• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Айдналиева Н.А. Лекция 8. ЖОО-да инновациялық педагогикалық технологиялар (магистратура, 2 курс, Педагогика және психология)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Айдналиева Н.А. Лекция 8. ЖОО-да инновациялық педагогикалық технологиялар (магистратура, 2 курс, Педагогика және психология)"

Copied!
14
0
0

Толық мәтін

(1)

8 апта

Магистратура “Педагогика және психология”

Айдналиева Назгүл Аманжоловна

педагогика ғылымдарының кандидаты

Лекция 8.

ЖОО-да инновациялық педагогикалық

технологиялары

(2)

1 1

2 2 3 3

Университеттегі проблемалық оқыту технологиясы

«Проблемалық жағдай»

түсінігі және проблемалық тапсырмалардың түрлері

Проблемалық оқыту әдістері: проблеманы қою, ішінара іздеу, зерттеу

Проблемалық оқытуды ұйымдастыру формалары:

проблемалық дәріс, проблемалық семинар Университеттегі СҒЗЖ:

технологиялық компоненттері ЖОСПАР:

(3)

Педагогикалық технология: бұл...

 Табысқа кепілдік беретін педагогикалық әрекеттерді қатаң ғылыми жобалау және дәл көбейту

 Оқыту принциптерін олардың өзара байланысында дәйекті жүзеге асыруға бағытталған сыртқы және ішкі әрекеттер жиынтығы

Глоссарийге

«Оқыту мен тәрбиелеудің формалары, әдістері мен құралдарын

оңтайландыруға бағытталған технологиялық және кадрлық ресурстарды және олардың өзара әрекеттесуін ескере отырып, білім беру, оқыту мен игерудің бүкіл үдерісін құру, қолдану және анықтаудың жүйелік әдісі»

ЮНЕСКО құжаты

Тірек ұғымдары:

(4)

Проблемалық оқыту

тұжырымдамасы Проблемалық

оқыту

тұжырымдамасы

М.И. Махмутов, Т.В. Кудрявцева, А.М. Матюшкин, В. Оконь, т.б.

өзіндік танымдық іс-әрекетке қабілеттілігін дамыту;

психикалық іс-әрекеттің, зерттеушілік қызметтің және дербестіктің ерекше стилін қалыптастыру

(5)

Оқытудың ғылыми ізденіспен және шығармашылықпен

байланысы

Проблемалық тапсырма Оқу

проблемасы

қол жетімді құралдарға (білім, білік, тәжірибе және іздеу) негізделген шешім қабылдау үшін субъект қабылдаған проблемалық жағдай

берілген шарттар немесе параметрлер бойынша шешілген білім беру мәселесі

Дидактикалық жүйе

оқу үдерісін арнайы

ұйымдастыру, оқытудың арнайы әдістері мен

тәсілдерін таңдау

Проблемалық оқыту технология және жүйе ретінде

(6)

П р о б л е м а л ы қ о қ ы т у к е з е ң д е р і

проблемалық жағдайды құру, оның білім беру

проблемасына көшуіне жағдай жасау, проблемалық проблеманы құру

1 2 3 4

когнитивті проблеманың ықтимал шешімдерін ұсыну, гипотезаны тұжырымдау,

шешімдерді талқылау, ресурстарды пайдалану

педагогтың оқу үдерісін жүзеге асыруы, қолдауы, ғылыми зерттеу үдерісін ұйымдастыруы және шығармашылық ойлау операцияларын жүзеге асыруы туралы нұсқау

гипотезаны теориялық және практикалық тексеру, когнитивтік тұжырымдарды тұжырымдау және шешімнің дәлелдемелерін

құрылымдау

(7)

Проблемалық оқыту

элементтері

Проблемалық білім беру

Проблемалық оқу

оқытушының білі алушының

оқудың жағдайларын жүйелі түрде жүйелі проблемалық ситуация құру және оларды студенттермен шешу үдерістерін басқару жолымен

қамтамасыз ету қызметі

проблемалық жағдаяттарды талдау, проблемаларды тұжырымдау және оларды болжам жасау және дәлелдеу арқылы шешу арқылы білім мен іс- әрекет әдістерін игеруге арналған студенттердің шығармашылық оқу іс- әрекетінің ерекше құрылымы

(8)

П р о б л е м а л ы қ о қ ы т у ә д і с т е м е с і

ішінара іздеу әдісі

проблемалық оқыту әдістемесінің ерекшелігі

мәселелерді шешу және жағдайды талдау

екілік оқыту

зерттеушілік оқыту

Оқу материалын

проблемалық баяндау

білім беру проблемасын бекіту

проблемалық лекция проблемалық семинар

студенттердің өз бетімен іздену және зерттеу жұмыстары

(9)

Әдістемелік әдістер Әдістемелік

әдістер

-қайшылықты табу, шешудің мүмкін жолдарын іздеу, -қайшылықтардың қақтығысы,

-көзқарастарды ұсыну, талқылау,

- салыстыру, жалпылау, қорытынды, фактілерді салыстыру, -сұрақтар қою, дәлелдеу логикасын құру, нақтылау,

-проблемалық және зерттеу міндеттері

1 1

Проблемалық ситуация – білім алушының тапсырманы орындау

барысында пайда болатын, дайын құралдары жоқ және пән туралы жаңа білімді игеруді қажет ететін белгілі бір психологиялық күйі.

(10)

қызығу шылық қызығу

шылық қайшылы

қ қайшылы

қ тәсілде

р тәсілде

р сәйкест

ендіру сәйкест

ендіру тапсыр

ма тапсыр

ма

зерттеу зерттеу

жағдайдың пайда болу шарты

проблемалық жағдайдың негізі

сұрақтар қою, жұмбақтар элементтері, танымдық

«интригалар»

нақты оқу

материалының ерекшелігі

ашықтық, көп

вариативтілік, ақыл-ой әрекеті қызметіне

басшылық

проблемалық

мәселені, жағдайды жобалау, ғылыми зерттеу, теория мен практиканы зерттеу

Жоғары оқу орындарындағы дидактикадағы проблемалық ситуациямен жұмыс істеу логикасы

(11)

П р о б л е м а л ы қ о қ ы т у ә д і с т е р і

жаңа білім сұрақтың, тапсырманың немесе жағдайдың проблемалық сипаты арқылы енгізіледі. Таным процесі зерттеу қызметіне жақындады. Ашылуы және шешілуі керек қарама-қайшылықтары бар мәселенің мазмұны дәстүрлі және

заманауи көзқарастарды жинақтау және талдау арқылы ашылады.

педагог студенттермен бірге

проблемалық жағдай жасайды, мәселені шешуге арналған қадамдарды

жоспарлайды, проблемалық мәселені тұжырымдайды, қосымша мәліметтерді ұсынады, іздеу өрісін шектейді,

қорытынды шығарады Студенттерге тапсырма бере отырып, сұрақтар қойылады. Қорытынды.

оқытушының студенттердің ізденушілік, танымдық іс-әрекетін тәуелсіз, шығармашылық

шешімдерді қажет ететін танымдық және практикалық міндеттер қоюы арқылы ұйымдастыру

білім беру сабағының кеңістігінде студенттердің дербестігі,

белсенділігі және ойлауының әр түрлі формаларын көрсету үшін қолайлы жағдайлар жасау; бағалау мен негізсіз сынға жол бермеу, идеялардың өзіндік ерекшелігін көтермелеу; проблемалық жағдайларды шешуге креативті тәсілді көрсету

оқытудың проблемалық-іздеу әдістеріне эвристикалық әңгімелер, оқу талқылауы, студенттердің зертханалық-іздестіру жұмыстары, ұжымдық, топтық жұмыс, ұйымдастырушылық және

белсенділік ойындары жатады

Проблемалық

баяндау Ішінара

іздеу

зерттеушілік

2 2

проблемалық интерактивті әдістер

(12)

3. Проблемалық оқытуды ұйымдастыру формалары

мақсаты, міндеттері, құрылымы, мазмұны, басқаруы, нәтижелері

мақсаты, міндеттері,

құрылымы, кері

байланысы, интерактивті сипаты, қатысушылардың белсенділігі, басқару

СҒЗЖ, курстық және дипломдық жобалау, студенттердің ғылыми жұмыстары, мақалалары мен тезистерінің байқауларына қатысу

студенттердің оқу, танымдық және зерттеу қызметін ұйымдастырудың

инновациялық формаларының әдістері, әдістері, құралдары, ресурстары

1 2 3 4

Проблемалық лекция Проблемалық

лекция Проблемалық

семинар Проблемалық

семинар

Зерттеуші лік жұмыс Зерттеуші

лік

жұмыс Басқа

түрлері Басқа түрлері

(13)

Қ о р ы т ы н д ы л а у

0 1

Қазіргі

студенттер үшін проблемалық оқытудың рөлі?

ЖОО-да проблемалық оқытудың инновациялық белгілері?

ЖОО-да проблемалық оқытудың әдіснамалық әдістемесі?

ЖОО-да проблемалық оқыту

логикасының негізгі

элементтері қандай?

02 04

0 03

1

(14)

Назар аударғаныңызға

рақмет

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Қа зақ стан дық қо ғам ның да му тен ден циясы мем ле кет тің ин- тел лек ту ал ды әлеуе тін құ ру құ ра лы, аза мат тар дың өмір лік игі- лік те рін қам та ма сыз ете

Шетелдік оқымыстылардың пікірінше, кәсіпорынның инновациялық әлеуеті сыртқы және ішкі факторларды ескере отырып, экономикалық ресурстарды оңтайлы

тақырыбында өткен облыстық тамыз педагогикалық Кеңесінің техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары секция жұмысыда мен Маңғыстау облысының

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы): «Инновациялық білім беру үдерісін басқарудың педагогикалық шарттары» аттыэксперименттік тəжірибе жұмысын тиімді

Белсенді әдіс – сабақ барысында оқытушы мен студенттің белсенді өзара әрекет фор- масы негізінде анықталып, студент тыңдаушы емес, белсенді қатысушы

Сондықтан мақалада мектеп оқушыларына экологиялық білім беру қоғам мен табиғаттың өзара іс-əрекеті туралы білімдер жүйесі екендігін ескере

The article also presents the results of the analysis of the work on the introduction and use of digital technologies in the national education systems of the leading countries

тілдік оқыту топтарындағы білім беру үрдісін зерттей отырып, физика, математика, химия және биология сияқты жаратылыстану ғылыми пәндерді ағылшын