• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Білім беру бағдарламасы бойынша пәндер каталогы

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Білім беру бағдарламасы бойынша пәндер каталогы"

Copied!
43
0
0

Толық мәтін

(1)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

(2)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

(3)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The Passport of Education Program

Қолдану саласы/

Область применения / Application area

Білім беру бағдарламасы ғылыми-зерттеу, педагогикалық дағдыларымен әр түрлі кәсіпорындар қызмет саласында, ғылыми қызмет және білім беру саласы үшін жоғары білікті IT–мамандарын даярлауға арналған.

Образовательная программа предназначена для подготовки кадров - высококвалифицированных IT–специалистов с научно- исследовательскими, педагогическими навыками для предприятий различных областей деятельности, научной деятельности и для сферы образования.

The educational program is designed to prepare staff - highly skilled IT- specialists with research, teaching skills for enterprises in various areas of activity, scientific research and for education.

Білім беру

бағдарламасының коды мен атауы/Код и

наименование образовательной

программы / The code and name of education program

6М070400-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 6М070400-Вычислительная техника и программное обеспечение 6М070400-Computer engineering and software

Нормативтік-құқықтық қамтылуы/Нормативно- правовое обеспечение / The regulatory and legal support

"

Білім Туралы" заңы, жоғары білім МЖБС (23.08.2012, №1080),

05.07.2016 ж. ТОБ); ұлттық біліктілік шеңбері, ҚР БҒМ нормативтік- әдістемелік құжаттар.

Закон «Об образовании», ГОСО высшего образования (23.08.2012,

№1080), ТУП от 05.07.2016 г.); национальные рамки квалификаций, нормативно методические документы МОН РК.

The law "On education", JI higher education (23.08.2012, №1080), TUP from 05.07.2016, the); national qualifications framework, regulatory guidance documents MES RK.

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program

ББ мақсаты/Цель ОП / Objective of EP

Техникалық ғылымдарының магистрлерін, есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету, зерттеу және ақпаратты ӛңдеу объектілерін құру саласындағы дағдыларға, білімдерге және қабілеттерге ие болатын, зерттеу, үлгілеу тәсілдері мен әдістерін қолдану, есептерді шығару, зерттеу объектілерінің жұмыс істеу тиімділігін арттыру мақсатында ақпараттарды ӛңдеу және басқару компьютерлік есептеу жүйелерін және желілерін, автоматтандырылған және тармақталған жоғарыжылдамдықты жүйелерді жобалау және құру.

Подготовка магистров технических наук, владеющих навыками, знаниями и умениями в области вычислительной техники и программного обеспечения, разработки объектов исследования и обработки информации, включающие вопросы исследования, применения способов и методов моделирования, решения задач, проектирования и разработки компьютерных вычислительных систем и сетей, автоматизированных и распределенных высокопроизводительных систем обработки информации и управления с целью повышения эффективности функционирования объектов исследования.

Preparation of masters of technical sciences, possessing skills, knowledge and

skills in the field of computer technology and software, development of

objects of research and information processing, including research questions,

application of methods and methods of modeling, problem solving, design

and development of computer systems and networks, automated and

distributed high-performance information processing and control systems to

(4)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

improve the efficiency of the operation of research facilities.

Білім беру

бағдарламасының

тұжырымдамасы/Концепци я образовательной

программы / The concept of education program

Білім беру бағдарламасы білім үрдісінің мақсатын, нәтижесін, мазмұнын, шарттары мен нәтижелеу технологиясын, осы бағыт бойынша түлектерді дайындау сапасын бағалауды регламенттейді және білімгерлерді даярлау сапасын қамтамасыз ететін материалдарды және тиісті білім технологиясын нәтижелеуді қамтиды..

Образовательная программа регламентирует цели, результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей образовательной технологии.

The educational program regulates the goals, results, content, conditions and technologies for the implementation of the educational process, assessment of the quality of the graduate's preparation in this area of training, and includes materials that ensure the quality of training for trainees and the implementation of appropriate educational technology.

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / Graduate Qualification Characteristics

Берілетін дәреже:

Присуждаемая степень:

Awarded degree:

ЕТжБҚ мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі Магистр технических наук по специальности ВТиПО

Master of Engineering Science in Computer Science and Software Маманның

лауазымдарының тізімі/Перечень

должностей специалиста / List of a specialist’s positions

− Инженер-программист (программист);

− инженер-электроник (электроник);

− автоматтандырылған басқару жүйесі инженері және біліктілігіне сәйкес басқа да лауазымдар;

– оқытушы;

– ғылыми қызметкер;

– бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу маманы;

– бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуші;

– бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу маманы;

– ақпараттық қауіпсіздік жӛніндегі маман.

− Инженер-программиста (программист);

− инженер-электроник (электроник);

− инженер по автоматизированным системам управления и другие должности, соответствующие его квалификации;

– преподаватель;

– научный сотрудник;

– специалист по тестированию программного обеспечения;

– разработчик программного обеспечения;

– специалист по сопровождению программного обеспечения;

– специалист по информационной безопасности.

- Engineer-programmer (programmer);

- the engineer-electronics (electronics);

- engineer for automated management systems and other positions corresponding to his qualifications;

- Teacher;

- Researcher;

- software testing specialist;

- software developer;

- software support specialist;

- specialist in information security.

Кәсіби қызмет Әр түрлі кәсіпорындар қызмет саласы, ғылым, білім, мәдениет, ден

(5)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

саласы/Область профессиональной

деятельности / The area of professional activity

саулық сақтау, мемлекеттік бақару.

Предприятия различных областей деятельности, наука, образование, культура, здравоохранение, государственное управление.

Are enterprises of various areas, science, education, culture, health, public administration.

Кәсіби қызмет объектісі/Объект профессиональной

деятельности / The object of professional activity

– Ғылыми-зерттеу мекемелері;

– мемлекеттік басқару органдары;

– оқу орындары;

– жобалау ұйымдары;

– ӛнеркәсіптік кәсіпорындары;

– заманауи ИТ-компаниялары;

– қаржылық ұйымдар және т.б.

– Научно-исследовательские учреждения;

– органы государственного управления;

– учебные заведения;

– проектные организации;

– промышленные предприятия;

– современные ИТ-компания;

– финансовые организации и др.

- Research institutions;

- government bodies;

- educational establishments;

- design organizations;

- industrial enterprises;

- modern IT-company;

- financial organizations, etc.

Кәсіби қызмет

функциялары/Функции профессиональной

деятельности / Functions of professional activity

Техникалық ғылымдар магистрі іргелі және арнаулы дайындығына сәйкес кәсіби қызмет объектілері бойынша келесі функцияларды орындай алады

- операциялық және ақпараттық жүйелерді жобалау;

- операциялық және ақпараттық жүйелерді эксплуатациялау;

- жүйелер мен желілерді әкімшелендіру;

- ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу;

- жүелерді тестілеу;

- бағдарламалық-аппараттық қорғауды қамтамасыз ету.

Магистр технических наук в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой может выполнять по объектам профессиональной деятельности следующие функции:

- проектирование операционных и информационных систем;

- эксплуатация операционных и информационных систем;

- администрирование систем и сетей;

- сопровождение информационных систем;

- тестирование систем;

- обеспечение программно-аппаратной защиты.

Master of Engineering in accordance with the fundamental and special preparation can carry out the objects of professional activity of the following functions:

- design and operation of information systems;

- operation of the operating and information systems;

- administration of systems and networks;

- maintenance of information systems;

- testing systems;

- provision of software and hardware protection.

(6)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

Кәсіби қызмет түрлері/

Виды профессиональной деятельности / Types of professional activity

Магистратура түлектері келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:

– ғылыми-зерттеу;

– педагогикалық;

– жобалау;

– ӛндірістік -технологиялық;

– ұйымдық-басқару.

Выпускники магистратуры могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности:

– научно-исследовательская;

– педагогическая;

– проектная;

– производственно-технологическая;

– организационно-управленческая.

Master's graduates are able to perform the following professional activities:

- research and development;

- teaching;

- design;

- production and technology;

- organizational and management.

(7)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций

Кәсіби құзыреттілік/ Профессиональные компетенции (ПК) / Professional Competences

Оқыту нәтижесі (ПК мӛлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) /

The result of training (PC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мӛлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций) / The name of courses that form the results of training

(units of competences) КПА1

- ақпараттық қауіпсіздікті басқару процестеріне қойылатын талаптарды әзірлеу мақсатында ұйымдағы ақпараттық қауіпсіздік жағдайын талдау қабілеттілігі;

ӛз жұмыстарын ғылыми негізде ұйымдастыруға, ӛз қызметінің нәтижелерін ӛз бетімен бағалауға және ғылыми зерттеулер саласында ӛзіндік жұмыс дағдысын меңгеру қабілеті

ПДА1

- способность анализировать текущее состояние информационной безопасности в организации с целью разработки требований к разрабатываемым процессам управления информационной безопасностью; способность на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты свой деятельности, владеть навыками самостоятельной работы в сфере проведения научных исследований.

PDА1

- the ability to analyze the current state of information security in the organization in order to develop requirements for the development of information security management processes;

ability on a scientific basis to organize their work independently evaluate the results of their activities, have the skills of independent work in the field of scientific research.

АКП1

- ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы қызметті реттейтін негізгі халықаралық және ұлттық стандарттар білу;

- ақпаратты қорғау талаптарын сақтауға арналған объектілерді растау үшін ақпараттық қауіпсіздік стандарттарын қолдануды істей білу;

- ұйым активтерін талдау, ақпараттық қауіпсіздікке және осалдықтарға қауіп-қатерлер дағдылары;

АПД1

- знать основные международные и национальные стандарты, регламентирующие деятельность в области информационной безопасности;

- уметь использовать стандарты информационной безопасности для аттестации объектов на предмет соответствия требованиям защиты информации;

-иметь навыки анализа активов организации, угроз информационной безопасности и уязвимостей;

АPD1

- the main international and national standards regulating the activities in the field of information security;

- analysis of the organization's assets, information security threats and vulnerabilities;

- preparation for the certification of information facilities to ensure compliance with safety information.

1. Ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйелерінің стандарттары

Стандарты по системам управления информационной безопасностью

For information security management system standard 2. Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау

Организация и планирование научных исследований

Organization and planning of scientific research

АКП2

ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастырудың заманауи тәсілдерін білу;

- жеке зерттеу жұмыстарын жоспарлауды;

мақсаты мен міндеттерін, пәні мен тақырыбын, зерттеудің гипотезін қалыптастыруды істей алу;

- ғылыми қызметтің құрылымын бағалау: тактика

(8)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое -.

және стратегия мәселелері; әр кезеңде ғылыми- зерттеу жұмыстарын ұйымдастырудағы заңдылықтар дағдылары.

АПД2

-знать современные подходы к организации исследовательской работы;

уметь планировать свою индивидуальную - научно-исследовательскую деятельность;

формулировать цель и задачи, объект и предмет, гипотезу исследования;

-владеть навыками оценки структуры научной деятельности: вопросах тактики и стратегии;

закономерностях организации исследовательской деятельности на различных этапах.

APD2

-Modern approaches to the organization of research work;

-Plan their individual research activities; formulate goal and objectives, object and subject, the research hypothesis;

-be skilled pricing structure of scientific activity:

questions of tactics and strategy; the laws governing the organization of research activity at various stages№

КПА3

- архитектуралық әдістерді, нақты уақыт жүйелеріне арналған алгоритмдерді білу қабілеттіліктерін қолдану.

ПДА3

- способность использовать знания методов архитектуры, алгоритмов функционирования систем реального времени.

PDA3

- the ability to use knowledge of the methods of architecture, algorithms for operation of real-time systems.

АКП1

- нақты уақыт масштабында жұмыс істейтін, сандық және ақпараттық-басқарушы жүйелерді есептеуіш процестерді ұйымдастыру принциптерін білу;

− нақты уақыт жүйесін әзірлеу кезінде жүйелік құралдарды қолдана білу;

− АС РВ бағдарламалық жасақтамасын жобалау, тестілеу және оңтайландыру дағдылары;

АПД1

-знать принципы организации вычислительных процессов в цифровых управляющих системах;

работающих в реальном масштабе времени;

-взаимосвяь программных и аппаратых средств в системах этого класса, методы управления

Нақты уақыттағы жүйелерге арналған бағдарламалық жасақтама әзірлеу технологиялары Технологии разработки программного обеспечения для систем реального времени

Software development technology for real-time systems

(9)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

памятью и синхронизации взаимодействующих процессов;

уметь: системные средства при разработке программ систем реального времени;

APD1

− the principle of the integration of the advanced technologies in the spiral systems; Working in the realm of the time;

- Principles of monitoring the processing of the reliability of real-time information systems;

to be able to:

- system tools for the development of real-time system programs;

- calculate and analyze the characteristics and performance indicators of real-time systems from the position of the programmer-analyst.

КПА4

- компьютерлік жүйелердің қауіпсіздігін бағалайтын математикалық модельдерді құру және заманауи математикалық модельдерді қолдана отырып қауіпсіздік жүйелерінің компоненттерін талдай білу қабілеттілігі;

ПДА4

- способность строить математические модели для оценки безопасности компьютерных систем и анализировать компоненты системы безопасности с использованием современных математических методов.

PDA4

- the ability to build mathematical models to assess the security of computer systems and analyze the components of the security system using modern mathematical methods.

АКП1

- бӛгеуілге тұрақты кодтаудың және әр түрлі типтегі ақпаратты сығу негізгі модельдерін;

- кодтау теориясы, сығу және қалпына келтіру математикалық моделдерін білу;

- нақты стандартты есептерді шығару үшін алгоритмін таңдай білу, выбирать метод и алгоритм для решения конкретной стандартной задачи, ӛздерінің таңдауын дәлелдеу істей алу;

- нәтижелерді интерпретациялау, ең жақсы кодтау және ақпараттарды сығу әдістерін анықтау дағдылары.

АПД1

знать: основные модели помехоустойчивого кодирования и сжатия для различных типов информации;

- иметь представление о математических моделях теории кодирования, сжатия и восстановления;

уметь: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной стандартной задачи, аргументировать свой выбор;

владеть: умением интерпретировать результаты, определять наиболее лучшие способы кодирования

1. Каналдық кодтау Канальное кодирование Сhannel coding

2. Қатені жӛндеу кодтауының алгоритмдері мен әдістері

Алгоритмы и методы помехоустойчивого кодирования

Algorithms and methods of error-correction coding

(10)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

и сжатия информации в зависимости от преследуемых целей.

APD1

-basic models of noise-resistant coding and compression for different types of information;

- choose a method and algorithm to solve a specific standard problem, to argue your choice;

-the ability to interpret the results, to determine the best ways to encode and compress information depending on the goals.

КПА5

- ақпараттық жүйелер компоненттерінің моделін құру және қорғаныс объектісінің жұмыс істеу ерекшеліктерін ескере отырып, нақты уақыт режиміндегі жүйелер үшін ақпараттық қауіпсіздік жүйесіне қойылатын талаптарды қалыптастыру қабілеттілігі

ПДА5

- способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и схемотехнические решения защиты информации кибернетических систем.

PDА5

- ability to develop models of information systems components, including database models and circuit solutions for cyber systems information protection.

АКП1

-Кибернетикалық жүйелердің ақпараттарын қорғаудың схемалық шешімдерін білуі тиіс;

- ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін тиімділеу, нақты уақыт режиміндегі ақпараттық жүйелердің осалдықтарын анықтау және блоктау әдістерін меңгеру дағдысы болуы тиіс;

АПД5

уметь формировать требования для системы защиты информации для систем реального времени с учетом особенностей функционирования объекта защиты

иметь навыки оптимизации систем защиты информации, обнаружения и блокирования уязвимостей информационных систем реального времени.

АPD5

- forming requirements for the system;

protection of information systems for real-time allowing for the operation of the object of protection;

- оptimization methods of information protection systems, vulnerability detection and blocking real-time information systems.

1 Киберқауіпсіздік жүйелерінің архитектурасы Архитектура систем кибербезопасности Architecture of Cybersecurity Systems

2 Кіріктірілген бағдарламалық қамтамасыз ету және жүйелер

Встроенное программное обеспечение и системы Embedded software and systems

АКП2

- ақпарат және басқарудың

орталықтандырылған және орталықтандырылмаған жинау жүйелерін құру принциптерін білу.

- бағдарламалық қамтамасыз етуді және ақпараттық жинау жүйелерінің аппараттық

(11)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое құралдарын жӛндеу дағдылары АПД2

знать принципы построения централизованных и децентрализованных систем сбора информации и управления.

уметь разрабатывать структуры и алгоритмы управления периферийными компонентами автоматизированных систем сбора, обработки и хранения информации.

- иметь навыки отладки программного и аппаратного обеспечения систем сбора информации;

АPD2

- principles of centralized and decentralized collection systems information and control.

- develop structures and peripheral components of the control algorithms of the automated systems of collection, processing and storage of information.

- debug hardware and software systems for collecting information.

КПА6

- үлкен деректер технологияларының ғылыми-практикалық есептердің, соның ішінде пәнаралық бағыттардың шешімдеріне әсерін бағалау қабілеттілігі;

түрлі кластардың қолданбалы есептерді шешуде және жүйені құруда автоматтандыру және ақпараттандыру үшін қолданбалы информатиканың заманауи әдістері мен құралдарын қолдану қабілеттілігі.

ПД А6

- способность оценивать влияние технологий больших данных на результаты решений исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;

способность применять современные методы и инструментальные средства прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных задач различных классов и создания системы.

PD А6

- the ability to assess the impact of big data technologies in making АКП1

Білуі тиіс: Деректерді ӛңдеудің математикалық әдістерін білуі тиіс;.

: ақпараттар мен білім модельдерін, олардың сипаттамалары мен манипуляцияларын талдау мен құруды қоса алғанда, ақпараттарды жинақтау және ӛңдеу процестерін зерттеуді орындауды істей білуі тиіс.

дағдысы болуы тиіс: ақпараттар мен білім модельдерін, олардың сипаттамалары мен манипуляцияларын талдау мен құруды қоса алғанда, ақпараттарды жинақтау және ӛңдеу процестерін зерттеуді орындау.

АПД1

знать: математические методы обработки данных.

уметь: выполнять исследования процессов создания, накопления и обработки информации, включая анализ и создание моделей данных и

1. Үлкен мәліметтерге кіріспе Введение в большие данные Introduction to Big Data 2. Бұлттық есептеулер Облачные вычисления Cloud Computing

(12)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое the results of research and practical problems, including

interdisciplinary areas; ability to apply modern methods and tools of applied informatics for automation and information solutions applications of various classes and the creation of the system

знаний, языков их описания и манипулирования.

иметь навыки: выполнять исследования процессов создания, накопления и обработки

информации, включая анализ и создание моделей данных и знаний, языков их описания и манипулирования.

АPD1

mathematical processing techniques data.

be able to: carry out studies of the creation, accumulation and processing of information, including the analysis and creation of data models and knowledge of languages to describe them, and manipulation.

Have the skills to: carry out studies of the creation, accumulation and processing

information, including the analysis and creation of data models and knowledge of languages to describe them and manipulating.

КПВ1

- электрониканы дамытудағы заманауи үрдістерді, есептеу техникасын, ақпараттық технологияларды кәсіби қызметінде есепке алу қабілеттілігін; ақпараттық қауіпсіздікті басқару процестеріне қойылатын талаптарды әзірлеу мақсатында ұйымдағы ақпараттық қауіпсіздік жағдайын талдау қабілеттілігі.

ПДВ1

- способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией.

PDV1

. - the ability to take into account the current trends in the development of electronics, measuring and computer technology, information technology in their professional activities; the ability to

BКП1

- микроконтроллер платформалары үшін программалық қамсыздандыруды және бағдарламалық қамтамасыз етуді қайта тестілеуді;

- логикалық құрылғыларды құрудың негізгі принциптері, цифрлық жүйелер мен құрылғыларды жобалау принциптерін білу.

- микроконтроллерлердің құрылғыларын жобалауға байланысты мәселелерді шешуді істей білу.

- теориялық және тәжірибелік зерттеулер әдістері және жүйелерді модельдеу және микроконтроллер жүйелерін жобалау және оңтайландыру дағдылары;

BПД1

знать программные средствами разработки и отладки программного обеспечения микроконтроллерных платформ;

-основные принципы построения логических

1. Микроконтроллерлік жүйелерді жобалау және оңтайландыру құралдары

Средства проектирования и оптимизации микроконтроллерных систем

Design tools and optimizing microcontroller systems 2. Мәліметтерді жоғары жылдамдықты жіберу жүйелері

Системы высокоскоростной передачи данных High speed data transmission system

3 Интеллектуалды жүйелерді басқару алгоритмдері мен әдістері

Алгоритмы и методы интеллектуальных систем управления

Algorithms and methods of intelligent control systems

(13)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое own the basic methods, methods and means of obtaining, storage,

processing of information, the presence of computer skills as a means of information management.

устройств, принципы проектирования цифровых

систем и устройств.

уметь решать задачи, связанные с разработкой, микроконтроллерных проектированием устройств;

владеть методами теоретических и экспериментальных исследований и моделирования систем;

- навыками проектирования и оптимизации микроконтроллерных систем.

PDV1

- the ability to take into account current trends in the development of electronics, measuring and computer technology, information technology in their professional activities;

- to carry out computer modeling of devices, systems and processes with the use of universal packages of application software.

АКП2

-бұлтты есептеу технологиясының кӛмегімен ақпараттық жүйелерді құрудың негізгі принциптерін білуі тиіс;

қашықтағы серверлерде және платформаларда ақпараттық жүйелерді ұйымдастыру кезінде бұлтты есептеу технологиясымен істей білуі тиіс;

дағдысы болуы тиіс: бұлтты есептеулердің платформасында қол жетімді стандартты қызметтерді пайдалану дағдыларын меңгеру.

АПД2

знать:- основные принципы построения информационных систем с помощью технологий облачных вычислений;

уметь: - использовать технологии облачных вычислений при организации инфор мационных систем на удаленных серверах и платформах;

владеть: навыками использования стандартных сервисов, имеющихся на плат формах облачных вычислений.

АPD2

know: - the basic principles of information systems

(14)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

with the help of cloud computing technologies;

be able to: - use of cloud computing technology in the organization of infor mation systems on remote servers and platforms;

own: skills to use standard services, available on the motherboard form of cloud computing.

КПВ1

- механикалық және робототехникалық құрылғылар мен жүйелерді, оның ішінде басқару жүйелерін ӛндіру мен пайдаланудың ғылыми және инженерлік мәселелерін шешу үшін талдау, синтездеу және жобалау саласындағы терең ғылыми, математикалық білімін қолдану қабілеттілігі; жұмыс орындарын ұйымдастыру, оларды техникалық жабдықтау, БЛИС-те программалауға және жӛндеуге арналған құралдар мен жабдықтарды орналастыру қабілеттілігі;

ПДВ31

- способность применять глубокие естественно-научные, математические знания в области анализа, синтеза и проектирования для решения научных и инженерных задач производства и эксплуатации мехатронных и робототехнических устройств и систем, в том числе их систем управления; способность организовывать рабочие места, их техническое оснащение, размещение средств и оборудования для программирования и отладки уст-

ройств на ПЛИС.

PDV1

- the ability to apply a deep natural science, mathematical knowledge in the field of analysis, synthesis and design to solve scientific and engineering problems of production and operation of mechatronic and robotic devices and systems, including their control systems; the ability to organize jobs and their technical equipment, accommodation and equipment for programming and debugging Device for roystv FPGA.

BКП2

-логикалық құрылғылардың құрылуының негізгі принциптері, цифрлы жүйелер мен аспаптарды жобалау принциптерін білу;

-БЛИС-ке негізделген сандық құрылғыларды бағдарламалау істей білу.

-теориялық және эксперименттік зерттеулер әдістері және БЛИС-те жүйелерді модельдеу дағдылары.

BПД2

знать основные принципы построения логических устройств, принципы проектирования цифровых систем и устройств

уметь программировать цифровые устройства на основе плис

иметь навыки методами теоретических и экспериментальных исследований и моделирования систем на плис.

BPD2

- the basic principles of logic devices, the design principles of digital systems and devices

- programming of digital devices based on FPGA - methods of theoretical and experimental studies and modeling FPGA systems

1. Робототехникалық жүйелер негіздері Основы робототехнических систем

Fundamentals of robotic systems

2. Бағдарламаланатын логикалық интегралдық сызбаларға жобалау (БЛИС)

Программирование логических интегральных схем (ПЛИС)

Design on programmable logic integrated circuits (FPGA)

ээээ

BКП2

-механикалық және робототехникалық жүйелердің компоненттерін пайдалану және математикалық сипаттау принциптерін білу;

- макеттерді орнату және түзету; дағдылары - анықтау үшін ӛлшеу құралдарын қолданыңыз

(15)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое BПД2

знать принципы действия и математического описания составных частей мехатронных и робототехнических систем;

иметь навыки проведения настройки и отладки макетов;

- применять контрольно - измерительную аппаратуру для определения характеристик и параметров макетов;

BPD2

know the principles of operation and mathematical description of the components of mechatronic and robotic systems;

have the skills to set up and debug layouts;

- use control and measuring equipment to determine the characteristics and parameters of models;

КПВ3

- тілдерді және бағдарламалау жүйелерін, әртүрлі кәсіби, зерттеу және қолданбалы мәселелерді шешуге арналған құралдарды пайдалану қабілеттілігі; қолданбалы есептерді шешуге және АЖ құруға арналған заманауи операциялық орталар мен ақпаратты-коммуникациялық технологияларды таңдау мен бағалау қабілеттілігі.

ПДВ3

- способность использовать языки и системы программирования, инструментальные средства для решения различных профессиональных, исследовательских и прикладных задач; способен оценивать и выбирать современные

операционные среды и информационно-коммуникационные технологии для информатизации и автоматизации решения прикладных задач и создания ИС.

-PDV3

- the ability to use programming languages and systems, tools for a variety of professional, research and applications; Is able to evaluate and choose the date operating environments and information and communication Technologies for information and automation solutions applications and create IP .

BКП1

-нормативтік құжаттардағы ақпараттық жүйелер қауіпсіздігінің тұжырымдамасын білу;

-операциялық жүйе интерфейсімен жұмыс істеу;

-қазіргі заманғы операциялық жүйелерді орнату және конфигурациялау дағдылары;

BПД1

знать содержание основных понятий по безопасности операционных систем;

уметь применять действующую законодательную базу в области информационной безопасности иметь навыки навыками установки и настройки современных ОС;

BPD1

- the basic concepts of security of operating systems;

- to work with the interface of operating systems;

- apply the existing legislative in the field of information security base

- the skills to install and configure modern OS;

- skills management data storage systems;

1. Мобильді қосымшалар қауіпсіздігі Безопасность мобильных приложений

Mobile application security

2. Тармақталған есептеу технологиялары Технология распределенных вычислений

Distributed computing technology

BКП2

(16)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

-тармақталған есептеу жүйелерінің архитектурасын білу;

-бағдарламаны тәуелсіз процестерге бӛлуді істей білу;

- тармақталған есептеу жүйелері үшін программалау технологиялары мен дайын пакеттерді қолдану дағдылары.

BПД72

знать архитектуру распределенных вычислительных систем.

уметь разбивать программу на независимые процессы;

иметь навыки программирования и готовыми пакетами для распределенных вычислительных систем.

BPD2

- the architecture of distributed computing systems - to split the program into independent processes - software technologies and ready-made packages for distributed computing Systems.

КПВ4

- қорғау объектісінің ақпараттық-коммуникациялық технологияларының даму бағыттарын түсіну және талдау, қауіпсіздік жүйелерінің жұмыс істеу тиімділігін болжау, шығындар мен тәуекелдерді бағалау қабілеттілігі; СЦӚ жүйесінің архитектурасының есептің талаптарынан тәуелді әдістерді қолдану қабілеттілігі.

ПД В4

- способность понимать и анализировать направления развития информационно-коммуникационных технологий объекта защиты, прогнозировать эффективность функционирования систем безопасности, оценивать затраты и риски; способность применения методов, в зависимости архитектуры системы ЦОС от требований задачи, о перспективных методах цифровой обработки сигналов.

PD В4

- the ability to understand and analyze the direction of development of information and communication technologies to protect an object, to predict the efficiency of the safety systems, to evaluate the costs

BКП1

- қорғалған компьютерлік желілер мен жүйелерді құруға арналған кәсіпорынның немесе ұйымның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі құралдарын білуі тиіс;

- қауіпсіз компьютерлік желідегі клиенттік жұмыс станцияларын конфигурациялау істей білуі тиіс.

BПД1

знать: ключевые средства обеспечения информационной безопасности предприятия или организации, используемые для построения защищѐнных компьютерных сетей и систем;

– настраивать клиентские рабочие станции в защищенной компьютерной сети.

BPD1

- key-based security company or organization, used to build zaschischѐnnyh computer networks and systems;

- to choose the means of protection for corporate networks of the modern enterprise;

1. Киберқауіпсіздік және желілерді қорғау Кибербезопасность и защита сетей

Cyber Security & Network Protection 2. Сигналдардыі сандық ӛңдеу Цифровая обработка сигналов Digital signal processing

(17)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое and risks; the ability to use methods, depending on the system

architecture of the DSP task requirements of advanced digital signal

processing techniques. BКП2

- сигналдарды цифрлық ӛңдеу кезінде түрлендіру және онымен байланысты туындайтын бұрмалаулар мен қателіктерді білуі тиіс;

- дағдысы болуы тиіс қазіргі заманғы элементтік базада автоматтандыру құралдарын пайдалана отрырып, аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау тәжірибесін меңгеруі тиіс.

BПД2

знать преобразования сигналов при цифровой обработке и связанные с ними искажения и погрешности;.

владеть опытом современной элементной базе с использованием средств автоматизации проектирования аппаратного и программного обеспечения.

BPD2

know the principles of operation and mathematical description of the components of mechatronic and robotic systems; have the skills to set up and debug layouts; - use control and measuring equipment to determine the characteristics and parameters of models;

КПВ5

-қолданбалы бағдарламалар пакеттері негізінде цифрлық құрылғыларды жобалау қабілеттілігі.

ПДВ5

- способность проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных программ.

PDV5

- the ability to design of digital devices based on application software packages.

BКП1

- сигналдарды сандық кӛрсету кезінде түрлендіру және онымен байланысты туындайтын бұрмалаулар мен қателіктерді білуі тиіс;

- дағдысы болуы тиіс қазіргі заманғы элементтік базада автоматтандыру құралдарын пайдалана отрырып, аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау тәжірибесін меңгеруі тиіс.

BПД1

знать преобразования сигналов при цифровой обработке и связанные с ними искажения и погрешности;.

владеть опытом современной элементной базе с

1.Сигналдарды сандық кӛрсету Цифровое представление сигналов Digital representation of signals

2. Жоғары жылдамдықты сандық құрылғыларды құрастыру

Конструирование высокоскоростных цифровых устройств

Construction of high-speed digital devices

(18)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

использованием средств автоматизации проектирования аппаратного и программного обеспечения.

BPD1

know the principles of operation and mathematical description of the components of mechatronic and robotic systems; have the skills to set up and debug layouts; - use control and measuring equipment to determine the characteristics and parameters of models;

BКП2

Автоматтандырылған жобалау жүйелерін қолдану ерекшеліктері, қолданбалы бағдарламалар пакеттерін білуі тиіс;

- цифрлы құрылғылардың жұмысына зерттеулер жүргізу және олардың жұмысқа қабілеттілігін тексеруді істей алуы;

- цифрлы құрылғылардың сұлбаларын әзірлеуде интеграцияның әртүрлі деңгейлерін пайдалану және олардың жұмысқа жарамдылығын тексеру дағдысы болуы тиіс;

BПД2

знать: особенности применения систем автоматизированного проектирования,

пакеты прикладных программ;

уметь: –проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на

работоспособность;

иметь навыки: применения интегральных схем разной степени интеграции при разработке цифровых устройств и проверки их на работоспособность.

bpd2

- especially the use of computer-aided design, application packages;

be able to: - to carry out research work of digital devices and check for

performance;

- to develop digital circuit devices based on integral

(19)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое circuits

varying degrees of integration;.

have the skills to: - use of integrated circuits of various degrees of integration in the development and testing of digital devices at their operability.

КПВ6

-эксперименттік деректер мен шешімдердің нәтижелерін салыстыру арқылы таңдалған модельдің дұрыстығын негіздеу қабілеттілігі; ғылыми мәселені шешуде қолданбалы аспектіні кӛре біілу, нәтижені сауатты ұсыну және түсіндіру.

ПДВ6

- способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных решений; способность увидеть прикладной аспект в решении научной задачи, грамотно представить и интерпретировать результат.

PDV6

- the ability to justify the correctness of the chosen model, comparing the results of experimental data and the solutions; the ability to see the applied aspect in solving the scientific problem, to correctly present and interpret the result.

BКП1

жасанды интеллектті құрудың негізгі тәсілдерін білуі тиіс;

қолданбалы мәселелерді шешу үшін жасанды интеллект технологиясын қолдануды істей білуі тиіс;

дағдысы болуы тиіс: адаптивті алгоритмдерді құру әдістерін меңгеру.

BПД1

знать базовые подходы к разработке искусственного интеллекта

уметь использовать технологии искусственного интеллекта для решения прикладных задач

владеть методами построения адаптивных алгоритмов.

BPD1

- basic approaches to the development of artificial intelligence

To be able to use of artificial intelligence technology for applications

Have the skills own methods of adaptive algorithms.

1. Мәліметтерді зияткерлік талдау Интеллектуальный анализ данных Intellectual data analysis

2. Компьютерлік кӛру Компьютерное зрение Computer vision BКП2

Математикалық және алгоритмдік модельдеу әдістерін білуі тиіс;

ғылыми мәселені шешуде қолданбалы аспектіні кӛру, нәтижені сауатты ұсыну және түсіндіруді істей білуі тиіс;

қолданбалы есептерді шешуде математикалық және алгоритмдік модельдеу әдістерін меңгеру дағдысы болуы тиіс.

BПД2

знать методы математического и алгоритмического моделирования;

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Осылайша, бакалавриаттың қолданбалы бағдарламасы бойынша мамандарды даярлау орта білімнен кейінгі білім беру жүйесінде қарастырылған, олардың жұмыс істеуінің құқықтық негізі Қазақстан