• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

л.н. гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "л.н. гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті"

Copied!
24
0
0

Толық мәтін

(1)

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание второе

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ БЕКІТІЛДІ

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті»

ШЖҚ РМК

Ғылыми Кеңесінің 2020 ж. «__»_________, хаттама №___ шешімімен

Ректор _________ Е. Сыдықов БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА EDUCATION PROGRAM

Бағдарлама деңгейі/ Уровень программы/ Program Level: Магистратура/ Магистратура/ Master degree

Кадрларды дайындау бағытының атауы және коды: 7M061 –Ақпараттық коммуникациялық технологиялар Код и наименование направления подготовки кадров: 7M061 – Информационно-коммуникационные технологии Code and names of areas of training: 7M061 – Information and communication technology

7М06105– Математикалық және компьютерлік моделдеу

(Білім беру бағдарламасының атауы және коды)

7М06105 – Математическое и компьютерное моделирование

(Код и наименование образовательной программы)

7М06105 – Mathematical and computer modeling

(Code and name of education programme)

2020 жылғы қабылдау/ Прием 2020 года/ Admission 2020 Оқытудың типтік мерзімі: 2 жыл

Типичный срок обучения: 2 года Typical period of study: 2 years

Біліктілік деңгейі/ Уровень квалификации/ Qualification level: 7 ҰБШ, 7 ЕБШ/ 7 НРК, 7 ЕРК/ 7 NQF, 7 EQF

(2)

ӘЗІРЛЕГЕН/ РАЗРАБОТАНА/ DESIGNED

Білім беру бағдарламаларын дайындау және сараптау бойынша академиялық кеңес Академический совет по разработке и экспертизе образовательных программ Academic Council for the development and evaluation of education programs

Нурмухаметов Н.Н.

(Аты-жөні/ФИО/Name) ___________

(подпись/қолы/signature) _________

(дата/күні/date) Адамов А.А._________

(Аты-жөні/ФИО/Name) ___________

(подпись/қолы/signature) _________

(дата/күні/date)

Канкенова А.М.

(Аты-жөні/ФИО/Name) ___________

(подпись/қолы/signature) _________

(дата/күні/date) Сулейменов К.М.________

(Аты-жөні/ФИО/Name) ___________

(подпись/қолы/signature) _________

(дата/күні/date)

Жұмыс беруші/ Работодатель/ Еmployer: Мейрамбекова Л.Б.

(Аты-жөні/ФИО/Name) Директор ТОО «НИИ ЭИТТ»

(Должность) ___________

(подпись/қолы/signature) _________

(дата/күні/date)

Білім алушы/ Обучающийся/ Student: Тусупхан Ө.

(Аты-жөні/ФИО/Name) ММКМ - 11

группа _____________

(подпись/қолы/signature) _________

(дата/күні/date)

ҚАРАСТЫРЫЛДЫ/ РАССМОТРЕНА/ CONSIDERED

Білім беру бағдарламаларын дайындау және сараптау бойынша академиялық кеңестің отырысында На заседании Академического совета по разработке и экспертизе ОП

At a meeting of the Academic Council for the development and evaluation of EPs Күні/ дата/ date ____________ 20_____ хаттама/ протокол/ Record № _______

Төраға/ Председатель/Chairperson Палымбетов Ш.Б.____

(Аты-жөні/ФИО/Name)

___________

(подпись/қолы/signature)

_________

(дата/күні/date)

КЕЛІСІЛДІ/ СОГЛАСОВАНА/ AGREED

Факультет деканы / Декан факультета / Dean of Faculty Қозыбаев Д.Х..

(Аты-жөні/ФИО/Name)

___________

(подпись/қолы/signature)

_________

(дата/күні/date)

ҰСЫНЫЛДЫ/ РЕКОМЕНДОВАНА/ RECOMMENDED

Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында / на заседании УМС / by the Scientific and Methodological Council Күні / дата / date ___________ 20_____ хаттама / протокол / Record № ______

Бірінші проректор – оқу ісі жөніндегі проректор / Первый проректор – проректор по УР / First Vice-Rector – Vice Rector for Academic Affairs Молдажанова А.А.

(Аты-жөні/ФИО/Name)

___________

(подпись/қолы/signature)

_________

(дата/күні/date)

(3)

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание второе

Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы/ Passport of Education Program

Қолдану саласы Область

применения Application area

Математикалық және компьютерлік модельдеу әдістерін қолдануды талап ететін өндіріс, әлеуметтік-экономикалық, есептеу-жобалау, қаржы және басқа да ұйымдардың түрлі салалары, ғылыми-педагогика - жоғары оқу орнынында оқытушы, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-зерттеу жұмыстарын жүргізу.

Производственные отрасли, социально-экономические, расчетно-проектные, финансовые и другие организаций, в которых применимы методы математического и компьютерного моделирования, научно-педагогическая - преподавания в вузах, введение научно-исследовательских и экспериментально-исследовательских работ.

Manufacturing industries, socio-economic, design, financial and other organizations that apply the methods of mathematical and computer modeling, scientific and pedagogical - teaching in universities, the introduction of research and experimental research.

Білім беру бағдарламасын ың коды мен атауы

Код и

наименование образовательно й программы The code and name of education program

7М06105–Математикалық және компьютерлік моделдеу 7М06105– Математическое и

компьютерное моделирование

7M06105 – Mathematical and computer modeling

Нормативтік- құқықтық қамтылуы Нормативно- правовое обеспечение The regulatory and legal support

«Білім» туралы Қазақстан Республикасының Заңы Жоғары білім МЖББС (31.10.2018ж. №604).

Жоғарғы және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік ережелері (30.10.2018 ж. №595)

Кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережелері (12.10.2018 ж.

№563)

Закон Республики Казахстан «Об образовании»

ГОСО высшего образования (31.10.2018, №604)

Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования (30.10.2018 г. №595)

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (12.10.2018 г. №563)

Law “On Education” of the Republic of Kazakhstan

State General Education Standard on higher education (31.10.2018, №604)

Standard Rules for the Activities of Educational Organizations that Implement Study Programs of Higher and (or) Postgraduate Education (30.10.2018 №595)

Rules for the Organization of the Educational Process on the Credit Technology of Education (12.10.2018, №563)

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы/Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы/ Profile map of education program

ББ мақсаты Цель ОП

Еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, математикалық және компьютерлік модельдеу әдістері бойынша іргелі білімдері бар, теориялық және қолданбалы зерттеулердің

(4)

Objective of EP жаңа нәтижелерін меңгерген; жоғары оқу орындарында оқыту, жаратылыстану, әлеуметтік-экономикалық және басқа да үрдістерді модельдеу, ғылыми-зерттеу жобаларында басшылықты жүзеге асыру, сондай-ақ орындаушы болуға қабілетті;

өнімділігі жоғары заманауи компьютерлік технологияларды игерген магистрлерді даярлау.

Подготовка магистров, конкурентоспособных в рынке труда, владеющих фундаментальными знаниями по методам математического и компьютерного моделирования, новыми результатами теоретических и прикладных исследований;

способных преподавать в вузах, осуществлять руководства, а также быть исполнителем в научно-исследовательских проектах моделирования в сферах естествоведения, социально-экономических и других процессов; освоивших современные высокопроизводительные компьютерные технологии.

Preparation of masters, competitive in the labor market, possessing fundamental knowledge in the methods of mathematical and computer modeling, new results of theoretical and applied research; able to teach in universities, carry out leadership, as well as be a performer in research projects of modeling in the areas of natural history, socio- economic and other processes; mastered modern high-performance computer

technologies.

Білім беру бағдарламасын ың

тұжырымдамас ы

Концепция образовательно й программы The concept of education program

Ұсынылған бағдарлама университетте оқуды аяқтаған тұлғалардың дайындық дәрежесін (1 модуль – Магистерлік дайындықтың әдістемесі), іргелі білімдерін:

табиғи құбылыстарды модельдеу және статистикалық деректерді өңдеу, сызықты жүйелерді басқару және ақпараттық жүйелерді жобалау, геоақпраратттық

жүйелер және параллель есептеу технологиясы) және магистрант ғылыми –зерттеу және компьютерлік модельдеу жұмыстарын қамтиды.

«Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамы («ҰАТ» АҚ) , «Samgau холдингі», «Астана қаласын орнықты дамыту орталығы» компаниялары, «ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті», «Астана қаласының Статистика департаменті», « «Фактор» жүйелік зерттеулер компаниясы»

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «ҚТЖ»ҰК»АҚ, «Астана қаласының денсаулық сақтау басқармасы» ММ атсалысады.

Предлагаемая программа охватывает выпускников, закончивших первой степени подготовки (1 модуль – Магистерских подготовительной методики),

фундаментальных знаний: моделирования природных явлений и статистических сведений,управление линейных систем, проектирование информационных систем, геоинформационных систем и технологии паралельных расчетов) и магистрант охватывает и работу научно-исследовательской и компьютерного моделирования.

При подготовке магистранттарантов МКМ содействуют компании

«Национальные информационные технологии», «Холдинг информационных технологии Самғау», «Центр стабильногго развития Астаны», «Комитет статистики министерства национальной экономики РК», «Департамент статистики города Астаны», «Компания систьемных исследований Фактор» ,

«НК ҚТЖ», ГУ «Управление здравоохранения Астаны

The program includes the level of training of University graduates (1 module - methods of training Masters), education: modeling of natural processes and statistics,

management of linear systems and modeling of information systems, geographic information systems and technology of parallel computing systems, research and computer modeling.

"National information technologies"("NIT" JSC), "holding Samgau", company "Center of development of Astana", "Kazakhstan's National economy Ministry Statistics

(5)

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание второе

Committee", "Department of Statistics of Astana", LLP " "Factor" company of system researches", "CR" NK, "Management of protection of health of Astana city" state institution actively participate.

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / Graduate Qualification Characteristics

Берілетін дәреже

Присуждаемая степень

Awarded degree

«7М06105 - Математикалық және компьютерлік моделдеу» оқу бағдарламасы бойынша Техникалық ғылымдар\ Техника және технологиялар магистрі Магистр _технических наук\ магистр техники и технологиий__ по

образовательной программе «7М06105 – Математическое и компьютерное моделирование »

Master of Technical Sciences \ Master of Technic and Technologies __ according to the educational program «7М06105 - Mathematical and Computer Modeling»

Маманның лауазымдарын ың тізімі Перечень должностей специалиста List of a specialist’s positions

Инженер-бағдарламалаушы; математик–инженер; ғылыми қызметкер, оқытушы;

аналитик талдау мен жобалауды іске асырушы; математик-бағдарламалаушы;

математикалық және компьютерлік моделдерді құру және бағдарламалаушы; жоба жетекшісі, IT инженері.

Инженер-програмист; инженер-математик; научный сотрудник, преподаватель;

аналитик по анализу и реализации проекта; математик-програмист; разработчик математического и компьютерного моделирования и программист; руководитель проекта; инженер IТ.

Software engineer; mathematician; researcher, teacher; analyst on the analysis and implementation of the project; software mathematician; developer of mathematical and computer modeling and programmer; project Manager; IT engineer.

Кәсіби қызмет саласы

Область профессиональ ной

деятельности The area of professional activity

Ғылыми-техникалық, ақпараттық және ғылыми-технологиялық үрдістерді математикалық және алгоритмдік моделдеу, есептеу математикасы, есептеу технологиялары, деректер және білім базалары, бағдарламалар, бағдарламалау жүйелері және кешендері және оларды қамтамасыз ету технологиялары, жаратылыстану саласы.

Математическое и алгоритмическое моделирование информационных и научно- технических процессов, вычислительная математика, вычислительные

технологии, базы образования и данных, программы, комплексное и системное программирование и их технологическое обеспечение, сфера естествоведения.

Mathematical and algorithmic modeling of information and scientific and technical processes, computational mathematics, computational technologies, educational and data bases, programs, complex and system programming and their technological support, natural science.

Кәсіби қызмет объектісі Объект

профессиональ ной

деятельности The object of professional activity

Ғылыми-зерттеу ұйымдары, телекоммуникациялық ұйымдар, жобалау және сараптамалау мекемелері, оқуорындары, өндірістікжәнеәлеуметтік –

экономикалықұйымдар, бизнес структуралары, есептеу орталықтары.

Научно-исследовательские организации, организации телекоммуникации, учреждения проектирования и экспертизы, учебные заведения,

производственные и социально-экономические организации, бизнес структуры, вычислительные центры.

Research organizations, telecommunications organizations, design and expertise institutions, educational institutions, industrial and socio-economic organizations, business structures, computer centers.

(6)

Кәсіби қызмет функциялары мен түрлері Функции и виды

профессиональ ной

деятельности Functions of professional activity

Жаратылыстану ғылымдары, техника және экономикасаласында математикалық және компьютерлік моделдер құру, жобалық-аналитикалық жұмыстар, қазіргі заманғы компьютерлік технологиялар және стартап салаларындағы ғылыми- зерттеу жұмыстары

Науки естествознания, создание математического и компьютерного

моделирования в сфере техники и экономики. Проектно-аналитические работы, современные компьютерные технологии и научно-исследовательские работы в сфере стартап.

Science of science, the creation of mathematical and computer modeling in the field of technology and economics. Design and analytical work, modern computer technology and research in the field of start-up.

(7)

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание второе

2 Құзыреттілік/ бейін картасы/ Карта/ профилькомпетенций/ Profile of Competences

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ Общепрофессиональные компетенции (ОПК)/

General professional competences (GPC)

Оқыту нәтижелері (ОПК мөлшері)/

Результаты обучения (единицы ОПК)/

The result of training(GPC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций)/

The name of courses that form the results of training (units of competences)

ЖКҚ1- Педагогикалық қызметтегі соңғы жетістіктерді практикада іске асыру, ғылыми зерттеулер саласында өз білімін кеңейту және тереңдету

ОПК1- Способность применять на практике новейшие достижения в области педагогической деятельности, расширять и углублять свои знания в области научных исследований мировоззрение

GPC1- The ability to put the latest achievements in the field of pedagogical activity into practice, to expand and deepen their knowledge in the field of scientific research.

ОН1 – Негізгі дүниетанымдық және

әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады

РО1 – Анализировать основные

мировоззренческие и методологические

проблемы, в т.ч. междисциплинарного характера, исследуемые в науке на современном этапе ее развития и использовать результаты в

профессиональной деятельности

RT1 – Analyzes the main world outlook and methodological problems, including cross- disciplinary ones, arising in science at the present stage of its development as well as uses its results in professional activities.

Шетел тілі (кәсіби) / Иностранный язык (профессиональный) / Foreign Language (Professional)

Ғылым тарихы және философиясы / История и философия науки / History and Philosophy of Science

ОН2–заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игеру білу РО2–владеть современными педагогическими технологиями и обладать коммуникативными способностями

RT2 – knows modern pedagogical technologies and possesses communication skills

Шетел тілі (кәсіби) / Иностранный язык (профессиональный) / Foreign Language (Professional)

Жоғары мектеп педагогикасы / Педагогика высшей школы / Higher School Pedagogy

Басқару психологиясы / Психология управления / Management psychology

Педагогикалық практика / Педагогическая практика / Teaching internship

ЖКҚ2 – кәсіби стандарттарға және заманауи талаптарға сәйкес білім беру және ғылым саласындағы кәсіби қызметті жүзеге асыру мүмкіндігін қалыптастырады ОПК2 – формировать способность, осуществлять профессиональную деятельность в области образования

ОН3 –- өз білімін кәсіптік жетілдіруге, білім берудегі зерттеулерді жалғастыруды және кәсіптік өсіун жобалауға бейімдігі кәсіптік қызметтегі мәселелерді шешу барысында кәсіптік коммуникацияны ауызша және жазба түрлерінде

Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы /

Научно-исследовательская работа магистранта / Scientific- research work of graduate students

Педагогикалық практика / Педагогическая практика / Teaching internship

(8)

и науки в соответствии с профессиональным стандартом и современным требованиям

GРC2- form the ability to carry out professional activities in the field of education and science in accordance with professional standards and modern requirements

қазақ, орыс және шетел тілдерінде баяндауға дайындығы; білім беру процесі және әлеуметтік серіктестер мен қызметтес болуға, әлеуметік, этноконфессалдық және мәдениеттік әртүрлі болуларын толерантты қабылдап ұжымды басқаруға дайындығы;

РО3 способность осуществлять профессиональное и личностное

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском, казахском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;

готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные,

этноконфессиональные и культурные различия RT3 –- ability to carry out professional and personal self-education, design further educational routes and professional careers; to carry out professional communication in oral and written forms in Russian, Kazakh and foreign languages for solving

professional problems; readiness to interact with participants in the educational process and social partners, to lead the team, tolerantly accepting social, ethno-confessional and cultural differences

Зерттеу практикасы / Исследовательская практика / Research practice

Кәсіби құзыреттілік/

Профессиональные компетенции (ПК)/ Professional Competences (PC)

Оқыту нәтижелері (ПК мөлшері)/

Результат обучения (единицы ПК)/

The result of training (PC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций)/

The name of courses that form the results of training (units of competences)

КҚ1 – жаңа математикалық модельдерді құрастыру және зерттеуге мүмкіндік беру, сондай-ақ

математикалық модельдеу әдістерін қолданудың әртүрлі міндеттерін шешуде қолданылады.

ПК1 – формировать способность создавать и исследовать новые математические модели, а также

ОН4- математикалық модельдеу мен шығару әдістерін жаратылыстану үрдістері есептерін шешуде және тиімді тәжірибе жоспарын құруда қолдану.

РО4 – Использовать методов математического моделирования и решения при решении задач естественных процессов и при построении

Табиғи құбылыстарды модельдеу/Моделирование естественных явлений/Natural phenomena modelling

Математикалық модельдеудің жаңа әдістері/Новые методы математического моделирования/Modern methods of mathematical modeling

Көпөлшемді және динамикалық солитондарды

модельдеу/Моделирование многомерных и динамических

(9)

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание второе применять методы математического моделирования при

решении различных прикладных задач.

PC1- formulate the ability to create and research the new mathematical models, and also apply the mathematical modeling methods in differentiated applications.

оптимальных планов эксперимента.

RT4– To use methods of mathematical modeling and solutions when solving problems of natural processes and when constructing optimal experimental plans.

солитонов/Modeling of multidimensional and dynamic solitons Гидродинамика теңдеулерінің математикалық

пішіндері/Математические модели уравнений

гидродинамики/Mathematical models of the hydrodynamic equations

Математикалық физикадағы вариациялық әдістер/Вариационные методы в математической физике/Variation methods in mathematical physics ОН5 – математикалық модельдер мен

математикалық тұжырымдар арқылы берілген жүйелерді басқару мен олардың шешімдерінің қолданбалы мағынасын талдауға қабілетті болу.

РО5 – способность к анализу прикладного смысла управления системами и их решения на основе математических утверждении и математических моделей.

RT5 – ability to analyze the applied sense of systems management and their solutions based on

mathematical approval and mathematical models.

Сызықты жүйелерді басқару теориясы. / Теория управления линейными системами. / Control theory of linear systems Сызықты емес интегралданатын жүйелер және олардың қолданылуы/Нелинейные интегрируемые системы и их приложения/Nonlinear integrable systems and its applications Монте - Карло әдісінің қолданыстары / Приложения метода Монте - Карло / Applications of the Monte – Carlo

Сызықты жүйелерді басқару теориясы/Теория управления линейными системами/Control theory of linear systems

ОН6 –математикалық моделдеу нәтижелерін жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдері арқылы компьютерлік іске асыруға қажетті

алгоритмдерді құруға дағдылану.

РО6 – Умение разработать алгоритмов для компьютерной реализации на основе языков высокого уровня программирования результатов математического моделирования.

RT6– Ability to develop algorithms for computer implementation based on high-level programming languages of the results of mathematical modeling.

Pyton тiлiнде бағдарламалау / Программирование на языке Pyton / Programming in Pyton

JavaScript паттерінді жобалау/Паттерное проектирование наJavaScript/Pattern design of JavaScript

Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері/Криптографические методы защиты

информации/Cryptographic methods of information protection Параллель есептеулер технологиясы / Технология

параллельных вычислений / Parallel Computing Technology

ОН4- Фундаменталді және қолданбалы

математиканың өзекті және маңызды мәселелерін анықтау, тұжырымдау және шешуге дайын болу.

РО4Готовность определить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы фундаментальной и прикладной математики.

RT4– Willingness to identify, formulate and solve actual and significant problems of fundamental and applied mathematics.

Сандық анализдегі моменттік мәселелер/Проблемы моментов в численном анализе/Moment problems in numerical analysis Имитациялық модельдеу және ЖҚКЖ/Имитационное

моделирование и СМО/Simulation modeling and queuing system Сигналдарды өңдеудің математикалық әдістері /

Математические модели обработки сигналов / Mathematicalmodelsofsignalprocessing

(10)

ОН5 –Деректерді өңдеу және бизнес үрдістерін талдау, сонымен бірге крипто жүйелерін құру әдістері бойынша теориялық білімін

қалыптастыру.

РО5 формирования теоретических знаний по методам обработки данных и анализу бизнес процессов, а также алгоритмов криптосистем.

RT5 – Formation of theoretical knowledge of data processing and business process analysis, as well as cryptosystem algorithms.

Мәліметтерді статистикалық талдау / Статистическая обработка данных / Statistical data processing

Криптографиядағы теориялық-сандық әдістер/Теоретико- числовые алгоритмы в криптографии/Theoretical-numerical algorithms in cryptography

Криптографиялық протоколдар/Криптографические протоколы/Cryptographic protocols

ТОФИ технологиясының негіздері / Основы технологии ТОФИ / TechnologyBasicsTofi

Геоақпараттық жүйелер /Геоинформационные системы/Geoinformation Systems

КҚ2 – Интенсивті ғылыми-зерттеу жұмысының тиімділігін қалыптастыру

ПК2 – Формировать способность к интенсивной научно- исследовательской деятельности

РC2- Form ability to intensive research activities

ОН6 –- ғылыми-зерттеу және ғылыми-өндірістік жұмыстарды ұйымдастыру, ғылыми

қызметкерлерді басқару, сондай-ақ өздерінің жаңа ғылыми нәтижелерін ашық түрде ұсынуды қамтамасыз ету.

РО6 –Организация научно-исследовательских и научно-производственных работ, к управлению научным коллективом , а также способность публично представить собственные новые научные результаты.

RT6 – The organization of research and production works, to the management of the research team, as well as the ability to publicly present their own new scientific results.

Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы /

Научно-исследовательская работа магистранта / Scientific- research work of graduate students

Педагогикалық практика / Педагогическая практика / Teaching internship

(11)

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание второе

3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / Content of the education program

Модуль атауы және коды

Название и код модуля

Module name and code

Пәннің коды Код дисципли ны Course code

Пән атауы

Наименование дисциплины Course name

Цикл,

компонент Цикл,

компонент Cycle, component

Оқыту тілі Языкобучения Language of instruction Кредит көлемі / Объем кредитов/ Amount of credits

Сабақ түрі бойынша сағат көлемі

Объем часов по видам занятий The volume of hours by types of occupations

Бақылау формасы Форма контроля Type of control Қалыптасатын құзыреттіліктер Формируемые компетенции Developed competences Оқитын кафедра Читаемая кафедра Department in charge Лекциялар/Лекции/ Lectures Семинар/Семинар/ Seminars Зертханалық сабақтар/Лабораторны е занятия / Laboratory classes СӨЖ/СРО/ SIW

1 семестр /1 семестр / Semester 1 EDUC 51001

Магистерлік дайындықтың әдістемесі Методология магистерской подготовки

Methodology the Master Training

ZhMP 5101 PVSh 5101 HSP 5101

Жоғары мектеп педагогикасы Педагогика высшей школы Higher School Pedagogy

БП ЖООК БД ВК BD UK

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian/

Ағылшын Английский

English

4 15 22 83 Емтихан

Экзамен Exam

ЖКҚ1

ОПК1 GPC1

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану Социаль-ной педагогики и само-познания Social pedagogy and self-cognition BP 5102

PU 5102 MP 5102

Басқару психологиясы Психология управления Management psychology

БП ЖООК БД ВК BD UK

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian/

Ағылшын Английский

English

4 15 22 83 Емтихан

Экзамен Exam

ЖКҚ1

ОПК1 GPC1

MFVA52001 физикадағы

вариациялық әдістер Вариационные методы в

MFVA 5201 VMMF 5201 VMMP 5201

Математикалық физикадағы вариациялық әдістер Вариационные методы в математической физике Variation methods in

БП ЖООК БД ВК BD UK

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian/

5 15 30 105 Емтихан

Экзамен Exam

ОН4

РО4

RT4

Математикалық және

компьютерлік моделдеу Математическое

(12)

математической физике

Variation methods in mathematical physics

mathematical physics Ағылшын

Английский English

и компьютерное моделирование Mathematical and computer

modeling TKM52002

Табиғи құбылыстарды модельдеу Моделирование естественных явлений

Natural phenomena modelling

TKM5202 MEYa5202 NPM5202

Табиғи құбылыстарды модельдеу

Моделирование естественных явлений

Natural phenomena modelling

БП ЖООК БД ВК BD UK

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian/

Ағылшын Английский

English

5 15 30 105 Емтихан

Экзамен Exam

ОН4

РО4

RT4

Математикалық және

компьютерлік моделдеу Математическое и компьютерное моделирование Mathematical and computer

modeling Бір пәнді таңдау \ Выбрать одну дисциплину \ Сhoose one discipline

SZhBTPE53001 Сызықты жүйелерді басқару және

параллель есептеулер технологиясы Управления линейными системами итехнология параллельных вычислений Control of linear systems and parallel Computing

Technology

SZhBT530 1

TULS5301 CTLS5301

Сызықты жүйелерді басқару теориясы.

Теория управления линейными системами.

Control theory of linear systems

БП ТК БД КВ BD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian/

Ағылшын Английский

English

5 15 30 105 Емтихан

Экзамен Exam

ОН5

РО5

RT5

Математикалық және

компьютерлік моделдеу Математическое и компьютерное моделирование Mathematical and computer

modeling

SZhBTPE53001 Сызықты жүйелерді басқару және

параллель есептеулер технологиясы Управления линейными системами итехнология

PET5302 TPV5302 PCT5302

Параллель есептеулер технологиясы

Технология параллельных вычислений

Parallel Computing Technology

БП ТК БД КВ BD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian/

Ағылшын Английский

English

5 15 30 105 Емтихан

Экзамен Exam

ОН6

РО6

RT6

Математикалық және

компьютерлік моделдеу Математическое и компьютерное моделирование Mathematical and computer

(13)

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание второе параллельных

вычислений Control of linear systems and parallel Computing

Technology

modeling

SZhBTPE53001 Сызықты жүйелерді басқару және

параллель есептеулер технологиясы Управления линейными системами итехнология параллельных вычислений Control of linear systems and parallel Computing

Technology

AKKA5303 KMZI5303 CMIP5303

Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері Криптографические методы защиты информации Cryptographic methods of information protection

БП ТК БД КВ BD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian/

Ағылшын Английский

English

5 15 30 105 Емтихан

Экзамен Exam

ОН6

РО6

RT6

Алгебра және геометрия Алгебра и геометрия Algebra and geometry

EDUC 51001 Магистерлік дайындықтың әдістемесі Методология магистерской подготовки Methodology The Master Training

МҒЗЖ 5401 (1) NIRM 5401 (1) SRWG 5401 (1)

Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы

Научно-исследовательская работа магистранта

Scientific-research work of graduate students

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian/

Ағылшын Английский

English

7 Есеп

Отчет Report

Математикалық және

компьютерлік моделдеу Математическое и компьютерное моделирование Mathematical and computer

modeling 2 семестр /2 семестр / Semester 2

EDUC 51001 Магистерлік дайындықтың әдістемесі Методология магистерской подготовки

ShT5103 Iya 5103 FL 5103

Шетел тілі (кәсіби) Иностранный язык (профессиональный)

Foreign language (professional)

БП ЖООК БД ВК BD UK

Ағылшын Английский English

4 37 83 Емтихан

Экзамен Exam

ЖЖҚ1

ОПК1 GPC1

Шетел тілдері кафедрасы Кафедра иностран-ных языков Foreign Languages

(14)

Methodology The Master Training

Department GTF5104

IFN5104 HPS5104

Ғылым тарихы және философиясы

История и философия науки History and Philosophy of Science

БП ЖООК БД ВК BD UK

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian/

Ағылшын Английский

English

4 15 22 83 Емтихан

Экзамен Exam

ЖЖҚ1

ОПК1 GPC1

Философия Философии Philosophy

MMKZA52003 Математикалық модельдеудің жаңа әдістері

Новые методы математического моделирования Modern methods of mathematical

modeling

MMKZA52 03

SMMM520 3

MMMM52 03

Математикалық модельдеудің жаңа әдістері

Новые методы математического моделирования Modern methods of mathematical modeling

КП ЖООК ПД ВК PD UK

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian/

Ағылшын Английский

English

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

КҚ2

ПК2

РС2

Математикалық және

компьютерлік моделдеу Математическое и компьютерное моделирование Mathematical and computer

modeling Бір пәнді таңдау \ Выбрать одну дисциплину \ Сhoose one discipline

SEZHSDT 53002 Сызықты емес жүйелер және статистикалық деректерді талдау Нелинейные системы и статистическая обработка данных Nonlinear systems and statistical date

processing

SEIZhOK 5304 NISP 5304 NISA 5304

Сызықты емес

интегралданатын жүйелер және олардың қолданылуы Нелинейные интегрируемые системы и их приложения Nonlinear integrable systems and its applications

КП ТК ПД КВ PD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian/

Ағылшын Английский

English

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

КҚ1

ПК1

РС1

Математикалық және

компьютерлік моделдеу Математическое и компьютерное моделирование Mathematical and computer

modeling

SEZHSDT 53002 Сызықты емес жүйелер және статистикалық деректерді талдау Нелинейные системы и статистическая обработка данных Nonlinear systems and

MST 5305 SOD 5305 SDP 5305

Мәліметтерді статистикалық талдау

Статистическая обработка данных

Statisticaldateprocessing

КП ТК ПД КВ PD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian/

Ағылшын Английский

English

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

КҚ1

ПК1

РС1

Математикалық және

компьютерлік моделдеу Математическое и компьютерное моделирование Mathematical and computer

(15)

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание второе statistical date

processing

modeling

SEZHSDT 53002 Сызықты емес жүйелер және статистикалық деректерді талдау Нелинейные системы и статистическая обработка данных Nonlinear systems and statistical date

processing

KTSA 5306 TShAK 5306 TNAS 5306

Криптографиядағы теориялық- сандық әдістер

Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии Theoretical-numerical algorithms in cryptography

КП ТК ПД КВ PD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian/

Ағылшын Английский

English

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

КҚ1

ПК1

РС1

Алгебра және геометрия Алгебра и геометрия Algebra and geometry

Бір пәнді таңдау \ Выбрать одну дисциплину \ Сhoose one discipline SOGZHJS 53003

Сигналдарды өңдеу, геоақпараттық жүйелер және JavaScript

Математические модели

обработки сигналов, геоинформационные системы и JavaScript Signal progressing geoinformation Systems and JavaScript

SOMA 5307 MMOS 5307 MMSP 5307

Сигналдарды өңдеудің математикалық әдістері Математические модели Обработки сигналов

Mathematical models of signal progressing

КП ТК ПД КВ PD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian/

Ағылшын Английский

English

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

КҚ1

ПК1

РС1

Математикалық және

компьютерлік моделдеу Математическое и компьютерное моделирование Mathematical and computer

modeling

SOGZHJS 53003 Сигналдарды өңдеу, геоақпараттық жүйелер және JavaScript

Математические модели

обработки сигналов, геоинформационные системы и JavaScript

GZH 5308 GS 5308 GS 5308

Геоақпараттық жүйелер Геоинформационные системы Geoinformation Systems

КП ТК ПД КВ PD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian/

Ағылшын Английский

English

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

КҚ1

ПК1

РС1

Математикалық және

компьютерлік моделдеу Математическое и компьютерное моделирование Mathematical and computer

modeling

(16)

Signal progressing geoinformation Systems and JavaScript

SOGZHJS 53003 Сигналдарды өңдеу, геоақпараттық жүйелер және JavaScript

Математические модели

обработки сигналов, геоинформационные системы и JavaScript Signal progressing geoinformation Systems and JavaScript

JSPZH 5309 PPJS 5309 PDJS 5309

JavaScript паттерінді жобалау Паттерное проектирование на JavaScript

Pattern design of JavaScript

КП ТК ПД КВ PD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian/

Ағылшын Английский

English

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

КҚ1

ПК1

РС1

Математикалық және

компьютерлік моделдеу Математическое и компьютерное моделирование Mathematical and computer

modeling

EDUC 51001 Магистерлік дайындықтың әдістемесі Методология магистерской подготовки

Methodology The Master Training

MGZZh 5401 (2) NIRM 5401 (2) SRWG 5401 (2)

Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы

Научно-исследовательская работа магистранта Scientific-research work of graduate students

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian/

Ағылшын Английский

English

7 Есеп

Отчет Report

Математикалық және

компьютерлік моделдеу Математическое и компьютерное моделирование Mathematical and computer

modeling

1 курсқа барлық кредит Итого кредитов за 1 курс Total credits for 1st year

60 180 208 962

3 семестр /3 семестр / Semester 3 PTB 52004

Pyton тiлiнде бағдарламалау Программированиен аязыкеPyton

Programming in

MGZZh 5204 NIRM 5204 SRWG 5204

Pyton тiлiнде бағдарламалау ПрограммированиенаязыкеPyt on

Programming in Pyton

КП ЖООК ПД ВК PD UK

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian/

Ағылшын

5 15 15 15 105 Емтихан Экзамен Exam

КҚ2

ПК2

РС2

Математикалық және

компьютерлік моделдеу Математическое и компьютерное

(17)

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание второе

Pyton Английский

English

моделирование Mathematical and computer

modeling Бір пәнді таңдау \ Выбрать одну дисциплину \ Сhoose one discipline

MKATOFI53004 Монте - Карло әдісі және ТОФИ технологиясы Метод Монте – Карло и

технология ТОФИ Method Monte – Carlo and technology Basics Tofi

MKAK531 0

PMMK 5310 AMC 5310

Монте - Карло әдісінің қолданыстары

Приложения метода Монте - Карло

Applications of the Monte – Carlo

КП ТК ПД КВ PD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian/

Ағылшын Английский

English

6 30 15 15 120 Емтихан Экзамен Exam

КҚ1

ПК1

РС1

Математикалық және

компьютерлік моделдеу Математическое и компьютерное моделирование Mathematical and computer

modeling MKATOFI53004

Монте - Карло әдісі және ТОФИ технологиясы Метод Монте – Карло и

технология ТОФИ Method Monte – Carlo and technology Basics Tofi

TOFITN 5311 OTTOFI 5311 TBTOFI 5311

ТОФИ технологиясының негіздері

Основы технологии ТОФИ Technology Basics Tofi

КП ТК ПД КВ PD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian/

Ағылшын Английский

English

6 30 15 15 120 Емтихан Экзамен Exam

КҚ1

ПК1

РС1

Математикалық және

компьютерлік моделдеу Математическое и компьютерное моделирование Mathematical and computer

modeling MKATOFI53004

Монте - Карло әдісі және ТОФИ технологиясы Метод Монте – Карло и

технология ТОФИ Method Monte – Carlo and technology Basics Tofi

GTMP 5312 MUG 5312 MMHE 5312

Гидродинамика теңдеулерінің математикалық пішіндері Математические модели уравнений гидродинамики Mathematical models of the hydrodynamic equations

КП ТК ПД КВ PD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian/

Ағылшын Английский

English

6 30 15 15 120 Емтихан Экзамен Exam

КҚ1

ПК1

РС1

Математикалық және

компьютерлік моделдеу Математическое и компьютерное моделирование Mathematical and computer

modeling Бір пәнді таңдау \ Выбрать одну дисциплину \ Сhoose one discipline

SZHIM 53005 Cызықты емес жүйелер және имитациялық

SEZhB 5313 UNS 5313 CNS 5313

Cызықты емес жүйелерді басқаруы

Управление нелинейными системами

КП ТК ПД КВ PD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

КҚ1

ПК1

РС1

Математикалық және

компьютерлік моделдеу

(18)

модельдеу

Нелинейные системы и

имитационное моделирование Nonlinear system and simulation modeling

Control of nonlinear system Russian/

Ағылшын Английский

English

Математическое и компьютерное моделирование Mathematical and computer

modeling SZHIM 53005

Cызықты емес жүйелер және имитациялық модельдеу

Нелинейные системы и

имитационное моделирование Nonlinear system and simulation modeling

IMZhKKZ h 5314 IMSMO 5314 SMQS 5314

Имитациялық модельдеу және ЖҚКЖ

Имитационное моделирование и СМО

Simulation modeling and queuing system

КП ТК ПД КВ PD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian/

Ағылшын Английский

English

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

КҚ1

ПК1

РС1

Математикалық және

компьютерлік моделдеу Математическое и компьютерное моделирование Mathematical and computer

modeling SZHIM 53005

Cызықты емес жүйелер және имитациялық модельдеу

Нелинейные системы и

имитационное моделирование Nonlinear system and simulation modeling

KP 5315 KP 5315 CP 5315

Криптографиялық протоколдар Криптографические протоколы Cryptographic protocols

КП ТК ПД КВ PD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian/

Ағылшын Английский

English

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

КҚ1

ПК1

РС1

Алгебра және геометрия Алгебра и геометрия Algebra and geometry

Бір пәнді таңдау \ Выбрать одну дисциплину \ Сhoose one discipline STSAMM 53006

Солитондар теориясы және сандық анализдегі моменттік мәселелер

Теория солитонов и проблемы моментов в численном анализе Theory of solitons and moment problems in numerical analysis

KDSM 5316 MMDS 5316 MMDS 5316

Көпөлшемді және динамикалық солитондарды модельдеу Моделирование многомерных и динамических солитонов Modeling of multidimensional and dynamic solitons

КП ТК ПД КВ PD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian/

Ағылшын Английский

English

6 30 30 120 Емтихан

Экзамен Exam

КҚ1

ПК1

РС1

Математикалық және

компьютерлік моделдеу Математическое и компьютерное моделирование Mathematical and computer

modeling

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Алқа» әдеби- сазды ұйымы – оқу ордамыздағы және өзге жастардың рухани құндылықтарын, ұлттық сана-сезімін, патриоттық рухын оятуға, Алаш

IUWDVV 7220 WDVV теңдеулерін зерттеу Исследование уравнений WDVV Investigation of the WDVV equations БП/ТК БД/КВ BD/OK В тобы группа В groupB к/р/п 4 7 30 30 120 Емтихан/

Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы Концепция образовательной программы The concept of education program Білім беру бағдарламасының міндетті және кәсіби бағдарлау

Издание первое АПК3 Жеке, мета-пәндік және объективті оқу нәтижелеріне жету үшін білім беру ортасының мүмкіндіктерін пайдалана алады және оқытылатын пәндер арқылы оқыту және тәрбиелеу

Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы/ Концепция Образовательной программы/ Concept of Education Program 6M010923 - «Шет тілі: екі шет тілі неміс» магистрлерін даярлаудың

Шетел тілдерін және шетел әдебиетін оқыту Ұйымдастыру-жұмыс берушінің тапсырмасы бойынша филологиялық- педагогикалық сипатты зерттеу Аударма жұмыстарын жүргізу Управление учебным

Кәсіби қызмет саласы / Область профессиональной деятельности / The area of professional activity - қаржылық- басқару қызметі - аналитикалық - ғылыми –зерттеу қызметі -

Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Филология факультеті «Жастар саясаты орталығы» мүшелерінің ТІЗІМІ База данных руководителей отделов Молодежного Центра