• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / Passport of Education Program

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / Passport of Education Program "

Copied!
40
0
0

Толық мәтін

(1)

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое

(2)
(3)

Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / Passport of Education Program

Қолдану саласы Область применения Application area

Білім беру бағдарламасы келесі мекемелерге геодезия және картография бакалаврларын даярлау үшін арналған:

- мамандандырылған топографиялық-геодезиялық кәсіпорындар;

- сәулет және қала құрылысы бөлімдері;

- Қазақстан Республикасының жерге орналастыру жөніндегі комитеттері;

- жер қатынастары департаменттері мен департаменттері;

- құрылыс компаниясы;

- ҚР Қорғаныс Министрлігі жанындағы Ғарыш орталықтары;

- Төтенше жағдайлар министрлігінің кафедралары мен бөлімшелері;

- өнеркәсіптік кәсіпорындардың күрделі құрылыс бөлімдері;

- геодезиялық және картографиялық жұмыстарды жүргізуге лицензиясы бар жеке кәсіпорындар.

Образовательная программа предназначена для подготовки бакалавров геодезии и картографии для работы в:

-специализированных топографо-геодезических предприятиях;

-отделах архитектуры и градостроительства;

- комитетах РК по управлению земельными ресурсами;

- управлениях и отделах земельных отношений;

- строительных организациях;

- космических центрах, при Министерстве обороны РК;

- департаменте и филиалах Министерства чрезвычайных ситуаций;

- отделах капитального строительства промышленных предприятий;

- частные предприятий, имеющие лицензию на производство геодезических и картографических работ.

The educational program is designed to prepare bachelors of geodesy and cartography to work in:

- specialized topographic and geodetic enterprises;

- departments of architecture and urban planning;

- committees of the Republic of Kazakhstan on land management;

- departments and departments of land relations;

- construction company;

- space centers under the Ministry of defense;

- Departments and divisions of the Ministry of emergency situations;

- departments of capital construction of industrial enterprises;

- private enterprises that have licenses for the production of

geodetic and cartographic works.

(4)

Білім беру бағдарламасының коды мен атауы

Код и наименование образовательной

программы

Code and name of education program

6B07311 «Геодезия және картография»

6B07311 «Геодезия и картография»

6B07311 «Geodesy and cartography»

Нормативтік-құқықтық қамтылуы

Нормативно-правовое обеспечение

Regulatory and legal support

«Геодезия және картография» туралы Қазақстан Республикасының 05.10.18 № 184-VI Заңы;

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды дайындау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы (13.10.2018 ж. №569) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 16 наурыздағы

№ 208 бұйрығымен бекітілген «Геодезия және картография» кәсіптік стандарты;

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші Орынбасары – Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрінің 2013 жылғы 3 маусымдағы № 01-04-03/90 бұйрығымен бекітілген Геодезия және картография саласындағы ұйымдардың басшылары мен мамандары лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары;

«Білім» туралы Қазақстан Республикасының Заңы 24 қазан 2011 жыл №487-ІV;

Жоғары білім МЖББС 31.10.2018ж. №604;

Жоғарғы және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік ережелері 30.10.2018 ж.

№595;

Кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережелері (12.10.2018 ж. №563);

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды дайындау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы (13.10.2018 ж. №569).

Закон Республики Казахстан «О геодезии и картографии»

от 05.10.18 № 184-VI;

Профессиональный стандарт "Геодезия и картография", утвержден приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 208;

Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций в области геодезии и картографии, Утвержденым приказом Первого Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра регионального развития Республики Казахстан от 3 июня 2013 года № 01-04-03/90;

Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 24 октября 2011 №487-ІV;

ГОСО высшего образования от 31.10.2018, №604;

Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием от 13.10.2018 г. №569;

Типовые правила деятельности организаций образования,

(5)

реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования (30.10.2018 г. №595);

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (12.10.2018 г. №563).

Law of the Republic of Kazakhstan No. 184-VI of 5 October 2018 "On geodesy and cartography";

Professional standard "Geodesy and cartography" Approved by the order of the Minister of National Economy of the Republic of Kazakhstan dated March 16, 2015 No. 208;

Typical qualification characteristics of positions of managers and specialists of organizations in the field of geodesy and cartography, Approved by the order of the First Deputy Prime Minister of the Republic of Kazakhstan – Minister of regional development of the Republic of Kazakhstan dated June 3, 2013

№ 01-04-03 / 90;

Law “On Education” of the Republic of Kazakhstan No487-ІV of 24 October 2011;

State General Education Standard on higher education (31.10.2018, №604);

Standard Rules for the Activities of Educational Organizations that Implement Study Programs of Higher and (or) Postgraduate Education (30.10.2018 №595);

Rules for the Organization of the Educational Process on the Credit Technology of Education (12.10.2018, №563);

Classifier of Areas of Training with Higher and Postgraduate Education (13.10.2018 №569).

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы / Profile Map of Education Program ББ мақсаты

Цель ОП

Objective of Education Program

Геодезия және картография саласында қазіргі заманғы технологияларды, инновациялық әдістерді қолдана алатын, геодезиялық кешен нарығының сұраныстары мен талаптарына сәйкес келетін бәсекеге қабілетті, жаңа буын кадрларын даярлау.

Подготовка конкурентоспособных кадров нового поколения, соответствующих современным требованиям и запросам рынка геодезического комплекса, умеющих применять новейшие технологии, инновационные методы в области геодезии и картографии.

Preparation of competitive, multilingual staff of a new generation, corresponding to modern requirements and demands of the market of geodetic complex, able to apply modern technologies, innovative methods in the field of geodesy and cartography.

Білім беру

бағдарламасының тұжырымдамасы Концепция

образовательной программы

Concept of education program

Білім беру бағдарламасы оқытудың мазмұнын, мақсаты мен нәтижелерін анықтайды, ол кәсіптік қызметтің өндірістік- технологиялық, жобалау-іздестіру, ұйымдастыру-басқару, ғылыми-зерттеу түрлеріне бағытталған.

Образовательная программа определяет содержание, цель и

критерий результатов обучения, она ориентирована на

производственно-технологическую, проектно-

изыскательную, организационно-управленческую, научно-

(6)

исследовательскую виды професессиональной деятельности.

The educational program defines the content, purpose and criterion of learning outcomes, it is focused on production and technological, design and survey, organizational and management, research types of professional activity.

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / Graduate Qualification Characteristics

Берілетін дәреже:

Присуждаемая степень:

Degree Awarded:

«6В07311 – Геодезия және картография» білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология ғылымдары бакалавры.

Бакалавр техники и технологии по образовательной программе «6В07311 – Геодезия и картография».

Bachelor of engineering and technology in the educational program «6В07311 - Geodesy and cartography».

Маманның

лауазымдарының тізімі Перечень должностей специалиста

List of Specialist’s Positions

- Аэрофотогеодезист;

- Геодезист;

- Картограф;

- карталарды түзетуші;

- маркшейдер;

- карта редакторы.

- Аэрофотогеодезист;

- Геодезист;

- Картограф;

- корректор карт;

- маркшейдер;

- редактор карт.

- Aerophotogeodesy;

- Surveyor;

- Cartographer;

- concealer maps;

- surveyor;

- mapping editor.

Кәсіби қызмет саласы Область профессиональной деятельности

Area of Professional Activity

Әскери-өнеркәсіптік кешен, азаматтық және өнеркәсіптік құрылыс, жер ресурстарын басқару саласындағы мемлекеттік мекемелер.

Военно-промышленный комплекс, гражданское и промышленное строительство, государственные учреждения в области управления земельными ресурсами.

Тhe military-industrial complex, civil and industrial construction, state bodies in the field of land management.

Кәсіби қызмет объектісі Объект профессиональной деятельности

Object of Professional Activity

Мемлекеттік геодезиялық желілер және арнайы мақсаттағы желілер; ғимараттар мен құрылыстардың құрылыс алаңдары; азаматтық, тұрғын үй, көлік, гидротехникалық ғимараттар мен құрылыстар; пайдалы қазбалар кен орындары; жер учаскелері, қалалық аумақтар; табиғи және табиғи-антропогендік жүйелер болып табылады.

Государственные геодезические сети и сети специального

назначения; строительные площадки зданий и сооружений;

(7)

гражданские, жилищные, транспортные, гидротехнические здания и сооружения; месторождения полезных ископаемых; земельные участки, городские территории;

природные и природно-антропогенные системы.

State geodetic networks and networks of special purpose;

construction sites of buildings and structures; civil, residential, transport, hydraulic buildings and structures; mineral deposits;

land, urban areas; natural and natural-anthropogenic systems.

Кәсіби қызмет функциялары

Функции и виды профессиональной

деятельности

Functions of Professional Activity

Ғылыми-зерттеу:

- сандық және электронды, мультимедиялық картографиялық туындыларды жасау;

- 2D және 3D форматтарда сандық үлгіні құру;

- Жерді қашықтықтан зондтау саласында жаңа технологияларды қолдану.

Жобалау-іздестіру:

- карталар мен жоспарларды, геодезиялық желілерді құру және жаңарту мақсатында геодезиялық және картографиялық жұмыстарды ұйымдастыру, жоспарлау және басқару;

Ұйымдастырушылық-басқарушылық:

- картографиялық-геодезиялық және

Аэрофотограмметриялық жұмыстар өндірісі;

- картографиялық-геодезиялық; және

аэрофотограмметриялық жұмыстарды бақылау.

Научно-исследовательская:

- создание цифровых и электронных, мультимедийных картографических произведений;

- создание цифровой модели местности в 2D и в 3D форматах;

- применение новейших технологий в области дистанционного зондирования Земли.

Проектно-изыскательская:

- организация, планирование и управление геодезическими и картографическими работами, с целью создания и обновления карт и планов, геодезических сетей;

Организационно-управленческая:

- производство картографо-геодезических и аэрофотограмметрических работ;

- контроль картографо-геодезических и аэрофотограмметрических работ;

Research and development:

- creation of digital and electronic, multimedia cartographic works;

- creation of a digital terrain model in 2D and 3D formats;

- application of the latest technologies in the field of earth remote sensing.

Design and survey:

- organization, planning and management of geodetic and

cartographic works, in order to create and update maps and

plans, geodetic networks;

(8)

Organizational and management:

- production of cartographic-geodetic and aerial photogrammetric works;

- control of cartographic-geodesic and aerophotogrammetric

works;

(9)

Әмбебап құзыреттілік(ӘҚ)/

Универсальные компетенции (УК) / Universalcompetences (UC)

Оқыту нәтижелері (УК мөлшері)/

Результаты обучения (единицы УК) / Result of training (GPC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы /

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций) /

Names of Courses that Form Results of Training (units of competences)

ӘҚА – Коммуникациялық құралдар мен технологиялардың заманауи қолдану мүмкіндігі

УКА – Способность использовать современные коммуникационные средства и технологии

UCА To use modern communication tools and technologies

ОН1 Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау;

ОН2 – Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу.

РО1 – Вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском, русском и иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и профессионального общения;

РО2 - Использовать цифровую технологию, различные виды информационно-коммуникационных технологий по поиску, хранению, обработке, защите и распространению информации и применять предпринимательские знания в различных сферах жизнедеятельности.

RT1Тo get into communication in oral and written forms in Kazakh, Russian and foreign languages in order to solve problems of interpersonal, intercultural, and professional interactions;

RT2Тo use digital technologies, various types of information and communication technologies for search, storage, processing, protection, and dissemination of information, as well as to apply economic knowledge in various spheres of activity.

1. Шетел тілі / Иностранный язык / Foreign language

2. Қазақ (орыс) тілі / Казахский (русский) язык / Kazakh (Russian) language

3. Өнеркәсіп бойынша цифрлық технология / Цифровые технологии по отраслям применения / Digital technologies by branches of application

4. Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар / Информационно-коммуникационные технологии / Information and communication technology

5. Кәсіпкерлік және бизнес / Предпринимательство и бизнес / Entrepreneurship and business

ӘҚВ Біртұтас ғылыми жүйелік көзқарасқа негізделген әртүрлі жағдайларды бағалау қабілеті

УКВ – Способность оценивать различные ситуации на основе целостного системного научного мировоззрения

UCВ – Аbility to assess various situations based on a holistic systemic scientific worldview

ОН3Әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі.

РО3 – Применять философские знания для формирования мировоззренческой позиции, анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции.

RT3 Тo apply philosophical knowledge for the formation of world view, to analyze the main stages and patterns of the historical development of

1. Қазақстанның қазіргі заман тарихы / Современная история Казахстана / Мodern history of Kazakhstan

2. Рухани жаңғыру / Рухани жангыру / Rukhani Zhangyru 3. Философия / Философия / Philosophy

4. Әлеуметтік және саяси білім модулі / Модуль социально- политических знаний / Social and Political Knowledge Module

(10)

society in order to increase civic engagement.

ӘҚС Әлеуметтік ортада адамды қалыптастыру және анықтау қабілеті, салауатты өмір салтын ұстану

УКС – Способность формировать и определять личность в социальной среде и ориентироваться на здоровый образ жизни

UCС Аbility to form and define a person in a social environment and focus on a healthy lifestyle

ОН4 Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу;

ОН5- - Құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау.

РО4 - Обеспечить полноценную социальную и профессиональную деятельность методами и средствами физической культуры, владеть культурой безопасности, обладать экологическим сознанием;

РО5- - Обладать достаточным уровнем правосознания, исполнять профессиональные обязанности и принципы культуры поведения и этические нормы общения.

RT4Тo provide a full-fledged social and professional activities by tools of physical culture, to master a safety culture, to promote an environmental awareness;

RT5Тo have a sufficient level of legal awareness, to execute faithfully professional duties, and to follow principles of positive behavior and ethical norms of communication.

1. Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical Training

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет / Антикоррупционная культура / Anti-corruption culture

3. Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі / Основы экологии и безопасности жизнедеятельности / Fundamentals of ecology and life safety

Жалпы кәсіби құзыреттілік (ЖКҚ)/

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) / General professional competence

(GPC)

Оқытудың нәтижесі (DIC бөлімшелері)/

Результат обучения (единицы ОПК)/

The result of training (units of the GPC)

Оқу нәтижелерін қалыптастыратын пәндердің атауы (құзыреттілік бірліктері)/

Наименование дисциплин,

формирующих результаты обучения (единицы компетенций)/

The name of the disciplines that form the results of training (units of competences

ЖКҚА – Кәсіби міндеттерді шешудің дайын алгоритімін таңдау немесе жаңасын дайындау, оларды модельдеудің сандық әдісін таңдау және нысандардың математикалық моделін тұрғызуға қабілеттілік.

ОПКА – Способность к построению математических моделей объектов по выбору численного метода моделирования, разработке нового или выбор готового алгоритма

ОН6 Далалық геодезиялық өлшеулердің, астрономиялық бақылаулардың, гравиметриялық анықтамалардың, фотограмметриялық өзгерістердің нәтижелерін математикалық өңдеуді орындау дағдыларын қалыптастыру.

РО6 – Владеть навыками выполнения математической обработки результатов полевых геодезических измерений, астрономических наблюдений, гравиметрических определений, фотограмметрических изменений.

РТ6Have the skills to perform mathematical processing of the results of field geodetic measurements, astronomical observations, gravimetric definitions, photogrammetric changes.

1. Математика /Математика /Mathematics 2. Геодезия /Геодезия/Geodesy

3. Оптикалық аспаптар физикасы / Физика оптических приборов / Physics of optical devices

4. Геодезиялық өлшемдерді математикалық өндеу теориясы/

Теория математической обработки геодезических измерений/ The theory of mathematical processing of geodetic Measurements

5. Кеңістіктік деректерді өңдеудің және талдаудың математикалық әдістері/Математические методы обработки и анализа пространственных данных/Mathematical methods of spatial data processing and analysis

(11)

решения профессиональных задач.

GPCА – Ability to creation of mathematical models of objects and choice of a numerical method of their modeling, to development new or choice of a ready algorithm of the solution of professional tasks.

6. Оқу тәжірибесі/ Учебно-ознакомительная практика/ Learning practice

ОН7Aқпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және талдауды жүзеге асыру, ақпараттық, компьютерлік және желілік технологияларды пайдалана отырып, оны қажетті форматта ұсыну қабілеті.

РО7 – Осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.

РТ7 – Ability to search, store, process and analyze information from various sources and databases, to present it in the required format using information, computer and network technologies.

1. Ақпараттық-коммуникациялық

технологиялар/Информационно -коммуникационные технологии/

Information and Сommunication technologies

2. Геоақпараттық жүйелер/ Геоинформационные системы/

Geographic Information Systems

3. ГАЖ және цифрлы картографиялау/ ГИС цифровое картографирование/GIS and digital mapping

4. Геодезиядағы координаттар мен биіктіктер жүйесі/ Системы координат и высот в геодезии/ Systems of coordinates and altitudes in geodesy

5. Карталарды жобалау мен құрастыру/ Проектирование и составление кар/ Designing and mapping

6. Картометрия және математикалық картография/ Картометрия и математическая картография/ Cartometry and mathematical cartography

7. Топографиялық түсірімдерді компьютерлік өңдеу/Компьютерная обработка топографических съемок/Computer processing of topographic surveys

8. Фотограмметриялық жұмыстардың

автоматизациясы/Автоматизация фотограмметрических работ/Automation of photogrammetric works.

ЖКҚВ Ақпараттық технологияларды үнемі жетілдіру мүмкіндігіне ие болу ОПКВ – Обладать способностями к постоянному совершенствованию в области применения информационных технологий

GRCВ – Possess the ability to continuously improve the use of information technology

ОН6 Далалық геодезиялық өлшеулердің, астрономиялық бақылаулардың, гравиметриялық анықтамалардың, фотограмметриялық өзгерістердің нәтижелерін математикалық өңдеуді орындау дағдыларын қалыптастыру.

РО6 – Выполнять математические обработки результатов полевых геодезических измерений, астрономических наблюдений, гравиметрических определений, фотограмметрических изменений.

РТ6 – Have the skills to perform mathematical processing of the results of field geodetic measurements, astronomical observations, gravimetric definitions, photogrammetric changes.

1. Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану /Цифровые технологии по отраслям применения/ Digital technologies by branches application

2. Геодезиялық өлшемдерді математикалық өндеу теориясы/

Теория математической обработки геодезических измерений/ The theory of mathematical processing of geodetic Measurements

3. Аэроғарыштық түсірілім әдістерi /Аэрокосмические методы съемки /Space surveying methods

4. Серіктік навигациялық жүйелер / Спутниковые навигационные системы/Satellite navigation systems

5. Спутниктік жүйелер позициялау технологиясы /Спутниковые системы технологии позиционирования/Satellite positioning technology systems

6. Геодезияға кіріспе/ Введение в геодезию/ Introduction to the geodesy

7. Геодезия топография негіздерімен/ Геодезия с основами топографии/ Surveying with the basics of topography

(12)

ОН7Ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және талдауды жүзеге асыру, ақпараттық, компьютерлік және желілік технологияларды пайдалана отырып, оны қажетті форматта ұсыну қабілеті.

РО7 – Осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.

РТ7 – Аbility to search, store, process and analyze information from various sources and databases, to present it in the required format using information, computer and network technologies.

1. Карталарды жобалау мен құрастыру/ Проектирование и составление кар/ Designing and mapping

2. Топографиялық түсірілімдерді автоматтандыру/Автоматизация топографических съемок/Automation of topographic surveys 3. Тақырыптық карталар/Тематические карты/Thematic maps 4. Карталарды жобалау мен құрастыру/Проектирование и составление карт/Designing and mapping

5. Мультимедиялық картографиялық қосымшаларды құру/Создание мультимедийных картографических приложений/Creating multimedia mapping applications

6. Картография/ Картография/ Cartography Кәсіби құзыреттілік/

Профессиональные компетенции (ПК) / Professional Competences (РС)

Оқыту нәтижесі (ОН)/ Результат обучения РО) / The result of training (PТ )

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций) /The name of courses that form the results of training (units of competences)

ККА – Геодезия және картография саласындағы геокеңістік деректерді талдау және өңдеу қабілеті

ПКА - Способность анализировать и обрабатывать геопростраснственные данные в области геодезии и картографии

РСА - Ability to analyze and process geospatial data in geodesy and cartography

ОН8 Дешифирлеу, мультимедиалық ақпаратты, аэроғарыштық және жер бетіндегі суреттерді жасау, әуе, ғарыш және жер бетіндегі суреттер бойынша фотограмметриялық әдістермен топографиялық карталарды жасау және жаңарту бойынша жұмыстар кешенін орындау қабілеті болу.

РО8 - Выполнять комплекс работ по дешифрованию, созданию мультимедийной информации, аэрокосмических и наземных снимков, по созданию и обновлению топографических карт по воздушным, космическим и наземным снимкам фотограмметрическими методами.

РТ8 – Have the ability to perform a complex of works on decoding, creation of multimedia information, aerospace and ground images, creation and updating of topographic maps on air, space and ground images by photogrammetric methods.

1. ЖҚЗ деректер банкі жаһандық желіде /Банки данных ДЗЗ в глобальной сети/ Remote sensing data banks in the global network 2. ЖҚЗ деректері бойынша жергілікті жер туралы құжаттар жасаудың қазіргі заманғы ақпараттық технологиялары /Современные информационные технологии создания документов о местности по данным ДЗЗ/ Modern information technologies for the creation of documents on the area according to remote sensing

3. Аэроғарыштық түсірілім әдістерi/Аэрокосмические методы съемки /Space surveying methods

4. Кеңістіктік деректерді алу және өзектендіру фотограмметриялық технологиялары/Фотограмметрические технологии получения и актуализации пространственных данных/Photogrammetric technologies for obtaining and updating spatial data

5. Аэроғарыштық суреттерді фотограмметриялық өңдеу технологиясы/Технология фотограмметрической обработки аэрокосмических снимков/The technology of photogrammetric processing of space images

6. Фотограмметрия/Фотограмметрия/Рhotogrammetry 7. Геодезия/ Геодезия/ Geodesy

(13)

ОН9 – Қоршаған ортаның жай-күйі туралы жерүсті және аэроғарыштық кеңістіктік ақпаратты алудың негізгі технологиялық процестерін жүзеге асыру, табиғи ресурстарды зерделеу нәтижелерін моделдеу және түсіндіру кезінде қашықтықтан зондтау материалдарын және геоақпараттық технологияларды пайдалану және ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесін жетілдіру бойынша мультимедиялық қосымшаларды әзірлеу.

РО9Осуществлять основные технологические процессы получения наземной и аэрокосмической пространственной информации о состоянии окружающей среды, использовать материалы дистанционного зондирования и геоинформационные технологии при моделировании и интерпретации результатов изучения природных ресурсов и разрабатывать мультимедийные приложения по совершенствованию системы управления информационной безопасностью.

РТ9 – The ability to carry out the main technological processes of obtaining ground and aerospace spatial information on the state of the environment, to use remote sensing materials and geoinformation technologies in the modeling and interpretation of the results of the study of natural resources and to develop multimedia applications to improve the information security management system.

1. Серіктік навигациялық жүйелер /Спутниковые навигационные систем/Satellite navigation systems

2. Спутниктік жүйелер позициялау технологиясы/Спутниковые системы технологии позиционирования/Satellite positioning technology systems

3. Цифрлы карталарды жасау мен пайдалануды автоматтандыру Автоматизация создания и использования цифровых карт/Automating the creation and use of digital maps

4. Геодезиядағы координаттар мен биіктіктер жүйесі/Системы координат и высот в геодезии/Systems of coordinates and altitudes in geodesy

5. Геоақпаратты цифрлы өңдеу/Цифровая обработка геоинформации/Digital processing of geo-information

ККв – Далалық және камералдық геодезиялық және аэрофотототүсірілім жұмыстарын жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу қабілеті

ПКв – Способность к планированию, организации и проведению полевых и камеральных геодезических и аэрофотосъемочных работ

РСВ -Аbility to plan, organize and conduct field and office surveying and aerial photography

ОН8 Дешифирлеу, мультимедиалық ақпаратты, аэроғарыштық және жер бетіндегі суреттерді жасау, әуе, ғарыш және жер бетіндегі суреттер бойынша фотограмметриялық әдістермен топографиялық карталарды жасау және жаңарту бойынша жұмыстар кешенін орындау қабілеті болу.

РО8 - Выполнять комплекс работ по дешифрованию, созданию мультимедийной информации, аэрокосмических и наземных снимков, по созданию и обновлению топографических карт по воздушным, космическим и наземным снимкам фотограмметрическими методами.

РТ8 - Have the ability to perform a complex of works on decoding, creation of multimedia information, aerospace and ground images, creation and updating of topographic maps on air, space and ground images by photogrammetric methods.

1. Карталар мен атластарды шығару технологиясы/Технология издания карт и атласов/Technology of publication of maps and atlases

2. Ғарыштық геодезия және астрономия/Космическая геодезия и астрономия/Space geodesy and astronomy

3. Аэроғарыштық түсірілімдер деректерінің интернет ресурстары/Интернет ресурсы данных аэрокосмических съемок/Internet resources of aerospace survey data

4. Цифрлы және электронды карталар/Цифровые и электронные карты/Digital and electronic maps

5. Картографиядағы интернет технологиялар/Интернет технологии в картографии/Internet technologies in cartography ОН9 - Қоршаған ортаның жай-күйі туралы жерүсті және

аэроғарыштық кеңістіктік ақпаратты алудың негізгі технологиялық процестерін жүзеге асыру, табиғи ресурстарды зерделеу нәтижелерін моделдеу және түсіндіру кезінде қашықтықтан зондтау материалдарын және геоақпараттық технологияларды пайдалану және

ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесін жетілдіру бойынша

1. Жерді дистанционды зондылау/Дистанционное зондирование земли/Remote sensing of land

2. Геодезиялық және картографиялық өндірісті ұйымдастыру

/Организация картографо-геодезического

производства/Organization of cartography and geodesy production 3. Инженерлік құрылыстарды геодезиялық қамтамасыз ету

(14)

мультимедиялық қосымшаларды әзірлеу.

РО9Осуществлять основные технологические процессы получения наземной и аэрокосмической пространственной информации о состоянии окружающей среды, использовать материалы дистанционного зондирования и геоинформационные технологии при моделировании и интерпретации результатов изучения природных ресурсов и разрабатывать мультимедийные приложения по совершенствованию системы управления информационной безопасностью.

РТ9 - The ability to carry out the main technological processes of obtaining ground and aerospace spatial information on the state of the environment, to use remote sensing materials and geoinformation technologies in the modeling and interpretation of the results of the study of natural resources and to develop multimedia applications to improve the information security management system.

және жобалау/Геодезическое обеспечение и проектирование инженерных сооружений/Geodetic support and design of engineering structures

4. Аэроғарыштық суреттерді дешифрлеу Дешифрирование аэрокосмических снимков/Interpretation of space images

5. Аэро және ғарыштық навигация әдістері/Методы аэро и космической навигация/Methods of Aero and space navigation 6. Картографиядағы интернет технологиялар/Интернет технологии в картографии/Internet technologies in cartography 7. ЖҚЗ деректер банкі жаһандық желіде /Банки данных ДЗЗ в глобальной сети/Remote sensing data banks in the global network 8. ЖҚЗ деректері бойынша жергілікті жер туралы құжаттар жасаудың қазіргі заманғы ақпараттық технологиялары /Современные информационные технологии создания документов о местности по данным ДЗЗ/Modern information technologies for the creation of documents on the area according to remote sensing

ОН10 - Жер бетіндегі фотограмметриялық түсіру және лазерлік сканерлеу нәтижелері бойынша және геокеңістік деректер инфрақұрылымын белсенді пайдалануға қабілетті болу.

РО10 - Создавать цифровые модели местности и других объектов, в том числе по результатам наземной фотограмметрической съемке и лазерному сканированию и к активному использованию инфраструктуры геопространственных данных.

РТ10 – Possess the ability to create digital models of terrain and other objects, including the results of ground photogrammetric survey and laser scanning and to actively use the infrastructure of geospatial data.

1. Аэроғарыштық суреттерді дешифрлеу /Дешифрирование аэрокосмических снимков/Interpretation of space images

2. Геодезияның ғылыми негіздері/Научные основы геодезии/Scientific bases of geodesy

3. Картографиядағы интернет технологиялар/Интернет технологии в картография/Internet technologies in cartography 4. ЖҚЗ деректері бойынша жергілікті жер туралы құжаттар жасаудың қазіргі заманғы ақпараттық технологиялары Современные информационные технологии создания документов о местности по данным ДЗЗ/Modern information technologies for the creation of documents on the area according to remote sensing ККс – Геодезия және картография

қызметінің түрлі салаларында ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге кешенді тәсілді қолдану қабілеті ПКс – Способностью применять комплексный подход к обеспечению информационной безопасности в области геодезии и картографии РСс – The ability to apply an integrated approach to information security in the field of geodesy and cartography

ОН9 - Заманауи стандарттарды және экономикалық білімді ескере отырып, ғимараттар мен құрылыстарды жобалауда сандық технологиялар мен инновациялық идеяларды қолданыңыз.

РО9 - Применять цифровые технологии и инновационные идеи в процессы проектировании зданий и сооруженийс учетом правовых нормативов и экономических знаний.

РТ9 - Apply digital technologies and innovative ideas in the design of buildings and structures, taking into account legal standards and economic knowledge.

1. ЖҚЗ деректері бойынша жергілікті жер туралы құжаттар жасаудың қазіргі заманғы ақпараттық технологиялары /Современные информационные технологии создания документов о местности по данным ДЗЗ/Modern information technologies for the creation of documents on the area according to remote sensing

2. Геодезиядағы координаттар мен биіктіктер жүйесі/Системы координат и высот в геодезии/Systems of coordinates and altitudes in geodesy

3. Геоақпаратты цифрлы өңдеу/Цифровая обработка геоинформации/Digital processing of geo-information

4. Заманауи геодезиялық аспаптар /Современные геодезические

(15)

приборы /Modern surveying instruments

5. Мемлекеттік геодезиялық торды құру мен дамыту әдістері/Методы создания и развития государственной геодезической сети /Methods of creation and development of the state geodetic network

6. Тірек геодезиялық желілер/Опорные геодезические сети/Geodetic reference networks

ОН10 - Жер бетіндегі фотограмметриялық түсіру және лазерлік сканерлеу нәтижелері бойынша және геокеңістік деректер инфрақұрылымын белсенді пайдалануға қабілетті болу.

РО10 - Создавать цифровые модели местности и других объектов, в том числе по результатам наземной фотограмметрической съемке и лазерному сканированию и к активному использованию инфраструктуры геопространственных данных.

РТ10 - Possess the ability to create digital models of terrain and other objects, including the results of ground photogrammetric survey and laser scanning and to actively use the infrastructure of geospatial data.

1. Картографиядағы интернет технологиялар/Интернет технологии в картографии/Internet technologies in cartography 2. ГАЖ және цифрлы картографиялау/ГИС цифровое картографированиe/GIS and digital mapping

3. Картометрия және математикалық картография/Картометрия и математическая картография/Cartometry and mathematical cartography

4. Карталар мен атластарды шығару технологиясы/Технология издания карт и атласов/Technology of publication of maps and atlases

5. Ғарыштық геодезия және астрономия/Космическая геодезия и астрономия/Space geodesy and astronomy

ОН11 – Геодезия және қашықтықтан зондтау саласында жобалық Орындаушы геодезиялық құжаттарды және болжау материалдарын (құжаттарды) әзірлеуге қабілетті болу.

РО11 – Применять способность в разработке проектной исполнительной геодезической документации и материалов прогнозирования (документов) в области геодезии и дистанционного зондирования.

РТ11 – Possess the ability to develop project as-built geodetic documentation and forecasting materials (documents) in the field of geodesy and remote sensing.

1. ЖҚЗ деректер банкі жаһандық желіде /Банки данных ДЗЗ в глобальной сети/Remote sensing data banks in the global network 2. Жерді дистанционды зондылау/Дистанционное зондирование земли/Remote sensing of land

3. Геодезиялық және картографиялық өндірісті ұйымдастыру

Организация картографо-геодезического

производства/Organization of cartography and geodesy production 4. Инженерлік құрылыстарды геодезиялық қамтамасыз ету және жобалау/Геодезическое обеспечение и проектирование инженерных сооружений/Geodetic support and design of engineering structures

(16)

ОН12 – Алынған геодезиялық, спутниктік және фотограмметриялық өлшеулерді, сондай-ақ қашықтықтан зондтау материалдарын бақылауды жүзеге асыруға және картонрафиялық туындыларды жасауға дайын болу.

РО12 – Осуществлять контроль полученных геодезических, спутниковых и фотограмметрических измерений, а также материалов дистанционного зондирования и создание картографических произведений.

РТ12 – Possess the willingness to implement the control of the acquired geophysical, satellite and photogrammetric measurements and remote sensing data and the establishment of kartograficheskikh works.

1. Аэроғарыштық түсірілімдер деректерінің интернет ресурстары/Интернет ресурсы данных аэрокосмических съемок/Internet resources of aerospace survey data

2. Аэроғарыштық суреттерді дешифрлеу Дешифрирование аэрокосмических снимков/Interpretation of space images

3. Аэро және ғарыштық навигация әдістері/Методы аэро и космической навигации/Methods of Aero and space navigation 4. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының негіздері/Основы научно- исследовательских работ/Fundamentals of scientific research 5. ЖҚЗ деректері бойынша жергілікті жер туралы құжаттар жасаудың қазіргі заманғы ақпараттық технологиялары Современные информационные технологии создания документов о местности по данным ДЗЗ/Modern information technologies for the creation of documents on the area according to remote sensing

(17)

ККD – Жерүсті және аэроғарыштық кеңістіктік ақпаратты алудың негізгі технологиялық процестерін жүзеге асыру қабілеті

ПКDСпособностью осуществлять основные технологические процессы

получения наземной и

аэрокосмической пространственной информации

РСD - Аbility to carry out the main technological processes of obtaining ground and aerospace spatial information

ОН12 – Алынған геодезиялық, спутниктік және фотограмметриялық өлшеулерді, сондай-ақ қашықтықтан зондтау материалдарын бақылауды жүзеге асыруға және картонрафиялық туындыларды жасауға дайын болу

РО12 – Осуществлять контроль полученных геодезических, спутниковых и фотограмметрических измерений, а также материалов дистанционного зондирования и создание картонрафических произведений

РТ12 – Possess the willingness to implement the control of the acquired geophysical, satellite and photogrammetric measurements and remote sensing data and the establishment of kartograficheskikh works

1. Серіктік навигациялық жүйелер / Спутниковые навигационные системы/Satellite navigation systems

2. Спутниктік жүйелер позициялау технологиясы /Спутниковые системы технологии позиционирования/Satellite positioning technology systems

3. Жоғарғы геодезия / Высшая геодезия/ Higher surveying 4. . Өндірістік практика /Производственная практика/ Production practicality

(18)

3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education program

Модуль атауы және коды/ Название и

код модуля / Module name

and code

Пәннің коды / Код дисциплины /

Course code

Пән атауы/

Нименование дисциплин / Course name

Цикл, компонент

/Цикл, компонент /

Cycle, component

Оқыту тілі/Язык обучения / Language of instruction Кредит көлемі/ Объем кредитов / ECTS

Объем часов по видам занятий

Бақылау формасы / Форма контроля / Type of control Қалыптасатын құзыреттіліктер/Формируемые компетенции / Developed competences Оқитын кафедра/ Читаемая кафедра / Department in charge Лекциялар/лекции / lectures Семинар/практика / seminars Зартзаналық сабақтар/Лаборатор ные занятия / Laboratory classes СӨЖ/СРО/ SIW

1 семестр /1 семестр / Semester 1

EDUC 21001 Жалпы білім беру модулі

Модуль общей образованности Module of general education

KZT 1101 SIK 1101 MHK 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы Современная история Казахстана

Мodern history of Kazakhstan

ЖБП МК ООД ОК GCD CC

Қазақ Казахский Kazakh

5 30 15 105

МЕ ГЭ SE

ӘКв УКв Uсв

Қазақстан тарихы кафедрасы Кафедра истории Казахстана Department of History of Kazakhstan

ShT1103(1) IYa 1103 (1) FL 1103 (1)

Шетел тілі Иностранный язык Foreign language

ЖБП МК ООД ОК GCD CC

Ағылшын Английский English

5 45 105

Емтихан Экзамен Exam

ӘКА

УКА

А

Шетел тілдері кафедрасы Кафедра иностранных языков Foreign Languages Department

K(O)T1104 (1) K(R)Ya1104 (1) K(R)L1104 (1)

Қазақ (орыс) тілі Казахский (русский) язык

Kazakh (Russian) language

ЖБП МК ООД ОК GCD CC

Қазақ/Орыс Казахский/русс кий

Kazakh/

Russian

5 45 105

Емтихан Экзамен Exam

ӘКА

УКА

А

Практикалық қазақ тілі кафедрасы

Кафедра практического казахского языка

Practical Kazakh language Орыс филологиясы кафедрасы Кафедра русской филологии Department of Russian language

ASBM 1107 MSPZ 1107 SPKM 1107

Әлеуметтік және саяси білім модулі

Модуль социально- политических знаний Social and Political Knowledge Module

ЖБП МК ООД ОК GCD CC

Қазақ/Орыс Казахский/русс кий

Kazakh/

Russian

8 30 60 150

Емтихан Экзамен Exam

ӘКв УКв Uсв

Саясаттану кафедрасы Кафедра политологии Department of Political Science Әлеуметтану кафедрасы Кафедра социологии Department of Sociology Философия кафедрасы Кафедра философии Department of Philosophy Әлеуметтік педагогика және

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Издание первое Russian PhCS 22006 Модуль Адам анатомиясы Модуль Анатомии человека Human anatomy module ASMN1201 AOSM1201 AWSM1201 Анатомия спорттық морфология негіздерімен