• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

ҰБТ-ға дайындық үшін химия пәнінен тест тапсырмалары бойынша сабақ жоспары, Булекова Жанат - bilimland.kz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ҰБТ-ға дайындық үшін химия пәнінен тест тапсырмалары бойынша сабақ жоспары, Булекова Жанат - bilimland.kz"

Copied!
5
0
0

Толық мәтін

(1)

САБАҚ ЖОСПАРЫ

Пән Химия

Мұғалім Булекова Жанат Мектеп, сынып

Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы,

№2 Мәртөк мектеп-гимназия, 11- сынып

Сабақ тақырыбы ҰБТ-ға дайындық үшін химия пәнінен тест тапсырмалары

1. Салыстырмалы молекулалық массалары 392  103  158,5 болатын Э2(SO4)3

 Э(OH)3  ЭCl3 қосылыстарын түзетін элемент:

A) Co B) Cr C) Mn D) Al E) Fe

2. Мырыш гидроксидімен әрекеттесетін заттар қатары:

A) H2SO4, KOH B) KOH, AgNO3

C) ZnSO3, Fe2O3

D) CO2, Ca(OH)2

E) P2O5, Cu(OH)2

3. Тұздардың жіктелу қатары:

A) амфотерлі, қышқылдық, орта B) суда ерімейтін, амфотерлі, орта C) орта, сілтілер, қышқылдық

D) орта, қышқылдық, негіздік, қостұз E) қышқылдық, орта, еритін

4. Молекулалық массасы 98 болатын этилен қатарындағы көмірсутектің молекулалық формуласы:

A) C7H14 B) C6H12 C) C4H8 D) C8H16 E) C5H10

5. Галогенсутекті қосып алу реакциясы Марковников ережесіне сәйкес жүрмейтін реакция схемасы:

A) CH3- C = CH-CH3+ HBr  |

CH3

B) CH3- CH = CH2+ HCl  C) CH3- CH = CH2+ HBr  D) CH2 = CH2 + HBr  E) CCl3- CH = CH2+ HBr 

6. Азот қышқылының мольдік массасы:

(2)

A) 63 моль B) 63 г C) 63

D) 63 г/моль E) 63 моль/г

7. Көмірқышқыл газы 3,011023 молекуласының (қ.ж) алатын көлемі:

A) 1,12 л B) 11,2 л C) 44,8 л D) 4,48 л E) 112 л

8. Көлемі 67,2 л газдың (қ.ж. алынған) зат мөлшері:

A) 4 моль B) 0,5 моль C) 1 моль D) 3 моль E) 2 моль

9. 68,4 г алюминий сульфатындағы молекулалар саны ...

A) 3,01·1024 B) 1,20·1023 C) 6,02·1023 D) 6,02·1024 E) 1,20·1022

10. Ортофосфор қышқылының 18,061023 молекулаларымен әрекеттесуге жұмсалатын NaOH (орта тұз түзіледі) массасы:

A) 240 г B) 400 г C) 160 г D) 360 г E) 40 г

11. Электрондарының саны көп бөлшек:

A) Br B) S6+

C) Cl+7 D) Br+5 E) І+7

12. Бензолдан гексахлоран алу реакциясы:

A) алмасу B) орын басу C) айырылу D) қосылу E) тотығу

13. Заттың құрамын химиялық таңбалар және индекстер көмегімен шартты түрде жазу:

A) Салыстырмалы молекулалық масса B) Мольдік масса

C) Термохимиялық теңдеу D) Химиялық теңдеу E) Химиялық формула

14. 4 %-ті калий бромидінің ерітіндісін алу үшін 40 г затты ерітуге жұмсалатын су массасы:

A) 986 г

(3)

B) 367 г C) 390 г D) 960 г E) 98 г

15. Төмендегі реакциялардың жүру мүмкіндігін анықтаңыз:

1) Fe + CaCl

2

 2) Al + V

2

O

5

Жауапта жүруі мүмкін реакцияның нөмерін және теңдеуге қойылатын барлық коэффициенттер қосындысын көрсетіңіз.

A) 1 және 24 B) 1 және 4 C) 2 және 24 D) 1 және 10 E) 2 және 4

16. Екі сатылы диссоциацияланатын қосылыс:

A) күкірт қышқылы B) азотты қышқыл C) фосфор қышқылы D) тұз қышқылы E) сірке қышқылы

17. 16 г метил спиртін толық жаққанда түзілетіндей газ алу үшін спирттік ашитын глюкозаның массасы:

A) 45 г B) 4,5 г C) 46 г D) 4,6 г E) 47 г

18. Күміс оксидінің аммиактағы ертіндісін сірке альдегидімен

тотықсыздандырғанда 54 г күміс алынды. Тотыққан альдегидтің массасы:

A) 11 г B) 44 г C) 27 г D) 22 г E) 54 г

19. 60 г 20 % -тті формальдегидтің ерітіндісі мыс (ІІ) гидроксидімен әрекеттескенде түзілетін құмырсқа қышқылының массасы:

A) 18,4 г B) 55,2 г C) 28,6 г D) 20 г E) 22 г

20. Натрий гидроксидінің 4 грамы мен 6,021021 молекула тұз қышқылы әрекеттескенде түзілетін тұздың массасы:

A) 58,5 г B) 0,585 г C) 0,117 г D) 5,85 г E) 11,7 г

(4)

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0 Жауапта

р в а д а е в д д в д е д е д с а а а а в

Бірнеше жауабы бар тест тапсырмалары

1. Натрий түйірін суда еріткенде 6,2л сутек газы бөлінген болса, реакцияға түскен натрий:

A) 4,33*1023 B) 12,7г C) 6,3г D) 0,55моль E) 3,33*1023 F) 1,2л G) 0,3 моль

2. Иондық байланыс түзетіндер:

A) күкірт және оттек B) кальций және хлор C) күкірт және бром D) күкірт және магний E) күкірт және оттек F) күкірт және темір G) күкірт және сутек

3. Оттек үшін дұрыс емес пікір:

A) суда жақсы ериді

B) сұйық оттек ақшыл-көк түсті C) иіссіз газ

D) суда аз ериді E) түссіз газ

F) ауаның құрамында болмайды G) Бертолле тұзынан алынбайды

4. Берілген схемалар ішінен орын басуға жататын реакциялардың нөмірін табыңыз.

1. Al2O3 + HCl  2. Zn + HCl 

3. Cl2 + C6H6

катализатор 4. CuO + HNO3

5. KOH + HCl  6. H2O 

A) 4 B) 1 C) 3 D) 6 E) 2 F) 5 G) 4,5

5. R2O5 жоғарғы оксид формуласына сай элементтерді табыңыз.

A) S B) P C) As

(5)

D) C E) Na F) N G) Cl

6. Гексозалар (С6) құрамына кіретін көмірсулар:

A) глюкоза B) рибоза C) целлюлоза D) лактоза E) хитин F) фруктоза G) галактоза 7. Галогендер:

A) S B) Cl C) I D) N E) Fe F) F G) O

8. Al аталуы, оқылуы:

A) 1 атом алюминий B) алюминий атомы C) күміс атомы

D) 3 молекулалы алтын E) 1 моль алюминий F) алюминий оксиді G) алюминий тұзы

9. Органикалық химияға үлес қосқандар:

A) Бутлеров B) Берцелиус C) Кавендиш D) Энштейн E) Гофман F) Пристли G) Ньютон

10. Алкандарға жататындар:

A) C4H8

B) C3H8

C) C4H10

D) C4H4

E) C3H6

F) CH2

G) CH4

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Жауаптары B.D.E B.D.F A.F.G C.E B.C.F A.D.F B.C.F A.B.E A.B.E B.C.G

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

(Complete the sentences. Use the verbs in brackets in the Present Perfect Continuous ) 3- тапсырма: Дұрыс нұсқасын таңдаңыз.. (Choose the correct option)

(Complete the sentences. Use the verbs in brackets in the Present Perfect Continuous ) 3- тапсырма: Дұрыс нұсқасын таңдаңыз.. (Choose the correct option)

Иінтіректің үлкен иінінің ұзындығы 60 см, оған түсірілетін күші 30 Н, кіші иінге 60 Н күш түсірілген болса, иінтірек тепе-теңдікте болу үшін

А) айырылу реакциясы, коэффициенттер қосындысы 7-ге тең В) алмасу реакциясы, коэффициенттер қосындысы 7-ге тең С) орын басу реакциясы, коэффициенттер қосындысы

1) Таза заттың құрамы тұрақты болады. 2) Таза заттың құрамындағы элементтерді физикалық әдіспен бөліп алуға болады. 3) Таза заттың құрамындағы

Химиялық реакция жылдамдығына әсер ететін факторлар:.. сыртқы факторлар

Массасы 22,1 г бутадиен-1,3 пен бутен-2 қоспасын катализатор қатысында гидрлегенде 8,96 л (қ.ж.) бутан түзілді.. Алкен түзіледі:.

Темірдің (ІІІ) оттекпен реакциясы теңдеуіндегі тотықсыздандырғыш формуласының алдына қойылатын коэффициент... Зертханада 10 мл метил