagram.

1.1 Methodological guide

Everest Ultimate Edition - a program for viewing information about the hardware and software configuration of the computer. The program analyzes the computer configuration and provides detailed information about the devices installed in the system - processors, motherboards, video cards, audio cards, memory modules and etc, as well as information about their characteristics, supported sets of commands and operating modes, their manufacturers, installed software , operating system configuration and installed drivers.

The program has a wide range of tests:

– reading from memory - tests the speed of data transfer from RAM to the processor;

– recording in memory;

– copy-in-memory - tests the speed of transferring data from one memory location to another via the processor's cache;

– memory latency - tests the average time the processor reads data from RAM;

1.2 Work assignment

Task 1. Read the summary information about the computer.

1. Write out from the list of the main parameters of the computer under examination in the right window:

 type of computer;

 type of operating system;

 user name;

 type of CPU;

 type of motherboard;

 the type of chipset of the motherboard;

 number and type of RAM;

 type of video adapter;

 type of monitor.

(11)

 монитор типі;

 дисктік жинақтауыш типі мен көлемі;

 Зерттелетін ДК бар басқа енгізу-шығару құрылғыларын тізбектеңіз.

Тапсырма 2. Зерттелетін компьютердің ОП танысу.

1. Оң жақ терезедегі тізімнен ОП негізгі параметрлерін жазыңыз:

 ОП типі;

 ОП ядросының (псевдоним) атауы;

 ОП степингі;

 Нұсқаулар жиыны;

 Алғашқы жиілік;

 ОП кэш жадысының өлшемі мен сипаттамасы;

 ОП физикалық параметрлері:

Корпус типі;

Корпус өлшемі;

Транзисторлар саны;

Кристалл өлшемі;

Ядро қоректендіргішінің кернеуі;

Кернеу

Типтік сыйымдылық;

и) Максималды сыйымдылық.

2. Процессордың ағымды жиілігін жазыңыз.

3. Процессордың алғашқы жиілігін ағымдымен салыстырыңыз.

Тапсырма.

1. ДК аналық (жүйелік) тақшасымен танысыңыз.

2. Жедел есте сақтау құрығысының модульдерінің қасиетімен танысыңыз.

3. Аналық тақша чипсетімен танысыңыз.

4. ДК деректерін сақтау жүйесімен – тұрақты есте сақтау құрылғысымен (ТЕСҚ) танысыңыз.

5. Енгізу-шығару порттарының тақшасында бар құрылғылармен танысыңыз.

6. Жедел есте сақтау құрылғысының жылдамдығына тестілеу жасаңыз.

7. Алдыңғы пункттердің нәтижесі бойынша ДК құрылымдық сұлбасын тұрғызыңыз.

Бақылау сұрақтары

1. ЭЕМ құрудың негізгі принциптері, Дж. фонНейман құрылымы.

2. ЭЕМ дәстүрлі архитектурасы және фон Нейман принципі.

3. ДК құрылымдық сұлбасын салыңыз, барлық компонеттердің міндетін түсіндіріңіз. Орталық процессор, негізгі сипаттамалары. Жады жүйесі:

құрамы, міндеті. DRAM жедел жады: құрылымы, негізгі параметрлері.

Жүйелік магистраль: анықтамасы, міндеті, параметрі.

(12)

 type and amount of disk storage;

 List other In/ Out devices on the PC under test.

Task 2. Get acquainted with CPU of the computer under investigation.

1. Write down the main CPU parameters from the list in the right window:

‒ Type of CPU;

‒ Core name of the CPU;

‒ CPU stepping;

‒ instruction sets;

‒ initial frequency;

‒ the size and characteristics of the CPU's cache;

‒ physical parameters of the CPU:

a) the type of hull;

b) the size of the case;

c) the number of transistors;

d) the size of the crystal;

e) the supply voltage of the core;

f) voltage;

g) typical power;

i) maximum power.

2. Write down the current frequency of the processor.

3. Compare the original processor frequency with the current one.

The task.

1. Read the motherboard (system) PC card.

2. Get acquainted with the properties of RAM modules.

3. Get acquainted with the chipset of the motherboard.

4. Get acquainted with the PC storage system - permanent storage devices (ROMs).

5. Read the In/ Out ports on the board.

6. Test the speed of RAM.

7. Based on the results of the previous paragraphs, build a structural diagram of the PC.

Control questions

1. The basic principles of building a computer, the structure of J. von Neumann.

2. The classical architecture of computers and the principles of von Neumann.

3. Draw a block diagram of the PC, explain the purpose of all components.

CPU, the main characteristics. Memory system: composition, purpose. RAM:

DRAM: structure, basic parameters. System bus: definition, purpose, parameters.

(13)

4. FSB, Hyper Transport, PCI, PCI-E шиналары: міндеті, негізгі параметрлері, өнімділігі.

5. «Солтүстік көпір», «Оңтүстік көпір»: құрамы, міндеті.

6. ДК енгізу-шығару құрылғылары.

7. ДК өнімділігіне әсер ететін факторлар.

8. Қандай құрылғылар қандай порттарға қосылуы мүмкін?

2 Зертханалық жұмыс №2. Операциялық жүйенің қасиеттерін анықтау. Файлдар және каталогтармен жұмыс

Жұмыстың мақсаты: жиі пайдаланылатын командалар мысалында Microsoft Windows операциялық жүйесінің командалық жолдарын тәжірибелік оқу, Far Manager файлдық менеджері мысалында меню типті ОЖ интерфейсімен тәжірибелік танысу, Windows графикалық интерфейсінің мүмкіндіктерін тәжірибелік меңгеру.

2.1 Әдістемелік нұсқаулар

Операциялық жүйе (ОЖ) интерфейсі – бұл ОЖ пайдаланушының қатынасу құралы. Интерфейс көмегімен пайдаланушы ОЖ әртүрлі функцияларына қатынайды, олар файлдарды көшіру немесе бағдарламаны жүктеу және ОЖ хабарламаны алады.

Командалық жол – бұл келесі түрде жеке мәтіндік режимде жұмыс істейтін ОЖ интерфейсі:

 ОЖ экранға шақыру шығарады;

 пайдаланушы команда енгізеді және [Enter] басады;

 ОЖ экранға нәтижені шығарады.

2.2 Жұмысты орындауға тапсырмалар

Командалық жолды жүктеу

2.1 сурет – Командалық жолды жүктеу

(14)

4. Bus FSB, Hyper Transport, PCI, PCI-E: purpose, basic parameters, speed.

5. "North Bridge", "South Bridge": composition, purpose.

6. PC I / O devices.

7. Factors affecting the performance of the PC.

8. Which devices can connect to which ports?

2 Laboratory work №2. Determination of an operating system.

Operation with files and directories

Objective: practical study of the command-line capabilities of the Microsoft Windows operating system on the example of frequently used commands, practical familiarity with the OS interface of the menu type with the example of the Far Manager file manager, a practical study of the capabilities of the Windows graphical interface.

2.1 Methodological guide

The operating system interface (OS) is a means of communicating with the user OS. Using the interface, the user accesses various OS functions, such as launching programs or copying files, and receiving OS messages [1].

The command line is an OS interface that operates in a separate text mode as follows:

‒ OS displays an invitation;

‒ the user enters the command and presses [Enter];

‒ OS displays the results on the screen.

2.2 Work assignment

Run the command line

Figure 2.1 - Running the command linе

(15)

2.2 сурет – Командалық жол терезесі Тапсырма:

1) Сипатталған әдістермен командалық жолды жүктеңіз.

2) Шрифт өлшемі мен мәтін түсі және фонын баптаңыз.

3) ver командасын еншізіңіз және [Enter] шертіңіз.

4) ОЖ версиясын жазып алыңыз.

5) Командалық терезеде интерфейстің барлық элементтерін табыңыз:

6) Шақыру

7) Жыпылықтаған курсор 8) Команда

9) ОЖ жауабы

10) Айналдыру жолағы

11) Командалық терезені жабыңыз.

Файлдар және каталогтармен жұмыс.

Каталогтар құру үшін mkdir командасы (ағыл. Make Directory – Каталог құру) қолданылады.

Каталогтарды жою үшін rmdir командасы (ағыл. Remove Directory – Каталогты жою) қолданылады [1].

Файлдарды жою үшін del командасы (ағыл. Delete - Жою) қолданылады.

Тапсырма:

 mkdir бойынша анықтаманы шақырыңыз;

 каталог құрыңыз (атауында топ нөмірін пайдаланыңыз);

 жаңа каталогқа көшіңіз;

 каталог құрыңыз (атауында фамилияңызды қолданыңыз);

 жаңа каталогқа көшіңіз;

 мәтіндік файл құрыңыз;

 del бойынша анықтаманы шақырыңыз;

 мәтіндік файлды жойыңыз;

 файлдық тоғай бойынша бір деңгейге жоғары көтеріліңіз;

 rmdir бойынша анықтаманы шақырыңыз;

 каталогты жойыңыз;

 каталогты құрыңыз;

(16)

Figure 2.2 - Command window The task:

1) Run the command line in the ways described.

2) Set up the font size and color of the text and background.

3) Type ver and press [Enter].

4) Record the OS version.

5) Find all the interface elements in the command window:

6) Invitation 7) Blinking cursor 8) The command 9) Answer by OS 10) Scroll bar

11) Close the command window.

Working with files and directories.

To create directories, use the mkdir command (Make Directory).

To delete directories, use the command rmdir (Remove Directory) [1].

To delete files, use the del command (Delete).

Tasks:

1) Call the help on mkdir.

2) Create a directory (use the group number in the name).

3) Change to the new directory.

4) Create a directory (use a surname in the title).

5) Change to the new directory.

6) Create a text file.

7) Call help for del.

8) Delete the text file.

9) Climb one level up the file tree.

10)Call the help for rmdir.

11)Delete the directory.

12)Create a directory.

(17)

 файлдық тоғай бойынша бір деңгей жоғары көтеріліңіз;

 каталогты жойыңыз.

Бақылау сұрақтары

1. Windows ОЖ анықтамасы.

2. Windows ОЖ негізгі мүмкіндіктері.

3. Жұмыс үстелі анықтамасы, оның негізгі элементтері мен олардың міндеттері.

4. Есептер панелінің анықтамасы мен міндеттері.

5. Контексті меню түсінігі, оны шақыру тәсілдері.

6. Стандартты бағдарламалар түсінігі, олардың міндеті мен жүктелуі.

7. Файл, файлға жол, файлдың толық атауы түсінігі.

8. Бума және ендіріген бумалар түсінігі.

9. Түпкі, ағымды каталог түсінігі.

10. Компьютерде деректерді сақтауды ұйымдастыру (иерархиялық құрылым).

3 Зертханалық жұмыс №3. Web-сайтты «ыңғайлы қолдануды»

әзірлеуге қойылатын талаптарды анықтау

Жұмыстың мақсаты: HTML тілінің құралдарымен Web-сайтты жобалау.

3.1 Әдістемелік нұсқаулар

Web-сайт алты беттен аспайтындай болуы және келесі ақпаратты көрсету керек: фирманың атауы, фирма туралы жалпы қысқаша ақпарат, өнім/қызмет тізімі, олардың қызметі туралы қысқаша шолу, ірі клиенттердің олардың Web-сайтына сілтемесі бар тізім. Web-сайт жобасы келесі талаптарға жауап беруі керек: нақты тұжырымдама, материалдардың құрылымдылығы, стильдің бірыңғайлығы, өзіндік беті болуы керек. Орындалған тапсырма туралы есеп сайттың құрылымын сипаттайтын графикалық материалдан, сондай-ақ мәтіндік комментарийден тұруы керек. Интернет желісінде

(18)

ақпараттық қолдауды іске асыратын Web-сайт құрылымының мысалы 3.1 суретте келтірілген.

13)Climb one level up the file tree.

14)Delete the directory.

Control questions

1. Definition of Windows.

2. The main features of Windows.

3. Definition of the Desktop, its main elements and their purpose.

4. Definition and purpose of the Taskbar.

5. The concept of the context menu, ways to call it.

6. The concept of Standard Programs, their purpose and loading.

7. The concept of the file, the path to the file, the full name of the file.

8. Concepts of a folder and a subfolder.

9. Concepts of the root, current directory.

10. Organization of data storage in a computer (hierarchical structure).

3 Laboratory work №3. Determination of requirements to development

“convenient in application” the Web site

Objective: designing a Web site using HTML.

3.1 Methodological guide

The website should consist of no more than six pages and provide the following information: company name, general brief information about the company, a list of products / services, short reviews of your activities, a list of the largest customers with links to their Web sites. The design of the Web site must meet the following requirements: clarity of wording, structured materials, unity of style, have your own face. Report on the completed task to contain graphic material, reflecting the structure of the site, as well as text comments. An example of the structure of a Web site that implements information support in a network on the Internet is shown in figure 3.1.

(19)

3.1 сурет - Ақпараттық агенттіктің Web-сайтының құрылымы 3.2 Жұмысты орындауға тапсырмалар

Ақпараттық агенттіктің Web-сайтын құруды орындау.

Блокнот мәтіндік редакторын жүктеп, Құжат 1-де көрсетілген мәтіндік енгізіңіз. Оны index.htm файлдында сақтаңыз.

Құжат 1. index.htm файлы

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Ақпараттық агенттік</TITLE>

<HEAD>

<BODY>

<H3 ALIGN = RIGHT> "ИНФОРМЭкономика" ЖШС </H3>

<H1 ALIGN = CENTER> Қош келдіңіз! </H1>

<H3 ALIGN = CENTER> Өз бизнесіңізді ұйымдастыру кезінде тез қолдау қажет па? </H3>

<H3 ALIGN = CENTER>Өндірісте мәселелермен қақтығыстыңыз ба ?</H3>

<H3 ALIGN = CENTER> Жаңалықтармен бірінші бөліскіңіз келе ма?

</H3>

<H3 ALIGN = CENTER> Бұл сайт сіздерге! </H3>

<P> Экономика <P> Электронды бизнес <P>

<P> Сізге беретін ақпарат дұрыс және актуалды болып табылады! </P>

<H2> Байланыс ақпараты </H2>

<P> Телефон: (747) 345-67-89 </P>

Интернет желісіндегі

адрестер

Кітаптар Баспалар Инновация-

лық тех- нологиялар

Кітаптар Баспалар Электронды

бизнес тех- нологиясы

Электрон ды бизнес Экономи

ка

Ақпараттық агенттік

(20)

Figure 3.1 - Structure of the website of the news agency 3.2 Work assignment

Develop the website of the news agency.

Download the Notepad text editor and enter the text presented in Document 1. Save it in the index.htm file.

Document 1. File index.htm

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Информационное агентство</TITLE>

<HEAD>

<BODY>

<H3 ALIGN = RIGHT>ОАО "ИНФОРМЭкономика" </H3>

<H1 ALIGN = CENTER> Добро пожаловать! </H1>

<H3 ALIGN = CENTER> Вам нужна срочная поддержка при организации собственного бизнеса? </H3>

<H3 ALIGN = CENTER>Вы столкнулись с проблемами в производстве?

</H3>

<H3 ALIGN = CENTER> Вы хотите узнать о новинках первыми?</H3>

<H3 ALIGN = CENTER> Этот сайт для Вас! </H3>

<P> Экономика <P> Электронный бизнес <P>

<P> Информация, которую мы Вам предоставляем, самая достоверная и актуальная! </P>

<H2> Контактная информация </H2>

<P> Телефон: (747) 345-67-89 </P>

(21)

<P> Пошталық адрес: 12-6, Абай көш., Алматы, 123456 </P>

</BODY>

</HTML>

MS Internet Explorer мен Netscape Navigator Web-браузерлерін жүктеңіз.

Тапсырма

Төменде келтірілген фирмалардың біріне сайт құрылымының жобасын құрыңыз:

1) Жарнама агенттігі.

2) Канцтауарлар дүкені.

3) Жиһаз фабрикасы.

4) Консалтингтік агенттік.

5) Баспа үйі.

6) Туристік агенттік.

7) Қонақ үйі кешені.

8) Құрылыс компаниясы.

9) Банктің несие бөлімі.

10) Зейнетақы фонды.

Бақылау сұрақтары 1. "Тэг" дегеніміз не?

2. Ашылатын және жабылатын тэгтер арасындағы айырмашылық неде?

3. Контейнер дегеніміз не?

4. Web-құжатта неше тэгтер болуы мүмкін?

5. Гиперсілтеме тэгтері үшін қандай әріп және не үшін қолданылады?

6. Name атрибуты не үшін арналған?

7. Hrefатрибуты не үшін арналған?

8. Titleатрибуты не үшін арналған?

9. Targetатрибуты не үшін арналған?

10. Салыстырмалы сілтемелерге мысал кетіріңіз.

4 Зертханалық жұмыс №4. Деректер қорының құрылымын әзірлеу, кестелер мен сұраныстарды құру

Жұмыстың мақсаты: деректер қорымен басқару жүйесі ортасында жұмыс істеу технологияларын меңгеру; деректер схемасын құруда тәжірибелік дағдыларды алу және деректердің реляциялық қорының құрылымын құру;

деректерді іздеу және сұрыптау үшін сұранысты қалыптастыра білу.

4.1 Әдістемелік нұсқаулар

Деректер базасы – бұл деректер жиынтығы және олардың арасындағы байланыс. Мысал ретінде бөлімшеден, бөлімше қызметкерлерінен, олардың

(22)

<P> Почтовый адрес: 12-6, ул.Абая, Алматы, 123456 </P>

</BODY>

</HTML>

Run the Web browsers MS Internet Explorer and Netscape Navigator The task.

Develop a draft site structure for one of the following companies:

1) Advertising agency.

2) Stationery store.

3) Furniture factory.

4) Consulting agency.

5) Publishing house.

6) Travel agency.

7) The hotel complex.

8) Construction company.

9) Credit department of the bank.

10) The Pension Fund.

Control questions 1. What is a "tag"?

2. What is the difference between opening and closing tags?

3. What is a container?

4. How many tags can be in a Web document?

5. What letter and why is used for the hyperlink tag?

6. What is the name attribute for?

7. What is the purpose of the href attribute?

8. What is the title attribute for?

9. What is the target attribute for?

10. Give examples of relative references.

4 Laboratory work №4. Development of database structure, creation of tables and requests

Objective: to study the technology of work in the environment of a database management system; acquire practical skills in developing a data schema and creating a relational database structure; learn how to form queries for searching and selecting data.

4.1 Methodological guide

A database is a collection of data and relationships between them. As an example, you can give an example of the structure of the organization that contains

(23)

жұмысының жоспарынан тұратын ұйым құрылымының мысалын келтіруге болады.

Access — бұл қарапайым да, сондай-ақ күрделі де деректер қорымен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін иілгіш бағдарлама. Айта кететін жайт, ол реляциялық деректер қоры, яғни ақпараттың әртүрлі категориялары арасындағы қатынасты анықтауға мүмкіндік беретін деректер қоры (мысалы, бөлімшелер туралы деректер мен олардың қызметкерлері туралы деректер арасындағы қатынас). Нәтижесінде сіз деректермен бірге қолдану мүмкіндігіне ие боласыз [3].

4.2 Жұмысты орындауға тапсырмалар Кестелер құру.

Басты менюден Құру Кесте конструкторы таңдаймыз.

Кесте конструкторында Employee деректер қоры кестесін құру. Өріс атауын жазып, келесі бағанда ашылған тізімнен деректер типін таңдаймыз.

Бейне сақталатын өріс үшін OLE объектісінің өрісі атты өріс типін таңдаймыз.

4.1 сурет - Employee деректер қоры кестесін құру Тапсырма нұсқалары.

1. Деректер қоры жобасын құру. Деректер қоры 4 кестеден тұрады:

Эксплуатацияның ерекше жағдайлары кодификаторы (Ерекше жағдай коды, Ерекше жағдай атауы), Ұшақ (Борт_номері, Ұшақ_типі, модификациясы, шығу_жылы, Иесі, Орналасуы, Ұшақтың бейнесі).

Кесте индектерін анықтаңыз, кестені индекстермен сәйкес қосыңыз.

Кестеге 12-14 жазба енгізіңіз.

2. Деректер қоры жобасын құру. Деректер қоры 4 кестеден тұрады:

(24)

departments, department employees, and their work plan.

Access is a flexible program that allows you to work with both simple and complex databases. It should be added that this is a relational database, that is, a database that allows you to define relationships between different categories of information (such as between department data and employee data). As a result, you have the opportunity to share data [3].

4.2 Work assignment Creating tables.

Choose in the main menu: Create - Table Designer.

Create an Employee database table in the table designer. Type the name of the field and, in the next column, select the data type from the drop-down list. For the field that stores the image, select the field type Field of the OLE object.

Figure 4.1 - Creating the database table Employee Task Options.

1. To develop the database project: The database consists of 4 tables: the Codifier of special cases of operation (the code of a special case, the name of a special case), the airplane (Hull_number, Type_BC, modification, release year, Owner, Locations, Image of aircraft).

Define the indexes of tables, connect the tables according to the indices. Enter 12-14 records into the tables.

2. Develop a database project: The database consists of 4 tables:

(25)

Жөндеу зауыты (Зауыт_нөмірі, Атауы, Мекен-жайы), Жөндеу (Зауыт_ нөмірі, борт_ нөмірі, жөндеу_ нөмірі, Жөндеуді_бастау_күні, Аяқтау_күні, Оператор_коды, Жазбаны_енгізу_күні), Ұшақ (Борт_номері, Ұшақ_типі, модификациясы, шығу_жылы, Иесі, Орналасуы, Ұшақтың бейнесі), Операторлар (Фамилиясы, Оператор_коды, Қызметі).

Кесте индектерін анықтаңыз, кестені индекстермен сәйкес қосыңыз.

Кестеге 12-14 жазба енгізіңіз.

3. Деректер қоры жобасын құру. Деректер қоры 4 кестеден тұрады:

Универмаг_бөлімшесі (Бөлім_ нөмірі, Атауы, Бөлім_басшысы, Қабаты), Сатушы (Фамилиясы, Аты, Сатушы_ нөмірі), Бөлім_ нөмірі, Стажы), Тауар (Тауар_ нөмірі, Атауы, Бағасы, Типі, Тауардың бейнесі), Сатулар (Тауар_

нөмірі, Сатушы_ нөмірі, Сату_күні).

Кесте индектерін анықтаңыз, кестені индекстермен сәйкес қосыңыз.

Кестеге 12-14 жазба енгізіңіз.

4. Деректер қоры жобасын құру. Деректер қоры 4 кестеден тұрады:

Кафедра (Кафедра_ нөмірі, Кафедра_атауы, Меңгерушісі, Меңгеруші_

бейнесі), Оқытушы (Оқытушы_ нөмірі, Фамилиясы, Оқытушы бейнесі, Кафедра_ нөмірі), Пәндер (Пән_ нөмірі, Атауы, Семестрі, Сағаттар_саны), Күнтізбе (Оқытушы_ нөмірі, Пәннің_ нөмірі, Аудиториясы, Уақыты, Тобы).

Кесте индектерін анықтаңыз, кестені индекстермен сәйкес қосыңыз.

Кестеге 12-14 жазба енгізіңіз.

5. Деректер қоры жобасын құру. Деректер қоры 4 кестеден тұрады:

Автосервис қызметкері (Жөндеуші_ нөмірі, Фамилиясы, Мамандығы),

Жөндеудегі автокөлік (Авто_ нөмірі, Жөндеу_түрі, Жөндеуге_алу_мерзімі, Аяқтау_мерзімі, Бөлшек_коды, Жұмыс_бағасы, Оператор_коды), Бөлшектер (Бөлшек_коды, Бөлшек_бағасы, Атауы, Бөлшек_бейнесі), Оператор (Оператор_коды, Оператор_Фамилиясы)

Кесте индектерін анықтаңыз, кестені индекстермен сәйкес қосыңыз.

Кестеге 12-14 жазба енгізіңіз.

6. Деректер қоры жобасын құру. Деректер қоры 4 кестеден тұрады:

Бақылау зонасы кодификаторы (Элемент_коды, Элемент_атауы, Белгіленуі), Ұшақ (Борт_ нөмірі, Ұшақ_түрі, Модификациясы, Шығу_жылы, Иесі), Ақаулықтар (Элемент_коды, Элемент атауы, Борт_ нөмірі, Ақаулық түрі, Қарау_күні, Оператор_коды), Оператор (Оператор_коды, Оператор_фамилиясы).

Кесте индектерін анықтаңыз, кестені индекстермен сәйкес қосыңыз.

Кестеге 12-14 жазба енгізіңіз.

Бақылау сұрақтары

1. АЖ, ДБ, ДҚБЖ түсініктері?

2. Деректер моделінің жіктелуі?

3. ДҚБЖ жіктелуі?

4. Қазіргі ДҚБЖ нарығының шолуы?

(26)

Repairing plant (Plant number, Name, Address), Repair (Plant number, intent_bort, repair_number, Date_start of repair, End_Date, Operator_Code, Entry_Interest Date), Aircraft (Hull Number, TY_VS, modification, year_left, Owner, Location, Image of aircraft), Operators ( Surname, Operator's code, Position).

Define the indexes of tables, connect the tables according to the indices. Enter 12-14 records into the tables.

3. Develop a database project: The database consists of 4 tables:

Department_Suniverse (Part_Number, Name, Head of Department, Floor), Seller (Surname, Name, Seller_Number), Part_Number, Length of Service), Product (Item Number, Name, Price, Type, Product Image), Sales (Sales_Number, Sales_Number, Sales_date).

Define the indexes of tables, connect the tables according to the indices. Enter 12-14 records into the tables.

4. Develop a database project: The database consists of 4 tables: Chair (Number_Cafedry, Name_Cafedra, Head, Portrait_Chief), Teacher (Teacher's number, Surname, Teacher's portrait, FacultyNumber), Disciplines (Course_Document, Name, Semester, Number_Charts), Schedule (Teacher_Number, Disc_Number, Audience, Time, Group)

Define the indexes of tables, connect the tables according to the indices. Enter 12-14 records into the tables.

5. Develop a database project: The database consists of 4 tables: Auto Service Worker (Rev. Number, Surname, Specialty),

The car is under repair (Auto_Number, Repair_Watch_, Date_of_to_Removing, End_Date, Code_Sparties, Cost_Work, Agent_Code), Spare parts (Spare_party, Cost_Particle, Name, Spare_Space image), Operator (Operator_Code, Employee_name)

Define the indexes of tables, connect the tables according to the indices. Enter 12-14 records into the tables.

6. Develop a database project: The database consists of 4 tables: Zone Control Codifier (Item_Code, Item_Name, Designation), Aircraft (Hull Number, Type_vs, Modification, Release Year, Owner), Defects (Item_Code, Item Name, Hart Number, Defect Image, Date_view, Operator_Code), Operator (Operator_Code, Operator_Name).

Define the indexes of tables, connect the tables according to the indices. Enter 12-14 records into the tables.

Control questions

1. The concept of IP, DB, DBMS?

2. Classification of data models?

3. DBMS classification?

4. Market review of modern DBMS?

(27)

5. MSAccess, оның функциялары?

6. Деректер қоры, кестелер, формалар, есептер, макростар, модульдер анықтамасы?

7. Деректер сұлбасы дегеніміз не?

8. Деректер типтерін атаңыз.

5 Зертханалық жұмыс №5. Дәрістік материалдардың, ғылыми баяндамалардың және т.б. презентацияларын жобалау және құру

Жұмыстың мақсаты: Microsoft Power Point көмегімен слайд-шоу құру принциптерін меңгеру, анимацияларды және дыбыстық сүйемелдеуді қолдану;

слайд-шоу негізінде баяндамаларды көрсету дағдыларын алу.

5.1 Әдістемелік нұсқаулар

Презентация – сөйлеуді қолдайтын плакаттар жиыны. Презентацияның мүмкін мақсаттары: ақпараттандыру, көңіл көтеру, эмоционалдық әсер ету, іс- әрекетке белсендіру. Презентацияда барлық төрт мақсатқа назар аудару қажет.

Оқыту презентациясының негізгі мақсаты: сіз пәндік облыста бағдарланатындығын көрсету, тақырып бойынша білімдерін тереңдетуді көрсету, өз зерттеулерінің нәтижелерін хабарлау [1].

Презентация құрылымы тез есте сақталатындай болуы керек. Негізгі үш пунктке ғана негізделу керек (максималды мүмкін саны – жеті).

Безендіруде тақырыптар мен ішкі тақырыптардың бірыңғай стилін сақтаңыз. Слайдтар ҚАРАПАЙЫМ, бірақ талғаммен, ең бастысы ОҢАЙ ОҚЫЛАТЫН болуы керек.

Аудитория реакциясы презентацияны жүргізу темпіне де байланысты.

Power Point бағдарламасының құралы презентация жүргізу алдында көрсету темпін жаттықтыруға мүмкіндік береді. Жаттығу кезінде слайдтарды көрнекі түрде безендірілуін тексеруге болады.

5.2 Жұмысты орындауға тапсырмалар Басты – Слайд – Слайд құру.

(28)

5. MS Access, its functions?

6. Definition of a database, a table, a form, a report, a macro, a module?

7. What is a data schema?

8. What are the types of data?

5 Laboratory work №5. Design and creation of the presentations of lecture material, scientific repost, etc

Objective: to study the principles of creating a slide show with the help of Microsoft Power Point, the use of animation and sound; getting skills to present a report based on a slide show.

5.1 Methodological guide

Presentation - a set of posters supporting the presentation. Possible goals of the presentation: inform, entertain, provide emotional impact, move to action. The presentation should pay attention to all four goals. The main objectives of the training presentation: to show that you are oriented in the subject area, to demonstrate the depth of knowledge on the topic, to report the results of your own research [1].

The structure of the presentation should be easy to remember. It is worth noting to focus on no more than three main points (the maximum possible number is seven).

In the design, maintain a uniform style of headings and subtitles. Slides should be SIMPLE, but with taste and, most importantly, EASILY READ.

The reaction of the audience also depends on the pace of the presentation.

The Power Point program allows you to rehearse the pace of the presentation before the presentation. During the rehearsal, you can check the visual design of the slides.

5.2 Work assignment

Home - Slide - Create slide.

(29)

5.1 сурет - Power Point бағдарлама терезесі

Слайд бөлімінде Басты қатпарындағы бағдарлама менюінде «Макет»

командасын таңдау; пайда болған терезеде слайдтың қажет макетін таңдау:

- басты слайд (тақырып және ішкі тақырыптан тұрады);

- тақырып және объект (тақырып және маркерленген тізім, сурет, кесте, диаграмма немесе клиптен тұрады);

- екі объект (тақырып және әр түрлі колонкаларға орналастырылған әртүрлі типтегі екі объекттен тұрады);

- сурет немесе қолтаңбамен объект;

- тек қана тақырып (бос жұмыс облысымен);

- таза слайд.

Тапсырма. Нұсқа нөміріне сәйкес берілген тақырыпта түпнұсқалы презентация құру. Презентация демонстрациясы ретінде файлды сақтау.

Демонстрация файлын сығудың орташа дәрежесімен өзіндік ашылатын архивте мұрағаттау.

Презентация тақырыбының нұсқалары:

1) Кафе.

2) Оқу курсы.

3) Институт.

4) Кафедра.

5) Сабақ кестесі.

6) Спортзал.

7) Банк.

8) Поликлиника.

9) Дүкен.

10) Автобус паркі.

Презентация 9-10 слайдтан тұруы керек. Презентацияны құру үшін ақпаратты іздеу Yandex, Mail, Google және басқалары көмегімен Интернетте жүргізу керек. Презентацияны құру кезінде міндетті түрде анимация мен басқа әрекеттерді пайдалану керек.

(30)

Figure 5.1 - Power Point window

In the program menu on the Home tab, in the Slides section, select the

"Layout" command; In the window that appears, select the desired slide layout:

- title slide (contains a title and a subtitle);

- header and object (contains a header and a bulleted list, a picture, a table, a diagram or a clip);

- two objects (contains a header and two objects of different types, placed in different columns);

- a picture or an object with a signature;

- only the title (with an empty workspace);

- an empty slide.

The task. Create an original presentation on a given topic according to the option number. Save the file as Demonstration Presentation. Archive the demo file into a self-extracting archive with an average compression ratio.

Variants of the presentations:

1) The Cafe.

2) Training course.

3) The Institute.

4) The faculty.

5) The schedule.

6) Gym.

7) The Bank.

8) Polyclinic.

9) Shop.

10) Bus park.

The presentation should consist of 9-10 slides. Search for information to create a presentation on the Internet using the search engines Yandex, Mail, Google and others. When creating a presentation, be sure to use the animation setting and other actions.

(31)

Бақылау сұрақтары 1.Мазмұны не үшін қажет?

2.Басқарудың негізгі элементтері?

3.Терминдер сөздігі.

4.Анықтамалық жүйе не үшін керек?

5. Слайдтар бұл?

6. Microsoft Power Point бетінің компонеттерін атаңыз.

7. Презентация құрылымын атаңыз.

8. Басқару элементтерін атаңыз.

6 Зертханалық жұмыс №6. Сандық ақпаратты өңдеу, кестелік редакторларда формулаларды өңдеу және диаграммаларды құру

Жұмыстың мақсаты: MS Excel кестелік процессоры ортасында жұмыс істеудің кәсіби дағдыларын дамыту.

6.1 Әдістемелік нұсқаулар

Microsoft Excel 2007 терезесінде таспалы интерфейс. Терезенің жоғары бөлігінде құралдар қатпары бар таспа, Office батырмасы, тез кіру панелі, тақырып жолы орналасқан. Меню таспасының астында жол орналасқан, онда белсенді ұяшық атауы, сондай-ақ формулаларды енгізу жолы немесе ерекшеленген ұяшықтың ішіндегі көрсетіледі. Терезенің төменгі жағында жағдай жолы орналасқан, ол бағдарламамен жұмыс істеу бойынша қосымша ақпараттың әр түрінен тұрады.

