• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

ЕМЕС B. ЖӘНЕ

In document ЭЕМ-ді ұйымдастыру (бет 91-95)

C. НЕМЕСЕ

D. НЕМЕСЕ-ЕМЕС E. ЖӘНЕ-ЕМЕС

85. Қабылдауышиндексініңрегистріқалайбелгіленеді?

A. EDI/DI B. EBX/BX C. ECX/CX D. EDX/DX E. ESP/SP

86. Әрбір ондық разряд цикл периоды N=10 болатын екілік есептегіш болып табылатын есептегіш? A. ондық

B. азайтқыш C. реверсивті D. қосқыш E. сақиналы

87. Қай есептегіште кезекті импульстың кіріске кіруі есептегіштегі екілік санның бірге артуын болдырады?

A. Қосқыш B. азайтқыш C. реверсивті D. ондық E. сақиналы

88. Кезекті импульстың кіріске кіруі есептегіштегі екілік санның бірге артуын болдыратын есептегіш?

A. қосқыш B. азайтқыш C. реверсивті D. ондық E. сақиналы

89. Қай есептегіште кезекті импульстың кіріске кіруі есептегіштегі екілік санның бірге кемуінболдырады?

A. азайтқыш B. қосқыш C. реверсивті D. ондық E. сақиналы

90. Кезекті импульстың кіріске кіруі есептегіштегі екілік санның бірге кемуін болдыратын есептегіш?

A. азайтқыш B. қосқыш C. реверсивті D. ондық E. сақиналы

91. Қай есептегіштің жұмысында қосу режимінінен азайту режиміне және керісінше ауысу жүреді?

A. реверсивті

93 B. азайтқыш

C. қосқыш D. ондық E. сақиналы

92. Жұмысында қосу режимінінен азайту режиміне және керісінше ауысу жүретін есептегіш?

A. реверсивті B. азайтқыш C. қосқыш D. ондық E. сақиналы

93. Қай триггердің сигналдары кіріске берілген мезеттен бастап оның жұмысына әсер етеді?

A. синхронды триггер B. біртактілі(однотактный) C. көптактілі(многотактный) D. асинхронды триггер E. екісатылы

94. Қалқымалы нүктелі XMM-кеңдігіндегі регистрлар қалай белгіленеді?

A. XMM0, XMM1, XMM2, XMM3, XMM4, XMM5, XMM6, XMM7 B. CR0, CR1, CR2, CR3, CR4

C. MMX0, MMX1, MMX2, MMX3, MMX4, MMX5, MMX6, MMX7 D. GDTR, IDTR, LDTR, TR

E. ST(0), ST(1), ST(2), ST(3), ST(4), ST(5), ST(6), ST(7) 95. Қандай регистр CS түрінде белгіленеді?

A. код сегментінің регистрі B. стек сегментінің регистрі C. деректер сегментінің регистрі

D. деректер сегментінің қосымша регистрі E. командалар нұсқаушысының регистрі

96. Қандай регистр DS түрінде белгіленеді?

A. деректер сегментінің регистрі B. стек сегментінің регистрі

C. деректер сегментінің қосымша регистрі D. код сегментінің регистрі

E. командалар нұсқаушысының регистрі

97. Қандай регистр ES түрінде белгіленеді?

A. деректер сегментінің қосымша регистрі B. стек сегментінің регистрі

C. деректер сегментінің регистрі D. код сегментінің регистрі

E. командалар нұсқаушысының регистрі

98. Қандай регистр SS түрінде белгіленеді?

A. стек сегментінің регистрі

B. деректер сегментінің қосымша регистрі C. деректер сегментінің регистрі

D. код сегментінің регистрі

E. командалар нұсқаушысының регистрі

99. Қандай есептегіш жоғарғы разрядтан ығысқан ақпарат төменгі разрядқа енгізілетін ығысу регистрі түрінде құрылады?

A. сақиналы B. азайтқыш

94 C. реверсивті

D. ондық E. қосқыш

100. Қандай есептеуіштер есеп бағыты бойынша топталады?

A. қосқыш, азайтқыш, реверсивті B. екілік, екілік емес

C. асинхронды, синхронды

D. тізбектей ауыстыру, параллель ауыстыру, аралас (топтық) ауыстыру E. ЖӘНЕ-ЕМЕС және НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементтерінде құрылған 101. Қандай есептеуіштер есеп бағыты бойынша топталады?

A. қосқыш, азайтқыш, реверсивті B. екілік, екілік емес

C. асихронды, синхронды

D. тізбектей ауыстыру, параллель ауыстыру, аралас (топтық) ауыстыру E. ЖӘНЕ-ЕМЕС және НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементтерінде құрылған

102. Қандай есептеуіштер есептеу жүйесінің негізі бойынша топталады?

A. екілік, екілік емес

B. қосқыш, азайтқыш, реверсивті C. асинхронды, синхронды

D. тізбектей ауыстыру, параллель ауыстыру, аралас (топтық) ауыстыру E. ЖӘНЕ-ЕМЕС және НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементтерінде құрылған

103. Қандай есептеуіштер кіру сигналының уақыты бойынша топталады?

A. асинхронды, синхронды B. екілік, екілік емес

C. қосқыш, азайтқыш, реверсивті

D. тізбектей ауыстыру, параллель ауыстыру, аралас (топтық) ауыстыру E. ЖӘНЕ-ЕМЕС және НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементтерінде құрылған

104. Қандай есептеуіштер разрядтық ауыстыруды ұйымдастыру әдісі бойынша топталады?

A. тізбектей ауыстыру, параллель ауыстыру, аралас (топтық) ауыстыру B. екілік, екілік емес

C. асинхронды, синхронды D. қосқыш, азайтқыш, реверсивті

E. ЖӘНЕ-ЕМЕС және НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементтерінде құрылған

105. Қандай жағдайда логикалық элемент ЖӘНЕ-ЕМЕС шығысында логикалық ноль шығарады

A. Оның барлық кірістерінде ноль болғанда

B. Оның барлық кірістерінде нольдер және бірлер саны бірдей болғанда C. Оның барлық кірістерінде бір болғанда

D. Оның барлық кірістерінде нольдер бірлермен кезектескенде E. Оның барлық кірістерінде нольдер бірлермен кезектескенде

106. Қандай жағдайда логикалық элемент НЕМЕСЕ шығысында логикалық ноль шығарады

A. Оның барлық кірістерінде ноль болғанда

B. Оның барлық кірістерінде нольдер және бірлер саны бірдей болғанда C. Оның барлық кірістерінде бір болғанда

D. Оның барлық кірістерінде нольдер бірлермен кезектескенде E. Оның барлық кірістерінде нольдер мен бірлер саны жұп болғанда

107. Қандай жағдайда логикалық элемент НЕМЕСЕ-ЕМЕС шығысында логикалық бір шығарады

A. Оның барлық кірістерінде нольдер берілгенде

B. Оның барлық кірістерінде нольдер және бірлер саны бірдей болғанда

95 C. Оның барлық кірістерінде бір болғанда

D. Оның барлық кірістерінде нольдер мен бірлер саны жұп болғанда E. Оның барлық кірістерінде бірлер саны жұп болғанда

108. Қандай құрылғы негізінде жады элменеттері жобаланады?

A. Регистр B. Триггер C. Санағыш D. Мультиплексор E. Дешифратор

109. Қандай логикалық элемент оң кірістен теріс шығыс және керсінше теріс кірістен оң шығысшығарады

A. ЕМЕС B. ЖӘНЕ C. НЕМЕСЕ

D. НЕМЕСЕ-ЕМЕС E. ЖӘНЕ-ЕМЕС

110. Қандай регистлер тізбектік-параллель деп аталады?

A. Ақпаратты тізбектеп жазып, параллель оқитын регистр B. Ақпаратты параллель оқып жазатын регистр

C. Ақпаратты тізбектеп жазатын және оқитын регистрлер D. Ақпаратты параллель жазып, тізбектеп оқитын регистр

E. Ақпаратты параллель-тізбектеп жазып, параллель-тізбектеп оқитын регистр 111. Қандай регистр EAX/AX болып белгіленеді?

A. Регистр-Аккумулятор

B. Стек кадры қорының нұсқаушы регистрі C. Бастама индексінің регистрі

D. Еспептегіш регистр E. Деректер регистрі

112. Қандай регистр EBP/BP болып белгіленеді?

A. Стек кадры қорының нұсқаушы регистрі B. Деректер регистрі

C. Бастама индексінің регистрі D. Еспептегіш регистр

E. Регистр-Аккумулятор

113. Қандай регистр EBX/BX болып белгіленеді?

A. Базалық Регистр

B. Стек кадры қорының нұсқаушы регистрі C. Бастама индексінің регистрі

D. Еспептегіш регистр E. Регистр-Аккумулятор

114. Қандай регистр ECX/CX болып белгіленеді?

A. Еспептегіш регистр

B. Стек кадры қорының нұсқаушы регистрі C. Бастама индексінің регистрі

D. Деректер регистрі E. Регистр-Аккумулятор

115. Қандай регистр EDX/DX болып белгіленеді?

A. Деректер регистрі

B. Стек кадры қорының нұсқаушы регистрі C. Бастама индексінің регистрі

D. Еспептегіш регистр E. Регистр-Аккумулятор

96 116. Қандай регистр ESI/SI болып белгіленеді?

A. Бастама индексінің регистрі

B. Стек кадры қорының нұсқаушы регистрі C. Деректер регистрі

D. Еспептегіш регистр E. Регистр-Аккумулятор

117. Қандай регистр ESP/SP болып белгіленеді?

A. Стек нұсқаушы регистр

B. Қабылдауыш индексінің регистрі C. Деректер регистрі

D. Еспептегіш регистр E. Регистр-Аккумулятор

118. Қандай регистрлер әмбебеп деп аталады?

A. Ақпаратты параллель-тізбектеп жазып, параллель-тізбектеп оқитын регистр B. Ақпаратты параллель оқып жазатын регистр

C. Ақпаратты тізбектеп жазып, параллель оқитын регистр D. Ақпаратты параллель жазып, тізбектеп оқитын регистр E. Ақпаратты тізбектеп жазатын және оқитын регистрлер 119. Қандай регистрлер параллель деп аталады?

A. Ақпаратты параллель оқып жазатын регистр

B. Ақпаратты тізбектеп жазатын және оқитын регистрлер C. Ақпаратты тізбектеп жазып, параллель оқитын регистр D. Ақпаратты параллель жазып, тізбектеп оқитын регистр

E. Ақпаратты параллель-тізбектеп жазып, параллель-тізбектеп оқитын регистр 120. Қандай регистрлер параллель-тізбектік деп аталды?

A. Ақпаратты параллель жазып, тізбектеп оқитын регистр B. Ақпаратты параллель оқып жазатын регистр

C. Ақпаратты тізбектеп жазып, параллель оқитын регистр D. Ақпаратты тізбектеп жазатын және оқитын регистрлер

E. Ақпаратты параллель-тізбектеп жазып, параллель-тізбектеп оқитын регистр 121. Қандай регистрлер тізбектік деп аталады?

A. Ақпаратты тізбектеп жазатын және оқитын регистрлер B. Ақпаратты параллель оқып жазатын регистр

C. Ақпаратты тізбектеп жазып, параллель оқитын регистр D. Ақпаратты параллель жазып, тізбектеп оқитын регистр

E. Ақпаратты параллель-тізбектеп жазып, параллель-тізбектеп оқитын регистр 122. Қандай триггер кіріс жағдайын сақтап, оны шығысқа береді?

A. D триггер B. RS триггер C. M триггер D. JK триггер E. Ттриггер

123. Қандайэлементхалықаралықжүйеде AND болыпбелгіленеді?

A. ЖӘНЕ

In document ЭЕМ-ді ұйымдастыру (бет 91-95)

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР