• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

л.н. гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "л.н. гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті"

Copied!
22
0
0

Толық мәтін

(1)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ БЕКІТІЛДІ

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК

Ғылыми Кеңесінің 2018 ж. «__»_________, хаттама №___ шешімімен

Ректор _________ Е. Сыдықов

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

EDUCATION PROGRAMME

Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Programme Ievel: Магистратура/Магистратура/ Master programme Мамандық 6M020700 – «Аударма ісі»

Специальность 6M020700 – «Переводческое дело»

Specialty 6M020700 – «Translation studies»

Стандартный срок обучения: 2 жыл Оқытудың стандартты мерзімі: 2 года Standard period of study: 2 years

Қайта қарастыру жиілігі : 2 жыл Периодичность пересмотра: 2 года Review frequency: 2 years

Берілетін дәреже/ Присуждаемая степень / Awarded degree: гуманитарлық ғылымдар магистрі/магистр гуманитарных наук/ Master of Arts Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 7 ҰБШ, 7 ЕБШ / 7 НРК, 7 ЕРК / 7 NQF, 7 EQF

(2)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The Passport of Education Program

Қолдану саласы/

Область применения / Application area

әкімшілік-ұйымдастыру қызметіндегі; мемлекеттік басқарма органдарының, жеке-меншік кәсіпорындардың қызметтеріндегі жоғарғы оқу орындары / высшие органы образования, в организационно-административной деятельности; в службах органов государственного управления и частного предприятия / higher education bodies, in organizational and administrative activities;

in the services of government and private enterprise Білім беру бағдарламасының

коды мен атауы/Код и наименование

образовательной программы / The code and name of education program

6M020700 – «Аударма ісі»

6M020700 – «Переводческое дело»

6M020700 – «Translation studies»

Нормативтік-құқықтық қамтылуы/Нормативно- правовое обеспечение / The regulatory and legal support

-Қазақстан Республикасының 2016 жылдың 9 сәуірдегі «Білім туралы» Заңы 501-V;

-ҚР ПР 40.1.01-2008 Қазақстан Республикасының стандарттаудың мемлекеттік жүйесі. Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттарын құруға, баяндауға, жобалауға, мазмұнына және мәніне қойылатын жалпы талаптар.

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 (2016 жылғы 13 мамырдағы өзгерістермен)қаулысымен бекітілген жоғарғы білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты.

- 5В020700-«Аударма ісі» мамандығының азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 2013 жылғы 16 тамыздағы № 343 (2016 жылғы 5 шілдедегі өзгерістер мен толықтырулармен) бекітілген типтік оқу жоспары /

- Закон Республики Казахстан «Об образовании» 501-V от 9 апреля 2016 г.;

- ПР РК 40.1.01-2008 Государственная система стандартизации Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению государственных общеобязательных стандартов образования;

- ГОСО высшего образования,утвержденного постановлением Правительства РК от 23 августа 2012 года № 1080 (с изменениями от 13.05.2016 г.);

- Типовой учебный план специальности 6М020700 –

«Переводческое дело», утвержденный Приказом и.о. Министра образования и науки РК от 16 августа 2013 года № 343 (с изменениями и дополнениями от 05.07.2016 г.).

- Правила оформления магистерской диссертации, утвержденные Ректором ЕНУ им. Л.Н. Гумилева от 06.11.2017.

- Процедура «Научно-исследовательская работа магистрантов и докторантов PhD» (приказ Ректора ЕНУ им. Л.Н. Гумилева №1138 от 21.08.2014) /

- The Law of the Republic of Kazakhstan "On Education" on April 9, 2016;

- PR RK 40.1.01-2008 State system of standardization of the Republic of Kazakhstan.

- General requirements for the construction, presentation, design,

(3)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

content and designation of state compulsory education standards; The state general educational standard of higher education, approved by the Government of the Republic of Kazakhstan on August 23, 2012 No.

1080 (with amendments on May 13, 2016), Typical curriculum of the specialty 5B020700 - "Translation studies", approved by the Order of acting Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan on August 16, 2013, No. 343 (with amendments and supplements on July 5, 2016).

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program ББ мақсаты/Цель ОП /

Objective of EP

Аударма ісі мамандығы бойынша әртүрлі саладfғы аударманың барлық түрлері бойынша аудармашылық қызметін жүзеге асыра алатын жоғары білікті маман даярлау, ғылыми-педагогикалық, қоғамдық-әкімшілік қызметті орындау, магистранттардың еңбек нарығы мен жұмыс берушілердің ғылым мен білімнің замануи талаптарына сай келетін берілген салада магистранттарды дайындау стандарттарына сәйкес жалпы мәдени және кәсіптік құзыреттерін қалыптастыру / подготовка высококвалифицированных специалистов по устному переводу, способных осуществлять переводческую деятельность по устному переводу в различных отрослях, выполнять научно- педагогическую, общественно-административную деятельность, формировать у магистрантов общекультурные и профессиональные компетенции, в соответствии с рынком труда и работодателей, стандартов по данному направлению подготовки магистров, отвечающих современным требованиям науки и образования / preparation of highly qualified specialists in the translation studies, capable to carry out translation activities for all types of translation in various spheres, to carry out scientific and pedagogical, social and administrative activities, to form general cultural and professional competencies in master students in accordance with the market of labor and employers, standards in this area for the preparation of master that meet modern requirements of science and education.

Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы/Концепция образовательной программы / The concept of education program

ОБ-сы аударманың барлық түрлерінің стандарттарының орындалуын қамтамасыз ететін, кәсіби біліктілікке ие, мамандығына жауапкершілікпен қарайтын аударма ісі бойынша бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға бағытталған / ОП направлена на подготовку конкурентоспособных специалистов по переводческому делу, обеспечивающих выполнение стандартов всех видов перевода, обладаюших профессиональной компетностью и ответственным отношением к профессии / the EP is aimed at the preparation of competitive specialists in the translation studies, who ensure the implementation of standards of all types of translation, and have professional competence and responsible attitude to the profession.

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / Graduate Qualification Characteristics

Берілетін дәреже:

Присуждаемая степень:

Awarded degree:

6M020700 - «Аударма ісі» мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдар магистрі/

магистр гуманитарных наук по специальности 6М020700 –

(4)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

«Переводческое дело»/

Master of Arts in the specialty 6M020700 - "Translation studies"\

Маманның лауазымдарының тізімі/Перечень должностей специалиста / List of a specialist’s positions

- қоғамдық қызметтің түрлі (техникалық, құқықтық, экономикалық және т.б) салаларында ізбе-із аударма мен ілеспе аударманы жүзеге асыратын ауызша аудармашы;

- жоғары және орта оқу орындарында аударма тәжірибесі бойынша пәндердің оқытушысы / - устный переводчик, осуществляемый синхронный и последовательный перевод в различных сферах общественной деятельности (технический, юридический, экономический и др.) - научный сотрудник выполняемый научно-исследовательские работы по переводоведению - преподаватель дисциплин по практике перевода в высших и средних учебных заведениях / - an interpreter, simultaneous and consecutive interpreting in various spheres of public activity (technical, legal, economic, etc.).

- the teacher of disciplines on practice of translation in the higher and secondary educational institutions;

Кәсіби қызмет саласы/Область профессиональной

деятельности / The area of professional activity

- әкімшілік және басқарушылық сала;

- білім және ғылым саласы;

- мәдениет және мәдениетаралық қарым-қатынас саласы;

- халықаралық қатынастар саласы;

- баспа ісі саласы;

- бұқаралық ақпарат құралдары саласы;

- ақпараттық-талдамалық сала және басқалар / - административно-управленческая сфера;

- сфера образования и науки;

- сфера культуры и межкультурной коммуникации;

- сфера международных связей;

- сфера издательского дела;

- сфера средств массовой информации;

- информационно-аналитическая сфера и другие / administrative and managerial sphere;

- the sphere of education and sciences;

- the sphere of culture and cross-cultural communication;

- the sphere of international relations;

- the sphere of publishing;

- the sphere of mass media;

- information and analytical sphere and others.

Кәсіби қызмет объектісі/Объект профессиональной

деятельности / The object of professional activity

шет тілдері және аударма технологиялары бойынша мамандардың кәсіби білімін қажет ететін аударма бюросы, елшіліктер мен өкілдіктер, мәдениет минитсрлігі, халықаралық ұйымдар, түрлі ақпараттық-аналитикалық қызметтер, туристік агенттіктер баспа кеңселері мен өзге де ұйымдар мен кәсіпорындар / бюро по переводу, посольства и представительства, министерства учреждения культуры, международные организации, различные информационно-аналитические службы, агентства по туризму, издательства, и другие организации и предприятия, в деятельности которых необходимы профессиональные знания специалиста по иностранным языкам и переводческим технологиям / translation bureau, embassies and representations, ministry of culture institutions, international organizations, various information and analytical services,

(5)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

tourism agencies, publishing houses, and other organizations and enterprises that require the professional knowledge of a specialist in foreign languages and translation technologies.

Кәсіби қызмет

функциялары/Функции профессиональной

деятельности / Functions of professional activity

-ауызша аудармалар ілеспе және ізбе-із аудармаларды жүзеге асыру;

-әртүрлі тіларалық және мәдениетаралық қарым-қатынастарда делдалдық жұмыс атқару;

-аударма ісі және филология саласында зерттеу жүргізу;

-аударма ісі саласындағы оқу-әдістемелік әдебиеттерді зерттеу, талдау жұмыстарын жүргізу;

-жеке және кәсіби өсу үшін өздігінен білім алу және өзін өзі талдау дағдыларын меңгеру /

- осуществлять устные переводы как синхронный так и последовательный;

- осуществлять посредничество в различных видах межъязыковой и межкультурной коммуникации;

- проводить исследования в области переводоведения и филологии;

- проводить исследование, анализ учебно-методической литературы в области переводческого дела;

- владеть навыками самоанализа и самообразования для профессионального и личностного роста /

- to make interpretations both simultaneous and consecutive;

- to carry out mediation in different types of interlingual and cross- cultural communication;

- to conduct researches in the field of translation studies and philology;

- to conduct a research, the analysis of educational and methodical literature in the field of translation studies;

- to have skills of self-analysis and self-education for professional and personal growth.

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной

деятельности / Types of professional activity

- аудармашылық (келіссөздер, халықаралық кездесулер, конференциялардың ауызша аудармасы( ілеспе және ізбе із аударма));

- ұйымдастырушылық (түрлі іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу, кәсіби және қоғамдық ұйымдарды құру);

- өндірістік басқару ( кәсіби міндеттерді(отандық, шетелдік және бірлескен кәсіпорындардың және ұйымдардың тиісті бөлімшелеріндегі аударманың әр түрлі түрлері) орындау және басқару);

- ақпараттық-аналитикалық (әлеуметтік-саяси талдауды жүзеге асыру, іскерлік хат-хабарларды жасау, есептер, шолулар,

жағдайды болжау, аудармаларды өңдеу);

- ғылыми- зерттеу (практикалық материалдарды жинау және өңдеу, аударма және мәдениетаралық қарым-қатынас мәселелері бойынша есептер мен мақалаларды дайындау) /

- переводческий (устный перевод (синхронный и последовательный) переговоров, международных встреч, конференций);

- организационный (организация и проведение различного рода мероприятий, создание профессиональных и общественных организаций;

(6)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

- производственно-управленческий (руководство и/или исполнение профессиональных обязанностей (различные виды перевода в соответствующих подразделениях отечественных, иностранных и совместных предприятий и организаций));

- информационно-аналитический (осуществление социально- политического анализа, составление деловой корреспонденции, отчетов, обзоров, прогнозов ситуации, редактирование переводов);

- научно-исследовательский (сбор и обработка практического материала, подготовка докладов и статей по проблемам переводоведения и межкультурной коммуникации) /

- translation (interpretation (simultaneous and consecutive) of negotiations, international meetings, conferences);

- organizational (organization and holding of different events, creation of professional and public organizations);

- production and administrative (the management and/or execution of professional duties (different types of the translation in the relevant divisions of domestic, foreign and joint ventures and the organizations);

- information and analytical (implementation of the socio-political analysis, drawing up business correspondence, reports, reviews, forecasts of a situation, editing translations);

- scientific-research (collecting and processing of practical material, preparation of reports and articles on problems of translation studies and cross-cultural communication).

(7)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

2 Карта/профиль компетенций/Құзыреттілік картасы/ профиль Competency map / profile Профессиональные компетенции

(ПК) /

Кәсіби құзыреттілік/Professional competences

Результат обучения (единицы ПК)/

Оқытудың нәтижесі (КҚ бірліктері)/

The result of training (PC units)

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций)/

Оқу нәтижелерін қалыптастыратын пәндердің атауы (құзыреттілік бірліктері)/

The name of the disciplines that form the results of training (units of competences)

КҚА Лексикалық баламалылық нормаларын, бастапқы мәтіннің уақытша сипаттамалары мен аударма мәтінінің стилистикалық және грамматикалық нормаларын сақтай отырып, ізбе із аударма мен ауызша парақтан аудару аудармасын жүзеге асыруға қабілеттілік /

ПКА Способность осуществлять

устный (синхронный и

последовательный) и письменный перевод, устный перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текст /

PCA The ability to perform consecutive interpretation and interpretation from a sheet in compliance with the norms of lexical equivalence, observance of grammatical and stylistic norms of the

АКҚ1 Лексикалық баламалық нормаларын сақтай отырып, аударма мәтінінің грамматикалық, синтаксистік және стилистикалық нормаларын және бастапқы мәтіннің уақытша сипаттамаларын сақтай отырып ізбе із немесе парақтан ауызша аударуға меңгеру керек /

АПК1 Владеть способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста /

APC1 Possess the ability to perform consecutive interpretation and interpretation from a sheet in compliance with the norms of lexical equivalence, observance of grammatical, syntactic and stylistic norms of the target text and temporal characteristics of the source text

Жазбаша-ауызша аударма/Письменно-устный перевод/ Written-oral translation

Ізбе із аударма және қысқартып жазу (C1 деңгейі)/Последовательный перевод и УПС (уровень С1)/ Consecutive interpreting and note- taking (C1 level)

Жазбасыз ізбе-із адарма(С1 деңгейі) /Последовательный перевод без записи (уровень С1)/ consecutive interpretation without recording (C1 level)

Ғылыми-танымал мәтіндердің аудармасы / Перевод научно-популярных текстов /Translation of popular scientific texts

Публицистикалық мәтіндердің аудармасы / Перевод публицистических текстов / Translation of publicistic texts

Ғылыми мәтіндердің аудармасы / Перевод научных текстов / Translation of scientific texts Аударманың теориясы мен практикасының қазіргі заманғы әдіснамасы / Современная методология теории и практики перевода / Modern methodology of translation theory and practice

Аударманың фразеологиялық аспектісі / Фразеологические аспекты перевода / Phraseological aspects of translation

Диалогтік сөйлеудің ілеспе аудармасы (С1деңгей) / Синхронный перевод диалогической речи (уровень

(8)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

target text and temporal characteristics of the source text

С1)/ Simultaneous translation of dialogical speech (level C1)

Монлогтік сөйлеудің ілеспе

аудармасы(С1деңгей)/Синхронный перевод монологической речи (уровень С1)/ Simultaneous translation of monologic speech (level C1)

Аударманың лексикалық аспектісі/ Лексические аспекты перевода / Lexical aspects of translation Саяси мәтіндердің аудармасы/ Перевод политических текстов / Translation of political texts Экономикалық мәтіндердің аудармасы/ Перевод экономических текстов / Translation of economical texts

Аударманың грамматикалық аспектілері /Грамматические аспекты перевода / Grammatical aspects of translation

Заңнамалық аударма/ Юридический перевод / Legal interpretation

Аударманың прагматикалық аспектісі/

Прагматические аспекты перевода/ Pragmatic aspects of translation

Техникалық аударма /Технический перевод/Technical translation

Диалогтық сөйлеуді ілесіп аудару (C2 деңгейі) Синхронный перевод диалогической речи (уровень С2)Simultaneous translation of dialogical speech (level C2)

Монологтық сөйлеуді ілесіп аудару (C2 деңгейі)/

Синхронный перевод монологической речи (уровень С2)/ Simultaneous translation of monologic speech (level C2)

Ізбе із аударма және қысқартып жазу (C2 деңгейі)/

Последовательный перевод и УПС (уровень С2)/

Consecutive interpretation and note-takng (level C2)

(9)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Жазбасыз ізбе із аударма (C2 деңгейі)/Последовательный перевод без записи (уровень С2)/ Consecutive translation without recording (level C2)

АКҚ2 Көрсетілген тақырыптар бойынша бай сөздік қор; аудармаға дейін мәтінге талдау жасау және лексикографикалық көздерден, анықтамалық, арнайы әдебиеттер мен компьютерлік желілерден ақпаратты іздеу дағдыларын меңгеруі керек

АПК2 Владеть широким словарным запасом в пределах указанных тем; навыками предпереводческого анализа текста, включая поиск информации в лексикографических источниках, справочной, специальной литературе и компьютерных сетях;

APC2 Possess: a wide vocabulary within the specified topics; skills of pre-translational text analysis, including information retrieval in lexicographic sources, reference, special literature and computer networks

Жазбаша-ауызша аударма/Письменно-устный перевод/ Written-oral translation

Ізбе із аударма және қысқартып жазу (C1 деңгейі)/Последовательный перевод и УПС (уровень С1)/ Consecutive interpreting and note- taking (C1 level)

Жазбасыз ізбе-із адарма(С1 деңгейі) /Последовательный перевод без записи (уровень С1)/ consecutive interpretation without recording (C1 level)

Ғылыми-танымал мәтіндердің аудармасы / Перевод научно-популярных текстов /Translation of popular scientific texts

Публицистикалық мәтіндердің аудармасы / Перевод публицистических текстов / Translation of publicistic texts

Ғылыми мәтіндердің аудармасы / Перевод научных текстов / Translation of scientific texts Аударманың теориясы мен практикасының қазіргі заманғы әдіснамасы / Современная методология теории и практики перевода / Modern methodology of translation theory and practice

Аударманың фразеологиялық аспектісі / Фразеологические аспекты перевода / Phraseological aspects of translation

Диалогтік сөйлеудің ілеспе аудармасы (С1деңгей) / Синхронный перевод диалогической речи (уровень С1)/ Simultaneous translation of dialogical speech (level C1)

(10)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Монлогтік сөйлеудің ілеспе

аудармасы(С1деңгей)/Синхронный перевод монологической речи (уровень С1)/ Simultaneous translation of monologic speech (level C1)

Аударманың лексикалық аспектісі/ Лексические аспекты перевода / Lexical aspects of translation Саяси мәтіндердің аудармасы/ Перевод политических текстов / Translation of political texts Экономикалық мәтіндердің аудармасы/ Перевод экономических текстов / Translation of economical texts

Аударманың грамматикалық аспектілері /Грамматические аспекты перевода / Grammatical aspects of translation

Заңнамалық аударма/ Юридический перевод / Legal interpretation

Аударманың прагматикалық аспектісі/

Прагматические аспекты перевода/ Pragmatic aspects of translation

Техникалық аударма /Технический перевод/Technical translation

Диалогтық сөйлеуді ілесіп аудару (C2 деңгейі) Синхронный перевод диалогической речи (уровень С2)Simultaneous translation of dialogical speech (level C2)

Монологтық сөйлеуді ілесіп аудару (C2 деңгейі)/

Синхронный перевод монологической речи (уровень С2)/ Simultaneous translation of monologic speech (level C2)

Ізбе із аударма және қысқартып жазу (C2 деңгейі)/

Последовательный перевод и УПС (уровень С2)/

Consecutive interpretation and note-takng (level C2) Жазбасыз ізбе із аударма (C2 деңгейі)/Последовательный перевод без записи

(11)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

(уровень С2)/ Consecutive translation without recording (level C2)

АКҚ3 Лексикалық эквиваленттілік нормаларын, грамматикалық, синтаксистік және стилистикалық номаларын сақтай отырып,ауызша аударманың дағдыларын меңгеруі керек

АПК3 Владеть навыками устного перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм

APC3 To possess the skills of oral translation with observance of the norms of lexical equivalence, observance of grammatical, syntactic and stylistic norms

Жазбаша-ауызша аударма/Письменно-устный перевод/ Written-oral translation

Ізбе із аударма және қысқартып жазу (C1 деңгейі)/Последовательный перевод и УПС (уровень С1)/ Consecutive interpreting and note- taking (C1 level)

Жазбасыз ізбе-із адарма(С1 деңгейі) /Последовательный перевод без записи (уровень С1)/ consecutive interpretation without recording (C1 level)

Ғылыми-танымал мәтіндердің аудармасы / Перевод научно-популярных текстов /Translation of popular scientific texts

Публицистикалық мәтіндердің аудармасы / Перевод публицистических текстов / Translation of publicistic texts

Ғылыми мәтіндердің аудармасы / Перевод научных текстов / Translation of scientific texts Аударманың теориясы мен практикасының қазіргі заманғы әдіснамасы / Современная методология теории и практики перевода / Modern methodology of translation theory and practice

Аударманың фразеологиялық аспектісі / Фразеологические аспекты перевода / Phraseological aspects of translation

Диалогтік сөйлеудің ілеспе аудармасы (С1деңгей) / Синхронный перевод диалогической речи (уровень С1)/ Simultaneous translation of dialogical speech (level C1)

Монлогтік сөйлеудің ілеспе

аудармасы(С1деңгей)/Синхронный перевод

(12)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

монологической речи (уровень С1)/ Simultaneous translation of monologic speech (level C1)

Аударманың лексикалық аспектісі/ Лексические аспекты перевода / Lexical aspects of translation Саяси мәтіндердің аудармасы/ Перевод политических текстов / Translation of political texts Экономикалық мәтіндердің аудармасы/ Перевод экономических текстов / Translation of economical texts

Аударманың грамматикалық аспектілері /Грамматические аспекты перевода / Grammatical aspects of translation

Заңнамалық аударма/ Юридический перевод / Legal interpretation

Аударманың прагматикалық аспектісі/

Прагматические аспекты перевода/ Pragmatic aspects of translation

Техникалық аударма /Технический перевод/Technical translation

Диалогтық сөйлеуді ілесіп аудару (C2 деңгейі) Синхронный перевод диалогической речи (уровень С2)Simultaneous translation of dialogical speech (level C2)

Монологтық сөйлеуді ілесіп аудару (C2 деңгейі)/

Синхронный перевод монологической речи (уровень С2)/ Simultaneous translation of monologic speech (level C2)

Ізбе із аударма және қысқартып жазу (C2 деңгейі)/

Последовательный перевод и УПС (уровень С2)/

Consecutive interpretation and note-takng (level C2) Жазбасыз ізбе із аударма (C2 деңгейі)/Последовательный перевод без записи (уровень С2)/ Consecutive translation without recording (level C2)

(13)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

КҚВ Аудармадағы баламалылыққа қол жеткізудің жолдары және барабар аударманың тиісті әдістерін қолдану қабілеттілігі

ПКВ Владение способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять адекватные приемы перевода

PCB Possession of ways to achieve equivalence in translation and the ability to apply adequate methods of translation

BКҚ1 Шет тілінде ауызша аударма дағдысын, кәсіби қарым-қатынас үшін қажетті ауызша және ауызша дағдыларын меңгеру\\

BПК1 Владеть навыками устного перевода на иностранном языке, устно-речевыми навыками, необходимыми для профессиональной коммуникации\\

BPC1To have the skills of oral translation in a foreign language, oral-verbal skills necessary for professional communication

Жазбаша-ауызша аударма/Письменно-устный перевод/ Written-oral translation

Ізбе із аударма және қысқартып жазу (C1 деңгейі)/Последовательный перевод и УПС (уровень С1)/ Consecutive interpreting and note- taking (C1 level)

Жазбасыз ізбе-із адарма(С1 деңгейі) /Последовательный перевод без записи (уровень С1)/ consecutive interpretation without recording (C1 level)

Ғылыми-танымал мәтіндердің аудармасы / Перевод научно-популярных текстов /Translation of popular scientific texts

Публицистикалық мәтіндердің аудармасы / Перевод публицистических текстов / Translation of publicistic texts

Ғылыми мәтіндердің аудармасы / Перевод научных текстов / Translation of scientific texts Аударманың теориясы мен практикасының қазіргі заманғы әдіснамасы / Современная методология теории и практики перевода / Modern methodology of translation theory and practice

Аударманың фразеологиялық аспектісі / Фразеологические аспекты перевода / Phraseological aspects of translation

Диалогтік сөйлеудің ілеспе аудармасы (С1деңгей) / Синхронный перевод диалогической речи (уровень С1)/ Simultaneous translation of dialogical speech (level C1)

Монлогтік сөйлеудің ілеспе

аудармасы(С1деңгей)/Синхронный перевод монологической речи (уровень С1)/ Simultaneous translation of monologic speech (level C1)

Аударманың лексикалық аспектісі/ Лексические

(14)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

аспекты перевода / Lexical aspects of translation Саяси мәтіндердің аудармасы/ Перевод политических текстов / Translation of political texts Экономикалық мәтіндердің аудармасы/ Перевод экономических текстов / Translation of economical texts

Аударманың грамматикалық аспектілері /Грамматические аспекты перевода / Grammatical aspects of translation

Заңнамалық аударма/ Юридический перевод / Legal interpretation

Аударманың прагматикалық аспектісі/

Прагматические аспекты перевода/ Pragmatic aspects of translation

Техникалық аударма /Технический перевод/Technical translation

Диалогтық сөйлеуді ілесіп аудару (C2 деңгейі) Синхронный перевод диалогической речи (уровень С2)Simultaneous translation of dialogical speech (level C2)

Монологтық сөйлеуді ілесіп аудару (C2 деңгейі)/

Синхронный перевод монологической речи (уровень С2)/ Simultaneous translation of monologic speech (level C2)

Ізбе із аударма және қысқартып жазу (C2 деңгейі)/

Последовательный перевод и УПС (уровень С2)/

Consecutive interpretation and note-takng (level C2) Жазбасыз ізбе із аударма (C2 деңгейі)/Последовательный перевод без записи (уровень С2)/ Consecutive translation without recording (level C2)

ВКҚ2 Кәсіби қарым-қатынас жасау үшін ауызша аударма дағдыларын, сондай-ақ теориялық және

Жазбаша-ауызша аударма/Письменно-устный перевод/ Written-oral translation

(15)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

компьютерлік лингвистика бойынша ғылыми мақалаларды рефераттау, шет тілінде ғылыми мәтіндерді жазу үшін ауызша сөйлеу дағдыларын меңгеру

ВПК2 Владеть устно-речевыми навыками, необходимыми для профессиональной коммуникации, навыками устного перевода, а также реферирования научных работ по теоритической и компьютерной лингвистике, написание научных текстов на иностранном языке

BPC2 To have verbal and verbal skills necessary for professional communication, interpreting skills, as well as abstracting scientific papers on theoretical and computer linguistics, writing scientific texts in a foreign language \\

Ізбе із аударма және қысқартып жазу (C1 деңгейі)/Последовательный перевод и УПС (уровень С1)/ Consecutive interpreting and note- taking (C1 level)

Жазбасыз ізбе-із адарма(С1 деңгейі) /Последовательный перевод без записи (уровень С1)/ consecutive interpretation without recording (C1 level)

Ғылыми-танымал мәтіндердің аудармасы / Перевод научно-популярных текстов /Translation of popular scientific texts

Публицистикалық мәтіндердің аудармасы / Перевод публицистических текстов / Translation of publicistic texts

Ғылыми мәтіндердің аудармасы / Перевод научных текстов / Translation of scientific texts Аударманың теориясы мен практикасының қазіргі заманғы әдіснамасы / Современная методология теории и практики перевода / Modern methodology of translation theory and practice

Аударманың фразеологиялық аспектісі / Фразеологические аспекты перевода / Phraseological aspects of translation

Диалогтік сөйлеудің ілеспе аудармасы (С1деңгей) / Синхронный перевод диалогической речи (уровень С1)/ Simultaneous translation of dialogical speech (level C1)

Монлогтік сөйлеудің ілеспе

аудармасы(С1деңгей)/Синхронный перевод монологической речи (уровень С1)/ Simultaneous translation of monologic speech (level C1)

Аударманың лексикалық аспектісі/ Лексические аспекты перевода / Lexical aspects of translation Саяси мәтіндердің аудармасы/ Перевод

(16)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

политических текстов / Translation of political texts Экономикалық мәтіндердің аудармасы/ Перевод экономических текстов / Translation of economical texts

Аударманың грамматикалық аспектілері /Грамматические аспекты перевода / Grammatical aspects of translation

Заңнамалық аударма/ Юридический перевод / Legal interpretation

Аударманың прагматикалық аспектісі/

Прагматические аспекты перевода/ Pragmatic aspects of translation

Техникалық аударма /Технический перевод/Technical translation

Диалогтық сөйлеуді ілесіп аудару (C2 деңгейі) Синхронный перевод диалогической речи (уровень С2)Simultaneous translation of dialogical speech (level C2)

Монологтық сөйлеуді ілесіп аудару (C2 деңгейі)/

Синхронный перевод монологической речи (уровень С2)/ Simultaneous translation of monologic speech (level C2)

Ізбе із аударма және қысқартып жазу (C2 деңгейі)/

Последовательный перевод и УПС (уровень С2)/

Consecutive interpretation and note-takng (level C2) Жазбасыз ізбе із аударма (C2 деңгейі)/Последовательный перевод без записи (уровень С2)/ Consecutive translation without recording (level C2)

КҚС Қысқартып жазуны аудару кезінде қысқартып жазу жүйесін қолдана білу қабілеттілігі

ПКС Владением системой

СКҚ1 Кәсіби қарым-қатынасүшін ауызша сөйлеу дағдыларын меңгеру

СПК1 Владеть устно-речевыми навыками, необходимыми для профессиональной

Жазбаша-ауызша аударма/Письменно-устный перевод/ Written-oral translation

Ізбе із аударма және қысқартып жазу (C1 деңгейі)/Последовательный перевод и УПС

(17)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

сокращенной переводческой записи при выполнении устного последовательного перевода

PCС Possession of the system of a shortened translation cursive during oral consecutive interpreting

коммуникации

СPC1 To have verbal speaking skills necessary for professional communication

(уровень С1)/ Consecutive interpreting and note- taking (C1 level)

Жазбасыз ізбе-із адарма(С1 деңгейі) /Последовательный перевод без записи (уровень С1)/ consecutive interpretation without recording (C1 level)

Ғылыми-танымал мәтіндердің аудармасы / Перевод научно-популярных текстов /Translation of popular scientific texts

Публицистикалық мәтіндердің аудармасы / Перевод публицистических текстов / Translation of publicistic texts

Ғылыми мәтіндердің аудармасы / Перевод научных текстов / Translation of scientific texts Аударманың теориясы мен практикасының қазіргі заманғы әдіснамасы / Современная методология теории и практики перевода / Modern methodology of translation theory and practice

Аударманың фразеологиялық аспектісі / Фразеологические аспекты перевода / Phraseological aspects of translation

Диалогтік сөйлеудің ілеспе аудармасы (С1деңгей) / Синхронный перевод диалогической речи (уровень С1)/ Simultaneous translation of dialogical speech (level C1)

Монлогтік сөйлеудің ілеспе

аудармасы(С1деңгей)/Синхронный перевод монологической речи (уровень С1)/ Simultaneous translation of monologic speech (level C1)

Аударманың лексикалық аспектісі/ Лексические аспекты перевода / Lexical aspects of translation Саяси мәтіндердің аудармасы/ Перевод политических текстов / Translation of political texts Экономикалық мәтіндердің аудармасы/ Перевод

(18)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

экономических текстов / Translation of economical texts

Аударманың грамматикалық аспектілері /Грамматические аспекты перевода / Grammatical aspects of translation

Заңнамалық аударма/ Юридический перевод / Legal interpretation

Аударманың прагматикалық аспектісі/

Прагматические аспекты перевода/ Pragmatic aspects of translation

Техникалық аударма /Технический перевод/Technical translation

Диалогтық сөйлеуді ілесіп аудару (C2 деңгейі) Синхронный перевод диалогической речи (уровень С2)Simultaneous translation of dialogical speech (level C2)

Монологтық сөйлеуді ілесіп аудару (C2 деңгейі)/

Синхронный перевод монологической речи (уровень С2)/ Simultaneous translation of monologic speech (level C2)

Ізбе із аударма және қысқартып жазу (C2 деңгейі)/

Последовательный перевод и УПС (уровень С2)/

Consecutive interpretation and note-takng (level C2) Жазбасыз ізбе із аударма (C2 деңгейі)/Последовательный перевод без записи (уровень С2)/ Consecutive translation without recording (level C2)

Общепрофессиональные

компетенции (ОПК) Результат обучения (единицы ОПК) Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций) ЖКҚА Тілдік оммуникативтік

құзыреттілік

- техникалық құзыреттілік (ақпаратпен жұмыс істеу

АЖКҚ1 Сөйлеу дағдысы деңгейінде тілдік материалды, яғни белгілі бір мазмұнды білдіретін мәлімдеме жасау мүмкіндігі\\

АОПК1 Владеть языковым материалом на уровне

Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері / Межкультурная коммуникация и проблемы перевода /Intercultural communication and translation issues

(19)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

қабілеттілігі); - жеке сипаттамалар (есте сақтауды дамыту)\\

ОПКА Языковая коммуникативная компетенция

- техническая компетенция (умение работать с информацией); - личностные характеристики (развитие памяти)\\

GPCA Language communicative competence

- technical competence (ability to work with information); - personal characteristics (memory development)

речевого навыка, т.е. способность правильно построить высказывание, выражающее определенное содержание\\

АGPC1 Know the language at the level of a speech skill, that is, the ability to correctly construct a statement expressing a certain content \\

Қазiргi лингвистика / Современная лингвистика / Modern linguistics

Аударманың коммуникативті концепциясы/

Коммуникативная концепция перевода/

Communicative concepts of translation

Аударманың дискурсивті аспектісі / Дискурсивные аспекты перевода Diiscourse aspects of translation Аударматанудағы заманауи үрдістер / Современные тенденции в переводоведении / Current trends in translation criticism

Аударманы оқытудың әдістемесі / Методология обучения переводу / Translation teaching methodology

АЖКҚ2 Аудармаға эквиваленттікке қол жеткізудің негізгі жолдарын және ауда рманың негізгі әдістерін қолдану қабілетін меңгеру\\

АОПК2 Владеть основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять основные приемы переводa\\

АGPC2 To master the main ways to achieve equivalence in translation and the ability to apply basic techniques

Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері / Межкультурная коммуникация и проблемы перевода /Intercultural communication and translation issues

Қазiргi лингвистика / Современная лингвистика / Modern linguistics

Аударманың коммуникативті концепциясы/

Коммуникативная концепция перевода/

Communicative concepts of translation

Аударманың дискурсивті аспектісі / Дискурсивные аспекты перевода Diiscourse aspects of translation Аударматанудағы заманауи үрдістер / Современные тенденции в переводоведении / Current trends in translation criticism

Аударманы оқытудың әдістемесі / Методология обучения переводу / Translation teaching

(20)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

methodology АЖКҚ3 Аударманың дұрыстығына ықпал ететін

мәтінді аудару алдындағы қайта талдау әдісін меңгеру\\

АОПК3 Вдадеть методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному воспроизведению\\

АGPC3 To give a technique of pre-translational analysis of the text, which contributes to accurate translation

Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері / Межкультурная коммуникация и проблемы перевода /Intercultural communication and translation issues

Қазiргi лингвистика / Современная лингвистика / Modern linguistics

Аударманың коммуникативті концепциясы/

Коммуникативная концепция перевода/

Communicative concepts of translation

Аударманың дискурсивті аспектісі / Дискурсивные аспекты перевода Diiscourse aspects of translation Аударматанудағы заманауи үрдістер / Современные тенденции в переводоведении / Current trends in translation criticism

Аударманы оқытудың әдістемесі / Методология обучения переводу / Translation teaching methodology

ЖКҚB Әлеуметтік-мәдени және мәдениетаралық қарым-қатынас дағдыларын меңгеру, әлеуметтік және кәсіби байланыстардың барабарлығын қамтамасыз ету.\\

ОПКВ Владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов\\

GPCB Possession of skills in socio- cultural and intercultural

BЖКҚ1 Тілдік және шет тілдеріндегі қарым-қатынас дағдыларын меңгеру. Ауызша және ауызша емес сөйлесудің әртүрлі тәсілдерін меңгеру.

Лингвоелтаным сипатындағы негізгі атаулармен терминдерді пайдалануды меңгеру, басқа мәдениет құндылықтарын анықтау және талдау, әртүрлі коммуникативтік жағдайдағы сөйлеу мінез-құлық дағдыларын меңгеру, оқытылатын тіл елдерінің маңызды мәдени, географиялық, саяси, тарихи шындықтары (оның ішінде ең танымал саяси және мәдениет қайраткерлер, тарихи мәнді оқиғалар) әртүрлі түсініктемелер, дәстүрлер, мемлекеттік

Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері / Межкультурная коммуникация и проблемы перевода /Intercultural communication and translation issues

Қазiргi лингвистика / Современная лингвистика / Modern linguistics

Аударманың коммуникативті концепциясы/

Коммуникативная концепция перевода/

Communicative concepts of translation

Аударманың дискурсивті аспектісі / Дискурсивные аспекты перевода Diiscourse aspects of translation

(21)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

communication, ensuring the adequacy of social and professional contacts.

мерекелер (бұқаралық ақпарат құралдарының материалдары, ресми материалдар, көркем әдебиет және іскери проза негізінде)\\

ВОПК1 Владеть навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. Различными способами вербальной и невербальной коммуникации.

Навыками оперирования основными понятиями и терминами лингвострановедческого характера, выявления и анализа ценностных ориентаций другой культуры, навыками речевого поведения в различных коммуникативных ситуациях, важными культурными, географическими, политическими, историческими реалиями стран изучаемого языка (в том числе, с наиболее известными политическими и культурными деятелями, исторически значимыми событиями) в их различной интерпретации, традициями, государственными праздниками (на материале СМИ, официальных материалов, художественной литературы и деловой прозы)\\

BGPC1 Have communication skills in native and foreign- speaking environments. Various ways of verbal and non-verbal communication. The skills of operating with the basic concepts and terms of a linguistic and cultural nature, the identification and analysis of the value orientations of another culture, the skills of speech behavior in various communicative situations, the important cultural, geographical, political, historical realities of the countries of the studied language (including the most famous political and cultural figures, historically significant events) in their various interpretations, traditions, public holidays (on the material of the media, official materials, fiction literature and business prose)

Аударматанудағы заманауи үрдістер / Современные тенденции в переводоведении / Current trends in translation criticism

Аударманы оқытудың әдістемесі / Методология обучения переводу / Translation teaching methodology

(22)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің теориялық математика және ғылыми есептеулер институты, Астана, Қазақстан 3Қ.. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті,

72601 зерттеу жұмысы / Научно- ислледовательская работа докторанта / Scientific- research work of PhD student ДВО AE report TRST 72601 Докторлық диссертацияның орындалуы /