• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Білім беру бағдарламасы бойынша пәндер каталогы

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Білім беру бағдарламасы бойынша пәндер каталогы"

Copied!
28
0
0

Толық мәтін

(1)

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ БЕКІТІЛДІ

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті»

ШЖҚ РМК

Ғылыми Кеңесінің 2020 ж. «__»_________, хаттама №___ шешімімен

Ректор _________ Е. Сыдықов БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА EDUCATION PROGRAM

Бағдарлама деңгейі/Уровень программы/Program Level: Бакалавриат / Бакалавриат/ Bachelor’s degree

Кадрларды дайындау бағытының атауы және коды: 6В014 - "Жалпы дамытудың пәндік мамандандырумен мұғалімдерді дайындау"

Код и наименование направления подготовки кадров: 6В014 - "Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития "

Code and names of areas of training: 6В014 - "Teacher training with subject specialization in general development "

6В01408 - "Дене шынықтыру және спорт"

(Білім беру бағдарламасының атауы және коды)

6В01408- "Физическая культура и спорт"

(Код и наименование образовательной программы)

6В01408 - "Physical culture and Sport"

(Code and name of education programme)

2020 жылғы қабылдау/ Прием 2020 года/ Admission 2020 Оқытудың типтік мерзімі: 4 жыл

Типичный срок обучения: 4 года Standard period of study: 4 year

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 6ҰБШ, 6ЕБШ / 6 НРК, 6ЕРК / 6 NQF, 6 EQF

(2)

Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / Passport of Education Program

Қолдану саласы Область применения Application area

Білім беру бағдарламасы әртүрлі типтегі білім беру ұйымдары үшін дене шынықтыру пәнінің мұғалімдерін дайындауға арналған

Образовательная программа предназначена для подготовки учителей физической культуры для различных типов организации образования

The educational program is designed to prepare teachers of for various types of physical culture educational organizations

Білім беру бағдарламасының коды мен атауы

Код и наименование образовательной программы Code and name of education program

6В01408 - "Дене шынықтыру және спорт"

6В01408- "Физическая культура и спорт"

6В01408 - "Physical culture and Sport"

Нормативтік-құқықтық қамтылуы

Нормативно-правовое обеспечение

Regulatory and legal support

«Білім» туралы Қазақстан Республикасының Заңы Жоғары білім МЖББС (31.10.2018ж. №604)

ҚР «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқару тӛрағасының 2017 жылғаы 8 маусымдағы бұйрығының №133 Қосымшасы «Педагог» атты кәсіптік стандарты

Жоғарғы және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік ережелері (30.10.2018 ж. №595)

Кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережелері(12.10.2018 ж. №563)

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды дайындау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы (13.10.2018 ж. №569)

«Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі № 228-V Заңы.

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 22 бұйрығы «Дене шынықтыру және спорт ұйымдарының түрлерінің тізбесін және олардың спорттық резервті даярлауды және жоғары дәрежелі спортшыларды даярлау үрдісін жүзеге асыру ережелерін бекіту туралы» бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде Қазақстан Республикасы, 2014 жылғы 25 желтоқсандағы № 10012.

Закон Республики Казахстан «Об образовании»

ГОСО высшего образования (31.10.2018, №604)

Профессиональный стандарт «Педагог», утвержденный в приложении №133 от 8 июня 2017 года приказом Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен»

Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования (30.10.2018 г. №595)

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (12.10.2018 г. №563)

Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием (13.10.2018 г. №569)

Закон «О физической культуре и спорте» Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 228-V ЗРК

Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан «Об утверждении перечня видов физкультурно-спортивных организаций и правил их деятельности, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса» от 22 ноября 2014 года № 106. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 декабря 2014 года № 10012.

Law “On Education” of the Republic of Kazakhstan

State General Education Standard on higher education (31.10.2018, №604)

Professional Standart “Educator”, approved in Appendix № 133 of June 8, 2017 by

(3)

the Order of the Chairman of the Board of the National Chamber of Entrepreneurs of the RK “Atameken”

Standard Rules for the Activities of Educational Organizations that Implement Study Programs of Higher and (or) Postgraduate Education (30.10.2018 №595)

Rules for the Organization of the Educational Process on the Credit Technology of Education (12.10.2018, №563)

Classifier of Areas of Training with Higher and Postgraduate Education (13.10.2018

№569)

Order of the Minister of Culture and Sports of the Republic of Kazakhstan "On approving the list of types of physical education and sports organizations and the rules of their activities, in which the training process for the preparation of sports reserve and high-class athletes" is carried out dated November 22, 2014 No. 106. Registered with the Ministry of Justice of the Republic Kazakhstan December 25, 2014 № 10012.

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы / Profile Map of Education Program

ББ мақсаты Цель ОП

Objective of Education Program

Педагогикалық және жаттықтыру қызмет саласында кәсіби құзіретті, жаңартылған білім беру жағдайында кәсіби қызметін жүзеге асыруға қабілетті маман даярлау.

Подготовка бакалавров обладающих профессиональными и общекультурными компетенциями в области педагогической и тренерской деятельности, способных осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновленного содержания образования.

Training of bachelors in the specialty "Physical Culture and Sport", who have professional and general cultural competencies in the field of pedagogical and coaching activities, capable of carrying out professional activities in the context of the updated content of education.

Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы

Концепция образовательной программы

Concept of education program

Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін жүзеге асырудың мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы саладағы түлектердің дайындық сапасын бағалауды реттейді және тыңдаушыларға арналған оқыту сапасын қамтамасыз ететін материалдарды және тиісті білім беру технологияларын енгізуді қамтиды

Образовательная программа регламентирует цели, результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей образовательной технологии

The education program regulates the objectives, results, content, conditions and technologies for the implementation of the educational process, assessment of the quality of graduate training in this area of training and includes materials that ensure the quality of training of students and implementation of appropriate educational technology.

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / Graduate Qualification Characteristics

Берілетін дәреже:

Присуждаемая степень:

Degree Awarded:

6B01408- «Дене шынықтыру және спорт» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

Бакалавр образования по образовательной программе 6В01408- "Физическая культура и спорт"

Bachelor of Education in the educational program 6B01408- "Physical Culture and Sport"

Маманның лауазымдарының тізімі

Перечень должностей специалиста

List of Specialist’s Positions

білім беру ұйымдарының дене шынықтыру мұғалімі, жасӛспірімдер спорт мектебінде жаттықтырушы, спорт түрлері бойынша федерацияларда жаттықтырушы-әдіскер, спорттан инструктор және басқарушы.

учитель физической культуры в средних и дошкольных учебных заведениях, тренер в детско-юношеской спортивной школе, тренер-методист в федерациях по видам спорта, инструктор, менеджер по спорту.

(4)

A graduate who has received an education in the specialty is allowed to perform the following jobs: teacher of physical culture in secondary and preschool educational institutions, coach in children's and youth sports school, coach-methodologist in federations in sports, instructor, sports manager.

Кәсіби қызмет саласы

Область профессиональной деятельности

Area of Professional Activity

Туризм, қызмет кӛрсету саласы, салауатты ӛмір салтын насихаттау, сауықтыру және оңалту, спорт, білім беру саласы

Образование, спорт, двигательная рекреация и реабилитация, пропаганда здорового образа жизни, сфера услуг, туризм.

Education, sport, recreation and rehabilitation, promotion of a healthy lifestyle, services, tourism.

Кәсіби қызмет объектісі Объект профессиональной деятельности

Object of Professional Activity

білім беруді ұйымдастыру: балабақшада, мектепте, колледждерде, спорттық ұйымдарда: балалар мен жасӛспірімдер спорт мектептерінде, спорттық федерацияда.

организации образования: детские сады, школы, колледжи спортивных организациях: детско-юношеские спортивные школы, федераций по видам спорта.

the organization of education: kindergartens, schools, colleges, sports organizations:

children's and youth sports schools, federations by sport.

Кәсіби қызмет функциялары

Функции и виды

образовательной деятельности

Functions of Professional Activity

Дене шынықтыру бакалаврларының кәсіби функцияларының атқаратынын қызметтері: оқыту; тәрбиелеу, әдістемелік, зерттеу, жаттықтырушылық т.б.

Профессиональные функции и виды образовательной деятельности

бакалавров в области физической культуры: образовательная, методическая, исследовательская, тренерская

Professional functions and types of educational activities

bachelor’s

in the field of physical culture: educational, methodical, research, coaching.

(5)

2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/ Map / Profile of Competences

Әмбебап құзыреттілік(ӘҚ)/

Универсальные компетенции (УК) /

Universalcompetences (UC)

Оқыту нәтижелері (УК мӛлшері)/

Результаты обучения (единицы УК) / Result of training (GPC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мӛлшері) пәндер атауы /

Наименование дисциплин, формирующтх результаты обучения (единицы компетенций) /

Names of Courses that Form Results of Training (units of competences)

ӘҚ1 коммуникациялық құралдар мен технологиялардың заманауи қолдану мүмкіндігі УК1 – способность использовать современные коммуникационные средства и технологии

UC1 тo use modern communication tools and technologies

ОН1АКТ саласындағы дағдылар мен бизнесті ұйымдастыруды мемлекеттік және шет тілдерінде игере білу

РО1 – Владеть навыками ИКТ и организации бизнеса на государственном и иностранном языках

RT1 Has ICT and business organization skills in the state and foreign languages

ОН2Ашық сӛйлеу дағдыларын меңгеру және ӛз кӛзқарастарын жазбаша түрде нақты дәлелдей білу

РО2 Иметь навыки публичного выступления и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.

RT2 Has skills of public speaking and written reasoned presentation of personal point of view

1. Шетел тілі / Иностранный язык / Foreign language 2. Қазақ (орыс) тілі / Казахский (русский) язык / Kazakh

(Russian) language

3. Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану/

цифровые технологии по отраслям применения / Digital technologies by branches of application

4. Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар / Информационно-коммуникационные технологии / Information and communication technology

5. Кәсіпкерлік және бизнес / Предпринимательство и бизнес / Entrepreneurship and business

6. Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті/ Культура делового общения/ Culture of business communication

ӘҚ2 біртұтас ғылыми жүйелік кӛзқарасқа негізделген әртүрлі жағдайларды бағалау қабілеті УК2 – способность оценивать различные ситуации на основе целостного системного научного мировоззрения

UC2 – ability to assess various situations based on a holistic systemic scientific worldview

ОН3Философиялық және тарихи мазмұнды мәтіндерді талқылау әдістерімен және пікірталастарды қолдана отырып, талдау дағдыларын меңгеру

РО3 – Владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское и историческое содержание, приемами ведения дискуссии и полемики

RT3 Has skills of perception and analysis of texts with philosophical and historical content as well as skills of discussion and debate methods ОН4 Ашық сӛйлеу дағдыларын меңгеру және ӛз кӛзқарастарын жазбаша түрде нақты дәлелдей білу

РО4 – Иметь навыки публичного выступления и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.

RT4Has skills of public speaking and written reasoned presentation of personal point of view.

1. Қазақстанның қазіргі заман тарихы / Современная история Казахстана / Мodern history of Kazakhstan

2. Рухани жаңғыру / Рухани жангыру / Rukhani Zhangyru 3. Философия / Философия / Philosophy

4. Әлеуметтік және саяси білім модулі / Модуль социально- политических знаний / Social and Political Knowledge Module

ӘҚ3әлеуметтік ортада адамды қалыптастыру және анықтау қабілеті, салауатты ӛмір салтын ұстану

УК3 – способность формировать и

ОН5 - Әлеуметтік ортада тұтас тұлғаны қалыптастыруға және жеке тұлғаның жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді кӛрсете білу

РО5 – Демонстрировать знания, способствующих формированию целостной личности в социальной среде и повышению

1. Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical Training 2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет /

Антикоррупционная культура / Anti-corruption culture 3. Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі / Основы

экологии и безопасности жизнедеятельности / Fundamentals

(6)

определять личность в социальной среде и ориентироваться на здоровый образ жизни

UC3 ability to form and define a person in a social environment and focus on a healthy lifestyle

ответственности индивида

RT5 Demonstrateы knowledge that contributes to the formation of a holistic personality in a social environment and increases responsibility of the individual

ОН6 - Қоғамдық қауіпсіздік әдістерін қолдана білу

РО6 – Применять методы обеспечения безопасности общества RT6Applies methods of public safety

of ecology and life safety

4. Педагогикалық психология/Педагогическая психология/Pedagogical psychology

Жалпы кәсіби құзыреттілік/

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) / General Professional Competences

(GPC)

Оқыту нәтижелері (ОПК млшері)/ Результаты обучения (единицы ОПК) /

Result of training (GPC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мӛлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций) /

Names of Courses that Form Results of Training (units of competences)

ЖКҚ4- әр түрлі спорттық және білім беру жағдайларында әрекет ете білу;

- мақсат, әрекет және нәтиже арасындағы байланысты бағалай білу

- зерттеу негіздерін меңгеру;.

ОПК4 уметь действовать в различных спортивно- педагогических ситуациях;

- уметь оценивать связь между целью, действием и результатом.

-владеть основами

исследовательской работы;

GPC4 - be able to act in various sports and educational situations;

-be able to assess the relationship between goal, action and result -master the basics of research;

ОН7 кәсіби араласуды қажет ететін әртүрлі спорттық- педагогикалық жағдайларда әрекет жасауға және тиісті шешімдер қабылдауға дайын болу.

РО7 готовность действовать и принимать соответствующие решения в различных спортивно-педагогических ситуациях, требующих профессионального вмешательства.

RT7 readiness to act and make appropriate decisions in various sports and pedagogical situations that require professional intervention.

ОН8 Ӛз тәжірибесімен және басқа да мамандар тәжірибесімен байланысты теория мен білімді байланыстыру арқылы кӛре білуге дайын болу

РО8 Готовность рефлексировать методом подключения теории и знания собственного опыта и практики других специалистов.

RT8 Willingness to reflect by connecting the theory and knowledge of own experience and practice of other specialists.

ОН9 сауықтыру - дене шынықтырудың тиімділігін арттыру міндеттер жобасының (бағдарламаның) мақсаттарын шешуге арналған әдістерін қалыптастыру қабілеті,спорттық, сауықтыру іс- шаралары, критерийлер мен кӛрсеткіштерді анықтау мақсаттарға жету, проблемаларды шешудің басымдықтарын айқындау қызмет моральдық аспектілері; қазіргі заманғы ақпараттық

технологияларды жобалау кезінде пайдалануға дайын болу.

Спорт жарақаттары және ЕДШ Спортивный травматизм и ЛФК

Sports injuries and exercise therapy ДШжС-тағы ақпараттық технологиялары.

Информационные технологии в ФКиС Information technology in PT and S

Бұқаралық спорт түрлерінен жарыс ұйымдастыру және ӛткізу Организация и проведение соревновании в массовых видах

спорта

Organization and conducting competitions in popular forms of sport Инновациялық оқыту процесін басқару әдістері

Инновационные методы управления тренировочным процессом

Innovative training process management methods

Дене шынықтыру және спорттағы заманауи нысандар Инновационные формы развития физической культуры и спорта

Modern forms development of physical culture and sports Кәсіби және спорт түріндегі жасӛспірімдер теориясы мен әдістемесі

Теория и методика детско-юношеского и профессионального спорта

(7)

РО9 готовность формулировать цели проекта (программы) для решения задач повышения эффективности физкультурно- оздоровительной, спортивной, рекреационной деятельности, определять критерии и показатели достижения целей, выявлять приоритеты решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности; готовность использовать современные информационные технологии в проектировании

RT9willingness to formulate project objectives (programs) for solving problems of increasing the efficiency of physical culture, sports, recreational activities, to define criteria and indicators

achieve goals, identify priorities for solving problems, taking into account the moral aspects of the activity; Willingness to use modern information technology in the design

Theory and methods of children's, youth and professional sports Спорттық нысандар және ғимараттар

Спортивные объекты и сооружения Sportif facilities and convergence

ОН10 теорияның жалпы танылған және іргелі спорттық- педагогикалық негіздерін практикада біріктіруге және қолдануға дайын болу; Дене шынықтыру және спорт саласында ғылыми- зерттеу жұмыстарын жүргізу кезінде тиісті ғылым салаларынан техника мен технологияны пайдалануға дайын болу; ӛздерінің ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін түсіндіруге және олардың практикалық маңыздылығын анықтауға мүмкіндік береді

РО10 готовность интегрировать и применять общепризнанные и основополагающие спортивно-педагогические основы теории на практике; готовность использовать методики и технологии из смежных областей знаний при проведении научно- исследовательской работы в области физической культуры и спорта; способность интерпретировать результаты собственных научных исследований и выявлять их практическую значимость RT10 Willingness to integrate and apply the universally recognized and fundamental sports-pedagogical foundations of the theory in practice;

readiness to use techniques and technologies from related fields of knowledge when conducting scientific research work in the field of physical culture and sports; ability to interpret the results of their own scientific research and to reveal their practical importance.

ОН11 Ӛз тәжірибесімен және басқа да мамандар тәжірибесімен байланысты теория мен білімді байланыстыру арқылы кӛре білуге дайын болу

РО11 Готовность рефлексировать методом подключения теории и знания собственного опыта и практики других специалистов.

Спорт ғимараттарындағы материалдық-техникалық база Материально-техническая база в спортивных учреждениях Material and technical base in sports facilities

Мектеп құжаттарын жүргізу Ведение школьной документации Keeping school records

Жасӛспірімдер физиологиясы және мектеп гигиенасы Возрастная физиология и школьная гигиена

Age physiology and school hygiene psychology

Спорттағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау Организация и планирование научных исследований в спорте Organization and planning of research in sports

Педагогикалық практика

Педагогическая практика Teaching externship

Педагогикалық ӛндірістік практика Производстенная педагогическая практика Teaching externship manufacturing

Дипломалды практика Преддипломная практика Pre – diploma practice

(8)

RT11Willingness to reflect by connecting the theory and knowledge of own experience and practice of other specialists.

ЖКҚ5 әртүрлі спорт түрлерінің физиологиялық негіздерін білу.

-бәсекелестік жаттығулардың сәтті жүзеге асырылуын және жоспарланған нәтижелерге жетуін қамтамасыз ететін функционалдық жүйелердің моторикасын жетілдіру және мүмкіндіктерін арттыру

ОПК5 знать физиологические основы различных видов спорта.

- уметь совершенствовать двигательные качества и

повышать возможности

функциональных систем организма, обеспечивающих

успешное выполнение

соревновательного упражнения и достижение планируемых результатов

GPC5know the physiological basis of various sports.

be able to improve motor skills and increase the capabilities of the body’s functional systems that ensure the successful implementation of competitive exercises and the achievement of planned results

ОН12 спорттық-педагогикалық қызметте рекреациялық әдістерін пайдалануға дайын болу;

РО12 готовность к использованию рекреационных методик в спортивно- педагогической деятельности;

RT12 readiness to use recreational techniques in sports and pedagogical activity;

ОН13 Дене шынықтыруды, физикалық жағдайды және еңбекке қабілеттілігін қалпына келтірудің күрделі үрдісінде физикалық жаттығулар мен табиғи факторларды қолдана отырып, терапиялық және профилактикалық оңалту әдістерін меңгеру. Адамның бейімделу және бейімделмеу шарттарымен танысу. Физиологияда бұлшықет күші концентрациясының атауын алған бұл құбылыс жүйке процестерінің концентрациясын кӛрсетеді, ӛйткені қаңқа бұлшықеттерінің қызметіндегі және жұмыс қимылдарындағы ӛзгерістер қалыпты жағдайда жүйке импульстерімен байланысты;

жұмыс қозғалысы және тиісті бұлшықет қысқартулары жүйке орталықтары мен бұлшық еттердің арасындағы байланыс бұзылғаннан кейін мүмкін болмайды.

РО13 Готовность к освоению методов лечебной и

профилактической реабилитации с применением физических упражнений и природных факторов в комплексном процессе восстановления здоровья, физического состояния и

трудоспособности. Ознакомление с условиями адаптации и реадаптация человека.

RT13 Mastering the methods of therapeutic and preventive rehabilitation with the use of physical exercises and natural factors in the complex process of restoring health, physical condition and working ability.

Acquaintance with the conditions of adaptation and human adaptation.

This phenomenon, which received in physiology the name of the concentration of muscle strength, reflects the concentration of nerve processes, since changes in the activity of skeletal muscles and in labor movements are normally due to nerve impulses; labor movements and corresponding muscle contractions become impossible after breaking the connection between the nerve centers and muscles

Медициналық-биологиялық негіздері және емдік дене шынықтыру

Медико-биологические основы ЛФК Medico-biological bases of physical therapy

Дене шынықтыру және спортта физиологиялық әдістерді бақылау Физиологические методы контроля в физической культуре и спорт

Physiological methods control in physical culture and sport

Адам анатомиясы Анатомия человека Human anatomy

Дене шынықтыру және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері

Физиологические основы физического воспитания и видов спорта

Physiological basis physical education and sports

Кәсіби және спорт түріндегі жасӛспірімдер теориясы мен әдістемесі

Теория и методика детско-юношеского и профессионального спорта

Theory and methods of children's, youth and professional sports Бейімдік дене шынықтыру

Адаптивная физическая культура Adaptive physical education

Дене шынықтыру және спорт психологиясы Психология физической культуры и спорта

Psychology of physical culture and sports

Сауықтыру дене шынықтыру және физикалық оңалту Физическая реабилитация и оздоровительная физическая культура

Physical rehabilitation and recreational physical culture

(9)

Медициналық-биологиялық негіздері және емдік дене шынықтыру

Медико-биологические основы ЛФК Medico-biological bases of physical therapy

Дене шынықтыру және спортта физиологиялық әдістерді бақылау

Физиологические методы контроля в физической культуре и спорте

Physiological methods control in physical culture and sport Дене шынықтыру және спортта ғы физиологиялық негіздер Физиологические основы физического воспитания и видов спорта

Physiological basis physical education and sports

Cпорттағы физиологиялық оңалту Физиологическая реабилитация в спорте

Physiological rehabilitation in sports

Жүзу арқылы сауықтыру

Оздоровительное плавание Recreational swimming

Кәсіби құзыреттілік/

Профессиональные компетенции (ПК) / Professional Competences (PC)

Оқыту нәтижелері (ПК мӛлшері)/ Результаты обучения (единицы ПК) /

Result of Training (PC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мӛлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций) /

Names of Courses that Form Results of Training (units of competences)

КҚ6–жаттықтырушылық;

ұйымдастыру-әдістемелік;

- мәдени-ағартушылық;

дене шынықтыру және спортты халық арасында насихаттау саласында жоғары білімді, болу

(соңғы теориялар,

интерпретациялар, әдістер және технологиялар) жеке тұлғаның дамуына ықпал ететін тренинг жұмысының нәтижелерін енгізу.

ОН14 Білім беру және спорт ұйымдарында білім берудің физикалық- жылдамдықты және ерекше физикалық қасиеттерді жақсарту әдістерін қолдануға дайын болу, Әртүрлі деңгейдегі спортшыларға арналған оқу бағдарламаларын әзірлеуге және іске асыруға дайын болу.

РО14 Готовность применять методы и средства воспитания и совершенствования физических, скоростно-силовых и специальных физических качеств в образовательных и спортивных организациях.

Готовность разрабатывать и внедрять тренировочные программы для спортсменов разного уровня квалификации.

Дене шынықтыру және спорт тарихы Истории физической культуры и спорта .History of physical culture and sports

Баскетбол, волейболдағы жаттықтыру іс-қызметінің әдістемесі Методика тренировочной деятельности в волейболе и

баскетболе.

Methods of training activity in volleyball Спорттық ойындар

Спортивный игры Sports games

(10)

ПК6– тренерская;

-организационно-методическая;

-культурно-просветительская;

обладать высоким уровнем знаний в области пропаганды физической культуры и спорта среди населения (новейшими теориями, интерпретациями, методами и технологиями) внедрять результаты учебно- тренировочной работы, способствующие развитию личности.

РС6coaching;

-organizational-methodical;

-cultural and educational;

have a high level of knowledge in the field of physicalculture and sport among the population (with the latest theories, interpretations, methods and technologies) to introduce the results of the training work that contribute to the development of the individual.

RT14 Readiness to apply methods and means of education and improvement of physical, speed-strength and special physical qualities in educational and sports organizations. Willingness to develop and implement training programs for athletes of different skill levels.

Таңдаулы мамандануда ғылыми ықпал, бақылау, жоспарлауды жетілдіру

Совершенствование планирования, контроля, научных подходов в избранной специализации

Improving the planning, monitoring, research approaches in the selected specialization

Дене шынықтыру педагогикасы Педагогика физической культуры Pedagogy of physical culture

Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде дене тәрбиесі Физическое воспитание в дошкольных образовательных учреждениях

Physical education in preschool educational institutions Оқу практикасы

Учебная практика Educational Internship Ӛндірістік практика Производственная практика Industrial practice

ОН15 Білім берудің әдістерін және құралдарын қолдануды, физикалық, жылдамдықты және арнайы физикалық қасиеттерді жақсартуға арналған әдістерін қолдануға дайын болу.

РО15 Готовность применять методы и средства воспитания и совершенствования физических, скоростно-силовых и специальных физических качеств.

RT15 Willingness to apply methods and means of education and improvement of physical, speed-strength and special physical qualities.

Exercising with the methods of teaching

Шаңғы спортындағы заманауи теориялары мен әдістемелері Современные теорий и методика в лыжном спорте

Modern theories and methods in skiing

Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі

Теория и методика избранного вида спорта Theory and methods chosen sport

Дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі Теория и методика физической культуры и спорта Theory and methods of physical culture and sports Жүзу оқыту әдістемесі

Плавание с методикой преподавания Swimming with the technique teaching

(11)

Гимнастика оқыту әдістемесі

Гимнастика с методикой преподавания Exercising with the methods of teaching

Жеңіл атлетика оқыту әдістемесі

Легкая атлетика с методикой преподавания Athletics with teaching methods

ОН16 ұлттық саясаттың мақсаттарын және әртүрлі мәдениеттермен ӛркениеттердің кӛзқарастарымен дәстүрлерінің ӛзара байланысын ескере отырып, оқушының моральдық және рухани қасиеттерін қалыптастыру үшін білім берудің білімберу әлеуетін пайдалануға дайын болу.

РО16 готовность к использованию воспитательного потенциала обучения для формирования нравственно-духовных качеств обучающегося с учетом целей национальной политики и взаимоотношений между взглядами и традициями разных культур и цивилизаций.

РО16 readiness to use the educational potential of education for the formation of the moral and spiritual qualities of the learner, taking into account the goals of national politics and the relationship between the views and traditions of different cultures and civilizations.

Ұлттық спорт түрлерін оқыту әдістемесі

Национальные виды спорта с методикой преподавания National sports with the methods of teaching

Ұлттық спорт түрлерін жаттықтыру әдістемесі Методика тренировочной деятельности в национальных видах

спорта

Methods of training activities in the national sports Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі Теория и методика воспитательной работы Theory and methods of educational work Спорттық саяхат

Спортивный туризм Sports tourism

Спорттық туризмдегі жаттықтыру әрекеттерінің әдістемесі Методика тренировочной деятельности в спортивном туризме Methods of training activity in the national sports

(12)

3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education program

Модуль атауы және коды Название и код

модуля Module Name and

Code

Пәннің коды Код дисциплины

Course Code

Пән атауы

Наименование дисциплины Course Na

me

Цикл, компонент

Цикл, компонент

Cycle, Component

Оқыту тілі Язык обучения Language of instruction Кредит кӛлемі / Объем редитов/Total of credits

Сабақ түрі бойынша сағат кӛлемі

Объем часов по видам занятий The volume of hours by types of

occupations

Бақылау формасы Форма контроля Type of control Қалыптасатын құзыреттіліктер Формируемые компетенции Developed competences Оқитын кафедра Читаемая кафедра Department in charge

Лекциялар/лекции / Lectures Семинар/семинар / Seminars Зертханалық сабақтар/Лабораторные занятия / Laboratory Classes СӚЖ/СРО/ SIW 1 семестр /1 семестр / Semester 1

EDUC 21001 Жалпы білім беру модулі

Модуль общей образованности Module of general education

AKT 1105 ІKT 1105 ІСT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Информационно-

коммуникационные технологии Information and сommunication technologies

ЖБП МК ООД ОК GCD CC

Ағылшын Английский English

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

ӘҚ1

УК1

UC1

Информатика Информатики

Computer science department

ShT 1103 (1) IYa 1103 (1) FL 1103 (1)

Шетел тілі Иностранный язык Foreign language

ЖБП МК ООД ОК GCD CC

Ағылшын Английский English

5 45 105 Емтихан

Экзамен Exam

ӘҚ1

УК1

UC1

Шетел тілдері кафедрасы Кафедра иностранных языков

Foreign Languages Department

K(O)T 1104 (1) K(R)Ya 1104 (1)

K(R)L 1104 (1)

Қазақ (орыс) тілі Казахский (русский) язык Kazakh (Russian) language

ЖБП МК ООД ОК GCD CC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 45 105 Емтихан

Экзамен Exam

ӘҚ1

УК1

UC1

Практикалық қазақ тілі кафедрасы

Кафедра практического казахского языка Practical Kazakh language Орыс филологиясы кафедрасы Кафедра русской филологии

Department of Russian ASBM 1107

MSPZ 1107 SPKM 1107

Әлеуметтік және саяси білім модулі

Модуль социально-политических знаний

Social and Political Knowledge Module

ЖБП МК ООД ОК GCD CC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

8 28 60 152 Емтихан

Экзамен Exam

ӘҚ2

УК2

UC2

Саясаттану Политологии Political Science Әлеуметтану Социология Sociology

(13)

Философия Философии Philosophy

Әлеуметтік педагогика және ӛзін-ӛзі тану Социальной педагогики и самопознания

Social pedagogy and self- knowledge

PhCS 22002 Спорт тарихының модулі

Модуль историй спорта

Sports History module

ODH1202 IFK 1202 FKO 1202

Дене шынықтыру және спорт тарихы

История физической культуры и спорта

History of physical culture, sports

БП ЖООК БД ВК BD UC

Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 15 30 105 Емтихан

Экзамен Exam

КҚ6

ПК6

PC6

Дене шынықтыру және спорт кафедрасы Кафедра физической культуры и спорта Department of Physical culture and sports

EDUC 21001 Жалпы білім беру модулі

Модуль общей образованности Module of general education

DSh 1111 (1)

FK 1111 (1) PhT 1111 (1)

Дене шынықтыру Физическая культура Physical Training

ЖБП МК ООД ОК GCD CC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

2 60 Диф.

сынақ Диф.

зачет Differen- tiated attestation

ӘҚ3 УК3 UC3

Дене шынықтыру және спорт

Физическая культуры и спорта

Physical training and sports

2 семестр /2 семестр / Semester 2 EDUC 21001

Жалпы білім беру модулі

Модуль общей образованности Module of general education

KZT 1101 SIK 1101 MHK 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

Современная история Казахстана Мodern history of Kazakhstan

ЖБП МК ООД ОК GCD CC

Қазақ Казахский Kazakh

5 15 30 105 МЕ

ГЭ SE

ӘҚ2

УК2

UC2

Қазақстан тарихы Истории Казахстана History of Kazakhstan K(O)T 1104 (2)

K(R)Ya 1104 (2)

K(R)L 1104 (2)

Қазақ (орыс) тілі Казахский (русский) язык Kazakh (Russian) language

ЖБП МК ООД ОК GCD CC

Қазақ Орыс Казахский Русский Kazakh Russian

5 45 105 Емтихан

Экзамен Exam

ӘҚ1

УК1

UC1

Практикалық қазақ тілі кафедрасы

Кафедра практического казахского

Языка

Practical Kazakh language Орыс филологиясы кафедрасы

Кафедра русской филологии

Department of Russian

(14)

ShT 1103 (2) IYa 1103 (2) FL 1103 (2)

Шетел тілі Иностранный язык Foreign language

ЖБП МК ООД ОК GCD CC

Ағылшын Английский English

5 45 105 Емтихан

Экзамен Exam

ӘҚ1

УК1

UC1

Шетел тілдері кафедрасы Кафедра иностранных языков

Foreign Languages Department

PhCS 22003 Спорттағы педагогика модулі Модуль педагогика спорта

Module pedagogy of sport

BIMEN 2204 MENOB 2204 MENOB 2204

Дене шынықтыру педагогикасы Педагогика физической культуры Pedagogy of physical culture

БП ЖООК БД ВК BD UC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

ҚҚ6

ПК6

PC6

Дене шынықтыру және спорт кафедрасы Кафедра физической культуры и спорта Department of Physical culture and sports

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline PhCS 23004 Ойын

спорт түрлерінің модулі

Модуль игровых

видов спорта Game Sports

Module

VBOOA 1213 VBMP 1213 VMF 1213

Спорттық ойындар Спортивные игры Sports games

БП ТК БД КВ BD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 45 105 Емтихан

Экзамен Exam

ҚҚ6 ПК6

PC6

Дене шынықтыру және спорт кафедрасы Кафедра физической культуры и спорта Department of Physical culture and sports

VBOOA 1213 VBMP 1213 VMF 1213

Баскетбол, волейболдағы жаттықтыру іс-қызметінің

әдістемесі Методика тренировочной

деятельности в волейболе и

баскетболе.

Methods of training activity in volleyball

БП ТК БД КВ BD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 45 105 Емтихан

Экзамен Exam

ҚҚ6 ПК6

PC6

Дене шынықтыру және спорт кафедрасы Кафедра физической культуры и спорта Department of Physical culture and sports

PRIN 22005 Тәжірибе түрлері бойынша модуль Модуль по видам практики

Module of practice types

OP 1203 UP 1203 EI 1203

Оқу практикасы Учебная практика Educational Internship

БП ЖООК БД ВК BD UC

Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

3 ҚҚ6

ПК6 PC6

Дене шынықтыру және спорт кафедрасы Кафедра физической культуры и спорта Department of Physical culture and

(15)

sports EDUC 21001

Жалпы білім беру модулі

Модуль общей образованности Module of general education

DSh 1111 (2) FK 1111 (2)

PhT 1111 (2)

Дене шынықтыру Физическая культура Physical Training

ЖБП МК ООД ОК GCD CC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

2 60 Диф.

сынақ Диф.

зачет Differen- tiated attestation

ӘҚ3 УК3 UC3

Дене шынықтыру және спорт

Физическая культура и спорта

Physical training and sports

1 курсқа барлық кредит Итого кредитов за 1 курс

Total credits for 1st year

60 118 495 1097

3 семестр /3 семестр / Semester 3

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline EDUC 21001

Жалпы білім беру модулі

Модуль общей образованности

Module of general education

PB 2106 KB 2106 EB 2106

Предпринимательство и бизнес Кәсіпкерлік және бизнес Entrepreneurship and business

ЖБП ТК ООД КВ GCD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

ӘҚ1

УК1

UC1

Экономика және кәсіпкерлік

Экономики и

предпринимательства

Economics and

Entrepreneurship RZh 2112

RZh 2112 RZh 2112

Рухани жаңғыру Рухани жангыру Rukhani Zhangyru

ЖБП ТК ООД КВ GCD ЕК

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

ӘҚ2

УК2

UC2

Еуразиялық зерттеулер кафедрасы

Кафедра Евразийских исследований

Department of Eurasian Studies

СTSBK 2108 СTOP 2108 DTBA 2108

Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану Цифровые технологии по отраслям применения

Digital technologies by branches of application

ЖБП ТК ООД КВ GCD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

ӘҚ1

УК1

UC1

Информатика Информатики

Computer science department

SZhKM 2109 АКК 2109 АСС 2109

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет

Антикоррупционная культура Anti-corruption culture

ЖБП ТК ООД КВ GCD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

ӘҚ3 УК3 UC3

Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы, конституциялық құқық Теория и история государства и права, конституционное права Theory and history of state and law, constitutional law ENTK 2110

OEBZh 2110 FELS 2110

Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі

Основы экологии и безопасности жизнедеятельности

Fundamentals of ecology and life safety

ЖБП ТК ООД КВ GCD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

ӘҚ3 УК3 UC3

Экология және қоршаған ортаны қорғау

Управление и инжиниринг в сфере охраны окружающей среды

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

scientific Geography geography Кафедра физической и экономиtlеск ой географии Department оГ physical and есопоmiс Gеоgrарhу Модульдiц бiреуiн тацдау / Выбрдть один из модулей /

Коммерциялық емес акционерлік қоғам ФИЗИКА 6В07109 – Аспап жасау білім беру бағдарламасы бойынша оқитын студенттерге арналған есептеу-сызба жұмыстарын орындауға арналған