• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

РОБСОН КЛАССИФИКАЦИЯСЫН ШЖҚ «№1 ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫҚ ПЕРИНАТАЛДЫҚ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ» КМК ЖҰМЫСЫН

БАҒАЛАУДА ЖӘНЕ ОПЕРАТИВТІ КІРІСУЛЕРДІҢ ЖИІЛІГІН АЗАЙТУ

ЖОЛДАРЫН ІЗДЕСТІРУГЕ ҚОЛДАНУ

Диляра Е. Серикболова 1,Алма С. Каипова 1,

Жансулу Е. Акылжанова 2, https://orcid.org/0000-0001-6855-127X Татьяна М. Дернова 1, https://orcid.org/0000-0001-7609-1568 Оксана И. Шалбаева 1, https://orcid.org/0000-0002-9646-1981

1 «Акушерия және гинекология, соның ішінде балалар» мамандығы бойынша білім алушы 3-ші жылғы резиденттер КАҚ «Семей Медицина университеті», Павлодар филиалы.

2 КАҚ «Семей Медицина Университеті», Павлодар филиалы, акушерия және гинекология курсы.

Павлодар қ., Қазақстан Республикасы

Кіріспе. Кесар тілігі (КТ) жиілігі жөнінде ДДҰ мәліметтері бойынша сонғы онжылдықта шарықтау шегіне жетіп, экономикалық дамыған елдерде 25-30% құрайтын, әлемдегі ең кең тараған операция болып табылады. [14].

Көптеген мемлекеттерде бір немесе бірнеше КТ операциясынан кейінгі плацентаның жатырға кіріге өсуі, босанудан кейін плацентаның жатыр қуысында қалып қалуы және мүмкін болатын гистерэктомиямен жалғасатын жатыр жыртылуы сияқты кеш асқынуларының жиілігінің жоғарылауына акушер-гинекологтардың алаңдаушылығы артып келеді. [22].

Көптеген мемлекеттерде бір немесе бірнеше КТ операциясынан кейінгі плацентаның жатырға кіріге өсуі, босанудан кейін плацентаның жатыр қуысында қалып қалуы және мүмкін болатын гистерэктомиямен жалғасатын жатыр жыртылуы сияқты кеш асқынуларының жиілігінің жоғарылауына акушер-гинекологтардың алаңдаушылығы артып келеді. [2].

Мақсаты. 3 деңгейлі стационарда кесар тілігі жиілігін азайту жолдарын іздестіру үшін ШЖҚ «№1 Павлодар облыстық перинаталдық орталығының» КМК 2018 жылғы жұмысын Робсон классификациясын пайдаланып, ретроспективті талдау.

Құралдар мен әдістер. Зерттеу құрылымы – ретроспективті талдау. ШЖҚ «№1 Павлодар облыстық перинаталдық орталығының» КМК 2018 жылғы пациенттерінің босану тарихын Робсон классификациясы бойынша ретроспективті талдау және Робсон классификациясына сәйкес оперативті босандыруға көрсеткіштерді талдау.

Барлығы 4101 босану тарихы талданды, оның ішінде 2018 жылы оперативті босандыру үлесі 1106 (26,97%) құрады. Зерттеудің мәліметтер базасын және статистикалық көрсеткішерді санау лицензионды SPSS 20.0 бағдарламасымен жүзеге асырлыды. Статистикалық нәтиже үшін Стьюдента критерялары қолданылды.

Нәтижелер. ШЖҚ «№1 Павлодар облыстық перинаталдық орталығында» КМК жалпы оперативті босандыруға сәйкес, 2018 жыл бойынша КТ жиілігінің артуы негізінен 3 топқа байланысты болды, олар: жатырдағы кесар тілігі тыртығымен қайта босанушылар 498 (45,03%) №5; гестациялық мерзімі ≤ 36 апталық әйелдер 140 (12,66%) №10;

алғашқы босанушылар, жоспарлы КТ немесе индуцирленген босанулар 93 (8,41%) №2.

Абдоминалды босандыру төменгі саны жалпы оперативті босандыру санына сәйкес келесідей 3 топта анықталды: жатыр тыртығымен қоса алғандағы, ұрықтың көлденең немесе қиғаш орналасуы бар бір ұрықты жүкті әйелдер15 (1,36%) №9, жамбаспен келген бір ұрықты жүктілікпен алғашқы босанушылар 50 (4,52%)№6, жатырдағы тыртықсыз, гестациялық мерзімі ≥ 37 апта болатын,бір ұрықты жүктілік,ұрықтың баспен келуі, индуцирленген босану немесе жоспарлы КТ 51 (4,61%) №4.

Айта кететін жайт Robson классификациясы бойынша келтірілген 10 топтағы босанушалардың ең көп санды үлесін жатырдағы тыртықпен қайта босанушы әйелдер санаты алды 498 (45,03%) №5, ал аз үлесін жатыр тыртығымен қоса алғандағы, ұрықтың көлденең немесе қиғаш орналасуы бар бір ұрықты жүкті әйелдер 15 (1,36%) №9 алды.

Қортынды. ШЖҚ «№1 Павлодар облыстық перинаталдық орталығында» КМК жалпы босандыру әдістері құрылымындағы КТ үлес салмағы 2018 жылға 1106 (26,97%) құрады,сонымен қатар осы уақыт ағымында ең жоғарғы динамика жатырдағы тыртықпен қайта босанушы әйелдер тобында байқалды 498 (45,03%) №5.

Осыған байланысты, біздің ойымызша, 3 деңгейлі стационарда абдоминалды босандыру үлесінің артуының алдын алу немесе оны төмендету үшін жүктілер мен босанушыларды жүргізу тәсілдемесі өзгертуді қажет етеді. №5 топта КТ жиілігінің төмендеуі абдоминалды босандырудың өсуін тежеудегі сақтық қоры болып табылады, себебі уақыт ағымына сай жатырдағы тыртықпен әйелдер саны артады. КТ жолымен босандырудың санын азайту мақсатында аталған топта, жатыр тыртығы бар әйелдерді табиғи жол арқылы босандыру жиілігін арттыруға күш жұмсау керек.

Робсон классификациясы әйелдерді топтар мен топшаларға бөлуді талдауды жеңілдетеді, сонысымен кесар операциясын қолдану аймағы динамикасының өзгеруін және жүктілердің клиикалық сипаттамаларының ерекшеліктерін анықтайды.

Негізгі сөздер. Кесар тілігі, жүктілік, Робсон классификациясы, босану, операция.

Библиографическая ссылка:

Серикболова Д.Е.,Каипова А.С., Акылжанова Ж.Е., Дернова Т.М, Шалбаева О.И. Применение классификации Робсона для анализа работы КГП на ПХВ «Павлодарского областного перинатального центра №1» и поиска путей снижения частоты оперативного вмешательства // Наука и Здравоохранение. 2019. 3 (Т.21). С. 135-141.

Serikbolova D.Ye., Kaipova A.S., Akylzhanova Zh.E., Dernova T.M., Shalbayeva O.I. Use of Robson classification for analysis the work of Municipal state enterprise on the right of economic management "Pavlodar regional perinatal center

№1" and finding ways to reduce the frequency of surgical intervention // Nauka i Zdravookhranenie [Science & Healthcare].

2019, (Vol.21) 3, pp. 135-141.

Серикболова Д.Е.,Каипова А.С., Акылжанова Ж.Е., Дернова Т.М, Шалбаева О.И. Робсон классификациясын ШЖҚ

«№1 Павлодар облыстық перинаталдық орталығының» КМК жұмысын бағалауда және оперативті кірісулердің жиілігін азайту жолдарын іздестіруге қолдану // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2019. 3 (Т.21). Б. 135-141.

Актуальность

Кесарево сечение является одним из наиболее распространенных хирургических вмешательств в мире, при этом частота его выполнения продолжает возрастать, особенно в странах с высоким и средним уровнем дохода, по данным ВОЗ за последнее десятилетие достигла максимума и составила 25-30%

[14].

Хотя кесарево сечение может спасать жизни людей, оно нередко выполняется при отсутствии медицинских показаний, что подвергает женщин и их детей риску развития проблем со здоровьем. В новом заявлении ВОЗ подчеркивается важное значение принятия во внимание потребностей пациента в каждом конкретном случае и отказа от практики достижения плановых показателей. Выполнение кесарева сечения может быть необходимо в тех случаях, когда естественные роды могут представлять опасность для матери или ребенка, например, при затяжных родах, дистресс синдроме или предлежании плода. В то же время кесарево сечение может приводить к серьезным осложнениям, инвалидности или летальному исходу, особенно в условиях отсутствия возможностей для безопасного выполнения хирургических вмешательств или лечения возможных осложнений. Влияние на снижение материнской и детской смертности. С 1985 года в международном сообществе специалистов здравоохранения было принято считать, что идеальный показатель частоты выполнения кесарева сечения составляет 10-15%. Результаты новых исследований показывают, что если частота выполнения кесарева сечения возрастает до 10% на уровне популяции, показатели материнской и неонатальной смертности снижаются. Однако если частота его выполнения превышает 10%, имеющиеся данные не свидетельствуют об улучшении показателей смертности.

На уровне популяции влияние частоты выполнения кесарева сечения на исход беременности для матери и новорожденного, например, в отношении мертворождаемости или таких осложнений, как родовая асфикция, остается неизвестным. Необходимы дальнейшие исследования, касающиеся последствий оперативных родоразрешений для психологического и социального благополучия женщин. Ввиду дополнительных затрат, высокие показатели частоты выполнения кесарева сечения, в котором нет необходимости, могут приводить к оттоку ресурсов в

ущерб предоставлению других услуг в рамках перегруженных и слабых систем здравоохранения.

Среди факторов, которые способствуют росту частоты кесарева сечения, следует выделить, прежде всего, увеличение среднего возраста рожающих женщин, ожирение, а также немедицинские проблемы, среди которых ведущую роль играет возрастающее число судебных исков в отношении акушеров- гинекологов [31]. Во многих странах растет озабоченность акушер-гинекологов по поводу возрастающей частоты отдаленных осложнений после одной или нескольких операций кесарева сечения, таких как врастание плаценты, задержка плаценты в матке после родов и разрыв матки с возможной последующей гистерэктомией [22].

В Республике Казахстан частота кесарева сечения за последние годы (с 2016 по 2017 год) выросла с 17,6%

до 18,6%, причем в 8 регионах этот показатель превысил 18,6%. Следует отметить, что в Павлодарской области в 2016 году он составил 21,1%, а в 2017 году 20,9% [27].

Отсутствие стандартизированной международной признанной системы классификации для последовательного мониторинга и сравнительного анализа данных по частоте выполнения кесарева сечения, имеющего практическую значимость, является одним из факторов, препятствующих лучшему пониманию тенденций в этой области.

Еще в 2001 году M. Robson предложил оценивать работу акушерских стационаров по 10 групповой классификации [24]. В 2015 году она была одобрена ВОЗ, которая рекомендовала ее использование в различных акушерских клиниках [26]. В 2016 году FIGO рекомендовала классификацию Робсона в качестве глобального стандарта для оценки, мониторинга и сравнения показателей кесарева сечения в учреждениях здравоохранения с течением времени и между учреждениями [7].

Согласно системе Робсона, каждая женщина, поступающая в родильное отделение, может быть отнесена к одной из 10 групп на основе легко определяемых характеристик, таких как число предыдущих беременностей, располагается ли ребенок головой вперед, гестационный возраст, кесарево сечение в анамнезе, количество детей и признаки начала родов. Использование этой системы позволило проводить сравнительный анализ частоты выполнения кесарева сечения как в рамках отдельно взятых

учреждений, так и между разными учреждениями здравоохранения, а также между странами и регионами.

Получение информации стандартизированным, унифицированным и воспроизводимым образом имеет важнейшее значение для учреждений здравоохранения, желающих оптимизировать применение кесарева сечения, а также оценить и повысить качество оказываемой помощи.

Целью нашего исследования был ретроспективный анализ работы КГП на ПХВ «Павлодарского областного перинатального центра №1» в 2018 году с использованием классификации Робсона для поиска путей снижения частоты кесарева сечения в стационаре 3 уровня.

Задачи исследования:

1. Распределить женщин с абдоминальным родоразрешением по категориям в соответствии с 10 групповой классификацией Робсона.

2. Определить группы с наибольшим и наимень- шим влиянием на общую частоту кесарева сечения в

стационаре 3 уровня и, таким образом, определить пути снижения абдоминального родоразрешения.

Материалы и методы.

1. Ретроспективный анализ историй родов пациен- ток КГП на ПХВ «Павлодарского областного перинатального центра №1» в 2018 году по классификации Робсона.

2. Анализ показаний к оперативному родоразреше- нию в соответствии с классификацией Робсона.

Всего было проанализировано 4101 историй родов, из которых доля оперативного родоразрешения в 2018 году составила 1106 (26,97%).

Данные были обработаны методами математической статистики с использованием программного обеспечения MS Excel 2017.

Формирование базы данных исследований и расчета статистических показателей было произведено с помощью лицензионной программы SPSS 20.0. Для статистического результата использовали критерий Т- критерий Стьюдента.

Описание групп классификации M. Robson представлено в таблице 1.

Таблица 1.

Описание групп классификации M. Robson.

1 Первородящие, гестационным сроком ≥ 37 нед, одноплодная беременность, головное предлежание, спонтанные роды.

2 Первородящие, гестационным сроком ≥ 37 нед, одноплодная беременность, головное предлежание, индуцированные роды или плановые КС.

3 Повторнородящие, без рубца на матке, с гестационным сроком ≥ 37 нед, одноплодная беременность, головное предлежание, спонтанные роды.

4 Повторнородящие, без рубца на матке, с гестационным сроком ≥ 37 нед, одноплодная беременность, головное предлежание, индуцированные роды или плановые КС.

5 Повторнородящие, с рубцом на матке, с гестационным сроком ≥ 37 нед, одноплодная беременность, головное предлежание.

6 Первородящие, одноплодная беременность, тазовое предлежание.

7 Повторнородящие, одноплодная беременность, тазовое предлежание, в том числе с рубцом на матке.

8 Все женщины с многоплодной беременностью, в том числе с рубцом на матке.

9 Все женщины с одноплодной беременностью при почечном или косом положении плода, включая женщин с рубцом на матке.

10 Все женщины с одноплодной беременностью, головное предлежание, с гестационным сроком ≤ 36 нед, включая женщин с рубцом на матке.

Результаты

Количественный состав каждой группы и ее доля от общего количества родоразрешенных в течение 2018 года приведена в таблице №2.

Из представленного видно, что в 2018 году рост частоты кесарева сечения относительно общего количества оперативных родов происходит в основном за счет 3 групп: повторнородящие с рубцом на матке 498 (45,03%) №5; женщины с гестационным сроком ≤ 36 недель 140 (12,66%) №10; первородящие, плановое кесарево сечение или индуцированные роды 93 (8,41%)

№2.

Наименьшее количество абдоминального родоразрешения относительно общего количества оперативных родов представлено в следующих 3 группах: женщины с одноплодной беременностью при поперечном или косом положении плода, включая женщин с рубцом на матке 15 (1,36%) №9;

первородящие с одноплодной беременностью в

тазовом предлежании плода 50 (4,52%) №6;

повторнородящие, без рубца на матке с гестационным сроком ≥ 37 недель, одноплодная беременность, головное предлежание, индуцированные роды или плановые кесарева сечения 51 (4,61%) №4.

Следует отметить, что из 10 представленных групп по классификации Robson, наибольшее количество пришлось на категорию родильниц из повторнородящих женщин с рубцом на матке 498 (45,03%) №5, а наименьшее на группу из женщин с одноплодной беременностью при поперечном или косом положении плода, включая женщин с рубцом на матке 15 (1,36%)

№9.

Выводы

Доля кесарева сечения в общей структуре способов родоразрешений в КГП на ПХВ «Павлодарского областного перинатального центра №1» за 2018 год составила 1106 (26,97%), при этом наибольшую динамику за данный период времени она претерпела в

группах повторнородящие с рубцом на матке 498 (45,03%) №5; женщины с гестационным сроком ≤ 36 недель 140 (12,66%); первородящие, плановое кесарево сечение или индуцированные роды 93 (8,41%) №2.

В этой связи, по-нашему мнению, для профилактики роста доли абдоминального родоразрешения или для ее снижения в стационаре 3 уровня требуется изменение подходов к ведению беременных и рожениц. Снижение частоты кесарева сечения в группе №5 является резервом сдерживания роста абдоминального

родоразрешения, поскольку с течением времени число женщин с рубцом на матке будет возрастать. С целью уменьшения количества родов путем операции кесарева сечения в данной группе, следует направить усилия для повышения частоты родоразрешения через естественные родовые пути у женщин с рубцом на матке.

Частота кесарева сечения в группах женщин с одноплодной беременностью при поперечном или косом положении плода, включая женщин с рубцом на матке и первородящие с одноплодной

Таблица №2.

Классификация М.Robson КС за январь-декабрь 2018 год.

Абсолютное кол-во Итого Всего родов

Частота КС относительно общего кол-ва оперативных родов %

% от кол-ва всех родов Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII

Кол-во родов 278 350 393 369 377 413 368 329 311 292 293 328 4101 Кол-во КС 72 85 111 104 93 103 102 107 95 93 96 45 1106 1 Первородящие, гестационным

сроком ≥ 37 нед, одноплодная беременность, головное предлежание, спонтанные роды

6 1 11 7 7 10 3 7 8 9 6 2 77 4101 6,96% 1,88%

2 Первородящие, гестационным сроком ≥ 37 нед, одноплодная беременность, головное

предлежание, индуцированные роды или плановые КС

5 9 10 6 10 7 6 8 4 6 14 8 93 4101 8,41% 2,27%

3 Повторнородящие, без рубца на матке, с гестационным сроком ≥ 37 нед, одноплодная беременность, головное предлежание, спонтанные роды

2 3 8 7 7 4 5 5 7 7 8 2 65 4101 5,89% 1,58%

4 Повторнородящие, без рубца на матке, с гестационным сроком ≥ 37 нед, одноплодная беременность, головное предлежание, индуциро- ванные роды или плановые КС

3 10 6 3 4 3 2 3 4 4 5 4 51 4101 4,61% 1,24%

5 Повторнородящие, с рубцом на матке, с гестационным сроком ≥ 37 нед, одноплодная беременность, головное предлежание

30 36 54 53 33 49 62 55 39 41 34 12 498 4101 45,03% 12,14

%

6 Первородящие, одноплодная беременность, тазовое предлежание

3 5 4 3 7 3 5 4 6 4 3 3 50 4101 4,52% 1,22%

7 Повторнородящие, одноплодная беременность, тазовое предлежание, в том числе с рубцом на матке

7 7 6 8 6 3 5 11 6 4 10 2 75 4101 6,78% 1,83%

8 Все женщины с многоплодной беременностью, в том числе с рубцом на матке

5 4 3 17 7 2 2 1 4 4 2 3 54 4101 4,88% 1,32%

9 Все женщины с одноплодной беременностью при поперечном или косом положении плода, включая женщин с рубцом на матке

1 3 0 0 1 3 2 1 2 0 1 1 15 4101 1,36% 0,37%

10 Все женщины с одноплодной бере- менностью, головное предлежание, с гестационным сроком ≤ 36 нед, включая женщин с рубцом на матке.

10 7 9 12 11 19 10 12 15 14 13 8 140 4101 12,66% 3,41%

Литература:

1. Akram H., Bukhari A.A., Din A.U. Multiple caesarean sections - an association with increasing frequency of placenta praevia // Biomedica. 2009 Vol. 25. P. 28–31.

2. Allen V.M., Baskett T.F., O’Connell C.M.

Contribution of select maternal groups to temporal trends in rates of caesarean section // JOGC. 2010. Vol. 32, N 7. P.

633–641.

3. Althabe F. [et al.] Cesarean section rates and maternal and neonatal mortality in low-, medium-, and high- income countries: an ecological study // Birth. 2006. Vol. 33.

Р. 270–277.

4. Ananth C.V., Vintzileos A.M. Trends in cesarean delivery for pregnancy and association with perinatal mortality // Am.J.Obstet.Gynecol. 2011. Vol. 204, N 6. P.

505–513.

5. Application of the Robson classification of cesarean sections in focus: Robson groups / Budhwa T. [et al.]. A report by the child health network for the greater Toronto area. - Toronto, 2010. 60 р.

6. Bergholt T., Lim L.K., Jorgensen J.S. Maternal body mass index in the first trimester and risk of cesarean delivery in nulliparous women in spontaneous labor // Am.J.

Obstet. Gynecol. 2007. Vol. 196, N 2. Р. 163–167.

7. Boatin A.A., Cullinane F., Torloni M.R., Betr A.P.

Audit and feedback using the Robson classification to reduce caesarean section rates: a syste- matic review.

Department of Obstetrics and Gynecology, Massachusetts General Hospital, Harvard. BJOG. 2018; 125: 36-42.

8. Brennan D.J., Robson M.C., Murphy M.

Comparative analysis of international cesarean delivery rates for the 10-group classification identifies significant differences in spontaneous labor // Am. J. Obstet. Gynecol.

2009. Vol. 201, N 3. P. 308–316.

9. Cheng Y., Nakagawa S., Caughey A. Number of prior cesarean delivery and perinatal outcomes: more is worse? //

Am. J. Obstet. Gynecol. 2009. Vol. 200, suppl. P. 214.

10. Christilaw J.E. Cesarean section by choice:

Constructing a reproductive rights framework for the debate //

International J. Gynecol. Obstet. 2006. Vol. 94. P. 262–268.

11. Clark E.A. S., Silver R.M. Long-term maternal morbidity associated with repeat cesarean delivery // Am.J.

Obstet. Gynecol. 2011. Vol. 205, N 6, suppl. P. S2–10.

12. Daltveit A.K., Tollanes M.C., Pihlstrom H. Cesarean delivery and subsequent pregnancies // Obstet. Gynecol.

2008. Vol. 111, N 6. P. 1327–1334.

13. Denk C.E., Krusе L.K., Jain N.J. Surveillance of cesarean section deliveries, New Jersey 1999–2004 //

Perinatal Care. 2006. Vol. 33, N 3. Р. 203–209.

14. Dobrokhotova Yu.E., Kuznetsov P.A., Kopylova Yu.V., Dzhokhadze L.S. Caesarean section: past and future // Gynecology]. 2015. T.17. №.3. pp. 64-67. [in Russian]

15. Dunne C., Silva O.D., Schmidt G. Outcomes of elective labour induction and elective caesarean section in low-risk pregnancies between 37 and 41 weeks' gestation //

JOGC. 2009. Vol. 31, N 12. Р. 1124–1130.

16. Ecker J.L., Frigoletto F.D. Cesarean delivery and the risk– benefit calculus // N. Engl. J. Med. 2007. Vol. 356, N 9. P. 885–889.

17. Farine D. Classification of caesarean sections in Canada: the modified Robson criteria // JOGC. 2012. Vol.

34, N 10. Р. 976–979.

18. Giguere R. Social determinants of cesarean deliveries in Latin America: a case study of Brazil // Center for Global Initiatives. 2007, April. 47 р.

19. Hamilton B.E., Martin J.A., Ventura S.J. Births:

preliminary data for 2006 // National vital statistics reports.

2007. Vol. 56, N 7. Р. 54-63.

20. https://www.who.int/mediacentre/news/releases/201 5/caesarean-sections/ru/

21. Nakamura-Pereira M., do Carmo Leal M., Esteves-Pereira A.P., Soares Madeira Domingues R.M., Alves Torres J, Bastos Dias M.A., Moreira M.E. Use of Robson classification to assess cesarean section rate in Brazil: the role of source of payment for childbirth.

Reproductive Health. 2016; 13(Suppl 3): 128.

22. Orlova V.S., Kalashnikova I.V., Bulgakova E.V i dr.

Abdominal delivery as a medical and social problem of modern obstetrics // Obstetrics and women's diseases].

2013. №4. pp. 6-14. [in Russian]

23. Pang S.M.W. et al. Determinants of preference for elective caesarean section in Hong Kong Chinese pregnant women // Hong Kong Med. Journal 2007. Vol.13, N2. P. 100–

105.

24. Robson M. Classification of caesarean sections.

Fetal Matern Med. Rev. 2001; 12: 23-39.

25. Shah A. et al. Cesarean delivery outcomes from the WHO global survey on maternal and perinatal health in Africa // Int.Journal Gynecol. Obstet. 2009. Vol. 107. P. 191–197.

26. Souter V., Jodie K., Chien A. The Robson Classification: Monitoring and Comparing Cesarean Delivery Rates. Obstetrics & Gynecology. 2016; 127: 131s.

27. Statisticheskij sbornik MZ RK: «Zdorov'e naselenija Respubliki Kazahstan i dejatel'nost' organizacij zdravoohranenija» – Astana: TOO «Medinform», 2017.

28. Stavrou E.P. [et al.] Epidemiology and trends for caesarean section births in New South Wales, Australia: A population-based study // BMC Pregnancy and Childbirth.

2011. Vol. 11. Р. 8.

29. Trueba G. [et al.] Alternative strategy to decrease cesarean section: support by doulas during labor // J.

Perinatal Education. 2000. Vol. 9, N 2. P. 89–13.

30. Villar J. [et al.] Caesarean delivery rates and pregnancy outcomes: the 2005 WHO global survey on maternal and perinatal health in Latin America // Lancet.

2006. Vol. 367. Р. 1819–1829.

31. Wood S., Cooper S., Rossa S. Does induction of labour increase the risk of caesarean section? A systematic review and meta-analysis of trials in women with intact membranes. BJOG. 2014; 121: 674-685.

32. Zhang J. [et al.] Contemporary cesarean delivery practice in the United States // Am. J. Obst. Gynecol.

October 2010. Vol. 203, N 4. P. 326–336.

Контактная информация:

Акылжанова Жансулу Егизбаевна – и.о. доцента кафедры неотложной медицины НАО «Медицинский университет Семей», Павлодарский филиал, г. Павлодар, Республика Казахстан.

Почтовый адрес: 0714002, Республика Казахстан, г. Павлодар, улица Торайгырова 72/1.

E-mail: Akilshanova@mail.ru Телефон: +7 (701)4998464

Мазмұны Table Of Contents