• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

НОВЫЕ МЕДИА / NEW MEDIA

3. Теріс баптау

- көптеген сателлит (көмекші) сайттар ашып, негізгі сайтқа сілтемелер жасау арқылы жоғарғы сатыға шығару.

- сілтемелер сату үшін уақытша пайда табуға арналған сайттар ашу.

Ойталқы. Іздеу жүйесін оңтайландыру – тек қана технология емес, бизнестің көзі.

Бүгінде SEO компаниялардың айлық табысы миллион доллардан асады. Ал ол іздеуші жүй- елердің табысы. Мәселен, Google тек қана іздеуші ретіндегі күндік табысы он мың доллор- дан асады. Google қызметі әлемдік бренд десе де болады. Оған қосымша YouTube, Блогер және т.б. көптеген сервистері бар. Жалпы Google компаниясының күндік табысы шамамен 1 млд. доллорды құрайды. Жаңа медиа қолданушыға ақпарат әлемінде еркін жазуға, ой- пікір алмасуға мүмкіндік берді. [5, 8.]. Сонымен қатар коммуникациялық қарым-қатынаста сандық, сапалық шектеусіз қолдану қоғамға бірталай шешусіз мәселелерді ала келгені рас [6, 304]. Десек те ғалымдардың әлеуметтік зерттеулер нәтижесіне сүйене отырып, оңтай- ландырудың бірнеше жолдарын ұсынамыз.

Беттің мәтінін дайындау. Мәтіннің көлемі үлкен рөл атқарады. Іздеу жүйесі қысқа мәтіндермен салыстырғанда ұзақ мәтіндерді жақсы көреді. Оңтайлы мәтін – 3000-4000 таң- ба немесе одан көп болғаны дұрыс. Мәтіннің бірегейлігі – рейтингтің өте маңызды факторы.

Яндекс және Google іздеу жүйелері қазіргі таңда бастапқы дерек көздеріне көңіл бөлуде. Мысалы, бір сайт белгілі бір тақырыпқа байланысты мақала жариялады дейік және ол сайтты А деп белгілесек. Кейіннен сол ақпаратты басқа сайттар (Б, В, Г) өздері- не көшіріп, астына қайдан алғандығын, яғни бастапқы дерек көзін, А сайтқа сілтеме жа- сап көрсетеді. Сайттарда сілтеме көп жасалған сайын ол сайттың деңгейінің өсуіне үлкен көмектеседі. Іздеу жүйелері мұндай сайттарды сенімді деп санап, алдыңғы қатарлы сайттар тізіміне қосады.

Cондықтан мақала немесе сайттың төменгі жағына сайтыңыздан ақпарат алған жағдайда сілтеме көрсету міндетті екенін ескерткен жөн. Көшірудің шарттарын көрсету маңызды, мысалы, «Мәтіндерді әкімшіліктің рұқсатынсыз көшіруге тыйым салынады» неме- се «Мәтіндерді көшіру кезінде, бастапқы бетіне гиперсілтеме қажет» деп жазу керек. Сонда басқа сайттар сіздің сайтыңыздан ақпарат алатын болса, гиперсілтеме көрсететін болады.

Мәтіннің сапасы маңызды көрсеткіш болып табылады. Әрине, іздеу жүйесі мәтіннің мағынасын, сапасын дұрыс ажырата алмауы мүмкін. Дегенмен, мәтінде қате көп болса, ав- томатты түрде қойылған мәтін болса, ондай жағдайда іздеу жүйелері оны спамға жібереді.

Сондай-ақ, мәтін жазған кезде, ерекше атап көрсетілетін сөздер болса, оны цитата күйінде немесе жекеше көрсетілсе, ол міндетті түрде іздеу жүйесінің оң көзқарасына ие бола- ды. Ал іздеу жүйесінің бағалауы сайт деңгейін көтерері анық.

Мәтіндегі суреттер мен кестелер. Іздеу жүйелері мәтінде кестелер мен кескіндер болғанын ерекше қадағалайды. Себебі, жай мәтін емес, кестелер мен суреттер сайт қолда- нушыларының сол сайтта ұзақ отыруына септігін тигізеді. Мысалы, «Алматы қаласында қат- ты дауыл болды» деген ақпарат іздедік дейік, ал сол «қатты дауыл» деген кілт сөз бір ақпа- раттың ішінде 15-20 рет қайталануы мүмкін. Бұл шектен тыс переспам жасалған деген сөз.

Уақыт пен энергияны үнемдеу үшін, кейбір оңтайландырушылар басты бетті барлық бәсекеге қабілетті кілт сөздермен толтырып шығады. Бұл ішкі беттеде де кездеседі: әрбір кілт немесе бірнеше кілттер тобы үшін бөлек оңтайландырылған бетті дайындаудың орнына, олар бір- неше ондаған негізгі кілт сөздер арқылы 2-3 бетті бірден жасайды. Елімізде рейтинг қуған сайттардың ондықта ілініп тұруының құпиясы осы. Дегенмен, журналистік мәтін, шығар- машылық қызмет, сапалы, сауатты контенттің қажеттілігі бүгінгі күні анық сезіліп келеді.

Іздеу жүйелері пайдаланушылардың сұрауларына жауап беру үшін үздік алгоритм- дерді үнемі жетілдіріп отырады. Олардың міндеті – пайдаланушының іздеу нәтижелерінің жұмысына қанағаттанғанына көз жеткізу. Желі қолданушысының қанағаттанғанын, іздеу жүйесі ұсынған ақпараттың қаншалықты пайдалы болғанын анықтауға болады. Ол үшін желі қолданушыларының қай сайттарда жиі отыратынын және қанша уақыт отыратынын білу ке- рек. Оны Google Анлитика және Яндекс Метрика арқылы бақылауға болады.

Талдаудың нәтижесі. SEO баптау кезінде семантикалық ядро қолданылады. Семан- тикалық ядро – сайт парақшаларын жасауда оның тақырыбы төңірегіндегі ілмек сөздердің бір жүйеге бағынатын топтамасы. Сайтты насихаттау семантикалық ядроның жиналуымен басталады, яғни жоғарғы деңгейге жету үшін қажет негізгі тіркестерді таңдау маңызды. Кілт сөздерді таңдағаннан кейін сайтқа қандай қосымша бөлімдер мен беттер қосылатыны туралы шешім қабылданады. Сондықтан бірінші сөздерді таңдап, тек содан кейін сайтты ішкі оңтай- ландыру бойынша жұмыс істеген тиімді. Негізгі сөз тіркестерінің барынша көп мөлшерін таңдау ұсынылады. Кілтті сөздер трафикті жоғарлатушы құрал десе де болады. Медиа экс- перттердің пікіріне сүйенсек, БАҚ аудиториясын жоғарлату мақсатында және оқырманмен кері байланыс орнатудың тиімді тәсілі ретінде push хабарлама тиімді [7, 370].

Бiздiң eлiмiздeгi кoнвepгeнция бaтыc eлдepiнe қapaғaндa cәл бacқaшaлaу бaғыт-бaғдap aлып oтыp. Eгep бaтыc eлдepiндeгi мeдиaның кoнвepгeнциялaнуы бipiншi кeзeктe кoммepци- ялық мaқcaтты көздeп қaлыптacca, бiздiң eлiмiздe бұл қoғaмның тaбиғи cұpaныcынaн туын- дaп oтыp. Профессор Джон В. Пэвлик өз еңбегінде оңтайландыру жүйесінде контенттің дамушы пішіндері қатарында мыналарды атайды:

Иммерсивті видео – жаңа медиа мәтініндегі панорамалық видео, аудиторияға кеңістікті 360 градуста көру мүмкіндігін береді. Бұл технология жаңа медиа журналистері- не сюжетті қосымша элементтермен көріктендіріп, оқиғаны жаңаша баяндауға жол ашады.

3D-графика – ені, ұзындығы және тереңдігі қамтылатын графика. Журналистикада көбіне- се иллюстрациялық элемент ретінде қолданылады. Жаңа медиа өнімінде үш көлемді иллю- страцияның пайдалануы маңызды. Өйткені ол шынайы бейненің көшірмесі іспеттес.

Интерактивті фотография – жаңа медиа журналистері қолданатын баяндау құрал- дарының бірі. Интерактивті суреттер қосымша ақпарат беру мақсатында қолданылады.

Мысалы, әлеуметтік желілерде суретте кім бар екенін белгілеу, инфографиканы қолдану немесе суреттер арқылы репортаж жасау.

Құрастырылған деректі фильмдер – бұл пішін деректі фильмдер әзірлеп, адам басына арнайы құрылғы кигізу арқылы фильмді көрсетуге негізделеді. Басына арнайы құрылғыны киген адам оқиға болып жатқан жерде өзі тұрғандай әсер алып, оқиғаға өз қа- тысқандай сезіне алады [8, 93].

Тoлықтaй өзiн-өзiн қapжылaндыpaтын жүйесi қaлыптaca қoймaғaндықтaн eлiмiздe- гi жуpнaлиcтикaғa мультимедиа дәуipiндe бipнeшe cын-кедергіден өтуінe туpa кeлeдi. Бұл жуpнaлиcтepдi мультимeдиa құpaлдapын дaяpлaудaн бacтaп, тұтac peдaкцияның мeнeд- жмeнтi мeн тexникaлық жaбдықтapын өзгepтугe дeйiнгi apaлықты қaмтиды.

Қорытынды. Тexнoлoгияның дaмуы – aдaмзaтқa opacaн зop мүмкiншiлiктep туғы- зудa. Ғaлaмтopдың пaйдa бoлуы жуpнaлиcтикaғa жaңaшa түp мeн cипaт бepдi. Жaңa мeдиa күн caйын дaмып, қoлдaнушылap caны apтып кeлeдi. Мeдиa мәтіннің бacты epeкшeлiгi – интepaктивтiлiгi, уaқытқa тәуeлciздiгi жәнe coл cәттe aқпapaтты apxивaциялaуғa қaбiлeт- тiлiгi. Бipнeшe мультимeдиaлық құpaлдaн дaйындaлғaн aқпapaт бip-бipiн тoлықтыpып oтыpaтыны aнық.

Әдeбиeттeр тізімі

1 The Principles of Multimedia Journalism. Packaging digital news. New York, 2015. P. 218.

2 Вартанова Е.Л. О современных медиа и журналистике: заметки исследователя. / Е.Л. Вар- танова - Москва: МедиаМир: 2015. – 136 с.

3 Баранова Е.А. Конвергентная журналистика. Теория и практика. / Е.А. Баранова - Москва:

ЮРАЙТ, 2014. – 269 с.

4 Самарцев О.Р. Цифровая реальность. Журналистика информационной эпохи: факторы трансформации, проблемы и перспективы. / О.Р. Самарцев - Москва: Издательские реше- ния, 2017. – 120 с.

5 Корконосенко С.Г. Теория журналистика: моделирование и применение.

/ С.Г. Корконосенко. – Москва : Логос, 2010. – 242 с.

6 Мельник Г.С. Актуальные проблемы современности и журналистика: учеб. пособие. / Г.С. Мельник, А.Н. Тепляшина. – 2-е изд. испр. и доп. – Санкт-Петербург: Изд-во «Санкт Петербург. гос. ун-та», 2009. – 241 c.

7 МакКуэйл Д. Журналистика и общество / Д. МакКуэйл. - Москва: МедиаМир, 2014. - 374 с.

8 Амзин А.А. Особенности медиапотребления // Как новые медиа изменили журналистику.

2012−2016. / А.А. Амзин - Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2016. С. 86-100.

A.Б. Алимжанова, Н.Е. Исабек

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан

Трансформация мультимедийного текста

Аннотация. В статье представлен анализ развития современного мультимедийного тек- ста на фоне интеграционных тенденций в системе СМИ, которые привели к кардинальному из- менению всех компонентов и процессов в данной сфере. Особенности мультимедийного текста и характеристики современного коммуникативного процесса в интегрированных коммуникациях определяются трансформацией каналов распространения информации, условиями функционирова- ния контента, изменением ролей адресанта и адресата и др. Выявлено, что подобные радикальные преобразования приводят к изменению параметров SEO, а также матрицы коммуникативного акта.

Проанализированы перспективы развития медиа текста в мультимедийной журналистике.

Ключевые слова: мультимедийная журналистика, новые технологии, мультимедийный текст, іздеу жүйесі, визуализация, статистика, веб медиа.

A.B. Alimzhanova, N.Е. Issabek

Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan Transformation of Multimedia Text

Abstract. The paper presents the analysis of the modern multimedia texts development at the background of integration processes in the sphere of mass media, which caused radical changes in all components and processes of this area. The multimedia text features and modern communicative process characteristics in integrated communications are defined by transformation of the channels for information distribution, conditions of the content functioning, changes in the roles played by the sender and recipient, etc. It is revealed that such radical transformations lead to SEO in the media text parameters, as well as in the communicative act matrix. The prospects for development of the media text in the multimedia journalism are analyzed.

Keywords: multimedia journalism, new technologies, multimedia text, visualization, statistics, web media.

References

1 The Principles of Multimedia Journalism. Packaging digital news. (New York, 2015, 218 р.).

2 Vartanova E.L. O sovremennyx media i zhurnalistike: zametki issledovatelya [On modern media and journalism: notes of the researcher]. (MediaMir, Moscow, 2015, 136 р.). [in Russian]

3 Baranovа E.А. Кonvergentnaya zhurnalistika. teoriya i praktika [Convergent journalism. Theory and practice]. (Yurajt, Moscow, 2014, 269 р.). [in Russian]

4 Samarcev O.R. Cifrovaya realnost. zhurnalistika informacionnoj epoxi: faktory transformacii, problemy i perspektivy [Digital reality. Journalism of the information age: transformation factors, problems and prospects]. (Publishing solutions, Moscow, 2017, 120 р.). [in Russian]

5 Korkonosenko S.G. Teoriya zhurnalistika: modelirovanie i primenenie [The theory of journalism:

modeling and application]. (Logos Publ, Moscow, 2010, 242 р.). [in Russian]

6 Melnik G.S. Aktualnye problemy sovremennosti i zhurnalistika : ucheb. Posobie [Actual problems of the present and journalism: studies. allowance]. 2nd ed. corrected and add. (Publishing House S.Petersburg. state University, Sankt-Petersburg, 2009, 241 р.). [in Russian]

7 MakKuejl D. Zhurnalistika i obshhestvo [Journalism and Society]. (MediaMir, Moscow, 2014, 374 р.). [in Russian]

8 Amzin A.A. Osobennosti mediapotrebleniya // kak novye media izmenili zhurnalistiku. 2012- 2016 [Features of media consumption // How new media changed journalism. 2012-2016].

(University of the Humanities, Ekaterinburg, 2016, Рр. 86-100). [in Russian]

Авторлар туралы мәлімет:

Әлімжанова А.Б. - әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, журналистика фа- культетінің ІІІ курс PhD докторанты, Алматы, Қазақстан.

Исабек Н.Е. – педагогика ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, Алматы, Қазақстан.

Alimzhanova A.B. - 3 year PhD Student, Faculty of Journalism, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan.

Issabek N.Е. - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan.

ГРНТИ 19

Ю.А. Демьянова1, В.Т. Абишева2, Д.Ж. Джакипова3

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан (E-mail: 1ydemyanova@list.ru)

Концепция формирования имиджа медийной личности в современном формате СМК Аннотация. Данная работа основана на исследовании технологий и определении факторов, влияющих на формирование позитивного имиджа и репутации медийной личности в современном формате средств массовой коммуникации. Актуальность исследования предопределяет современ- ный контекст развития информационного пространства и происходящие в нем эволюционные из- менения. Несмотря на развитие альтернативных масс-медиа, телевидение остаётся эффективным источником передачи информации. Авторы показывают сущность и специфику формирования имиджа и репутации. Если имидж – это сложное социально-психологическое образование сложная многоуровневая система, включающая различные грани человеческого бытия, и его формирование зависит не только от человека или от организации, где он трудится, но и от социального окру- жения, то репутация - это составляющая имиджа, общественное мнение о ком-либо, о чем-либо на основании его качеств, достоинств, недостатков.

Ключевые слова: имидж, медийное лицо, репутация, средства массовой информации, телеведущий

DOI: https://doi.org/10.32523/2616-7174-2019-126-1-45-52

Введение. В Казахстане интенсивно и динамично развиваются коммуникационные технологии, способствующие повышению благоприятного имиджа лица, либо определён- ной группы, коллектива, организации или продукции. Комплекс мнений часто создаётся благодаря рекламе, пиару или пропаганде. Имидж, как социальный феномен, обобщает представления общества в целом, или какой-то его части, о ком-либо, о чём-либо. Эти суждения могут быть созданы с целью демонстрации определённой позиции или навя- зывания своего мнения.

Этимологи утверждают, что истоки слова «имидж» следует искать в санскрите, либо в индийской мифологии, согласно которой Бог Брахма видел в зеркале Майи не себя, а отражение всех чудес своего могущества. В ряде слов английского языка, таких, как magic (магия), imagination (воображение), magnificent (блистательный, великолепный), imitate (повторять, имитировать), image (имидж) можно наблюдать общую лексему. Смысл слов указывает на воплощение чего-то невидимого, предполагаемого в визуальные образы.

Следует отметить, что современное толкование термина получило широкую популярность во второй половине ХХ-го века в сфере предпринимательства, обозначая существенное средство психологического воздействия на потребителя. Позже слово стало популярным в политической и социальной лексике, вошло в научный оборот, закрепилось как в пу- блицистической, так и в обыденной речи. Данная категория полифонична, многослойна:

она вбирает в себя множество характеристик, стараясь именно через них продемонстриро- вать индивидуальность, особенность субъекта либо продукции.

Существуют различные классификации имиджа. В современных отечественных и зарубежных энциклопедических источниках находим разные трактовки понятия «имидж»

в интерпретации специалистов различного профиля: лингвистов, социологов, политоло- гов, психологов, специалистов по маркетингу и PR, журналистов и др. Заметим, что слово употребляется в основном в контексте создания общественного мнения и предполагае- мого влияния на адресата.

Так, толковый словарь русского языка С.И. Ожегова даёт объяснение: «(книжн.) Представление о чьём-нибудь внутреннем облике, образе» [1, 245]. Современный словарь иностранных слов определяет понятие «имидж» (от англ. image – образ) как «целенаправ- ленно сформированный образ (какого-либо лица, явления предмета), выделяющий опреде- лённые ценные характеристики, призванный оказать эмоционально-психологическое воз- действие на кого-л. в целях популяризации, рекламы и т.п.» [2, 227].

В качестве основных характеристик имиджа специалисты разных сфер в области PR, менеджмента, экономики выделяют прагматичность, эмоциональную окрашенность, воз- действующую направленность, содержательность, адекватность, оригинальность. Психо- логи предлагают научное обоснование таких характеристик, как целостность, системность, информативность, динамичность, а также активность, функциональность и представляют эту категорию как «сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо» [3, 134]. Этот тезис, к приме- ру, развивают в своей работе Е.Н. Богданов и В.Г. Зазыкин: «Имидж - это не что иное, как специально сконструированный психологический образ, создаваемый с вполне определён- ными целями» [4, 114]. Специалист в сфере социологии управления и имиджелогии В.М.

Шепель утверждает, что имидж - это «индивидуальный облик или ореол, создаваемый средствами массовой информации, социальной группой или собственными усилиями лич- ности в целях привлечения к себе внимания» [5, 35].

Характерно, что в практике PR-деятельности имидж определяется как целостное видение конкретного социального объекта, построенное на базе его стереотипизированно- го восприятия, эмоционально окрашенный схематизированный образ этого объекта, пред- ставленный в сознании его социального окружения [6, 153]. Главная специфика имиджа, - считает Г. Г. Почепцов, - заключается в создании положительного, эмоционально окра- шенного устойчивого образа личности, созданного для достижения определённых целей.

Он является средством для достижения цели. То, как работает образ - «за» или «против», - зависит от его носителя. Всё определяется психологическими установками человека, его видением мира» [7, 144].

Итак, важно подчеркнуть, что, поскольку имидж - это некий искусственный образ, который создается пиаром, пропагандой, рекламой в целях формирования в коллективном либо индивидуальном сознании определённого отношения к субъекту, или к обществен- ной группе, которую представляет, он может совмещать как реальные качества объекта, так и несуществующие, приписываемые ему. Это может быть не только сумма его личностных качеств, но и выдуманные, идеализированные черты характера или внешнего облика, что- бы привлечь конкретную аудиторию.

В информационном обществе, где трансформации подвергаются все виды массо- вой коммуникации, имидж личности, как отмечалось, создаётся в соответствии с какой-ли- бо целью. Это может быть стремление стать известным предпринимателем, популярным телеведущим, президентом страны. Имидж является важным источником сведений об объекте, поэтому, чем правильнее он сконструирован, тем результативнее станет деятель- ность политика, «звезды» шоу-бизнеса, медийной личности. С изобретением телевидения роль имиджа значительно возросла. Нередко важнее становится не столько содержание, сколько форма, не сущность, а образ. Формирование новой информационной парадиг- мы: теории о конвергенции, «неосфере», «инфоноосфере», мультимедийность медиа и др. - привело к возможности мгновенной передачи фактов, сообщений. Изменилась специфика журналистского сообщения, которое сегодня может размещаться не только на бумажном носителе, в эфире, но и публиковаться на сайте, в блоге, микроблоге и т.д., что, безусловно, сказалось на языковых средствах, формирующих имидж медийного лица.

Медийной личностью обычно называют популярного человека, который регулярно заявляет о себе в масс-медиа, которого часто приглашают для участия в телевизионных программах, в различных ток-шоу, он выступает в качестве эксперта или является телеве- дущим. Если обычный человек может не задумываться о том, как он выглядит в глазах кол- лег, его окружения, то медийная персона должна перманентно работать над поддержанием имиджа. Первое впечатление, влияющее на последующее отношение к нему, складывается из того, как медийное лицо себя подаст.

Одним из самых распространённых имиджеформирующих средств, которому склон- но доверять общество, бесспорно, являются СМИ и прежде всего - телевидение. Извест- но, как современные аудиовизуальные средства сегодня творят имидж конкретных людей, общественных групп, событий и т.п. Анализ показывает, что доступ зрителей к множеству казахстанских и иностранных каналов кабельного и спутникового телевидения, Интер- нет-сетям определил интерес к отечественным программам. В рамках демократизации электронные СМИ стали чрезвычайно популярными и востребованными в информацион- ной системе. Благодаря синтезу вербального текста, аудио- и видео сформирована комму- никационная среда. При этом свои условия диктует конъюнктура рынка, что обусловило появление широкого спектра разноформатных программ, стилей поведения и образов.

Имидж подчёркивает существенные стороны личности, на которые безошибочно реагиру- ет сознание телезрителя. Установлено, что правильно созданный имидж - это действенный метод влияния на аудиторию.

Можно сказать, что имидж - видимая часть образа, когда с первого взгляда обраща- ют на себя внимание внешняя привлекательность, манеры поведения, выражение эмоций.

Так, телевизионный ведущий на экране воспринимается, прежде всего, как аудиовизу- альный образ. Особенность телевидения в том, что визуальное изображение превалирует над звуковым сопровождением, впечатления зрительные - над впечатлениями звуковыми.

Имидж выбирается, продумывается и позиционируется ведущим ТВ конкретной програм- мы. Неизменным компонентом являются идейные убеждения и взгляды, особенности, ин- дивидуальные характеристики медийного человека, который ведёт программу в соответ- ствии с её жанром и задачами. В процессе работы телевизионного ведущего важными являются также вербальные характеристики: правильность речи, содержательность текста, его логичность, эмоциональная окраска голоса, темп речи и т.д., что будет соответство- вать общей концепции программы

Практика показывает, что внешность - это важная, но лишь одна из составляющих образа, которая, несомненно, может привлечь внимание адресата. Чтобы удержать телезри- теля у экрана, необходимо создать психологический тип личности, проецирующей пред- ставление о его характере, образовании, интересах, взглядах, убеждениях, профессиональ- ном уровне. В этой связи немаловажным является образ латентный или «неосязаемый», который формируется благодаря комплексу сведений о персонаже, воспринимаемых на некоем психологическом уровне. Неизменным компонентом имиджа являются индивиду- альные особенности медийного лица, который призван вести передачу в соответствии с её жанром и задачами: коммуникабельность, эмоциональность, сдержанность, рассудитель- ность, эрудиция и др., в основе которых лежат идейные убеждения и взгляды, гражданская и нравственная позиция. Имидж выбирается, продумывается и позиционируется ведущим ТВ конкретной программы. Таким образом, для того чтобы заинтересовать аудиторию, до- биться доверия к экранному образу телеведущего, важно быть не только привлекательным и талантливым, нужно иметь свой уникальный стиль, харизму, свою «изюминку».

В информационном обществе телевидение развивается стремительнее, чем другие масс-медиа. Практика показывает, что неизменным остаётся фактор, при котором личность ведущего обусловливает имидж канала, влияет на формирование мнения о его популярно-

сти и репутации, определяет рейтинг просмотра передач. Следовательно, формирование личности телеведущего чрезвычайно важно для создания имиджа программы. Об этом свидетельствуют разработки научно-исследовательской компании, специализирующейся в области изучения общественного мнения о деятельности СМИ и рекламы «GALLUP MEDIA», в течение нескольких лет они являются самыми рейтинговыми в Казахстане и занимают высокие позиции в ряде стран СНГ. Нельзя не заметить, что казахстанское теле- видение становится ближе к зрителю. Это свидетельство того, что данные программы поль- зуются успехом у телезрителей, поскольку отличаются злободневностью, остротой взглядов, интересными сюжетами. Известно немало фактов, когда тележурналист, ведущий, «человек с экрана», становится общественным деятелем. Ярким примером является казахстанский жур- налист, руководитель, автор сценария и телеведущий программ «Слуги народа» и «Портрет недели» на канале КТК Артур Платонов. У него приятная внешность, подвижная мимика, кстати, наличие волевого подбородка специалисты по физиогномике считают признаком уверенной в себе натуры. Телеведущий свободно держится перед камерой. Он всегда остаёт- ся верен своему образу: неизменный костюм с галстуком, как того требует формат передачи, строгий взгляд, хладнокровный вид в эфире. Психологи утверждают, что выражение лица человека тоже оказывает воздействие на собеседника или слушателя. Неотъемлемая часть образа - его подчёркнуто правильная, речь. Тембр голоса легко узнаваем. Дополняется речь жестами: например, разведенными вверх ладонями - знак искренности и доброжелательно- сти. Это один из немногих жестов, которым часто пользуются сознательно, чтобы показать свою открытость, честность и доброжелательность. Он убеждает и уверенным тоном, и яркими примерами, и логикой. Ему, безусловно, веришь. Эти и другие присущие ему каче- ства создают неповторимую индивидуальность. Поднимая в программе острые вопросы, касающиеся защиты интересов граждан, А. Платонов прослыл в народе борцом за справед- ливость. Благодаря своему образу на телевидении, он приобрёл положительную репутацию, став общественным и политическим деятелем, а в 2016 году был избран депутатом Мажи- лиса Парламента Республики Казахстан.

На казахстанское телевидение в последние годы пришло немало интересных, та- лантливых журналистов, ведущих. Одна из них - Майя Бекбаева. Если раньше она была известна телезрителю лишь благодаря своей внешности, когда входила в топ-5 самых краси- вых телеведущих Казахстана, то позже мы могли её видеть и в новом амплуа, когда она выступала в качестве «личного психолога» известных людей, в собственном проекте «Моя история», запущенном в 2015 году. В программе телезритель становился свидетелем довери- тельных бесед ведущей с отечественными и российскими телезвездами об их личной жиз- ни. Кроме того, известны и другие программы: «Выход есть» и «Другими словами», где ею поддерживался имидж радушной хозяйки, доброй, искренней подруги, мудрого советчика, счастливой жены и матери, демонстрировались личные качества, которые во все времена считались «эталоном женского образа».

Как видим, для формирования и продвижения имиджа медийной персоны использует- ся такая технология, как мифологизация. Она строится на стереотипах, традициях, прошлом опыте и знаниях: например, семьянин, хранитель домашнего очага. Правильно подобранный имидж является наиболее эффективным способом работы с массовым сознанием, отражая ключевые позиции, способен вызывать необходимые реакции у населения. Популярность телепроектов, как утверждает во многих интервью М. Бекбаева, связана с её профессиональ- ным подходом к делу, компетентностью, знанием психологии.

Безусловно, результативность работы в эфире зависит от человека, призванного обра- щаться к многомиллионной аудитории и который становится лицом конкретного масс-медиа, что может сказаться на формировании мнения о телевизионной программе, её репутации, популярности. Взаимосвязь профессиональных знаний, умений и навыков, журналистское мастерство, внешние данные, харизма тележурналиста создаёт его имидж, его репутацию, от

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР