• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Орташа жылдық және айлық жел жылдамдығы, м/с

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII жыл

5,1 5,5 5,3 4,8 3,6 4,7 2,9 4,0 5,5 4,7 4,1 5,3 5,7

Желсіз күндердің қайталануы,%

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII жыл

16 4 12 11 9 11 28 35 28 12 15 13 16

Қатты желді күндер саны ( 15 м/с-тан жоғары)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII жыл

1 2 - 2 5 3 4 1 1 1 - - 20

Шаңды-құйынды күндер саны

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII жыл

- - - - 3 - 3 5 - 2 - - 13

Қорыта келгенде аталған зонада жылдың барлық мезгілінде жел жылдамдығы 0-4 м/с 500 м биіктікте 20-30%-ды құрайды. Теңіз кен орыны орналасқан зона өндірістік ластағыштардан атмосфе-

Науки о Земле

№2 2017 Вестник КазНИТУ 32

раның өзіндік тазаруына өте ыңғайлы аудан болып табылады. Бұған желдің жоғары жылдамдығы, желсіз күндердің аз болуы атмосферада зиянды ластағыштардың таралуына жағдай жасайды. Талдау жүргізу барысында табиғи коэффициенттер қарастырылып, олардың көрсеткіштері есепке алынды.

ӘДЕБИЕТТЕР

[1] Многолетние данные аэрологического зондирования атмосферы, Атырау, 2003г.

[2] Новый аэроклиматический справочник пограничного слоя атмосферы над СССР. Статистические ха- рактеристики ветра кн. 2-10, Гидрометеоиздат, М., 1986 г.

[3] Безуглая Э.Ю., Завадская Е.К., Зражевский И.М., Нестерова М.Ю. К оценке метеорологических условий загрязнения атмосферы // Тр. ГГО. 1984. Вып. 479. С. 87 - 98.

[4] Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере. Справочное посо- бие. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 328 с.

[5] Указания по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся выбросах предприя- тий. СН 369-74. М.: Стройиздат, 1975. 47 с.

[6] Янковский И.А. Опыт и практика работы службы наблюдения за загрязнением атмосферы/ /Тр. ГГО.

1979. Вып. 417. С. 117 - 120.

[7] Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 1. РД 52.04.107-86. Л.: Гидрометео- издат, 1987. 181 с.

Оразбаев А.Е., Умбетбеков А.Т., Таныбаева А.К., Муканова Г.А., Воронова Н.В., Танабекова Г.Б.

Определение способности самоочистки атмосферного воздуха месторождения Тенгиз

Резюме. В работе рассматривались природные факторы, которые влияют на самоочистку атмосферного воздуха месторождения Тенгиз, вахтового села ТШО и населенного пункта Жана Каратон, которые близко рас-положены к району производства нефти.

Ключевые слова: Предельно допустимая концентрация, индекс загрязнения, гигиенические нормативы, определительные коэффициенты.

Orazbayev A., Umbetbekov A., Tanybaeva A., Mukanova G., Voronova N., Tanabekova G.

Determine the ability of self-cleaning the Tengiz field air.

Summary. The research work about the natural factors that affect the self-cleaning of the Tengiz field air, shift TCO village and settlement Zhana Karaton, which is located near the area of oil production.

Key words: Maximum allowable concentration, pollution index, hygienic standards, determinative factors.

ОӘЖ 502/504

Ж.Ы. Молдағазиева

(«Нархоз Университеті» АҚ, Алматы, Қазақстан Республикасы, Алматы, Республика Казахстан, mol_zhan@mail.ru)

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ӨНДІРІСТІК ҚАЛДЫҚТАРЫНЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ МЕН ЖИНАҚТАЛУЫ

Аңдатпа: Маңғыстау облысы бойынша экологиялық жағдай өте қиын. Облыс экономикасының «эколо- гия жағынан лас» өндірістері бар болғандықтан, табиғат қорғау қондырғыларының жетіспеушілігінен, табиғи ресурстардың кешенді қолданылуы жөнінен технологиялық шешімдердің жоқтығынан облыстың су, жер ресур- старының, өндірістік аудандардың ауа бассейінің ластануының өте жоғары деңгейіне және кейбір территория- лардың деградациясына әкеліп соқты. Осының салдарынан осы облысқа қатысты қалдық шығару көздері, қал- дық түрлері, қайта өңдеу жолдары мен кәдеге жарамды қалдықтар жағдайы қарастырылған.

Кілтті сөздер: Манғыстау облысы, өндіріс қалдықтары, мұнай қалдықтары, полигон, жаңа технология- лар, қайта өңдеу, қалдықтарды минимизациялау.

Кіріспе. Бүгінгі күні Қазақстанда көптеген бағалы ресурс ретіндегі өнеркәсіптік қалдықтар (70%-ға жуық) полигондарда орналасқан. Ал қалған қалдықтар бөлігі көбінесе сол өнеркәсіпте қол- данылса, тек біраз бөлігі ғана қалдықтарды қайта өңдеудегі өндірістік қуатты мамандандырыл- ған,жоғары өндіріс орындарына жіберіледі. Қазіргі кезеңдегі ғылым мен техниканың даму деңгейіне сәйкес әбден жетілдірілген технологияның жоқтығына байланысты оларды өңдеп, құнды өнімдер алу әзірше жолға қойылмаған, сондықтан бұларды сақтауға, жоюға, тасуға, көмуге, зияңсыз түрге айнал- дыруға көптеген қаражат, энергия, уақыт жұмсалып отыр. Қалдықтарды қайта өңдеп, қалпына келті-

Жер туралы ғылымдар

ҚазҰТЗУ хабаршысы №2 2017 33

руде инфрақұрылымның әлсіздігі, қолданбалы технологиялардың төмен деңгейі және қауіпті қал- дықтар сияқты бірқатар қиындықтар да осыған сай болып келеді.

Республикамыздың территориясында зияңды заттардың жинақталуы бойынша бес облысты бө- ліп қарауға болады. Соның бірі Маңғыстау облысы. Маңғыстау облысында ірі өнеркәсіпорындар көп.

Сол себепті қалдықтарды өндеу және қайта пайдалану қарастырылған.

Маңғыстауда кен шығарып жатқан 27 кен орны бар. Олар «Өзенмұнайгаз» АҚ, мұнайгаз кон- денсатты Жетібай кен орны, «Солтүстік Бұзашы» акционерлік қоғамы, «Қаламқас» және «Қаражам- бас» акционерлік қоғамдары.

1-Сурет Маңғыстау облысының мұнай-газ өнеркәсіптерінің кен орындарының қоры.

1-ші суреттен Маңғыстау облысының ірі кен орындарын «Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамы- ның қорының мөлшері 500 млн. тоннаға (50%) жуық, Жетібай кен орнының қоры 150 млн. тоннаға (15%) жуық, «Қаражамбас», «Қаламқас», «Солтүстік Бұзашы» акционерлік қоғамының жалпы бас- тапқы қорлары 350 млн. тоннаға (35%) жетететінін көріп отырмыз [1].

Мұнай-газ кен орындарынан басқа бұл аймақтың аз бөлігінде көмір, марганец, фосфорит, темір және басқа да қорлармен бай.

Маңғыстау облысы бойынша экологиялық жағдай өте қиын. Облыс экономикасының «экология жағынан лас» өндірістері бар болғандықтан, табиғат қорғау қондырғыларының жетіспеушілігінен, табиғи ресурстардың кешенді қолданылуы жөнінен технологиялық шешімдердің жоқтығынан облыс- тың су, жер ресурстарының, өндірістік аудандардың ауа бассейінің ластануының өте жоғары деңгей- іне және кейбір территориялардың деградациясына әкеліп соқты.

Қалдықтардың көлемін азайтудың дәстүрлі тәсілі – олардың түзілу жолын кері қарай бақылау- дан тұрады. Қалдықтарды қайта өңдеп, кәдеге жарату жүйесі қызметінің негізгі принциптерінің бірі – мониторингті жүзеге асыру, экологиялық көршеткіштерді бағалау және өлшеу принциптері болып табылады [2].

Маңғыстау облысының табиғи ортаны қорғау басқармасының мәліметтері бойынша облыстағы өндіріс қалдықтарын қайталама шикізат ретінде қолдану 2013 жылы 26,1%-ды құраса, 2014 жылы 45,7%-ды құрайды.

Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын қайталама шикізат түрінде қолдану керектігі тек экологиялық жағдайға ғана байланысты емес. Қолдануға болатын шикізаттың көп мөлшерде жиналуы, әсіресе құ- рылыс материалдары өндірісінде, өндірістік күштердің дамуына кедергі жасайды.

Қазіргі кезде өндірістік қалдықтарды қайта өңдеу әдісі жақсы жүзеге асуда, яғни қалдықтарды өңдеу 1-жыл ішінде 19,6%-ға жоғарылаған.

Мұнай және газ өндірісінің қалдықтарын 2013 жылмен салыстырғанда 2014 жылы 52,3849339 мың тоннаға (29,1%-ға) пайдалану артқан. Бірақ энергетика өндірісі 3,7983 мың тоннаға (1,9%-ға) азайған және де сервистік қызметті пайдалану да 50,16564 мың тоннаға (23,48%-ға) азайғандығы көр- сетілген [4].

Табиғи және материалдық ресурстарды толық пайдаланбау қоғамға және табиғатқа әлеуметтік, экологиялық, экономикалық зияндар әкеледі. Өндіріс саласы бойынша шартты түрде, қалдықсыздық коэффициенті 0,8-0,9 аралығында болса, ондай өндіріс аз қалдықты қатарына жатады, ал 0,9-да жоға- ры болса – қалдықсыз өндіріс болып табылады.

Ұсынылып отырған есептеу әдістемесі өндіріс қалдықтарын толық пайдаланып, өндірістерді экологияландыруға негіз болып табылады.

Науки о Земле

№2 2017 Вестник КазНИТУ 34

 Халықаралық экологиялық талаптарға негізделе отырып, ластануды болдырмау, қалдықтар- ды азайту, уытты химиялық заттардың экологиялық қауіпсіз пайдалану, қолда бар ең жақсы техноло- гияларды қолдану. Маңғыстау облысы мен Германияны салыстыра отыра, мынадай тұжырымдам пайда болды (2-сурет).

2-Сурет Германия мен Маңғыстау облысын салыстыру Маңғыстау облысындағы қалдықтарды басқару бойынша ұсыныс:

 Ірі полигондарда берілген қалдықтардың пайдалы құрамын анықтау және экологиялық қауіпсіздік стандартына сай 100 пайызға сәйкестендіру.

 Өнеркәсіптік қалдықтарды қайта өңдеу орындылығын айқындау үшін қалдықтар деректер- мен барлық ірі полигондарға техникалық-экономикалық сауалнама жүргізу, сондай-ақ стандарттарға сәйкес келтіруге қажетті инвестицияларды анықтау.Одан әрі өңдеу және қажетті қаржыландыру көз- дері мен кәдеге жарату негізінде қалдықтарды 100 пайыз сақтау үшін тиісті ынталандыру жобаларды анықтау, қалдықтардың экономикалық және экологиялық әсері басымдықтарын бағалау .

 «Жасыл» экономика қағидаттарына сәйкес өнеркәсіптік қалдықтарды басқару жүйесін же- тілдіру. 2030-2050 жылғы «өнеркәсіптік революция» бағдарламасына көшу.

 Өнеркәсіптік қалдықтарды минимизациялау бағадрламасын жасау және жүзеге асыру. Қор- шаған ортаны қорғау шараларының негізі болатын қалдықтарды минимизациялау бағдарламасын жа- сау үшін кәсіпорындардағы қоршаған ортаны қорғау бойынша саясатын қайта қарастырып, оған қоршаған орта күйін жақсартудың маңызына механизмі болып табылатын қалдықтарды минимиза- циялауды енгізу керек. Өнеркәсіптегі қалдықтарды минимизациялау бағдарламасын қалыптастыру- дың негізгі мақсаттары:

 Жаңа техникаларды және алдыңғы технологияларды енгізу;

 Бар техникиларды және технологияларды жетілдіру;

 Негізгі өндірістік процесті тиімді ұйымдастыру;

 Кәсіпорында қалдықтарды басқарудың автоматтандырылған жүйесін жасау;

 Аз қалдықты және өндірістік кешендерді құру.

Қалдықтарды минимизациялау процесін енгізу үшін қаражат көздері мыналар болып табылады:

ластаушы-кәсіпорын, қоршаған ортаны қорғау қоры, бюджет қаражат құралдары. Қалдықтарды ми- нимизациялау бағдарламасын енгізуді ынталандыру механизмі жұмыс істеулерді ішкі және сыртқы мотивациялау түрлерін дамытуды көздейді.

ӘДЕБИЕТ

[1] ИСО 14001:1996. Системы экологического управления.Требования и руководство по использованию.

[2] Е.М. Үпішев, С.Мұқаұлы Табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау; Оқулық.

—Алматы.;Экономика, 2006, С. –141.

[3] Пальгунов П.П ., Сумароков М.В. Утилизация промышленных отходов —М.:.Стройиздат,2015. —352 с .: ил.— (Охрана окружающей природной среды).

[4] Б.Б. Бобович, Переработка промышленных отходов Учебник для вузов.—М.:″CП Интермет Инжини- ринг″, 2009, 445 с.

Жер туралы ғылымдар

ҚазҰТЗУ хабаршысы №2 2017 35

Молдагазыева Ж.Ы.

Образование и накопление производственных отходов в Мангистауской области

Резюме. В работе рассмотрены пути переработки производственных отходов по Мангистауской области (платмассы, резины, отходов нефти). Приведены данные расчетов отходов различных производств. А также данные по переработке и утилизации отходов. Предложены программы по минимизации отходов. С использо- ванием зарубежной практики, а именно, Германии и в соответствии с программой «Зеленой» экономики раз- витие путей управления переработки производственных отходов, и предложены рекомендации по постройке полигона, который соответсвует всем стандартам. Приведен переход к программе, расчитанный на 2030-2050 гг. к «Производсвенной революции».

Ключевые слова: Мангистауская область, производственные отходы, нефтяные отходы, полигон, новые технологии, переработка, минимилизация отходов.

Zh. Мoldagazyeva

The formation and accumulation of industrial waste in Mangystau region.

Summary. The article considers the ways of processing industrial waste in the Mangistau region (platmass, rub- ber, oil waste). There are data of waste calculations of different productions. As well as data on recycling and waste management. Proposed programmes of waste minimization. With the use of foreign practices, Germany and in accord- ance with the program of “Green” economy the development of ways to control the processing of industrial waste, with recommendations on the construction of the polygon that corresponds to all standards. Given the transition to the appli- cation, oriented to 2030 and 2050 to the "Production revolution".

Key words: Mangystau Region, production waste, oil waste, ground, new technologies, conversion, minimilization of waste.

УДК 338.26

С. Дж. Усубалиева

(АО «Университет НАРХОЗ», Алматы, Республика Казахстан, salta-74@mail.ru)

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ В КАЗАХСТАНЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ВНЕДРЕНИЯ

Аннотация. В последние годы интенсивная добыча нефти, газа, угля в Казахстане а также само функци- онирование и развитие топливно-энергетического комплекса нашей страны оказывают чрезвычайно большое и дестабилизирующее воздействие как на воспроизводство природных ресурсов, так и на окружающую среду.

Поэтому с точки зрения природопользования важен поиск альтернативных, природосберегающих вариантов решения энергетических проблем. Альтернативные источники энергии в среднесрочной перспективе рассмат- риваются как один из прогрессивных рыночных механизмов, который будет способствовать достижению целей экологической политики страны. Исследование потенциальных возможностей альтернативных источников энергии Казахстана является актуальным направлением для Казахстана.

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, солнечная энергетика, нефть, газ.

Как известно, степень развития техники и технологии, уровень жизни в любой стране непо- средственно связаны с количеством потребляемой энергии. Чем больше потребляется энергии на од- ного жителя, тем выше уровень жизни и шире использование более совершенных технологии и про- мышленности.

Выявлена и другая дополнительная закономерность. Уровень жизни прямо пропорционален эффективности и использования энергии. При неэффективном использовании энергии он значитель- но ниже, так как национальный доход страны уменьшается.

В статье "С. Дж. Усубалиева. К вопросу об оценке выбросов парниковых газов из рассеянных источников выбросов в городах // Вестник КазНИТУ. Науки о земле. — 2017. — № 1. — С. 23–26" по вине автора была пропущена ссылка на работу: "В.С. Дехнич. Методика оценки выбросов парниковых газов из рассеянных источников на примере города Астаны //

Сборник материалов международной научно-практической конференции "Современные проблемы географической науки",

— 2014. — С. 195–197"

Науки о Земле

№2 2017 Вестник КазНИТУ 36

Казахстан имеет все возможности для обеспечения своего устойчивого развития на базе ис- пользования возобновляемых ресурсов и не только войти в число 50-ти наиболее конкурентоспособ- ных стран мира, но и сохранить эти позиции за будущими поколениями. Во-первых, у страны имеет- ся значительный нераскрытый потенциал возобновляемых ресурсов, а благоприятная конъюнктура на минерально-сырьевом рынке должна дать возможность инвестировать дополнительные доходы в эф- фективные технологии воспроизводства и эксплуатации возобновляемых ресурсов в сельском, вод- ном, лесном и рыбном хозяйстве, а также энергетике. Импорт технологий и экспорт капитала для непосредственного изучения опыта в соответствующих отраслях за рубежом, с одной стороны, сни- зят инфляционное давление внутри страны, с другой стороны, обеспечат Казахстану в долгосрочной перспективе стабильный доход, по оценкам - более 12 млрд. долларов США в год. Во-вторых, благо- даря развитию рентабельных, географически диверсифицированных производств на основе возоб- новляемых ресурсов, будет обеспечена оптимизация структуры занятости и рост благосостояния населения страны, свыше 40 % которого проживает в сельской местности. Более того, будут созданы дополнительные рабочие места для трудовых ресурсов, которые высвободятся из отраслей, потенци- ально неконкурентоспособных в условиях глобализации. В-третьих, переход к высокоэффективным технологиям безотходной переработки растительного и животного сырья для производства экологи- чески чистой продукции, а также использование возобновляемых источников энергии, обеспечит об- щее оздоровление нации и окружающей среды. В-четвертых, обеспечив себе устойчивое поступа- тельное развитие, Казахстан сможет внедрять достигнутый опыт в странах-партнерах по ЕЭП, преж- де всего в Центральной Азии, тем самым укрепляя экономическую и политическую стабильность в регионе[1].

Потенциал возобновляемой энергии в Казахстане оценивается в следующих объемах: энергия ветра - 1820 МВт.ч\год; энергия солнца – 1300 – 1800кВт.ч\ м² год; гидроэнергия – 170 МВт.ч\год;

геотермальная энергия – 520 МВт [1].

Значительная часть территории Казахстана имеет благоприятные климатические условия для использования солнечной энергии. В южных районах продолжительность солнечного излучения со- ставляет от 2000 до 3000 часов в год, а годовой приход солнечной энергии на горизонтальную по- верхность - от 1280 до 1870 кВт/ч на 1 кв. м. В наиболее солнечном месяце – июле, количество энер- гии, приходящейся на 1 кв. м горизонтальной поверхности составляет в среднем от 6,4 до 7,5 кВт/ч в день [2].

Неиссякаемые возможности содержит в себе ветроэнергетика. По оценкам экспертов, Казахстан - одна из стран мира, с наиболее подходящими условиями для развития ветроэнергетики. Разработан ветровой атлас Казахстана и в настоящее время изучено 10 площадок для строительства ВЭС, которые можно использовать для строительства крупных ВЭС общей мощностью до 1000 МВт для коммерче- ского производства электроэнергии в объеме 2-3 млрд. кВтч электроэнергии [2]. Наиболее известны в этом плане ресурсы Джунгарских ворот и Шелекского комплекса, находящиеся в Алматинской обла- сти. Их возможности для использования в генерации электроэнергии воздушных потоков уникальны.

Но этим казахстанские ресурсы не исчерпываются, за исключением ряда регионов на юге и юго-западе, в Казахстане практически повсюду имеется хороший ветровой потенциал (рисунок 1).

Рис. 1. План размещения ВИЭ в РК (ветроэлектростанции и солнечные электростанции) [2]

Жер туралы ғылымдар

ҚазҰТЗУ хабаршысы №2 2017 37

Основные гидроэнергетические ресурсы сосредоточены в Восточном и Юго-Восточном регионах республики. Из общей величины экономического гидропотенциала на малые ГЭС приходится около 7,5 млрд. кВт/ч, из них используется на действующих ГЭС - 0,36 млрд. кВт/ч, что составляет около 5 %.

К числу негативных факторов гидроресурсов относятся масштабные экологические последствия, свя- занные с затоплением огромных территорий, а также деградация экосистем в руслах рек, связанных с зарегулированием попусков водных потоков плотин ГЭС. В свою очередь уровень водотоков в водо- хранилищах ГЭС напрямую связна с климатическими процессами таяния ледников и формирования водоистоков, большая часть расположены на территориях сопредельных государств [3].

В Казахстане стабильным источником биомассы для производства энергии могут являться наиболее распространенные отходы сельскохозяйственного производства, а также отходы производ- ства и потребления. По примерным оценкам, годовой выход животноводческих и птицеводческих отходов по сухому весу составляет 22,1 млн. тонн, или 8,6 млрд. куб. м газа, растительных остатков – 17,7 млн. тонн (пшеница – 12 млн. тонн, ячмень – 6 млн. тонн или 8,9 млрд. куб. м), что эквивалентно 14-15 млн. тонн условного топлива, или 12,4 млн. тонн мазута. За счет их переработки может быть получено около 2 млн. тонн условного топлива в год биогаза. Теоретически переработка такого объ- ема газа в электрогазогенераторах позволит получать ежегодно до 35 млрд. кВт/ч электрической энергии (половину всего энергопотребления, при потребности для сельского хозяйства 19 млрд.

кВт/ч) и одновременно 44 млн. Гкал тепловой энергии [3].

Реальное использование твердых бытовых отходов в качестве получения биогаза ограничено тем, что в массивах бытовых отходов населенных пунктов в настоящее время не налажена современ- ная технология сбора, сортировки и переработки отходов. По этой технической причине нет возмож- ностей масштабного применения биогаза на основе ТБО для энергетических целей. Однако получе- ние биомассы за счет сельскохозяйственных продуктов и ТБО может иметь, куда большее распро- странение в территориальном плане, поскольку эти источники биотоплива распространены практиче- ских во всех регионах и насланных пунктах республики.

В Казахстане имеются обширные территории пустынь и земель, где размещаются пастбищные массивы и месторождения полезных ископаемых, обладающие огромным ресурсом энергии возоб- новляемых источников, который можно использовать для освоения самих аридных зон [4]. Природ- ные энергетические ресурсы пустынь намного превышают потребности в них не только на современ- ном уровне, но и на перспективу. При таком обилии энергоресурсов задача обеспечения ими авто- номных потребителей состоит в разработке прогрессивных и экономичных способов энерго- и водо- снабжения. Энергия малых рек может использоваться в предгорных районах, геотермальная энергия, энергия морских волн возможна только в отдельных ограниченных районах.

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в течение последних лет позиционируются Казахстаном в качестве одного из векторов развития энергетического комплекса. Об этом свидетельствуют и усиление внимания к процессу их внедрения со стороны государства и ряда бизнес структур. Однако формирование устойчивого комплекса ВИЭ в Казахстане обуславливает значительные финансовые и технологические вливания при непосредственном участии государства, без которых возобновляемая энергетика останется на фактически нулевом уровне. В программах по развитию электроэнергии РК отмечено, что главным препятствием к развитию ветроэнергетики являются высокие удельные капитальные затраты на строительство и как следствие, высокий тариф на электроэнергию. Однако, в условиях постоянного роста цен на энергоносители, привлечения инвестиций в модернизацию и обновление генерирующих мощностей, разница между ценой на электроэнергию от традиционных источников и ветроэлектростанций будет сокращаться.

Как отмечают в своих исследованиях специалисты - к 2020 году в республике ожидается вве- дение в эксплуатацию 34 крупных объектов возобновляемых источников энергии. Сюда входят вет- ро-, гидро- и солнечные электростанции. По предварительным оценкам, общая мощность вырабаты- ваемой энергии составит 1362 мегаватта. Больше всего энергии будут вырабатывать 13 ветроэлектро- станций — более 1000 мегаватт. 17 Гидроэлектростанций будут давать 205,45 мегаватта, и 4 солнеч- ные электростанции – 76 мегаватт [4].

ЛИТЕРАТУРА

[1] Алинов М.Ш. Трансформация структуры энергетики Казахстана в контексте глобальной энерго- экологической стратегии. Инновационная школа: АО «Казатомпром», Павлодар, 2015 –312с.

[2] Алияров Б.К. Казахстан: Энергетическая безопасность, энергетическая независимость и устойчивость развития энергетики. Состояние и перспективы. //Аналитическое исследование. ПРООН в Казахстане. –Астана, 2014. –С.118-132.

Науки о Земле

№2 2017 Вестник КазНИТУ 38

[3] Бектурганов Н.С. Перспективные направления использования возобновляемой энергии в Казах- стане//Научно-технические и социально-экономические аспекты использования возобновляемой энергетики:

доклады IV Международной научно-практической конференции. - Алматы, 2007. –С.17- 24.

[4] Казахстан: Энергетическая безопасность, энергетическая независимость и устойчивость развития энергетики. Состояние и перспективы. Аналитическое исследование. //Программа развития ООН в Казахстане.

– Астана: Институт энергетических исследований, 2013. –С.27- 41.

Усубалиева С. Дж.

Қазақстандағы баламалы энергия көздерінің әлеуетін бағалау және енгізу мүмкіндіктері

Түйіндеме. Қазақстанның баламалы энергия көздерінін әлеуетін және мүмкіндіктерін зерттеу өзекті ба- ғыты болып табылады. Мақалада күн әлеуеті және жел балама энергетикалары қарастырылған. Қазақстандағы басқа да баламалы энергия түрлері бойынша олардың әлеуеті, мүмкіндіктері мен оларды пайдалану деректер келтірілген.

Кілтті сөздер: балама энергия көздері, күн энергетикасы, мұнай, газ.

Ussubaliyeva S.

The estimation of potential of the use of alternative sources in Kazakhstan and possibility of their introduction Summary. Research of potential possibilities of alternative energy of Kazakhstan sources is actual direction for Kazakhstan. Potential of proceeded in sunny and wind energy is considered in the article. Cited data on potential of other types of alternative energies in Kazakhstan and possibilities of their use.

Key words: alternative energy sources, sunny energy, oil, gas.

УДК 628.35

А.К. Нурсейтова, М.Н. Мухтарова, С.Д. Ермағанбетова, Д.Асан (КазНУ им.аль-Фараби, Алматы, Республика Казахстан, e-saule@mail.ru)

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ Аннотация. Интересы экономики и экологии, их взаимодействие выражает ресурсосберегающее и при- родоохранное развитие общественного производства, его трансформация в эколого-экономическую систему.

Целью экологического менеджмента является достижение экологических результатов, не всегда связан- ных с получением прибыли или полностью исключающих ее, и так как природоохранная деятельность не замы- кается рамками предприятия, а является по своей сути региональной и даже межрегиональной, система эколо- гического менеджмента и система экологического управления могут быть признаны равнозначными.

Ключевые слова: экологический менеджмент, устойчивое развитие, социально-экономическое разви- тие, окружающая среда.

В условиях перехода к рыночной экономике на смену терминам «управление», «управленче- ская деятельность», «директор», «руководитель» приходят термины «менеджмент», «менеджер», ак- центируя тем самым внимание на новые условия и цивилизованный, высокоэффективный тип хозяй- ствования, для которого прежде всего характерно:

− правовое устройство государства;

− оптимизация публичных и частных интересов;

− экономические методы хозяйствования;

− ориентация на спрос (потребность) и конъюнктуру рынка;

− производство социально востребуемой и прибыльной продукции и услуг при минимальных затратах;

− мотивация труда.

В широком смысле слова «менеджмент» − это умение (искусство) добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения людей.

Менеджмент это профессионально осуществляемое управление любой хозяйственной (соци- ально-экономической) деятельностью предприятия (организации), направленной на получение прибы- ли (предпринимательского дохода) на основе эффективного использования ограниченных ресурсов.

В системном виде основы построения экологического менеджмента восходят к концепции устойчивого развития. Данное обстоятельство еще раз подчеркивает необходимость более широкого

Жер туралы ғылымдар

ҚазҰТЗУ хабаршысы №2 2017 39

трактования экологического менеджмента как важнейшей подсистемы стратегического управления, способной к реализации новых цивилизационных ценностей и целей.

Впервые концепция устойчивого развития была выдвинута Международной комиссией по окружающей среде и развитию (МКОСР), возглавляемой по инициативе Генерального секретаря ООН (1983 − 1987) премьер-министром Норвегии Брундландтом, которая была позже названа комис- сией Брундландт.

Уже к 1990 г. существовало около 60 определений устойчивого развития, однако многие схо- дятся на том, что определение, данное комиссией Брундландт, является наиболее удачным. Его суть состоит в предоставлении равных возможностей нынешнему и будущим поколениям в удовлетворе- нии своих потребностей. С экологической точки зрения это означает, что социально-экономическое развитие должно протекать таким образом, чтобы минимизировать отрицательные последствия ис- тощения природных ресурсов и загрязнения окружающей среды для будущих поколений.

Проблемы окружающей среды не существует вне социально-экономического развития, направ- ленного на удовлетворение человеческих потребностей. Учитывая возрастающую ограниченность природных (в том числе экологических) ресурсов, а также весьма низкий в мире уровень социального обеспечения основной массы населения, следует переходить к новому качеству экономического роста

− роста значительного и в то же время социально и экологически устойчивого. Устойчивое развитие представляет собой процесс изменений, в котором масштабы эксплуатации природных ресурсов, направления инвестиций, ориентация научно-технического развития и институциональные измене- ния согласуются с нынешними и будущими потребностями. Постоянное и желательно все возраста- ющее удовлетворение человеческих потребностей определяет основную задачу устойчивого разви- тия. Устойчивое развитие требует удовлетворения основных текущих и долгосрочных потребностей человека; характер этих потребностей обусловлен культурными факторами развития. Учитывая необходимость экономического роста, следует еще раз подчеркнуть, что этот рост “не вправе” ста- вить под угрозу функционирование природных систем, от которых зависит жизнь на Земле: атмосфе- ры, водных ресурсов, почвы и живых существ, то есть то, что составляет экологоресурсную базу раз- вития. Проблемы устойчивого развития приобрели новое звучание в мире после состоявшейся в Рио- де-Жанейро в июне 1992 г. Конференции ООН по окружающей среде и развитию. В результате рабо- ты этой Конференции 179 государствами был принят исторический документ «Повестка дня на XXI век», имеющий статус программы всемирного сотрудничества.

Данная программа направлена на гармоничное достижение двух целей: высокого качества окружающей среды и здоровой экономики для всех стран мира. Речь, таким образом, идет о карди- нальном пересмотре ценностных установок современного общества, под влиянием которых должна произойти основательная экологизация производства и человека.

В аспекте формирования новых ценностей для Казахстана наиболее актуальная проблема – это становление и развитие гражданского общества. Становление и развитие гражданского общества

− сложный и противоречивый естественный, политический и социальный процесс. Формирование гражданского общества в Республике Казахстан обусловлено как внутренними, так и внешними при- чинами политического и социально-экономического развития суверенного государства. В качестве основной внутренней причины выступает необходимость утверждения безусловного приоритета прав и свобод личности перед государственными, конфессиональными, корпоративными и иными интере- сами. Внутренней причиной является также необходимость реструктуризации экономической и соци- альной жизни общества на основе утверждения экономической самостоятельности (самодостаточно- сти) граждан, развития их домашних хозяйств, а также выход на достойный цивилизованного челове- ка материальный и духовный уровень жизни. Обращаясь к опыту гражданского устройства развитых стран Запада, а также внутренним истокам и основам собственного бытия и развития, нельзя не заме- тить, что ценностные ориентации поведения человека определяют не столько политические идеи, сколько идеи здоровой и разумной жизни.

Основными ориентирами гражданского общества являются ценности индивидуальной жизне- деятельности. Именно осознание и реализация самоценности человеческого существования укореня- ет чувство свободы и политической ответственности, чувство гражданского долга и человеческой совести, чувство достоинства личности и патриотизма, чувство причастности к окружающему циви- лизованному миру. Вместе с тем основополагающие тенденции развития мировой цивилизации сви- детельствуют о том, что под угрозой оказалась фундаментальная ценность человека − его право на жизнь.