6.2 Жұмысты орындауға тапсырмалар Тапсырманы орындау:

1) 2 бетке көшу.

2) Беттің атауын өзгерту. Тінтуірдің көрсеткішін беттің сілтемесіне орнатып, оң жақ батырманы шерту және қосымша меню пунктінен ПЕРЕИМЕНОВАТЬ таңдау және беттің атауын өзгерту (Абитуриенттер тізімі).

3) 6.1 суретке сәйкес кестенің алғашқы деректерін безендіру. Ұяшық параметрлерін беру үшін сәйкес форматтау құралдарын пайдалану керек.

(32)

Control questions

1. What is the Table of Contents for?

2. Basic elements of management?

3. Glossary of terms.

4. What is the Help system for?

5. What is the Slides?

6. Name the components of the Microsoft Power Point page.

7. Name the structure of the presentation.

8. What are the controls?

6 Laboratory work №6. Processing of numerical information, editing formulas and creation of charts of charts in plate editors

Objective: to develop professional skills in the MS Excel spreadsheet environment.

6.1 Methodological guide

In the Microsoft Excel 2007 window, the ribbon interface. At the top of the window is a ribbon with tool tabs, an Office button, a shortcut bar, a title bar. Below the menu bar there is a line in which the name of the active cell is displayed, as well as the line for entering formulas or contents of the selected cell. At the bottom of the window is a status bar that contains various kinds of auxiliary information for working with the program.

6.2 Work assignment Completion of the task:

1) Go to sheet 2.

2) Edit the sheet name. To set the mouse pointer on the sheet shortcut, right- click and select the RENAME menu item and change the sheet name (List of entrants).

To make the initial data of the table in accordance with figure 6.1. To set cell parameters, use the appropriate formatting tools.

(33)

6.2 сурет – Жұмыс бетінің сыртқы түрі 4) 10-15 жолдан деректермен кестені толтыру.

5) Кестеге Орташа балл, Максималды балл, Минималды балл бағандарын қосу және сәйкес формулаларды пайдалана отырып, барлық абитуриенттер үшін бұл деректерді есептеу.

Бақылау сұрақтары

1. Баған енін қалай беруге болады?

2. Ұяшық форматын қалай өзгертуге болады?

3. Формулаларды жазудың қандай ережелері бар?

4. Адрестеудің әр түрі (абсолютті, салыстырмалы, аралас) немен ерекшеленеді?

5. Формулаға стандартты функцияны қалай орнатуға болады?

6. Диаграмма облысы өзіне нені қосады?

7. Диаграммаға деректер қатарын қалай қосуға болады?

8. Деректерді бірнеше критерийлер бойынша қалай сұрыптауға болады?

9. Кеңейтілген фильтр не үшін қолданылады?

7 Зертханалық жұмыс №7. Қарапайым желілік конфигурацияны құру. IP-адрестеу. Желі мониторингі. Трафикті талдау. Желілік пакеттерді талдау үшін снифферлерді пайдалану

Жұмыстың мақсаты: желілік трафикті талдау принциптерін білу.

(34)

Figure 6.2 - The appearance of the work list 3) Fill in the table with 10-15 rows.

4) Add columns Average score, Maximum score, Minimum score to the table and calculate this data for all entrants, using the appropriate formulas.

Control questions

1. How do I set the width of a column?

2. How can I change the format of a cell?

3. What are the rules for writing formulas?

4. What is the difference between different types of addressing (absolute, relative, mixed)?

5. How to insert a standard function into the formula?

6. What does the chart area include?

7. How do I add a series of data to a chart?

8. How do I sort the data by several criteria?

9. What is the advanced filter used for?

7 Laboratory work №7. Creation of a simple network configuration. IP addressing. Monitoring of a network. Analysis of traffic. Use of sniffers for the analysis of network packets

Objective: learn the principles of network traffic analysis.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Саясат туралы (анықтау, мақсаты). Мемлекет туралы; мемлекетті басқарудың дұрыс және бұрыс түрі туралы; биліктің ең жақсы түрі. Құқықтық мемлекет

Қосарланған байланысы бар БФ жүйені анықтау. Жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. Қосындылауыш – буын кірісіне баратын өткізгішті буын

5В070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығының студенттері үшін есептеу-графикалық жұмысты

Сандық есептеулер және олардың компьютерлік шешулері: 5В071800 – Электр энергетикасы мамандығының студенттері үшін есептеу-сызба жұмыстарды

Қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыштар (параметрлерін және жұмыс сипаттамаларын есептеу). Курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығының студенттері үшін есептеу сызба жұмыстарды орындау

Электротехника және электроника негіздері курсы бойынша есептеу- графикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау.. «Сызықты тұрақты

УНИВЕРСИТЕТІ.. Қоршаған ортаны өндірістік қалдықтарды тұтынудан қорғау. Есептеу-сызба жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар. 5В073100 - Қоршаған ортаны