• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

ГЕОЛОГИЯЛЫІСЕРИЯСЫ5 (427) 2010ІАЗАІСТАН РЕСПУБЛИКАСЫµЛТТЫІ ±ЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫіХАБАРЛАРЫ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "ГЕОЛОГИЯЛЫІСЕРИЯСЫ5 (427) 2010ІАЗАІСТАН РЕСПУБЛИКАСЫµЛТТЫІ ±ЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫіХАБАРЛАРЫ"

Copied!
94
0
0

Толық мәтін

Petrological investigation of peridotites from diapiric serpentinite seamounts in the Isu-Ogasawara-Mariana lower leg, Leg 125. eds) Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, 125. The chemistry of detrital chromium spinels and its implications for geodynamic evolution of the eastern part of the area. Alps // Geological Rundschau, 1988, 77.

ÏÅÒÐÎÕÈÌÈß È ÃÅÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÇÈÖÈß ÃÅÐÖÈÍÑÊÈÕ ÈÍÒÐÓÇÈÂÍÛÕ ÊÎÌÏËÅÊÑΠÆÎÍÃÀÐÑÊÎÃÎ ÀËÀÒÀÓ

Íàèáîëåå çíà÷åíèÿ FeOI, CaO, TiO2 óñòàíîâëåíû â ãááðî óñåêñêîãî êîì- ïëåêñà, ïðèíàäëåæàùåíòðî êàåïåîðî êàåïêåî êàîåîåî à,á). ‘ÒòðîÂîäóæít Âíåíèè ñ àíàëpo î ïîÿñà (ðèñ. 4à, á).

ÃÅÍÅÇÈÑ È ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÝÊÇÎÃÅÍÍÛÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ ÍÀ ÞÃÎ-ÂÎÑÒÎÊÅ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ

Îíè ðàçâèòû â îñíîâíîì íà íåîãåíîâûõ êåññîâûõ ãðóíòàõ êðóòûõ ñêëîíîâ áàññåéíàõ ðåê Àññûå, Òûãë, Òûãë îì Àëàòàó é íîëîãèõ ñêëî- íàõ âíóòðèãîðíîé Êîëïàêîâñêîé og Òóíêóðóçñêîé âïàäèí â Æåòûñóñêîì ìóÀë Ñëåäû îïîëçíåé èìåþòñÿ â î÷àãàõ ñåëåôîðìèðîâàíèÿ og ñåëåâûõ êàíàëîâ ñòî- êà áàññåéíîâ ðåéê Ñëåé èøè og Óëüêåí Àëìàòû, Òàëã àð, Êàñêåëåí, Êóìáåëü, Æàðñàé og äð.), Æåòûñóñêîãî Àëàòàó (Àêñó, Ñíàð, Ñíàð). Òåêåëè og äð .) Îáðàçóþòñÿ îíè íà ìîðåí- íûõ, àëëþâèàëüíûõ, ïðîëþâèàëüíûõ îòëîæåíèÿïõ og ûíîëîèâõõëîàîëâ.

ÃÅÍÎÏÀÐÛ ÊÎÐÅÍÍÛÕ È ÀËËÎÕÒÎÍÍÛÕ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ ÈÒÀÁÈÐÈÒÎÂ ÃÈÄÐÎÒÅÐÌÀËÜÍÎ-ÊËÀÑÒÎÃÅÍÍÎ-

Òàêèå ïàðàãåíåòè÷åñêèå àññîöèàöèè ýíäîãåííûõ èàîõòîííûõ ìåñòîðîæ- äåíèé íàìè âûäååë-ÿèå îå non îëåíåïåì îåíåíåìà åäóùåé ñò àòüå [6].

ÒÓÐÁÈÄÈÒÎÂÎÃÎ ÒÈÏÀ ÈØÈÌ ÓËÛÒÀÓÑÊÎÃÎ ÐÓÄÍÎÃÎ ÏÎßÑÀ. ÑÒ.2

Íaro earo see Oceanië West-Indrión Eilanden ïo Duitsland - åîëedi Engels egged - ïèreuso voîÿèé, the olive Greekî ÷ü â â â âî î - ìîoîão ofrancescà pointa pointa pointa pointa pointa pointa pointa pointa pointa pointa pointa pointa pologepæ italque ÿüØâ € olale ñèñòåì û, åäå îí ïðèóðî÷åí ê îäíî- èìåííîé ñòðóêòóðíî-ôîðìàöèîííîé çîíå íèæíå- ïàëåîçîéñêèõ òåðèååííî-êðåìíèñòûõ òîë ù, ïðî- ðâàííûõ ðå îìîðôèåñêèìè ãðàíèòîèäíûìè èíò- ðóçèÿìè [18]. Äëÿ ïîëèìåòàëüíî-æåëåçîàðãàí- öåâûõ ìåñòîðîæäåíèé ðóäíîãî ïîÿñà ðàçðàáîòà- íà ðóäíî-ïåòðîëîãè÷åñêàÿ ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ, ïî êîòîð îé âìåñòî ïîëèãåííîé êîíöåïöèè ãåíåçè- ñà óñòàíîâëåíî òåëåñêîïèðîâàííàÿ ïîñëåäîâà- òåëüíîñòü ðóäîîáðàçîâàíèÿ.. ïîëèìåàòëüíî-æåëåçîì àðãàíöåâûõ ìåñòîðîæäå- íèé ðóäíîãî ïîÿñà ðàçðàáîòàíû è îáîñíîâàíû äâà òèïà ìîäåëåé ôîðìèðîâàíèÿ: ðóäíî-ïåòðîëî- ãè ÷ Åñêàÿ ìîäåëü òåëåñêîâàíòse ÂàíαìαìαìαìαìαìαìαìαìαìαìαíαìÅííîamil îðôèçîâàí- íûõ ìåñòîð îæäåíèé êóìäûêîëü-áó áóðëòàñññññññññññîãombin ìîäåëü àëëîõ- òîííîãî ôîðìèðî âàíèÿ ãèäðîòåðìàëüíî-ëëàñòî- ãåííî-òóðáèäòîâûõ ìåñòîðîæäåíèé àòàñóéñêî- ãî òèïà â ñîñòàâå äåâîíñêèõ îòëîæåíèé ååðöèíñ- êîé é íóëüäû, íàëîæåííîé íà ðóä - íûé ïîÿñ [17].  æå- ëåçîìàðãàíöåâûõ ìåñòîðîæäåíèÿõ Èøèì-Óëóòà- óñêîãî ðóäíîãî ïîÿñà îò ýòàæíîñ- òè è âîçðàñòà âìåùàþùèõ ñòðóêòóðíî-ôîðìöè - îííûõ çîí, ãåîëîãî ñòðîåíèÿ, ãëó- áèíû ôîðìèðîâàíèÿ and ñòåïåíè ïðîÿâëåíèÿ ìåòà- ìîðôèçìà âìåùàþùèõ ïîðîä and ðóä âûäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òèïû ìåòàìîðôèçìà: äèñëîêàöèîí- íûé, êîíòàêòîâûé en ãèäðîòåðìàëüíûé.

Âûäåëåííûå òèïû ìåòàìîðôçìà îòli÷a- þòñÿ ìèíåðdaëüíûìè ïðîÿâëåíûìè îò RT-óñlîâèé â ð àçli÷íû âîòíûñõ âîòíûàõ âîòíûì óñ- âîòíðdañ- âîòíðdañ ó ðđêòóðíî-ôîðìàöè- îííûõ çîí Èøèì-Óëthatàóñêîãî äíî ãî ïîÿña. Thatäíî-ïåòðî- ëîãè÷åñêàÿ ìîäåëüôîðìèðîâàíèÿ æåëåçîàðàíöåâûkh in ïîëèìåòàëè÷åñêhä ìåñòîðîæäåíèé Ååñòîðîæäåíèé Åðåíåíthäîåîãîåîåîåîåîåîåîåîåîåîåîåî ïoÿña // Ãåolîãèÿ in îhraíà íåäð 2007.

ÂÒÎÐÈ×ÍÛÅ ÊÂÀÐÖÈÒÛ – ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÛ ÌÅÄÍÎ-ÏÎÐÔÈÐÎÂÎÃÎ ÎÐÓÄÅÍÅÍÈß

ìåííî â ýòîò ïåðèîä áûëè óñòàíîâëåíû ïðàêòè÷åñêè â íàñòîÿùå âðåìÿ òîâ Öåíòðàëüíîãî Êàçàõñòàíà. Òàêèì îáðàçîì, âñå 14 ðàçâåàííûõ ìàññèâîâ âòîðè÷- íûõ êâàðöèòîâ îêàçàëèñü ðóäîèíîñíò÷- ìîëèà-åîòíòàëà-îîëèà-åîòîòîà-îîëàëà-îîòîà-åîåîòîà âûå ìåñòîðîæäåíè ÿ. Îãðîìíûé ïîòåíöèàë ìàññèâîâ âòîðè÷íûõ êâàðöèòîâ ñîâðåìåííûé ïå- ðèîä óíè êàëüíîãî ìåñòîðîæäåí ìåñòîðîæäåíë Íåíðîæåíëàîåîåîåîåîåîåîåîåîåîåî êóì ê.

Ñòðîåíèå ìàññèâîâ âòîðè÷íûõ êâàðöèòîâ ìîæíî ðàññìîòðåòü íà ïðèìåðå ìàññèâà Êîðãàí- òàñ, ðàñïîëîæ åííîòî â êì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò çîëîòî ðóäíîîåî ìåñòîðîæäåíèÿ Æîñàáàé. - êâàðö-ñåðèöèòîâûå ðö-ñåðèöèòîâûå, êàîëèí-êâàðöåâûå en ãèäðîñëþäèñòî-êàîëèíîâûå ðàçíîñòè (ðèñ.2).

ÐÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÌÀËÎÌÎÙÍÛÕ ÂÎÄÎÍÎÑÍÛÕ ÃÎÐÈÇÎÍÒÎÂ ÇÎÍÛ ÝÊÇÎÃÅÍÍÎÉ

Ïàñòáèùíûå óãîäüÿ Êàçàõñòàíà, çàíèìàju- ùèå îãðîìíóþ plîùàäü (áîëåå ìëí. ãåêòà- ðîâ), íàõîäÿùèåñÿ â çà shëèâûõ êëèìàòè åñêih óñëîâèÿõ è ïî áîëüsheé øàñòè ëèøåííûå ïîâåðõ- íîñòíûõ èñòî íèêîâ îáëàäû, ò òå ì íå ìå- íåå áîëüøèì ïîòåíöèàëîì êîðìîåìêîñòè , äîñòà- òî íûì äëÿ ñîäåðæàíèÿ áîëåå 80 ìëí.

ÒÐÅÙÈÍÎÂÀÒÎÑÒÈ ÄËß ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

È ÎÁÂÎÄÍÅÍÈß ÏÀÑÒÁÈÙ Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÅ

Ðå÷íûå äîlyíû ÿâëÿþòñÿ íå òîëüêî çîíàìè ðàçãðóçêè, íî è çîíàìè ïåðèîäè÷åñêîãî ìåñòíîãî piòàíèÿ è àêêóìóë ÿöèè ïîäçåìíûh âîä. Âîäîíîñ- íûé ãîðèçîíò àëþâèàëüíûh îòëîæåíèé ïòàåò- ñÿ ãëàâíûì îáðàçîì çà ñ÷åò èíôèëüòðàöèè ïî- âåðõíîñòí ûõ âîä â ïåðèîä âåñåííåãî ïîëî âîäüÿ, àòìîñôåðíûh îñàäêîâ, à òàêæå çà ñ÷åò ðàçãðóç- êè ïîäçåìíûh äîêåìáðè ÿ in ïàëåîçîÿ. Òàêèì îáðàçîì, ðàññìàòðèâàåìàÿ ãèäðîãåîëîãè÷åñêàÿ îáëàñòü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òåððèòîðèþ ñ ÷àñòè÷íî çaìêíóòûì áàëàíñîì, òî åñòü ïî÷òè âñå åñòå- ñòâåííûå ðåñóðñû ïîäçåìíûõ âîä ðàçãðóæàþò- ñÿ â ïðåäåëàõ îáëàñòè, îñîáåííî â åå öåíòðàëü- íûõ ÷àñòÿõ.

Ïî ãåîëîãî-ãèäðîãåîëîãè åñêì óñëîâè- èñêññòâåííå çïdañû ïîçåìíû âîä çäåñ ü ìãoò îäâàòüñÿ çà óñèëåíÿ èíô èëüòðda- öèîíûh ïîòåðü äû ïàâî äêîâ. Ïð ìòîì, áîëüøîé èíòåðåñ â êà åñòå êîëëåêòîðîâ ïîäçåìíûõ âîä ïðåäñòàëÿþò ãð íè ûå, ëàãàûùèå Âûð ovíåíúå povåð- hnoñòè îêððžåínyûå ïî íîì.

CÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎ-ÂÅÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â ËÈÒÎÑÔÅÐÅ ÊÀÊ ÎÑÍÎÂÀ

Ïîñ- ëå êàæäîé ñåéñìè÷åñêîé êàòàñòðîôû âîçíèêàåò íåîáõîäèìîòðà òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâ ìåòîäîê îñíîâ ìåòîäîêâ îñíåíêâ îñåíäîêâ îñîåíêâ îñîåíêâ îñîåíêîâ en en ïðî- ãíîç à çåìëåòðÿñåíèéé. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà íåäîñòà- òî÷íî âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè ñóùåñòâóþùåé ìåòîäèêè îöåíêè ñåéñìè÷åñêîé ñåéñìè÷åñêîé îïåíåîëîåîåïåîëî îòñêîë òðÿñåíèé – ýòî, ïðåæäå âñååî, îòñóò- ñòâèå ÿñíîåî ïðåäñòàâëåíèÿ î ôèçè÷åñêîé ñóù- íîñòè (ï ðèñòè ïîñòè (ï ðèðîåîêõîåïåîñè÷åïéñè)è÷åïêäõîåïåîåîñ

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß Î×ÀÃΠÇÅÌËÅÒÐßÑÅÍÈÉ

Îñíîâíûå çàêîíîìåðíîñòè â ïðî- ñòðàíñòâåííî-âðåìåííîì ðàñïðåäåëåíèè

Îáùèìè â äèíà- ìèêå çåìíûõ in êîñìè÷åñêihh ïðîöåññîâ ÿâëÿjuò- ñÿ ñèíhðîííîñòü ïðîòåêàíèÿ их äîìèíàíòíû õ ðèò- ìîâ.

Ôèçè÷åñêèå óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ î÷àãîâûõ çîí ñåéñìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ íà

Ñõåìàòè åñêàÿ ìîäåëü ðåîëîãè åñêèõ íåîäíîðîäíîñòåé çåìíîé êîðû ââåðdo ðdaçîãðåòîå â î (ïëþì); 2 – íàïðdaâëåíèÿ äâèæåíèÿ âåùåñòàà ïî ýíåðîâîäó; 3 – âîëíîâîä;. Îòñþäà âîçíêàåò ïðåäïîëîæåíèå, рòî íà- ðthatøåíèå ïëîøíîòè çåìíîé êîðû ïåð íê, à ààüíãðî, âòî ðè íû. Ïääéåééìììììììììììêñêêê- ë ë ë ë ë ë î î ç ç ï ï ï ï ä ` ï ` â â â â â â â ï ï ï ï ï ï ï ï ïñ ï ï ï ï ï ï ï ï ë ë ï ï ï iii ï ï- ï ï ï-

Ãèïîöåíðû çåìëåòðÿsenèé ñ Ì < 4-5 ðàz- meùåíû âåðõíåé chasòè çåìíîé korû (ãëóáèíû 0-10 êì) in príóðîchenû ê çîí àì ïðîñêàëüçûâàíèÿ ñòðóêòóðíû h íåîäíîðîäíîñòåé. Îñíîâíûì ôàêòîðîì ýíäîãåííîé ïðîäû, îáóñëîâëàûùèì èçáûòî÷íûå íàïðÿ- æåíèÿ â çåìíîé êîðå Ñåâåðíîãî Òÿí ü-Øàíÿ, ÿâ- ëÿåòñÿ òåpl îvoå polå.

ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ È ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ ÎÖÅÍÊÈ ÀÍÒÐÎÏÎÃÅÍÍÎÉ ÍÀÐÓØÅÍÍÎÑÒÈ ËÀÍÄØÀÔÒÎÂ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

Oci Diica (Piaolaðååja aíoîîîuåraceiaäitàA di Piazzai Lãð diāazžaÁðØà nga anglishtja në..î, Italiaàà nga portugalishtja si foto Italia Ovenêÿÿíêêîê diâtés lisi "ì'à ãaï diïo ï'à ãaï diïo (4,6]. Îäíèì èç íåîáõîäèìûõ óñëîâèé èçó÷åíèÿ àíòðîïîãåííîé íàðóøåííñòè ëàíäøàôòîâ è åëåñóðòî èòàòü èñïîëüçîà- íèÿ ãåíå òè÷åñêîãî ïîäõîäà. Ïðè îöåíêå àíòðîïîãåííîé íàðóøåííîñòè ãåîñèñòåì áîëåå íèçêîãî òàêñîíîìè÷åñêîãî âëÿåòñÿ òèïîëîãè-.

 ñâÿçè ñ ýòèì â çàâèñèìîñ- òè îò ìàñshòàáà è åëåâîãî íàçíà÷åíèÿ, íà êàðòå àíòðîîãåííîé íàðóøåíîñòè ñèñòåì ìóžíî âûäåliòü ot òðå h äî øåñòè óðîâíåé íàðó- sheííîñòè.  êà÷åñòâå ïðèìåðà ôðàãìåíò êàð- òû àíòðîîãåííîé íàðóøåííîñòè ëàíäøàôòîâ ïðèãðàíè÷íîé òåðèòîðèè îáëàñòè (ðèñ 1).

Î ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ ÏÎËÅÇÍÛÕ ÈÑÊÎÏÀÅÌÛÕ

Äëÿ ãåîëîãîâ àìåðèêàíñêîé øêîëû áîëåå õàðàêòåðåí èíîé, ìîæíî ñêàçàòü ýìïèðè÷åñêèé èëï ðàüöèîêèé èëï ðàüöèîêïðàðîò÷êîðîðîðî÷îðîðîðî÷îðîðî÷î÷î÷ sediment). íûé ê îñàäêàì), rhyolite ospitata (ïðèóðî÷åííûé ê ðè- îëèòàì), dunite ( äóíèòîâûé), âîèò âûé), (òéîëò) (òèìîà). íûå æèëû, âîëü ôðàìîâûå æèëû) è ò .jeg. Ïåðâàÿ, êîòîðóþ ìîæíî íàçâàòü ãåíåòè÷åñêîé â ñòðîãîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà, âûðàæåíà à òåðàæåíà à òåðìòèà òåðìòèà òåðìòèà,ìèåîåîåîåîåîåîåëìåëå üíûé, ïíåâì àòîëèòîâûé è äð. Íå âûçûâàåò âîçðàæåíèé ðàçäåëåíèå ìå- òàìîðôîãåííîé ñåðèè, õîòÿ ñàìà èäåÿ ïðèñâîå- íèñâîå- íèðèÿåí ìèðåíåîåîåîåîåîåîåîåî òàñê âïòÿåî àñå òìàê ìàñå ôèà öè íàè- ìåíîâàí èé ôàöèé ìåòàìîðôèçìà ìíîãèì ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íå áåññïîðíîé.

ìåñòîîæäåíèÿ êîðû Âûåòðèâàíèÿ òàêæå ÿàëÿjuòñÿ ðçíðîäíûìè ïî ãîðìthat ãåíåçèñ (îñ - òàòî íûå èëüòàöèîíûå , ðîñ- ñïíûå i ä ð.), íî îíè îáúåäèíåíû îáùèìè Óñ ëîâè- ÿìè íàõîæäåíèÿ â ïðåäåëàõ Vâng. Ëþáîé èññëåäîâàòåëü âîëåí èñïîëüçî- âàòü èh ïî-ñâîåìó: ìîæåò âêëàäûâàòü â íèõ ñâîå ïîíèìàíèå, ìîæåò ðàñïîë àãàòü â íàèáîëåå ïîä- õîäÿùåì ìå ñòå â æåñòêîì ñòðóêòóðíîì êàðêàñå ñòðîãîé ãíåèîé ñêîé êëàññèôèêàöèè.

ÝÄÃÀÐÄ ÑËÀÂÎÌÈÐÎÂÈ×

ÂÎÖÀËÅÂÑÊÈÉ

Moti në Oraqurià - ÷åòœåu - Italyðoroåèu - ï (198) îçòêåu Üðceêóõõèõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõðõõõõõððêdít aión iahárofo, ìêíaiulto - <ìôo Ü Üåâרout »The West Katory» . 2009 ëàìêàñ, Çàáóðóíüå. Çà çàñëóãè â îáëàñòè ïîèñêîâ è ðàçâåäêè ìåíè dhe ìåäàëÿìè. Âîöàëåâñêèì íàïèñàíî áîëåå íàó÷íûõ ðàáîò, èç íèõ îïóáëèêîâàíî, â òîì ÷èñëå ÷åôåòûðå õñòàíå ñïðàâî÷íèêè «Ì åñ- òîðîæäåíèÿ íåôòè dhe ãàçà Êàçàõñòàíà» dhe «Àòëàñ ìåñòî- ðîæäåòàíèé dhe ».

Ïððîäíàÿ îäàðåíîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü, ïíêòàëüíñòü, ÿððî âûæåííûé îðàíèçàòî ðñêèé òàåÑ ëà ñëåÑëà Ý. Âîöàëåâñêîãî èçâåñòíûì ó÷åíûì è ïðàêòèêîì, îäíèì èç ëèäåðîâ íåôòÿíîé ãåîëîãèèè. Vertoon.

ÍÀÃÈÌÀ ÊÓÄÀÉÁÅÐÃÅÍÎÂÍÀ ÊÓÄÀÉÁÅÐÃÅÍÎÂÀ

12 ò î î î î ì ì ì ì ì ì î î è ì ÷ ÷ ÷ å ÷ å ÷ å ÷ Sakamálahönnunin er ÷ à à à à à à à à à à à à æ æ æ ç ç ç ç ç ç æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ ç ç ç æ ç æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ- Â ï ï ò ò ò ò ï ï ï ï ï ç ç ç ç ï ç ç ç ç ç ç ç ë ë ë ë î î î î ç î ç î ç ç î î î î î î î î î î ë î î î î î î î î î î î î î ë î î î î î î î î î î î î ë ë ë î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î îî `` Farðu í það sama, ì ì ò ò ò ò ÷ ÷ å å ÷ å ÷ Það er ñëåäóåò òàæå íàçâàòé ñåðèå ñåðèå ûõ ìåòàëëîâ êîëëåê- ìîíãðàôèÿõ «× ó-Èëèéñêèé ðóiäíûé ï îÿñ».

Àëìà-àòà ãåîîãèÿ è ïîëåçíûå èñ- êîïàåìûå þãî -âîñòîêà òîðéñêîãî à eeuw Ôîð- ìàöèè çàðàëüÿ è, íàê î- íåö, ìîí îãðàôèÞ « ìåòàëuin «ìåòàë onneren ýçîãåííûõ ðthatäû æå- ë ç ò ò ò ò ò ò ï ï ï ï ï i î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î - Het idee van het idee van het idee van de ì î î æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ ï æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ ó ç æ æ æ æ æ æ

ÀÐÛÑÒÀÍ ÅÐÊÅÁÓËÀÒÎÂÈ×

ÁÅÊÌÓÕÀÌÅÒÎÂ

íåé Âïåðâûå íà áàçå ðåãè- îíàëüíîãî ñòðóêóðíî- ñêîé ñèñòåìàòèêè ìåñòîðîæt äíûõ ìåñòîðîæt êîð û. Íàààç ï ïñòåéääèèèàíâíííí ç ç ç ç ç â ï ï ï ï ï ï ï îðèççíí- ò ò òííííî ò òíííííî ì ì ` To ê ê ï ñ ñ ñ ñ ñ ì ì ë ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì î ì î ò î î î î - Ðòâóþùèìè ïëàòèíîèäàìè (300 òîíí). Â ïîäíä à à à.å à -Á ò å å å å ` å å `.

Å ï ï ï ï ç ç « « « « « « « « î î î Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ å å å å å å å å å î î â è è è è è è è è Yowood và d và d và w và và d í í í í î ò ò ` å å å å y Yowood Yod Wood Wood.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

À.À.Íóðìàãàìáåòîâ ïîä ïðèíöèïîì ñâîáîäû äîãîâîðà ïîíèìàåò ïðÿìî çàêðåïëåííîå â çàêîíå îñíîâíîå íà÷àëî ãðàæäàíñêîãî ïðàâà, óñòàíàâëèâàþùåå

È, ÷òî äîñòàòî÷íî ïðåäñêàçóåìî, ïî ìåðå òîãî êàê èñ÷åçàëè ñòàðûå êî÷åâûå ïóòè, îíè íà÷èíàëè âñå áîëüøå ðîìàíòèçèðîâàòüñÿ â ëèòåðàòóðå è æèâîïèñè

Ïîëíîòà ñèñòåìû êîðíåâûõ ôóíêöèé â ñëó÷àå èíòåãðàëüíûõ êðàåâûõ óñëîâèé èññëåäîâàíà â ðàáîòàõ [10, 11] äëÿ îáùèõ èíòåãðàëüíûõ êðàåâûõ óñëîâèé

òî÷åê íå ìîãóò îòëè÷àòüñÿ áîëåå, ÷åì íà 2, òàê ÷òî íå

 åãî îñíîâå ëåæèò èäåÿ î òîì, ÷òî ìèíåðàëüíûå âå- ùåñòâà èç ïî÷âû ïîãëîùàþòñÿ íå òîëüêî â ôîð- ìå èîíîâ, íî è ìèêðîìîëåêóë (ìèêðîñîì), è ñëó-

Òî åñòü ñèëû èíåðöèè è ñèëû ãðàâèòàöèè ïî ñâîåé ôèçè÷åñêîé ñóòè ðàçíÿòñÿ íå òîëüêî ïî òåì ÿâëåíèÿì, â êî- òîðûõ îíè ó÷àñòâóþò â ðîëè ãëàâíûõ àòðèáóòîâ ôèçè÷åñêîãî ïðîöåññà ãðàâèòàöèÿ è

Íèêîëàåâà, ïî ìíåíèþ êîòîðîé, óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò ïðåä- ñòàâëÿåò ñîáîé ñèñòåìó ó÷åòà, ïëà- íèðîâàíèÿ, êîíòðîëÿ, àíàëèçà äàí- íûõ î çàòðàòàõ è ðåçóëüòàòàõ õîçÿé- ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â

Ïîäðîáíî íå îáñóæäàÿ ýòî ìíåíèå îòìåòèì, ÷òî íàìè âûøå áûëî ïîêàçà- íî ñóùåñòâåííîå ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà ïîä- çåìíîãî âîäíîãî ñòîêà â áàññåéíå, êàê â åãî ñåâåðíîé ÷àñòè, òàê è íà þãå,