• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Зерттеу тапсырмалары

In document Х А Б А Р Ш Ы С Ы (бет 107-110)

ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ БЛАНКІ ҮЛГІСІ

4. Зерттеу тапсырмалары

4.1. 3.1-3.5 есептерінің нəтижелерінен қорытынды жасаңдар. Қорытынды:...

4.2. 3.6-3.9 есептерінің нəтижелері бойынша термодинамиканың бірінші заңының орында- луын тексеріңдер. Жауаптары:...

5. Творчестволық тапсырмалар. Мұндай тапсырма аясында оқушыларға өз бетінше бір немесе бірнеше есеп құрастыру жəне үйде немесе сыныпта орындауы ұсынылады. Содан кейін алған нəтижесін компьютерлік моделді пайдаланып тексеруі керек. Алғашқыда бұл есептер бұрын құрастырылып (мысалы 3.1-3.5 есептер секілді), сабақта шешілген есептер типтесі болып, кейіннен модел мүмкіншілігіне орай жаңа типті болуы мүмкін.

Орындалған тапсырмалар саны Қателер саны Сіздің бағалауыңыз

Бланкіде тапсырмалар артығымен берілген. Бір оқушы олардың барлығын орындауы шарт емес. Мұғалім ұсынылған тапсырмалар ішінен іріктеп оқушының шамасына қарай бергені дұрыс, немесе басқа да тапсырмалар ұсынуына болады.

ƏДЕБИЕТ

[1] Назарбаев Н.A. «Стратегия «Казахстан-2050»-новый политический курс состоявшегося государства». Послание народу Казахстана. Астана. www.bnews.kz. 14 декабря 2012г.

[2] Кабылбеков К.А., Байжанова А. Использование мультимедийных возможностей компьютерных систем для расширения демонстрационных ресурсов некоторых физических явлений // Труды Всероссийской научно-практ, конф. с междунар. участием. – Томск, 2011. – С. 210-215.

[3] Кабылбеков К.А., Саидахметов П.А., Арысбаева А.С Оқушылардың өз бетінше атқаратын компьютерлік зерт- ханалық жұмыс бланкісінің үлгісі // Известия НАН РК. Серия физ.-мат. – 2013. – № 6. – С. 82-89.

[4] Кабылбеков К.А., Саидахметов П.А., Байдуллаева Л.Е. Абдураимов. Фотоэффект, комптонэффекті заңды- лықтарын оқытуда компьютерлік үлгілерді қолданудың əдістемесі, компьютерлік зертханалық жұмыс атқаруға арналған бланкі үлгілері // Известия НАН РК. Серия физ.-мат. – 2013. – № 6. – С. 114-121.

[5] Кабылбеков К.А., Саидахметов П.А.,.Турганова, Т.К., Нуруллаев М.А., Байдуллаева Л.Е. Жинағыш жəне шашы- ратқыш линзаларды үлгілеу тақырыбына сабақ өткізу үлгісі // Известия НАН РК. Серия физ-мат. – 2014. – № 2. – С. 286-294.

[6] Кабылбеков К.А., Аширбаев Х.А., Саидахметов П.А., Рүстемова Қ.Ж., Байдуллаева Л.Е. Жарықтың дифрак- циясын зерттеуді ұйымдастыруға арналған компьютерлік зертханалық жұмыстың бланкі үлгісі // Изв. НАН РК. – Серия физ.-мат. – 2015. – № 1(299). – С. 71-77.

[7] Кабылбеков К.А., Аширбаев Х.А., Такибаева Г.А., Сапарбаева Э.М., Байдуллаева Л.Е., Адинеева Ш.И. Заряд- талған бөлшектердің магнит өрісінде қозғалысын жəне масс-спектрометр жұмысын зерттеуді ұйымдастыруға арналған компьютерлік зертханалық жұмыстың бланкі үлгісі // Изв. НАН РК. Серия физ.-мат. – 2015. – № 1(299). С. 80-87.

[8] Кабылбеков К.А., Аширбаев Х.А., Саидахметов П.А., Байгулова З.А., Байдуллаева Л.Е. Ньютон сақиналарын зерттеуді ұйымдастыруға арналған компьютерлік зертханалық жұмыстың бланкі үлгісі // Изв. НАН РК. Серия физ.-мат. – 2015. – № 1(299). – С. 14-20.

[9] Кабылбеков К.А., Аширбаев Х.А., Сабалахова А.П., Джумагалиева А.И. Жарықтың интерференция құбылысын зерттеуді ұйымдастыруға арналған компьютерлік зертханалық жұмыстың бланкі үлгісі // Изв. НАН РК. Серия физ.-мат. – 2015. – № 3(301). – С. 131-136.

[10] Кабылбеков К.А., Аширбаев Х.А., Сабалахова А.П., Джумагалиева А.И. Допплер эффектісін зерттеуге арнал- ған компьютерлік жұмысты ұйымдастырудың бланкі үлгісі // Изв. НАН РК. Серия физ.-мат. – 2015. – № 3(301). – С. 155-160.

[11] Кабылбеков К.А. Физикадан компьютерлік зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру: Оқу құралы. – Шымкент, 2015. – 77 б.

[12] Кабылбеков К.А. Аширбаев Х.А.,Арысбаева А.С., Джумагалиева А.М. Модель бланка организации компью- терной лабораторной работы при исследовании физических явлений // Современные наукоемкие технологии. – М., 2015.

– № 4. – С. 40-43.

[13] Модель бланка организации компьютерной лабораторной работы.по исследованию работы селектора скорости // Современные наукоемкие технологии. – М., 2015. – № 6. – С. 19-21.

[14] CD диск компании ОАО «Физикон». «Открытая физика 1.1». – 2001.

REFERENCES

[1] Nazarbayev Н.A. "Strategy" Kazakhstan-2050 »- a new political policy of the taken place state». The message to the people of Kazakhstan. Astana. www.bnews.kz. On December, 14th 2012.

[2] Kabylbekov K.A., Bajzhanova A. Application of multimedia possibilities of computer systems for expansion of demon- stration resources of some physical phenomena. Works All-Russia scientifically-practical conference with the international parti- cipation. Tomsk, 2011. Р. 210-215.

[3] Kabylbekov K.A., Saidahmetov P. A, Arysbaeva A.S. Мodel of the form of the organisation of self-maintained performance of computer laboratory operation. News NAN RК, series physical-mat., 2013, N 6. Р. 82-89.

[4] Kabylbekov K.A., Saidahmetov P.A., Bajdullaeva L.E., Abduraimov. A procedure of use of computer models for photoeffect studying, Compton effect, models of forms of the organisation of performance of computer laboratory operations.

News NAN RК, series physical-mat., 2013. N 6. Р. 114-121.

[5] Kabylbekov K.A., Saidahmetov P.A., Тurganоvа T.K, Nurullaev M.A., Bajdullaeva L.E. Model of carrying out of a lesson of modelling of agglomerating and diffusing lenses. News NAN RК, series physical-mat. 2014. N 2. Р. 286-294.

[6] Kabylbekov K.A., Ashirbaev Kh.A., Saidahmetov P.A., Rustemova T.Zh, Bajdullaeva L.E. Model of the form of the organisation of performance of computer laboratory operation on examination of a diffraction of light. News of NAN RК, series physical-mat. 2015. N 1(299). Р. 71-77.

[7] Kabylbekov K.A., Ashirbaev Kh.A., Takibaeva G.А., Saparbaeva E.М., Bajdullaeva L.E., Adineeva Sh.I. Model of the form of the organisation of computer laboratory operation on examination of a motion of charged particles in a magnetic field.

News of NAN RК, series physical-mat. 2015. N 1(299). Р. 80-87.

[8] Kabylbekov K.A., Ashirbaev Kh.A., Saidahmetov P.А., Bajgulova Z.A., Bajdullaeva L.E. Model of the form of the organisations of computer laboratory operation on examination of Newton's fringes. News NAN RК, series physical-mat. 2015. N 1(299). Р. 14-20.

[9] Kabylbekov K.A., Ashirbaev Kh.A., Sabalahova A.P., Dzhumagalieva A.I. Model of the form of the organisation of computer laboratory operation on examination of the phenomenon of an interference of light. News of NAN RК, series physical- mat. 2015. N 3(301). Р. 131-136.

[10] Kabylbekov K.A., Ashirbaev Kh.A., Sabalahova A.P., Dzhumagalieva A.I. Model of the form of the organisation computer laboratory operations on examination Doppler-effect. News NAN RК, series physical-mat. 2015. N 3(301). Р. 155-160.

[11] Kabylbekov K.A. Оrganisation of computer laboratory work on the physicist. Shymkent, 2015. 284 p.

[12] Kabylbekov K.A., Ashirbaev Kh.A., Arysbaeva A.S., Dzhumagalieva A.I. Models of the form of the organisatio of

computer laboratory operations at e[amination of the physical phenomena . Modern high technologies. Moscow, 2015. N 4.

P. 40-43.

[13] Kabylbekov K.A. Models of the form of the organisatio of computer laboratory work on research of the selector of speds. Modern high technologies. Moscow, 2015. N 6. P. 19-21.

[14] CD a disk of the company of Open Society "Physical icons". «The open physics 1.1". 2001.

К. А. Кабылбеков, П. А.Саидахметов, Г. Ш. Омашова, Д. И. Суттибаева, Г. Н. Козыбакова

Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Шымкент, Казахстан МОДЕЛЬ БЛАНКА ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ИЗОБАРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Аннотация. Предлагается модель бланка организации компьютерной лабораторной работы по иссле- дованию изобарического процесса. Приводятся краткие сведения из теории, контрольные вопросы для про- верки готовности учащихся к выполнению работы, ознакомительные задания с компьютерной моделью, задачи с последующей проверкой ответов по компьютерному эксперименту, экспериментальные, исследова- тельские и творческие задания. В кратких сведениях из теории даны определение изобарического процесса, закона Гей-Люссака и запись первого закона термодинамики для изобарического процесса.

Экспериментальные и исследовательские задания включают реализацию заданных параметров в ком- пьютерном эксперименте и проверку выполнения закона Гей-Люссака и первого закона термодинамики.

Задания даны с избытком. Выполнение их всех одному ученику необязательно. Преподаватель может с учетом способностей учащихся подобрать задания или предложить другие подобные задания. Особое вни- мание надо обратить выполнению исследовательских и творческих заданий. По окончанию урока учащиеся заполняют свои бланки и отправляют по электронной почте или сдают непосредственно учителю. На следующем уроке преподаватель обсуждает ответы и оценивает работы.

Ключевые слова: изобарический процесс, диаграмма, давление, объем, температура, теплота, работа, внутренняя энергия, первое начало термодинамики.

Сведения об авторах:

Кабылбеков К.А. – канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры «Теория и методика преподавания физики»

ЮКГУ им. М. Ауэзова

Саидахметов П.А. – канд. физ.-мат. наук, доцент, зав, кафедрой «Теория и методика преподавания физи- ки» ЮКГУ им. М. Ауэзова

Омашова Г.Ш. – канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры «Физика» ЮКГУ им. М. Ауэзова

Суттибаева Д.И. – магистр, ст. преподаватель кафедры «Теория и методика преподавания физики»

ЮКГУ им. М. Ауэзова

Козыбыкова Г.Н. – магистр, преподаватель кафедры «Теория и методика преподавания физики» ЮКГУ им. М. Ауэзова

BULLETIN OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

ISSN 1991-3494

Volume 2, Number 366 (2017), 110 – 114

I. B. Karymsakova, N. F. Denissova

D. Serikbayev East Kazakhstan state technical university, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan.

E-mail: indviki@mail.ru, NDenisova@ektu.kz

METHODS OF DATA MINING

In document Х А Б А Р Ш Ы С Ы (бет 107-110)

Outline

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР