• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

K ның ұзақ

In document Х А Б А Р Ш Ы С Ы (бет 189-192)

ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

III. K ның ұзақ

өте маңы ханизмі р бағалау ж pps.narxoz жүйеге ке

Осы далануға порталы м растаушы ды. Себеб І. K

ымен қатар, ерсоналды б

ту. Авторларм

PI жүйесінд штеріннің ү н жұмыскер рдің лауазым

ны шешуге жұмыскерл ты жəне жұ ты көрсеткіш

ПҚ-ны ғылы проблемасы лданыстағы

бөліп қарат у-əдістемелік

лыми қызме іби даму;

бие жұмыст арыдағы қы ды. Біз тек “ лғыТаңдаулы

жылға дейін тік тілді, яғ ліктілігін көт KPI жүйесін

мерзімді ст ызды келісті ретінде тек жүйесі жедел

z.kz, 3 жылд елтіруді ұсы

порталға КР үлкен септі менавтомат ы құжаттард бі оқытушыл

KPI жүйесі

ІІ. ОПҚ-

жоғарыда бағалау жүй

5-сурет – Нар мен құрастыры

егі көрсетк үлгісі жалпы

рлердің мақ мы мен дəре

болады деп еріне əзірле ұмыскерлері штердің үлгі ыми дəреже ынұйымдағы

бағалау жү тыруды ұсын

к қызмет;

т;

тары.

ызмет бағыт

“Кəсіби дам ы KPI страт н 50-60%-ы ғни қазақ тіл

теру. Аталға автоматт тратегиясын іру механиз

автоматтан л жəне нақт дан астам п ынамыз.

РІ жүйесін б ігін тигізеді ттандырылға

ы екі порта лар бағалауғ індегі көрс бағыт

-на ғылыми

ІІ

аталған пр есін жетілді

рхоз университ ылған.

кіштерді на ы түрде жа қсатты əртүр ежесіне қар п есептейміз еуі тиіс. Бір інің басым ісін оқытуш есіне байлан

ы көрсеткіш үйесіндегі к намыз. Олар

ттары бізді му” бағытын

тегиясының ағылшын ті лін, əлемдік ан қызметте тандыру. KP н бөлімшеле

змін қалып ндырылғанн ты жұмыс іс пайдаланыл

біріктіріп қо і жəне де қа ан КРІ жүй алға енгізген

ға қажетті м сеткіштерді ттарға бөлу

и дəрежесін əзірле

І. KPI жүйе

облемалард ірудің 5-сур

тетінде KPI жү

ақты сарала асалғандықт рлі дəрежед ай стандарт з. Стандартт рақ біз уни бөлігі оқыт шы-профессо нысты үлгіл штер жүйесін

көрсеткіште р:

ің универси н қосымша

6 тармағын ілін игеруін к тіл-ағылш ердің бəрі құ PI жүйесі же ер мен жұмы птастырады.

нан кейін б стеуі мен жү лып отырған

олданысқа е аражатты үн йесін бірікті ннен гөрі ол мəліметтерді

і нақты сар у

не байланы еу

есін автома

ды шешу ма ретте көрсет

үйесін жетілдір

анған бағыт тан, көрсет де қоюына а тты көрсеткі ты көрсеткіш иверситтетті тушы- проф орлық құрам

ерін əзірлеу н декомпози ерді жинақт

итетте тек қосуды ұсы на байланыс не жағдай ж

ын тілін иг ұжаттармен едел басқар ыскерлердің

Бірақ қазі болуы мүмк үйені автом нпорталдағы енгізу бізге немдеуге мү іру арқылы ларды бір п і есеп беру п раланған

ысты үлгіле

аттандыру

ақсатында б тілген бағыт

ру бағыттары.

ттарға бөлу ткіштердің

алып келді.

