• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Просмотр « Методика формирования готовности социального педагога к работе с одаренными детьми. Әлеуметтік педагогтің дарынды балалармен жұмыс жасауға дайындығын қалыптастыру әдістемесі.»

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Просмотр « Методика формирования готовности социального педагога к работе с одаренными детьми. Әлеуметтік педагогтің дарынды балалармен жұмыс жасауға дайындығын қалыптастыру әдістемесі.»"

Copied!
8
0
0

Толық мәтін

(1)

УДК 37.03

А.В. Вишневская

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы e-mail: spskaznu@mail.ru

методика формирования готовности социального педагога к работе с одаренными детьми

Как показывает анализ современной педагогической практики, большое количество молодых социальных педагогов в настоящее время испытывают затруднения в социально-педагогической работе с одаренными деть- ми. Проведенный нами анализ материалов исследований по проблемам подготовки социально-педагогиче- ских кадров в высших учебных заведениях Республики Казахстан к профессиональной деятельности позволяет сделать вывод о том, что современная подготовка социальных педагогов не в полной мере ориентирована на работу с одаренными детьми. Это, несомненно, осложняет процесс адаптации молодых социальных педагогов к профессиональной деятельности с одаренными детьми в образовательных учреждениях, к работе с семья- ми, имеющими детей данной категории, а также к работе с учителями-предметниками. Для эффективной соци- ально-педагогической работы с одаренными детьми у социального педагога, по нашему мнению, должна быть сформирована соотвествующая готовность. Начинать формировать готовность к работе с одаренными детьми у социального педагога необходимо еще в стенах ВУЗа, для того чтобы, придя в образовательное учреждение, данный специалист уже был «вооружен» необходимыми ЗУН и осуществлял свою деятельность по отработан- ному алгоритму. По нашему мнению, помочь в формировании готовности к работе с одаренными детьми может соответствующая методика. В рамках работы над магистерской диссертацией «Психолого-педагогические усло- вия формирования готовности социального педагога к работе с одаренными детьми» были предложены принци- пы и один из вариантов методики, позволяющий эффективно сформировать готовность социальных педагогов к работе с одаренными детьми.

Ключевые слова: социальный педагог, одаренные дети, готовность социального педагога, методика формиро- вания, формирование готовности.

a.v. vishnevskaya

Method of forming of readiness of social teachers to work with gifted children

as the analysis of the modern pedagogical practice, a large number of young social workers are currently experiencing difficulties in social and educational work with gifted children. our analysis of the studies on the socio- training of teachers in higher education institutions of the republic of Kazakhstan to the profession suggests that modern training of social workers are not fully focused on work with gifted children. this is , of course, complicates the process of social adaptation of young teachers to the profession with gifted children in educational institutions, to work with families who have children in this category , as well as to work with subject teachers . For effective social and educational work with gifted children have social educator, in our opinion, is to be formed is appropriate readiness. begin to shape a willingness to work with gifted children have social educator must still within the walls of the university, in order to come to an educational institution , the specialist has already been «armed» knowledge and skills necessary and carried out its activities clearly work out a procedure . in our opinion, help in the formation of readiness to work with gifted children can appropriate technique. While working on the master’s thesis on the topic: «Psycho- pedagogical conditions of formation of readiness of the social teacher to work with gifted children,” we have proposed a variant methodology to efficiently generate social willingness of teachers to work with gifted children.

Key words: social teacher, gifted children, readiness of social teacher, method of forming, forming of readiness.

А.В. Вишневская

әлеуметтік педагогтің дарынды балалармен жұмыс жасауға дайындығын қалыптастыру әдістемесі Қазіргі педагогикалық тәжірибелерге жасалған талдаулар бүгінгі уақыттағы жас әлеуметтік педагогтердің басым көпшілігінің дарынды балалармен атқаратын әлеуметті-педагогикалық жұмыстарында қиындықтар бар

(2)

екендігін көрсетті. Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында әлеуметтік-педагогикалық кадрларды дайындауға байланысты жүргізілген зерттеулердің талдау материалдары бізге қазіргі әлеуметтік педагогтерді дайындау мәселесінің дарынды балалармен жұмыс істеуге толық бағытталмай отырғандығы туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Бұл, әрине, оқу мекемелерінде дарынды балалармен, осы категорияға жататын ба- лалары бар отбасыларымен, сонымен қатар пәнді оқытушы мұғалімдермен жұмыс жасауда жас әлеуметтік педагогтердің кәсіби қызметке бейімделу процесін қиындата түсері сөзсіз. Біздің пікірімізше, дарынды бала- лармен тиімді әлеуметтік-педагогикалық жұмыс жасау үшін, соған сәйкес әлеуметтік-педагогтің даярлығын қалыптастыру қажет. Әлеуметтік педагогтің дарынды балалармен жұмысқа даярлығын қалыптастыруды ЖОО- да бастау керек, өйткені мұндай мамандар қажетті ББД білім мекемесіне келмей тұрып меңгеріп, өз қызметін нақты құрылған алгоритмдерге сәйкес жүзеге асыра алатындай болуы тиіс.

Дарынды балалармен жұмысқа даярлықты қалыптастыруда соған сәйкес жасалған әдістеме ғана көмек- теседі деп айта аламыз. Сол себепті «Әлеуметтік педагогтердің дарынды балалармен жұмысқа даярлық- тарын қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық шарттары» тақырыбына жазылған магистрлік диссертациялық жұмыстың шеңберінде біз әлеуметтік педагогтердің дарынды балалармен жұмысқа даярлық- тарын қалыптастыруға мүмкіндік беретін тиімді әдістеменің бір нұсқасын ұсынып отырмыз.

Түйін сөздер: әлеуметтік педагог, дарынды балалар, әлеуметтік педагогтың даярлығы, дайындау әдістемесі, даярлықтың қалыптасуы.

Введение

Проблема формирования готовности соци- ального педагога к работе с одаренными детьми приобретает все более актуальное значение в со- временной педагогике и психологии, в связи с тем, что одаренные дети, являясь потенциальны- ми представителями интеллектуальной, творче- ской и спортивной элиты страны, нуждаются в квалифицированной социально-педагогической помощи и поддержке [1].

Важнейшую роль в данной деятельности на современном этапе развития общества и обра- зования отводят социальному педагогу. Имен- но социальный педагог работает и с детьми из так называемой группы риска, и с одаренными детьми, число которых в Казахстане каждый год увеличивается, и с родителями этих детей, и, на- конец, с другими педагогами – предметниками и организаторами профилактических и реабили- тационных мероприятий. Подготовка специали- стов-социальных педагогов (вместе с представи- телями других помогающих профессий: психо- логов, педагогов-психологов, медиков) должна помочь развить психолого-педагогические служ- бы и улучшить уровень предоставляемых соци- ально-педагогических услуг в образовательных учреждениях Республики Казахстан.

В специализированных школах для одарен- ных и талантливых детей функционируют спе- циальные комплексные программы обучения и поддержки для детей данной категории. В обще- образовательной обычной школе пока специали- зированных программ фактически нет. Социаль- ный педагог, пришедший работать в современ-

ную школу, должен быть готовым оказать квали- фицированную социально-педагогическую под- держку и помощь одаренному ребенку, в связи с чем возникает необходимость сформировать готовность социального педагога к работе с ода- ренными детьми еще в период обучения в вузе.

Целью данной статьи является краткое опи- сание методики формирования готовности соци- ального педагога к работе с одаренными детьми, которая была разработана и частично апробиро- вана в рамках магистерской диссертации «Пси- холого-педагогические условия формирования готовности социального педагога к работе с одаренными детьми». Разработка методики опи- ралась на личностно-ориентированный подход, индивидуальное обучение, идеи гуманистиче- ской педагогики и психологии.

Представленная методика состоит из 3-х вза- имосвязанных между собой блоков: диагности- ческого, формирующего и контрольно-оценоч- ного. Диагностический блок методики включа- ет диагностический инструментарий по оценке уровня сформирмированности готовности соци- ального педагога к работе с одаренными детьми.

Формирующий блок методики включает элек- тивный спецкурс «Система деятельности соци- ального педагога с одаренными детьми в орга- низациях образования». Контрольно-оценочный блок методики представляет собой повторную диагностику и оценку уровня сформированно- сти готовности социального педагога к работе с одаренными детьми (до и после применения эле- ментов спецкурса).

1. Проанализировав философскую, психо-

(3)

лого-педагогическую, методическую литературу по проблеме исследования, мы пришли к выводу, что готовность социального педагога к работе с одаренными детьми − «уровень развития мыш- ления и познавательных психических процес- сов, отвечающих за мыслительный процесс»;

2. «уровень развития творческих способно- стей»;

3. «восприятие социальным педагогом себя как личности и профессионала»;

4. «уровень развития эмпатии и навыков от- ношения с окружающими людьми».

Далее мы поэтапно опишем алгоритм диа- гностики показателей личностно-творческого компонента готовности социального педагога к работе с одаренными детьми.

Первым оценивается показатель личностно- творческого компонента готовности к работе с одаренными детьми под названием «уровень развития мышления и познавательных психиче- ских процессов, отвечающих за мыслительный процесс». Оценка данного показателя осущест- вляется с помощью «Краткого отборочного теста (КОТ)» и «Теста на эмоциональный интеллект».

«Краткий отборочный тест (КОТ)» состоит из 50 вопросов. Время, отводимое на его выполнение, составляет 15-20 минут. Данный тест является многопараметрическим тестом оценки мышле- ния и познавательных психических процессов, отвечающих за эффективность мыслительного процесса, благодаря чему удается исследовать дополнительные параметры мышления студен- тов-участников исследования, необходимые им для оказания высококвалифицированной по- мощи и поддержки одаренным детям. Это: гиб- кость, инертность, переключаемость мышления, способности анализа и обобщения материала, скорость, точность восприятия, распределение и концентрация внимания студентов-социальных педагогов [9]. Уровень развития мышления и по- знавательных психических процессов, отвеча- ющих за мыслительный процесс студента, про- шедшего этот тест, оценивается по 4-м уровням развития данного показателя: низкому, среднему, выше среднего и высокому.

«Тест на эмоциональный интеллект» позво- ляет изучить эмоциональный компонент мыш- ления, который в психолого-педагогической литературе иногда встречается под названием эмоционального интеллекта или eQ. Данный тест содержит 43 утверждения. Время на его вы-

полнение: 15 минут. Эмоциональный интеллект студента, прошедшего данный тест, оценивает- ся по 4-м уровням развития данного показателя:

низкому, среднему, выше среднего и высокому.

Таким образом, выполнение тестов на оценку первого показателя личностно-творческого ком- понента готовности к работе с одаренными деть- ми занимает 30-35 минут (в зависимости от ин- дивидуальных, психологических особенностей участников тестирования).

Вторым оценивается показатель личностно- творческого компонента готовности к работе с одаренными детьми под названием «уровень развития творческих способностей». Пройдя 2 теста на оценку показателя «уровень развития мышления и познавательных психических про- цессов, отвечающих за мыслительный процесс», студенты переходят к ответам на вопросы следу- ющих 3 тестов: 1. «Тест на диагностику творче- ского потенциала и креативности»; 2. «Тест на уровень воображения»; 3. Методика диагности- ки степени готовности к риску А.М. Шуберта.

Первым выполняется «Тест на диагностику твор- ческого потенциала и креативности», состоящий из 18 вопросов. Время, отводимое на его выпол- нение, составляет 10 минут. Данный тест оцени- вает уровень развития творческого потенциала и креативности личности по 4-м уровням: низ- кому, среднему, выше среднего и высокому. Вто- рым выполняется «Тест на уровень воображе- ния», состоящий из 12 вопросов. Тест рассчитан на 8-10 минут. Данный тест позволяет оценить уровень развития воображения студента. Тест на уровень воображения находится в прямой связи с «Тестом на диагностику творческого потенци- ала и креативности» и позволяет получить более надежные результаты. Затем студенты приступа- ют к ответам на вопросы методики диагностики степени готовности к риску А.М. Шуберта. Дан- ная методика состоит из 25 вопросов. Время на ее выполнение − 15 минут. Посредством данной тестовой методики выявляется степень готовно- сти к риску студента, которая должна быть раз- вита у студента на высоком, выше среднего или среднем уровне для эффективной работы с ода- ренными детьми. Так как социально-педагогиче- ская работа с одаренными детьми всегда требу- ет определенной рискованности, открытости к новому, применения инновационных методов, мобильности личности. Таким образом, выпол- нение тестов на оценку второго показателя лич-

(4)

ностно-творческого компонента готовности к ра- боте с одаренными детьми занимает 35-38 минут (в зависимости от индивидуальных, психологи- ческих особенностей участников тестирования).

Третьим оценивается показатель личност- но-творческого компонента готовности под на- званием «восприятие социальным педагогом себя как личности и профессионала». Оценка данного показателя осуществляется с помощью методики исследования самооценки личности С.А. Будасси. При работе с методикой само- оценки личности по С.А. Будасси, студентам предлагается список из 48 слов, обозначающих свойства личности, из которых им необходимо выбрать 20, в наибольшей степени характеризу- ющих эталонную личность (идеал себя со сторо- ны студентов). Время, отводимое на выполнение данной методики, составляет 10-15 минут. Та- ким образом, общее время, отводимое на запол- нение студентами тестовой методики по оценке 3-го показателя личностно-творческого компо- нента готовности к работе с одаренными детьми, составляет 10-15 минут.

Четвертым оценивается показатель личност- но-творческого компонента готовности социаль- ного педагога к работе с одаренными детьми под названием «уровень развития эмпатии и навыков отношения с окружающими людьми». Данный показатель оценивается с помощью методик

«Шкала эмоционального отклика» А. Мегра- бяна и Н. Эпштейна и диагностики уровня эм- патических способностей В. В. Бойко. Данные методики исследуют параметры, по которым мы оцениваем уровень развития эмпатии и на- выков отношений с окружающими людьми у студентов − социальных педагогов. К этим па- раметрам относятся: эмпатические способно- сти и эмоциональный отклик личности. Снача- ла студенты приступают к ответам на вопросы методики «Шкала эмоционального отклика»

А. Меграбяна и Н. Эпштейна. Эта методика состоит из 25 суждений закрытого типа – как пря мых, так и обратных. Испытуемый должен оценить степень своего согласия/несогласия с каждым из них. Шкала ответов (от «полностью согласен» до «полностью не согласен») дает воз- можность выразить оттенки отношения к каж- дой ситуации общения. Время, отводимое на выполнение методики, − 15 минут. Данная мето- дика позволяет изучить степень эмоционального отклика социального педагога. Чем выше будет

степень эмоционального отклика студента, тем эффективнее будет организована социально-пе- дагогическая работа с одаренными детьми. За- тем студенты приступают к ответам на вопро- сы методики диагностики уровня эмпатических способностей по В.В. Бойко. Данная методика предназначена для оценки умения сопереживать и понимать мысли и чувства другого человека.

Методика состоит из 36 вопросов. Время на вы- полнение теста составляет 20 минут.

Таким образом, общее время на оценку 4-го по- казателя личностно-творческого компонента готов- ности социального педагога к работе с одаренны- ми детьми «уровень развития эмпатии и навыков отношения с окружающими людьми» занимает 35 минут. Диагностика уровня развития личностно- творческого компонента готовности социального педагога к работе с одаренными детьми в среднем занимает 110 минут. Может осуществляться в ин- дивидуальной и групповой формах.

Психологические методики, оценивающие личностно-творческий компонент готовности социального педагога к работе с одаренными детьми, находятся во взаимосвязи друг с другом, что позволяет получить более надежные резуль- таты исследования и предоставить респондентам развернутый анализ диагностических данных, с прямым указанием на проблемные моменты личностно-творческого компонента готовности к работе с одаренными детьми, над которыми необходимо работать.

Получив результаты по каждой из 8 психо- лого-психологических методик, нам необходимо сделать вывод о том, как в целом развит у ре- спондентов личностно-творческий компонент готовности к работе с одаренными детьми. Рас- пределение респондентов по 4-м уровням раз- вития данного компонента готовности к работе с одаренными детьми осуществляется по следу- ющей формуле:

Пг = (Пк1+Пк2+Пк3+…Пкn) / n;

где Пг – показатель уровня личностно-твор- ческого компонента готовности социального пе- дагога к работе с одаренными детьми;

Пк – уровень развития по конкретному пока- зателю (в % и чел.);

n; – число показателей (в нашем случае оно равно 4).

В состоянии готовности социальных педаго- гов к работе с одаренными детьми можно вы- делить 4 уровня:

(5)

1 уровень (низкий);

2 уровень (средний);

3 уровень (выше среднего);

4 уровень (высокий).

Таким образом, нужно суммировать все по- казатели личностно-творческого компонента го- товности социального педагога к работе с ода- ренными детьми по каждому уровню: низкому, среднему, выше среднего и высокому. Получен- ный суммарный итог нужно разделить на коли- чество показателей личностно-творческого ком- понента готовности к работе с одаренными деть- ми. Таких показателей в личностно-творческом компоненте готовности к работе с одаренными детьми − 4.

Получив результаты по каждому компонен- ту готовности социального педагога к работе с одаренными детьми, подведем общий итог, т.е.

собрав результаты развития по 4-м компонентам готовности (мотивационному, содержательному, процессуальному и личностно-творческому), мы можем сделать вывод, как развита готовность со- циального педагога к работе с одаренными деть- ми у респондентов в целом. Чтобы распределить респондентов по 4-м уровням готовности к ра- боте с одаренными детьми, а именно: низкому, среднему, выше среднего, высокому, воспользу- емся следующей формулой:

Уг = (Уг1+ Ур2+ Ур3+ Ур4) / n;

где Уг – уровень готовности социального пе- дагога к работе с одаренными детьми;

Ур1 – уровень развития мотивационного ком- понента готовности;

Ур2 –уровень развития содержательного ком- понента готовности;

Ур3уровень развития процессуального ком- понента готовности;

Ур4 –уровень развития личностно-творческо- го компонента готовности;

n – число уровней развития готовности (в нашем случае оно равно 4).

Полученный средний суммарный показатель позволяет отнести студента − социального педа- гога к одному из 4-х уровней готовности к рабо- те с одаренными детьми.

Формирующий блок методики формирова- ния готовности социального педагога к работе с одаренными детьми.

Получив первоначальные диагностические данные об уровне готовности будущего социаль- ного педагога к работе с одаренными детьми, мы

приступаем к применению формирующего блока методики. Данный блок методики содержит раз- работанный в рамках магистерской диссертации на тему «Психолого-педагогические условия формирования готовности социального педаго- га к работе с одаренными детьми» элективный спецкурс «Система деятельности социального педагога с одаренными детьми в организациях образования».

Дисциплина предназначена для студентов специальности: «5В012300 – Социальная педа- гогика и самопознание», начинающих социаль- ных педагогов образовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий, школ и интернатов для одаренных детей (по направлениям), детских до- мов, sos Киндердорф деревень и др.)

Цель курса «Система деятельности социаль- ного педагога с одаренными детьми в организа- циях образования» − формирование знаний и умений у студентов, начинающих социальных педагогов образовательных учреждений в сфере социально-психологической работы с одаренны- ми детьми, организация процесса овладения ими навыками социально-психологической помощи и поддержки данной категории детей.

Задачи курса:

– ознакомление студентов специальности

«5В012300 – Социальная педагогика и самопо- знание», начинающих социальных педагогов образовательных учреждений с сущностью фе- номена «детская одаренность», природой ода- ренности, особенностями развития одаренных детей, концепциями и подходами к изучению детской одаренности в зарубежной и отчествен- ной педагогике и психологии;

– овладение ими знаниями о методах раз- вития способностей у детей в образовательных учреждениях, особенностях организации соци- ально-психологического сопровождения и помо- щи одаренным детям, их родителям и педагогам в образовательных учреждениях, особенностях работы социального педагога и других специ- алистов социально-психологической службы об- разовательного учреждения с одаренными деть- ми, логикой организации этой деятельности;

– ознакомление их с государственными про- граммами развития и поддержки одаренности за рубежом и в Казахстане;

– обучение студентов специальности

«5В012300 – Социальная педагогика и самопо- знание», начинающих социальных педагогов

(6)

технологии социально-психологической работы с одаренными детьми в образовательных учреж- дениях.

Элективный спецкурс «Система деятельно- сти социального педагога с одаренными деть- ми в организациях образования» состоит из 15 лекций, 15 семинаров, 5 контрольных работ, 5 СРС и 2 коллоквиумов. Применение элемен- тов элективного спецкурса проходило в виде факультативных занятий и обучения через сеть интернет на стационарных компьютерах и мо- бильных телефонах. Для того чтобы студенты имели возможность изучить элементы электив- ного спецкурса, разработанного в рамках дис- сертационного исследования, в удобной для них мобильной форме, спецкурс (15 лекций) и до- полнительный материал к нему (видео, фильмы, презентации PowerPoint) были адаптированы для сотовых телефонов, работающих на плат- формах ОС android и ОС simbian. Адаптация спецкурса и дополнительного материала к нему на мобильных телефонах была произведена в связи с тем, что категория людей от 15 до 23 лет по данным отчета «the rise of the digital multi- tasker» международной организации KPMG, в которую входят студенты-участники исследо- вания, чаще других возрастных групп исполь- зуют одновременно сразу несколько медиа. Т.е.

студенты-участники используют для обучения и развития стационарный компьютер и мобиль- ный телефон с поддержкой интернет. Выделение в качестве основных операционных систем ОС android и ОС symbian, связано с тем, что имен- но мобильные телефоны с данными операцион- ными системами являются самыми популярны- ми среди студентов-участников исследования, т.к. они встроены в мобильные телефоны марок samsung, htC, sony, lG, zte и Nokia. Адапти- рованный для мобильных телефонов спецкурс

«Система деятельности социального педагога с одаренными детьми в организациях образова- ния» поддерживается на ОС android, начиная с версии 2.2. и на ОС symbian начиная с версии 3.

Формирующий блок методики формирова- ния готовности социального педагога к работе с одаренными детьми предполагает освоение студентами спецкурса, посредством которого повышается уровень развития мотивационного, содержательного, процессуального и личност- но-творческого компонентов, из которых, по- нашему мнению состоит готовность социаль-

ного педагога к работе с одаренными детьми. В предложенном спецкурсе могут быть примени- мы методы усиления регулирующих функций психики и методы нормативно-ценностной кор- рекции [10, с. 18].

Далее хотелось бы остановиться на процедуре применения элементов спецкурса «Система дея- тельности социального педагога с одаренными детьми в организациях образования». Элементы спецкурса были апробированы в опытном иссле- довании, где участвовало 74 студента будущих социальных педагогов (участниках эксперимен- тальной группы исследования) в период с 1 но- ября 2012 года по 31 января 2013 года. Получив информационный пакет, содержащий УМКД по дисциплине «Система деятельности социально- го педагога с одаренными детьми в организациях образования» и дополнительный материал к нему через электронную почту, социальные сети «Мой мир» и (или) «ВКонтакте», студенты эксперимен- тальной группы (74 человека) приступили к са- мостоятельному изучению тем спецкурса. Изучив тему, студенты должны были написать о своих впечатлениях от изученного материала и о форме его предоставления. Данная процедура была при- звана помочь сделать разрабатываемую методику более актуальной и соответствующей потребно- стям современных социальных педагогов. Отме- тим, что выбор в качестве основных социальных сетей, через которые проходило диагностирова- ние готовности социальных педагогов к работе с одаренными детьми, а также применение эле- ментов спецкурса и обмен мнениями, коммента- риями, предложениями социальных сетей «Мой мир» и «ВКонтакте» был сделан неслучайно. По исследованию сайта normal.kz [11], самой попу- лярной в Казахстане социальной сетью является на данный момент социальная сеть Мой Мир. Ей принадлежит 54% процента аккаунтов, создан- ных пользователями социальных сетей Казахста- на. На втором месте находится социальная сеть

«ВКонтакте». Её доля примерно 26% от общего количества аккаунтов, имеющихся в Казахстане.

Среди студентов экспериментальной (74 челове- ка) и контрольной (72 человека) групп именно две эти социальные сети являются наиболее популяр- ными. Поэтому было принято решение осущест- влять апробацию методики формирования готов- ности социального педагога к работе с одаренны- ми детьми именно через эти 2 социальные сети.

(7)

Благодаря применению формирующего бло- ка методики, включающего элементы спецкурса

«Система деятельности социального педагога с одаренными детьми в организациях образо- вания» 23 % студентов, входящих в экспери- ментальную группу, изучили от 8 до 10 лекций предлагаемого элективного спецкурса. Около 30 % студентов экспериментальной группы из- учили 6-7 лекций. Около 38 % студентов экспе- риментальной группы изучили от 3 до 5 лекций.

Около 9% студентов экспериментальной группы изучили менее 3 лекций элективного спецкурса

«Система деятельности социального педагога с одаренными детьми в организациях образова- ния». Была организована, систематически осу- ществлялась и отслеживалась самостоятельная работа студентов экспериментальной группы.

Студенты самостоятельно изучали соответству- ющую литературу по педагогике и психологии одаренности, творчества, методам развития мышления, творческих способностей личности.

В контрольной группе это педагогическое усло- вие, как правило, осуществлялось не столь си- стематически, что не могло не влиять негативно на процесс подготовки студентов к социально- педагогической работе с одаренными детьми.

Контрольно-оценочный блок методики фор- мирования готовности социального педагога к работе с одаренными детьми. Применив диа- гностический и формирующий блоки методи- ки и получив соответствующие результаты, мы приступаем к применению контрольно-оценоч- ного блока методики. Этот блок представляет собой повторную диагностику и оценку уров- ня сформированности готовности социального педагога к работе с одаренными детьми (до и после применения элементов спецкурса). Кон- трольно-оценочный блок методики необходим для того, чтобы оценить насколько эффектив- но влияет применение элементов элективного спецкурса «Система деятельности социального педагога с одаренными детьми в организациях образования» на повышение уровня готовности социальных педагогов, входящих в эксперимен- тальную группу, к работе с одаренными детьми.

Данный блок позволяет, осуществив повторную диагностику, провести сравнительный анализ того, как искомая готовность изменилась, по каким критериям, показателям наблюдаются из- менения (т.е. сравнить данные эксперименталь- ной и контрольной групп на констатирующем и

формирующем этапах опытно-педагогической работы). Повторно изучив уровень развития показателей мотивационного, содержательно- го, процессуального и личностно-творческого компонентов готовности, сравниваем данные до и после применения элементов спецкурса «Си- стема деятельности социального педагога с ода- ренными детьми в организациях образования».

Полученные результаты позволяют сделать вы- вод об эффективности применяемой методики формирования готовности социального педагога к работе с одаренными детьми.

Заключение

1. Методика формирования готовности соци- ального педагога к работе с одаренными детьми, разработанная в рамках диссертационной рабо- ты на тему «Психолого-педагогические условия формирования готовности социального педагога к работе с одаренными детьми», позволила все- сторонне, комплексно проанализировать состоя- ние готовности студентов-социальных педагогов к работе с одаренными детьми; выявить особен- ности развития личности социальных педагогов, которые в данный момент проходят обучение на специальности «Социальная педагогика и само- познание», и которым в ближайшее будущее не- обходимо будет оказывать квалифицированную социально-педагогическую помощь и поддерж- ку одаренным детям в образовательных органи- зациях Казахстана (индивидуально-психологи- ческие, типологические, психофизиологические и др. особенности личности студентов).

2. Адаптация содержания спецкурса и до- полнительного материала к нему к работе на мо- бильных телефонах с ОС android и ОС symbian помогла повысить эффективность применяемого спецкурса, сделать его актуальным, соответству- ющим современным потребностям студентов специальности «Социальная педагогика и само- познание».

3. Предложенная методика формирования готовности социального педагога к работе с ода- ренными детьми доказала эффективность свое- го применения и может представлять интерес для преподавателей ВУЗов и колледжей, веду- щих курсы для социальных педагогов, а также для практикующих социальных педагогов школ, гимназий, интернатов для одаренных и талант- ливых детей.

(8)

литература 1. Colangelo, N. & Davis, G. (2003). handbook of Gifted education.

2. Тесты по оценке интеллекта и познавательных процессов студентов и магистрантов/авт.-сост.: А.К. Мынбаева, А.В.

Вишневская. – Алматы: Қазақ университеті,2013. – 120 с.

3. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – 480 с: ил.

4. Исаева Е.Л. Лучшие психологические тесты для веселой компании М.: РИПОЛ классик, 2008. – 233 с.

5. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Серия «Высшее образование», – 3-е изд., перераб. И доп.-Ростов н/Д:

«Феникс», 2004. – 544 с.

6. http://testoteka.narod.ru/lichn/1/27.html

7. http://www.hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=847

8. Райгородский Д. Я. (редактор-составитель). Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие.—

Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2001. – 672 с.

9. Интернет-источник: все тесты.ru

10. Қасен Г.А. Педагогические инновации в свете культурно-гуманистических функций образования // Вестник КазНУ.

Серия «Педагогические науки». – 2011. – №1. – С. 18 – 23.

11. http://normal.kz/2012/02/kakaya-sotsial-naya-set-samaya-populyarnaya-v-kazahstane/

References 1. Colangelo, N. & Davis, G. (2003). handbook of Gifted education.

2. testy po ocenke intellekta i poznavatel’nyh processov studentov i magistrantov/avt.-sost.: a.K.Mynbaeva, a.v.vishnevskaya.

– almaty: Kazak universitetі, 2013. –120 s.

3. Nastol’naya kniga prakticheskogo psihologa: Ucheb. posobie: v 2 kn. – 2-e izd., pererab. i dop. – M.: Gumanit. izd. Centr vlaDos, 1999. – Kn. 2: rabota psihologa so vzroslymi. Korrekcionnye priemy i uprazhneniya. – 480 s: il.

4. isaeva e.l. luchshie psihologicheskie testy dlya veseloi kompanii M.: riPol klassik, 2008. – 233 s.

5. stolyarenko l.D. Pedagogicheskaya psihologiya. seriya «vysshee obrazovanie», 3-e izd., pererab. i dop.-rostov n/D:

«Feniks», 2004. – 544 s.

6. http://testoteka.narod.ru/lichn/1/27.html

7. http://www.hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=847

8. raigorodskiy D. ya. (redaktor-sostavitel’). Prakticheskaya psihodiagnostika. Metodiki i testy. Uchebnoe posobie.—samara:

izdatel’skiy Dom «bahrah-M», 2001. – 672 s.

9. internet-istochnik: vse testy.ru

10. Kasen G.a. Pedagogicheskie innovacii v svete kulturno-gumanisticheskih funkciy obrazovaniya // vestnik KazNU seriya

«Pedagogicheskie nauki» 2011 №1, 18 – 23 s.

11. http://normal.kz/2012/02/kakaya-sotsial-naya-set-samaya-populyarnaya-v-kazahstane/

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

На развитие талантов влияет целый ряд факторов окружающей среды, таких как поощрение родителей, се- мейные отношения, положения, которые делает или

Среди исследований, посвященных проблемам подготовки педагогических кадров и формирования их готовности к работе в условиях

Уже одни броские названия говорят са- ми за себя: «Запах трудного детства», «Не все спокойно в детском королевстве», «Потерян- ные навсегда» (на дне)»,

ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ , ɱɬɨ ɝɥɭɛɨɤɨ ɧɟɩɪɚɜɵ ɬɟ ɭɱɢɬɟɥɹ , ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɭɞɟɥɹɸɬ ɜɧɢɦɚ - ɧɢɹ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɭɪɨɤɨɜ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɦ. Ƚɞɟ , ɤɚɤ

Данная система подготовки учащихся к интеллектуальным соревнованиям разного уровня является достаточно эффективной и подтверждена высокими результатами школьников,

1-ый блок «Тактильная система» направлен на обучение ребенка взаимодействовать с окру- жающей средой и оценивать сигналы от разных рецепторов, то

Баймухамбетова Б.Ш. Реформирование системы профессио- нального образования, введение многоуров- невой системы обучения, одним из звеньев которой

 определение сущности формирования готовности будущих учителей к нравственно- эстетическому взаимодействию с учащимися как процесса