• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Maqolani rasmiylashtirish qoidasi bo‘yicha na'muna

In document PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL (бет 127-131)

ÔÈËÎÑÎÔÈß ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÍÀÓÊÈ / PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

8. Maqolani rasmiylashtirish qoidasi bo‘yicha na'muna

Diqqat. Annotatsiya matn qaysi tilda yozilgan bo‘lsa shu tilda yarim betdan kam bo‘lmagan hajmda yoziladi. Keyingi ikki tilda annotatsiya bibliografiyadan keyin qo‘yiladi.

Muallif haqida ma'lumot (uch tilda:) Toshmuhamedov Sirojiddin Toshmuhamedovich (O‘zbekiston, Toshkent) Falsafa fanlari doktori, O‘zbekiston Milliy universiteti professori, E-mail: gadgieva_m@mail.ru

Tahririyat barcha intellektuallarni hozirgi zamonning eng dolzarb muammolari bo‘yicha xalqaro bahsga taklif etadi.

MAQOLA MAVZUSI: ÒÅÕÒ ÒÅÕÒ ÒÅÕÒ ÒÅÕÒ ÒÅÕÒ ÒÅÕÒ ÒÅÕÒ ÒÅÕÒ (TIMES NEW ROMAN; 14 SHRIFT; 1.0 INTERVAL;

BOSH HARFLARDA) Muallif F.I.SH., Ish joyi va lavozimi(to‘liq) E-mail: ???????????@tsul.uz

(Times New Roman; 14 shrift; 1.0 interval).

Annotatsiya: text text text text text text text text text v text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text (Times New Roman; 12 shrift; 1.0 interval, kamida 40 tà so‘z).

Tayanch so‘zlar: text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text (Times New Roman; 12 shrift; 1.0 interval, kamida 6 tà so‘z).

Tayanch so‘zlar (2): text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text (Times New Roman; 12 shrift; 1.0 interval, kamida 6 tà so‘z).

Ðåøåíèåì Ïðåçèäèóìà Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïðè Êà- áèíåòå Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí Ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë

«Ôèëîñîôèÿ è æèçíü» âêëþ÷åí â ñïèñîê íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé, ðåêî- ìåíäóåìûõ äëÿ ïóáëèêàöèè îñíîâíûõ íàó÷íûõ ðåçóëüòàòîâ äèññåðòàöèé ÂÀÊ â ñëåäóþùèõ ñïåöèàëüíîñòÿõ (29.12.2018 ã. ïðîòîêîë ¹260/7):

09.00.00 - Ôèëîñîôñêèå íàóêè

1. 09.00.01 - Îíòîëîãèÿ, Ãíîñåîëîãèÿ è Ëîãèêà

2. 09.00.02 - Ôèëîñîôèÿ (íàçâàíèå) ôîðì ñîçíàíèÿ, êóëüòóðû è ïðàêòèêè

3. 09.00.03 - èñòîðèÿ ôèëîñîôèè 4. 09.00.04 - Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ

Êðîìå òîãî, Ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë ôèëîñîôèè è æèçíè âêëþ÷åí â Ñîåäèíåííûå Øòàòû. Crossref.org Êàæäîé ñòàòüå ïðèñâàèâàåòñÿ íîìåð Doi.

1.  æóðíàë ïðèíèìàþòñÿ àíàëèòè÷åñêèå, ðàíåå íåèçäàííûå ñòàòüè, îò- âå÷àþùèå êðèòåðèÿì íàó÷íîñòè, ðàñêðûâàþùèå ïðîáëåìíûå âîïðîñû íà- óêè, îáðàçîâàíèÿ, ïðîèçâîäñòâà, ñîöèàëüíîé æèçíè, ðåëèãèè, êóëüòóðû, äåÿòåëüíîñòü ó÷åíûõ, èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ êîíôåðåí- öèé è êîíãðåññîâ, î ñîäåðæàíèå ìîíîãðàôèé, ó÷åáíèêîâ, ó÷åáíûõ ïîñîáèé.

Æóðíàë áóäåò èçäàâàòüñÿ 4 ðàçà â ãîä â îíëàéí ðåæèìå

2. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ àâòîðñêèõ ìàòåðèàëîâ (íà- ó÷íàÿ ñòàòüÿ, îáçîð, ðåöåíçèÿ íà ìîíîãðàôèþ, ó÷åáíèê, ðåöåíçèÿ íà íàó÷íóþ ñòàòüþ).

-Íàó÷íàÿ (ïðàêòè÷åñêàÿ) ñòàòüÿ.  ââîäíîé ÷àñòè äîëæíû áûòü îáî- ñíîâàíû àêòóàëüíîñòü è öåëåñîîáðàçíîñòü ðàçðàáîòêè òåìû (íàó÷íîé ïðîáëåìû èëè çàäà÷è).  îñíîâíîé ÷àñòè ñòàòüè ïóòåì àíàëèçà è ñèíòåçà èíôîðìàöèè íåîáõîäèìî ðàñêðûòü èññëåäóåìûå ïðîáëåìû, ïóòè èõ ðå- øåíèÿ, îáîñíîâàíèÿ âîçìîæíûõ ðåçóëüòàòîâ, èõ äîñòîâåðíîñòü.  çàê- ëþ÷èòåëüíîé ÷àñòè – ïîäâåñòè èòîã, ñôîðìóëèðîâàòü âûâîäû, ðåêî- ìåíäàöèè, óêàçàòü âîçìîæíûå íàïðàâëåíèÿ äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé;

Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ è ôîðìå íàó÷íûõ ñòàòåé ïðèñëàííûõ â ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë

«ÔÈËÎÑÎÔÈß È ÆÈÇÍÜ»

-îáçîð (îáçîðíàÿ ñòàòüÿ):  îáçîðå äîëæíû áûòü ïðîàíàëèçèðîâàíû, ñîïîñòàâëåíû è âûÿâëåíû íàèáîëåå âàæíûå è ïåðñïåêòèâíûå íàïðàâ- ëåíèÿ ðàçâèòèÿ íàóêè (ïðàêòèêè), åå îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ÿâëåíèé, ñîáûòèé è ïð. Ìàòåðèàë äîëæåí íîñèòü ïðîáëåìíûé õàðàêòåð, äåìîíñòðèðîâàòü ïðîòèâîðå÷èâûå âçãëÿäû íà ðàçâèòèå íàó÷íûõ (ïðàê- òè÷åñêèõ) çíàíèé, ñîäåðæàòü âûâîäû, îáîáùåíèÿ, ñâîäíûå äàííûå.

-ðåöåíçèÿ íà ìîíîãðàôèþ, ó÷åáíèê – àíàëèç, êðèòè÷åñêèé ðàç- áîð, îöåíêà íàó÷íîãî ïðîèçâåäåíèÿ (êðîìå äèññåðòàöèîííûõ èññëå- äîâàíèé) ìîæíî ïîäãîòîâèòü â æàíðå ãàçåòíî-æóðíàëüíîé ïóáëèöè- ñòèêè. Çàãëàâèå ðåöåíçèè äîïóñêàåòñÿ çàìåíÿòü áèáëèîãðàôè÷åñêèì îïèñàíèåì ðåöåíçèðóåìîãî ïðîèçâåäåíèÿ.

-ðåöåíçèÿ íà íàó÷íóþ ñòàòüþ – îòçûâ íà íàó÷íóþ ðàáîòó ïåðåä åå ïóáëèêàöèåé. Ðåöåíçèÿ, êîòîðàÿ íàïðàâëÿåòñÿ â æóðíàë, äîëæíà ðàñ- êðûâàòü àêòóàëüíîñòü, çíà÷èìîñòü, íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêóþ ìåòîäîëî- ãè÷åñêóþ è ïðàêòè÷åñêóþ öåííîñòü ñòàòüè, ñîäåðæàòü îöåíêó, õàðàê- òåðèñòèêó ðàáîòû, âûâîäû.

3.Ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ ìàòåðèàëîâ àâòîðîì

- âñå ñòàòüè èçäàþòñÿ íà îñíîâå çàêëþ÷åíèé ýêñïåðòîâ (ýêñïåðò- íóþ îöåíêó);

- ñíîñêè äàþòñÿ âíóòðè ñòàòüè [Ñòåïèí, Â.Ñ. 2017: ñ121] è ëèòåðà- òóðà óêàçûâàåòñÿ â áèáëèîãðàôèè;

- îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ñòàòüè íåñóò ñàìè àâòîðû;

- çà ëþáûå ïðåòåíçèè ÷èòàòåëåé â îòíîøåíèå ñîäåðæàíèÿ ñòàòüè îòâå÷àþò ñàìè àâòîðû;

- ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ âêëþ÷àþò ñëåäóþùèå ýëåìåíòû: èíèöèàëû è ôàìèëèÿ àâòîðà; ó÷åíóþ ñòåïåíü, ó÷åíîå çâàíèå; äîëæíîñòü èëè ïðîôåññèÿ; ìåñòî ðàáîòû/ó÷åáû (íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ èëè îðãà- íèçàöèè, íàñåëåííîãî ïóíêòà, ñòðàíà), âêëþ÷àÿ ïîäðàçäåëåíèå (êà- ôåäðà, ôàêóëüòåò); êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ (E-mail èëè äðóãàÿ êîí- òàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ, äëÿ óêàçàíèÿ â æóðíàëå); íàèìåíîâàíèå ñòðà- íû (äëÿ èíîñòðàííûõ àâòîðîâ). Èìÿ àâòîðà ïðèâîäèòñÿ â èìåíèòåëü- íîì ïàäåæå.  êîëëåêòèâíûõ ðàáîòàõ èìåíà àâòîðîâ ïðèâîäÿòñÿ â ïðè- íÿòîé èìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòè.

Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä àâòîðàìè è îðãàíèçàöè- ÿìè çà âîçìîæíûé óùåðá, âûçâàííûé ïóáëèêàöèåé ñòàòüè.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè è çàèìñòâîâàíèè ìàòåðèàëîâ ññûëêà îáÿçàòåëüíà.

4.Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê ïîäãîòîâêå ñòàòüè:

- Ô.È.Î àâòîðà è åãî ýëåêòðîííûé àäðåñ;

- òåìà ñòàòüè îôîðìëÿåòñÿ æèðíûì øðèôòîì íà óçáåêñêîì, ðóñ- ñêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ;

- àííîòàöèÿ â ïðåäåëàõ 500 çíàê (0,5 ñòðàíèö) íà óçáåêñêîì, ðóñ- ñêîì, àíãëèéñêîì ÿçûêàõ;

- êëþ÷åâûå ñëîâà (äî 10 ñëîâ)

êëþ÷åâûå ñëîâà(2) ñîñòîèò èç äâóõ ñëîâ íà óçáåêñêîì, ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, áåðåòñÿ ñ ñîäåðæàíèÿ ñòàòüè;

- ñòàòüÿ ñîñòîèò èç 4 ÷àñòåé: ââåäåíèå, ìàòåðèàëû è ìåòîäû, îñ- íîâíîå ñîäåðæàíèå, çàêëþ÷åíèå; áèáëèîãðàôèÿ

- àâòîð íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü, ëèòåðàòóðû, êîòîðàÿ óêàçûâàåòñÿ â êîíöå ñòàòüè;

- ïðèíèìàþòñÿ ñòàòüè íå ìåíåå 0,5 è íå áîëåå 1 ïå÷àòíîãî ëèñòà;

- ìàòåðèàëû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðåäàêòîðå Microsoft Office Word;

- øðèôò “Times New Roman”;

- îñíîâíîé òåêñò - êåãåëü 14;

- èíòåðâàë 1;

- âåðõíåå è íèæíåå ïîëÿ -2,5 ñì; ëåâîå ïîëå -3 ñì, ïðàâîå ïîëå - 1,5 ñì;

- îòñòóï (àáçàö) - 1,25 ñì;

- ñòðàíèöû ñòàâÿòñÿ ñïðàâà â êîíöå ëèñòà ïî ïîðÿäêó;

In document PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL (бет 127-131)