• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

л.н.гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "л.н.гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті"

Copied!
21
0
0

Толық мәтін

(1)

Л.Н.ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

БЕКІТІЛДІ

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК

Ғылыми Кеңесінің 20__ ж. «____»_________, хаттама №_____ шешімімен

Ректор ___________ Е. Сыдықов

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

DEGREE PROGRAMME

Бағдарлама деңгейі / Уровень программы / Programme level: Магистратура / Магистратура / Master programme

«Халықаралық қатынастар»

Білім беру бағдарламасының атауы

«Международные отношения»

Название образовательной программы

«International Relations»

Title of degree programme

Астана, 2016

(2)

ӘЗІРЛЕГЕН / РАЗРАБОТАНА / DESIGNED

Білім беру бағдарламасын әзірлеу жӛніндегі комитеті / Комитет по разработке образовательной программы / by the Committee on Degree Programme Design

Ногаева А.М. ______________ ______________

Есдаулетова А.М. ______________ __________

Какенова Г.М. ______________ _______________

Акатаева А.К. ______________ _______________

Шерьязданова К.Г. ______________ ______________

Шупанова Ж. ______________ ________________

ҚАРАСТЫРЫЛДЫ / РАССМОТРЕНА / CONSIDERED

Кафедра отырысында / на заседании кафедры / at the meeting of the Department Халықаралық қатынастар/ Международные отношения/

International relations Күні / дата / date _________ 20___ хаттама / протокол / Record № _________

Кафедра меңгерушісі /Заведующий кафедрой / Head of Department Ахмедьянова Д.К. __________ _______________

МАҚҰЛДАНДЫ / ОДОБРЕНА / APPROVED

Факультет кеңесі / Советом факультета / by the Faculty Board Халықаралық қатынастар/ Международные отношения/ International relations Күні / дата / date _________ 20___ хаттама / протокол Record № ________

Факультет деканы / Декан факультета / Dean of Faculty Жолдасбекова А.Н. __________ _______________

КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНА / AGREED

АМЖ Директоры / Директор ДАВ / by the Head of the Academic Affairs Department Палымбетов Ш.Б. ___________ _____________

ҰСЫНЫЛДЫ / РЕКОМЕНДОВАНА / RECOMMENDED

Ғылыми-әдістемелік кеңесі отырысында/ на заседании НМС / by the Scientific and Methodological Council Күні / дата / date _________ 20___ хаттама / протокол / Record № _________

Оқу ісі жӛніндегі проректор / Проректор по УР / Vice Rector for Academic Affairs Молдажанова А.А. __________ _______________

(3)

Мамандық білім беру бағдарламасы 6М020200-«Халықаралық қатынастар»

Образовательная программа специальности 6М020200-«Международные отношения»

Specialty Degree Programme 6М020200-«International relations»

Бағдарлама деңгейі / Уровень программы / Programme Level: Магистратура / Магистратура / Master programme Берілетін біліктілік / Присваиваемая квалификация / Awarded Qualification *:

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification Level: 7ҰБШ, 7 ЕБД / 7 НРК, 7 ЕРК / 7 NQF, 7 EQF

Берілетін дәреже: 6М020200-«Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдарының магистрі Присуждаемая степень: магистр гуманитарных наук по специальности 6М020200-«Международные отношения»

Awarded degree: Master of Art on 6М020200-«International relations» speciality

Стандартный срок обучения: 2 года Оқытудың стандартты мерзімі: 2 жыл Standard period of study: 2 years Қайта қарастыру жиілігі: 2 жыл Периодичность пересмотра: 2 года Review frequency: 2 years

(4)

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Гуманитарлық ғылымдар саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыс істеу дағдылары бар, халықаралық қатынастар саласындағы заманауи зерттеу әдістерін пайдаланатың, жаһандық үдерістерді талдай және кешенді зерттеу жасай отырып, мамандық бойынша пәндерді оқыту әдістемесін білетін квалификациялы магистрлерді дайындау

Цель образовательной программы

Подготовка квалифицированных магистров гуманитарных наук, обладающих навыками научно-исследовательской работы, умеющих применять современные методы исследования международных отношений при комплексном осмыслении и анализе глобальных процессов, владеющих методикой преподавания дисциплин по специальности

Purpose of the Degree Programme

To prepare qualified Masters of art possessing the skills of scientific research work, able to apply modern methods of research of international relations in complex reflection and analysis of the global processes, and possessing the methodology of teaching the disciplines on their specialty.

Білім берудің негізгі нәтижелері

-“Халықаралық қатынастар” магистірлік білім беру бағдарламасының түлектері тӛмендегідей құзыреттіліктерді игереді:

- халықаралық қатынастар және пәнаралық салалармен байланысты білімдерін кӛрсету, сұрақтар мен мәселелерді талқылауда сыни кӛзқарасты қалыптастыру;

- халықаралық қатынастардың қазіргі заманғы мәселелерін талқылауда халықаралық қатынастардың классикалық және заманауи теорияларын пайдаланып;

- зерттеу тақырыбы бойынша мағлұматтарды ӛз бетінше іздеу, табу және талдау жұмыстарын жүргізе білу;

- ғылыми-зерттеу жұмысының және ӛз бетінше оқудың стратегиясын құра білу, алынған білімді жаңа ғылыми материалдарды синтездеуде, сонымен бірге жаңа және бейтаныс жағдайлардышешуде пайдалану;

-ғылыми-зерттеу және кәсіби міндеттерді шешуде біріктірілген зерттеу технологияларын пайдалана білу;

-ӛзекті зерттеу міндеттерін анықтай білу және оны шешудің қажетті әдістемесін ұсыну, зерттеу бағдарламасын жасау, ӛз бетінше зерттеудің тұжырымдамасын кӛрсету, осы тұжырымдаманы жазбаша және ауызша түрде сауатты жеткізе білу;

- білім алушылармен жұмыс жасай алу, оқытылатын пән шеңберінде оқу-танымдық жұмысты тиімді ұйымдастыра білу;

- кәсіби жұмыс барысында қазақ, орыс және шет тілдерін еркін қолдана білу.

Ключевые результаты обучения

Выпускники магистерской образовательной программы “Международные отношения” будут:

- демонстрировать знание и критическое понимание вопросов и проблем, связанных как со сферой изучения международных отношений, так и с междисциплинарными областями;

- уметь анализировать современные проблемы международных отношений, применяя классические и современные теории международных отношений;

- уметь самостоятельно организовывать и проводить работу по поиску, сбору и обработке исследовательского материала по теме исследования;

- уметь выстраивать стратегии самообучения и научно-исследовательской деятельности, применять полученные знания для синтеза нового научного материала, для решения проблем в новых и незнакомых ситуациях;

(5)

- уметь применять интегрированные исследовательские технологии при решении научно-исследовательских и профессиональных задач;

- уметь формулировать актуальные исследовательские задачи и предлагать соответствующую методологию их решения,

составлять программу исследования, самостоятельно формулировать выводы исследования, грамотно представлять их публично в письменной и устной форме;

- уметь работать с обучающимися, организовывать эффективно их учебно-познавательную деятельность в рамках преподаваемой дисциплины;

- уметь свободно использовать казахский, русский и иностранный языки в профессиональной деятельности.

Key Learning Outcomes

The graduates of the International Relations Master program me shall:

- demonstrate knowledge and critical understanding of issues related to the area of international relations studies as well as interdisciplinary studies;

- be able to analyze contemporary issues of international relations applying classic and modern theories of international relations;

- be able to independently organize and conduct search and processing of research material related to the research topic;

- be able to develop strategies of self-education and research activities, to apply the knowledge to synthesize new scientific material and to solve issues in new and unknown situations;

- be able to apply integrated research technologies in research and professional activities;

- be able to develop relevant research questions and research design to answer the question, to provide independent conclusions and present them orally and in written form;

- be able to work with students, to effectively organize the learning process of students in a taught course;

- be able to use apply Kazakh, Russian and foreing languages fluently in professional activities.

(6)

Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the Degree Programme

1 Білім беру бағдарламасының негізгі модульдері / Основные модули образовательной программы / The core modules of the Degree Programme

Код/код /Code

Модульдің атауы /Название модуля / The name of the module

Оқыту нәтижелері Результаты обучения Learning Outcomes

Жалпы модульдер /Общие модули /General Modules EDUC

51001

Магистерлік дайындықтың әдістемесі Методология магистерской подготовки

Methodology of master training

Жаңа мәселелер мен жағдайларды шешуге

шығармашылық кӛзқараспен қарау және креативті ойлай алу, ғылыми-зерттеу қабілетінің болуы, кәсіби салада ғылыми жобалар мен зерттеулерді жүзеге асыра білу. Ағылшын тілінде академиялық жазудың нормалары мен дағдыларын меңгеру, зерттеу тақырыптары бойынша ғылыми шолулар, түйіндемелер, рефераттар мен библиографиялар дайындау, ғылыми мақалаларды талдау және ғылыми тақырып бойынша түрлі кӛлемдегі және жанрдағы академиялық мәтіндер жазу

Уметь креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и ситуаций, иметь навыки научно-исследовательской деятельности, выполнения научных проектов и

исследований в

профессиональной области.

Владеть навыками и знать нормы академического письма в английском языке, подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, анализа научных статьей, написания академических текстов различного объема и жанров по научной тематике

To be able to think creatively and use a creative approach to solving new problems and situations, to have skills in research activities and in implementation of research projects and studies in the professional sphere, to be aware of norms and skills in academic writing in English and in preparation of scientific reviews, summaries, drawing up papers and bibliographies

within the

conducted research, analysis of scientific articles, writing academic texts of various volume and

(7)

materials

concerning the research subject- matter

Мамандық модульдері /Модули специальности / Specialty Modules INRE

52402

Ғылыми-зерттеу құзыреттіліктер модулі

Научно-

исследовательский модуль

Scientific Research Module

Қазіргі кезде халықаралық қатынастар дамуының мәнін, болмысын, үрдістерін талдайтын негізгі тұжырымдар мен теорияларды білу және бұл теорияларды әлемдік саясат пен халықаралық қауіпсіздік саласындағы заманауи мәселелерді талдау барысында пайдалана білу; халықаралық қатынастарды зерттеудің жаңа әдістерін қолдана білу; қазіргі халықаралық қатынастардағы құбылыстарды, үдерістер мен мәселелерді ӛз бетінше қорытындылай білу; халықаралық қатынастар саласының әдістерін, тұжырымдамалары мен ғылыми ұстанымдарын пайдалана отырып ӛз бетінше зерттеу жүргізе білу

Знать основные теории и концепции, исследующие содержание, состояние и

тренды развития

международных отношений насовременном этапе и уметь применять эти теории для анализа проблем мировой политики и международной безопасности; владеть современными методами исследования международных

отношений; уметь

самостоятельно осмысливать явления, процессы и проблемы в современных международных отношениях; быть способным вести самостоятельное научное исследование с применением научных подходов, концепций и методов, выработанных в сфере международных отношений

To know basic concepts and theories which analyze the nature, character and development trends of contemporary international

relations and be able to apply these theories in analyzing current issues of world politics and international

security; to be able

to apply

contemporary research methods of international

relations; be able to understand and evaluate

phenomena,

processes and problems in contemporary international

relations; to be able

to conduct

independent

(8)

research applying research

approaches,

concepts and

methods of

international relations INRE

62303

Әлемдік саясат саласындағы зерттеу

құзыреттіліктері Модуль

исследовательских компетенций в области мировой политики

Research Module in World Politics

Жаһандану табиғаты мен жаһандық басқару үдерістерін түсіну; әлемдік саясаттың мәселелері бойынша ӛзіндік тұжырымдамалар жасай білу;

жаһандық басқарудағы қазіргі әлемдік саяси мәселелерді және әлемдік саяси жүйенің дамуының ерекшеліктерін талдай және сыни бағалай білу, тәуелсіз пікірлер айта білу; халықаралық акторлардың болмысы мен қазіргі әлемдегі стратегияларының трансформациясына қатысты мәселелерді түсіну және талдай білу; халықаралық қатынастардың ӛзгеру үдерістерін сараптай және сыни тұрғыдан бағалай білу

Понимать суть процессов глобализации и глобального управления; уметь определять ключевые факторы и тренды в развитии элементов

глобального управления; уметь анализировать и критически оценивать современные мировые политические проблемы и особенности развития мировой

политической системы, выносить независимые суждения и делать

самостоятельные выводы по проблематике мировой политики; понимать и уметь анализировать проблемы, связанные с преобразованием как сущности международных акторов, так и их стратегии в современном мире;уметь анализировать и критически оценивать процессы

трансформации

международных отношений

To understand the nature of

globalization and global governance;

to be able to identify key factors and trends in the development of elements of global governance; to be able to analyze and critically evaluate the current issues of world politics and specific features of world political system's

development and to draw independent conclusions on issues of world politics; to

understand and be able to analyze issues related to the transformation both an essence of

international actors and their strategies

(9)

in the modern world; to be able to analyze and

critically evaluate the processes of transformation of international relations INRE

62304

Халықаралық қауіпсіздік саласындағы зерттеу

құзыреттіліктері Модуль

исследовательских компетенций в области

международной безопасности Research Module in International Security

Халықаралық қауіпсіздіктің жаңа қауіптерімен қаупін, қазіргі мәселелерін талдай және сыни бағалай білу; халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің тиімді механизмдерін ұсыну, халықаралық қатынастардағы тұрақты дамуды ұстап тұратын акторлар ынтымақтастығы әдістері мен формасын кӛрсету;халықаралық қауіпсіздіктің ӛлшемдері мен әр түрлі дәрежелерінің ерекшеліктерін анықтау, алдын алу және тұрақтандыру сипатындағы релевантты сценарий жасай білу; қазіргі халықаралық қатынастардың шиеленістік әлеуетіне ықпал ететін факторларды сараптау машықтарын және лаңкестік дамуының қазіргі кездегі үрдістерін бағалау бойынша дағдыларды дамыту

Уметь анализировать и критически оценивать

современные проблемы и новые угрозы и вызовы

международной безопасности;

уметь анализировать и предлагать эффективные механизмы обеспечения международной безопасности, формы и методы

сотрудничества акторов

международных отношений по поддержанию устойчивого развития; уметь выявлять специфику различных уровней и измерений международной безопасности и разрабатывать релевантные сценарии

превентивного и стабилизирующего

характера;иметь аналитические навыки по оценке факторов, влияющих на конфликтный потенциал современных международных отношений и текущих тенденций в развитии терроризма

To be able to analyze and critically evaluate the current issues, threats and challenges to international

security; to be able to analyze and offer effective

mechanism of providing

international

security, forms and

methods of

cooperation of international

relations actors in supporting

sustainable

development; to be able to define the specific features of different levels and dimensions of international

security and develop the relevant

(10)

scenarios on preventing and stabilyzing the situation; to enhance analytical skills in assessing factors influencing conflict potential in international

relations and in evaluating current trends of terrorism development

INRE 62305

Орталық Азия мәселелерін зерттеу құзыреттіліктерінің модулі

Модуль

исследовательских компетенций по проблемам

Центральной Азии Research Module in Central Asian Affairs

Орталық Азиядағы экономикалық ықпалдастық пен интеграция мәселелерін талдап, сыни тұрғыдан бағалай білу және бүл үдерістердің аймақтағы халықаралық қатынастарға ықпалын анықтай білу;

Орталық Азия мемлекеттерінің даму мәселелерін және аймақта сырттан келетін даму бойынша кӛмекті үлестіру мәселелерін сараптай білу;

Орталық Азия мемлекеттерінің ішкі және сыртқы саясатының ерекшеліктерін сараптай және сыни бағалай білу және ішкі саяси үдерістер мен сыртқы ықпал ету арасындағы ӛзара ықпалдастықты анықтай білу; аймақтық қауіпсіздіктің потенциалды қауіп- қатерлерін анықтай білу және аймақтық ынтымақтастық әлеуетін сыни бағалай білу

Уметь анализировать и критически оценивать проблемы экономического взаимодействия и интеграции в Центральной Азии и определять влияние этих процессов на международные отношения в регионе;уметь анализировать проблемы развития государств Центральной Азии и распределения внешней помощи развитию в регионе;

уметь анализировать и критически оценивать специфику внутренней и внешней политики Центрально- азиатских государств и уметь определять взаимовлияние между внутриполитическими процессами и влиянием внешних акторов; уметь

To be able to analyze and critically evaluate the issues of economic

cooperation and integration in Central Asia and explain its impact on international politics of the region; to be able to analyze and evaluate issues of development of Central Asian states and foreign aid allocation in the region; to be able to analyze and critically evaluate the specific features

(11)

определять потенциальные вызовы и угрозы региональной безопасности и критически оценивать вероятность регионального сотрудничества

of domestic and foreign policy of the Central Asian states and explain interplay between internal political dynamics and external influence;

to be able to define potential threats and challenges to regional security and to critically

assess the

opportunities of regional cooperation

(12)

2 Білім беру бағдарламасының оқу жоспары / Учебный план образовательной программы / Curriculum of the Degree Programme Модуль

коды/

Код модуля/

Module code

Пәннің атауы / Название

дисциплины /Title of discipline Пәннің циклі /Цикл дисциплины

/ Cycle of discipline

Көлемі/ Объем / Number

Оқу жұмысының түрлері / Виды аудиторной учебной работы / Types of study

activities

Қорытынды бақылау формасы /

Форма итогового контроля / Type of final assessment

Язык обучения/

Оқыту тілі / Study language*

ҚР кредит саны/

Кредиты РК/ Number

of Kazakhstan

credits

ECTS

Дәріс /Лекция /Lecture Практика/Семинар Практика/Семинар Practical Class /Seminar Лабораториялықсабақ /Лабораторные занятия / Laboratory calsses

1 семестр /1 семестр /Semester 1

Міндетті пәндер / Компонент / Обязательные дисциплины / Компонент / Compulsory Subjects / Component EDUC 51001 Педагогика

Педагогика Pedagogics

БП МК БД ОК BD СС

2 3 1 1 Емтихан

Экзамен Exam EDUC 51001 Психология

Психология Psychology

БП МК БД ОК BD CС

2 3 1 1 Емтихан

Экзамен Exam INRE 52402 Академиялық шет тілі

Иностранный язык для академических целей

Foreign Language for Academic Purposes

БП ТК БД КВ BD EС

3 5 3 Емтихан

Экзамен Exam

INRE 52402 Халықаралық қатынастар теориясы

Теория международных отношений

Theory of International Relations

КП ОК ПД ОК PDCC

2 3 1 1 Емтихан

Экзамен Exam

Қазақ/ орыс/ ағылшын Казахский/ русский/

английский

Kazakh/ Russian/ English INRE 52402 Халықаралық қатынастарды

зерттеу әдістері Методы исследования

КП ТК ПД КВ PD ЕС

4 7 2 2 Емтихан

Экзамен Exam

Қазақ/ орыс/ ағылшын Казахский/ русский/

английский

(13)

международных отношений Research Methods in International Relations

Kazakh/ Russian/ English

52402 Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы

Научно-исследовательская работа

магистранта Scientific research work of graduate

students (master)

ОҚТ ДВО АЕ

1 4 Есеп

Отчет Report

Элективті пәндер/Элективные

дисциплины/Elective Сourses** КП ТК ПД КВ PD ЕС

3 5

Теориялық білім беру бойынша барлығы Итого по теоретическому обучению Total for theoretical training

16 26

Семестр бойынша барлығы Итого по семестру

Total for semester

17 30

2 семестр /2 семестр /Semester 2

Міндетті пәндер / Компонент / Обязательные дисциплины / Компонент / Compulsory Subjects / Component EDUC 51001 Ғылым тарихы және

философиясы

История и философия науки History and Philosophy of Science

БП МК БД ОК BDCC

2 3 1 1 Емтихан

Экзамен Exam EDUC 51001 Шетел тілі (кәсіби)

Иностранный язык

(профессиональный) Foreign Language (Professional)

БП МК БД ОК BDCC

2 3 2 Емтихан

Экзамен Exam INRE 52402 Халықаралық қатынастар

мамандығы бойыншаоқуүдерісін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету Учебно-методическое

обеспечение образовательного процесса по специальности

"Международные отношения"

Educational and Methodic Support of Training Process for International Relations Specialty

БП ТК БД КВ ВDЕC

3 5 1 2 Емтихан

Экзамен Exam

Қазақ/ орыс/ ағылшын Казахский/ русский/

английский

Kazakh/ Russian/ English

INRE 52402 Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы

Научно-исследовательская работа

магистранта Scientific research work of graduate

ОҚТ ДВО АЕ

2 8 Есеп

Отчет Report

(14)

students (master) Элективті пәндер/Элективные

дисциплины/Elective Сourses** КП ТК ПД КВ PD ЕС

7 11

Теориялық білім беру бойынша барлығы Итого по теоретическому обучению Total for theoretical training

14 22

Семестр бойынша барлығы Итого по семестру

Total for semester

16 30

3 семестр /3 семестр /Semester 3

Міндетті пәндер / Компонент / Обязательные дисциплины / Компонент / Compulsory Subjects / Component INRE 52402 Педагогикалық практика

Педагогическая практика Pedagogic Internship

3 3 Есеп

Отчет Report INRE 52402 Магистранттың ғылыми зерттеу

жұмысы

Научно-исследовательская работа

магистранта Scientific-research work of graduate

students (master)

ОҚТ ДВО АЕ

2 7 Есеп

Отчет Report

Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective Courses**

БП ПК БД КВ BDEC

6 10

Элективті пәндер/Элективные

дисциплины/Elective Courses** КП ТК ПД КВ PD ЕС

6 10

Теориялық білім беру бойынша барлығы Итого по теоретическому обучению Total for theoretical training

12 20

Семестр бойынша барлығы Итого по семестру

Total for semester

17 30

4 семестр /4 семестр /Semester 4

Міндетті пәндер / Компонент / Обязательные дисциплины / Компонент / Compulsory Subjects / Component INRE 52402 Зерттеу практикасы

Исследовательская практика Research Internship

ОҚТ ДВО АЕ

3 12 Есеп

Отчет Report INRE 52402 Магистранттың ғылыми зерттеу

жұмысы

Научно-исследовательская работа

магистранта Scientific-research work of graduate

ОҚТ ДВО АЕ

2 8 Есеп

Отчет Report

(15)

students (master)

Кешенді емтихан Комплексный экзамен Complex Exam

4 10 Емтихан

Экзамен Exam Магистрлікдиссертациянырәсімде

ужәнеқорғау Оформление и защита

магистерской диссертации Finalisation and Defence of Master's

Degree Thesis

МД қорғау Защита МД Defense of the Master`s

Degree thesis Семестр бойынша барлығы

Итого по семестру Total for semester

9 30

Теориялық білім беру бойынша барлығы Всего теоретического обучения

Total for theoretical training

42 68

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы Итого по образовательной программе Total for the Degree Programme

59 120

**При регистрации обучающиеся выбирают дисциплины компонента по выбору из КЭД на соответствующий учебный год таким образом, что суммарная семестровая нагрузка составляла 30 ECTS

(16)

Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / Organization of educational process 1 Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар:

Бағдарлама бойынша оқуға қабылдау азаматтардың ӛтініштері мен конкурстық негізде Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ректоры Ғылыми кеңестің шешімі негізінде бекітетін оқуға қабылдау Ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. Оқуға түсу барысында талапкер Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің оқуға қабылдау Ережелерімен бекітілген мерзімде екі емтихан тапсырады: шетел тілінен және мамандық бойынша. Сонымен қатар, оқуға қабылдау барысында магистрант «Халықаралық қатынастар»

мамандығы бойынша магистратураның кәсіби оқу бағдарламасын меңгеруге қажетті барлық пререквизиттерге ие болуы керек. Оқу бағдарламасының пререквизиттеріне оқытудың бірінші циклының келесідей пәндері жатады: «Жаңа замандағы халықаралық қатынастар тарихы» – 3 кредит; «Жаңарған замандағы халықаралық қатынастар тарихы» – 3 кредит. Егер талапкерде қажетті пререквизиттер болмаған жағдайында магистрантқа оларды ақылы түрде меңгеруге рұқсат етіледі. Осы орайда магистратурада магистранттың оқуы пререквизиттерді толық меңгергеннен кейін басталады

Особые вступительные требования:

Зачисление на обучение по программе осуществляется в соответствии с действующими Правилами приема на обучение в Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, которые утверждаются ректором университета на основании решения ученого совета, по заявлениям граждан на конкурсной основе. При поступлении на обучение абитуриент сдает два экзамена – иностранный язык и экзамен по специальности, в сроки, устанавливаемые Правилами приема приема на обучение в Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева. При этом при зачислении на программу магистрант должен иметь все пререквизиты, необходимые для освоения профессиональной учебной программы магистратуры по специальности “Международные отношения”. К пререквизитам образовательной программы относятся следующие дисциплины первого цикла обучения: «История международных отношений в новое время» – 3 кредита; «История международных отношений в новейшее время»– 3 кредита. При отсутствии необходимых пререквизитов магистранту разрешается их освоить на платной основе. В данном случае обучение в магистратуре начинается после полного освоения магистрантом пререквизитов.

Special admission requirements:

Admission to the training program is carried out in accordance with the Rules of admission to the L.N. Gumilyov Eurasian National University, approved by the Rector of the University on the basis of the decision of the Academic Council, on citizens' applications on a competitive basis. To get admitted, the applicant takes two exams : foreign language and Exam on the specialty, on the dates established by the Rules of Admission to the L.N.

Gumilyov Eurasian National University. To be admmitted to the program Master student must have studied all the prerequisites needed for the mastering of Courses in "International Relations" Master program. Prerequisites for the educational program includes the following Courses of the first cycle of education: «History of the International Relations in the New Era» - 3 credits; «The history of International Relations in Modern Times» - 3 credits. In the absence of the necessary prerequisites Master student is allowed to learn them paying additional fee. In this case Master student begins to master program after the full completion of the prerequisites.

2 Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар:

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университетінің магистратурада оқуға қабылдау ережесі мен Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университетінің оқу үрдісін ұйымдастыру ережесі шеңберінде алдыңғы білімін мойындалуы шартымен қабылданады.

(17)

Особые условия для признания предшествующего обучения:

Признание предшествующего образования определяется Правилами приема на обучение в магистратуру Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева и Правилами организации учебного процесса в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

Special conditions for the recognition of prior learning:

Recognition of prior education is determined by the Rules of admission to L.N. Gumilyov Eurasian National University Masters program and the Rules of organization of educational process at L.N. Gumilyov ENU.

3 Дәрежені беру талаптары мен ережелері:

«Халықаралық қатынастар» магистрлік білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған және магистрлік диссертациясын жария түрінде қорғаған адамдарға «Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша гуманитарлық ғылым магистрі дәрежесі беріледі. Бағдарлама түлегіне қосымшамен (транскрипт) бірге мемлекеттік нұсқадағы диплом беріледі. Сонымен қатар, бітіруші жазбаша ӛтінішінің негізінде жалпы еуропалық дипломға қосымша (Diploma Supplement) алуға мүмкіндігі бар.

Требования и правила присвоения степени:

Лицам, завершившим обучение по магистерской образовательной программе “Международные отношения” и публично защитившим магистерскую диссертацию присуждается степень магистра гуманитарных наук по специальности “Международные отношения”.

Выпускнику программы выдается диплом государственного образца с приложением (транскрипт). Также выпускник дополнительно может получить общеевропейское приложение к диплому (Diploma Supplement) на основании письменного обращения.

Requirements and rules for degree awarding:

Persons who have completed full course of Master program in "International Relations" and publicly defended a master thesis are awarded a Master of Humanities degree in "International Relations". Graduates of the program receive a state diploma with the supplement (transcript). Also a graduate can additionally obtain a European Diploma Supplement (Diploma Supplement) on the basis of a written request.

4 Түлектердің кәсіби бейіні:

Халықаралық қатынастар саласындағы магистрдің кәсіби қызмет нысандарына жоғары оқу орындары, ғылыми-зерттеу мекемелері, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар, Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі, әр түрлі министрлік пен мекемелердің халықаралық байланыс бӛлімдері, аймақтық мәселелерді зерттеумен айналысатын ұйымдар, халықаралық институттар мен ұйымдар, сараптамалық орталықтар жатады.

Профессиональный профиль выпускников:

Выпускник магистерской образовательной программы “Международные отношения” подготовлен для работы в высших учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях, государственных и негосударственных организациях, Министерстве иностранных дел, отделах по международному сотрудничеству министерств, организациях по проблемам региональной политики, международных институтах и организациях, аналитических центрах.

Competency profile of graduates:

The graduates of the “International Relations” Master program may work at higher education institutions, research institutions, public and private institutions, Ministry of Foreign Affairs, international cooperation offices of the various ministries, organizations dealing with regional issues, international organizations and institutions, analytical centers.

(18)

5 Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері:

«Халықаралық қатынастар» магистерлік білім беру бағдарламасы халықаралық қатынастар кафедрасымен университеттің басқа да бӛлімшелерімен тығыз байланыста жүзеге асырылады. Оқу барысында магистрант теориялық пәндерді зеррттейді, кафедра доценті немесе профессорының жетекшілігімен ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізеді, міндетті түрде университеттен тыс жерлерде қысқа мерзімдік ғылыми- зерттеу тағылымдамасын, сонымен қатар педагогикалық практикасын ӛтеді. Бағдарлама бойынша оқу үдерісі магистранттың шығармашылық мүмкіндігін толық пайдалануға және оның дербес танымдық және зерттеу әрекеттерін белсендетуге бағытталған. Осыған орай, пән бойынша кредиттерді үлестіру барысында кредиттердің кӛп мӛлшері семинар сабақтарына бӛлінген, ал лекция сабақтары пән бойынша ӛзекті мәселелерді анықтауға арналған. Пән бойынша кредиттер қойылатын бағаның оқытудың сәйкесінше деңгейде белгілі нәтижелерге жеткендігін кӛрсеткен кезде беріледі. Егер магистрант оқыту нәтижелеріне қол жеткізбеген болса, сынақ бірлігі берілмейді.

Оқыту нәтижесін жақсы кӛрсеткен магистрантқа қойылатын кредит саны, элементке қойылатын кредит санымен тең болып табылады.

Бағалау әдісі магистранттың ілгерілігін бағалау және оның курс элементі немесе модуль шеңберінде нәтижелерін растау үшін пайдаланылатын жазбаша, ауызша және практикалық емтихандардың, жоба және эсселердің жиынтығын құрайды.

Способы и методы реализации образовательной программы:

Магистерская образовательная программа “Международные отношения” реализуется кафедрой международных отношений в тесной кооперацией с другими подразделениями университета. В ходе обучения магистрант изучает теоретические дисциплины, ведет научно- исследовательскую деятельность под руководством доцента или профессора кафедры, в обязательном порядке проходит краткосрочную научно-исследовательскую стажировку вне университета, а также проходит педагогическую практику. Образовательный процесс по программе направлен на полноценное использование творческого потенциала магистранта и активизацию его самостоятельной познавательной и исследовательской деятельности. В связи с этим, при распределении кредитов внутри дисциплины большее количество кредитов выделяется на семинарские занятия, а лекционные занятия организовываются в форме постановки проблемных вопросов по дисциплине. Кредиты по дисциплинам присуждаются, когда надлежащая оценка показывает достижение определенных результатов обучения на соответствующем уровне. Если магистрант не достиг результатов обучения, зачетные единицы не присваиваются. Количество кредитов, присваиваемых магистранту, который продемонстрировал достижение результатов обучения, равно количеству кредитов, присваиваемых элементу. Методы оценки включают в себя весь спектр письменных, устных и практических экзаменов, проектов и эссе, которые используются для оценки прогресса магистранта и подтверждения достижения им результатов обучения в рамках элемента курса или модуля.

Techniques and methods of implementing the Degree Programme:

Master program in "International relations" is implemented by the Department of International Relations in close cooperation with other departments of the University. During the training, postgraduate student studies theoretical disciplines, conducts research activities under the

supervision of associate professor or professor, passes short-term research training outside the university, as well as passes pedagogical practice. The educational process of the program aims to fully use the creative potential of a student and enhance his/her self-study and research skills. In this regard, when allocating credits within the disciplines taught at the later part of the program greater number of credits goes to seminars, while lectures are organized in the form of statement of problem questions on the subject. Credits are awarded in the disciplines where proper assessment indicates the achievement of certain learning outcomes at the appropriate level. If the Master student has not reached the learning outcomes, credit units are not assigned. The number of credits assigned to Master student who has demonstrated achievement of learning outcomes, is equal to the number of credits assigned to the element.

(19)

Methods of assessment include the whole range of written, oral and practical Exams, projects and essays, which are used to assess the progress of a student and confirmation of attainment of learning outcomes for the course or module element.

6 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері:

Оқу нәтижелерін бағалау ҚР БҒМ бұйрығымен бекітілген ұлттық бағалау ӛлшеміне сәйкес жүзеге асырылады. Осы ретте модуль/пән бойынша оқу нәтижелерінің қорытындысын бағалау критерийлері пән силлабусында айқындалады. Ұлттық бағалау ӛлшеміне сәйкес бағалар сандық, пайыздық және дәстүрлік эквивалентке ие әріптік жүйеде қойылады. Ұлттық бағалау ӛлшеміне сәйкес «ӛте жақсы» бағасына “А”

және “А-” бағалары, «жақсы» бағасына – “B+”, “B” және “B-” бағалары, «қанағаттанарлық» бағасына – “C+”, “C”, “C-”, “D+” и “D”

бағалары, ал «қанағаттанарлықсыз бағасына» – “F” бағасы сәйкес келеді.

Бағаны қою жүйесі және оның үйлестірілуі:

ҚР бағалары ECTSбағалары

Әріптік жүйе бойынша

баға

Баллдардың сандық эквиваленті

%-пайыздық

құрамы Дәстүрлі жүйе бойынша баға

Әріптік жүйе бойынша

баға

Definition

А 4,0 95-100

Ӛте жақсы А Excellent

А- 3,67 90-94

В+ 3,33 85-89 Жақсы В Very good

В 3,0 80-84

Жақсы

С

Good

В- 2,67 75-79

С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық

С 2,0 65-69

Қанағаттанарлық D

Satisfactory

С- 1,67 60-64

D+ 1,33 55-59

D 1,0 50-54 Қанағаттанарлық E Sufficient

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз FX,F Fail

Критерии оценки результатов обучения:

Оценка результатов обучения осуществляется в соответствие с национальной оценочной шкалой, утвержденной приказом МОН РК. При этом критерии оценки результатов обучения по модулю/дисциплине описываются в силлабусе дисциплины. Согласно национальной оценочной шкале оценки выставляются в буквенной системе, имеющей цифровой, процентный и традиционный эквивалент. В соотвествие с национальной шкалой оценок, оценке “отлично” соответствуют оценки “А” и “А-”, оценке “хорошо” – “B+”, “B” и “B-”, оценке удовлетворительно – “C+”, “C”, “C-”, “D+” и “D”, а оценке неудовлетворительно – F.

(20)

Система выставления оценок и их распределение:

Оценка по РК Оценка по ECTS

Оценка по буквенной системе

Цифровой эквивалент

баллов

%-ное содержание

Оценка по традиционной

системе

Оценка по буквенной системе

Definition

А 4,0 95-100

Отлично А Excellent

А- 3,67 90-94

В+ 3,33 85-89 Хорошо В Very good

В 3,0 80-84

Хорошо

С

Good

В- 2,67 75-79

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно

С 2,0 65-69

Удовлетворительно D

Satisfactory

С- 1,67 60-64

D+ 1,33 55-59

D 1,0 50-54 Удовлетворительно E Sufficient

F 0 0-49 Неудовлетворительно FX,F Fail

Assessment criteria for learning outcomes:

Assessment of learning outcomes is carried out in accordance with National assessment scale approved by the Order of Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. The assessment criteria for learning outcomes of a module/ discipline are defined in course syllabus. According to National assessment scale the grades are put in alphabetical system, which has equivalents in numbers, percentage and traditional grades. According to the National assessment scale the “excellent” grade is equal to “A” and “A-”, “good” is equal to “B+”, “B” and “B-”, the “satisfactory” grade is equal to C+”, “C”, “C-”, “D+” and “D”, while “fail” is equal to “F”.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ Студенттер мен жас ғалымдардың «Ғылым және білім - 2014» атты IX Халықаралық ғылыми конференциясының БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ СБОРНИК

ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ Студенттер мен жас ғалымдардың «Ғылым және білім - 2014» атты IX Халықаралық ғылыми конференциясының БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ СБОРНИК