• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

АРТЫҚ САЛМАҚТЫ ЖӘНЕ СЕМІЗДІКПЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДЫҢ ЖЕДЕЛ ДЕСТРУКТИВТІ КАЛЬКУЛЕЗДЫ

ХОЛЕЦИСТИТІНІҢ ДИАГНОСТИКАЛАУ ЖӘНЕ ХИРУРГИЯЛЫҚ

ЕМДЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ

Мейрбек Ж. Аймагамбетов 1, https://orcid.org/0000-0003-4699-8200

Саматбек Т. Абдрахманов 1, https://orcid.org/0000-0002-4270-3498 Толкын А. Булегенов 1, http://orcid.org/0000-0001-6145-9649

Назарбек Б. Омаров1, http://orcid.org/0000-0002-6201-8263 Йошихиро Носо 2, http://orcid.org/0000-0003-3477-126

Медет Ә. Әуенов 1, https://orcid.org/0000-0002-1809-9091 Ерлан М. Асылбеков 3, https://orcid.org/0000-0002-7739-1041

1 Госпиталды хирургия кафедрасы, «Семей Медицина университеті» ҚеАҚ, Семей қ., Қазақстан Республикасы;

2 Медициналық менеджмент кафедрасы, Хиросимадағы Хиросима халықаралық университеті, Жапония;

3 Университеттік госпиталь «Семей Медицина университеті» ҚеАҚ, Семей қ., Қазақстан Республикасы;

Кіріспе: Жедел калькулезді холецистит (ЖКХ) - қазіргі заманғы хирургияның маңызды проблемасы болып табылатын және соңғы онжылдықта көбею үрдісі бар ең таралған патологиялардың бірі. Жыл сайын әлемде 2 миллионнан астам операция жасалады (негізінен холецистэктомия жағдайлары). Шұғыл хирургиялық жағдайларда жедел жедел холецистит кезінде өлім 50% -дан асады, ал минималды қабыну реакцияларының аясында кешенді араласулармен, кешенді зерттеу және хирургияға пациентті дайындау аясында өлім-жітім көрсеткіші 1% -дан аспайды.

Мақсаты: Артық салмақ және семіздікпен ауыратын науқастарда жедел деструктивті калькулезді холецистит диагностикалау және хирургиялық емдеу ерекшеліктері туралы әдебиеттерді қарастыру.

Зерттеу әдістері: Pubmed, Google Academy, elibrary.ru, сондай-ақ «қолмен» жолында іздестіру жүйелерінде жүргізілді. Pubmed, Google Academy, elibrary.ru, сондай-ақ «қолмен жол» іздеу тереңдігі шектелмеген. Мынадай сүзгілер пайдаланылды: толық мәтін, адамдар. Шолуда жарияланымдарды қосудың критерийлері: орыс және ағылшын тілдерінде толығымен мәтіндік қолжетімді жарияланымдар, статистикалық түрде расталған тұжырымдар.

Шығару өлшемдері: қайталанатын деректер, есептер жиынтығы, газет жарияланымдары, жеке хабарламалар.

Нәтижелері: ЖКХ дамуының негізгі қауіп факторлары - семіру және артық салмақ, гиперхолестеринемия, патологиялық тұқым қуалаушылық және әйел жынысына жатады. ЖКХ, дене массасының индексі (BMI) мен ЖКХ-нің даму қаупі арасында байланыс орнатылған, дозаға тәуелді оң қатынас бар. ЖКХ бар науқастардың висцеральды және тері астындағы май тіндерінің массасының әсерін зерттеу нәтижелері қайшылықты болды. Бұл белгілер жиі хирургиялық асқынулардың және аурудың жағымсыз нәтижелерінің себебі болып табылады. Басқа зерттеулердің нәтижесі бойынша қазіргі заманғы операциялық әдістерді енгізуге қарамастан, бұл көрсеткіш 62% -ға жетеді, артық салмақпен ауыратын қарттарда 44% асып, өлім көрсеткіші 27% асып, операциядан кейінгі асқынулардың таралуы байқалады.

Қорытынды: Осылайша, жоғары таралу жиілігі, ЖКХ жиі асқынғандығы, оның дамуына көптеген қауіп факторлары болуы осы ауруды уақтылы диагностикалау мен емдеудің оңтайлы әдістерін іздестіруді қажет етеді.

Түйінді сөздер: Жедел есептегіш холецистит және артық салмақ, өткір кальцитит және семіздік, диагностика және хирургиялық емдеу, холецистэктомия, холецистэктомия шағын қолжетімділік.

Библиографическая ссылка:

Аймагамбетов М.Ж., Абдрахманов С.Т., Булегенов Т.А., Омаров Н.Б., Носо Й., Әуенов М.Ә., Асылбеков Е.М.

Особенности диагностики и хирургического лечения острого деструктивного калькулезного холецистита у больных с избыточной массой тела и с ожирением. Обзор литературы // Наука и Здравоохранение. 2019. 3 (Т.21). С. 54-67.

Aimagambetov M.Zh., Abdrakhmanov S.T., Bulegenov T.A., Omarov N.B., Noso Yo., Auenov M.A., Asylbekov E.M.

Features of diagnostics and surgical treatment of acute destructive calculosis cholecystitis in patients with overweight and obesity. Literature review. Nauka i Zdravookhranenie [Science & Healthcare]. 2019, (Vol.21) 3, pp. 54-67.

Аймагамбетов М.Ж., Абдрахманов С.Т., Булегенов Т.А., Омаров Н.Б., Носо Й., ӘуеновМ.Ә., Асылбеков Е.М. Артық салмақты және семіздікпен ауыратын науқастардың жедел деструктивті калькулезды холециститінің диагностикалау және хирургиялық емдеу ерекшеліктері. Әдебиеттерге шолу // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2019.

3 (Т.21). Б. 55-67.

Введение

Острый калькулезный холецистит (ОКХ) представляет собой мультифакториальное заболева- ние, характеризующееся нарушениями обменных процессов, ведущими к формированию камней в желчном пузыре или холелитиазу, либо в желчных протоках печени (внутрипеченочный холелитиаз) или в общем желчном протоке (холедохолитиаз) [1].

Калькулезный холецистит является одной из наиболее распространенных патологий, представляющей собой

важную проблему современной хирургии [34, 45].

Распространенность ОКХ, согласно данным многочисленных авторов, находится в пределах от 100 до 400 на 1000 взрослого населения. В целом, до 20%

взрослых имеют камни в желчном пузыре и у > 20% из них имеются манифестированные симптомы или осложнения [6, 19].

Показатели распространенности и заболеваемости КХ имеют тенденцию к росту в течение последних десятилетий. Так, в первой половине двадцатого века

конкременты в желчном пузыре, по данным аутопсии, обнаруживались всего в 1,1 % случаев, к 1985 году – уже у 14,4% лиц [72], а за последние три десятка лет заболеваемость выросла в три раза, причем этот рост ассоциируется с возрастанием числа осложненных форм КХ [18, 19, 49].

Каждый год во всех странах мира выполняется более двух миллионов операций (преимущественно случаев холецистэктомиии), из них только в США осуществляется более 700 тысяч таких вмешательств, тогда как в Российской Федерации – около 100 тысяч, в Великобритании – 45 тысяч, во Франции – около 70 тысяч операций в год [32].

Калькулезный холецистит диагностируется у приблизительно 15% населения США. Ежегодно в США проводится около 500 000 холецистэктомий, приблизительно 20% взрослых лиц старше 40 лет и 30% старше 70 лет имеют желчные камни. Если среди людей репродуктивного возраста соотношение женщин и мужчин составляет около 4:1, то в пожилом населении разницы полов уже не наблюдается. Изучение анамнеза пациентов показывает, что приблизительно у 35% больных, у которых первоначально был диагностирован желчный камень, впоследствии развились осложнения или рецидивирующие симптомы, приводящие к холецистэктомии [109].

Желчные камни образуются при дисбалансе в составе желчи, что приводит к осаждению одного или нескольких ее компонентов. От 37 до 86% желчных камней - камни, богатые холестерином, 2-27% - пигментные камни и 4-16% - смешанные. Желчные камни, богатые холестерином, чаще встречаются в Европе и Северной Америке. Это связано с ожирением и диетами, содержащими высокую долю рафинированных углеводов и жиров. Низкокалорийные диеты и быстрая потеря веса также связаны с холестериновыми желчными камнями.

Распространенность калькулезного холецистита увеличивается с возрастом [91].

Несмотря на хорошо изученный патогенез заболевания, разнообразные медикаментозные и хирургические методы его лечения, смертность в случае острого калькулезного холецистита в экстренных хирургических ситуациях достигает более 50%, в то время как при плановых вмешательствах на фоне минимизированных воспалительных реакций, комплексного обследования и подготовки больного к операции смертность не превышает 1% [4, 32, 38, 42, 47, 48].

Цель: Выявить особенности диагностики и хирургического лечения острого деструктивного калькулезного холецистита у больных с избыточной массой тела путем обзора литературных данных.

Стратегия поиска

Для поиска литературы были использованы следующие поисковые системы: Pubmed, Google Академия, elibrary.ru, а также «ручным способом». Мы выбрали следующую стратегию поиска в PubMed по вопросу эпидемиологии острого деструктивного калькулезного холецистита у больных с избыточной массой тела (MeSH Terms: epidemiology; acut cholecyctitis; obesity; overweight; diagnosis and surgical

treatment of acute calculous cholecystitis). Глубина поиска в Pubmed не была ограничена. Применялись следующие фильтры: full text, humans. Были найдены 1415 публикаций по заданному запросу, из них отвечали цели нашего исследования 116 публикаций. Стратегия поиска в Google Академии: ключевые слова - эпидемиология острого калькулезного холецистита.

Были найдены 1040 публикаций по заданному запросу, 380 сочетание с ожирением и из них отвечали цели нашего исследования 43 публикации. В процессе поиска литературы по методам диагностики мы выбрали следующую стратегию поиска в PubMed (MeSH Terms: diagnosis of acute calculous cholecystitis;

overweight; obesity). Глубина поиска не была ограничена. Были найдены 850 публикаций по заданному запросу, из них отвечали цели нашего исследования 38 публикаций. Стратегия поиска в elibrary.ru: ключевые слова – oстрый калькулезный холецистит и избыточная масса тела, острый калькулезный холецистит и ожирение, диагностика и хирургическое лечение, холецистэктомия, холецистэкто- мия минидоступом. Были найдены 569 публикаций по заданному запросу, из них отвечали цели нашего исследования 36 публикации. Стратегия поиска в Google Академии: ключевые слова oстрый калькулезный холецистит и избыточная масса тела, острый калькулезный холецистит и ожирение, диагностика и хирургическое лечение, холецистэктомия, холецистэктомия минидоступом. Были найдены 856 публикаций по заданному запросу, из них отвечали цели нашего исследования 34 публикации.

Критерии включения публикаций в обзор:

публикации, находящиеся в полнотекстовом доступе, на русском и английском языках, несущие статистически выверенные выводы.

Критерии исключения: резюме докладов, газетные публикации, личные сообщения.

Результаты

Существует несколько факторов риска развития желчнокаменной болезни, как модифицируемых, так и немодифицируемых. Калькулезный холецистит существенно чаще (в два-шесть раз) встречается у женского населения, чем у мужского [28]. Основными факторами риска развития КХ, в соответствии с результатами крупных эпидемиологических исследова- ний, являются ожирение и избыточная масса тела, гиперхолестериемия, патологическая наследственность и принадлежность к женскому полу [30,15]. Для женщин формирование холестериновых камней связано с гормональными нарушениями, поэтому процесс зачастую начинается уже в юном возрасте, тогда как для мужчин такой связи с гормональной перестройкой не установлено [37]. Так, у 3,2-4,9% женщин в возрасте моложе двадцати пяти лет при ультразвуковом обследовании обнаруживаются камни в желчном пузыре [24], а с увеличением возраста наблюдается рост показателей заболеваемости КХ. У женщин, не имеющих ожирения, недостаточное потребление жира, предварительное использование оральных контрацепти- вов, более высокое содержание билирубина и кальция и низкое содержание фосфора в желчи могут быть причиной образования желчного камня [78].

Ожирение является хроническим воспалительным состоянием, тесно связано с повышенным уровнем провоспалительных факторов и может привести к жировой инфильтрации многих внутренних органов, включая желчный пузырь и печень, что вызывает дисфункцию органов [113]. Растущие тенденции ожирения и метаболического синдрома способствовали росту диагностируемых форм желчнокаменной болезни.

Также была установлена значительная связь между острым холециститом, высоким артериальным давлением и диабетом [59]. Предполагается, что диабет увеличивает риск заболевания желчного пузыря, учитывая, что ожирение и резистентность к инсулину связаны с заболеванием желчного пузыря. Метаанализ, включивший 10 проспективных исследований (223 651 случай), показал, что относительный риск для пациентов с диабетом составил 1,56 (95% ДИ: 1,26-1,93) [62].

Беременность, фертильный возраст и ожирение во время беременности еще больше увеличивают риск развития желчнокаменной болезни у женщин [94]. Так, ретроспективное обсервационное исследование, в которое были включены беременные или послеродовые пациенты (n=137) с диагнозом желчные камни с любыми характерными симптомами, демонстрировало, что 14% пациенток имели в анамнезе желчнокаменную болезнь, а избыточный вес / ожирение наблюдались у 66,7 и 66,3% беременных и послеродовых больных соответственно (р = 0,94). 33,3% беременных пациенток имели острый холецистит, у послеродовых пациенток это состояние наблюдалось у 16,3% (р = 0,04). Панкреа- тит и холедохолитиаз были несколько чаще у беремен- ных женщин (21,23% против 19,2%; р = 0,56) [58].

Между индексом массы тела (ИМТ) и риском развития калькулезного холецистита существует дозозависимая положительная связь: при ИМТ 23–27,4 кг / м2 OR = 2,5, p = 0,24; при ИМТ 27,5–29,9 кг / м2 OR = 8,9, p = 0,002; при ИМТ≥30 кг / м2 OR = 7,2, р = 0,004.

Найдена отрицательная корреляция между потреблением алкоголя и риском развития калькулезного холецистита: при употреблении стандартного количества спиртных напитков в неделю OR = 0,24, p = 0,002 [71].

Исследование, проведенное среди 13780 пациентов с морбидным ожирением (ИМТ=35-50) и 1410 пациентов с тяжелым ожирением (ИМТ> 50), показало, что пациенты с ожирением чаще имели хронический калькулезный холецистит, чем острый холецистит. В сравнении с пациентами без ожирения осложнения Clavien 4 встречались значительно чаще среди пациентов с тяжелыми формами ожирения, особенно при остром холецистите, среди них частота открытых операций была значительно выше [61].

В генезе КХ существенную роль могут играть и наследственные факторы риска. Так, распространенные мутации в транспортере печеночного холестерина ABCG8 определяют большую часть генетического риска развития камней в желчном пузыре, что составляет около 25% от общего риска их формирования [89]. В недавнем исследовании «случай-контроль» среди арабских пациентов была определена связь между HLA-DRB1 и холециститом. Выявлена повышенная частота HLA- DRB1*0301 у пациентов с холециститом по сравнению со

здоровыми контролями (р = 0,0442, 95% ДИ: 1,0372- 16,2949) [56].

Калькулезный холецистит и его осложнения встречаются существенно чаще в старшей возрастной группе, с пиковыми показателями заболеваемости в возрастной группе 50-70 лет, что неизбежно связано с операционными рисками [11, 12, 13, 5, 105]. В возрастной группе старше 80 лет хирургические вмешательства в экстренных случаях приводят к гибели пациентов в двух третях случаев [3,8]. Учитывая изменение мировых демографических показателей в последние десятилетия с увеличением возрастной страты старше 65 лет более 15% [41], можно ожидать прогрессирующий рост показателей заболеваемости и распространенности КХ в развитых странах [108, 104].

Удельный вес острого холецистита в структуре хирургической патологии, требующей экстренного вмешательства, находится на втором месте после острого аппендицита. Его причиной в более 90% случаев является желчнокаменная болезнь, за ней следуют инфекционная, ферментативная и сосудистая формы холецистита [35]. Наиболее грозным осложнением КХ, способным привести к перитониту и другим интраабдоминальным проблемам, является гнойно- деструктивный холецистит, включающий в себя флегмонозную, гангренозную, перфоративную формы, а также эмпиему желчного пузыря. Именно данная категория пациентов обращает на себя наибольшее внимание хирургов и требует оптимизацию методов оказания неотложной помощи [36].

У лиц старше 60 лет удельный вес деструктивного калькулезного холецистита, в соответствии с литературными данными, очень высок, составляя от 40 до 92% [74,75,82]. Морфологические исследования свидетельствуют, что возрастные изменения желчного пузыря выражаются в виде увеличения его размеров и прогрессирующего фиброза всех слоев его стенок, особенно в мышечном слое и артериальных сосудах, которые начинаются уже с возраста старше сорока лет [25,23]. Пожилой возраст является существенным фактором риска для развития синдрома Мириззи – деструктивно-воспалительного процесса в области хартмановского кармана, пузырного протока или шейки желчного пузыря, обусловленного конкрементом и приводящего к сужению печеночного канала или формированию пузырно-холедохеального свища. В предоперационном периоде оно диагностируется у 13- 22% пациентов. Заболевание в равной степени встречается у лиц обоих полов. Распространенность патологии среди пациентов с желчнокаменной болезнью составляет 0,25-6%. Синдром может сопровождаться развитием механической желтухи и холангит. В тяжелых случаях происходит эрозия желчного протока или разрыв желчного пузыря [99].

Факторами, усугубляющими положение, являются ассоциированные заболевания системы кровообраще- ния, характерные для старшего возраста, такие как артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца, а также ожирение. Эти состояния ускоряют процесс склерозирования артерий желчного пузыря с последующим быстрым развитием стеноза и деструкции стенки [12]. При этом желчная гипертензия,

связанная с обтурацией пузырного протока камнями, играет ведущую роль в формировании острого деструктивного холецистита в 97,5% всех случаев [75,75]. Нарушения оттока желчи из желчного пузыря создают благоприятные условия для присоединения инфекции, вызванной, в основном, кишечной палочкой, что ускоряет развитие острого деструктивного холецистита [25, 26, 27]. Перечисленные факторы риска способствуют очень быстрому, буквально в течение несколько часов после начала приступа, развитию необратимых тяжелых изменений в стенке желчного пузыря у лиц пожилого возраста [25, 26, 27, 11, 12, 13].

У пожилых лиц, как правило, наблюдается поражение всех слоев стенки пузыря с дальнейшим образованием абсцессов и воспалительного отека [7]. Сосудистые поражения обусловливают высокую частоту формирования острого некалькулезного холецистита у пожилых больных [105]. Указанные особенности являются причиной частых операционных осложнений и неблагоприятных исходов заболевания. По данным ряда авторов, распространенность послеоперационных осложнений у пожилых пациентов, имеющих избыточную массу тела, превышает 44%, а показатель смертности превосходит 27%, согласно результатам других исследований этот показатель достигает 62%

[21,52], несмотря на внедрение в практику современных оперативных методов [50,51,53].

Подтверждением этим данным служат результаты исследования, проведенного армянскими авторами в период с 2007 по 2014 г. В исследование были включены 1273 пациента с острым калькулезным холециститом, в среднем возрасте 63,3 ± 3,2 лет.

Установлено, что в основной группе из 442 пациентов с осложненными формами холецистита, средний возраст статистически значимо превосходил таковой в группе лиц без осложнений (69,8±1,8; 47,1±1,4 лет соответственно) [2].

В другом исследовании, включившем 340 больных с острым холециститом, осложнения были диагности- рованы у 36% пациентов. У более чем половины таких больных был диагностирован парапузырный инфиль- трат и признаки перитонита. Из других осложнений у данной категории пациентов встречались панкреатит, абсцессы или эмпиема желчного пузыря или разлитой перитонит. Только 19% пациентов старшего возраста, страдающих ожирением, были госпитализированы в первые сутки заболевания, 73% обратились за помощью на вторые-третьи сутки, что было связано с малосимптомным течением заболевания. Из осложнений у лиц группы исследования отмечались механическая желтуха – у 26,1% пациентов, холедохо- литиаз – у 15,2%, панкреатит и холангит – у 11,6%, хронический гепатит – у 10,1%, эмпиема желчного пузыря – у 7,3% пациентов. Из ассоциированных заболеваний чаще всего встречались артериальная гипертония (46%), хроническая сердечная недостаточность (23,2%), сахарный диабет (12,7%), ожирение (19%). У 53% пациентов с осложненными формами КХ была выполнена лапароскопическая холецистэктомия, у 31% - лапаротомическая холецистэктомия [44,45,46].

Довольно неожиданными и противоречивыми оказались результаты изучения влияния массы висцеральной и подкожной жировой ткани на краткосрочный и долгосрочный прогноз пациентов с острым калькулезным холециститом. Исследование, проведенное на 159 пациентах (средний возраст: 71,7 ± 15,8 года) показало, что индекс тяжести заболевания и возраст были положительно связаны с более высокой продолжительностью пребывания, в то время как высокий висцеральный жир был связан с более низкой продолжительностью пребывания (приблизительные средние значения при 7,4 ± 1,4 дня) по сравнению с 12,7 ± 1,4 д среди пациентов с меньшей площадью поверхности висцерального жира, р = 0,010). Высокое висцеральное ожирение было связано с улучшением выживаемости (отношение шансов: 0,216, 95%

доверительный интервал: 0,064-0,724, P = 0,013).

Подкожное ожирение не влияло на прогноз [92].

Выводы: Таким образом, высокие показатели распространенности, частые осложнения калькулезного холецистита, наличие многочисленных факторов риска его развития обусловливают необходимость поиска наиболее оптимальных методов своевременной диагностики и хирургического лечения этого заболевания.

Авторы принимали активное участие при написании данной статьи. Абдрахманов С.Т. - поиск литературных данных и их обработка. Аймагмбетов М.Ж., Йошихиро Носо, Асылбеков Е.М., Омаров Н.Б. и Әуенов М.Ә. - разработка плана обзора литературы, редактирование текста и утверждение окончательного варианта статьи. Авторы утверждают об отсутствии конфликта интересов.

Данный обзор литературы не подавался для рассмотрения в другие печатные издания и не был опубликован в открытой печати.

Какой-либо финансовой помощи со стороны не было.

Литература:

1. Акбаров М.М., Курбаниязов З.Б., Рахманов К.Э.

Совершенствование хирургического лечения больных со свежими повреждениями магистральных желчных протоков // Шпитальна хірургія. 2014. № 4. С. 39-44.

2. Балаян Г.З. Особенности клинической картины и течения острого холецистита в зависимости от возраста пациентов // Клин. мед. 2015. Т.94. № 2. С.133-137.

3. Баранов Г.А., Решетников Е.А., Харламов Б.В.

Миниинвазивные способы холецистэктомии у больных старших возрастных групп при остром холецистите //

Хирургия. 2008. № 6. С. 27–30.

4. Башилов В.П., Брехов Е.И., Малов Ю.Я., Василенко О.Ю. Сравнительная оценка различных методов в лечении больных острым калькулезным холециститом, осложненным холедохолитиазом //

Хирургия. 2005. № 10. С. 40-45.

5. Брискин Б.С. Абдоминальная боль и дифференциальная диагностика неотложных хирургических состояний у пожилых // Клиническая геронтология. 2009. № 4-5. С. 64-68.

6. Ветшев П.С., Шпаченко Ф.А. Холецистэктомия и качество жизни оперированных больных // Медицинская помощь. 2004. № 5. С. 30-35.

7. Гальперин Э.И., Чевокин А.Ю. Факторы, определяющие выбор операции при «свежих»

повреждениях магистральных желчных протоков. //

Анналы хирургической гепатологии, 2009. Т. 14. № 1. С.

49-56.

8. Глушков Н.И., Мосягин В.Б., Верховский В.С., Сафин М.Г. и др. Миниинвазивные вмешательства в лечении желчно каменной болезни у больных пожилого и старческого возраста // Хирургия. 2010. № 10. С. 53–58.

9. Гостищев В.К., Евсеев М.А. Особенности хирургической тактики при остром холецистите у больных старческого возраста // Хирургия. 2001. № 9. С.

30-31.

10. Губергриц Н.Б. Желчекаменная болезнь: от классики к современности // Гастроэнтерология. 2010.

№1. С. 83-95.

11. Давлатов С.С. Эффективность миниинвазив- ных методов хирургического лечения больных с острым деструктивным холециститом // Academy. 2017. № 7. С.

92-94.

12. Давлатов С.С. Новый метод детоксикации организма в лечении больных гнойным холангитом //

Журнал МедиАль, 2013. №3. С. 8-12.

13. Давлатов С.С., Аскаров П.А. Результаты лечения больных с желчеистечением после холецистэктомии // Молодой организатор здравоохранения: сб. науч. ст. студентов, 2013. С. 68.

14. Дадвани С.А., Ветшев П.С., Шулутко А.М., Прудков М.И. Желчнокаменная болезнь / М.: ГЭОТАР- Медиа, - 2009.– С. 176.

15. Дедерер Ю.М., Прохоров В.И. Механизмы образования желчных камней // Хирургия. 1999. № 4. С.

107-110.

16. Дедерер Ю.М., Устинов Г.Г., Шарак А.В.

Альтернативные подходы к лечению желчнокаменной болезни // Хирургия. 1990. № 8. С. 147–153.

17. Дибиров М.Д. Пути улучшения результатов лечения острого холецистита у лиц пожилого и старческого возраста // Здравоохранение Башкортостана. 2004. № 3. С.61—62.

18. Ермаков Е.А., Лищенко А.Н. Мининвазивные методы лечения желчнокаменной болезни, осложненной нарушением проходимости желчных протоков // Хирургия. 2003. № 6. С. 68-74.

19. Жуков Б.Н., Борисов А.И. Острые хирургические заболевания органов гепатопанкреатодуоденальной зоны в гериатрии / Самара: Самарский дом печати, 2002. 221 с.

20. Ильченко А.А. Возможна ли эффективная профилактика холецистолитиаза? // Русский медицинский журнал. 2010. №18. С. 1116-1121.

21. Какурин С.Н. Лапароскопическая холецистэктомия при остром холецистите: Дисс. … канд. мед. наук. М.; 2008.

22. Капралов С.В., Исмайлов У.З., Шапкин Ю.Г.

Роль и место диапевтических декомпрессивных операций в хирургии острого холецистита у больных высокого операционно-анестезиологического риска.

Современные проблемы науки и образования. 2010. № 2. С. 47-52.

23. Климентов М.Н., Стяжкина С.Н., Проничев В.В. Острый холецистит: учебное пособие для студентов лечебного и педиатрического факультетов.

Ижевск, 2015.

24. Колпаков Н.А. Этиопатогенез, диагностика и хирургическое лечение желчнокаменной болезни у больных молодого возраста: Автореф. дис. … канд.

мед. наук. М., 1993. 20 с.

25. Курбаниязов З.Б. Хирургический подход к лечению больных со «свежими» повреждениями магистральных желчных протоков // Академический журнал Западной Сибири, 2013. Т. 9. № 2. С. 14-15.

26. Курбаниязов З.Б. и др. Эффективность использования миниинвазивных методов хирургического лечения больных с острым деструктивным холециститом // Академический журнал Западной Сибири, 2013. Т. 9. № 4. С. 56-57.

27. Курбаниязов З.Б. и др. Хирургическое лечение больных с синдромом Мириззи // Врач-аспирант. 2012.

Т. 51. № 2. С. 135-138.

28. Максимов В.А., Цицеров В.И., Каверина И.К.

Распространенность холедохолитиаза по результатам анализа аутопсий и ультразвукового исследования желчевыводящей системы // Клинические аспекты фар- макотерапии и презентация нового в гастроэнтерологии:

Сб. тр. конф. - Смоленск, 2002. С. 76-78.

29. Мальцев А.Б., Гумеров Р.Р., Чижова Е.А., Тюрюмина Е.Э., Панасюк А.И., Шантуров В.А. Лечение острого холецистита: опыт и перспективы // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 2011. Том 4, №80. С. 116-122.

30. Мансуров Х.Х. О ведущих механизмах разви- тия и прогрессирования холестеринового холелитиаза //

Клиническая медицина. 1998. №9. С. 17-20.

31. Михин И.В., Голуб В.А. Желчекаменная болезнь. Острый холецистит: Учебное пособие.

Волгоград: Издательство ВОЛГМУ, 2011. С. 86.

32. Мясников А.Д., Бежин А.И., Бондарев А.А., Пономаренко А.А. Лапароскопическая холецистэктомия в лечении пациентов с острым холециститом //

Эндоскопическая хирургия. 2000. № 6. С. 20-24.

33. Норов А.Х., Рахматуллаев Р., Курбонов Дж.М., Расулов Н.И. Лапароскопическая холецистэктомия острого калькулезного холецистита в пожилом и старческом возрасте // Доклады Академии наук Республики Таджикистан. 2012. № 55 (1). С. 86-91.

34. Петухов В.А. Желчнокаменная болезнь и синдром нарушенного пищеварения /М.: ВЕДИ, 2003. - 128 с.

35. Прудков М.И., Столин А.В., Кармацких А.Ю.

Экспресс-диагностика гнойно-деструктивных форм острого калькулезного холецистита // Хирургия. 2005.

№5. С. 32-34.

36. Резолюция пленума правления Российской ассоциации эндоскопической хирургии и уральской межрегиональной конференции хирургов ≪Хирургия деструктивного холецистита≫ // Эндоскопическая хирургия. 2003. № 2. С. 54-55.

37. Розен В.Б., Матарадзе Г.Д., Смирнова О.В. и др. Половая дифференцировка функций печени / М.:

Медицина, 2001. 336 с.

38. Рыбачков В.В., Кабанов Е.Н., Лимина М.И.

Острый холецистит у больных старческого возраста //

Клиническая геронтология. 2008. № 4. С. 57-61.

39. Савельев В.С., Филимонов М.И., Подачин П.В., Бурневич С.З., Юсуфов С.Г. Выбор лечебной тактики

при распространенном перитоните // Анналы хирургии.

1998. №6. С. 32-36.

40. Саидмурадов К.Б. Хирургическое лечение больных с посттравматическими рубцовыми стриктурами магистральных желчных протоков //

Академический журнал Западной Сибири. 2013. Т.9.

№1. С. 27-28.

41. Собиров Б.У. и др. Совершенствование тактики хирургического лечения острого холецистита //

Анналы хирургической гепатологии. 2004. Т. 9. № 2. С.

151-152.

42. Совцов С.А. Можно ли снизить летальность при остром холецистите? // Эндоскопическая хирургия.

2001. № 6. С. 15-16.

43. Столин А.В. Тактика лечения гнойно- деструктивных форм острого калькулезного холецистита // Вестник ВолГМУ. 2008. №4 (28). С. 34-36.

44. Стяжкина С.Н., Махмудова Г.Н., Миронова В.В., Мухетдинова Э.И. Структура осложнений острого холецистита в Удмуртской республике // Здоровье и образование в XXI веке. 2017. Том 19, № 8. С. 150-152.

45. Стяжкина С.Н., Валинуров А.А., Шабардин А.М., Аюпов А.И. Результаты анализа особенностей диагностики и хирургического лечения острого и хронического калькулезного холецистита //

Электронный научно-образовательный вестник

«Здоровье и образование в XXI веке». 2016. Том. 18.

№2. С. 129-131.

46. Стяжкина С.Н., Валинуров А.А., Королёв В.К.

Холецистит. Современный взгляд на патологию как на важную социально-экономическую составляющую нашего социума // Электронный научно- образовательный вестник «Здоровье и образование в XXI веке». 2016. Том. 18. №4. С. 50-52.

47. Тотиков В.З., Слепушкин В.Д., Кибизова А.Э.

Хирургическая тактика при деструктивном холецистите у больных пожилого и старческого возраста // Хирургия.

2005. № 6. С. 20-23.

48. Уханов А.П., Яшина А.С., Игнатьев А.И., Чахмачев С.Р. Причины послеоперационной летальности при остром холецистите и меры по ее снижению // Вестник хирургии. 2008. Т. 167. № 5. С. 76- 79.

49. Хохлов С.К., Иванишкевич Ю.Е., Крывуля А.В.

Использование мини-доступа в хирургии желчнокаменной болезни // Хирургия-2004: матер. V Росс. науч. форума. М., 2004. С. 197.

50. Чернов В.Н., Суздальцев И.В. Диагностика и лечение острого холецистита у больных пожилого и старческого возраста / Ростов н/Д. 2002. С.7—11.

51. Чернов В.Н., Белик Б.М., Пшуков Х.Ш.

Прогнозирование исхода и выбор хирургической тактики при распространенном гнойном перитоните // Хирургия.

2004. №3. С.47-50.

52. Чумаков А.А., Кокуж С.В., Плюга А.В. Опыт лечения острого калькулезного холецистита у больных пожилого и старческого возраста. Клиническая геронтология. 2008. № 4. С. 43—47.

53. Шкляев А.Е., Малахова И.Г., Горбунов Ю.В., Коварина Ж.А., Рачихина А.Н. Факторы риска летального исхода при заболеваниях печени

(ретроспективный и проспективный анализ) //

Практическая медицина. 2014. №1 (77). С. 74-77.

54. Abu Shamsiia R.N. Laparoscopy in the treatment of complicated forms of acute cholecystitis // Lik Sprava.

2013. №1. С.93-97.

55. Aliev Iu.G., Kurbanov F.S., Chinnikov M.A., Popovich V.K., Panteleeva I.S., Sushko A.N., Dobrovol'skiĭ S.R. Minilaparotomy cholecystectomy in patients with acute calculous cholecystitis // Khirurgiia (Mosk). 2014. № 1. Р.

30-33.

56. Al-Marzook T.J., Mutar Mahdi B., Raouf H., Zalzala H.H., Abid L.A., Nehad Z. The Effect of HLA-DRB1 on Cholecystitis // Iran J Immunol. 2015 № 2(2). Р.149-155.

57. Alponat A., Kum C.K., Koh B.C., Rajnakova A., Goh P.M. Predictive factors for conversion of laparoscopic cholecystectomy // World J Surg. 1997. №21(6). Р. 629-633.

58. Бlvarez-Villaseсor A.S., Mascareсo-Franco H.L., Agundez-Meza J.J., Cardoza-Macнas F., Fuentes-Orozco C., Rendуn-Fйlix J., Chбvez-Tostado M., Irusteta-Jimйnez L., Garcнa-Renterнa J., Contreras-Hernбndez G.I., Gonzбlez-Ojeda A. Cholelithiasis during pregnancy and postpartum: prevalence, presentation and consequences in a Referral Hospital in Baja California // Sur Gac Med Mex.

2017. №153(2). Р.159-165.

59. Andercou O., Olteanu G., Mihaileanu F., Stancu B., Dorin M. Risk factors for acute cholecystitis and for intraoperative complications // Ann Ital Chir. 2017. №88.

Р.318-325.

60. Arsic I., Abrahamsen J., Gammelgеrd L., Vainoriene V., Pahle E., Nielsen M.F. Radiology diagnostics and treatment of acute cholecystitis // Ugeskr Laeger. 2017.

№179(42). pii: V02170126.

61. Augustin T., Moslim M.A., Brethauer S., Aminian A., Kroh M., Schneider E., Walsh R.M. Obesity and its implications for morbidity and mortality after cholecystectomy: A matched NSQIP analysis // Am J Surg.

2017. №213(3). Р.539-543.

62. Aune D., Vatten L.J. Diabetes mellitus and the risk of gallbladder disease: A systematic review and meta- analysis of prospective studies // J Diabetes Complications.

2016. № 30(2). Р.368-373.

63. Bat O. The analysis of 146 patients with difficult laparoscopic cholecystectomy // Int J Clin Exp Med. 2015.

№8(9). Р.16127-16131.

64. Bakkaloglu H., Yanar Н., Guloglu R. Ultrasound guided percutaneous cholecystostomy in high-risk patients for surgical intervention // World J. Gastroenterol. 2006. № 12. Р. 7179-7182.

65. Beekley A.C., Martin M.J. Comment on: Robotic single-site cholecystectomy in the obese: outcomes from a single institution // Surg Obes Relat Dis. 2015. №11(4). Р.

885-887.

66. Benninger J. The piezoelectric lithotripsy of gallstones. The acute and long-term results // Dtsch. Med.

Wochenschr. 1992. Bd. 117. N 9. S. 1350-1354.

67. Bonner B.C., Brown N.I., Joseph V.P., Chandrasegaram M.D. Cholecystoduodenal Stenting: An Option in Complicated Acute Calculous Cholecystitis in the Elderly Comorbid Patient // Case Rep Surg. 2018.1609601.

68. Bosscha K., Reijnders K., Hulstaert P.F.

Prognostic scoring systems to predict outcome in peritonitis