• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ ХИМИИ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ ХИМИИ"

Copied!
9
0
0

Толық мәтін

(1)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(2)

2 ƏОЖ 37.0 (063)

КБЖ 74.00 Б 94

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

xx Əбіл Еркін Аманжолұлы, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің ректоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор;

x Медетов Нурлан Амирович, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің ғылыми жұмыс жəне стратегиялық даму жөніндегі проректоры, физика- математикалық ғылымдар докторы;

x Мусабекова Гульвира Айдархановна, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің академиялық жұмыс жəне əлеуметтік мəселелер жөніндегі проректор, педагогика ғылымдарының кандидаты;

x Ахметов Тлеген Альмуханович, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті ректорының кеңесшісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор;

x Бережнова Елена Викторовна, педагогика ғылымдарының докторы, Мəскеу мемлекеттік халық аралық қатынастар институтының профессоры (Ресей, Москва қ.);

x Бектурганова Римма Чингисовна, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті ректорының кеңесшісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор;

x Оспанов Серикбай, филология ғылымдарының кандидаты, Ы.Алтынсарин орталығының маманы;

x Айдналиева Назгуль Аманжоловна, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің психологиялық-педагогикалық факультетінің деканы, педагогика ғылымдарының кандидаты;

x Утегенова Бибигуль Мазановна, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетнің педагогика кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент;

x Мнайдарова Светлана Сейтжановна Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетініңпедагогика кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының кандидаты;

x Калиев Дастан Дуйсенулы Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетініңпедагогика кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистры.

Б 94 БІЛІМ БЕРУ ПРАКТИКАСЫ САПАСЫН ЖОҒАРЫЛАТУДЫҢ ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕЛЕРІ =АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ. – Қостанай, 2019. - 370 б.

ISBN 978-601-7934-67-5

«Білім беру практикасының сапасын жоғарылатудың өзекті мəселелері» тақырыбындағы Алтынсарин оқуларының Халықаралық ғылыми - практикалық конференция материалдары осы жинаққа енгізілген.

Мақала авторлары: жоғары оқу орындары жəне колледж оқытушылары, мектеп мұғалімдері мен ғылыми- ізденушілер білім беру үрдісінің сапасын жоғарылату жəне білім беруді жаңғырту мəселелері бойынша халықаралық кəсіби қауымдастықтың өзекті мəселелерін талқылауға алған.

Аталған жинақ жоғары оқу орындары жəне колледж оқытушылары, мектеп мұғалімдері мен ғылыми- ізденушілерге арналаған.

В сборник включены материалы Международной научно-практической конференции «Алтынсаринские чтения «Актуальные проблемы повышения качества образовательной практики».

Авторы статей: преподаватели вузов и колледжей, учителя школ и научные сотрудники обсудили актуальные проблемы повышения качества образовательного процесса, модернизации образования.

Настоящий сборник предназначен для преподавателей вузов и колледжей, учителей школ, научных сотрудников.

ƏОЖ 37.0 (063) КБЖ 74.00 ISBN 978-601-7934-67-5

©Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті, 2019

©Костанайский государственный педагогический университет имени У.Султангазина, 2019

(3)

220

2. ҚР педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарының бағдарламасы.

Мұғалімге арналған нұсқаулық., НЗМ ДББҰ, 2012.-61 б.

ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ ХИМИИ Жукова Анастасия Юрьевна, бакалавр химии, ГУ «Аулиекольская школа – гимназия

имени Султана Баймагамбетова отдела образования акимата Аулиекольского района»

Аннотация

Қазіргі уақытта педагогикалық технологияларды жетілдіру үрдісі, сабақтарда оқытудың əдістері, тəсілдері мен құралдарының жиынтығы кең тараған құбылыс болып табылады. Қазіргі кезде инновациялар тек мектептердің ғана емес, жоғары оқу орындарының да білім беру қызметінің маңызды компоненттерінің бірі болып табылады.

Жұмыстың өзектілігі мынада, қазіргі заман – бұл ақпараттық технологиялар уақыты.

Жаңа білім ізденісте, жас пен мəртебеге қарамастан жоғары сатыға көтеріле отыра, тұрақты талдау мен ойлану қажет. Білім мен машықтар оралымды болу керек, заманауи мұғалім өзгерістерге дайын болу қажет.

Оқу процесін ақпараттандыру оқу пəндерін оқу процесінде қазіргі заманауи есептеу машиналары мен телекоммуникациялық желілер негізінде ақпараттық-бағыттық оқыту құралдарын кеңінен пайдалануды көздейді. Бұл мақала заманауи білім беру технологияларын одан əрі пайдаланудың өзекті мəселелеріне арналған. Оқушыларға тұлғалық-бағдарлы тəсілді іске асыруға, білімді, дағдылар мен қабілеттерін кезең-кезеңмен меңгеруге ықпал ететін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кеңінен қолдану.

Аннотация

В настоящее время процесс совершенствования педагогических технологий, совокупности методов, приемов и средств обучения на уроках является распространенным явлением. В настоящее время инновации являются одним из существенных компонентов образовательной деятельности не только школ, но и высших учебных заведений.

Актуальность работы в том, что современная эпоха – время компьютерных информационных технологий. В поисках новых знаний, совершенствуясь вне зависимости от возраста и статуса, необходимо постоянно анализировать и размышлять. Умения и знания должны быть гибкими, и современный педагог должен быть готов к изменениям.

Информатизация учебного процесса предполагает широкое использование в процессе изучения учебных предметов информационно-ориентированных средств обучения на базе современных вычислительных машин и телекоммуникационных сетей.

Данная статья посвящена актуальным вопросам использования современных образовательных технологий в дальнейшем образовании. Широкое применение информационно - коммуникационных технологий, которые способствуют реализации личностно- ориентированного подхода к учащимся, поэтапному овладению знаниями, навыками и способностями.

Abstract

At the present time, the process of improving pedagogical technologies, a set of methods, techniques and means of teaching in the classroom is a common phenomenon. Today, innovation is one of the essential components of the educational activities not only schools but also higher education institutions.

The urgency of the work is that the modern era is the time of information technology. In search of new knowledge, improving regardless of age and status, it is necessary to constantly analyze and reflect. Knowledge and skills must be flexible, and a modern educator must be ready for changes.

Informatization of the educational process involves widespread use in the process of studying educational subjects of information-oriented training facilities based on modern computers and telecommunication networks.

(4)

221

This article is dedicated to some important issues of using the modern educational technologies in further education.

Widespread use of information and communication technologies contributes to the implementation of a person-centered approach to students, phased mastering of knowledge, skills, and abilities.

Түйінді сөздер: педагогикалық технологиялар, білім беру технологиялары, қосымша білім беру, танымдық қабілеттер, табиғи қызмет.

Ключевые слова:педагогические технологии, образовательные технологии, дополнительное образование, познавательные способности, естественная деятельность.

Key words:pedagogical technologies, educational technology, further education, cognitive abilities, natural activities.

Знания, приобретенные посредством «традиционной» методики преподавания, основанной на трансляции готовых знаний, не могут быть эффективно интегрированы с имеющейся базой знаний, и, следовательно, в данной ситуации имеет место только механически запоминающееся поверхностное обучение. Пажарес утверждает что, при выборе стиля преподавания, убеждения учителя имеют большее влияние, чем его знания, поскольку убеждения в процессе обучения влияют на все. Устойчивая уверенность в том, как должны преподавать предметы, по мнению исследователя, оказывает более существенное влияние на действие учителя в классе.

Если учитель с традиционным стилем преподаванием, основанным на передаче готовых знаний, желает помочь ученикам стать личностями с развитым критическим мышлением, то ему самому, прежде всего, необходимо иметь развитое критическое мышление и быть открытым для новых идей. [1, с. 186-213]

Инновационные методы обучения предусматривают введение новшеств в целях, методах, содержании и формах обучения. Учитель является не только носителем знания, но и наставником, инициирующим творческие поиски учащихся. Благодаря инновационным методам обучение не только в школе, но и в высших учебных заведениях позволили изменить роль учителя в преподавании.

Передо мною, как и перед каждым учителем встает вопрос: «Как необходимо обучить учащегося, для того чтобы помочь ученику стать конкурентоспособной личностью», «Как сделать для того, чтобы повысить качество знаний предметов?».

Анализируя свои действия, самостоятельно принимая решение, прогнозируя возможные действия, дает возможность быть образованным, предприимчивым и нравственным в современном обществе.

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс ведет к информатизации сознания учащихся и пониманию процессов информации в обществе.

Применение информационно-коммуникативных технологий на уроках повышает мотивацию обучающихся к изучению предметов в школе, особенно использование такого метода, как метод проекта [2, с. 162].

Рассматривая школьный курс неорганической и органической химии, в основном правильно решается целый ряд важных методических проблем: выполнение практических и лабораторных опытов [3, с. 86]. При выполнении лабораторных опытов учитывается наличие реактивов и химических приборов. Опыты, как правило, рассчитаны на разные классы, и в ряду работ указываются опыты с малым количеством реактивов, это и приводит к проблеме недостаточного понимания материала обучающимися на уроке химии [4, с. 211].

Существенное улучшение качества образования, повышения эффективности уроков химии, заинтересованности обучающимися в приобретении знаний возможно при использовании информационных технологий [5, с. 191].

(5)

222

Сравнивая с обычным уроком, у учащихся наблюдается активность в работе с компьютерными технологиями - это рост объема выполненных на уроке заданий, повышение познавательной активности и мотивации усвоения знаний.

Использование мультимедиа на уроке химии приводит к тому, что обучающиеся получают возможность самостоятельно моделировать явления и процессы, воспринимать информацию с повторением виртуального эксперимента. Таким образом, уровень индивидуальной работы значительно возрастет [6].

Для учащегося применение научных программ по химии, использование химических сайтов разнообразит и расширит окружающий мир и позволит решить широкий круг задач путем их визуального проектирования на основе моделей объектов, явлений, эффектов и свойств, с последующим управлением моделями и наглядными представлениями результатов расчета.

Использование таких химических программ, как Chem3D, HyperChem, SPARTAN приведут к интересной и активной работе обучающихся не только на уроках химии, но и в написании научных работ по химии.

Chem3D - программа моделирования молекулярных структур и графической визуализации молекул и белков, участвующих в химических и биологических процессах.

HyperChem – программа включает, методы моделирования в молекулярной механике и динамике.

Spartan - данная программа создает модель молекулы, при котором, мы можем увидеть движение определенных атомов.

Использование компьютерных программ на уроке химии даст возможность не только преподавателю, но и учащимся школы распознавать предмет химии намного глубже и интересней.

Внедрение английского языка на уроках химии, создает благоприятную обстановку на уроке. При учебно-познавательной деятельности, используются современные методики и формы преподавания для активной деятельности обучающихся. Полиязычие на уроке химии активизирует процесс не только познания, но и повышает интерес и мотивацию к изучению языка. С поставленными целями мною разрабатываются задания, позволяющие закрепить пройденный материал, развить не только устную, но и письменную речь в виде таблиц, компьютерных программ по химии, видеороликов и электронных книг.

На каждом уроке предоставляется дидактический материал в зависимости от темы урока. Ниже приведены примеры, дидактических материалов [7].

Таблица 1. Работа с терминологией, тема урока: «Первоначальные понятия в химии».

Таблица 2. Характеристика химического элемента – Водород

(6)

223

Рисунок 6. - Пример химической задачи, на нахождение молекулярной формулы вещества на английском языке.

Внедрение инновационных подходов в обучении предмета химии способствует более глубокому и осознанному пониманию предметного содержания обучающимися, а также усвоению большого количества идей и способов решения проблем, как оригинальных, так и нестандартных. Такие уроки позволят развить потенциальные возможности и раскрыть интеллектуальные возможности учащегося.

Список литературы:

1. Fenstermacher, Richardson, Making Determinations of Quality in Teaching [Формированиеопределенийкачествавпреподавании]. Teachers College Record, 107 (1), 186 – 213.

2. Лакоценина Т.П. и др. Современный урок. М., Учитель, 2007 г.

3. Лебедев О. Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии. — 2004. — № 5.

4. Агаркова Т.Н. Организация продуктивного диалога в старшем возрасте. – 2009

5. Крученецкий В.З и др. Основы нанотехнологий. Учебное пособие (Самоучитель)/ В.З Крученецкий, В.В. Крученецкий, А.А.Калабина. Алматы. 2012.-191с.: комакт-диск.

6. Macmillan Vocabulary Practice Series, Publishers Limited 2008.

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В СИСТЕМЕ

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Заремба Ирина Андреевна, Волкова Елена Ивановна, Ярош Наталья Анатольевна, учителя начальных классов ГУ «Владимировская средняя школа»

(7)

365 МАЗМҰНЫ СОДЕРЖАНИЕ

ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ ПРАКТИКАСЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ƏДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ ТƏЖІРИБЕСІ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ

В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Абдухалимов Д. К., Білімді меңгерту мен қорытындылауда Kahoot қосымшасын қолданудың тиімділігі... 3 Абишева А. М., Развитие лексико-терминологического аппарата учащихся с помощью стартеров... 6 Адильханова Л. О., Хамилин Е.А., Жаңартылған білім мазмұн заманауи, рухани дамыған оқушылардыоқытудағы мұғалімдердің кəсіби шеберлігі... 9 Аканбаев Б. Н., Дюсеков Н. А., Жоғарғы білім беру саласында суретшілермен серіктестік орнату мəселесі... 14 Акбарова Р. Г., Наженова М. А., Применения инновационных технологий на уроках английского языка... 19 Ақылбекова Л. Б., Аубакирова Т. У., Бастауыш сыныптың қазақ тілі сабағында

«Дамыта оқыту технологиясы» арқылы оқушылардың қабілетін дамыту жолдары.... 21 Ақышева Б. Ж., Айнабекова А. С., Заманауи білім беру практикасында инновациялық технологиялар мен əдістерді қолдану тəжірибесі... 25 Алёшина И. А., Диалог на уроке – эффективный способ развития критического мышления... 30 Аликулова М. С., Асанова К. И., Алиева Ж. Ш., Қаплан белгішелері арқылы мəтінмен өздігінен жұмыс жасау дағдысын дамыту əдістері... 34 Альдикенова А. А. Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқытудағы жаңа əдіс- тəсілдер... 39 Амантаева А. Б., Бухметова А. А., Использование инновационных методов изучения философии... 43 Амиркулова Н. С., Сапакова Ж. М., Мамырбаева А. К., Внедрение обновленной программы содержания образования в практику... 46 Андреева С. Н., Применение электронного сопровождения на уроках физической культуры... 49 Асанова А. Б., Унгутбаева Г. Ш., Кинжибаева А. С., Использование инновационных технологий на занятиях по английскому языку с целью повышения мотивации к его изучению... 52 Асканбаева Г. Б., Доспулова У. К., Решение задач повышенной трудности по геометрии... 56 Аслямова Р. Г., Система применения инновационных технологий и методов в практике преподавания истории Казахстана в коррекционной школе... 59 Астахова Л. В., Даус Е. В., Елькина Н. М., Традиционные и инновационные приёмы обучения детей каллиграфическому письму как условие повышения грамотности младших школьников... 63 Асылханова Г. А., Досбаева А. С. Продуктивное использование новых технологий в практике современного образования... 65 Ахметбекова Б. Р., Нұрқанова М. Д., Елекеева С. А., Инновациялық əдіс-тəсілдердің оқыту үрдісіндегі тиімділігі... 68

(8)

366

Ахметжанова Б. Ж., Байдалинова С. Н., Создание условий для получения инклюзивного образования... 72

Байгалиева А. А., Жакупова Б. К., Исмаилова С. Ш., Қалыптастырушы бағалау негізінде оқушылардың тыңдалым дағдыларын дамыту жолдары... 75 Бадаева М. С., Оқытудың жаңа əдіс-тəсілдерін қазақ тілі сабақтарында қолдану... 78 Байменова А. А., Рахметова Г. М., Соловей Т. Ю., Опыт применения технологии индивидуализации и уровневой дифференциации в современном образовании... 82 Баймуханова Г. А., Заманауи білім беру практикасында инновациялық технологиялар мен əдістерді қолдану тəжірибесі... 86 Байшугулова Б. К., Аубакирова К. Е., Жумагулова Т. С., Заманауи технологиялардың педагогикалық процесте пайдаланудың тиімділігі мен ерекшеліктері ... 90 Бактыгалиева А. К., Лопарева Ю. В., Усенова Г. Р., Профессиональный подход в развитии музыкальной одаренности на занятиях вокального ансамбля... 94 Бармина А. Ю., Станишевская Г. А., Уровневая дифференциация на уроках – путь к творчеству, знаниям, сотрудничеству... 98 Батура Л. В., Бабаченко Л. П., Курманбаева И. С., Технологические приемы работы с интерактивными досками... 102 Бородина Н. С., Формирование новой модели сознания и мышления старшеклассников на уроках истории в свете задач программы «Рухани жаңғыру».. 106 Бейсенова С. А., Тарих сабақтарында «Биоақпарат жəне синергетика»

технологиясын пайдалану тиімділігі... 109 Бекентаев С. Ж., Тарих сабағында жаңа технологияларды пайдалану... 114 Бекмұхамбетова С. Қ., Қазақ тілі мен əдебиеті сабақтарында «Сатылай кешенді талдау» жəне эвристикалық жобалау технологиялардың қолданылуы... 117 Беркімбай Р. Ə., Информатика мен математика арасындағы пəнаралық байланыстарды жетілдіру... 121 Бикенова Ш. Х., Жаманова Г. К., Кошанова Г. Б., Заманауи білім беру жүйесінде бағалаудың тиімділігі мен ерекшеліктері... 125 Білісбекова Д. Б., Мырзагалиева А. Б., Инновациялық білім беру жүйесіндегі оқыту мен тəрбиенің негізгі тенденциялары... 129 Брагина Т. М., Брагин Е. А., Опыт применения инновационных технологий в повышении образовательного и воспитательного потенциала молодежи через деятельность студенческих клубов... 132 Вартаньян Г. В., Как использование дифференцированных заданий влияет на уровень обученности... 136 Васильева О. М., Английский язык в рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан... 140 Василькова Н. А., Проектирование педагогической технологии на основе структурно- функционального инварианта педагогической деятельности... 143 Винникова Л. В., Жуламанова Д. А., Информационно-коммуникационные технологии на уроках русского языка и литературы как инструмент деятельности современного учителя... 149 Гевел Н. В., Опыт применения технологии развития критического мышления на уроках биологии в рамках современного образования... 152 Гливина Е., Бактыгалиев А. К., Сагумбаева А. С., Практическая деятельность обучающихся как фактор развития профессиональной компетентности будущих специалистов... 156 Гурина М. Р., Бургард М. С., Опыт внедрения системы дуального обучения в лисаковском техническом колледже... 161 Данильченко Г. И., Использование кейс-технологии в процессе обучения будущих учителей начальных классов... 165

(9)

367

Даумова З. С., Козлова Л. В., Использование инновационных технологий на уроках английского языка... 169 Дауренбекова А. Т., Исмагулова К. А., Жаңартылған білім беру – жаһандану негізі... 172 Демесенов Б. М., Баянбекова Ж. Б., Формирование функциональной грамотности учащихся через проработку дескрипторов к лабораторным работам... 175 Демесенов Б. М., Такенова Н. К., Тасанова Г. А., Пирамидальная модель для организации практики студентов педагогических вузов... 180 Демеуов А. Б., Тилекова Ж. Т., Қазақстанда география білімінің берілу тарихы... 185 Дуйсенбаева Л.Б., Использование современных педагогических технологий на уроках биологии... 189 Ершова Н. В., Как подготовить ребёнка к переходу на обновлённое образование... 194 Жайворонко И. А., Ткач Н. А., Новые подходы в преподавании и обучении на интегрированных уроках... 196 Жаланова Г. Б., Ахметжанова А. Алимова Г. Н., Заманауи білім беру практикасында инновациялық технологиялар мен əдістерді тиімді қолдану... 201 Жаменкенова Н. З., Жаңартылған білім беру аясында сабақта оқушылардың іс- əрекеттерін ұйымдастыру тəсілдері, оқытудың бейімделу жүйесі... 204 Жандаулет Л. О., Использование активных методов обучения на уроках русского языка... 208 Жапарова Т. Ж., Хусаинова Г. Б., Сын тұрғысынан ойлау технологиясын қолдану арқылы оқушыны өз бетінше ойлай білуге қалыптастыру жəне дамыту... 212 Жармухамбетова Г. А., Муханжанова А. С., Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне енгізу жолында spark құрылғысының мүмкіндіктері... 216 Жукова А. Ю., Применения инновационных технологий на уроке химии... 220 Заремба И. А., Волкова Е. И., Ярош Н. А., Применение инновационных технологий и методов на уроках в начальной школе в системе современного образования... 223 Ибраева Л. Д., Карбозова А. Е., Таскожин К. К., Заманауи білім беру практикасында инновациялық технологиялар əдістерді қолдану тəжірибесі... 229 Иванина С. А., Опыт логопедической работы с детьми с особыми образовательными потребностями... 232 Ивышева Э. К., Сейткалиева А. Г., Игілік А. Д., Инновациялық білім деңгейін көтерудің маңыздылығы... 236 Идрисов И.К., Баймухаметова Б.Т., Рамазанова А.Д., Использование стратегий развития критического мышления на различных этапах урока в малокомплектной школе как фактор повышения уровня преподавания... 239 Искакова А. И., Кулбаева З. Т., Способы развития основных речевых навыков на уроках русского языка и литературы в рамках внедрения обновленного содержания образования... 242 Исмагулова И. К., Аксёнова Л. В., Мукенова А. Д., Игровые технологии на уроках английского языка... 246 Кадрелинова М. К., Бельская Н. А., Пащенко О. В., Подготовкa к ВОУД в практике современного образования... 250

Kalıev D. D., Medebaeva A. А., Zamanaýı bilim berý salasyndaǵy kóshbasshyǵa tán

qasıetter... 254 Калиев К. А., Практика применения здоровьесберегающих и информационных технологий в процессе подготовки учащихся спортсменов средних школ в идее культурно-нравственных ценностей «Рухани жангыру»... 260 Камалова Г. М., Қазақ тілі сабағында функционалды сауаттылықты дамытудың маңызы... 263 Карбаев Т. Д., Зерттеушілік əңгіме математика сабақтарында оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту тəсілі ретінде... 266

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ ПРАКТИКАСЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ƏДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ ТƏЖІРИБЕСІ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ ПРАКТИКАСЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ƏДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ ТƏЖІРИБЕСІ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ ПРАКТИКАСЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ƏДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ ТƏЖІРИБЕСІ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ ПРАКТИКАСЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ƏДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ ТƏЖІРИБЕСІ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ ПРАКТИКАСЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ƏДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ ТƏЖІРИБЕСІ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ ПРАКТИКАСЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ƏДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ ТƏЖІРИБЕСІ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ ПРАКТИКАСЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ƏДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ ТƏЖІРИБЕСІ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ ПРАКТИКАСЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ƏДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ ТƏЖІРИБЕСІ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