• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Баймуханов (Аты,жөні) (қолы) (күні) КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНА / AGREED АМЖ Директоры / Директор ДАВ / by Director of the Academic Affairs Department Ш.Б

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Баймуханов (Аты,жөні) (қолы) (күні) КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНА / AGREED АМЖ Директоры / Директор ДАВ / by Director of the Academic Affairs Department Ш.Б"

Copied!
21
0
0

Толық мәтін

(1)

Л.Н.ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ БЕКІТІЛДІ

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК

Ғылыми Кеңесінің 20__ ж. «__»_________, хаттама №___ шешімімен

Ректор _________ Е. Сыдықов

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

EDUCATION PROGRAMME

Бағдарлама деңгейі Магистратура

Уровень программы Магистратура Programme level: Magistracy

Астана, 2017

«Құрылыс»

Білім беру бағдарламасының атауы

«Строительство»

Название образовательной программы

«Construction»

Name of education programme

(2)

ӘЗІРЛЕГЕН / РАЗРАБОТАНА / DESIGNED

Білім беру бағдарламасын әзірлеужөніндегі комитеті / Комитет по разработке образовательной программы / Committee on the development of education programme

Алибекова Н.Т.

(Аты,жөні) (қолы) (күні)

(Аты,жөні) (қолы) (күні)

(Аты,жөні) (қолы) (күні)

(Аты,жөні) (қолы) (күні)

ҚАРАСТЫРЫЛДЫ / РАССМОТРЕНА / ADDRESSED

«ҒИЖ» кафедра отырысында / на заседании кафедры «ПЗС» / at the session of the department «DBC» _______________________________

Күні / дата / date _________ 20___ хаттама / протокол / Minutes № ___

«ҒИЖ» кафедра меңгерушісі /Заведующий кафедрой «ПЗС» / Head of Department «DBC» А.Ж. Жусупбеков __________ _______________

(Аты,жөні) (қолы) (күні)

МАҚҰЛДАНДЫ / ОДОБРЕНА / APPROVED

Факультет кеңесі / Советом факультета / by the Faculty Council ___________________

Күні / дата / date _________ 20___ хаттама / протокол / Minutes № ___

СҚФ деканы / Декан АСФ / Dean of the Faculty of Architecture and Construction Engineering С.К. Баймуханов

(Аты,жөні) (қолы) (күні)

КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНА / AGREED

АМЖ Директоры / Директор ДАВ / by Director of the Academic Affairs Department Ш.Б. Палымбетов __________ _______________

(Аты,жөні) (қолы) (күні)

ҰСЫНЫЛДЫ / РЕКОМЕНДОВАНА / RECOMMENDED

Ғылыми-әдістемелік кеңесі отырысында / на заседании НМС / by the Scientific and Methodological Council Күні / дата / date _________ 20___ хаттама / протокол / Minutes № ___

Бірінші проректор-өқу ісі жөніндегі проректор / Первый проректор-проректор по УР /

First Vice-Rector-Vice Rector for Academic Affairs А.А. Молдажанова __________ _______________

(Аты,жөні) (қолы) (күні)

(3)

Мамандық: 6М072900 «Құрылыс»

(код және мамандық атауы)

Специальность: 6М072900 «Строительство»

(код и название специальности)

Specialty: 6М072900 «Construction»

(code and name of the specialty)

Бағдарлама деңгейі / Уровень программы / Level of programme: Магистратура / Магистратура / Master’s Degree Programs

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Level of qualification: ҚР ҰБШ 7 деңгейі / 7 уровень НРК РК / 7 level of NQF

Берілетін дәреже: 6М072900 «Құрылыс» мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі Присуждаемая степень: магистр технических наук по специальности 6М072900 «Строительство»

Awarded degree: Master's of Engineering Science in Specialty 6M072900 «Construction»

Оқытудың стандартты мерзімі: 2 жыл Стандартный срок обучения: 2 года Standard period of study: 2 years

Қайта қарастыру жиілігі : 2 жыл

Периодичность пересмотра: 2 года

Review frequency: ears 2 years

(4)

Білім беру бағдарламасының мақсаты: Қазақстан Республикасы экономикасының интустриалды-инновациялық дамуы, еңбектің сыртқы және ішкі нарығының сұраныстарын қанағаттандыратын, құрылыс саласы үшін жоғары бiлiктi, бәсекеге қабiлеттi кадрларды даярлау.

Цели образовательной программы: Подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров для строительной отрасли, удовлетворяющих потребностям индустриально-инновационного развития экономики РК, запросам внутреннего и внешнего рынка труда

Profile of the educational programme: Preparation of highly qualified and competitive specialists for construction industry, satisfying the needs of industrial and innovative development of Kazakhstan's economy, the requests of internal and external job market.

Білім берудің негізгі нәтижелері «Құрылыс» бағыты бойынша білім бағдарламасының түлектері инженерлік- техникалық, өндірістік-басқарушылық, ұйымдастыру-технологиялық және жобалық конструкторлық есептерін шешуде білімін, білуін және дағдыларын көрсете алады,оқытушылық және ғылыми-зерттеу қызметте жүзеге асыруды қабілетті болу.

Ключевые результаты обучения Выпускники образовательной программы по направлению «Строительство» смогут продемонстрировать знания, умения, навыки в решении инженерно-технических, производственно-управленческих, организационно-технологических и проектно–конструкторских задач, быть способными в реализации научно- исследовательской и преподавательской деятельности.

Key learning outcomes Key learning outcomes Graduates of educational programs in «Construction» will be able to

demonstrate knowledge, skills, skills in solving engineering, production and management, organizational and technological and

design Constructing tasks to be able to in the implementation of the research and teaching activities.

(5)

Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education programme

1 Білім беру бағдарламасының негізгі модульдері / Основные модули образовательной программы / The core modules of the education programme

Код/код/

Code

Модульдің атауы /Название модуля / The name of the module

Оқыту нәтижелері Результаты обучения Learning Outcomes

Жалпы модульдер /Общие модули /General modules EDUC51001 Магистрлік дайындық

әдістемесі / Методология магистерской подготовки / Methodology The Masters Training

Жаңа мәселелер мен жағдайларды шешуге

шығармашылық көзқараспен қарау және креативті ойлай алу, ғылыми-зерттеу қабілетінің болуы, кәсіби салада ғылыми жобалар мен зерттеулерді жүзеге асыра білу. Ағылшын тілінде академиялық жазудың нормалары мен дағдыларын меңгеру, зерттеу тақырыптары бойынша ғылыми шолулар, түйіндемелер, рефераттар мен библиографиялар дайындау, ғылыми мақалаларды талдау және ғылыми тақырып

бойынша түрлі көлемдегі және жанрдағы академиялық

мәтіндер жазу.

Уметь креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и ситуаций, иметь навыки научно-

исследовательской деятельности, выполнения научных проектов и исследований в

профессиональной области.

Знать нормы и владеть навыками академического письма в

английском языке, подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, анализа научных статьей, написания академических текстов различного объема и жанров по научной тематике.

To be able to think creatively and creatively approach to solving new problems and situations, to have skills of research activities,

implementation of research projects and studies in the professional field. To be aware of norms and skills of the academic writing in English, preparation of scientific

reviews, summaries, drawing up papers and bibliographies on scope of the conducted

research, analysis of scientific articles, writing of the academic texts of various volume and genres on the scientific subject.

(6)

Мамандық модульдері /Модули специальности / Modules in major Міндетті компонент / Обязательный компонент / Mandatory component CSTR52002 Құрылыс саласындағы

ғылыми-педагогикалық негіздері / Научно- педагогические основы в области

строительства / Scientific and

pedagogical bases in the field of construction

Зерттеудің жаңа әдістерін зерттеу және педагогигалық қызметінің көмегімен жаңа білім мен білік құру және құрылыс саласындағы олардың ғылыми көзқарасты жетілдіру.

Құрылыс конструкцияларының сандық және ықтималды

есептерін орындауға қабілеттігі болу.

Быть способным к изучению новых методов исследования и формировать с помощью педагогической деятельности новые знания и умения,

совершенствовать свое научное мировоззрение в области

строительства. Быть способным к выполнению численных и

вероятностных расчетов строительных конструкций.

To be able to study new methods of research and to create the new knowledge and skills using teaching activities, to improve their scientific worldview in the construction.

Be able to implement numerical and probabilistic calculation of building constructions.

CSTR52003 Геотехника

саласындағы ғылыми- педагогикалық

негіздері / Научно- педагогические основы в области геотехники / Scien tific and

pedagogical bases in the field of geotechnics

Зерттеудің жаңа әдістерін зерттеу және педагогигалық қызметінің көмегімен жаңа білім мен білік құру және геотехникада олардың ғылыми көзқарасты жетілдіру.

Геотехникалы имараттардың сандық және ықтималды

есептерін орындауға қабілеттігі болу.

Быть способным к изучению новых методов исследования и формировать с помощью педагогической деятельности новые знания и умения,

совершенствовать свое научное мировоззрение в геотехнике.

Быть способным к выполнению численных и вероятностных расчетов геотехнических сооружений.

To be able to study new methods of research and to create the new knowledge and skills using teaching activities, to improve their scientific worldview in the geotechnics.

Be able to implement numerical and probabilistic calculation of geotechnical structures.

CSTR52004 Озық және ақпараттық жобалау әдістері / Передовые и информационные методы проектирования / Advanced and

information design techniques

Автоматты жобалау құралдарын пайдаланып, күрделі құрылыс жобаларын және эскиз, озық техникалық және жұмыс жобаларын әзірлеуге қабілеттігі болу.

Жобалардың халықаралық стандарттарға бейімделу біліміне ие болуы тиіс.

Быть способным к разработке эскизных, технических и рабочих проектов сложных современных объектов строительства с

использованием средств автоматического

проектирования. Обладать знаниями адаптирования проектов к международным

To be able to develop a sketch, technical and work projects the complex modern and

construction objects using CAD tools. Have knowledge of projects to adapt to international standards

Have a basic knowledge of the methods of mechanics of

(7)

Құрылыс механика әдістерінің білімін және құрылыс

объекттердің қәзіргі жобалау білімдерін жетілдіру.

стандартам.

Совершенствовать знания методов строительной механики и современного проектирования объектов строительства.

deformable bodies. Improve knowledge of methods of structural mechanics and modern design of construction units.

CSTR52005 Геотехникадағы

инновациялық жобалау әдістері /

Инновационные

методы проектирования в геотехнике /

Innovative design methods in geotechnics

Есептеу және жобалау

инновациялық әлеуетін бағалау мен құрылыс объектілерінің техника – экономикалық талдау жүргізу.Автоматты жобалау құралдарын пайдаланып, күрделі құрылыс жобаларын және эскиз, озық техникалық және жұмыс жобаларын әзірлеуге қабілеттігі болу.

Жобалардың халықаралық стандарттарға бейімделу біліміне ие болуы тиіс.

Деформацияланатын дененің механика әдістерінің базалық біліміне ие болу. Ерекше топырақ және табиғи- климаттық жағдайларда

ғимараттар мен құрылыстарды жобалау білімдерін жетілдіру.

Обладать знаниями расчета и проектирования, оценки инновационного потенциала и выполнение технико-

экономического анализа строительных объектов. Быть способным к разработке

эскизных, технических и рабочих проектов сложных современных объектов строительства с

использованием средств автоматического

проектирования. Обладать знаниями адаптирования проектов к международным стандартам.

Обладать базовыми знаниями методов механики

деформируемого тела.

Совершенствовать знания проектирования зданий и

сооружений в особых грунтовых и природно-климатических условиях.

Have knowledge of the calculation and design, assessment and performing of innovative potential of technical and economic analysis of construction objects. To be able to develop a sketch, technical and work projects the complex modern and construction objects using CAD tools. Have knowledge of projects to adapt to international standards Have a basic knowledge of the methods of mechanics of deformable bodies. Improve knowledge of designing buildings and structures in the special soil and climatic conditions.

CSTR62006 Құрылыстағы инновациялық

технологиялар, бизнес- жоспарлау және

Халықаралық құрылыс нормаларына сәйкес ресурстардың энергиясын ескере отырып жаңа

Быть способным к определению трудоемкости и осваиванию новых технологических процессов строительства с

To be able to definition of the complexity and familiarization of new technological processes of construction with the

(8)

құрылыс объекттердің сапа бақылауы / Инновационные технологии в

строительстве, бизнес- планирование и контроль качества объектов строительства / Innovative technologies in construction, business planning and quality control of construction projects

технологиялық процестерді меңгеру және еңбек

сыйымдылығын анықтауға қабілетті болу. Технологиялық процесті объект ретінде талдау қабілеттігі болу, маркетинг жүргізу және өндірістік қызметінің бизнес-жоспарын дайындау. Қазіргі заманғы сапаны басқару жүйелерін халықаралық стандарттар негізінде нақты өндіріс жағдайларына бейімдеуне қабілеттігі болу.

учетом ресурсоэнергосбережения в соответствии с

международными

строительными нормами.

Обладать способностью

анализировать технологический процесс как объект управление, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной деятельности. Быть способным к адаптации современных версии систем управления качеством к конкретным условиям

производства на основе международных стандартов.

economy of resources in line with international building codes. Be able to analyze the technological process as an object management, to conduct marketing and preparing business plans for productive activities.

To be able to adapt modern version of quality management systems to the specific conditions of production on the basis of international standards.

CSTR62007 Геотехникадағы инновациялық

технологиялар, басқару және геотехникалық имараттардың сараптамасы / Инновационные технологии в

геотехнике, управление и экспертиза

геотехнических

сооружений / Innovative technologies in

geotechnics, management and examination of geotechnical structures

Қазіргі құрылыс технологиялар облысында білімдер жетілдіру керек. Ұжымның жұмысын ұйымдастыру мен

инновациялық

технологияларды еңгізу кезінде кадрларды даярлауды және қайта даярлауды ұйымдастыру.

Объектілердің пайдаланылуы, тапсырылуы мен құрылысы барысында авторлық

қадағалауды жүзеге асыруды ұйымдастыру.

Совершенствовать знания в области современных строительных технологий.

Организовывать работу коллектива и организовывать подготовку и переподготовку персонала при внедрении инновационной технологии.

Организовывать работу по осуществлению авторского надзора при строительстве и сдачи объектов в эксплуатацию.

To improve knowledge in the field of modern construction technology. To organize work under the implementation of supervision in the construction and putting to exploitation. To organize the work of staff and organize the training and retraining of staff when implementing innovative technologies.

SRWG62008 Магистранттың

ғылыми педагогикалық Ғылыми зерттеулерді орындау

бағдарламасы мен Быть способным к

разрабатыванию методик, планов To be able to develop

techniques, plans and programs

(9)

жұмысы

Научно-педагогическая работа магистранта Scientific- pedagogical work of graduate students (master)

жоспарларды, әдістемелерді әзірлеуге қабілетті болу.

Эксперименттер мен

сынақтарды өткізуді ұйымдастыру, сараптау мен олардың нәтижелерін қорытындылау. Зияткерлік меншік объектілеріне коммерцияландыру құқығы мен зерттеушілік іс-әрекет нәтижелерін басқару. Басқару пәндердің сабақ берулер қазіргі әдістер және әдістемелері қабілетті қолдану болу керек.

Басқару пәндер сабақ беру үшін оқу бағдарламалар және

әдістемелік қамтамасыз ету қабілетті өндеу болу керек.

Игерілген бағдарламамен сәйкестікте дербес зерттеулер қабілетті өткізу болу керек.

Ғылыми есептеу нәтижесіге, мақалаға түрде өткізілген зерттеулер нәтижелер қабілетті ұсыну болу керек немесе баяндаманы

и программ проведения научных исследований. Организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты. Владеть способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, управлять

результатами исследовательской деятельности и

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности. Быть способным применять современные методы и методики преподавания

управленческих дисциплин. Быть способным разрабатывать

учебные программы и

методическое обеспечение для преподавания управленческих дисциплин. Быть способным проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой. Быть способным представлять

результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада.

of science research. To organize the experiments and tests, to analyze and summarize their results. To own methods of fixing and protection of intellectual ownership objects, to manage the results of research works and to commercialize the rights to intellectual ownership. Be able to apply modern methods and techniques of teaching

management disciplines. To be able to develop curricula and methodological support for teaching management subjects.

To be able to conduct independent research in

accordance with the developed program. To be able to present the results of the study in a scientific report, article, or report.

(10)

2 Білім беру бағдарламасының оқу жоспары / Учебный план образовательной программы / Curriculum of the education program

Модуль коды/ Код модуля/

Module code

Пәннің атауы / Название дисциплины /Title

discipline

Пәннің циклі /Цикл дисциплин

ы / Cycle of discipline

Көлемі/ Объем/ Memory Аудиториялық оқу жұмысының түрлері

/ Виды аудиторной учебной работы /

Types of study

Қорытынды бақылау формасы /

Форма итогового контроля / Type of final

control

Оқыту тілі / Язык обучения/

Language of instruction

* Кредиты РК/

ҚР кредит саны/ Quantity

of RK credits

ECTS

Дәріс /Лекция /Lecture Практика/Семинар Практика/Семинар Practice/Seminar Лабораториялық сабақ /Лабораторные занятия /Laboratory practicals 1 семестр /1 семестр /semester 1

Міндетті пәндер/компонент / Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component EDUC51001 Ғылым тарихы мен

философиясы

История и философия науки

History and Philosophy of Science

БП МК БД ОК BD CC

2 3 1 1 -

емтихан экзамен exam

оқыту тілінде на языке обучения

in the language of

instruction EDUC51001 Шетел тілі (кәсіби)

Иностранный язык (проф) Foreign language

БП МК БД ОК BD CC

2 3 - 2 -

емтихан экзамен exam

ағылшын английский

english Элективті пәндер/Элективные

дисциплины/Elective courses** БП ТК БД КВ BD ЕC

6 10 - - -

емтихан экзамен exam

қазақша казахский

kazakh

(11)

Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective courses**

КП ТК ПД КВ PD EC

6 10 - - -

емтихан экзамен exam

орысша русский russian

SRWG62008

Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы

Научно-исследовательская работа магистранта Scientific-research work of graduate students (master)

ОҚТ ДВО АЕ

1 4

есеп отчет report

оқыту тілінде на языке обучения

in the language of

instruction Теориялық білім беру бойынша барлығы

Итого по теоретическому обучению Total for theoretical training

16 26

Семестр бойынша барлығы Итого по семестру

Total for semester

17 30

2 семестр /2 семестр /semester 2

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component EDUC51001 Педагогика

Педагогика

Pedagogy БП МК

БД ОК BD CC

2 3 1 1 -

емтихан экзамен exam

оқыту тілінде на языке обучения

in the language of

instruction EDUC51001

Психология Психология Psychology

БП МК БД ОК BD CC

2 3 1 1 -

емтихан экзамен exam

оқыту тілінде на языке обучения

in the language of

instruction

Элективті пәндер/Элективные БП ТК 6 10 - - -- емтихан қазақша/ор

(12)

дисциплины/Elective courses** БД КВ BD ЕC

экзамен exam

ысша казахский/р

усский kazakh/russi

an Элективті пәндер/Элективные

дисциплины/Elective courses**

КП ТК ПД КВ PD EC

4 6 - - -

емтихан экзамен exam

қазақша казахский

kazakh

SRWG62008

Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы

Научно-исследовательская работа магистранта Scientific-research work of graduate students (master)

ОҚТ ДВО АЕ

2 8 - - -

есеп отчет report

оқыту тілінде на языке обучения

in the language of

instruction Теориялық білім беру бойынша барлығы

Итого по теоретическому обучению Total for theoretical training

14 22

Семестр бойынша барлығы Итого по семестру

Total for semester

16 30

3 семестр /3 семестр /semester 3

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component EDUC51001 Құрылыс саласындағы

ғылыми зерттеу әдістемелері

Методология научных исследований в области строительства

Methodology of scientific research in the field of construction

КП МК ПД ОК PD CC

2 3 1 1 -

емтихан экзамен exam

оқыту тілінде на языке обучения

in the language of

instruction

Элективті пәндер/Элективные КП ТК 10 16 - - - емтихан қазақша/ор

(13)

дисциплины/Elective courses** ПД КВ PD EC

экзамен exam

ысша казахский/р

усский kazakh/russi

an

SRWG62008

Педагогикалық практика Педагогикалық практика Educational practice

ОҚТ ДВО АЕ

3 3 - - -

есеп отчет report

оқыту тілінде на языке обучения

in the language of

instruction

SRWG62008

Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы

Научно-исследовательская работа магистранта Scientific-research work of graduate students (master)

ОҚТ ДВО АЕ

2 8 - - -

есеп отчет report

оқыту тілінде на языке обучения

in the language of

instruction Теориялық білім беру бойынша барлығы

Итого по теоретическому обучению Total for theoretical training

12 19

Семестр бойынша барлығы Итого по семестру

Total for semester

17 30

4 семестр /4 семестр /semester 4

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component

SRWG62008

Зерттеу практикасы Исследовательская практика

Research internship

ОҚТ ДВО АЕ

3 12 - - -

есеп отчет report

оқыту тілінде на языке обучения

in the language of

(14)

instruction

SRWG62008

Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы

Научно-исследовательская работа магистранта Scientific-research work of graduate students (master)

ОҚТ ДВО АЕ

2 8 - - -

есеп отчет report

оқыту тілінде на языке обучения

in the language of

instruction Мамандық модульдері / Модули специальности / Modules in major (Қорытынды аттестация / Итоговая аттестация / Final attestation)

SRWG62008

Кешенді емтихан Комплексный экзамен Comprehensive exam

ҚА ИА FA

1 3 - - -

емтихан экзамен exam

оқыту тілінде на языке обучения

in the language of

instruction

SRWG62008

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау Оформление и защита магистерской диссертации Clearance and defence of the Master's thesis

ҚА ИА FA

3 7 - - -

МД қоғау Защита МД Defence MT

оқыту тілінде на языке обучения

in the language of

instruction Семестр бойынша барлығы

Итого по семестру Total for semester

9 30 - - -

Теориялық білім беру бойынша барлығы Итого по теоретическому обучению Total for theoretical training

42 68 - - -

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы Итого по образовательной программе

Total for education program

59 120

(15)

Примерное распределение кредитов и структура организации образовательного процесса для магистратуры специальности 6М072900 «Строительство»

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем ИТОГО

по ГОСО*

РК ECTS РК ECTS РК ECTS РК ECTS РК ECTS

БД ОК 4 6 4 6 - - - - 8 12 8

БД КВ 6 10 6 10 - - - - 12 20 12

ПД ОК - - - - 2 3 - - 2 3 2

ПД КВ 6 10 4 6 10 16 - - 20 32 20

ВСЕГО

теор.обучения 16 26 14 22 12 19 0 0 42 67 42

НИРМ 1 4 2 8 2 8 2 8 7 28 4

Педагогическая

практика 3 3 3 3 3

Исследовательская

практика 3 12 3 12 3

ИА 4 10 4 10 4

ВСЕГО за семестр 17 30 16 30 17 30 9 30 59 120 59

ВСЕГО в часах 840 870 870 600

Средненедельная

нагрузка 56 58 58 40

Семестр 15 15 15 15

Сессия/ИА 2 2 2 8

Летний семестр 4

Каникулы 2 12 2

Общее количество

недель 52 42

(16)

Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / The organization of educational process

1 Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: шет тілі және арнайы пәндер бойынша түсу емтихандары

Особые вступительные требования: сдача вступительных экзаменов по иностранному языку и спецпредмету

Specific admission requirements: entrance examinations in a foreign language and special subjects

2 Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар: жоғары білім дипломы бар болуы. Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар білім беру саласындағы уәкілетті органға нострификациялау тәртібін өтуі керек

Особые условия для признания предшествующего обучения: наличие диплома о высшем образовании. Документы об образовании, выданные зарубежными учебными организациями, должны пройти процедуру нострификации в Уполномоченном органе в области образования.

Specific arrangements for recognition of prior learning: A diploma of higher education. Education documents issued by foreign educational institutions must undergo the procedure of nostrification to the authorized body in the field of education.

3 Дәрежені беру талаптары мен ережелері: Профиль бойынша магистр дәрежесін алу үшін, студент келесі бағдарламалық талаптарды қанағаттандыруы тиіс:

OП оқыту бойынша нәтижелерін игеру;

барлық оқу пәндері бойынша жағымды бағалар, ҚР жалпы 59 кредиттен кем емес болуы;

университетте педагогикалық және ғылыми-зерттеу тәжірибелерді, және шетел ЖООда ғылыми тағылымдама өту керек;

бір ғылыми-практикалық конференцияда сөз сөйлеу және/немесе диссертация тақырып бойынша бір ғылыми мақаланы жариялау керек;

мамандық бойынша мемлекеттік емтиханды сәтті тапсыру;

магистрлік жобаны дайындау және қорғау.

Требования и правила присвоению степени: Для получения степени магистра по профилю, студент должен отвечать следующим требованиям программы:

освоить результаты обучения по ОП;

иметь положительные оценки по всем изученным учебным дисциплинам с общим объемом не менее 59 кредитов РК;

пройти педагогическую и научно-исследовательскую практики в

университете, а также научную стажировку в зарубежном вузе;

(17)

опубликовать одну научную статью по теме диссертации и/или выступить на одной научно-практической конференции;

успешно сдать государственный экзамен по специальности;

подготовить и защитить магистерский проект.

Qualification requirements and regulations: To obtain a master's degree in the profile, the student must meet the following program requirements:

to master the learning outcomes for ЕР.

have a positive grades in all academic disciplines studied a total of not less than 59 Kazakhstan credits;

pass pedagogical and research practices in the University and scientific training in foreign universities;

to publish one scientific article on the topic of the thesis and/or to perform on the same scientific-practical conference;

successfully pass a state examination in the specialty;

prepare and protect his master's project.

4 Түлектердің кәсіби бейіні: 6М072900 "Құрылыс" мамандық бойынша түлектер өндiрiс ұйымдастырушы, жобалаушы, эксперт, конструктор, есепшi ретiнде жұмыс iстей алады, барлық құрылыс объектiлерiн құрылыс сапасымен бақылауды iске асыралады, бәр құрылыстың процестерiн жоспарлайды және жүзеге асыралады, сонымен бірге құрылыс өндірісінің басқару және жоспарлау ұйымдың, ғылыми-зерттеу ұйымдардың ғылыми қызметкер, оқу-әдістемелік ұйымдардың сарапшы және консультант, орта кәсіби немесе әзірлеу профиль бойынша жоғарғы оқу мекемелерді оқытушы ретiнде жұмыс iстей алады.

Профессиональный профиль выпускников: Выпускники по специальности 6М072900 "Строительство" могут работать в качестве организатора производства, проектировщика, эксперта, конструктора, расчетчика, могут осуществлять контроль за качеством строительства всех строительных объектов, могут планировать и осуществлять все процессы строительства, а также могут работать в качестве научного сотрудника научно-исследовательских организаций, организации управления и планирования строительного производства, эксперта и консультанта учебно- методических организаций, преподавателя средних профессиональных или высших учебных заведений по профилю подготовки.

Occupational profile/s of graduates:

Graduates of the specialty 6M072900 "Construction" can work as an organizer of

production, designer, expert designers, analysts, can exercise control over the

quality of construction of buildings, can plan and carry out all the processes of

construction, as well as a researcher research organizations, the organization of

management and planning of construction, expert and consultant teaching

organizations, teachers of secondary vocational or higher educational

establishments according to specialization.

(18)

5 Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: Білім беретін бағдарлама іске асыру үшін мамандықтың және пәндердің оқу-әдістемелік кешендерге негізінде іске асып жатыр.

Магистратура білім беретін бағдарламаны іске асыру үшін келесі айтылған мәселерімен қамтамасыз етілуге тиісті:

1) ғылыми дәреже немесе лайықты кәсіби салада қызметтер тәжірибесі және ғылыми және/немесе ғылыми-әдістемелік қызметпен жүйелі түрде шұғылданатын ғылыми-педагогикалық кадрлармен;

2)халықаралық ақпараттық желілерге, электрондық базаларға, кітапханалық қорларға, компъютер технологияларға, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиетке еркін рұқсатпен қол жеткізу.

Способы и методы реализации образовательной программы: Реализация образовательной программы осуществляется на основе учебно-методических комплексов специальности и дисциплин.

Реализация образовательной программы магистратуры должна обеспечиваться:

1) научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью;

2) свободным доступом к международным информационным сетям, электронным базам данных, библиотечным фондам, компьютерным технологиям, учебно-методической и научной литературе.

Methods and techniques for programme delivery:

T

he educational program is based on educational-methodical complexes of disciplines and specialties.

The educational program of the magistracy shall be provided:

1) scientific and pedagogical staff with basic education, corresponding to the profile taught discipline, and a degree or experience in relevant professional field and systematically engaged in scientific and/or methodological activities;

2) free access to international information networks, electronic databases, library funds, computer technologies, educational and methodical and scientific literature.

6 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері: Модульдері / пәндер тұрғысында оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері силлабуста сипатталады.

ҚР бойынша баға ECTS бойынша баға

Әріп жүйесі бойынша

баға

Баллдар %-тық

мөлшер Дәстүрлі жұйесі бойынша баға

Әріп жүйесі бойынша

баға

Анықтама

А 4,0 95-100

Үздік А Үздік

А- 3,67 90-94

В+ 3,33 85-89 Жақсы В Өте жақсы

(19)

В 3,0 80-84

С Жақсы

В- 2,67 75-79

С+ 2,33 70-74

Қанағаттанарлық

С 2,0 65-69

D Қанағаттанарлық

С- 1,67 60-64

D+ 1,33 55-59

D 1,0 50-54 E Қанағаттанарлық

F 0 0-49 Қанағаттанарлық

емес FX, F Қанағаттанарлық емес

Критерии оценки результатов обучения: Критерии оценки результатов обучения в разрезе модулей / дисциплин описываются в силлабусах.

Национальная оценочная шкала, утвержденная приказом МОН РК и ее описание с пояснениями механизма перевода оценок в европейскую систем представлена в таблице:

Оценка по РК Оценка по ECTS

Оценка по буквенной системе

Цифровой эквивалент

баллов

%-ное содержание

Оценка по традиционной

системе

Оценка по буквенной

системе Определение

А 4,0 95-100

Отлично А Отлично

А- 3,67 90-94

В+ 3,33 85-89

Хорошо

В Очень хорошо

В 3,0 80-84

С Хорошо

В- 2,67 75-79

С+ 2,33 70-74

Удовлетворитель но

С 2,0 65-69

D Удовлетворительно

С- 1,67 60-64

D+ 1,33 55-59

D 1,0 50-54 E Удовлетворительно

F 0 0-49 Неудовлетво-

рительно FX, F Неудовлетво- рительно

Assessment criteria of Learning Outcomes: Criteria for evaluation of results of training in a section of modules / disciplines are described in syllabuses. The national rating scale approved by MAUN RK'S order and her description with explanations of the mechanism of the translation of estimates in European systems is presented in the table:

Assessment on RK Assessment on ECTS

Based on letter system

The digital equivalent

of points

Percentage Based on the traditional system

Based on letter system

Definition

А 4,0 95-100 Excellent А Excellent

А- 3,67 90-94

В+ 3,33 85-89

Good

В Verygood

В 3,0 80-84

С Good

В- 2,67 75-79

(20)

С+ 2,33 70-74

Satisfactorily

С 2,0 65-69

D Satisfactory

С- 1,67 60-64

D+ 1,33 55-59

D 1,0 50-54 E Sufficient

F 0 0-49 Unsatisfactorily FX, F Fail

(21)

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР