• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

«WEB-ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ДИЗАЙН» КУРСЫН ОҚЫТУ - ЗАМАН ТАЛАБЫ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "«WEB-ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ДИЗАЙН» КУРСЫН ОҚЫТУ - ЗАМАН ТАЛАБЫ"

Copied!
6
0
0

Толық мәтін

(1)
(2)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Студенттер мен жас ғалымдардың

«Ғылым және білім - 2014»

атты IX Халықаралық ғылыми конференциясының БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

IX Международной научной конференции студентов и молодых ученых

«Наука и образование - 2014»

PROCEEDINGS

of the IX International Scientific Conference for students and young scholars

«Science and education - 2014»

2014 жыл 11 сәуір

Астана

(3)

УДК 001(063) ББК 72

Ғ 96

Ғ 96

«Ғылым және білім – 2014» атты студенттер мен жас ғалымдардың ІХ Халықаралық ғылыми конференциясы = ІХ Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2014» = The IX International Scientific Conference for students and young scholars «Science and education - 2014».

– Астана: http://www.enu.kz/ru/nauka/nauka-i-obrazovanie/, 2014. – 5830 стр.

(қазақша, орысша, ағылшынша).

ISBN 978-9965-31-610-4

Жинаққа студенттердің, магистранттардың, докторанттардың және жас ғалымдардың жаратылыстану-техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері бойынша баяндамалары енгізілген.

The proceedings are the papers of students, undergraduates, doctoral students and young researchers on topical issues of natural and technical sciences and humanities.

В сборник вошли доклады студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых по актуальным вопросам естественно-технических и гуманитарных наук.

УДК 001(063) ББК 72

ISBN 978-9965-31-610-4 © Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық

университеті, 2014

(4)

2810

Приложение, созданное на андроид платформе, ориентировано на студентов, которые с его помощью смогут в любой момент иметь доступ к образовательному сайту.

Смешанное обучение, а именно применение e-learning и m-learning дадут возможность решений проблем в образовательной области для обеспечения конкурентоспособности учреждений, оказывающих образовательные услуги. В период информатизации образования и бурного развития информационных и коммуникационных технологий у любого человека должно быть развито качество готовности к максимальному восприятию и освоению нового уровня этих технологий, особенно это актуально для современных студентов, будущих профессионалов.

Список использованных источников

1. Josh Bersin. The Blended Learning Book: Best Practices, Proven Methodologies, and Lessons Learned. – John Wiley & Sons, 2004, 352 p.

2. Safeeullah Soomro. E-learning experiences and future. – InTech, 2010, 460 p.

3. www.efrontlearning.net

4. Гиркин И.В. Новые подходы к организации учебного процесса с использованием современных компьютерных технологий. // Информационные технологии, 1998, №6.

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/Мобильное_обучение

ӚӘЖ 004.4

««WEB-ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ДИЗАЙН» КУРСЫН ОҚЫТУ - ЗАМАН ТАЛАБЫ »

Спатаева Камшат Эркиновна Kamshat_s_e@mail.ru

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҦУ Ақпараттық технологиялар факультетінің 4-курс студенті, Астана, Қазақстан

Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., доцент Ж.Е.Зулпыхар

Ең алдымен, біз web-технология дегеніміз не? Сонымен, бізге барлығымызға белгілі бірақ, барлығымыз тҥсіне бермейтін web сӛзінің нені білдіретінін білу керек. WEB - WWW (world wide web) бҥкіл әлемдік ӛрмек атауының бір бӛлігі. WWW – интернеттегі мыңдағын серверлерден гипермәтіндік ақпарат іздеу, оны Web-бет деп те атайды. Бірнеше Web-беттер бірігіп, Web-сайт қҧрайды. Сондықтан да веб технологияны осы беттерді жетілдіру және қҧру мақсатындағы қызметтік ҥдерістері деп атайды. Веб сайт заманауи технологиялардың негізгі бӛлігі болғандықтан оны жан- жақты оқыту қолға алынған. Бҧл курсты оқу барысында білім алушылар веб-технологиямен,оның қҧрылымымен, сайттарды жобалау, сайт тҥрлері жайлы толық білім алып шығады. Курс веб-технологиямен танысып білуге ҥлкен жол ашады.

Ал интернет технологиялар тӛмендегі жолдармендамып келе жатыр:

1. Web-технологиялар;

2. Сайт жасау экономикасы;

3. Web-дизайн жәнеWeb-программалау маркетингісі;

4. Адам ресурстарыжәнет.б.

Қазіргі кезде барлық ҧйымдар мен компаниялардың жеке веб сайттары бар. Қaзiргi кҥнде web технологиялaрды оқытудa aқпaрaттық технологиялaр мен компьютерлiк бaғдaрлaмaлaрды, прогрaммaлaу тiлдерi мен интернет желiсiн белсендi тҥрде қолдaнудa.

Ақпaрaттaндыру қоғaмындa бҧл веб технологиялaрды пaйдaлaнбaй aлғa жылжу мҥмкiн емес.

Бҧрын веб сайтты тек бір адам ғана жасайтын болса қазір ол ҥшін бірнеше мамандар жҧмыс жасайды. Олар:Web-дизайнер, программист, бизнес-кеңесші, маркетинг бойынша басқарушы, менеджер. Қай жағадайда болмасын кез-келген интернет проект бірнеше

(5)

2811

кезеңдерден тҧрады: жобалау, дизайнын жасау, беттерді макеттеу, сервистерді бағдарламалау, сайтты жариялау, жобаны одан ары дамыту. Әр маман ӛз ісін жоғары дәрежеде орындап болған соң ғана пайдаланушыға кӛмекші болатындай сайт қҧрылады.

Осы мақалада ӛзекті болып отырған веб дизайнға тоқталып ӛтейік. Веб дизайн тарихы 1991 жылы алғашқы web-сайттың пайда болуынан басталды. Оның қҧрастырушысы Тим Бернерс-Ли ӛз сайтында HTTP мәліметтерді тасымалдаушы, URL адресациялау жҥйесі, HTML гипермәтіндік бейнелеу тілі негізіндегі World Wide Web жаңа технологиясы туралы жазды. Web дизайн – бҧл сайт жобасының бір бӛлігі ғана. Жалпы сайтқа техникалық тапсырма қойылады. Онда web дизайнға негізгі талаптар, беттегі басты элементтердің орналасу схемасы қҧрылады. Осыдан кейін техникалық тапсырма дизайнерге беріледі, онымен бірігіп дизайн концепциясы жасалынып бекітіледі. Бҧл негізгі беттің дизайны, ол барлық сайтқа бірдей стиль береді.

Сайттың web дизайн жобалау мен іске асыру бірнеше кҥннен бірнеше жҧмаға созылуы мҥмкін. Қазіргі таңда web дизайнға креативті, ерекше болу талабы қойылады.

Себебі онда, жоғарыда кӛрсетілгендей ӛнер, маркетинг, технологиялар қиылысады. Негізгі бетке флеш-ролик, компанияның соңғы жаңалықтарын, логотипті сурет, бӛлімдердің қысқаша сипаттамасын орналастыруға болады.

Web дизайнда визуалды қабылдау ҥлкен рӛл атқарады. Экранның әртҥрлі жерінде орналасқан элементтер ақпаратты кӛру және психологиялық қабылдауға әртҥрлі әсер етеді.

Экранның сол жақ жоғарғы бӛлігінде кӛп қолданушыға таныс логотип орналасады. Беттің жоғары жағының web дизайнын фотосурет, басқа графикалық суреттермен безендіру керек.

Web дизайн қҧрғанда кейбір нәрселерге назар аудару қажет. Суретке тышқан сілтемесін жақындатқанда кӛмекші сӛз шыққан дҧрыс. Бҧл қолданушының сайтпен жҧмыс жасауын едәуір оңайлатады. Гиперсілтемелер жалпы мәтіннен ерекшеленіп, анық бейнелену тиіс. Ал шрифт ӛзгере алатын болу керек. Web дизайн кітап, газет немесе журнал баспасының полиграфиялық дизайны секілді маңызға ие. Оның қысқа да нҧсқа мағынасы – веб-беттің әдемі, кӛз тартарлық бейнелеуі бірнеше мақсат кӛздейді: бҧл жақсы имидж қалыптастыру, клиенттердің сенімін кҥшейту, ақпаратты, қызмет кӛрсету мен тауарды сатуды кӛбейту.

Web дизайн тартымды да пайдалы болу ҥшін оны қҧру кезінде оған қандай тапсырма жҥктелетінін, осы облыстағы бәсекелес сайттарды зерттеу, клиенттің жҧмыс стилі, қандай мақсатты аудиторияға арналғанын білу міндетті. Графиканы қҧру және оптимизациялау – кҥрделі жҧмыс. Web-бетті графика қҧрмай-ақ шрифт, скрипт, стиль кестесі (CSS) кӛмегімен кӛрнекі етіп жасауға болады. "Каскадты кесетелер стилі"атауы «Cascading Style Sheets»

ағылшын сӛзінен шыққан, CSS аббревиатурасы болып табылады. Алғашқы стиль HTML 4.0 пайда болған, яғни ол HTML-дің элементтерін анықтау ҥшін және қҧжаттардағы мәселелерді анықтау ҥшін арналған. Web-графикамен жҧмыстың басты қиындығы-Интернет каналдарының ӛткізу қасиетінің тӛмендігі болып табылады. Сондықтан сіз графикалық файлдың кӛлемі аз, бірақ сапалы болуын және оны оптимизациялауда қандай программалар қолдану қажеттігін қадағалауыныз қажет.

Одан әрі қарай веб сайт кӛрнекті болу ҥшін сайтты мультимедиялық қосымшаларды пайдалануға болады. Мысалға: фондық режимде әндік қосымша қосу,тҥрлі дыбыстарды да қосуға болады. Ол ҥшін кӛптеген бағадрламалау тілдері бар.

Web дизайн тҥсінігіне сайттың шаблонын жасау және оны графикалық кӛркемдеу жатады. Қазіргі таңда web дизайн ӛзіне бірнеше мақсат қояды: қолданушыда объект бейнесін оң қабылдату, сайт қҧрылымының қарапайымдылығы мен анықтылығы, қолданушы интерфейсінің оңай тҥсінігі, навигациялық жҥйенің ыңғайлылығы және т.б. Осы мақсаттарға жету ҥшін сайтты қҧрастырушы компьютерлік графикамен жҧмыс жасайтын программа- қҧралдарының кең таңдауын, html- және java кодтарын қолданады.

Ал ең бастысы қолданушы кӛңілінен шығып, оларға пайдалы болу. Менің ғылыми жобамның басты мақсаты веб-технологияларды оқыту ҥрдістерін жаңа қырынан танытып, веб-сайттың қҧрылымы және оны жобалау, веб-дизайн жайлы мәлімет беру. Бҧл жҧмыста веб сайттардың дизайндық қҧрылымдары мен технологиялары, web-сайттардың кҥрделі

(6)

2812

білімдік, ғылыми, комерциялық мҥмкіндіктері қарастырылған.Web тeхнологиялaр турaлы бaзaлық нeгізіндe тҥсінік қaлыптaстыру жәнe дe вeб бҥкіл әлeмдік ӛрмeгінің aқпaрaттық бӛлігін қҧрудың әдістeрі мeн тәсілдeрімeн тaнысу.

Пaйдaлaнылғaн әдeбиeттeр тізімі

1. Шапошников И.В. Самоучитель HTML 4. –СПб.: БХВ-Петербург, 2001. -288 с.

2. Смирнова И. Е., Web-дизайн бастамасы. – Санкт-Петербург, 2003.

3. Джамса Крис. Эффективный самоучитель по креативному Web-дизайну. HTML, XHTML, CSS, Javascript, PHP, ASP, ActiveX, 2005. –672

4. Самаль Д.И., Старовойтов В.В. –Веб технологий нашего времени. - Минск, ИТК НАНБ, 1998. 4 б.

ОӘЖ 387.147.2:811.112,2

МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ҚОСЫМШАЛАР КӚМЕГІМЕН ИНФОРМАТИКА ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ

Тҧрысбек Ҧлан Қҧттымаханбетҧлы Turysbek_Ulan@mail.ru

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ҧлттық университеті Ақпараттық технологиялар факультеті, Астана қаласы, Қазақстан

Ғылыми жетекшісі - ф.м.ғ.к., доцент Жалғасбекова Ж.Қ.

Елімізде болып жатқан ӛзгерістер білім жҥйесіне де әсерін беріп отыр. Ел басшысы

«Жаңа әлемдегі – жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауында, бастауыш және орта білім беру, сондай-ақ мамандарды қайта даярлау жҥйесін әлемдік стандарттарға жақындату қажеттілігін айтып, «Біз бҥкіл еліміз бойынша әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметін кӛрсетуге қол жеткізуіміз керек» - деді. Бҧл міндеттерді жҥзеге асыру ҥшін Елбасы оқытудың әр білім алушының білім мен қабілет деңгейінің тиімділігін бағалаудың бір тҧтас жҥйесін жасау; онлайн тәсілінде оқыту тәжірбиесін дамытып, елімізде оқу теледидарын қҧру; оқу жоспарларына жаратылыстану ғылымдар бойынша, бірінші кезекте, математика мен ақпараттанудан қосымша сағаттар немесе пәндер енгізу керек екендігін атап кӛрсетеді. Ендеше, елімізде мамандар жаңа заман талабына сай, терең білімді, пайым-парасаты мол, ӛрелі жастар болуы керек. Ол ҥшін білім, ғылым және ӛндіріс ҥрдістерінің ӛзара байланысын қамтамасыз ететіндей білім саласын ғылыми - әдістемелік тҧрғыдан дамыту керек.

Бҥгінде жаһандану заманында жас ҧрпаққа әлемдік стандартқа сәйкес білім беру мәселесі республикамызда ғылыми-педагогикалық тҧрғыда ізденіспен әлемдік жинақталған тәжірибеге, отандық қол жеткен табыстарды саралай отырып, ҧлттық ерекшеліктерді ескере, оқыту мен тәрбелеуді жаңаша ҧйымдастыруымен ӛзекті мәселе болып отыр[1].

Қазіргі орта мектеп орынында оқытудың белгілі бір әдістемелік дәстҥрлері қалыптасуына қарамастан, оқытудың жаңаша әдістерін іздестіру, оқушылардың ойлау қабілетін дамыту жолдарын, ӛздігінен іздену, коммуникативтік қабілетін, адамдарды басқара білу қабілетін дамыту жолдарын іздестіру әрекеттері жҥріп жатыр. Атап айтқанда, іргелі пәндерді оқыту мәселесіне жаңаша әдістер керек, ӛйткені, бҥгінгі әлемдік ӛндірістік технология барысында ғылыми жетістіктерді пайдалануда.

Қоғамның қарқынды ақпараттану дәуірінде адамның жан-жақты дамуы ҥшін ақпаратты жинақтай білудің, болжамдар мен қорытындылар жасай білудің және жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың маңызы ӛте зор болғандықтан, кӛпшілікке тҥсінікті болып келе жатыр.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

ойлауды, ынтаны қабылдау қабілетін арнайы жасалған оқу жəне танымдық жағдайлар арқылы дамытуға сондай-ақ тұлғаның қауіпсіздігін, өзін-өзі

Бұл сыныптарда стратегияларды (ассоциация, кластер құру, инсерт əдісі, Венн диаграммасы, пікірталас, ЖИГСО, эссе жазу т.б.) күнделікті сабақта қолданамыз. Бұл

оқушылардың, ата-аналардың, мұғалімдер мен IT саласындағы мамандардың жалпы білім беретін мектепте программалау курсын оқыту мəселесіне деген

Қашықтан оқыту – компьютерлік жəне телекоммуникациялық технологияларға негізделген оқытудың құралдары мен түрлері, білім беру үрдісінде үздік дəстүрлі

Инновациялық білім беру бағдарламаларын жасау үшін Web 2.0 құралдарын қолданудың отандық жəне шетелдік тəжірибесі, білім берудегі Web

Ойымызды қорытындылай келе, ақпараттық технологиялар ғасырында білім жəне ғылым салаларына көптеген жаңа технологиялар, əдістер мен

Тіл үйретудегі түрлі технологиялар- мен танысып, олардың тиімділігін бай- қатып, нақтылау үшін Германияның білім беру жүйесі

Білім беруде ақпараттық технологияларды енгізудің негізгі бағыттары: оқытудың үрдісін жетілдіру, оның сапасы мен тиімділігін арттырудың құралы