• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Топтардың операциядан кейінгі 6 айдан соң өмір сүру сапасы

ИМПЛАНТАЦИЯЛЫҚ КАРДИОВЕРТЕР ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ БАР НАУҚАСТАРДЫҢ ӨМІР СҮРУ ТӘЖІРИБЕСІ

Сурет 8. Топтардың операциядан кейінгі 6 айдан соң өмір сүру сапасы

(Figure 8. Quality of life of the studied groups 6 month after surgery).

Зерттелуші топтарды 12 айдан соң өмір сүру сапасын талдау кезінде негізгі топта өмір сүру сапасының көрсеткіштері негізгі топта бақылау тобынан қарағанда жоғары болды. Көрсетілген келесі критерийлері бойынша ФЖҚ (χ2-53,1;р=0,0001), ФЖ (χ2- 8,4;р=0,002), ДЖЖ (χ2-2,9;р=0,05), ӨБ (χ2-11,1; р=0,001), ӘҚ (χ2-28,0; р=0,0001), ЭЖ (χ2-5,5;р=0,012), ПД (χ2-19,2;

р=0,0001) ӨСИК (χ2-13,4; р=0,0001), ӨСИК-ФД (χ2- 4,8;р=0,017) айырмашылығы статистикалық мәнді болды. Басқа критерийлер бойынша статистикалық мәнді айырмашылық анықталған жоқ. Түрлі тіндердің ауырсынуға сезімталдығы бірдей емес.

Герниопластикалық операциялар кезінде шап каналының реконструкциялық пластикасына кіретін, тері жабындысы және фасциалді-бұлшықеттік жиынтық жағынан жоғары сезімталдық анықталады.

Қорытынды: Топтар арасындағы зерттеу нәтижелерін қортытындылайтын болсақ негізгі топта ІІ, ІІІА, ІІІБ, ІVА, ІVБ типті жарықтары бар науқастарға шап каналын ұсынған әдіспен пластика жасауға рецидивті шап жарығы бар науқастарда операцияның тікелей нәтижесінің жақсаруын қамтамасыз етеді. Лихтенштейн әдісі бойынша тіндердің тартылуынсыз герниопластика әдістерінен кейін асқыну жиілігі 22,5%, ал клиникада ұсынылған әдіс клиника бойынша тіндердің тартылуынсыз герниопластика әдістерінің асқынуы – 9% құрады. Операциядан кейінгі асқынулардың 2,5 есе төмендеуімен, стационарлық емнің ұзақтығының қысқаруымен дәлелденді.

Алыстатылған нәтижелерді талдағанда негізі топта өте жақсы нәтижелер клиникалық салыстыру тобына қарағанда 2,2 есеге жоғары және

қанағаттандырмайтын нәтижелердің болмауымен сипатталады. Сондай-ақ клиникада жетілдірілген тіндердің тартылуынсыз герниопластика әдісі сан жарықтарының алдын алады.

Авторлардың үлесі:

Аймагамбетов М.Ж., Әуенов М.Ә., Абдрахманов С.Т., Омаров Н.Б., Тайбуров Р.К., Мұқаш Е.Ә. - науқастарды іріктеуді және оларға хирургиялық ем жүргізді.

Масалимов Е.О., Масалов А.Е., Орынбасаров Ш.О. - мақала жоспарын әзірлеуге, мәтінді редакциялауға және Аймагамбетов М.Ж. мақаланың соңғы нұсқасын бекітуге қатысты.

Келіспеушіліктер - Авторлар келіспеушіліктер жоқ деп мәлімдейді.

Қаржыландыру. Осы жұмысты жүргізу кезінде бөгде ұйымдар мен медициналық өкілдіктердің қаржыландыруы болған жоқ.

Жарияланым туралы мәліметтер: осы зерттеудің нәтижелері бұрын басқа журналдарда жарияланбаған және басқа баспаларда қаралмаған.

Әдебиеттер:

1. Акимов В.П., Крикунов Д.Ю., Паршин Д.С. и др.

Возможности использования клеевого метода фиксации сетчатого импланта при лапароскопическом лечении паховых грыж // Таврический медико-биологический вестник. 2018. T.21, №1. С. 7-14.

2. Белоконев В.И., Гогия Б.Ш., Горский В.А., Ермаков Н.А. и др. Паховые и послеоперационные грыжи. Национальные клинические рекомендации по герниологии. Серпухов, 2018; 101 с.

3. Гаар Е.В., Гаар В.Г., Проценко Д.С. и др. Анализ рецидивов паховых грыж после ненатяжной герниопластики по Лихтенштейну // Вятский медицинский вестник. 2018. №3. С.12-13.

4. Климов А.Е., Попов В.С., Бархударов А.А., Юрий A.В. Выбор сетчатого имплантанта для пластики Lichtenstein у мужчин репродуктивного возраста //

Вестник Российского университета дружбы народов.

Серия: Медицина. 2018. 22 (3): 249–57. DOI:

10.22363/2313–0245–2018–22–3-249–257

5. Крайнюков П.Е., Скоробогатов В.М., Черных В.Г., Кулюшина Е.А., Бондарева Н.В. Способ комбинированной аллопластики при косой паховой грыже // Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. 2017. 12 (4–2). С.47–51.

6. Лесников С.М., Павленко В.В., Подолужный В.И., и др. Современная концепция генеза и лечения грыж паховой области (обзор литературы) // Вопросы реконструктивной и пластической хирургии. 2019. №1.

С. 68-75.

7. Поборский А.Н., Дрожжин Е.В., Асутаев Ш.Д.

Анализ «Затраты-полезность» лечения паховых грыж ненатяжными методами // Клиническая и экспериментальная хирургия. 2018. Т.6, №2. С. 20-25.

8. Раимханов А.Д. и др. Результаты хирургического лечения больших и рецидивных паховых грыж с применением ненатяжной герниопластики //

Аллергология и иммунология. 2014. Том15, №1. С.56-57.

9. Раимханов А.Д. и др. Совершенствование способа хирургического лечения больших пахово- машоночных и рецидивных паховых грыж // Сборник научных трудов по итогам международной научно- практической конференции: Актуальные вопросы

медицины в современных условиях. 2016. №3. С.153- 155.

10. Раимханов А.Д. и др. Способ герниопластики при больших и рецидивных паховых грыжах.

Инновационный патент Республики Казахстан № 28996;

МПК A61B 17/00; опубл. 15.10.2014.

11. Собенников И.С., Жиборев Б.Н., Котанс С.Я., Черенков А.А. Диагностика и лечение мужского бесплодия у больных распространенной патологией гениталий и паховой области // Российский медико- биологический вестник им. академика И.П. Павлова.

2017. 25 (3): 460–4. DOI: 10.23888.

12. Харитонов С.В., Родоман Г.В., Харитонов С.С. Особенности интенсивности и локализации боли в раннем послеоперационном периоде у больных с паховыми грыжами после выполнения различных типов герниопластики // Эндоскопическая хирургия. 2019. Т.25,

№2. С.26-34.

13. Andercou O., Olteanu G., Stancu B., et al. Risk factors for and prevention of chronic pain and sensory disorders following inguinal hernia repair // Annali italiani di chirurgia. 2019. Vol.8. Р.442-446.

14. Ates E., Kazici H.G., Amasyali A.S. A rare complication of inguinal hernia repair: Total testicular ischemia and necrosis. Arch Ital Urol Androl. 2019 Mar 29.

91 (1):46–48. DOI: 10.4081/aiua.2019.1.46

15. Benlice C.A., Bilgin I.A., et al. Laparoscopic Totally Extraperitoneal vs Robotic Transabdominal Preperitoneal Inguinal Hernia Repair: Assessment of Short and Long term Outcomes // The International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery. 2020. P.

2111.

16. Demiray O., Gonullu D., Gedik M.L., et al. Effects of suture tecnique on mesh shrinkage // Asian journal of surgery. 2019. Vol.42, №1. Р.224-227.

17. Dong Z., Kujawa S.A., Wang C., Zhao H. Does the use of hernia mesh in surgical inguinal hernia repairs cause male infertility? A systematic review and descriptive analysis // Reprod Health. 2018. Apr 23. 15 (1):69. DOI:

10.1186/s12978–018–0510-y

18. Furtado M., Claus C.M.P., Cavazzola L.T., Malcher F., Bakonyi-Neto A., Saad-Hossne R.

Systemaization of lapaproscopic inguinal hernia repaip (TAPP) based on a new anatomical concept: inverted Y and five triangles. Arq Bras Cir Dig. 2019 Feb 7;32 (1):

e1426.DOI: 10.1590/0102–672020180001e1426

19. Guo W., Hu M., Huang R., Wang H. Hundred years development and future prospect of the material science for hernia // Chinese journal of gastrointestinal surgery. 2018. Vol.21, №7. Р. 828-832.

20. Heymann F., von Trotha K.T., Preisinger C., Lynen-Jansen P., Roeth A.A., Geiger M., et al.

Polypropylene mesh implantation for hernia repair causes myeloid cell-driven persistent inflammation // JCI Insight.

2019 Jan 24;4 (2). pii: 123862. DOI: 10.1172/jci.

insight.123862

21. Huerta S. Inguinal hernia repair in centers of excellence. Hernia. 2019 Jul 5.DOI: 10.1007/s10029–019–

01998–6

22. Ielpo B., Duran H., Diaz E., et al. A prospective randomized study comparing laparoscopic transabdominal preperitoneal (TAPP) versus Lichtenstein repair for bilateral

Original article Science & Healthcare, 2021 (Vol. 23) 6

inguinal hernias // The American Journal of Surgery. 2018.

Vol.216, №1. P.78-83.

23. Ivakhov G., Kolygin A., Titkova S., et al.

Development and evaluation of a novel simulation model for transabdominal preperitoneal (TAPP) inguinal hernia repair // Hernia. 2020. Vol.24, №1. Р. 159-166.

24. Kohl A.P., Andresen K., Rosenberg J. Male Fertility After Inguinal Hernia Mesh Repair A National Register Study. Ann Surg. 2018 Aug. 268 (2): 374–378.

DOI: 10.1097 /SLA.0000000000002423

25. Nyhus L.M., Condon R.E. Hernia // J.B. Lipponcott Company, Philadelphia, -1995.- 615 р.

26. Nyhus L.M. Meshes: benefits and risks //

Springer: Heidelberg. 2004. 469 р.

References [1-12]:

1. Akimov V.P., Krikunov D.Ju., Parshin D.S., i dr.

Vozmozhnosti ispol'zovaniya kleevogo metoda fiksatsii setchatogo implanta pri laparoskopicheskom lechenii pakhovykh gryzh [Possibilities of using the adhesive method of fixation of a mesh implant in laparoscopic treatment of inguinal hernias]. Tavricheskii mediko- biologicheskii vestnik [Tavrichesky medico-biological bulletin]. 2018. T.21, №1. рр. 7-14. [in Russian]

2. Belokonev V.I., Gogija B.Sh., Gorskij V.A., Ermakov N.A., i dr. Pakhovye i posleoperatcionnye gryzhi.

Natsional'nye klinicheskie rekomendatsii po gerniologii [Inguinal and postoperative hernias. National clinical guidelines for herniology] Serpukhov, 2018. 101 р. [in Russian]

3. Gaar E.V., Gaar V.G., Procenko D.S., i dr. Analiz retsidivov pakhovykh gryzh posle nenatyazhnoi gernioplastiki po Likhtenshteinu [Analysis of recurrent inguinal hernias after non-protracted hernioplasty by Liechtenstein]. Vyatskii meditsinskii vestnik [Vyatka Medical Bulletin]. 2018. №3. рр.12-13. [in Russian]

4. Klimov A.E., Popov V.S., Barhudarov A.A., Jurij A.V.

Vybor setchatogo implantanta dlya plastiki Likhtenstein u muzhchin reproduktivnogo vozrasta [The choice of a mesh implant for Lichtenstein plastic surgery in men of reproductive age]. Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Meditsina [Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Medicine]. 2018. 22 (3): 249–57. DOI: 10.22363/2313–0245–2018–22–3-249–

257 [in Russian]

5. Krajnjukov P.E., Skorobogatov V.M., Chernyh V.G., Kuljushina E.A., Bondareva N.V. Sposob kombinirovannoi alloplastiki pri kosoj pahovoj gryzhe [Method of combined alloplasty for oblique inguinal hernia]. Vestnik Nacio- nal'nogo mediko-hirurgicheskogo centra im. N. I. Pirogova [Bulletin of the National Medical and Surgical Center named after N.I. Pirogov.]. 2017. 12 (4–2): 47–51. [in Russian]

6. Lesnikov S.M., Pavlenko V.V., Podoluzhnyj V.I., i dr.

Sovremennaya kontseptsiya geneza i lecheniya gryzh

pakhovoi oblasti (obzor literatury) [Modern concept of genesis and treatment of inguinal hernias (literature review)]. Voprosy rekonstruktivnoi i plasticheskoi khirurgii [Questions of reconstructive and plastic surgery]. 2019. №1.

рр. 68-75. [in Russian]

7. Poborskij A.N., Drozhzhin E.V., Asutaev Sh.D. Analiz

«Zatraty-poleznost'» lecheniya pakhovykh gryzh nenatyazhnymi metodami [Analysis of the "Cost-utility" of treatment of inguinal hernias by non-stretching methods].

Klinicheskaya i eksperimental'naya khirurgiya [Clinical and experimental surgery]. 2018. T.6, №2. рр.20-25. [in Russian]

8. Raimhanov A.D. i dr. Rezul'taty hirurgicheskogo lechenija bol'shih i recidivnyh pahovyh gryzh s primeneniem nenatjazhnoj gernioplastiki [The results of surgical treatment of large and recurrent inguinal hernias with the use of non-protracted hernioplasty]. Allergologiya i immunologiya [Allergology and immunology]. 2014. Tom 15,

№1. рр. 56-57. [in Russian]

9. Raimhanov A.D. i dr. Sovershenstvovanie sposoba khirurgicheskogo lecheniya bol'shikh pakhovo- mashonochnykh i retsidivnykh pakhovykh gryzh [Improving the method of surgical treatment of large inguinal and recurrent inguinal hernias]. Sbornik nauchnykh trudov po itogam mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii: Aktual'nye voprosy meditsiny v sovremennykh usloviyakh [Collection of scientific papers on the results of the international scientific and practical conference: Topical issues of medicine in modern conditions]. 2016. №3. рр.

153-155. [in Russian]

10. Raimhanov A.D. i dr. Sposob gernioplastiki pri bol'shikh i retsidivnykh pakhovykh gryzhakh. Innovatsionnyi patent Respubliki Kazakhstan [A method of hernioplasty for large and recurrent inguinal hernias. Innovation Patent of the Republic of Kazakhstan], №28996. MPK A61B 17/00.

opubl. 15.10.2014. [in Russian]

11. Sobennikov I.S., Zhiborev B.N., Kotans S.Ja., Cherenkov A.A. Diagnostika i lechenie muzhskogo besplodija u bol'nyh rasprostranennoj patologiej genitalij i pahovoj oblasti [Diagnosis and treatment of male infertility in patients with common pathology of the genitals and inguinal region]. Rossiiskii mediko-biologicheskii vestnik im.

akademika I.P. Pavlova [Russian Medico-Biological Bulletin named after academician I.P. Pavlov]. 2017. 25 (3):460–4.

DOI: 10.23888 [in Russian]

12. Haritonov S.V., Rodoman G.V., Haritonov S.S.

Osobennosti intensivnosti i lokalizacii boli v rannem posleoperacionnom periode u bol'nyh s pahovymi gryzhami posle vypolnenija razlichnyh tipov gernioplastiki [Features of the intensity and localization of pain in the early postoperative period in patients with inguinal hernias after performing various types of hernioplasty].

Endoskopicheskaya khirurgiya [Endoscopic surgery]. 2019.

T.25, №2. рр.26-34. [in Russian]

Байланыс ақпараты:

Әуенов Медет Әуенұлы – госпиталды және балалар хируругия кафедрасының ассистенті, «Семей медициналық университеті» КеАҚ. Семей қ., Қазахстан Республикасы.

Почталық индекс: Қазахстан Республикасы, 071400, Семей қ., Абай к. 103.

E-mail: medetaizat15@mail.ru

Телефон: +7775-134-14-86., +7707-655-21-07

Received: 05 October 2021 / Accepted: 23 November 2021 / Published online: 30 December 2021 DOI 10.34689/SH.2021.23.6.014

UDC 616.28-002-411-089

REVIEW OF SURGICAL TREATMENT OPTIONS

Outline

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР