• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Білім беру бағдарламасы бойынша пәндер каталогы

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Білім беру бағдарламасы бойынша пәндер каталогы"

Copied!
29
0
0

Толық мәтін

(1)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательнаяпрограмма. Издание первое

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ БЕКІТІЛДІ

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті»

ШЖҚ РМК

ҒылымиКеңесінің 2018 ж. «__»_________, хаттама №___ шешімімен

Ректор _________ Е. Сыдықов

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

EDUCATION PROGRAM

Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Program Level: Бакалавриат/Бакалавриат/ Bachelor's programme Мамандық 5B042100 – Дизайн

Специальность 5B042100 – Дизайн Specialty 5B042100 –Design

Стандартный срок обучения: 5 жыл Оқытудыңстандартты мерзімі: 5лет Standard period of study: 5 years Қайтақарастыру жиілігі : 5 жыл Периодичность пересмотра: 5 лет Review frequency: 5 years

Берілетін дәреже/ Присуждаемая степень/Awarded degree: өнер бакалавры, бакалавр искусства, Вachelor of arts Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 6 ҰБШ, 6 ЕБШ / 6 НРК, 6 ЕРК / 6 NQF, 6 EQF

(2)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

(3)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The Passport of Education Program

Қолданусаласы/

Область применения / Applicationarea

Интерьер, экстерьер жәнеландшафтдизайны.

Жарнама дизайны, полиграфиялық дизайн, безендіру өнері және фотографика.

Дизайн интерьера, экстерьера и ландшафта.

Дизайн рекламы, полиграфический дизайн, оформительское искусствои фотографика.

Interior, exterior and landscape design.

Advertising design, printing design, decorating art and photography.

Білім беру бағдарламасының коды мен атауы/Код и

наименование

образовательной программы / The code and name of education program

5В042100 – Дизайн 5В042100 – Дизайн 5B042100 – Design Нормативтік-құқықтық

қамтылуы/Нормативно- правовое обеспечение / Theregulatoryandlegalsupport

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы Осы Заң білім беру саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді, осы саладағы мемлекеттік саясаттың негізгі қағидаларын айқындайды және Қазақстан Республикасы азаматтарының, сондай-ақ шетелдіктер мен азаматтығы жоқ және Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын адамдардың, конституциялық құқығын қамтамасыз етуге бағытталған. білім алу үшін.

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен, 2017 жылғы 15 тамыздағы өзгерістер мен толықтырулары бар бекітілген,

Кредиттік технологияларды оқыту бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережесі 2016 жылғы 28 қаңтардағы өзгерістер мен толықтыруларымен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы.

Білім алушылардың академиялық үлгеріміне, аралық және қорытынды аттестациясына бақылауды жүргізудің стандартты ережелері Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығы, 06.06.2017 жылғы өзгертулер мен толықтырулар.

Бiлiктiлiк және еңбек нарығының қажеттiлiгiнiң ұлттық шеңберiнде бiлiм беру бағдарламаларын әзiрлеу жөнiндегi басшылық.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік білім беру мекемесі 3.08.303-2006, «Жоғары кәсіптік білім», 050421-Дизайн мамандығы.

5В042100 - Дизайн мамандығы бойынша ТПУ. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы «05»

тамыз бұйрығына 66-қосымша

Закон Республики Казахстан "Об образовании" от 27 июля 2007 года №319-III Настоящий Закон регулирует общественные

(4)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательнаяпрограмма. Издание первое

отношения в области образования, определяет основные принципы государственной политики в этой области и направлен на обеспечение конституционного права граждан Республики Казахстан, а также иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Казахстан, на образование.

Государственный общеобязательный стандарт высшего образования Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080, с изменениями и дополнениями по состоянию на15.08.2017 г.

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения Приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152, с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.01.2016 г.

Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года №125, с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.06.2017 г.

Руководство по разработке образовательных программ в контексте Национальной рамки квалификаций и потребностей рынка труда.

ГОСО РК 3.08.303-2006, «Образование высшее профессиональное», Специальность 050421- Дизайн.

ТУП по специальности высшего образования, 5B042100 – Дизайн. Приложение 66 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от «05» августа2016 года № 425

Law of the Republic of Kazakhstan "On Education" of July 27, 2007 № 319-III This Law regulates public relations in the field of education, defines the basic principles of state policy in this area and aims to ensure the constitutional right of citizens of the Republic of Kazakhstan, as well as foreigners and stateless persons, permanently residing in the Republic of Kazakhstan, for education.

The state compulsory standard of higher education Approved by the Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated August 23, 2012 No. 1080, with amendments and additions as of August 15, 2017.

Rules for the organization of the educational process on credit technology training Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated April 20, 2011 No. 152, with amendments and additions as of January 28, 2016.

Standard rules for conducting current monitoring of academic performance, intermediate and final certification of students Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated March 18, 2008 No. 125, as amended and supplemented as of 06/06/2017.

Rules for the organization and implementation of educational, methodological and scientific methodological work Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated November 29, 2007 No. 583, as amended and supplemented as of January 18, 2016.

(5)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательнаяпрограмма. Издание первое

Guidelines for the development of educational programs in the context of the National Framework for Qualifications and Labor Market Needs.

State Educational Establishment of the Republic of Kazakhstan 3.08.303-2006, "Higher professional education", Specialty 050421- Design.

TEP on a specialty of higher education, 5B042100 - Design.

Annex 66 to the Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan from "05" 08. 2016 No.425

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы/Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы/ Profilemapofeducationprogram

ББ мақсаты/ЦельОП / Objective of EP

Нысаналы аудиторияның мақсаттары мен қажеттіліктеріне сәйкес көрнекі ақпарат, сәйкестендіру және байланыс нысандары мен жүйелерін жобалауға және дамытуға қабілетті және сәулеттік дизайнның нысандарын жобалай алатын, құрастыра алатын дизайнерді дайындау

Подготовка дизайнера способного проектировать и разрабатывать объекты и системы визуальной информации, идентификации и коммуникации, и объекты архитектурного дизайна в соответствии с поставленными задачами и потребностями целевой аудитории Preparation of a designer capable of designing and developing objects and systems of visual information, identification and communication, and objects of architectural design in accordance with the tasks and needs of the target audience

Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы/Концепция образовательной программы / The concept of education program

Адам өмірінің ыңғайлы пәндік-кеңістіктік ортасын жобалау- дизайн саласындағы шығармашылық қызметті жүзеге асыра алатын білімді және үйлесімді дамыған мамандарға қоғам мен мемлекеттің қажеттіліктерін қанағаттандыру.

Удовлетворение потребности общества и государства в образованных и гармонически развитых специалистах, способных осуществлять творческую деятельность в сфере дизайн- проектирования комфортной предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека

Satisfaction of the needs of society and the state in educated and harmoniously developed specialists capable of carrying out creative activities in the field of design and design of a comfortable subject- spatial environment of human life

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / Graduate Qualification Characteristics

Берілетін дәреже:

Присуждаемая степень:

Awarded degree:

5В042100 - «Дизайн» мамандығы бойынша өнер бакалавры Бакалавр искусства по специальности 5В042100 - «Дизайн»

Bachelor of arts in 5В042100 - " Design»

Маманның лауазымдарының

тізімі/Перечень должностей Интерьер, экстерьер дизайнеры Ландшафт дизайнеры

(6)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательнаяпрограмма. Издание первое

специалиста / List of a specialist’s positions

Суретшілер-декораторлар және безендірушілер Графикалық дизайнер

Жарнама мен безендіру бойынша суретшілер Баспа өнімдерінің дизайнері

Буып-түю дизайнері

Басқа графикалық және мультимедиялық дизайнерлер Дизайнер интерьера и экстерьера

Ландшафтный дизайнер

Художники-декораторы и оформители Графические дизайнеры

Дизайнер печатной продукции Дизайнер упаковки

Другие графические и мультимедийные дизайнеры Interior and exterior designer

Landscape designer

Set designers and decorators

Design of advertising, graphic design, graphic language and visual culture, design art and photography, packaging design, design for the Internet, information design and media, font design.

Кәсіби қызмет саласы/Область профессиональной деятельности /

Theareaofprofessionalactivity

Сәулеттік ортаның дизайны, интерьер, экстерьер дизайны, ландшафт дизайны, жиһаз дизайны, монументалды және декоративті өнер.

Жарнамалық дизайн, графикалық дизайн, графикалық тіл және көрнекі мәдениет, дизайн және фотосурет, буып-түю дизайны, интернетке арналған дизайн, ақпараттық дизайн және медиа, шрифт дизайны.

Дизайн архитектурной среды, дизайн интерьера и экстерьера, ландшафтный дизайн, монументально-декоративное искусство, дизайн мебели.

Дизайн рекламы, полиграфический дизайн, графический язык и визуальная культура, оформительское искусство и фотографика, дизайн упаковки, дизайн для интернета, информационный дизайн и медиа, дизайн шрифтов.

Architectural environment design, interior and exterior design, landscape design, monumental and decorative art, furniture design.

Design of advertising, graphic design, graphic language and visual culture, design art and photography, packaging design, design for the Internet, information design and media, font design.

Кәсіби қызмет объектісі/Объект профессиональной

деятельности / The object of professional activity

Сәулеттік-жобалау ұйымдары, құрылыс компаниялары, дизайн студиялары, сәулетшілердің, дизайнерлердің шығармашылық шеберханалары; мемлекеттік және коммерциялық кәсіпорындар, шығармашылық одақтар мен ұйымдар; соның ішінде жиһаз өндіруші кәсіпорындар.

Дизайн студиясы, баспа және полиграфия, бұқаралық ақпарат құралдары, жобалау ұйымдары, сайттарды дамытуға арналған ұйымдар мен компаниялар, мобильді қосымшалар, соның ішінде қаптамалар бойынша кәсіпорын.

(7)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательнаяпрограмма. Издание первое

Архитектурно – проектные организации, строительные компании, дизайн-студии, творческие мастерские архитекторов, дизайнеров;

государственные и коммерческие предприятия, творческие союзы и организации; в том числе предприятия по производству мебели.

Дизайнерские студии, издательство и полиграфия, средства массовой информации, проектные организации, организации и компании по разработке сайтов, мобильных приложений, в том числе предприятия по производству упаковки.

Architectural and design organizations, construction companies, design studios, creative workshops of architects, designers; state and commercial enterprises, creative unions and organizations; including furniture manufacturing enterprises.

Design studios, publishing and printing, mass media, design organizations, organizations and companies for the development of sites, mobile applications, including a packaging enterprise.

Кәсіби қызмет

функциялары/Функции профессиональной

деятельности / Functions of professional activity

Дизайн саласындағы кәсіби қызмет - үйлесімді пәндік-кеңістіктік ортаны, сондай-ақ түрлі көркемдік объектілердің жай-күйін жасауға мүмкіндік беретін көркемдік дизайнның заманауи құралдарын, әдістерін және нысандарын қолдана білу.

Дизайн саласындағы кәсіби қызмет - үйлесімді пәндік-кеңістіктік ортаны, сондай-ақ түрлі көркемдік объектілердің жай-күйін жасауға мүмкіндік беретін көркемдік дизайнның заманауи құралдарын, әдістерін және нысандарын иелену.

Профессиональная деятельность в области дизайна означает владение современными средствами, методами и формами художественного проектирования, позволяющими создавать гармоничную предметно- пространственную среду, а также заданные состояния разнообразных художественных объектов.

Профессиональная деятельность в области дизайна означает владение современными средствами, методами и формами художественного проектирования, позволяющими создавать гармоничную предметно- пространственную среду, а также заданные состояния разнообразных художественных объектов.

Professional activity in the field of design means the possession of modern means, methods and forms of artistic design, allowing creating a harmonious subject - spatial environment, as well as the specified state of a variety of artistic objects.

Professional activity in the field of design means the possession of modern means, methods and forms of artistic design, allowing creating a harmonious subject-spatial environment, as well as given states of various artistic objects.

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной

деятельности / Types of professional activity

- жобалы-конструкторлық(дизайнердің жетекшілігімен):

ансамбльдер, өнімдер мен жаңа нысандардың

тұжырымдамаларын, жобаларын, үлгілерін, макеттерін әзірлеуді қамтиды;

- ұйымдастырушылық және басқарушылық: жобалық қызметті

(8)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательнаяпрограмма. Издание первое

ұйымдастыружәне басқару саласындағы кәсіптік компьютерлік бағдарламаларды меңгеруді, кәсіпкерлік және қаржылық

қызметтің нысандарын, принциптерін және стратегияларын бәсекеге қабілетті және іскерлік ортада зерттеуді қамтамасыз етеді;

- ғылыми-педагогикалық: ғылым және білім беру ұйымдарындағы жұмыстарды қамтиды.

-проектно-конструкторская (под руководством специалиста дизайнера): включает разработку концепции, проектов, макетов, моделей новых объектовансамблей, изделий и продуктов;

- организационно-управленческая: предусматривает овладение профессиональными компьютерными программами в области организации и управления проектной деятельностью, изучение форм, принципов и стратегии предпринимательской и финансовой деятельности в условиях конкуренции и бизнеса;

- научно-педагогическая: включает работу в научных и образовательных организациях.

-design (under the guidance of a specialist designer): includes the development of concepts, projects, models, models of new objects of ensembles, products and products;

-organizational and management: provides for the mastery of professional computer programs in the field of organization and management of project activities, the study of forms, principles and strategies of business and financial activities in a competitive and business;

-scientific and pedagogical: includes work in scientific and educational organizations.

(9)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательнаяпрограмма. Издание первое

2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций

Кәсіби құзыреттілік/

Профессиональные компетенции (ПК) / Professional Competences

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) /

The result of training (PC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы

компетенций) /

The name of courses that form the results of training (units of competences) КҚА- түспен және түстік

композициялармен, модельдеу мен макеттеуде, дизайн-жобаның көркемдік ойын негіздей отырып, сурет салу және оның жұмыс әдістерін меңгеру мүмкіндігі;

- дизайнерлік мәселені шешуге тұжырымдамалық,

шығармашылық көзқарас негізінде жобалық идеяны әзірлеу кезінде өз ұсыныстарын негіздеу мүмкіндіктері;

- көркемдік ойды құрастыру кезінде материалдардың ерекшеліктерін, олардың формажасау қасиеттерін ескеру қабілеті;

ПКА-способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием

художественного замысла дизайн-проекта, в

АКҚ1 АПК1 АРС1

көркемдік модельдеу және эскиз жасау выполнение художественного моделирования и эскизирования

performing artistic modeling and sketching

Композиция I Композиция I Composition I Композиция II Композиция II Composition II Өнер тарихы История искусства History of art АКҚ2

АПК2

АРС2

көлемді макеттеу және композициялық пішіндеу дағдыларын игеру

владение навыками композиционного

формообразования и объемного макетирования mastering the skills of compositional shaping and volumetric layout

Сәулеттік дизайн элементтері мен үрдістері Элементы и процессы архитектурного дизайна Elements and processes of architectural design

Сәулеттік бионика Архитектурная бионика Architectural Bionics

Дизайндағы заманауи материалдар Современные материалы в дизайне Modern materials in design

Материалдық мәдениет пен дизайн тарихы История материальной культуры и дизайна History of material culture and design

(10)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

макетировании и

моделировании, с цветом и цветовыми композициями - способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению

дизайнерской задачи;

-способность учитывать при разработке художественного замысла особенности

материалов с учетом их формообразующих свойств PCA -ability to own a pattern and methods of work, with the justification of the artistic design of the design project, in prototyping and modeling, with color and color compositions - the ability to substantiate their proposals when developing a project idea based on a conceptual, creative approach to solving a design problem;

- the ability to take into account in the development of artistic design features of materials, taking into account their shaping properties

АКҚ3 АПК3 АРС3

ақпараттық технологияларды, бейнелеу өнерініңәртүрлі түрлерін және жобалық графиканы игеру

владение информационными технологиями, различных видов изобразительных искусств и проектной графики

possession of information technologies, various types of visual arts and project graphics

Двухмерные компьютерные программы Екі көлемді компьютерлік бағдарламалар Two-dimensional computer programs

КҚB- изайнерлік жобалау

BКҚ1

BПК1

BРС1

графикалық символдарды құрылымдау,

тауарлық белгілерді, фирмалық стильдер, Жарнама және баспа графикасы Рекламная и печатная графика

(11)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

қағидаларытуралы білім қабілетін көрсету;

Қазіргізаманғы қоғамның әлеуметтік-мәдени жағдайына арналған дизайнның маңызы мен өзектілігін түсіну;

Дизайнның нақты және көркемдік тіліне ие болу, осы дағдыларды жобалық қызметте пайдалану;

Кез-келген ақпараттың нақты және бейнелі-көрінісін беруге қабілетті болу;

ПКB- Быть способным демонстрировать знание принципов дизайнерского проектирования;

Понимать важности и актуальности дизайна для общественно-культурной ситуации современного общества;

Владеть точным и образным языком дизайна,

использование этих навыков в проектной деятельности;

Быть способным и уметь придавать точную и образно- зримую форму любой информации;

PCB - Be able to demonstrate

жарнамалар, визуалды коммуникация жүйелерін жобалау, иллюстрация және кітаптарды безендіру;

разработка графических символов, товарных знаков, фирменных стилей, рекламы,

проектирование систем визуальных

коммуникаций, иллюстрация и оформление книг;

development of graphic symbols, trademarks, corporate styles, advertising, design of visual communication systems, illustration and design of books;

Аdvertising and printed graphics

Компьютерлікредактор Adobe Illustrator Компьютерный редактор Adobe Illustrator Computer editor Adobe Illustrator

Бредбукті өңдеу*

Разработка брендбука*

Brand book design*

BКҚ2

BПК2

BРС2

жобаның жалпы экспозициясының

композициялық шешімі, түстіграфикалық шешім және макеттер жасау;

композиционное решение общей экспозиции проекта, цветографическое решение и

изготовление макетов;

Compositional decision of the general exposition of the project, color decision and making of models;

Композиция I Композиция I Composition I

Композиция ІІ Композиция ІІ Composition ІІ

Графикалық дизайн нысандарын құрастыру Конструирование объектов графического дизайна

Design of objects of graphic design BКҚ3

BПК3

BРС3

web-сайтты құрылымдау разработка web-сайта web site development

WEB дизайн WEB дизайн WEB design

(12)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

knowledge of the principles of design design;

Understand the importance and relevance of design for the socio- cultural situation of modern society;

To possess an accurate and imaginative language of design, the use of these skills in project activities;

To be able and able to impart accurate and figuratively-visible form of any information;

BКҚ4

BПК4

BРС4

графикалық дизайндағы композициялық дағдылары және сюжетті бейнелерді трансформациялаудың жұмыс барысы;

навыки композиционных приёмов и процессов трансформации сюжетных изображений в графическом дизайне;

skills of compositional techniques and processes of transformation of plot images in graphic design;

Стилизация әдістері мен тәсілдері Приемы и методы стилизации Techniques and methods of stylization

Графикалық дизайн элементтері және үдерістері

Элементы и процессы графического дизайна Elements and processes of graphic design

BКҚ5

BПК5

BРС5

заманауи шрифт мәдениетін игеру, негізгі ережелерді қолдану және жазу мен түптеу, әр түрлі бағдарламалық құралдар арқылы

көркемдік және графикалық бейнелерді іске асыру қабілеті

владение современной шрифтовой культурой, применение основных правил и принципов набора и верстки, способность к реализации художественно-графических образов с помощью различных средств программного обеспечения

possession of a modern font culture, the application of basic rules and principles of recruitment and layout, the ability to implement artistic and graphic images through various software tools

Шрифт Шрифт Font

Типографика*

Типографика*

Тypography*

Компьютерлік редактор Adobe Indsign Компьютерныйредактор Adobe Indsign Computer editor Adobe Indsign

КҚС - дизайн-өнiмдерін қолдану әдістері мен бағалау критерийлерiн қолданудың

CКҚ1

CПК1

CРС1

кәсіптік қызметтің негізгі әдістеріне ие болу (өлшемдер, модельдік сызбалар және нысандар макеті), жобалық тапсырмаларды шешу әдістері

Инженерлік графика І

Инженерная графика І Engineering graphics І

(13)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

тиімділігі, дизайнерлік өнімді кешенді талдау дағдысы;

Дизайн тәжірибесінде

коммуникативтік жағдайларды талдау дағдыларын меңгеру, дизайн-өнімнің

коммуникациялық

ресурстарын диагностикалау әдістері;

Дизайн-өнімін дамыту үшін тиімді маркетингтік

технологияларды анықтау мүмкіндігі;

Дизайн-өнімдерінде пәндік ортаны эстетикалық жобалаудың заманауи әдістерін қолдану дағдыларын меңгеру, көрнекі байланыс жүйелерін жасау және жобалау.

ПКС - Владеть приемами применения критериев оценки эффективности дизайн-

продукта, навыками

комплексного анализа дизайн- продукта;

Владеть навыками анализа коммуникативных ситуаций в практике дизайна, приемами диагностики

коммуникативного ресурса дизайн-продукта; Способность определять эффективные маркетинговые технологии

владение основными приемами профессиональной деятельности (обмеры, чертежи моделей и макеты объектов), способами решения проектных задач

possession of the basic methods of professional activity (measurements, model drawings and layouts of objects), methods of solving project tasks

Қаптаманықұрастыру және оның дизайны Конструирование и дизайн упаковки

Design and packaging design

Графикалық дизайн типологиясы*

Типология графического дизайна * Typology of graphic design*

CКҚ2

CПК2

CРС2

көркем-графикалық бейнелерді бағдарлама көмегімен қамтамасыз етуді іске асыру

реализация художественно-графических образов с помощью программного обеспечения the realization of artistic and graphic images with the help of software

Моушн дизайн Моушн дизайн Моtion design

Фотографика*

Фотографика*

Photographics*

CКҚ3

CПК3

CРС3

графикалық дизайн жобаларын орындау выполнение проектов графического дизайна implementation of graphic design projects

Инфографика Инфографика Infographics

Графикалық дизайн нысандарын жобалау Проектирование объектов графического дизайна

Design of objects of graphic design

Графикалық дизайн нысандарын өңдеу Производство объектов графического

дизайна Production facilities of graphic design

CКҚ4

CПК4

CРС4

дизайндағы білім беру идеяларын іске асыру,

стандартты емес және балама шешімдерді Дизайн – қызметіндегі психологиялық ерекшеліктері *

(14)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

продвижения дизайн- продукта;

Владеть навыками

использования современных методов эстетического оформления предметной среды, создания и оформления систем визуальных

коммуникаций, дизайн- продуктов

PCС- To master the methods of applying the criteria for

evaluating the effectiveness of the design product, the skills of complex analysis of the design product;

To have skills in the analysis of communicative situations in design practice, in the methods of diagnosing the communicative resource of a design product;

The ability to determine effective marketing technologies for promoting a design product;

To master the skills of using modern methods of aesthetic design of the subject environment, creating and design of visual communication systems, design products;

жасау қабілеті

реализация идей в дизайн-образовании, способность к принятию нестандартных и альтернативных решений

realization of ideas in design education, ability to accept non-standard and alternative solutions

Психологические особенности дизайн - деятельности*

Psychological features of design activity*

Графикалық дизайн нысандарын жобалау Проектирование объектов графического дизайна

Design of objects of graphic design Өнертарихы

История искусства History of art

Материалдық мәдениет пен дизайн тарихы История материальной культуры и дизайна History of material culture and design

Графикадық дизайн тарихы История графического дизайна History of Graphic Design

CКҚ5

CПК5

CРС5

дизайн-жобасын құруда зерттеу әдістерін қолдану

применение методов научных исследований при создании дизайн-проектов.

application of research methods in the creation of design projects.

Жобалау ғылыми-әдістемелік зерттеу ретінде*

Процесс проектирования как научно- методическое исследование*

The design process as a scientific and methodological research*

Жобалау әдістері

Методы проектирования Design method

CКҚ6

CПК6

графикалық бейнелерді құру үшін заманауи

ақпараттық технологияларды иелену, жобалық Дизайндағы заңнамалық және құқықтық құжаттама*

(15)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

CРС6 құжаттама, компьютерлік модельдеу;

владение современными информационными технологиями для создания графических образов, проектной документации, компьютерного моделирования;

possession of modern information technologies for the creation of graphic images, project

documentation, computer modeling;

Нормативно-правовая документация в дзайне*

Regulatory and legal documentation in design*

Дизайндағывидео технологиялар Видео технологии в дизайне Video technologies in design

Дизайндағы заманауи материалдар Современные материалы в дизайне Modern materials in design

CКҚ7

CПК7

CРС7

кешендік дизайн-жобалаудың орындалуы, өнімдер мен жүйелер, әдістемелік көркем- жобалау қызметі негізінде пәндік және ақпараттық кешендер жүргізу;

выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, предметных и информационных комплексов на основе методики ведения проектно-художественной деятельности;

implementation of integrated design projects, products and systems, subject and information systems on the basis of the methodology of conducting design and artistic activities;

Заманауи дизайн Современный дизайн Modern design

Жарнама және маркетинг * Реклама и маркетинг * Advertising and marketing*

КҚD - дизайн-жобаға қойылатын талаптарды талдауға және анықтауға және дизайн-жобаны іске асыруға арналған тапсырмаға немесе тәсілдерге ықтимал шешімдер жиынтығын синтездеу мүмкіндігі;

DКҚ1

DПК1

DРС1

дизайнерлік және көркемдік іс-шараларды жүргізудің әдістемесі негізінде кешендік жобалық өнімдерді, өнімдер мен жүйелерді, пәндік кешендерді енгізу;

выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, предметных комплексов на основе методики ведения проектно-

Тұрғын үй ғимараттарының интерьерін жобалау

Проектирование интерьера жилых зданий Interior design of residential buildings

Ландшафттық дизайн*

Ландшафтный дизайн*

Landscape*

(16)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

- нысандарды, комплекстерді, заттарды, соның ішінде қол жетімді ортаны құруға құрылымдау қабілеті;

- дизайн-жобаны тәжірибеде жүзеге асыру үшін қажетті заманауи технологияларды қолдану мүмкіндігі;

- дизайн нысандарының эталонды үлгілерін орындау немесе оның жеке элементтерін материалда, макетте орындау мүмкіндігі;

- ақпараттық ресурстарды пайдалану мүмкіндігі: заманауи ақпараттық технологиялар және графикалық редакторлар дизайн- жобалар бойынша құжаттаманы енгізу және жасау үшін;

- дизайн-жобалау бойынша жобалық құжаттамаға қойылатын

талаптардың толық

спецификациясын жасау және жоба бойынша негізгі экономикалық есептермен дизайн-жобаға арналған құжаттаманың толық жиынтығын дайындау мүмкіндігі;

- дизайн-жобаларды құру кезінде ғылыми-зерттеу әдістерін

қолдану және өз

тұжырымдамалық шешімдерінің жаңалығын негіздеу мүмкіндігі.

ПКD- способность анализировать и определять

художественной деятельности;

implementation of complex design projects, products and systems, subject complexes on the basis of the methodology for conducting design and artistic activities;

Қоғамдық ғимараттарының интерьерін жобалау Проектирование интерьера общественных зданий Interior Design Public buildings

Қалалық кеңістікті жобалау Дизайн городских пространств Design of urban spaces

Дизайнды жобалау Дизайн проектирование Design project

Сәулеттік жобалау

Архитектурное проектирование Architectural design

Заманауи дизайн Современный дизайн Modern design

Сәулет тарихы История архитектуры History of architecture

DКҚ2

DПК2

DРС2

инженерлік жобалауды орындау

выполнение инженерного конструирования engineering design execution

Инженерлік графика І

Инженерная графика І Engineering graphics І

Сәулеттік-құрылыстық сызу негіздері

Основы архитектурно- строительного черчения* Fundamentals of architectural and constructional drawing*

Дизайн объектілерін құрылымдау* Конструирование объектов дизайна*

Construction of objects of design*

(17)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта

- способность конструировать предметы, комплексы, объекты, в том числе для создания доступной среды - способность применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике - способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале;

- способность использовать информационные ресурсы:

современные информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам

- способность составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту документации по дизайн- проекту и готовить полный набор документации по дизайн проекту, с основными экономическими расчетами для реализации проекта

- способность применять

Инженерлік инфрақұрылым*

Инженерная инфроструктура*

Engineering infrastructure*

Жарықтандыру және акустика Светотехника и акустика Lighting and acoustics

DКҚ3

DПК3

DРС3

эргономика және антропометрия әдістерін игеру

владение методами эргономики и антропометрии knowledge of methods of ergonomics and anthropometry

Эргономика * Эргономика * Ergonomics*

DКҚ4

DПК4

DРС4

макеттеу және дизайн нысандарын жасау технологияларын игеру

владение технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования

the mastery of technology of making objects of design and prototyping

Жиһазды компьютерлік 3D модельдеу Компьютерное 3D моделирование мебели Computer 3D modeling of furniture

BIM технологиялары BIM технологии BIM technology

Сәулеттік визуализациядағы анимация және қайта өңдеу

Постобработка и анимация в архитектурной визуализации

Post-processing and animation in architectural visualization

DКҚ5

DПК5

DРС5

дизайн- жобалау бойынша жобалық құжаттамаға қойылатын талаптардың егжей-тегжейлі сипаттамасын жасау және жобаны іске асыру үшін негізгі экономикалық есептермен дизайн жобаға арналған құжаттаманың толық жиынтығын дайындау

Дизайн - жобаны басқару*

Управление дизайн - проектом*

Design project management*

Дизайндағы заңнамалық және құқықтық құжаттама*

Нормативно-правовая документация в дзайне*

(18)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений.

PCD - the ability to analyze and define requirements for a design project and synthesize a set of possible solutions to a task or

approaches to the implementation of a design project

- Ability to construct objects, complexes, objects, including for creating an accessible environment

- the ability to apply modern technologies required when implementing a design project in practice

- Ability to carry out standard образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете,

material;

- the ability to use information resources: modern information technologies and graphic editors for the implementation and creation of documentation for design projects

- the ability to compile a detailed specification of requirements for

составление подробную спецификацию требований к дизайн-проекту документации по дизайн-проекту, и готовить полный набор документации по дизайн проекту с основными экономическими расчетами для реализации проекта

preparation of a detailed specification of the requirements for the design project documentation for the design project, and prepare a full set of documentation for the design project with the main economic calculations for the project

Regulatory and legal documentation in design*

DКҚ6

DПК6

DРС6

графикалық кескіндерді, жобалық құжаттарды, компьютерлік модельдеуді құру үшін заманауи ақпараттық технологияларды игеру владение современными информационными технологиями для создания графических образов, проектной документации, компьютерного моделирования

possession of modern information technologies for the creation of graphic images, project documentation, computer modeling

BIM технологиялары BIM технологии BIM technology

DКҚ7

DПК7

DРС7

дизайн-жобаларды құруда ғылыми-зерттеу әдістерін қолдану

применение методов научных исследований при создании дизайн-проектов.

the use of research methods in the creation of design projects.

Жобалау ғылыми-әдістемелік зерттеу ретінде*

Процесс проектирования как научно- методическое исследование*

The design process as a scientific and methodological research*

Дизайн – қызметіндегі психологиялық ерекшеліктері *

Психологические особенности дизайн - деятельности*

Psychological features of design activity*

(19)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

a design project design documentation for a design project and prepare a complete set of documentation for the design project, with the main economic calculations for the implementation of the project - the ability to apply research methods when creating design projects and to justify the novelty of their own conceptual solutions.

Сәулет ортасының типологиясы*

Типология архитектурной среды*

Typology of architectural environment*

Жалпы кәсіби құзыреттілік/

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) /

General professional competences (GPC)

Оқыту нәтижесі (ОПК млшері) / Результат обучения (единицы ОПК) /

The result of training (GPC units)

ЖКҚА - кескіндеме, композиция, пластикалық модельдеу, мүсін, баспа графикасы және суреттің көркемдік құралдарын еркін игеру;

ОПКА - свободно владеть изобразительными средствами рисунка, живописи, композиции, пластического моделирования, скульптуры и техниками печатной графики;

GPCА - to freely master the АЖКҚ1 АОПК1 АGPC1

практика жүзінде композицияны құруда суреттерді қолдана білу және оны кез-келген нысанды жобалау бағытында өңдеу мүмкіндігі, сызықтық-конструктивті құру дағдыларына ие және белгілі бір суретті орындау техникасын таңдау қағидаттарын түсінеді

умение использовать рисунки в практике составления композиций и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, владеет навыками линейно-конструктивного построения и понимает принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка

the ability to use drawings in the practice of composing and processing them in the direction of the

Арнайы сурет I

Специальный рисунок I Special drawing I

Академиялық сурет Академический рисунок Academic drawing

Суреттегі қолданбалы перспектива Прикладная перспектива в рисунке Applied perspective in drawing Классикалық сурет

Классический рисунок Classic illustration Пластикалық анатомия Пластическая анатомия

(20)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

visual means of drawing, painting, composition, plastic modeling, sculpture and printed graphics techniques;

design of any object, has the skills of linear- constructive construction and understands the principles of choosing the technique of execution of a particular drawing

Plastic Anatomy

АЖКҚ2 АОПК2 АGPC2

түстік композиция және түспен жұмыс істеу тәсілдерімен, академиялық кескіндеме негіздерін игере алады

владеет основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями

owns the basics of academic painting, methods of working with color and color compositions

Академиялық кескіндеме Академическая живопись

Аcademic painting

Кескіндеме сауаттың негіздері Основы живописной грамоты Basics picturesque ratification

Классикалықкескіндеме Классическая живопись

Classicpainting Сандық кескіндеме Цифровая живопись Digital painting

Түстану

Цветоведение Chromatics

АЖКҚ3 АОПК3 АGPC3

модельдеу және макеттеу жұмысындағы тәсілдерімен, бастапқы кәсіби мүсінші дағдыларына ие болу мүмкіндігі

способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании

Основы дизайна Дизайн негиздери Design Basics

Мүсін және пластикалық модельдеу*

Скульптура и пластическое моделирование*

Sculptures and Plastic Modeling*

Сәулеттік графика және макеттеу

Архитектурная графика и макетирование Аrchitectural graphics and layout

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

4.4 Определение амплитуды и знака отраженных импульсов по волновой функции для моментов времени, соответствующим Рис.3 Осциллирующий импульс положительной по максимуму полярности и

Издание первое СКҚ5 СПК5 СРС5 күші бар нормативті-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес үдерістерді және өндірістерді автоматтандыру жүйелерін құру бойынша жобалы-конструкторлық