іштерді енгі штерді əр бө

ің басты қы фессорлық қ

мы үшін əзір у. Нақты сар

ициялау арқ тап төменде

қана жалп ынып отырм

сты ОПҚ-м асайды. «Кə геруін жүкте н міндетті тү у құралы бо ң қысқа мер іргі бағалау кін. Сол үш маттандыру ы есеп беру ең бастысы үмкіндік бер ы оқытушыл

порталға енг порталына е ерін

біз Нархоз ттарын ұсын

лу. Тиімділік нақты саны Көрсеткіш ізу арқылы т өлімше басш ызметі білім құрамы болғ

рленуі қаже раланған бағ қылы шешуг егі қызмет б

пылама түр мыз. Бұл ба мен бітіруші

əсіби даму»

еу жəне əр үрде расталу

олып табыл рзімді міндет у жүйесі ба шін біз қолд

мақсатында уімен KPI-ды ы уақытты т

реді. Біз pps лар бағалауғ гізген тиімд енгізеді.

универси- намыз.

ктің басты ының жоқ штерді қыз-

туындаған шылары өз м берумен ғандықтан, ет.

ғыттардың ге болады.

бағыттары

де жүзеге ағыт 2015- і түлектер-

» бағытына маманның уы қажет.

луы, ұйым- ттері үшін асқару ме-

даныстағы аОПҚ-ның ыбірыңғай тиімді пай-

s.narxoz.kz ға қажетті дірек бола-

Нархоз университетінің персоналды бағалау жүйесін жетілдіру жолдарына KPI-ды персонал- дардың лауазымына байланысты стандартты үлгілерін əзірлеу мен енгізу жəне ОПҚ-ның есеп беру портал базасында KPI-ды автоматтандыру жайлы ұсынысымыз, Нархоз университетіндегі KPI жүйесін жүзеге асырудағы анықталған проблемаларды шешуге, сонымен қатар, университеттің даму стратегиясына жеке жұмыскерлердің көрсеткіштерін байланыстыруды күшейтуге мүмкіндік береді.

Қорытындылай келе, KPI жүйесін енгізу мен əзірлеу еңбекті, уақытты,назарды, қаржылық жəне қаржылық емес шығынды көп қажет ететін жəне ұйымды айтарлықтай өзгертетін үрдіс. Кез- келген жобадағыдай, көрсеткіштер жүйесін енгізуде қызметтің мақсатын анықтауға, уақыт шектеу- лігі, жұмыскерлердің қызығушылық танытпауы, құжаттардың болмауы жəне нысанның толық қалыптаспағандығына байланысты қиындықтар мен проблемалар қоса жүреді. Нархоз универси- тетінде KPI-ды енгізу мен жүзеге асыруда осындай проблемалардың бірнешеуіне тап болған. Біз бұл проблемаларды Нархоз университетіндегі ішкі нормативтік құжаттардықарастыру, Алматы қаласы бойынша өзге жорғы оқу орнындарындағы бағалау жүйелерімен салыстыру жəне сол университет жұмыскерлерінен сауалнама жүргізу арқылы анықтадық.Оларды атап өтетін болсақ:

1. Нақты сараланған бағыттардың жоқтығы.

2. Көрсеткіштердің нақты санының жоқ болуы, қызметкердің мақсатты əртүрлі дəрежеде қойып, сол мақсатты орындауы.

3. Қызметкерлердің өздерінің алдына қойған мақсаттары Нархоз университетінің страте- гиялық жəне тактикалық мақсаттарына жетуіне бағытталмаған.

Аталған проблемаларды шешу мақсатында біз келесідей ұсыныстарды ұсынамыз:

- Бағалау жүйелеріндегі көрсеткіштерді сараланған бағыт бойынша, яғни оқу-əдістемелік қызмет, ғылыми қызмет, кəсіби даму, тəрбие жұмыстары сияқты қызмет бағыттарына бөліп қарас- тыруды;

- Қолданыстағы бағалау жүйесінде қызметкерлер мен оқытушылар алдына мақсатты өздері қойды. Соның нəтижесінде, алдына қойған мақсаттарының саны, көлемі мен орындалу күрделгі жағынан əртүрлі болды жəне жұмыскерлер арасында түсінбеушілік пен əділетсіздікті туындатты.

Туындаған проблеманы шешу үшін, оқытушы-профессорлық құрамына көрсеткіштерді ғылыми дəрежесі бойынша стандартты көрсеткіштерді əзірлеуді ұсындық.Тек ОПҚ-ға ғана стандартты көрсеткіштерді ұсыну себебі, университеттің басты қызметі білім берумен жəне жұмыскерлерінің басым көпшілігі ОПҚ-ның болуымен байланысты. Ал өзге бөлімше жұмыскерлері үшін көрсет- кіштерді сол бөлімше жетекшісінің əзірлеуі.

ƏДЕБИЕТ

[1] Назарбаев Н.Ə. Ұлт жоспары – «100 нақты қадам» [электрондық ресурс] http://bnews.kz/

[2] Лазовицкий И.Б. KPI (Key performance indicator): разработка и применение показателей бизнес-процесса.

Показатели эффективности – [электронный ресурс] / Лазовицкий И.Б. // Бизнес студио. – 2013. – Режим доступа:http://www.businessstudio.ru/procedures/business/kpi/, 10.03.2016ж.

[3] Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ресми сайты, kaznu.kz/ru, 1.03.2016ж.

[4] С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің ресми сайты, kaznmu.kz, 03.03.2016ж.

[5] Теңестірілген көрсеткіштер жүйесі. [электрондық ресурс] http://kpi-monitor.kz/solutions/staff-motivation, 20.03.2016ж.

REFERENCES

[1] Nazarbaev N.Ə. Ult Zhospary – "100 nakty kadam". [Electronic resource] http://bnews.kz/

[2] Lazovitsky I.B. KPI (Key Performance Indicator): The development and application of indicators of the business pro- cess. Performance Indicators [electronic resource] / Lazovitsky I.B. // Business Studio. 2013. Access: http:

//www.businessstudio.ru/procedures/business/kpi/, 10.03.2016zh

[3] The official website of the Kazakh National University named after Al-Farabi, kaznu.kz/ru, 1.03.2016.

[4] The official website of the Kazakh National medicine university named after S. Zh. Asfendiyarov, kaznmu.kz, 03.03.2016.

[5] Teңestіrіlgen kөrsetkіshter zhүyesі [electronic resource] http://kpi-monitor.kz/solutions/staff-motivation, 20.03.2016.

С. М. Жанбырбаева, А. Б. Зурбаева

Университет Нархоз, Алматы, Казахстан

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ KPI В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Аннотация. Рассматриваются проблемы внедрения и использования системы KPI в высших учебных организациях РК. В работе использованы методы научной абстракции, синтеза, экономического анализа, системный подход, методы анализа информации.

Изучен опыт внедрения и использования системы KPI в высших учебных заведениях г. Алматы. Для реализации данной цели и определения уровня удовлетворенности системой оценки персоналапроведены интервью и анкетирование сотрудников КазНМУ им. С. Ж. Асфендиярова и КазНУ им. аль-Фараби. В связи с тем, что система оценки КазНМУ проводится в течение более трех лет, проведен сравнительный анализ между университетами КазНМУ им. С. Ж. Асфендияроваи Университетом «Нархоз». В результате были определены проблемы и недостатки в системе оценки персонала.

Также в статье предоставлены пути решения проблем при внедрении и реализации системы KPI в уни- верситете Нархоз: оптимизация и унификация показателей KPI для ППС и автоматизация учета и оценки.

Ключевые слова: система KPI, высшее учебное заведение, управление персоналом, оценка персонала.

BULLETIN OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

ISSN 1991-3494

Volume 2, Number 366 (2017), 192 – 200

T. K. Abdrassilov, K. K. Kaldybay Kh. A. Yassawi IKTU, Turkestan, Kazakhstan.

E-mail: turganbay33@mail.ru, kaldibaykaynar@list.ru

THE CONCEPTION OF SPIRITUAL PERFECTION

In document Х А Б А Р Ш Ы С Ы (бет 189-192)

Outline

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР