• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

О

пы наблюдались пороки развития плода (5,8%), тогда как в контроле и в группах с острыми вирусными гепатитами данная патология не от- мечалась.

У новорожденных от матерей с ХВГ С (4 группа) распространенность патологии новорожденных не отлича- лась от группы контроля. Но так же, как и в 3-й группе, наблюдались поро- ки развития плода (3,7%) (рис. 4).

Таким образом, результаты на- стоящего исследования позволяют сделать вывод о том, что вирусы гепатитов В и С оказывают неблаго- приятное влияние на развитие ново- рожденного. Дети, родившиеся у HV- инфицированных матерей, даже при отсутствии у них явных клинических нарушений, нуждаются в длительном последующем наблюдении.

СПИСОК ЛИтЕРАтУРы 1 Анохин В.А., Гумерова A.A.

Вирусные гепатиты в структуре пери- натальных инфекций // Рос. педиатр.

журн. – 2002. – № 2. – С. 32-34 2 Кузьмин В.Н. Варианты кли- нического течения и новые аспекты лечения вирусного гепатита В у бе- ременных // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2008.

– Т. 7, №2. – С. 86–91

3 Ющук Н.Д., Кузьмин В.Н., Ма- лышев Н.А. Течение и исход беремен- ности у женщин-носителей гепатита С и инфицирование новорожденных // «Неотложная хирургия». Сборник научных трудов. – М., 1999. – Т. 7. – С. 199-200

4 Hillemanns P, Dannecker C, Kim- mig R, Hasbargen U. Obstetric risks and vertical transmission of hepatitis C virus infection in pregnancy // Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. – 2000.

– Vol. 79. – Р. 543-547

5 Ketzinel-Gilad M. et al. Transient transmis- sion of hepatitis С virus from mothers to newborns //

Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. – 2000. – Vol. 19. – P. 267-274

6 Ranger-Rogez S. et al. Hepatitis viruses: mother to child transmission // Pathol. Biol. (Paris). – 2002. – Vol. 50(9). – Р. 568-75

Т Ұ Ж Ы Р Ы М Н.Д. шООНАЕВА, Ч.К. КАЛКАНБАЕВА Қырғыз мемлекеттік медицина қайта даярлау және біліктілікті көтеру институты, И.К. Ахунбаев атындағы Қырғыз мемлекеттік медицина академиясы, Бішкек қ.

ВИРУСТЫ В ЖӘНЕ С гЕПАТИТТЕРіМЕН АУЫРАТЫН АНАЛАРДАН ЖАңА ТУҒАН НӘРЕСТЕЛЕРДің ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ

Мақсаты: вирусты В және С гепатиттерімен ауыратын ана- лардан жаңа туған нәрестелердің жағдайын бағалау.

Республикалық перзентхана (Бішкек қ.) негізінде 20 – 37 жас аралығындағы 768 әйелге тексеру жүргізілді, олардың ішіндегі 709 науқас вирусты гепатиттермен ауырады: 489 науқаста В гепатитінің әртүрлі формалары және 220 науқаста – С гепатиті болды. Сұхбат алған кезде, клиникалық тексерген кезде, амбулаторлық карталар мен босану тарихтарынан алынған де- ректерге талдау жүргізілді. Ұрықтың салмағы мен бойын, жалпы жағдайын, жаңа туған нәрестенің стационарда болған кездегі салмақ динамикасын, жаңа туған нәрестенің туылған кездегі функционалды жағдайын зерттедік.

Рисунок 3 – Оценка по шкале Апгар

и антропометрические показатели новорожденных (M±m).

Примечание: * – достоверное (р<0,05) отличие от значения группы контроля

Рисунок 4 – Распространенность патологии новорожденных (%)

77 , №10, 2014

инфекции

Жаңа туған нәрестелер патологиясы негізінен күрделі В және С гепатитінің формаларымен ауыратын әйелдерден туған балаларда байқалды. ӨВГВ және ӨВГС ауыратын топ- тарда патологиялық салмақтың жоғалуы 20,2% және 17,6%, конъюгациялық сарыауру – 18,1% және 15,7%, СДР – 13,8% және 13,7%, асфиксия – 17,0% және 15,7% құрады. Бұл ретте ӨВГС кезінде ВУИ жиілігі төтенше жоғары болды (13,7%). СВГВ ауы- ратын аналардан туған балалар тобында аталған асқынулардың кездесушілігі күрделі гепатит формаларынан анық ерекшеленген жоқ, бірақ ұрықтың даму кемістіктері байқалды (5,8%). СВГС ауыратын әйелдерден жаңа туған нәрестелерде жаңа туған нәрестелер патологиясының таралуы бақылау тобынан ерек- шеленген жоқ, бірақ СВГВ тобындағыдай ұрықтың даму ақауы байқалды (3,7%).

Осылайша, осы зерттеу нәтижелері В және С гепатиттерінің вирустары жаңа туған нәрестенің дамуына жағымсыз әсер ететіні туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. HV-жұқпалы ау- руымен ауыратын аналардан туған балалар, айқын клиникалық бұзылудың жоқтығына қарамастан, одан арғы ұзақ бақылауды талап етеді.

Негізгі сөздер: вирусты гепатит, жаңа туған нәрестенің жағдайы, жаңа туған нәресте патологиясы.

S U M M A R Y N.d. SHOONAEVA, Ch.K. KALKANBAEVA Kyrgyz State Medical Institute for Advanced and Postgraduate Trainings,

Kyrgyz State Medical Academy n.a. I.K. Akhunbaev, Bishkek с.

CONdITION ESTIMATION Of NEWBORN INfANTS fROM MOTHERS WITH VIRAL HEPATITIS B ANd C

To evaluate condition of newborn infants from mothers with viral hepatitis B and C.

Survey was carried out within 768 women at the age from 20 to 37 on the basis of Republican maternity hospital (Bishkek), among them 709 patients were with viral hepatitis: 489 had different forms of B hepatitis and 220 with C hepatitis. There was carried out data analysis, the one obtained from interviewing, clinical research, from patient medical records and birth histories. Fetal weight and growth was examined, its overall condition, newborn infant weight dynamics during stay in in-patient department, functional status among newborn infants at birth.

Newborn infant’s pathology was observed largely among children born from mothers with acute forms of hepatitis B and C.

Within groups with acute viral hepatitis B and acute viral hepatitis C pathological body weight loss was 20.2% and 17.6%, conjugated jaundice – 18.1% and 15.7%, Respiratory Disorder Syndrome – 13.8% and 13.7%, asphyxia – 17.0% and 15.7%. Meanwhile with acute viral hepatitis C there was extremely high frequency of Intrauterine Infection (13.7%). Within the group of children, those born from mothers with chronic viral hepatitis B, occurrence of the above mentioned complications was not definitely differ from acute forms of hepatitis, but there were observed fetus birth defects (5.8%). Among newborn infants from mothers with chronic viral hepatitis C prevalence rate of newborn infants pathology did not differ from control group, but, in the same manner as in group with chronic viral hepatitis B there were fetus observed birth defects (3.7%).

Consequently results of this survey carry inference about the fact that viruses of B and C hepatitis adversely affect onto development of newborn infant. Children that were born from HV- positive mothers, even in the absence of clinical defects among them, are in need of long-term follow-up observation.

Key words: viral hepatitis, condition of newborn infants, pathology of newborn infants.

ц Э

настоящее время, несмотря на значительный прогресс в изучении гепатита, все еще остаются до конца не решенными важные вопросы кли- ники и перинатологии этого заболевания. Вовлечение в эпидемиологический процесс гепатита значительного числа лиц репродуктивного возраста, накопление среди них больных с хронической инфекцией определяют ак- туальность проблемы вирусного гепатита в акушерстве и педиатрии [2, 4].

Особое значение приобретают вопросы диагностики у беременных, оценки тяжести течения болезни, выбора ме- тодов рациональной терапевтической и акушерской тактики прогнозирования и возможности коррекции неблагопри- ятных влияний инфекции на мать и плод [3, 5].

В свою очередь очевидно, что реализация перинатально- го механизма передачи инфекции обуславливает возникно- вение новых больных гепатитом и является одной из причин, поддерживающих эпидемическое неблагополучие [1, 6].

Вышеизложенные факты и определяют необходимость изучения особенностей течения беременности и родов у женщин с вирусным гепатитом и влияния данного заболе- вания на плод.

Цель данного исследования – оценка физического разви- тия, здоровья новорожденных у родильниц с хроническими вирусными гепатитами В и С.

материал и методы

На базе Республиканского родильного дома (г. Бишкек) проведено обследование 615 родильниц и их новорожден- ных. Пациентки были разделены на 2 группы: 1-ю группу составила 391 женщина, имеющая хронический вирусный гепатит В (ХВГ В) и 2-ю – 165 пациенток с хроническим вирусным гепатитом С (ХВГ С). Группу контроля составили 59 здоровых женщин. Средний возраст

обследованных составил 22,7±2,5 и 23,9±2,3 года в группах с ХВГ и 22,5±1,3 в группе контроля.

Проводился анализ данных, полу- ченных при интервьюировании, клини- ческом обследовании, из амбулаторных карт и историй родов. Изучали вес и рост

плода, его общее состояние, динамику веса новорожденного за время пребывания в стационаре, функциональное со- стояние у новорожденных при рождении.

Результаты и обсуждение

Из 615 женщин с вирусными гепатитами, включенных в исследование, в группе с ХВГ В определялась антенаталь- ная гибель плода в 2 (0,5%) случаях, интранатальная – в 9 (2,3%), в группе с ХВГ С – антенатальная и интранатальная гибель плода составила по 2 случая (1,2%). У большинства рожениц с вирусными гепатитами антенатальная гибель плода произошла накануне родов. В контрольной группе все дети родились живыми.

У матерей контрольной группы доношенными родилось 54 ребенка (91,5%) (табл. 1), недоношенными – 3 (5,1%), переношенными – 2 (3,4%). У женщин с ХВГ В (1-я группа) в срок родились 317 детей, что составило 83,4%, недоно- шенными – 51 (13,4%) и переношенными 12 или 3,2% от числа наблюдений в данной группе. У женщин с ХВГ С (2-я группа) в срок родились 147 детей, что составило 91,3%, недоношенными – 9 (5,6%) и переношенными 5 или 3,1%

от числа наблюдений в данной группе.

При рождении в контрольной группе удовлетворитель- ное состояние диагностировано у 93,2%, средней тяжести – 5,1% и тяжелое – у 1,7% новорожденных (табл. 2). Состоя- ние новорожденных от матерей с вирусными гепатитами как удовлетворительное оценивалось в 76,1% случаев – в 1-й группе и 88,8% во 2-й группе; состояние средней степени тяжести определялось в 19,5% случаев в 1-й группе и 9,3%

во 2-й группе; в тяжелой степени находились 4,5% ново- рожденных в 1-й группе и 1,9% во 2-й группе (табл. 2).

Большинство новорожденных от инфицированных вирусами гепатита матерей и здоровых женщин при рож- УДК 618.29:616.36.36-002-055.26

Н.Д. шООНАЕВА

Киргизский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации, Киргизская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, г. Бишкек

СОСтОяНИЕ НОВОРОжДЕННыХ У жЕНЩИН С ХРОНИчЕСКИмИ ВИРУСНымИ гЕПАтИтАмИ

В группе с ХВГ В наиболее распространенными явились внутриутробная гипотрофия плода (18,7%), конъюгационная желтуха (15,7%), синдром дыхательных расстройств (10,0%), что в 6,8, 1,2 и 2,9 раза, соответственно, превышало значение контроля. У новорожденных этой группы наблюдались пороки развития плода (5,8%), тогда как в группе контроля данная патология не отмечалась.

У новорожденных от матерей с ХВГ С распространенность патологии новорожденных не отличалась от группы контроля. Но, так же как и в 1-й группе, наблюдались пороки развития плода (3,7%).

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит, состояние новорожденных.

В

Таблица 1 – Распределение новорожденных по сроку рождения (%) Новорожденные Контроль (n=59) ХВГ В (n=380) ХВГ С (n=161)

абс. % абс. % абс. %

Доношенные 54 91,5 317 83,4 147 91,3

Недоношенные 3 5,1 51 13,4 9 5,6

Переношенные 2 3,4 12 3,2 5 3,1

79 , №10, 2014

инфекции

Таблица 2 – Состояние новорожденных (%) Состояние

Контроль (n=59)

ХВГ В (n=380)

ХВГ С (n=161) абс. % абс. % абс. % Удовлетворительное 55 93,2 289 76,1 143 88,8 Средней тяжести 3 5,1 74 19,5 15 9,3

Тяжелое 1 1,7 17 4,5 3 1,9

Таблица 3 – Оценка по шкале Апгар и антропометрические показатели новорож- денных (M±m)

Группы

обследованных

Оценка по шкале Апгар, баллы

Длина тела

(см) Масса тела (г) при рождении

на 1 мин. через 5 мин.

Контроль (n=59) 8,5±0,2 8,7±0,2 51,9±2,7 3397±405 ХВГ В (n=380) 7,4±0,3 7,9±0,2 49,1±2,3* 3117±348*

ХВГ С (n=161) 8,2±0,3 8,6±0,4 51,2±2,9 3401±376

Примечание: * – достоверное (р<0,05) отличие показателя от значения группы контроля

дении получили оценку по шкале Апгар «8-10 баллов».

Оценка состояния новорожденных по шкале Апгар в контрольной группе составила в среднем 8,5 балла на 1 минуте и 8,7 балла на 5 минуте (табл. 3). В 1-й группе по- казатели были ниже значений контроля, но достоверных различий не имели и составили на 1 минуте 7,4 балла, а к 5-й минуте – 7,9 балла по шкале Апгар. Во 2-й группе состояние новорожденных имело лучшие показатели по сравнению с 1-й группой и практически не отличалось от показателей контроля (табл. 3).

Анализ антропометрических данных (показателей длины и массы тела) новорожденных свидетельствует о тенденции к более низким их значениям у новорожденных, родившихся от матерей с вирусными гепатитами (табл. 3).

Наименьшие антропометрические показатели имели ново- рожденные от матерей с ХВГ В, так длина тела составила в среднем 49,1±2,3 см (в контроле 51,9±2,7 см), а масса при рождении 3117±348 г против 3397±405 г в контроле.

Массо-ростовые показатели новорожденных 2-й группы не отличались от показателей группы контроля.

Изучая структуру осложнений в раннем неонатальном периоде, мы выявили значительную распространенность

Таблица 4 – Распространенность патологии новорожденных

Состояние Контроль (n=59) ХВГ В (n=380) ХВГ С (n=161)

абс. % абс. % абс. %

Синдром повышенной возбудимости 2 3,4 20 5,3 6 3,7

Синдром дыхательных расстройств 2 3,4 38 10,0 5 3,1

Геморрагический синдром 1 1,7 8 2,1 3 1,9

Конъюгационная желтуха 8 13,6 57 15,0 23 14,3

Перинатальная гипотрофия 4 6,8 71 18,7 12 7,5

Патологическая потеря веса 4 6,8 32 8,4 10 6,2

Асфиксия новорожденных 2 3,4 19 5,0 6 3,7

Внутриутробная инфекция 1 1,7 12 3,2 2 1,8

Пороки развития - 22 5,8 6 3,7

Здоровые 47 79,7 258 67,9 116 72,0

патологии новорожденных у матерей с вирусными гепатитами (табл. 4).

В группе с ХВГ В (1-я группа) наиболее распростра- ненными явились внутриутробная гипотрофия плода (18,7%), конъюгационная желтуха (15,7%), синдром дыхательных расстройств (10,0%). Данные показатели превышали значение контроля в 6,8, 1,2 и 2,9 раза, со- ответственно. Следует отметить, что у новорожденных

этой группы наблюда- лись пороки развития плода (5,8%), тогда как в контроле и в группах с острыми вирусными гепатитами данная пато- логия не отмечалась.

У новорожденных от матерей с ХВГ С (2-я группа) распро- страненность патоло- гии новорожденных не отличалась от группы контроля. Но так же, как и в 1-й группе, наблюдались пороки развития плода (3,7%).

Все новорожденные сравниваемых групп при рожде- нии были обследованы биохимически и иммуносероло- гически на наличие антител к НС-вирусу и маркеры НВ- вирусной инфекции. У всех новорожденных, рожденных от матерей с НС-вирусной инфекцией, в 100% случаев охранялись материнские антитела к HCV. У детей, рож- денных от матерей с ХВГ В, в пуповинной крови HBsAg определялся в 5 (1,3%) случаях.

Таким образом, результаты настоящего исследова- ния позволяют сделать вывод о том, что хронический инфекционный процесс при гепатитах В и С оказывает неблагоприятное влияние на развитие плода и состояние новорожденного. В группе детей, рожденных от матерей с хроническими формами гепатитов, пороки развития ново- рожденных составили при ХВГ В 2,8%, при ХВГ С – 5,4%

случаев, при этом преимущественно встречалась патология желудочно-кишечного тракта (атрезия кишечника).

Сравнительный анализ полученных данных с ана- логичными данными контрольной группы показал, что осложнения раннего неонатального периода у новорож-

С

денных, от матерей группы сравнения, встречаются также достоверно чаще.

СПИСОК ЛИтЕРАтУРы

1 Анохин В.А., Гумерова A.A. Вирусные гепатиты в структуре перинатальных инфекций // Рос. педиатр. журн.

– 2002. – №2. – С. 32-34

2 Ершова О. Н. и соавт. Современная эпидемиологиче- ская характеристика гепатитов В и С // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2006.

– Том XVI, №1. – С. 28

3 Кузьмин В.Н. Варианты клинического течения и новые аспекты лечения вирусного гепатита В у беременных // Во- просы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2008.

– Т. 7, 2. – С. 86-91

4 Ackerman Z. et al. Intrafamilial transmission of hepatitis С vims: a systematic review // J. Viral. Hepat. – 2000. – №7.

– P. 93-103

5 Ketzinel-Gilad M. et al. Transient transmission of hepatitis С virus from mothers to newborns // Eur. J. Clin. Microbiol.

Infect. Dis. – 2000. – Vol. 19. – P. 267-274

6 Lavanchy D. Worldwide epidemiology of HBV infection, disease burden, and vaccine prevention. // J Clin Virol. – 2005.

Vol. 34 Suppi 1. – SI–3

Т Ұ Ж Ы Р Ы М Н.Д. шООНАЕВА

Қырғыз мемлекеттік медицина қайта даярлау және біліктілікті көтеру институты, И.К. Ахунбаев атындағы Қырғыз мемлекеттік медицина академиясы, Бішкек қ.

СОЗЫЛМАЛЫ ВИРУСТЫ гЕПАТИТТЕРМЕН АУЫРАТЫН ӘЙЕЛДЕРДЕН ЖАңА ТУҒАН НӘРЕСТЕНің ЖАҒДАЙЫ

Мақсаты: созылмалы вирусты гепатиттермен ауыратын әйелдерден жаңа туған нәрестенің жағдайын бағалау.

Республикалық перзентхана (Бішкек қ.) негізінде 615 жаңа босанған әйел мен олардың жаңа туған нәрестелеріне тексеру жүргізілді. Емделушілер 2 топқа бөлінді: 1-нші топ созылмалы вирусты В гепатитімен (СВГВ) ауыратын 391 әйелді құрады және 2-нші топ – созылмалы вирусты С гепатитімен (СВГС) ауыратын 165 емделушіні құрады. Бақылау тобын 59 дені сау әйел құрады.

СВГВ ауыратын топта ұрықтың құрсақтық гипотрофия- сы (18,7%), коньюгациялық сарыауру (15,7%), тыныс алу жолдарының бұзылу синдромы (10,0%) ең көп таралған болды, бұл тиісінше бақылау мәнінен 6,8; 1,2 и 2,9 есе артық болды.

Осы топтың жаңа туған нәрестелерінде ұрық дамуының кемістігі (5,8%) байқалды, ал бұл патология байқалған жоқ.

СВГС ауыратын аналардан жаңа туған нәрестелерде жаңа туған нәрестелердің патологиясының таралуы бақылау тобынан ерекшеленген жоқ. Бірақ, 1-нші топтағыдай ұрық дамуының кемістігі байқалды (3,7%).

Осылайша, осы зерттеудің нәтижелері В және С гепатиттері кезіндегі созылмалы инфекциялық үрдіс ұрықтың дамуына және жаңа туған нәрестенің жағдайына жағымсыз әсер ететіні туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Созылмалы гепатит формаларымен ауыратын аналардан туған балалар тобында жаңа туған нәрестелердің даму кемістігі СВГВ кезінде – 2,8%, СВГС кезінде – 5,4% жағдайды құрады, бұл ретте көбінесе ішек-қарын жолдарының патологиясы (ішектердің атрезиясы) кездесетін.

Негізгі сөздер: созылмалы вирусты гепатит, жаңа туған нәрестелердің жағдайы.

S U M M A R Y N.d. SHOONAEVA

Kyrgyz State Medical Institute for Advanced and Postgraduate Trainings,

Kyrgyz State Medical Academy n.a. I.K. Akhunbaev, Bishkek с.

NEWBORN INfANTS CONdITION AMONg WOMEN WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS

To evaluate condition of newborn infants among women with chronic viral hepatitis.

Survey was carried out within 615 maternity patients and their newborn infants on the basis of Republican maternity hospital (Bishkek). Patients were divided onto 2 groups: 1st group composed of 391 women, those having chronic viral hepatitis B (CVHB) and 2nd group – 165 patients with chronic viral hepatitis C (CVHC). Control group composed of 59 healthy women.

Within the group with CVHB the most prevailing were fetus intrauterine hypotrophy (18.7%), conjugated jaundice (15.7%), Respiratory Disorder Syndrome (10.0%), which in their turn exceeded control value in 6.8; 1.2 and 2.9 correspondingly. Among newborn infants from this group there was observed fetus birth defects (5.8%), while in the given group pathology was not noted.

Among newborn infants from mothers with CVHC prevalence rate of newborn infants pathology did not differ from control group.

However, as well as in 1st group there were observed fetus birth defects (3.7%).

Consequently results of this survey carry inference about the fact that chronic infectious process upon hepatitis B and C adversely affects onto fetus development and newborn infant condition. Within the group of children, those born from mothers with chronic forms of hepatitis, birth defects of newborn infants upon CVHB makes – 2.8%, upon CVHC – 5.4% of cases, meanwhile predominantly occurred gastrointestinal tract pathology (intestinal tract atresia).

Key words: chronic viral hepatitis, condition of newborn infants.

81 , №10, 2014