• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

л.н. гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "л.н. гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті"

Copied!
25
0
0

Толық мәтін

(1)

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ БЕКІТІЛДІ

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК

Ғылыми Кеңесінің 2018 ж. «____»___________, хаттама №____ шешімімен

Ректор __________ Е. Сыдықов

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

EDUCATION PROGRAM

Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Program Level: Докторантура/ Докторантура / Postgraduate Мамандық 6D060400 – «Физика»

Специальность 6D060400 – «Физика»

Specialty 6D060400 – «Physics»

Оқытудың стандартты мерзімі: 3 года Стандартный срок обучения: 3жыл Standard period of study: 3 years Қайта қарастыру жиілігі: 3жыл Периодичность пересмотра: 3 года Review frequency: 3 years

Берілетін дәреже / Присуждаемая степень / Awarded degree:Философия докторы (PhD)/ Доктор философии (PhD) / Doctor of Philosophy(PhD)

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: ҰБД, 8 ЕБД / 8 НРК, 8 ЕРК / 8 NQF, 8 EQF

(2)

ӘЗІРЛЕГЕН / РАЗРАБОТАНО / DESIGNED

/Білім беру бағдарламаларын дайындау және сараптау бойынша академиялық кеңес/Академический совет по разработке и экспертизе образовательных программ/ Academic Council for the development and evaluation of education programs /

Цыба П.Ю. _______________ ______________

(Аты-жөні/ФИО/Name) (подпись/қолы/signature) (дата/күні/date)

Кожагелдиев Б.К. _______________ ___ ______________

(Аты-жөні/ФИО/Name) (подпись/қолы/signature) (дата/күні/date)

Козыбаев Д.Х. _______________ ___ ______________

(Аты-жөні/ФИО/Name) (подпись/қолы/signature) (дата/күні/date)

Темиркулова Н.И. _______________ ______________

(Аты-жөні/ФИО/Name) (подпись/қолы/signature) (дата/күні/date)

Сагидуллаева Ж.М. _______________ _ ______________

(Аты-жөні/ФИО/Name) (подпись/қолы/signature) (дата/күні/date)

Бибосинов А.Ж. _______________ ___ ______________

(Аты-жөні/ФИО/Name) (подпись/қолы/signature) (дата/күні/date)

ҚАРАСТЫРЫЛДЫ / РАССМОТРЕНО / CONSIDERED

Білім беру бағдарламаларын дайындау және сараптау бойынша академиялық кеңестің отырысында На заседании Академического совета по разработке и экспертизе ОП

At a meeting of the Academic Council for the development and evaluation of EPs Күні / дата / date _________20___ хаттама / протокол / Record № ___

Төраға/Председатель/Chairperson Палымбетов Ш.Б. ______________ _______________

(Аты-жөні/ФИО/Name) (подпись/қолы/signature) (дата/күні/date)

КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО / AGREED

Факультет деканы / Декан факультета / Dean of Faculty Акылбеков А.Т. ______________ _______________

(Аты-жөні/ФИО/Name) (подпись/қолы/signature) (дата/күні/date)

ҰСЫНЫЛДЫ / РЕКОМЕНДОВАНО / RECOMMENDED

Ғылыми-әдістемелік кеңесі отырысында / на заседании НМС / by the Scientific and Methodological Council Күні / дата / date _________20___ хаттама / протокол / Record № ___

Бірінші проректор оқу ісі жөніндегі проректор / Первый проректор-проректор по УР /

First Vice-Rector-Vice Rector for Academic Affairs Молдажанова А.А. ______________ _______________

(Аты-жөні/ФИО/Name) (подпись/қолы/signature) (дата/күні/date)

(3)

Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The Passport of Education Program

Қолдану саласы/

Область применения / Applicationarea

Физика бойынша білім және ғылым саласы

Сфера образования и науки в области физики

Scope of Education and Science in Physics Білім беру бағдарламасының коды мен

атауы/Кодинаименованиеобразовательнойпрограммы / Thecode and name of education program

6D060400 –«Физика»

6D060400 –«Физика»

6D060400–«Physics»

Нормативтік-құқықтық қамтылуы/Нормативно-

правовое обеспечение / Theregulatoryandlegalsupport Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы 2007 жыл 27 шілде № 319-III (2017 жылғы 28 желтоқсандағы өзгерістер мен толықтыруларымен).

Жалпыға міндетті мемлекеттік білім беру стандарты. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген, 2017 жылы 15 тамызда өзгертулер енгізілді.

Ұлттық біліктілік жүйесі. Әлеуметтік әріптестік, әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі Республикалық үшжақты комиссияның 16.03.2016 ж. Хаттамасымен бекітілген.

Кәсіптердің ұлттық жіктелуі. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің 2017 жылғы 11 мамырдағы № 130-од бұйрығымен бекітілді және қолданысқа енгізілді.

6D060400-«Физика» мамандығының типтік оқу жоспары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2012 жылғы 23 тамыз № 1080 бұйрығымен бекітілген (430- қосымша).

Білім беру бағдарламаларын дайындау бойынша әдістемелік нұсқаулар, соның ішінде эксперименттік және инновациялық білім беру бағдарламалары. ЕҰУ, 2018.

Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2017 года).

Государственный общеобязательный стандарт высшего образования.

Утвержден постановлением

Правительства Республики Казахстан №

1080 от 23 августа 2012 года, с

(4)

изменениями и дополнениями по состоянию на 15.08.2017 г.

Национальная рамка квалификаций.

Утверждена протоколом от 16.03.2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений.

Национальный классификатор занятий.

Утвержден и введен в действие Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 мая 2017 года № 130-од.

Типовой учебный план специальности 6D060400 – «Физика»утвержденный приказом МОН РК № 1080 от 23 августа 2012 г. (приложение 430).

Методические рекомендации по разработке образовательных программ, в том числе экспериментальных и инновационных образовательных программ. ЕНУ, 2018.

The Law of the Republic of Kazakhstan

"On Education" of July 27, 2007 No. 319- III (with amendments and additions as of December 28, 2017).

State compulsory standard of higher education. Approved by the Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan No. 1080 of August 23, 2012, as amended on August 15, 2017.

National qualifications framework.

Approved by the protocol of 16.03.2016 by the Republican Tripartite Commission on Social Partnership and Regulation of Social and Labor Relations.

National Classification of Occupations.

Approved and put into effect by the Order of the Committee for Technical Regulation and Metrology of the Ministry of Investment and Development of the Republic of Kazakhstan dated May 11, 2017 No. 130-od.

Typical curriculum of the specialty 6D060400 – «Physics», approved by the order of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan № 1080 of August 23, 2012 (Appendix 430).

Methodical recommendations for the

development of educational programs,

(5)

including experimental and innovative educational programs. ENU, 2018.

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы/ Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы/ Profilemapofeducationprogram

ББ мақсаты/ЦельОП / Objective of EP Іргелі және қолданбалы физика саласында инновациялық, білім беру және ғылыми жұмыстарға қабілетті жоғары білікті мамандарды дайындау Подготовка кадров высшей квалификации, способных к инновационной,образовательной и научной деятельности в области фундаментальной и прикладной физики.

Training of highly qualified personnel capable of innovative, educational and scientific activities in the field of fundamental and applied physics.

Білім беру бағдарламасының

тұжырымдамасы/Концепцияобразовательнойпрограммы / Theconceptofeducationprogram

Іргелі және қолданбалы физиканың білімдері мен оның даму тенденцияларына сүйеніп жоғары білікті мамандарды дайындау.

Подготовка кадров высшей квалификации опираясь на знания фундаментальной и прикладной физики и тенденции ее развития.

Training of highly qualified personnel capable of innovative, educational and scientific activities in the field of fundamental and applied physics.

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / GraduateQualificationCharacteristics

Берілетін дәреже: Присуждаемая степень: Awarded degree:

Философия докторы (PhD).

Докторфилософии (PhD).

Doctor of philosophy(PhD).

Маманның лауазымдарының

тізімі/Переченьдолжностейспециалиста / Listofaspecialist’spositions

Оқытушы, аға оқытушы, доцент, профессор; кіші ғылыми қызметкер, ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер, жетекші ғылыми қызметкер, бас ғылыми қызметкер; инженер.

Преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор;младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный сотрудник; инженер.

Teacher, senior lecturer, associate professor, professor; junior researcher, researcher, senior researcher, leading researcher, chief researcher; engineer.

Кәсіби қызмет саласы/Область профессиональной Іргелі және қолданбалы физиканың

(6)

деятельности / Theareaofprofessionalactivity міндеттерінің жиынтығын қамтитын физикалық білім және ғылым саласындағы кәсіби міндеттер.

Профессиональные задачи в сфере физического образования и науки, охватывающие совокупность задач фундаментальной и прикладной физики.

Professional tasks in the field of physical education and science, covering the totality of problems of fundamental and applied physics.

Кәсіби қызмет

объектісі/Объектпрофессиональнойдеятельности / Theobject of professional activity

Ғылыми_зерттеу институттары, ғылыми орталықтар, ғылыми-зерттеу зертханалары, құрастыру және жобалық бюролар, фирмалар және компаниялар;

жоғары оқу орындары, мемлекеттік білім мекемелері және білім ұйымдары, сондай-ақ мемлекеттік емес білім ұйымдары; министрліктер, бейінге сәйкес мемлекеттік басқару ұйымдары.

Научно-исследовательские институты, научные центры, научно- исследовательские лаборатории, конструкторские и проектные бюро, фирмы и компании; высшие учебные заведения, государственные учреждения образования и предприятия

образования, а также

негосударственные организации образования; министерства, органы государственного управления соответствующего профиля.

Scientific research institutes, research centers, research laboratories, design and design offices, firms and companies;

higher educational institutions, state educational institutions and educational enterprises, as well as non-governmental educational organizations; ministries, public authorities of the appropriate profile.

Кәсіби қызмет

функциялары/Функциипрофессиональнойдеятельности / Functions of professional activity

Ғылыми-зерттеушілік; аналитикалық;

жобалық; өндірістік; педагогикалық;

басқару-ұйымдастырушылық, қызметтік- эксплуатациялық.

Научно-исследовательская;

аналитическая; проектная;

производственная; педагогическая;

организационно-управленческая;

сервисно-эксплуатационная.

Research; analytical; design; production;

(7)

pedagogical; organizational and managerial; service-operational.

Кәсіби қызмет түрлері/

Видыпрофессиональнойдеятельности / Types of professional activity

Іргелі және қолданбалы физика саласында ғылыми-зерттеу қызметі;

физика саласында оқытушылық қызмет.

Научно-исследовательская деятельность в области фундаментальной и прикладной физики;преподавательская деятельность в области физики.

Scientific and research activity in the field of fundamental and applied physics;

teaching in the field of physics.

(8)

2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций Кәсіби құзыреттілік/

Профессиональные компетенции (ПК) / ProfessionalCompetences

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/

Результат обучения (единицы ПК) / The result of training(PC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций) /

The name of courses that form the results of training (units of competences)

ПК

А

Әртүрлі іргелі және қолданбалы есептерді шешуде физиканың іргелі әдістерін қолдану және алынған нәтижелерді практикада қолдану, сондай-ақ жаңа есептерді қою үшін ғылыми ақпаратты талдау; меншікті жаңа ғылыми нәтижелерді

қатаң негізделген

тұжырымдама түрінде ұсыну үшін академиялық жазу дағдыларын қолдану, зерттеу нәтижелерін мақалалар, есептер түрінде рәсімдеу.

Применениефундаментальных методовфизики при решении различных фундаментальных и прикладных задач и применение полученных рузультатов на практике, а такжеанализ научной информации для постановки новых задач;применение навыков академического письма для представления собственных новых научных результатов в виде строго обоснованных утверждений;

оформление результатов исследований в виде статей,

А

ПК1

Кванттық өріс теориясының қазіргі әдістерін, гравитацияның модификациялық теориясының әдістерін, Ғалам эволюциясын скалярлық және фермиондық өрістер теориясы арқылы бейнелеу әдістерін меңгеру.

Владеть современными методами квантовой теории поля, методами модифицированной теории гравитации, методами описания скалярными и фермионными полевыми теориямиэволюцииВселенной.

To master modern methods of quantum field theory, methods of the modified theory of gravitation, methods of describing the evolution of the Universe by scalar and fermionic field theories.

Өрістің кванттық теориясының қазіргі заманғы әдістері / Современные методы квантовой теории поля / Modern methods of quantum field theory

Гравитацияныңмодификацияланғантеорияларыныңқосымшатараулары / Дополнительныеглавымодифицированнойтеориигравитации / Additionalchaptersoftheoryofmodifiedtheoriesofgravity

Күнгірт энергияның скалярлы және фермионды өрістік теориялар қосымша тараулары / Дополнительные главы скалярных и фермионных полевых теорий темной энергии /

Additionalchaptersofscalarandfermionicfieldstheoriesofdarkenergy

Өрістіңкванттықтеориясыныңқосымшатараулары /

Дополнительныеглавыквантовойтеорииполя /

Additionalchaptersofquantumfieldtheory

А

ПК2

Солитондар теориясының әдістерін меңгеру, интегралданатын сызықтық емес жүйелерді зерттеуге қабілетті болу, дискретті теңдеулерді зерттеудің әдістерін және кванттық өрістер теориясында солитондық шешімдерді іздеу әдістерін меңгеру.

Владеть методами теории солитонов, быть способным исследовать интегрируемыенелинейные системы, владеть методами исследования дискретных уравнений и методами поиска солитонных решений в кантовой теории поля.

Master the methods of the theory of solitons, be able to investigate integrable nonlinear systems, master the methods of investigation of discrete equations and methods of searching for soliton solutions in cantileted field theory.

Солитондартеориясыныңқосымшатараулары /

Дополнительныеглавытеориисолитонов /

Additionalchaptersofthetheoryofsolitons

Сызықты емес интегралданатын жүйелер теориясының қосымша

тараулары /

Дополнительныеглавытеорииинтегрируемыхнелинейныхсистем / Additionalchaptersofthetheoryofintegrablenonlinearsystems

Дискреттықтеңдеулержәнеоныңшешуәдістері /

Дискретныеуравненияиметодыихрешения /

Discreteequationsandmethodsofitssolutions

Квантықөрістегісолитондартеориясы /

Солитонывквантовойтеорииполя / Solitonsinquantumfieldtheory

А

ПК3

Бозондық ішектер, фермиондық ішектер және суперішектер теорияларын зерттеудің әдістерін меңгеру. Оларды физикалық мәселелерді зерттеу үшін қолдануға қабілетті болу.Владеть методами исследования теорий бозонных струн, фермионных

Бозондықішектертеориясыныңқосымшатараулары / Дополнительные

главы теории бозонных струн /

Additionalchaptersofthetheoryofbosonicstrings

Ферминдықішектертеориясыныңқосымшатараулары / Дополнительные главы теории фермионных струн / Additionalchaptersofthetheoryoffermionicstrings

(9)

отчетов.

The application of fundamental methods of physics in solving various fundamental and applied problems and the application of obtained results in practice, as well as the analysis of scientific information for setting new tasks;

application of academic writing skills to present their own new scientific results in the form of rigorous statements; registration of research results in the form of articles, reports.

струн и суперструн.

Бытьспособнымприменятьихдляисследованияфизическихпроблем.

Possess methods for studying theories of boson strings, fermionic

strings, and superstrings.

Beabletoapplythemtoresearchphysicalproblems.

Калибірлікөрістержәнеішектер / Калибровочные поля и струны / Gaugefieldsandstrings

Ашықсуперішектертеориясыныңқосымшатараулары / Дополнительные главы теории открытых суперструн / Additionalchaptersoftheoryofopensuperstrings

А

ПК4

Статистикалық физика, тұтас орта электродинамикасының әдістерін, математикалық физика әдістерін және өрістің кванттық теориясының әдістерін конденсирленген күй физикасы саласында есептерді шешу үшін меңгеру.

Владеть методами статистической физики, электродинамики сплошных сред, методами математической физики и методами квантовой теории поля для решения задач в области физики конденсированного состояния.

To master the methods of statistical physics, electrodynamics of continuous media, methods of mathematical physics and methods of quantum field theory for solving problems in the field of condensed state physics.

Біртұтасортаэлектродинамикасы / Электродинамикасплошныхсред / Electodynamics of continuum

Кванттықөрістеориясыныңарнайытараулары /

Специальныеглавыквантовойтеорииполя /

Specialchaptersofquantumfieldtheory

Статистистикалықфизиканыңарнайытараулары /

Специальныеглавыстатистическойфизики /

Specialchaptersofstatisticalphysics

Математикалық физика әдісініңарнайытараулары / Специальные главы методов математической физики /

Special chapters of mathematical physics methods

А

ПК5

Интегралданатын матрицалық модельдерді зерттеудің әдістерін, кванттық интегралданатын жүйелерді зерттеудің әдістерін, кванттық өріс теориясында симметрия теориясының әдістерін меңгеру.

Владеть методами исследования интегрируемых матричных моделей, методами исследования квантовых интегрируемых систем, методами теории симметрии в квантовой теории поля.

Possess methods for studying integrable matrix models, methods for studying quantum integrable systems, methods of the theory of symmetry in quantum field theory.

Интегралданатын матрицалық модельдердің қосымша тараулары / Дополнительные главы интегрируемых матричных моделей / Additional chapters of integrable matrix models

Кванттық интеграцияланатын жүйелердегі Бете анзацының қосымша тараулары / Дополнительные главы интегрируемых матричных моделей / AdditionalchaptersofBetheansatzinquantumintegrablesystems интегрируемых системах

WDVV теңдеулерін зерттеу / Исследование уравнений WDVV / Investigation of the WDVV equations

Янг-Бакстер теңдеуінің қосымша тараулары / Дополнительные главы уравненй Янг-Бакстера / Additional chapters of the Yang-Baxter equations

Жалпы кәсіби құзыреттілік / Общепрофессиональные

компетенции (ОПК) / General professional

competences (GPC)

Оқыту нәтижесі (ОПК мөлшері)/

Результат обучения (единицы ОПК) / The result of training(GPC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/Наименование дисциплин,

формирующих результаты обучения (единицы компетенций) /The name of courses that form the results

of training (units of competences) ОПК

А

Энергияны үнемдеу

А

ОПК1

Энергетиканың негізгі терминдері мен анықтамаларын меңгеру,

Физикалық зерттеулерді метрололгиялық камтамасыз ету / Физика и техника энергосбережения и возобновляемой энергетики /Physics and Technology of Energy Saving and Renewable Energy

(10)

саласындағы білімдер, энергия үнемдеудің принциптері мен әдістерін энергия қорларын тиімдірек қолдануды қамтамасыз етуге бағытталған іс-шаралар мен әрекеттердің кешені ретінде меңгеру.

Знанияв области

энергосбережения, усвоение принципов и методов энергосбережения как комплекса мер или действий, предпринимаемых для

обеспечения более

эффективного использования энергоресурсов.

Knowledge in the field of energy conservation, the assimilation of energy saving principles and methods as a set of measures or actions taken to ensure more efficient use of energy resources.

дамыған елдер мен Қазақстанның энергетикалық шаруашылығын бағалауға қабілетті болу, энергия көздерінің әлемдік қорларына бағалау жүргізу, ҚРТЭК күйі мен даму тенденцясына талдау жасау. Энергия үнемдеудің физика-техникалық негіздерін, жылу машиналары жұмысының тиімділігін талдау әдістерін меңгеру.

Энергия үнемдеудің әлемдік тәжірибесі, елдегі өндіріс салалары бойынша энергия үнемдеу бағыттары, жаңартылған энергия көздерінің заманауи сипаттамалары туралы ақпаратты меңгеру.

Владеть основными терминами и определениями энергетики, быть способным оценивать энергетические хозяйства развитых стран и

Казахстана, проводить оценку мировых

ресурсовисточниковэнергии,анализировать

состояниеитенденцииразвитияОЭКРК. Владеть физико- техническими основами энергосбережения, методами анализа эффективности работы тепловых машин. Владеть информацией о мировом опыте энергосбережения, направлениями энергосбережения по отраслям производства в стране, современными характеристиками возобновляемых источников энергии.

Master the basic terms and definitions of energy, be able to assess the energy economies of developed countries and Kazakhstan, assess the world's energy resources, analyze the state and trends of the fuel and energy complex. Own the physico-technical fundamentals of energy conservation, methods of analyzing the efficiency of the operation of thermal machines. To have information about the world experience of energy saving, energy saving directions in the fields of production in the country, modern characteristics of renewable energy sources.

ОПК

В

Наукометрия саласында, осы сала бойынша алдыңғы қатарлы білімдердің элементтерін қоса алғанда, білімдер мен түсініктерді көрсету қабілеті; зерттеу және практикалық есептерді шешу процесінде наукометриялық білімдерді қолдану дайындығы, оның ішінде пәнаралық салаларда және оларды кәсіби деңгейде терең түсіну; аргументтерді жеткізу

А

ОПК2

Ғылыми қызығушылық саласына сәйкес ғылыми істе наукометриялық әдістерді меңгеру; наукометриялық өңдеу және мәліметтерді наукометриялық талдауды жүзеге асыру, статистикалық таралуды құру және индикаторларды есептеу;

ғылыми зерттеулерді бағалау және зерттеу салаларының картографиясы; әртүрлі елдер мен корпорациялардың ғылыми- техникалық потенциалын өлшеу мен салыстыру әдістерін қолдану; жарияланымдарды әлем елдері бойынша және ғылым салалары бойынша бөлу; пәндік аймақта әлем бойынша ғылыми белсенділікке талдау жүргізу.

Владетьнаукометрическими методами в исследовательской деятельности в соответствии с областью научного интереса;осуществлятьнаукометрическую обработку и

Наукометрия / Наукометрия / Scientometrics

(11)

және зерттелетін салада

мәселелерді шешу

қабілеттілігі, наукометриялық ақпаратты әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарас арқылы тұжырым қалыптастыру үшін жинақтау және көрсету; ақпаратты, идеялрды, мәселелерді және шешімдерді маман ретінде, сондай ақ маман емес ретінде хабарлау дайындығы;

ғалымдардың ғылыми рейтингін және олардың қандай да бір ғылыми пәннің дамуына қосқан үлесін анықтау қабілеті; жаңа зерттеу кеңістігін қалыптастыру қабілеті; ғылыми нәтижелердің объективті сараптау әдістерін қолдануға дайындығы; сыни талдауға және қазіргі ғылыми жетістіктерді бағалауға,

зерттеушілік және

практикалық есептерді шешу кезінде, оның ішінде пәнаралық салаларда жаңа идеяларды өндіруге қабілеттілік

Способность демонстрировать знания и понимание в области наукометрии, включая элементы наиболее передовых

знаний в этой

области;готовность применять наукометрические знания в

процессе решения

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях и глубокое

наукометрического анализа данных, построения статистических распределений и вычисления индикаторов;оценки научных исследований и картографии областей исследования;использовать методы измерения и сравнения научно-технического потенциала различных стран и корпораций; распределить публикаций по странам мира и по отраслям науки;осуществить анализ мировой научной активности в предметной области.

To possess scientometric methods in research activity in accordance with the field of scientific interest; implement scientometric processing and scientometric analysis of data, build statistical distributions and calculate indicators; assessment of scientific research and mapping of research areas; use methods of measuring and comparing the scientific and technological potential of different countries and corporations;

distribute publications on the countries of the world and on branches of science; to carry out an analysis of world scientific activity in the subject area.

(12)

понимание их на профессиональном

уровне;способность

формулировать аргументы и решать проблемы в изучаемой области;готовность

осуществить сбор и интерпретацию

наукометрических информации для формирования суждений с учетом социальных, этических

и научных

соображений;готовность сообщать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам;способность определить научного рейтинга ученых и их вклада в развитие той или иной научной дисциплины;способность

формировать новые

исследовательские

пространства;готовность к использованию методов объективной экспертизы научных

результатов;способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.

The ability to demonstrate knowledge and understanding in the field of science of science, including elements of the most advanced knowledge in this field;

(13)

readiness to apply scientometric knowledge in the process of solving research and practical problems, including in interdisciplinary areas and their deep understanding at the professional level; the ability to formulate arguments and solve problems in the area under study;

readiness to collect and interpret scientometric information for the formation of judgments, taking into account social, ethical and scientific considerations;

readiness to communicate information, ideas, problems and solutions to both specialists and non-specialists; the ability to determine the scientific rating of scientists and their contribution to the development of a particular scientific discipline; the ability to form new research spaces;

readiness to use methods of objective examination of scientific results; the ability to critically analyze and evaluate current scientific achievements, generate new ideas in solving research and practical problems, including in interdisciplinary areas.

(14)

3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education programme

Модуль шифры және

атауы/

Шифр и название модуля / Module code

and name

Пәннің коды /

Код дисциплин

ы / Course code

Пән атауы/

Нименование дисциплин / Coursename

Цикл, компонент және A, B, C

тобы/

Цикл, компонент и группа A, B, C

/ Cycle, component and

groups A, B, C

Оқыту тілі/ Языкобучения / Language of instruction

Объем кредитов

Кредит көлемі Volume of

credits

Cабақтардың түрлері бойынша сағат көлемі Объем часов по видам

занятий

Amount of hours per type of activities

Бақылау формасы / Форма контроля / Type of control Қалыптасатын құзыреттіліктер/ Формируемые компетенции / Developed competences Оқитын кафедра/ Читаемая кафедра / Department in charge ҚР Барлық кредит/ Всего крелитов РК / Total credits of KR ECTS Лекциялар/лекции / lectures Семинар/практика / seminars Зертханалық сабақтар/Лабораторны е занятия / Laboratoryclasses БОӨЖ/СРОП/SIWT

1 семестр /1 семестр /semester 1 PHYS 72001

Болашақ энергетикасы және ғылыми зерттеудіңәді

стемесі / Энергетика будущего и методология

научных исследований / Energy of the future, and

research methodology

FTEVE 7201

Энергия үнемдеу және қайта жаңартылатын энергия физикасы мен техникасы / Физика и техника

энергосбережения и возобновляемой энергетики / Physics and Technology of Energy Saving and Renewable Energy

БП/МК БД/ОК BD/RK В тобы группа В

groupB

к/р/п 3 5 30 15 90

Емтихан/

Экзамен/

Exam

АОПК1

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics

PHYS 72001

Nauk 7401

Наукометрия Наукометрия Scientometrics

ОҚТ ДВО AKT В тобы группа В

groupB

к/р/п 2 3 15 15 60

Емтихан/

Экзамен/

Exam

АУК1

Әлеуметтік педагогика және

өзін-өзі тану кафедрасы

Кафедра Социальной

(15)

педагогики и самопознания Department of Social

pedagogy and self- knowledge PHYS 72202

Космология.

Гравитациял ық және күшті

әсерлесу теориясы / Космология.

Теории гравитационн

ого и

сильного взаимодейств

ия /

Cosmology.

Theories of gravitational and strong interaction

SMKTP 7202

Өрістің кванттық теориясының қазіргі заманғы әдістері Современные методы квантовой теории поля Modern methods of quantum field theory

БП/ТК БД/КВ BD/OK В тобы группа В

groupB

к/р/п 2 3 15 15 60

Емтихан/

Экзамен/

Exam

АПК1

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics

MTG 7203

Гравитацияның модификацияланған теорияларының қосымша тараулары Дополнительные главы модифицированной теории гравитации Additional chapters of theory of modified theories of gravity

БП/ТК БД/КВ BD/OK В тобы группа В

groupB

к/р/п 3 5 15 30 90

Емтихан/

Экзамен/

Exam

АПК1

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics

Солитондар.

Сызықты емес интегралдана

тын жүйелер / Солитоны.

Нелинейные интегрируем ые системы / Solitons.

Nonlinear integrable systems

SUiMiR 7204

Солитондар

теориясының қосымша тараулары

Дополнительные главы теории солитонов Additional chapters of the theory of solitons

БП/ТК БД/КВ BD/OK В тобы группа В

groupB

к/р/п 2 3 15 15 60

Емтихан/

Экзамен/

Exam

АПК2

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics

PDIS 7205

Сызықты емес интегралданатын жүйелер теориясының қосымша тараулары Дополнительные главы теории интегрируемых нелинейных систем Additional chapters of the theory of integrable nonlinear systems

БП/ТК БД/КВ BD/OK В тобы группа В

groupB

к/р/п 3 5 15 30 90

Емтихан/

Экзамен/

Exam

АПК2

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics

(16)

PHYS 72202 Ішектер теориясы / Теория струн / String theory

DGBS 7206

Бозондық ішектер теориясының қосымша тараулары

Дополнительные главы теории бозонных струн Additional chapters of the theory of bosonic strings

БП/ТК БД/КВ BD/OK В тобы группа В

groupB

к/р/п 2 3 15 15 60

Емтихан/

Экзамен/

Exam

АПК3

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics

DGTFS 7207

Ферминдық ішектер теориясының қосымша тараулары

Дополнительные главы теории фермионных струн

Additional chapters of the theory of fermionic strings

БП/ТК БД/КВ BD/OK В тобы группа В

groupB

к/р/п 3 5 15 30 90

Емтихан/

Экзамен/

Exam

АПК3

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics PHYS 72202

Тұтас және конденсирлен ген орталар физикасы / Физика сплошных и конденсирова нных сред / Physics of continuous and condensed matters.

EOC 7208

Біртұтас орта электродинамикасы Электродинамика сплошных сред Electodynamics of continuum

БП/ТК БД/КВ BD/OK В тобы группа В

groupB

к/р/п 2 3 15 15 60

Емтихан/

Экзамен/

Exam

АПК4

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics

SGSF 7209

Статистистикалық физиканың арнайы тараулары

Специальные главы статистической физики Special chapters of statistical physics

БП/ТК БД/КВ BD/OK В тобы группа В

groupB

к/р/п 3 5 15 30 90

Емтихан/

Экзамен/E xam

АПК4

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics PHYS 72202

Матрицалық модельдер.

Кванттық модельдер.

Симметрия теңдеулері Матричные модели.

Квантовые

DGIMM72 10

Интегралданатын матрицалық

модельдердің қосымша тараулары

Дополнительные главы интегрируемых

матричных моделей Additional chapters of integrable matrix models

БП/ТК БД/КВ BD/OK В тобы группа В

groupB

к/р/п 2 3 15 15 60

Емтихан/

Экзамен/

Exam

АПК5

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics

DGABKIS Кванттық БП/ТК к/р/п 3 5 15 30 90 Емтихан/ АПК5 Жалпы және

(17)

модели.

Уравнения симметрии./

Matrix models.

Quantum models.

Equations of symmetry.

7211 интеграцияланатын жүйелердегі Бете анзацының қосымша тараулары.

Дополнительные главы анзаца Бете в квантовых интегрируемых

системах

Additional chapters of Bethe ansatz in quantum integrable systems

БД/КВ BD/OK В тобы группа В

groupB

Экзамен/

Exam

теориялық физика Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics

PHYS 72001 Докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысы / Научно-

исследовательская работа докторанта / Scientific-research work of graduate students (PhD)

к/р/п 2 8

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics

PHYS 72001 Докторлық

диссертацияны орындау / Выполнение докторской

диссертации/ Execution doctoral thesis

к/р/п 1 4

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics 2семестр /2семестр /semester 2

PHYS 72202 Космология.

Гравитациял ық және күшті әсерлесу теориясы / Космология.

Теории гравитационн ого и

сильного взаимодейств ия /

Cosmology.

DGSFPTTE 7212

Күнгірт энергияның скалярлы және фермионды өрістік теориялар қосымша тараулары

Дополнительные главы скалярных и

фермионных полевых теорий темной энергии Additional chapters of scalar and fermionic fields theories of dark energy

БП/ТК БД/КВ BD/OK В тобы группа В

groupB

к/р/п 4 7 30 30 120

Емтихан/

Экзамен/

Exam

АПК1

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics

DGKTP 7213

Өрістің кванттық теориясының қосымша

БП/ТК

БД/КВ к/р/п 3 4 15 30 90 Емтихан/

Экзамен/E АПК1 Жалпы және теориялық физика

(18)

Theories of gravitational and strong interaction

тараулары

Дополнительные главы квантовой теории поля Additional chapters of quantum field theory

BD/OK В тобы группа В

groupB

xam Общая и

теоретическая физика General and theoretical physics PHYS 72202

Солитондар.

Сызықты емес интегралдана

тын жүйелер / Солитоны.

Нелинейные интегрируем ые системы / Solitons.

Nonlinear integrable systems.

DUMR 7214

Дискреттық теңдеулер және оның шешу әдістері

Дискретные уравнения и методы их решения Discrete equations and methods of its solutions

БП/ТК БД/КВ BD/OK В тобы группа В

groupB

к/р/п 4 7 30 30 120

Емтихан/

Экзамен/

Exam

АПК2

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics

SKTP 7215

Квантық өрістегі солитондар теориясы Солитоны в квантовой теории поля

Solitons in quantum field theory

БП/ТК БД/КВ BD/OK В тобы группа В

groupB

к/р/п 3 4 15 30 90

Емтихан/

Экзамен/

Exam

АПК2

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics PHYS 72202

Ішектер теориясы / Теория струн / String theory

KPS 7216

Калибірлік өрістер және ішектер

Калибровочные поля и струны

Gauge fields and strings

БП/ТК БД/КВ BD/OK В тобы группа В

groupB

к/р/п 4 7 30 30 120

Емтихан/

Экзамен/

Exam

АПК3

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics

SPTG 7217

Ашық суперішектер теориясының қосымша тараулары

Дополнительные главы теории открытых суперструн

Additional chapters of theory of open superstrings

БП/ТК БД/КВ BD/OK В тобы группа В

groupB

к/р/п 3 4 15 30 90

Емтихан/

Экзамен/

Exam

АПК3

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics PHYS 72202

Тұтас және конденсирлен ген орталар физикасы / Физика

SGKT 7218

Кванттық өріс теориясының арнайы тараулары

Специальные главы квантовой теории поля Special chapters of

БП/ТК БД/КВ BD/OK В тобы группа В

groupB

к/р/п 4 7 30 30 120

Емтихан/

Экзамен/

Exam АПК4

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and

(19)

сплошных и конденсирова нных сред / Physics of continuous and condensed matters.

quantum field theory theoretical physics

SGMMF 7219

Математикалық физика әдісінің арнайы

тараулары

Специальные главы методов

математической физики

Special chapters of mathematical physics methods

БП/ТК БД/КВ BD/OK В тобы группа В

groupB

к/р/п 3 4 15 30 90

Емтихан/

Экзамен/

Exam

АПК4

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics PHYS 72202

Матрицалық модельдер.

Кванттық модельдер.

Симметрия теңдеулері Матричные модели.

Квантовые модели.

Уравнения симметрии. / Matrix models.

Quantum models.

Equations of symmetry.

IUWDVV 7220

WDVV теңдеулерін зерттеу

Исследование уравнений WDVV Investigation of the WDVV equations

БП/ТК БД/КВ BD/OK В тобы группа В

groupB

к/р/п 4 7 30 30 120

Емтихан/

Экзамен/

Exam

АПК5

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics

DGUYaB 7221

Янг-Бакстер теңдеуінің қосымша тараулары Дополнительные главы уравнений Янг-

Бакстера

Additional chapters of the Yang-Baxter equations

БП/ТК БД/КВ BD/OK В тобы группа В

groupB

к/р/п 3 4 15 30 90

Емтихан/

Экзамен/

Exam

АПК5

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics

PHYS 72001 Докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысы / Научно-

исследовательская работа докторанта / Scientific-research work of graduate students (PhD)

к/р/п 3 12

Есеп / Отчет /

Report

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics

PHYS 72001 Докторлық

диссертацияны

орындау / Выполнение к/р/п 7 28

Жалпы және теориялық физика

Общая и

(20)

докторской

диссертации/ Execution doctoral thesis

теоретическая физика General and theoretical physics

Итого кредитов за 1 курс 30 79

3семестр /3семестр /semester 3

PHYS 72001

Педагогикалық

практика /

Педагогическая

практика / Teaching internship

к/р/п 3 3

Есеп Отчет Report

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics

PHYS 72001

Докторанттың ғылыми- зерттеу жұмысы / Научно-

исследовательская работа докторанта / Scientific-research work of graduate students (PhD)

к/р/п 4 16

Есеп Отчет Report

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics

PHYS 72001

Докторлық диссертацияны

орындау / Выполнение докторской

диссертации/ Execution doctoral thesis

к/р/п 2 8

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics 4семестр /4семестр /semester 4

PHYS 72001

Зерттеу практика / Исследовательская практика / Research

internship к/р/п 2 6

Есеп Отчет Report

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics PHYS 72001

Докторанттың ғылыми- зерттеу жұмысы/

Научно-

исследовательская работа докторанта /

к/р/п 4 16

Есеп Отчет Report

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика

(21)

Scientific-research work of graduate students (PhD)

General and theoretical physics

PHYS 72001

Докторлық диссертацияны

орындау / Выполнение докторской

диссертации/ Execution doctoral thesis

к/р/п 10 40

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics

Итого кредитов за 2 курс 25 89

5семестр /5семестр /semester 5

PHYS 72001

Докторанттың ғылыми- зерттеу жұмысы / Научно-

исследовательская работа докторанта / Scientific-research work of graduate students (PhD)

к/р/п 4 16

Есеп Отчет Report

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics

PHYS 72001

Докторлық диссертацияны

орындау / Выполнение докторской

диссертации/ Execution doctoral thesis

к/р/п 5 20

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics 6 семестр /6 семестр /semester 6

PHYS 72001 Докторанттың

ғылыми-зерттеу жұмысы / Научно- исследовательская работа докторанта / Scientific-research work of graduate students (PhD)

к/р/п 3 12

Есеп Отчет Report

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics

EXEM 92023

Докторлық диссертацияны

орындау / Выполнение докторской

диссертации/ Execution

к/р/п 5 20

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика

(22)

doctoral thesis General and theoretical physics

DMOT 82024

Кешенді емтихан / Комплексный экзамен / Complex exam

к/р/п 1 4

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics

EXEM 92023

Докторлық диссертацияны

дайындау және қорғау / Оформление и защита диссертации / Thesis defense

к/р/п 4 14

Жалпы және теориялық физика

Общая и теоретическая

физика General and theoretical physics

Итого кредитов за 3 курс 22 86

Теориялық білім беру бойынша барлығ Всего теоретического обучения

Total for theoretical training

17 24 120 135 510

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы Итого по образовательной программе Total for education program

77 254 120 135 510

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Издание первое ПКВ жоғары білім беруді дамытудың әлемдік тенденциялары мен стратегиясын ескере отырып, студенттердің, зерттеушілердің жеке білім алу траекториясын, болжауға және

To be able to - use the knowledge of the methodological foundations of political research in practice Have skills - selection and evaluation of research methods, AKK1АПК1APC1

Журналистика және шешендік өнер Журналистика и ораторское искусство Journalism and rhetoric BПК4 баспа мазмұнында қоғамдағы түрлі топтар тұрғындар мен орталар, сарапшылар, мемле-

Издание первое Computational fluid dynamics and mathematical models of continuous medium АКҚ3 - Қазіргі күнгі математикалық аппартты түсінуге, жетілдіруге және қолдануға,

Кәсіби қызмет саласы / Область профессиональной деятельности / The area of professional activity - қаржылық- басқару қызметі - аналитикалық - ғылыми –зерттеу қызметі -

PCB Competences in the sphere of rule-making, law enforcement, law enforcement, expert-consulting and research activity, including: Ability to participate in the development of

Халықаралық құқықтың жүйесі Cистема международного права System of international law 3306 MPRTM 3306 ILRLM 3306 құқықтық реттеу Международно-правовое регулирование трудовой

Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Филология факультеті «Жастар саясаты орталығы» мүшелерінің ТІЗІМІ База данных руководителей отделов Молодежного Центра