• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

The economic effect of the EXPO exhibitions in foreign countries and Kazakhstan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "The economic effect of the EXPO exhibitions in foreign countries and Kazakhstan"

Copied!
18
0
0

Толық мәтін

(1)

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ ХАБАРШЫСЫНЫҢ ЭКОНОМИКА сериясы, № 1•2018

ISSN 2079-620Х

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ХАБАРШЫСЫНЫҢ ЕҰУ ЭКОНОМИКА СЕРИЯСЫ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

ВЕСТНИКА ЕНУ ИМЕНИ Л.Н. ГУМИЛЕВА

ECONOMIC SERIES OF THE BULLETIN OF THE L.N. GUMILYOV ENU

№ 1•2018

2010 жылдан бастап шығады Издается с 2010 года

Founded in 2010

Жылына 4 рет шығады Выходит 4 раза в год Published 4 times a year

Астана, 2018 Astana, 2018

(2)

Бас редакторы С.Б. Мақыш

э.ғ.д., профессор (Қазақстан)

Бас редактордың орынбасары А.М. Бакирбекова, э.ғ.к., доцент (Қазақстан) Редакция алқасы

Алибекова Б.А. э.ғ.к. (Қазақстан) Байжолова Р.А. э.ғ.д., проф.(Қазақстан) Бейсенова Л.З. э.ғ.к., доцент (Қазақстан) Егембердиева С.М. э.ғ.д. (Қазақстан)

Керімбек Ғ. Е. э.ғ.к., доцент (Қазақстан) Кемел М. проф., э.ғ.д. (Қазақстан) Кирдасинова К.А. э.ғ.к., доцент (Қазақстан) Кучукова Н.К. э.ғ.д., проф. (Қазақстан) Мадиярова Д.М. э.ғ.д., проф. (Қазақстан) Майдырова А.Б. э.ғ.д., проф. (Қазақстан) Муталиева Л.М. э.ғ.к., доцент(Қазақстан) Никифорова Е.В. проф.(Ресей)

Санг Кю Ли проф.(Оңтүстік Корея) Сембиева Л.М. э.ғ.д., проф. (Қазақстан) Сидорович А.В. э.ғ.д., проф. (Ресей) Сыздыкбаева Б.У. э.ғ.д., проф. (Қазақстан) Толысбаев Б.С. э.ғ.д., проф. (Қазақстан) Урузбаева Н.А. э.ғ.д., проф. (Қазақстан) Шалболова У.Ж. э.ғ.д., проф. (Қазақстан)

Редакцияның мекенжайы: 010008, Қазақстан, Астана қ., Қ. Сәтпаев к-сі, 2, 408 б.

Тел.: (7172) 709-500 (ішкі 31432) E-mail: vest_econom@enu.kz

Жауапты хатшы, компьютерде беттеген:

Д. Байтлесова, Е.Изтелеуова, І.Құрманғалиев

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысының экономика сериясы

Меншіктенуші: ҚР БжҒМ «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігімен тіркелген. 18.02.14ж.

№ 14171-Ж -тіркеу куәлігі Мерзімділігі: жылына 4 рет.

Тиражы: 15 дана

Типографияның мекенжайы: 010008, Қазақстан, Астана қ., Қажымұқан к-сі,12/1, тел.: (7172)709-500 (ішкі 31432)

(3)

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ ХАБАРШЫСЫНЫҢ ЭКОНОМИКА сериясы, № 1•2018 Главный редактор

С.Б. Макыш

д.э.н., профессор (Казахстан)

Зам. главного редактора А.М. Бакирбекова, к.э.н., доцент (Казахстан) Редакционная коллегия

Алибекова Б.А. к.э.н. (Казахстан) Байжолова Р.А. проф., д.э.н.(Казахстан) Бейсенова Л.З. к.э.н., доцент (Казахстан) Егембердиева С.М. д.э.н. (Казахстан)

Керимбек Г. Е. к.э.н., доцент (Казахстан) Кемел М. проф., д.э.н. (Казахстан) Кирдасинова К.А. к.э.н.,доцент (Казахстан) Кучукова Н.К. проф., д.э.н. (Казахстан) Мадиярова Д.М. проф., д.э.н. (Казахстан) Майдырова А.Б. проф., д.э.н. (Казахстан) Муталиева Л.М. к.э.н., доцент (Казахстан) Никифорова Е.В. проф.(Россия)

Санг Кю Ли проф. (Юж. Корея) Сембиева Л.М. д.э.н., проф. (Казахстан) Сидорович А.В. д.э.н., проф. (Россия) Сыздыкбаева Б.У. д.э.н., проф. (Казахстан) Толысбаев Б.С. д.э.н., проф. (Казахстан) Урузбаева Н.А. д.э.н., проф. (Казахстан) Шалболова У.Ж. д.э.н., проф.(Казахстан)

Адрес редакции: 010008, Казахстан, г. Астана, ул. К. Сатпаева, 2, каб. 408 Тел.: (7172) 709-500 (вн. 31432)

E-mail: vest_econom@enu.kz

Ответственный секретарь, компьютерная верстка:

Д. Байтлесова, Е. Изтелеуова, И. Курмангалиев Экономическая серия вестника ЕНУ имени Л.Н. Гумилева

Собственник: РГП на ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гуми- лева» МОН РК

Зарегистрирован Министерством культуры и информации Республики Казахстан. Реги- страционное свидетельство № 14171-Ж от 18.02.14 г.

Периодичность: 4 раза в год Тираж: 15 экземпляров

Адрес типографии: 010008, Казахстан, г. Астана, ул. Кажымукана, 12/1, тел.: (7172)709-500 (вн.31432)

© Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

(4)

Editor-in-Chief S.B. Makysh

Doctor of Economic Sciences, Professor (Kazakhstan)

Deputy Editor-in-Chief A.M. Bakirbekova, Can. of Economic Sciences (Kazakhstan)

Editorial board

Alibekova B.A. Can. of Economic Sciences (Kazakhstan)

Baizholova R.A. Doctor of Economic Sciences, Prof. (Kazakhstan) Beisenova L.Z. Can. of Economic Sciences, Assoc.Prof. (Kazakhstan) Kerimbek G.E. Can. of Economic Sciences, Assoc.Prof. (Kazakhstan) Kemel М. Doctor of Economic Sciences, Prof. (Kazakhstan) Kirdasinova K.A. Can. of Economic Sciences, Assoc.Prof.(Kazakhstan) Kuchukova N.K. Doctor of Economic Sciences, Prof. (Kazakhstan) Madiyarova D.M. Doctor of Economic Sciences, Prof. (Kazakhstan) Maidyrova А.B. Doctor of Economic Sciences, Prof. (Kazakhstan) Mutaliyeva L.M. Can. of Economic Sciences, Assoc.Prof. (Kazakhstan) Nikiforova E.V. Prof.(Russia)

Sembieva L.M. Doctor of Economic Sciences , Prof. (Kazakhstan) Shalbolova U. Zh. Doctor of Economic Sciences , Prof. (Kazakhstan) Sidorovich А.V. Doctor of Economic Sciences , Prof. (Russia) Sung-Kyu Lee Prof. (South Korea)

Syzdykbayeva B.U. Doctor of Economic Sciences , Prof. (Kazakhstan) Tolysbayev B.S. Doctor of Economic Sciences , Prof. (Kazakhstan) Urusbayeva N.A Doctor of Economic Sciences , Prof. (Kazakhstan) Yegemberdiyeva S.M. Doctor of Economic Sciences (Kazakhstan)

Editorial address:2, Satpayev str., of.408, Astana, Kazakhstan, 010008 Теl.: (7172) 709-500 (ext. 31432)

E-mail: vest_econom@enu.kz Responsible secretary, computer layout:

D. Baytlessova, Ye.Izteleuova, I. Kurmangaliyev Economic Series of the bulletin of the L.N. Gumilyov ENU

Owner: Republican State Enterprise in the capacity of economic conduct «L.N.Gumilyov Eurasian National University» Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan Registered by Ministry culture and information of Republic of Kazakhstan. Registration certificate No. 14171-Ж from 18.02.14

Periodicity: 4 times a year Circulation: 15 copies

Address of printing house: 12/1 Kazhimukan str., Astana, Kazakhstan 010008; tel.: (7172) 709- 500 (ext.31432)

© L.N.Gumilyov Eurasian National University

(5)

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ ХАБАРШЫСЫНЫҢ ЭКОНОМИКА сериясы, № 1•2018 МАЗМҰНЫ

Экономикалық теория

Мырзахмет М.К., Бегімбай К.М., Идрисова А.Р., Ротнова В., Каналина А. Қазақстан мемлекеттік университетінің ғылыми, өндірістік және білім беру саласындағы орындау... 8 Экономика

Байжолова Р.А., Қалдарбек Б.Қ. Шетел мемлекеттері мен Қазақстанда ЭКСПО көрмелерін өткізудің экономикалық әсері... 19 Жуманова М.Х., Кусаинов Х.Х., Кусаинова Л.И., Есжанова Э.Ж. Ауыл шаруашылығының қазіргі жағдайы және дамуының проблемалары... 29 Курманов Н.А. Еңбек миграциясы және ақша аударымдары: күн көріс немесе даму стратегиясы?... 37 Мадиярова Д.М., Базикенова А.Е. Қазақстандағы әуе тасымалдау нарығының қазіргі

жағдайы... 48 Майдырова А.Б. Қазақстан Республикасында қазіргі кезеңдегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялары нарығы ... 62 Хойч А., Бигалимов М.Е. Жаңартылатын энергия көздерінің кешенін дамыту - Қазақстан Республикасының отын-энергетикалық кешенін дамытудың бір жолы... 73 Финансы

Бозтай А.Б. Инновациялық қызметті қаржыландыру мемлекет экономикасының даму факторы ретінде... 81 Кучукова Н.К. Қазақстанның бюджет жүйесін тұрақтандыру және фискалдық орталықсыздандыру саясаты экономикалық өсімнің факторы ретінде... 86 Есеп және аудит

Әлібекова B.A., Бейсенова Л.З., Шахарова A.E. Тұрақты даму саласындағы корпоративтік есеп беру... 99 Қасымбек А.Р., Жуматаева Б.А. Бухгалтерлік пен салық есебін ұйымдастырудың ерекшеліктері... 107 Никифорова Е.В. Заманауи экономикалық субъектісінің қызметінде тұрақты даму тұжырымдамасын енгізудің маңыздылығы ... 115 Шнайдер О.В. Экономикалық субъектілердің даму тұрақтылығының көрсеткіштерін талдаудың әдіснамалық тәсілдері... 121 Туризм

Ешенкулова Г.И., Гиззатжанова А.Г., Кусаинова А.К. Шекаралық аймақтағы туристік кластердің даму ерекшелігі: аустралиялық жол ... 129 Омурзаков А.Т. Мейманханалық қызметтерді жетілдіруде интернет маркетингінің құралдарын қолданудың негізгі бағыттары... 139 Муталиева Л.М., Флек А.А. Қонақ үй бизнесінде персоналды басқарудың заманауи жүйесі ... 147 Менеджмент

Тұрмаханбетова Ш.Ш. Қазақстандағы инновациялық экономиканы басқарудағы өзекті мәселелер... 160

(6)

СОДЕРЖАНИЕ Экономическая теория

Мырзахмет М.К., Бегимбай К.М., Идрисова А.Р., Ротнова В., Каналина А. Взаимодействие науки, производства и образованияв государственных университетах Казахстана ... 8 Экономика

Байжолова Р.А., Калдарбек Б.К. Экономический эффект от проведения выставок ЭКСПО в зарубежных странах и Казахстане... 19 Жуманова М.Х., Кусаинов Х.Х., Кусаинова Л.И., Есжанова Э.Ж. Современное остояние и проблемы развития сельского хозяйства... 29 Курманов Н.А. Трудовая миграция и денежные переводы: стратегия выживания или развития?... 37 Мадиярова Д.М., Базикенова А.Е. Современное состояние рынка авиаперевозок в Казахстане... 48 Майдырова А.Б. Рынок информационно-коммуникационных технологийв Республике Казахстан на современном этапе... 62 Хойч А. , Бигалимов М.Е. Развитие комплекса возобновляемых источников энергии - один из путей развития топливно-энергетического комплекса РК... 73 Финансы

Бозтай А.Б. Финансирование инновационной деятельности как фактор экономического развития государства... 81 Кучукова Н.К. Стабилизация бюджетной системы Казахстана и политика фискальной децентрализации как фактор экономического роста... 86 Учет и аудит

Алибекова Б.А., Бейсенова Л.З., Шахарова А.Е. Корпоративная отчетность в области устойчивого развития ... 99 Қасымбек А.Р., Жуматаева Б.А. Особенности организации бухгалтерского и налогового учета... 107 Никифорова Е.В. Значение внедрения концепции устойчивого развития в деятельность современного экономического субъекта... 115 Шнайдер О.В. Методологические подходы к анализу показателей устойчивости развития экономических субъектов... 121 Туризм

Ешенкулова Г.И., Гиззатжанова А.Г., Кусаинова А.К. Особенности развития туристского кластера в пограничном регионе: Австралийская дорога... 129 Омурзаков А.Т. Основные направления использования инструментов интернет-маркетинга для продвижения гостиничных услуг... 139 Муталиева Л.М., Флек А.А. Современная система управления персоналом в гостиничном бизнесе ... 147 Менеджмент

Тұрмаханбетова Ш.Ш. Актуальные вопросы управления инновационной экономикой Казахстана... 160

(7)

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ ХАБАРШЫСЫНЫҢ ЭКОНОМИКА сериясы, № 1•2018

CONTENTS Economic theory

Myrzakhmet M.K., Begimbay K.M., Idrisova A.R., Rotnova V., Kanalina A. Interaction of science, production and education in kazakhstani state universities ... 8 Economy

Baizholova R.A., Kaldarbek B.K. The economic effect of the EXPO exhibitions in foreign countries and Kazakhstan... 19 Zhumanova М.Kh., Kusainov Kh.Kh., Kusainova L.I., Eszhanova E.Zh. Modern situation and problems of development agriculture... 29 Kurmanov N. Labour migration and remittances: strategy for survival or development?... 37 Madiyarova D.M, Bazikenova A.E. Current condition of the air transport market in Kazakhstan.... 48 Майдырова А.Б. The market of information-communication technologies in the Republic of Kazakhstan at the current stage... 62 Hoych A., Bigalimov M.E. The development of a complex of renewable energy sources is one of the ways to develop the fuel and energy complex of the Republic of Kazakhstan... 73 Finance

Boztay B.А. Financing of innovative activity as the factor of economic development of the state... 81 Kuchukova N.K. Stabilization of the budget system of Kazakhstan and policy of fiscal decentralization аs a factor of economic growth... 86 Accounting and Auditing

Alibekova B.A., Beisenova L.Z., Shakharova A.E. Corporate reporting in the field of sustainable development... 99 Kasimbek А.R., Zhumataeva B.А. Features of the organization of accounting and tax accounting... 107 Nikiforova E. V. The importance of introducing the concept of sustainable development in the activities of modern economic entity... 115 Schneider O. V. Methodological approaches to the analysis of sustainability indicators of economic entities... 121 Tourism

Yeshenkulova G.I., Gizzatzhanova A.G., Kussainova A.K. Features of the development of the tourist cluster in the border region: The Australian road... 129 A.T. Omurzakov Main directions of using internet marketing tools for promotion of hotel services.. 139 Mutaliyeva L.M., Flek А.А. Modern management system of personnel in hotel business... 147 Managеment

Turmakhanbetova Sh.Sh. Topical issues of the management of innovation economy of Kazakhstan... 160

(8)

ЭКОНОМИКА ECONOMY

МРНТИ 06.51.57

Р.А. Байжолова 1, Б.К. Калдарбек 2

12Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан (E-mail: 2kaldarbekb@bk.ru)

Экономический эффект от проведения выставок ЭКСПО в зарубежных странах и Казахстане

Аннотация. В статье рассмотрен экономический эффект от проведения выставок EXPO в зарубежных странах и Казахстане. На сегодняшний день выставки посещают большое количество иностранных туристов, и поэтому многие страны стремятся создать свой особенный павильон, который выражает национальную самобытность и демонстрирует на весь мир уровень экономического и технологического развития данной страны.

В статье также отражено, что проведение международных выставок - EXPO дает стране следующие преимущества: дополнительные вливания в экономику страну, развитие малого и среднего бизнеса, решение транспортных проблем больших мегаполисов, диверсификация экономик регионов, продвижение имиджа страны, строительный бум и т.д. Кроме того в статье показано, какое влияние оказала проведенная выставка EXPO-2017 в Астане на экономику Казахстана.

Ключевые слова: всемирная выставка, туристы, ЭКСПО, международные организации, экономический эффект, туризм, имидж страны, казахстанские павилионы.

Всемирная выставка или EXPO - международная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений.

Всемирные универсальные выставки EXPO – это события глобального масштаба, по значимости сравнимые с всемирными экономическими форумами, а по туристической привлекательности с самыми популярными спортивными соревнованиями мира.

EXPO посещают миллионы туристов, и поэтому каждая страна стремится создать уникальный павильон, способный выразить национальную самобытность, культуры и продемонстрировать всему миру уровень своего экономического и технологического развития.

Выставка EXPO имеет статус одной из самых больших социальных организаций в мире и, как правило, открыта 90-180 дней в году [1].

EXPO-2017 в Астане продолжила наметившуюся тенденцию в мире. Всемирные выставки ЭКСПО в последние десятилетия стали посвящаться проблемам экологии и взаимодействия человека с природой, кроме чисто технологических, как ранее:

- «EXPO-1998» с тематикой «Океаны – наследство будущего» в Лиссабоне, - «EXPO-2000» в Ганновере с темой «Человек, природа, технологии», - «EXPO-2005» в Нагое называлась «Мудрость природы»,

- «EXPO-2008» в Сарагосе – «Вода и сбалансированное развитие», - «EXPO-2010» в Шанхае называлась «Лучший город – лучшая жизнь»,

(9)

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ ХАБАРШЫСЫНЫҢ ЭКОНОМИКА сериясы, № 1•2018

В целом можно, на наш взгляд, выделить 6 основных результатов проведенной международной выставки (рисунок 1).

Рисунок 1. Шесть основных результатов EXPO-2017

Проведенная выставка «EXPO-2017» в Астане, в ходе которой были представлены луч- шие мировые достижения науки и техники, открыла большие возможности для перехода на высокий уровень делового туризма.

О масштабах выставки свидетельствует участие 115 стран и более 20 значимых международных институтов. Всего в рамках ЭКСПО было проведено более 6000 различных мероприятий, здесь были выставлены порядка 140 научных изобретений в области возобновляемых источников энергии.

Проведение «EXPO-2017» дало значительный импульс развитию в Казахстане ВИЭ и выработке электроэнергии на этих источниках. К 2020 году Казахстан планирует повысить долю ВИЭ до 3%, к 2030 – 10%, к 2050 – 50% (рисунок 2).

Рисунок 2. Прогноз развития в Казахстане ВИЭ и выработке электроэнергии на этих источниках1

1 По материалам https://rfc.kegoc.kz/ru/renewableenergy/targetindicators

(10)

Целевые индикаторы ВИА показаны на рисунке 3.

Рисунок 3. Целевые индикаторы ВИА, МВт

В Скандинавских странах, таких как Дания и Швеция, разработаны государственные программы по значительному развитию отрасли ВИЭ с целью достижения 70–90% порога в общем энергобалансе. Дания уже в наши дни покрывает большую внутреннюю потребность за счет этих источников энергии и рассматривает свои экспортные возможности в соседние страны. Среди стран СНГ лидером, с большим отрывом, является Украина, которая в ситуации неопределенности с поставками газа взяла курс на быстрое и полномасштабное внедрение ВИЭ мощностей по всей стране, итогом которого явилось преодоление знакового рубежа в один гигаватт общей установленной мощности в 2016 году[2].

Экономический эффект от проведения выставки «ЭКСПО-2017» в городе Астане имеет два основных аспекта (рисунок 4):

– увеличение совокупного спроса в экономике Казахстана;

– создание материальных и нематериальных активов, способных генерировать доход для Казахстана.

(11)

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ ХАБАРШЫСЫНЫҢ ЭКОНОМИКА сериясы, № 1•2018

Рисунок 4. Экономический эффект EXPO

В целом проведение выставки «EXPO-2017» позволило значительно усилить туристи- ческий, транзитный, научно-исследовательский и финансовый потенциал Казахстана. Се- рьезным образом укрепился национальный бренд Казахстана как страны – лидера Цен- тральной Азии.

Анализ результативности ранее проведенных выставок показал следующие результаты (таблица 1).

(12)

Таблица 1 – Анализ результативности выставок Страна год Кол-во

стран и МО

площадь выставки

Га

Р а с - ходы млрд.$

Количество посетителей,

млн. чел.

Результаты

План. Факт.

Германия, Ганновер

2000 180 100 1,7 40 18 - беспрецедентное по масштабу

продвижение имиджа страны;

- развитие инфраструктуры;

- создание рабочих мест и нало- говые поступления

Япония, Нагоя/ Айти

2005 121 540 3,3 15 22 - рост строительного бума;

- развитие инфраструктуры;

- решение экологических про- блем;

Испания, Севилья

2008 104 25 1,07 6,5 5,6 - развите туристический сек- тор;

- развитие малого и среднего бизнеса

Китай, Шанхай

2010 198 528 60 100 70 - построено 150 новых станций;

- увеличение дохода среднего бизнеса в среднем на 20%;

- рост розничных продаж за год 17%

Ю ж н а я Корея, Ёсу

2012 103 174 8,99 10,8 8 - построен турестический ком-

плекс с общей площадью 10 млн. м2;

- развитие железнодорожной инфраструктуры и автобанов Италия,

Милан

2015 137 200 1,46 29 20 - созданы 6000 новых предпри-

ятий;

- развитие сферы услуг;

- повышение индекса страны по продавольственной безопасно- сти до 75 пунктов.

Казахстан, Астана

2017 115 173,4 2 5 4 - развитие МСБ;

- повышения спроса на услуги тур операторов в 1,8 раза;

- запуск новых масштабных проектов в сфере зеленой эко- номики.

Примечание: Составлено авторами на основании данных[1-10]

(13)

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ ХАБАРШЫСЫНЫҢ ЭКОНОМИКА сериясы, № 1•2018 Анализ проведенного исследования показал, что есть и негативные факторы:

- расходы превышали доходы, фактическое количество посещений было ниже, чем пла- новые посещения, неэффективное использование объектов после проведенных выставок (к примеру, выставку в Ганновере в 2000 году, вместо планируемых 40 млн. человек, посетили лишь 18 млн. человек, при этом, убыток составил до 1,5 млрд. евро, а после выставочное применение нашли единичные павильоны);

Однако в Германии состоялось беспрецедентное по масштабу продвижения имиджа страны («EXPO -2000» посетили 70 глав государств и 57 руководителей правительств, 426 министерств и заместителей министров, более 1000 официальных делегаций, в составе ко- торых вошли 26 тысяч VIP-персон со всего света). Всемирная выставка ускорила решение целого ряда инфраструктурных задач в отдельных регионах страны: была построена со- временная сеть железных и автомобильных дорог, модернизирован выставочный комплекс в Ганновере, созданы десятки тысяч рабочих мест, многие фирмы получили миллионные заказы; налоговые поступления в бюджет выросли на миллиарды марок.

А проведение выставки «EXPO -2008» в Испании г. Севилья дало импульс развитию МСБ и заметное оживление туристического сектора. Помимо строительства объектов для выставочного городка площадью 25 га, там был реализован ряд автодорожных и железнодорожных проектов.

«EXPO-2012» позволило Корее диверсифицировать экономику города Ёсу. Построен ту- ристический комплекс с общей площадью 10 млн. м2 с парком развлечений, гостиницами, полем для гольфа, несколькими парками обустроенной набережной. Построена новая железнодорожная ветка, сократившая время пути от г. Ёсу до г. Сеула с шести до трех часов.

Если рассматривать, проведенную выставку «EXPO-2015», принимали туристов в Ита- лии - 44 000 отелей. Были задействованы 320 000 ресторанов. Сам г. Милан предоставил 1000 отелей, 16 000 ресторанов. После выставки были созданы 6000 новых предприятий, из них 800 в регионе Ломбардия (регион где находится г. Милан), на которых трудятся 39 000 человек[3].

С 10 июня по 10 сентября 2017 года в столице состоялась Международная специализированная выставка «Астана «EXPO-2017», в которой приняли участие 115 стран и 22 международные организации. Общее число посетителей составило 3 миллиона 977 тысяч 545 человек[4].

Основные количественные показатели следующие:

- 115 стран и 22 международные организации приняли участие в ЭКСПО-2017;

- почти 4 миллиона человек посетили выставку;

- более 6 тысяч научных и культурных мероприятий было проведено в рамках выставки;

- 140 научных изобретений в области возобновляемых источников энергии представле- ны на выставке;

- более 1400 предприятий малого и среднего бизнеса получили заказы на поставку това- ров и услуг на сумму 640 миллиардов тенге;

- в 1,8 раза повысился спрос на услуги тур- операторов, заметно оживив туристический сектор Казахстана;

- более чем на 10% увеличилось количество субъектов предпринимательства в Астане;

- в 1,2 раза возросли налоги в бюджет столицы от сферы услуг[4].

Изменение основных экономических показателей покажем на рисунке 5.

(14)

Рисунок 5. Изменение основных экономических показателей в РК в связи с проведением EXPO

За период подготовки к проведению EXPO, отмечен строительный бум в Астане (рису- нок 6)

Рисунок 6. Динамика и структура выполненных строительных работ в Астане

Объем выполненных строительных работ в 2016 году составил 558,3 млрд тенге, что в 2,1 раза больше аналогичного показателя 2013го. Структура объема строительных работ показывает, что преобладающая часть затрат была направлена на строительно-монтажные работы (СМР), то есть на новое строительство. В 2012 году объем СМР составил 282,9 млрд тенге (92,8% от всех строительных работ), а в 2016м — 558,3 млрд тенге, или 97,4% от всех строительных работ. Остальные работы приходятся на капитальный и текущий ремонт.

По оценке АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», затраты на строительство выставки удалось снизить с 816 млрд. тенге до 452 млрд. тенге.

Астана, в копилке которой проведение зимних Азиатских игр-2011, по сути, была не готова к принятию 2 миллионов гостей. Поэтому стояла задача построить достаточное количество и комфортабельных отелей, и народных хостелов.

Инвестиции в индустрию развлечений и отдыха выросли практически в 3-4 раза.

(15)

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ ХАБАРШЫСЫНЫҢ ЭКОНОМИКА сериясы, № 1•2018

Рисунок 7. Инвестиции в индустрию развлечений и отдыха в разрезе регионов РК

В столице были введены в эксплуатацию три крупные гостиницы - Hilton Astana, The Ritz-Carlton, The St. Regis Astana (бренд - Marriott).

В 2016 году на строительство культурно-развлекательных объектов было потрачено 130,5 млрд тенге. Только за время проведения EXPO-2017 было открыто 47 новых ресторанов.

Гостиничный бизнес получил положительный эффект во время выставки. По данным КС МНЭ РК, за первое полугодие 2017 года места размещения Астаны оказали услуги на 30,1 млрд тенге, или в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было обслужено 790,9 тыс. посетителей, что в 1,5 раза больше, чем за первые шесть месяцев 2016го. По информации столичного акимата, за три месяца наполняемость гостиниц увеличилась в 3 раза.

Если в марте 2016го розничный товарооборот продовольственных и непродовольственных товаров составил 67,1 млрд тенге, то в 2017м этот показатель пробил отметку 80,3 млрд.

В сентябре торговля в Астане зафиксирована на уровне 75,9 млрд тенге — такого значения не было ни в одном месяце 2016го (см. график 5). В целом розничный товарооборот с марта по сентябрь 2017го выше на 27,7% показателей предыдущего года.

Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства на начало августа 2017го достигло 33,7 тыс., в августе 2016го — 29,8 тыс., рост на 13,1%[5].

Посещаемость рынков в июне-августе 2017 года выросла до 12–13 тыс. человек в день, а в праздничные дни — до 15 тыс. человек, это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2016го (посещаемость рынков составляла от 4 до 6 тыс. человек).

Доля ВДС малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте выросла с 47 до 57,4%.

Можно говорить не только о мультипликативном эффекте ЭКСПО-2017 на экономику Казахстана, но и об определенных качественных изменениях в казахстанском обществе.

Согласно данным, на EXPO-2017 работало 4500 волонтеров в возрасте от 15 до 70 лет.

Для сравнения можно привести пример Всемирной выставки в Милане в 2015 году, в ко- торой было задействовано 5000 волонтеров. Учитывая, что в Казахстане в текущем году было несколько крупных мероприятий международного масштаба, прогресс в развитии волонтерского движения весьма заметен.

(16)

Ученые Казахского национального университета имени Аль-Фараби и казахстанского института стратегических исследований отметили, что оценка влияния EXPO на Казахстан только начинается. Но уже сегодня понятно, что страна получила мощный импульс для развития «зеленых» технологий. Только учеными КазНУ им. Аль-Фараби на выставке было представлено 9 прорывных проектов, которые теперь предстоит внедрить в производство [6].

Выставочный комплекс EXPO-2017 в ближайшем будущем станет местом запуска ряда новых перспективных проектов, что важно на пути создания казахстанского мегаполиса всемирного значения. В частности, казахстанский павильон «Нур Алем» и некоторые другие будут сохранены, как «Наследие EXPO». В комплексе также разместятся международный финансовый центр «Астана», международный центр по развитию «зеленых» технологий и инвестиций и международный технопарк IT-стартапов [7].

Таким образом, проведение выставки EXPO-2017 в Астане является, безусловно, значи- мым событием в формировании инновационной и устойчивой модели экономики Казахста- на, способной стать вкладом в развитие человеческого капитала и знаний.

Организация выставок ЭКСПО в различных странах, в том числе и в нашей республике явилось глобальным историческим событием и останется в качестве наследия будущим поколениям, как мегапроекты с социальным, образовательным, духовным значением.

Экономический, социальный и культурный эффекты, которые получила наша страна по итогам выставки «ЭКСПО-2017», сложно переоценить. Выставка вызвала огромный интерес и привлекла пристальное внимание всего мирового сообщества, вследствие чего Казахстан стал на мировой арене еще более узнаваемой, уважаемой и туристический привлекательной страной. Но самым важным фактором успеха выставки является ее тематика – «Энергия будущего»: ЭКСПО-2017 стала самой «экологичной» выставкой за всю историю ЭКСПО. Можно без преувеличения сказать, что в Астане были представлены перспективы развития энергетики для всей планеты.

Список литературы

1.Официальный сайт Международного Бюро Выставок (BIE) [Электрон.ресурс].- URL:

http://www.bie-paris.org/site/en/

2. Кашкинбеков А.К. ЭКСПО-2017 и его роль в развитии отрасли «зеленой» энергетики Казахстана // ЭКСПО-2017: модернизационный прорыв Казахстана: Сборник материалов конференции / Под ред. З.К. Шаукеновой. – Астана: Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, 2017. – 134 с.

3.Общий экономический эффект от четырех выставок ЭКСПО [Электрон.ресурс].- URL:

http://ranking.kz

4.Участие в церемонии закрытия международной специализированной выставки

«ЭКСПО-2017» [Электрон.ресурс].- URL: http://www.akorda.kz

5. Выставка с долгосрочным эффектом [Электрон.ресурс]. URL: http://expertonline.kz/

a15299/

6.Мультипликативный эффект от EXPO 2017 обсудили в Алматы [Электрон.ресурс]. - URL:http://24.kz/ru/news/expo/item/199044-multiplikativnyj-effekt-ot-expo-2017

7.EXPO-2017 в Астане [Электрон.ресурс].- URL: http://www.akorda.kz/ru/page/page_ex- po-2017-v-astane_1356073251

8.Википедия, свободная энциклопедия [Электрон.ресурс].- URL: https://ru.wikipedia.org/

wiki/Всемирная_выставка

9.Дайджест ЭКСПО-2005 [Электрон.ресурс].- 2 - 15 мая -URL: http://inosmi.ru/

expo2005/20050517/219692.html

(17)

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ ХАБАРШЫСЫНЫҢ ЭКОНОМИКА сериясы, № 1•2018

10.EXPO: Опыт проведения выставки в Китае [Электрон.ресурс]. - URL: http://bnews.kz/

ru/news/post/110103/

Р.А. Байжолова , Б.Қ. Қалдарбек

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан Шетел мемлекеттері мен Қазақстанда

ЭКСПО көрмелерін өткізудің экономикалық әсері

Аннотация. Мақалада шетел мемлекеттері мен Қазақстанда өткізілген EXPO көрмелерінің экономикалық әсері туралы мәселе қарастырылды. Өйткені, қазіргі таңда шетелдік туристердің көбі көрмелерге барады және сондықтан да, көптеген елдер өздерінің ұлттық даралығын білдіретін ерекше павильондарын құруға және өз елдерінің экономикалық және технологиялық дамуының дәрежесін бүкіл әлемге көрсетуге тырысады. Мақалада халықаралық EXPO көрмесін өткізудің елге беретін келесі мүмкіншіліктері анықталды:

ел экономикасына қосымша ақшалай қаражат құйылымы, ірі мегаполистердің көліктік проблемаларын шешу, аймақтық экономикаларды әртараптандыру, елдің имиджін насихаттау, жаппай құрылыс және т.б. Мақалада, сондай-ақ, Астанада өткізілген EXPO-2017 көрмесінің Қазақстан экономикасына тигізген әсері көрсетілген.

Түйін сөздер: бүкіл әлемдік көрме, туристер, ЭКСПО, халықаралық ұйымдар, экономикалық әсер, ту- ризм, ел имиджі, қазақстандық павилиондар.

R.A. Baizholova, B.K. Kaldarbek

L.N. Gumilyov Eurasion National University, Astana, Kazakhstan

The economic effect of the EXPO exhibitions in foreign countries and Kazakhstan

Abstract. The article considers the economic effect of the EXPO exhibitions in foreign countries and Kazakhstan.

Since there are a lot of foreign tourists visiting the exhibition today, so many countries are striving to create their own special pavilion that expresses national identity and demonstrates to the whole world the level of economic and technological development of this country. The article revealed that the holding of international exhibitions - EXPO gives the country the following advantages: additional injections into the economy of the country, the solution of transport problems of large megacities, the diversification of the economies of regions, the promotion of the image of the country, the construction boom, etc. The authors also analyzed the impact of the EXPO-2017 exhibition in Astana on the economy of Kazakhstan.

Key words: world exhibition, tourists, EXPO, international organizations, economic effect, tourism, image of the country, Kazakhstani pavilions.

References

1.Oficial’nyj sajt Mezhdunarodnogo Bjuro Vystavok (BIE) [Official site of the International Bureau of Exhibitions (BIE)]. Available at: http://www.bie-paris.org/site/en/

2. Kashkinbekov A.K. JeKSPO-2017 i ego rol’ v razvitii otrasli «zelenoj» jenergetiki Kazah- stana [EXPO-2017 and its role in the development of Kazakhstan’s green energy sector] // JeKS- PO-2017: modernizacionnyj proryv Kazahstana: Sbornik materialov konferencii / Pod red. Z.K.

Shaukenovoj. – Astana: Kazahstanskij institut strategicheskih issledovanij pri Prezidente Respub- liki Kazahstan, 2017. – 134 s.

3.Obshhij jekonomicheskij jeffekt ot chetyreh vystavok JeKSPO [The overall economic effect of the four exhibitions EXPO]. Available at: http://ranking.kz

4.Uchastie v ceremonii zakrytija mezhdunarodnoj specializirovannoj vystavki «JeKSPO-2017»

[Participation in the closing ceremony of the international specialized exhibition EXPO-2017].

Available at: http://www.akorda.kz

5. Vystavka s dolgosrochnym jeffektom [An exhibition with a long-term effect]. Available at:

http://expertonline.kz/a15299/

(18)

6.Mul’tiplikativnyj jeffekt ot EXPO 2017 obsudili v Almaty [Multiplikativny effect of EXPO 2017 discussed in Almaty]. Available at: http://24.kz/ru/news/expo/item/199044-multiplika- tivnyj-effekt-ot-expo-2017

7.EXPO-2017 v Astane [EXPO-2017 in Astana]. Available at: http://www.akorda.kz/ru/page/

page_expo-2017-v-astane_1356073251

8.Vikipedija, svobodnaja jenciklopedija [Wikipedia, the free encyclopedia]. Available at:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Vsemirnaja_vystavka

9.Dajdzhest JeKSPO-2005 [Daydzhest EXPO-2005].- 2 - 15 maja Available at: http://inosmi.

ru/expo2005/20050517/219692.html

10.EXPO: Opyt provedenija vystavki v Kitae [EXPO: The experience of the exhibition in Chi- na]. Available at: http://bnews.kz/ru/news/post/110103/

Авторлар туралы мәлімет:

Байжолова Р.А. – экономика ғылымдарының докторы, «Экономика және кәсіпкерлік» кафедрасының профессоры, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Сәтпаев көш. 2, Астана, Қазақстан.

Қалдарбек Б.Қ. – «Экономика» мамандығы бойынша 1-курс магистранты, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан.

Baizholova R.A. - Doctor of Economics, Professor of the Department of «Economics and Entrepreneurship», L.N.Gumilyov Eurasion National University, Satpayev str., Astana, Kazakhstan

Kaldarbek B.K. – Master of 1 course in economics, L.N.Gumilyov Eurasion National University, Satpayev str., Astana, Kazakhstan.

ҒТАMР 631.152

М.Х.Жуманова1, Х.Х.Кусаинов2, Л.И.Кусаинова3, Э.Ж.Есжанова4

1Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан

234Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, Ақтөбе, Қазақстан

(maira_a_a_@mail.ru1 , kusainov-x@mail.ru2, L.i.kusainova@mail.ru3, Yely80@mail.ru4) Ауыл шаруашылығының қазіргі жағдайы және дамуының проблемалары

Аннотация. Мақалада ауыл шаруашылығын дамытудың жолдары қарастырып «Қазақстан Республика- сының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» ая- сында іске асырылатын тапсырмалар келтіріледі. Аграрлы-шаруашылық кешенін дамытудың қазіргі жағдайы қарастырылып, аумақтағы ауыл шаруашылығының негізгі салаларына талдау жасалынады, бәсекелестікке қабілетті тауар шығару үшін болашақтағы ең бір маңызды мәселелердің бірі - құрылымдық өзгерістер жа- сау болып табылады, яғни мал шаруашылығын қалпына келтіріп және оны одан әрі дамыту, сонымен қатар, дәстүрлі емес шаруашылық түрлерін дамытуды қарастырады. Ауыл шаруашылығын дамытудың инноваци- ялық бағыттары мен кәсіпкерлікті дамытудың негізгі шарттары да кеңінен зерттеледі. Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу саласын құру және дамытудың стратегиялық бағытының аясында қызмет ету сфера- ларының сүт пен сүт өнімдері, ет пен ет өнімдері өндірісін құру және дамытуға бағытталған кешенді іс-ша- ралар мен ұсынымдар келтіріледі.

Түйін сөздер. Aгроөнеркәсіп кешен, ауыл шаруашылық, мал шаруашылығы, бағдарлама, өндірушілер, агроөнеркәсіптік кешендегі инновациялар, ауыл шаруашылығы бизнесінің бәсекеге қабілеттілігі

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілет- тілік» атты 2017 жылғы 31 қаңтардағы жолдауының төртінші бөлімінде «аграрлық сектор экономиканың жаңа драйверіне айналуы керек» дей келе, ауыл шаруашылығын әртарап- тандырып, 2021 жылға қарай азық-түлік тауары экспортын 40%-ға көбейтуді тапсырғаны

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

На это мы обращаем внимание, поскольку комплексный анализ системы из- ложения всех норм Закона о правовых актах, касающихся вопросов

For example, experts in the field of probation believe that it is necessary to revise the norms relating to the participation of employees with a prepared pre-trial report in

К примеру, в статье 7 главы 3 части 2 УК Швеции закре- плено: «Лицо, которое причинило по неосторожности смерть другому человеку, должно быть

An author who wishes to publish an article in a journal must submit the article in hard copy (printed version) in one copy, signed by the author to the scientific publication office

of Historical Sci., Prof., L.N.Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan (international relations) Оl’ga Аvdeeva Doctor of Political Sci., Assoc.Prof., Loyola University, Chicago,

The report will consider corruption in the system of public administration in the Republic of Kazakhstan and will be focused on the consequences of the corruption on the economy

Дальнейший анализ динамики взаимодействия Республики Казахстан со странами Персидского залива будет рассматриваться в данной статье на

8 Закон РК от 12 февраля 2009 года № 133-IV «О внесении изменений и дополнений в не- которые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам