• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

COVID-19 ЖӘНЕ РЕПРОДУКТИТІ ДЕНСАУЛЫҚ

Галия Ж. Билибаева1, Биназир Н. Джусупова2, Лаура Б. Сейдуанова2

1 Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ., Қазақстан Республикасы;

2 Қазақстан-Ресей медициналық университеті, Алматы қ., Қазақстан Республикасы.

Кіріспе. Коронавирус соңғы екі онжылдықта жедел географиялық таралуына байланысты жаһандық денсаулыққа қауіп төндірді. Covid-19 бар жүкті әйелдер жүктіліктің өзін де, коронавирустық инфекцияны да едәуір нашар көтереді. Бір-бірін өзара қиындата отырып, олар ана өлімінің қаупін едәуір арттырады.Вирус зооноздық көзден таралады және тікелей және байланыс арқылы таралады деп саналады.Симптоматикалық фаза қызбамен, жөтелмен және миалгиямен ауыр тыныс жетіспеушілігіне дейін көрінеді. Диагноз кері транскриптазалық ПТР арқылы расталады. COVID-19 емдеу негізінен ұстап турушы емнен және ауыр жағдайларда жасанды өкпе вентиляциясы арқылы жүзеге асырылады. Алдын алу стратегиялары ауруды сәтті оқшаулау және қауымдастықты ұстау кезінде популяциядағы вирустың таралуын азайтуда шешуші рөл атқарады. Вирусты иесінен алып тастауға арналған вакцинаны жасау әлі де қиын.

Мақсаты: COVID-19 жүкті әйелдерде қалай жүретіндігі және оның репродуктивті денсаулыққа қалай әсер ететіндігі туралы әдебиеттерді талдау.

Іздеу стратегиясы: Біз Pubmed, Scopus, Ebscohost, Medline, The Сocrane Library, SpringerLink, Web of Knowledge (Thomson Reuters) дерекқорларындағы әдебиеттерді және орыс, испан және ағылшын тілдеріндегі браузерді тұрақты іздеу арқылы қарастырдық. Сұраныс бойынша кілт сөздермен 48 мақала зерттелді: SARS-CoV-2, COVID- 19, коронавирустық ауру, жүктілік. Оның ішінде 40 мақала соңғы 2 жылда болды. Қосу критерийлері: SARS-CoV-2 расталған жұқтырған жүкті әйелдерге қатысты жағдайлар туралы есептер, түпнұсқа және шолу мақалалары кірді.

Шеттету критерийлері: қаралмаған немесе жарияланбаған есептер, зерттелетін күні мен орны анықталмаған, қайталанатын есептерге күдік, аналық немесе перинаталдық нәтижелер туралы хабарланбаған мақалалар.

Нәтижелер мен тұжырымдар: Әдебиет көздерін талдау барысында SARS-CoV-2 пандемиясының проблемасы маңызды екенін анықтауға мүмкіндік берді. Көптеген емдеу әдістері ұсынылғанымен, қазіргі уақытта COVID-19 ауруын емдеудің немесе SARS-CoV-2 инфекциясының алдын алудың нақты нұсқалары жоқ. Қазіргі уақытта инфекцияны азайтуға мүмкіндік беретін жалғыз тиімді араласу-жүкті әйелдерге арналған карантиндік шаралар және болашақ аналарды вирустан қорғаудың ең сенімді әдісі - вакцинация.

Түйінді сөздер: SARS-CoV-2, COVID-19, коронавирустық ауру, жүктілік, жаңа туған нәрестелер, коронавирустық инфекциядағы клиникалық көріністер, әлемдегі жағдай.

Библиографическая ссылка:

Билибаева Г.Ж., Джусупова Б.Н., Сейдуанова Л.Б. COVID-19 и репродуктивное здоровье // Наука и Здравоохранение. 2021. 6(Т.23). С. 38-46. doi 10.34689/SH.2021.23.6.004

Bilibaeva G.Zh., Dzhusupova B.N., Seyduanova L.B. COVID-19 and reproductive health // Nauka i Zdravookhranenie [Science & Healthcare]. 2021, (Vol.23) 6, pp. 38-46. doi 10.34689/SH.2021.23.6.004

Билибаева Г.Ж., Джусупова Б.Н., Сейдуанова Л.Б. COVID-19 және репродуктиті денсаулық // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2021. 6 (Т.23). Б. 38-46. doi 10.34689/SH.2021.23.6.004

Введение

Коронавирус (CoV) происходит от слова «корона», что на латыни означает «корона» [3]. Он вызывает ряд инфекций дыхательных путей человека, от легкой простуды до тяжелого респираторного дистресс- синдрома. Нынешняя новая болезнь CoV, также

называемая тяжелым острым респираторным синдромом (SARS)-CoV-2, и коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19), представляет собой новую глобальную угрозу для здоровья [4]. Эпидемия COVID- 19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года и с тех пор, в первые месяцы, быстро

Обзор литературы Наука и Здравоохранение, 2021 6 (Т.23)

распространилась на Таиланд, Японию, Южную Корею, Сингапур и Иран [4,5,6]. За этим последовало широкое распространение вируса по всему миру, включая Испанию, Италию, США, ОАЭ и Великобританию [5].

Одной из наиболее актуальных тем в настоящее время является инфекция, вызванная новым коро- навирусом SARS-CoV-2, которая сегодня приобретает не только медицинское, но и, безусловно, социальное значение. Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 г. объявлена пандемия COVID-19.

Новый коронавирус 2019 года, известный как вирус короны 2 тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2), вызывает коронавирусное заболевание 2019 года (COVID-19), которое возникло в Ухане, Китай и быстро распространилось по всему миру. По состоянию на 14 февраля 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 108 246 992 случая заражения COVID-19 в мире, из которых 2 386 717 умерли. SARS-CoV-2 является членом семейства Coronaviridae в пределах рода бета- коронавирусов. По исследованиям ученых, что другие бета-коронавирусы, такие как SARS-CoV и коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS- CoV), были ответственны за неблагоприятные исходы во время беременности [6].

Коронавирусы (CoV), включая тяжелый острый респираторный синдром (SARS-Co-V, ближневосточный респираторный синдром (MERS)-CoV, hCoV-HKU1 и hCoV-OC43, относятся к числу известных зоонозных вирусов, вызывающих респираторные и желудочно- кишечные инфекции у людей [7], самым последним из которых был обнаружен SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, как и его предшественники SARS-CoV и MERS-CoV, является высокопатогенным и летальным, вызывая тяжелую пневмонию, острый респираторный дистресс- синдром (ARDS), полиорганную недостаточность и смерть [ 8].

Известно, что MERS и SARS вызывают неблагоприятные исходы беременности, включая выкидыш, недоношенность, задержку роста плода и материнскую смерть [9]. Беременным женщинам с респираторным заболеванием COVID-19 следует уделять первоочередное внимание из-за риска осложнений. Пока нет доказательств того, что беременные женщины более восприимчивы к COVID- 19, чем население в целом, [10] но беременность, тем не менее, является фактором риска увеличения заболеваемости и смертности при вспышках гриппа [11]. Требуется систематический скрининг подозреваемой инфекции во время беременности с длительным наблюдением за подтвержденными случаями [12] хотя осуществимость таких мер - учитывая часто легкие симптомы, отсутствие наборов для тестирования и т. д. - сомнительна. Беременные женщины сталкиваются с особыми проблемами из-за их обязанностей на рабочем месте, как опекунов детей и других членов семьи, а также их потребности в регулярном контакте со службами родовспоможения и клиническими учреждениями, где риск заражения выше [13].

Для эффективного управления ситуацией, несомненно, необходимы функционирующие системы

здравоохранения с хорошими ресурсами. Вспышка уже создает значительную нагрузку на службы здравоохранения в развитых странах. Рекомендации только для служб охраны материнства, чтобы ограничить контакт беременных женщин с больными, обеспечивая при этом получение женщинами необходимой помощи, означают выявление потенциальных случаев до поступления в пункты медицинского обслуживания, откладывание плановых посещений и использование строгих мер изоляции и инфекционного контроля для ограничения передачи инфекции. [14]. В системах здравоохранения с низким уровнем ресурсов выполнение этих рекомендаций не всегда возможно. Борьба с COVID-19 может создать дисбаланс в предоставлении медицинских услуг, нарушить повседневную работу основных служб и потребовать перераспределения дефицитного медицинского персонала в рамках медицинских служб.

Сильнее всего могут пострадать службы неотложной помощи в области охраны материнского и репродуктивного здоровья, поскольку в зонах изоляции ограничены возможности для оценки и оказания помощи роженицам и новорожденным.

На сегодняшний день не существует специфического лечения COVID-19, в том числе у беременных. Первоначально следует отметить, что ВОЗ, RCOG, RANZCOG не выделяют беременных в группу высокого риска инфицирования SARS-CoV-2 [6,8]. Однако адаптационные изменения, характерные для беременности, такие как увеличение объема циркулирующей крови, повышение потребности в кислороде, а также определенные иммунологические изменения могут способствовать высокой восприимчивости к инфекциям и увеличению риска развития осложнений. Более того, необходимо учитывать опыт предыдущих эпидемий коронавирусных инфекций - SARS и MERS. Так, во время эпидемии SARS (тяжелый острый респираторный дистресс- синдром) в 2002-2003 гг. отмечены случаи материнской смертности, самопроизвольные выкидыши в первом триместре, задержка внутриутробного развития плода, преждевременные роды [22]. Во время эпидемии MERS (ближневосточный респираторный синдром) в 2012г.

зарегистрированы случаи материнской и перинатальной смертности, преждевременные роды [16].

С постоянным появлением новых данных происходит все большее понимание механизмов развития заболевания. Хотя исследования о влиянии COVID-19 на беременность расширяются, остается еще много нерешенных вопросов. Данные о COVID-19 и его воздействии как на мать, так и на плод или новорожденного все еще скудны, и потенциальный риск вертикальной передачи является серьезной проблемой.

Хорошо известно, что беременные женщины, как правило, уязвимы к инфекциям; поэтому как беременные женщины, так и новорожденные должны рассматриваться в группе риска по COVID-19.

Цель исследования: анализ литературы по вопросу течения COVID-19 у беременных, и его влияние на репродуктивное здоровье.

Стратегия поиска. Проведен обзор литературы по базам данных Pubmed, Scopus, Ebscohost, Medline, The

Сocrane Library, SpringerLink, Web of Knowledge (Thomson Reuters) и через обычный поиск браузера на русском, испанском и английском языках. Изучено 46 статей по запросу с ключевыми словами: SARS-CoV-2, COVID-19, коронавирусное заболевание, беременность, новорожденные. Из них 40 статеи были за последние 2 года.

Критерии включения: отчеты о случаях заболевания, оригинальные и обзорные статьи о беременных женщинах с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2. Критерии исключения: не рецензированные или неопубликованные отчеты, неустановленная дата и место проведения исследования, подозрение в дублировании отчетов и незарегистрированные материнские или перинатальные исходы.

Результаты поиска и обсуждение.

Клинические особенности течения коронавирусной инфекции COVID-19 в период беременности

Во всем мире активно изучаются аспекты патогенеза, возможные методы профилактики, диагностики и лечения новой инфекции. Несомненно, важнейшими и волнующими мировое сообщество вопросами являются специфическая профилактика и разработка вакцины против COVID-19, а также потенциальное влияние этой инфекции на течение беременности и внутриутробное развитие плода.

Диагностика COVID-19 проводится на основании клинического обследования, данных эпидемиологического анамнеза и лабораторных исследований. Эпидемиологический анамнез включает наличие зарубежных поездок за 14 дней до дебюта симптомов, а также наличие контактов за последние 14 дней с лицами, подозрительными на инфицирование SARS-CoV-2, или лицами с лабораторно подтвержденным COVID-19.

Анатомические и физиологические изменения дыхательной системы, а также иммунологическая и гормональная адаптация во время беременности в совокупности делают их более уязвимыми для определенных инфекций, включая SARS-CoV-2 [17,18].

Анатомические и физиологические изменения в дыхательной системе матери включают расслабление реберных связок, подъем диафрагмы и снижение функциональной остаточной емкости (FRC) легких, вызванное действием прогестерона, и, следовательно, неэффективное очищение дыхательных путей [19].

Несоответствие функциональной вентиляции и перфузии как следствие снижения FRC также увеличивает тяжесть респираторной инфекции. Кроме того, иммунологическая модуляция за счет физиологического сдвига в доминирующую среду Th2 и ослабление иммунитета, опосредованного Th1- клетками, во время беременности увеличивает риски вирусных инфекций. Это не только влияет на скорость выведения вируса, но и ускоряет прогрессирование заболевания [20].

Систематический обзор, проведенный Di Mascio и др., по оценке и сравнению акушерских исходов при комбинированных коронавирусных инфекциях (SARS, ближневосточный респираторный синдром и SARS-

CoV-2), показал, что только SARS-CoV-2 приводил к более высоким показателям преждевременных родов (24,3% [95% ДИ, от 12,5% до 38,6%] для гестации <37 недель и 21,8% [95% ДИ, от 12,5% до 32,9%] для гестации <34 недель), преэклампсия (16,2% [95% ДИ, 4,2 % до 34,1%]) и CD (83,9% [95% ДИ, от 73,8% до 91,9%]) [21].

В исследовании, проведенном Чен и соавт., с участием 324 беременных с COVID-19, показано что 14% матерей с тяжелой пневмонией нуждались в интенсивной терапии, в общей сложности были анализированы 9 случаев материнской смерти, 4 случая самопроизвольного аборта, 4 случая внутриутробной смерти плода и 3 случая неонатальной смерти [15].

D. Liu и соавт, провели исследование, в котором было проанализировано течение COVID-19 у беременных женщин, находящихся в клинике города Ухань (Китай) в период с 20 января по 10 февраля 2020 г. Все 15 беременных женщин с пневмонией COVID-19 в исследовании имели клинические проявления и КТ- признаки легкой пневмонии. У всех новорожденных не было обнаружено инфекции SARS-CoV-2. Было показано, что беременность и роды не усугубляли тяжести пневмонии COVID19 [23].

Исследование, проведенное Bloise et al. (2020) показали, что ACE2 и TMPRSS2 по-разному экспрессируются на разных сроках беременности. Они отметили, что экспрессия ACE2 и TMPRSS2 в плаценте отрицательно коррелировала с гестационным возрастом, при котором уровни их экспрессии снижались от первого триместра до второго триместра плаценты [24]. Авторы пришли к выводу, что первый триместр беременности, возможно, был более уязвим для трансплацентарной передачи SARS-CoV-2, чем на более поздних сроках беременности.

H. Chen с соавт. (2020) сообщают о 9 случаях инфекции SARS-CoV-2 у беременных в III триместре гестации. У всех 9 беременных коронавирус SARS-CoV- 2 был обнаружен методом ПЦР в мазке из ротоглотки.

Возраст женщин составлял 26–40 лет, срок гестации – 36–39 нед. Отсутствует сопутствующая патология сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, гипертония. У 3 женщин выявлен грипп, гестационная гипертензия с 27-й недели и умеренная преэклампсия на 31-й неделе беременности. При поступлении у 7 женщин отмечена лихорадка, у 4 – кашель, у 3 – миалгия, у 2 – боль в горле, у 2 – недомогание, у 1 – диарея. В клинических и биохимических анализах крови наблюдались следующие изменения: у 6 – повышение уровня СРБ, у 5 – лимфопения, у 3 – увеличение содержания АЛТ и АСТ. По данным КТ грудной клетки характерные для COVID-19 поражения легких в виде инфильтратов с феноменом «матового» стекла обнаружены у 8 пациенток. Преждевременные роды - у 4 беременных: в 2 случаях наблюдался дистресс плода и в 2 – преждевременный разрыв плодных оболочек.

О тяжелой пневмонии или материнской смертности не сообщалось. Во всех наблюдениях проведено оперативное родоразрешение. Масса тела при доношенном сроке у 2 из 4 детей, составила менее 2500

Обзор литературы Наука и Здравоохранение, 2021 6 (Т.23)

г, от матери с преэклампсией рожден ребенок массой 1880 г. Все дети родились без признаков асфиксии [25

].

Кроме того, Huang с соавт. (2019) в своем систематическом обзоре показали, что уровень выявления положительных результатов на SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки, пуповинной крови, плаценте, амниотической жидкости и серологических исследованиях сохраняется (колеблется от 0 до 7,7%) [27]. Возможно, существует еще одно альтернативное проникновение SARS-CoV-2 в клетки плаценты за пределами ACE2. В качестве альтернативы возможно, что наличие недиагностированной /бессимптомной/

сопутствующей инфекции половых путей, нарушает плацентарный барьер и позволяет вирусу проникать в амниотическую полость.

W. Liu с соавт. (2020) сообщают о 3 случаях инфицирования беременных SARS-CoV-2 с лихорадкой и характерными изменениями по данным КТ органов грудной клетки. У 34-летней женщины с гипотиреозом лихорадка сохранилась до госпитализации в акушерский стационар. По данным КТ органов грудной клетки выявлена двухсторонняя инфильтрация легких.

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен методом ПЦР в мазке из зева, а также в кале пациентки.

Родоразрешение проведено на 40-й неделе гестации путем операции кесарева сечения по поводу хронического дистресса плода, хориоамнионита.

Околоплодные воды были окрашены меконием. Плод массой тела 3250 г родился без признаков асфиксии [27].

У другой 34-летней женщины без отягощенного соматического анамнеза на 37-й неделе беременности обнаружена лихорадка, по данным КТ органов грудной клетки установлено двухстороннее поражение легких по типу «матового» стекла, а также очаги инфильтрации в нижней доле слева и в средней доле справа. В мазке из ротоглотки методом ПЦР обнаружен коронавирус SARS-CoV-2. Пациентка родоразрешена на сроке гестации 38 нед 4 дня, родился живой ребенок массой тела 3250 г без признаков асфиксии. В образцах крови, мочи и фекалий новорожденного методом ПЦР коронавирус SARS-CoV-2 не был обнаружен [29].

Было показано, что у некоторых пациентов с тяжелой формой COVID-19 наблюдалась воспалительная реакция (цитокиновый шторм), которая коррелировала с критическими и фетальными заболеваниями. Однако остается неясным, может ли нормальная иммуносупрессия во время беременности повлиять на возникновение и интенсивность этого ответа. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что беременность и роды не привели к значительному ухудшению клинических симптомов COVID-19, и большинство инфицированных матерей выздоровели без осложнений [30].

Сию Чен и др. описали клинические особенности у пяти беременных, инфицированных SARS-CoV-2. Они показали, что во всех пяти случаях после родов визуализация грудной клетки была необычной с общими признаками инфекции дыхательных путей, включая усталость и субфебрильную температуру, которые не наблюдались до родов. У этих пациентов не было симптомов кровохарканья, одышки, тошноты и

рвоты [31]. Другое исследование, проведенное на 13 беременных женщинах с инфекцией SARS-CoV-2, показало, что в 10 (77%) случаях лихорадка сопровождалась одышкой у 3 (23%) [32].

Данные Raoult показали, что у беременных женщин, у которых развилась пневмония COVID-19, примерно такая же частота госпитализаций в отделение интенсивной терапии (ОИТ), как и у небеременных, но был замечен повышенный риск преждевременных родов и кесарева сечения из-за состояния матери.

Первоначальный отчет из США в феврале-марте 2020 года показал, что 4 из 143 беременных пациенток с COVID-19 были госпитализированы в отделение интенсивной терапии. Эти данные не продемонстрировали более высокого риска тяжелой формы COVID-19 среди беременных [33].

X. Wang с соавт. (2020) описали случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 беременной в возрасте 28 лет на сроке гестации 30 нед.

При поступлении в клинику пациентка предъявляла жалобы на лихорадку в течение 1 нед. В мазке из ротоглотки коронавирус SARS-CoV-2 не было обнаружено, однако через 4 дня от момента госпитализации в мокроте вирус все-таки был найден.

На КТ органов грудной клетки выявили очаги субплевральной инфильтрации в левом легком, справа – очаги по типу «матового» стекла. Пациентка была переведена в отделение интенсивной терапии, где она находилась в изоляции. На 3-й день госпитализации пациентка отметила уменьшение шевелений плода, по данным кардиотокографии (КТГ) обнаружено отсутствие вариабельности базального ритма. Пациентка родоразрешена путем операции кесарева сечения.

Родился живой плод массой тела 1830 г без признаков асфиксии. В образцах плацентарной ткани, околоплодных вод, пуповинной крови, содержимого желудка, мазке из ротоглотки у плода методом ПЦР коронавирус SARS-CoV-2 не обнаружен. Анализ был отрицательным и через 4 дня при повторном исследовании. На 7-е и 9-е сутки после родов у пациентки, а также у новорожденного в мазках из ротоглотки коронавирус SARS-CoV-2 не обнаружено [34].

Вместе с тем D. Sutton с соавт. (2020) в Нью-Йорке выявили 33 пациентки на доношенных сроках беременности, инфицированных SARS-CoV-2, и у 29 из них отсутствовала клиническая симптоматика [35].

В когортном исследовании Ху и др., проведенном в США, из 241 беременной женщины с положительным результатом на инфекцию SARS-CoV-2 у 63 (26,1%) было тяжелое заболевание, у 12 (5%) было критическое состояние, а у других осталось бессимптомное течение.

Всего 17 женщин (7,1%) были госпитализированы в отделение интенсивной терапии и 9 женщин (3,7%) были интубированы во время родов. В ходе этого исследования о материнской смерти не сообщалось [36].

Систематический обзор Van

,

показал, что высокий индекс массы тела (ИМТ), возраст матери, хроническая гипертензия и ранее существовавший диабет были связаны с обострением COVID-19 во время беременности. Кроме того, основное состояние

здоровья беременных женщин увеличивало частоту госпитализаций в отделение интенсивной терапии и потребность в инвазивной вентиляции легких. 95% ДИ 1,53 (0,53–4,41) [37]. В когортном исследовании, проведенном в США и Швеции, было показано, что ранее существовавшие заболевания легких и диабет были тесно связаны с тяжелой формой COVID-19 у беременных [38].

Влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на течение и исходы беременности.

Wong S.F и др. сообщили, что в первом триместре беременности у четырех из семи беременных женщин с атипичной пневмонией в первом триместре были самопроизвольные выкидыши, а у двух - прерывание беременности по желанию. Есть только одно сообщение о беременной женщине с MERS, которая поступила на 6 неделе беременности. В настоящее время нет данных об инфекциях COVID-19 в первом триместре, поэтому влияние COVID-19 на плод в первом триместре неизвестно [39].

Walker K.F и др. предположили, что во втором триместре беременные женщины с атипичной пневмонией имеют более высокий уровень материнской смертности, интубации и госпитализации, чем небеременные женщины с атипичной пневмонией, но передачи вируса младенцу не произошло. Сообщалось также о других осложнениях, таких как выкидыш, преждевременные роды и небольшие для гестационного возраста новорожденные [40].

Исследования, проведенные Weiss S.R и др., показали, что среди 32 беременных пациенток с COVID- 19, семь (22%) не имели симптомов, а двое (6%) были госпитализированы в отделение интенсивной терапии.

Кесарево сечение, вагинальные роды и преждевременные роды произошли в 27 (84,3%), 2 (6,25%) и 15 (47%) случаях соответственно. Кроме того, сообщалось об одном случае мертворождения и одном случае неонатальной смерти. Кроме того, в Швейцарии был зарегистрирован случай выкидыша во втором триместре беременности у женщины с инфекцией SARS-CoV-2. Представленные данные показали, что перинатальная смерть не была напрямую связана с инфицированием плода или новорожденного SARS- CoV-2 [41].

В ряде исследований многих ученых сообщается о высоких показателях преждевременных родов, если была указана причина преждевременных родов, все они были ятрогенными из-за ухудшения состояния матери.

И, наоборот, данные наблюдений ученых из Ирландии и Дании показали резкое снижение показателей преждевременных родов на уровне популяции во время пандемии COVID-19, причина которой неясна [42].

Является ли инфекция COVID-19 независимым фактором риска преждевременных родов, еще не установлено, и это важная область для будущих исследований.

Особенности течения COVID-19 у новорожденных

Очень мало опубликовано работ с описанием течения COVID-19 у новорожденных. В найденных исследованиях говорят о том, что, во-первых, отмечено очень малое число случаев инфицирования

новорожденных, а во-вторых, что новорожденные переносят заболевание сравнительно легко и без существенных осложнений. В работе D. Chen и соавт.

был описан случай заражения ребенка SARS-CoV-2 от матери в г. Ухань (Китай) [43].

В исследованиях Woo и др. сравнивающих беременных женщин, которые плохо себя чувствовали с подтвержденным заболеванием COVID-19, и здоровые беременные, также беременные SARS-CoV-2- отрицательный, не было выявлено значительных различий в частоте неблагоприятных исходов у новорожденных. Тринадцать исследований тестировали новорожденных на SARS-CoV-2, и только три исследования выявили положительные случаи. Даже когда у новорожденных был положительный результат на SARS-CoV-2, они в основном протекали бессимптомно [43]. В трех исследованиях сообщалось о неонатальной смерти. В двух из них причина не была установлена.

Xu J. и др. сообщили об одном новорожденном с повышенным уровнем антител IgM к SARS-CoV-2 через два часа после рождения от матери с COVID-19.

Результаты тестов ОТ-ПЦР в реальном времени на SARS-CoV-2 на мазках из носоглотки этого младенца неоднократно были отрицательными в течение 15 дней после рождения. Поскольку тест ПЦР не проводился на их околоплодных водах или плаценте, они не смогли подтвердить вертикальную передачу SARS-CoV-2 [44].

В большинстве исследований, посвященных неонатальным исходам, серьезных неблагоприятных исходов у новорожденных, рожденных от матерей, инфицированных SARS-CoV-2, не наблюдалось [45].

По исследованиям Шаймерденова и др.

результатами анализа исследований аспектов клинического течения COVID-19 явились: 15% имели тяжелое течение инфекции, 5% – критическое, 80% – легкое и среднетяжелое течение, систематический обзор, включающий 18 исследований (114 беременных) показал, что частыми симптомами у женщин в период гестации были: лихорадка (87,5%) и кашель (53,8%).

Также встречались усталость (22,5%), миалгия (16,3%), диарея (8,8%), одышка (11,3%), боль горле (7,5%) [2].

По исследованиям С.Б. Маукаевой и соавт. у большинства беременных COVID-19 протекало в третьем триместре, преимущественно в среднетяжелой форме [1].

Сообщается, что беременные женщины с ОРВИ имеют высокий уровень выкидышей. Следовательно, на данном этапе нельзя исключить повышенный риск выкидыша у женщин с COVID-19 из-за отсутствия данных о заражении COVID-19 в первом триместре. У женщин с COVID-19 и продолжающейся беременностью целесообразно наблюдение за ограничением роста плода, учитывая, что ограничение роста плода наблюдалось при большинстве продолжающихся беременностей с SARS [46].

Женщинам с SARS и MERS чаще всего показано кесарево сечение из-за гипоксии плода. В настоящее время нет доказательств вертикальной передачи какого-либо другого коронавируса. Кроме того, SARS- CoV-2 не был обнаружен в околоплодных водах, пуповинной крови, мазках из горла новорожденных или

Обзор литературы Наука и Здравоохранение, 2021 6 (Т.23)

грудном молоке. Следовательно, способ родоразрешения должен зависеть от акушерских показаний, а не от COVID-19.

Текущие знания о COVID-19 ограничены, и имеют как сходства, так и различия с SARS и MERS. Во время пандемии COVID-19 необходимы тщательный мониторинг матери и плода и меры по предотвращению неонатальной инфекции.

Заключение

В настоящее время беременные не относятся к группе высокого риска COVID-19, однако по опыту прошлых эпидемий необходимо быть настороженными в отношении возможного тяжелого течения этой инфекции у беременных. В группу высокого риска входят беременные с экстрагенитальными заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями органов дыхательной системы (пневмонией, бронхиальной астмой), диабетом, аутоиммунными заболеваниями, опухолями), оперативными вмешательствами в анамнезе, отягощенным акушерским анамнезом, беременные во втором и, особенно, в третьем триместре

.

Однако имеющийся предыдущий опыт, основанный на наблюдении за течением SARS, MERS и других респираторных инфекций у беременных, позволяет предположить, что у беременных может быть тяжелое клиническое течение.

У пациенток с Covid-19 беременность протекала тяжелее, значительно чаще возникали осложнения, угрожающие не только здоровью, но и жизни матери и ребенка. Серьезные вторичные инфекции на фоне Covid-19 развивались в три раза чаще, а в реанимацию беременные пациентки с коронавирусом попадали чаще в целых пять раз.

Современные данные позволяют говорить о том, что COVID-19 может усугублять течение беременности:

COVID-19 может вызывать респираторный дистресс- синдром, приводить к преждевременным родам и выкидышу. Существует проблема отделения осложнений при тяжелой беременности из-за сопутствующих заболеваний, например, в случае преэклампсии, от осложнений, вызванных COVID-19.

Исследованиями подтверждено, что, у 47% женщин, госпитализированных в связи с COVID-19, беременность чаще заканчивалась преждевременными родами, вследствие чего у новорожденных чаще наблюдались разного рода осложнения - такие как, как недоразвитость легких, кровоизлияния в головной мозг, нарушение зрения.

Убедительные данные о возможности вертикальной передачи коронавируса SARS-CoV-2 от матери к плоду, а также возможности инфицирования новорожденного через грудное молоко отсутствуют. Этот факт необходимо учитывать при выборе метода родоразрешения.

По мнению многих авторов: самый надежный способ защитить будущих матерей от вируса – вакцинация.

Вакцинация от коронавируса способна защитить здоровье беременной женщины и ее будущего малыша.

По данным российских ученых доказательств

негативного влияния прививки на беременность и ребенка не выявлено.

Вклад авторов. Все авторы принимали равносильное участие при написании данной статьи.

Конфликт интересов - не заявлен.

Данный материал не был заявлен ранее, для публикации в других изданиях и не находится на рассмотрение другими издательствами.

Финансирование - При проведении данной работы не было финансирования сторонними организациями и медицинскими представителями.

Литература:

1. Маукаева С.Б., Исабаева Э.К., Исабекова Ж.Б., Ертуганова Б.М., Бақытбек Т.Б., Нұрлан А.Т.

Клинические особенности COVID-19 у беременных //

Сборник материалов республиканской научно- практической конференции с международным участием

«Life after COVID-19», посвященной 30-летию независимости Республики Казахстан 23-24 апреля 2021 г. Алматы, С. 67-78

2. Шаймерденова Г.Г., Абуова Г.Н., Абдраманова А.А., Садыбек У.А., Толеген А.Н. Особенности COVID- 19 у беременных // Сборник материалов республиканской научно-практической конференции с международным участием «Life after covid-19», посвященной 30-летию независимости республики Казахстан 23-24 апреля 2021 г. Алматы, С. 57-61

3. Amirchaghmaghi E., Taghavi S.A., Shapouri F., Saeidi S., Rezaei A., Aflatoonian R. The role of Toll-like receptors in pregnancy. Int J Fertil Steril 7: 147–154, 2013.

[PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

4. Al-Haddad B.Js., Jacobsson B., Chabra S., Modzelewska D., Olson E.M., Bernier R., Enquobahrie D.A., Hagberg H., Östling S., Rajagopal L., Adams Waldorf K.M., Sengpiel V. Long-term risk of neuropsychiatric disease after exposure to infection in utero. JAMA

Psychiatry 76: 594–602, 2019.

doi:10.1001/jamapsychiatry.2019.0029. [PMC free article]

[PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

5. Alhusen J.L., Ray E., Sharps P., Bullock L. Intimate partner violence during pregnancy: maternal and neonatal outcomes. J Womens Health (Larchmt) 24: 100–106, 2015.

doi:10.1089/jwh.2014.4872. [PMC free article] [PubMed]

[CrossRef] [Google Scholar]

6. Ahmed I., Azhar A., Eltaweel N., Tan B.K. First COVID-19 maternal mortality in the UK associated with thrombotic complications. Br J Haematol 190: e37–e38, 2020. doi:10.1111/bjh.16849. [PMC free article] [PubMed]

[CrossRef] [Google Scholar]

7. Abdoli A., Falahi S., Kenarkoohi A., Shams M., Mir H., Jahromi MAM. The COVID-19 pandemic, psychological stress during pregnancy, and risk of neurodevelopmental disorders in offspring: a neglected consequence. J Psychosom Obstet Gynaecol 41: 247–248, 2020.

doi:10.1080/0167482X.2020.1761321. [PubMed] [CrossRef]

[Google Scholar]

8. Bergsbaken T., Fink S.L., Cookson B.T. Pyroptosis:

host cell death and inflammation. Nat Rev Microbiol 7: 99–

109, 2009. doi:10.1038/nrmicro2070. [PMC free article]

[PubMed]

Outline

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР