• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

л.н. гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "л.н. гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті"

Copied!
27
0
0

Толық мәтін

(1)

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК

Ғылыми Кеңесінің 2018 ж. «__»_________, хаттама №___ шешімімен

Ректор _________ Е. Сыдықов

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

EDUCATION PROGRAMME

Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Programme Ievel: Бакалавриат/Бакалавриат/ Bachelor’s programme Мамандық 5B071100 - «Геодезия және картография»

Специальность 5B071100 - «Геодезия и картография»

Specialty 5B071100 - «Geodesy and cartography»

Стандартный срок обучения: 4 жыл Оқытудың стандартты мерзімі: 4 года Standard period of study: 4 years Қайта қарастыру жиілігі : 4 жыл Периодичность пересмотра: 4 года Review frequency: 4 years

Берілетін дәреже / Присуждаемая степень / Awarded degree*: Техника және технологиялар бакалавры/

Бакалавр техники и технологии/

Bachelor of Engineering and Technology

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 6 ҰБШ, 6 ЕБШ / 6 НРК, 6 ЕРК / 6 NQF, 6 EQF

(2)

Passport of Education Program Қолдану саласы/

Область применения / Application area

Білім беру бағдарламасы геодезия және картография саласындағы мамандарды дайындауға арналған

Образовательная программа предназначена для подготовки специалистов в области геодезии и картографии

Educational program for training specialists in the field of geodesy and cartography

Білім беру бағдарламасының коды мен атауы/Код и наименование

образовательной программы / The code and name of education program

5В071100 – Геодезия және картография 5В071100 – Геодезия и картография 5В071100 – Geodesy and cartography

Нормативтік-құқықтық қамтылуы/Нормативно- правовое обеспечение / The regulatory and legal support

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 16 наурыздағы № 208 бұйрығымен бекітілген «Геодезия және картография» кәсіптік стандарты

Профессиональный стандарт «Геодезия и картография»

Утвержден приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 208

Professional standard "Geodesy and cartography" Approved by the order of the Minister of National Economy of the Republic of Kazakhstan dated March 16, 2015 No. 208

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program ББ мақсаты/Цель ОП /

Objective of EP

5В071100 Геодезия және картография мамандығы бойынша техника және технологилар бакалаврларының бойында әлеуметтік ұтқырлықты және еңбек нарығындағы тұрақтылығына, дайынадаудың бағыттары бойынша пәндік салаларда, соның ішінде гуманитарлық, әлеуметтік, экономикалы, математикалық және жаратылыстану салалары бойынша жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру.

Формирование общекультурных и профессиональных компетенций у бакалавров техники и технологии по специальности 5В071100 Геодезия и картография, способствующих их социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, а также компетентностей в предметных областях, составляющих направление подготовки, в том числе знаний и умений в области гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественных наук.

Formation of general cultural and professional competences for bachelors of engineering and technology in specialty 5В071100 Geodesy and cartography that promote their social mobility and stability in the labor market, as well as competence in the subject areas that constitute the direction of training, including knowledge and skills in the field of humanitarian, social, economic, mathematical and natural sciences

Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы/Концепция

Жоғары дәрежесі жеке дара және профессионалды қасиеттерде ие, нарық қажеттіліген сәйкес келетін жоғары білікті мамандарды

(3)

/ The concept of education program 

дамуы негізінде геодезия және картография саласындағы адами капиталдың өсуін қамтамасыз етеді. Қазақстан Республикасының индустриялды дамуына бағытталған бағдарламаға сәйкес заманауи инновациялық әдістерлі геодезия және картография салаларында заман ағымының талаптарына сәйкес келеді геодезиялық комплексті шешу кезінде Заманауи бәсекелестікке дайын, көптілді мамандарды дайында өнеркәсіп орындарында жүктелген функциялы міндеттерді шешу барысында арнайы техникалық білімдерін әлеуметтік басқарушылық, кәсіби ортада қолдануды көздейді.

Обеспечение качественного роста человеческого капитала региона в сфере геодезии и картографии, посредством развития инновационной и научно-образовательной среды и подготовка в соответствии с потребностями рынка высококвалифицированных кадров, обладающих высокими личностно-профессиональными компетенциями.

Подготовка конкурентоспособных, полиязычных кадров нового поколения, соответствующих современным требованиям и запросам рынка геодезического комплекса, умеющий применять современные технологии, инновационные методы в области геодезии и картографии, а также призванных выполнять государственные программы направленные на индустриально- инновационного развития республики Казахстан, обладающими достаточными социально-личностными, организационно- управленческими, профессиональными, специальными техническими знаниями и способных осуществлять функциональные обязанности для работы на промышленных предприятиях

Providing qualitative growth of the region's human capital in the field of geodesy and cartography, by developing an innovative and scientific and educational environment, and training in accordance with the needs of the market for highly qualified personnel with high personal and professional competencies.

The preparation of competitive, multilingual staff of a new generation that meet modern requirements and demands of the geodetic complex market, who can apply modern technologies, innovative methods in the field of geodesy and cartography, and are called upon to implement state programs aimed at industrial and innovative development of the Republic of Kazakhstan, with sufficient social and personal , organizational-managerial, professional, special technical knowledge and able estvlyat responsibilities for industrial plants

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / Graduate Qualification Characteristics

Берілетін дәреже:

Присуждаемая степень:

Awarded degree:

Техника және технологиялар бакалавры Бакалавр техники и технологии

Bachelor of Engineering and Technology Маманның лауазымдарының

тізімі/Перечень должностей специалиста / List of a specialist’s positions

Оқуды тәмамдаған түлекке келесі көрсетілген қызметтерді атқаруға рұқсат етіледі: геодезист, картограф, аэрофотогеодезист, бас геодезист, бас маман, бас картограф келесі мекемелерде АҚ ҰК «Қазақстан Ғарыш Сапары», Қорғаныс Министрлігі, Ауыл

(4)

 

шаруашылық министрлігі, Ішкі істер министрлігінің төтенше жағдайлар бойынша комитетінің барлық деңгейлеріндегі бөлімшелерінде, Қорғаныс министрілігінің қарамағындағы әскери ғарыш орталығы, арнайы топографо геодезиялық мекемелерде, сәулет және қала құрылысы бөлімдерінде, өндірістік орындарының жөндеу бөлімдерінде, құрылыс мекемелері, НПЦзем орталықтары және барлық филиалдарында, ҚР жер қатыстары бойынша комитеттерінде, геодезиялық жұмыстарды жүргізуге лицензиясы бар барлық өндіріс орындарында геодезиялық және картографиялық жұмыстарды атқара алады.

Выпускнику получившему образование по специальности разрешается выполнение работ по следующим должностям:

геодезист, картограф, аэрофотогеодезист, главный геодезист, ведущий картограф в с следующих организациях: АО НК

«Қазақстан ғарыш сапары», Министерства Обороны, Министерства сельского хозяйства, Комитет чрезвычайных ситуаций при Министрерстве внутренних дел и во всех его подразделениях, Военно космичсеский центр РК при МО, Специализированные топографо-геодезические предприятия, отделы архитектуры и градостроительства, отделы капитального строительства промышленных предприятий, строительные организации, Департамент «Научно - производственный центр земельного кадастра» - филиалы не коммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» «Правительство для граждан», Комитеты РК по управлению земельными ресурсами, управления и отделы земельных отношений, частные предприятия, имеющие лицензию на производство геодезических и землеустроительных работ.

The graduate who received an education in the specialty is allowed to perform work in the following positions: geodesist, cartographer, aerial photo-geodesist, chief surveyor, leading cartographer in JSC NC

"Kazakhstan karysh sapary", Ministry of Defense, Ministry of Agriculture, Ministry of Emergencies, Military Space Center of Kazakhstan with MO,

Specialized topographic and geodetic enterprises, departments of architecture and town planning, departments for capital construction of industrial enterprises, construction organizations, the Department

"Scientific and Production Center of the Land Cadastre" - branches of the state corporation "Government for Citizens", the Committees of the RK on Land Management resources, management and departments of land relations, private enterprises that have a license for the production of geodetic and land-use planning th jobs.

Кәсіби қызмет саласы/

Область профессиональной деятельности /

The area of professional activity 

Геодезия, қолданбалы геодезия, картография, Жерді қашықтықтан зондылау, фотограмметрия, геоақпараттық жүйелер, жергілікті жердің цифрлы моделін құрастыру, инженерлік ізденіс жұмыстары, ғылыми ізденіс жұмыстарын және білім беру қызметі.

Деятельность в области геодезии, прикладной геодезии,

(5)

геодезии, фотограмметрии, геоинформационных систем, создания цифровой модели местности, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций, проведение научных исследований и образовательной деятельности.

Work in the field of geodesy, cartography, remote sensing of the Earth, space geodesy, photogrammetry, geoinformation systems, creating digital models, engineering surveys and providing technical advice, conducting research and educational activities.

Кәсіби қызмет объектісі/

Объект профессиональной деятельности /

The object of professional activity

Жердің фигурасын, өлшемі мен сыртқы гравитациялық өрiсін, жер бетi нүктелерiнiң координаталары мен биiктiктерін және олардың уақыт аралығындағы өзгерiстерiн анықтау бойынша карталар мен жоспарлар жасау, картографиялық туындыларды зерделеу, жасау және пайдалану, сондай-ақ жер бетіндегі әртүрлі инженерлік міндеттерді шешуді қамтамасыз ету мақсатында жүргізілетін ғылыми, техникалық және өндірістік қызмет процесінде туындайтын қарым-қатынастар саласы.

Область отношений, возникающих в процессе научной, технической и производственной деятельности по определению фигуры, размеров и внешнего гравитационного поля Земли, координат и высот точек земной поверхности и их изменений во времени, проводимой в целях составления карт и планов, изучению, созданию и использованию картографических произведений, а также для обеспечения решения различных инженерных задач на земной поверхности.

Area of relations arising in the process of scientific, technical and industrial activities in determining the shape, dimensions and external gravitational field of the Earth, the coordinates and heights of points on the earth's surface and their changes in time, conducted for the purpose of mapping and planning, studying, creating and using cartographic works , as well as to ensure the solution of various engineering problems on the earth's surface.

Кәсіби қызмет функциялары/

Функции профессиональной деятельности / Functions of professional activity

Түсірілуі жоспарланған, аумақ бойынша материалдарды зерделеу және жоспарланған дала жұмыстарын көлемін есептеу.

Геодезиялық аспаптар мен құралдарды тексеру және дәлдеме орындау және олардың дұрыс пайдаланылуын және сақталуын қамтамасыз ету. Карталар мен қор материалдарын жасау бойынша бұрын орындалған жұмыстарды зерделеу. Карталар жобасын жасау және келісу. Карталарды жобалау және жасау технологиялары және оларды дайындау әдістері бойынша ақпарат жинау. Жоспарланған жұмыс көлемін есептеу. Геодезиялық ақпараттық жүйенің көмегімен сандық түрдегі топографиялық карталардың түпнұсқасын даярлау. Бағдарламалардағы растрлық карталардың суреттерін сканерлеу, түрлендіру және тіркеу.

Выполнение гравиметрических и спутниковых наблюдений, комплекс работ по построению государственной геодезической сети. Сбор материалов по триангуляции, полигонометрии,

(6)

 

нивелированию и уравнительным вычислениям, каталогизация работ. Выполнение математической обработки результатов геодезических измерений с использованием программных продуктов, проведение геодезических работ специального назначения; Осуществление геодезических изысканий при решении различных инженерно-технических задач, возникающих при строительстве объектов, сооружений, путей сообщений, магистральных трубопроводов, а также разведке и добыче полезных ископаемых, геофизических съемках и разведке.

Ведение работы по внедрению современных технологий и геодезических информационных систем в производство.

Implementation of gravimetric and satellite observations, a set of works on the construction of a state geodetic network. Collection of materials on triangulation, polygonometry, leveling and leveling calculations, cataloging of works. Performing mathematical processing of the results of geodetic measurements using software products, conducting geodetic works for special purposes; performance in marine conditions of topographic and geodetic and gravimetric works necessary for mapping the seabed. mplementation of geodetic survey in solving various engineering and technical problems arising in the construction of facilities, facilities, communications, main pipelines, as well as exploration and production of minerals, geophysical surveys and exploration. Conducting work on the introduction of modern technologies and geodetic information systems in production.

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной

деятельности / Types of professional activity 

Өндірістік технологиялық Жобалық іздестіру

Ұйымдастыру басқарушылық Ғылыми зерттеу

Производственно-технологическая;

Проектно-изыскательная;

Организационно-управленческая;

Научно-исследовательская.

Industrial and technological;

Design and survey;

Organizational and management;

Research.

(7)

2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций Кәсіби құзыреттілік/

Профессиональные компетенции (ПК) / Professional Competences

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) / The result of training (PC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций) / The name of courses that form the results of training

(units of competences) КҚА

Геодезия және картография

саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асырудың

қабілеттіліктері ПКА

Способность

осуществлять все виды

профессиональной деятельности в области геодезии и картографии

PCA

Ability to carry out all kinds of

professional activity in the field of geodesy and cartography

 

АКҚ1 Апк1

АРС1

Карталар, атластар мен басқа да картографиялық өнімдерді жобалау, сызу, рәсімдеу, өңдеу; шындық модельдер ретінде карталар қасиеттерін зерттеу, және ғылыми, оқу, өндірістік, әкімшілік, экономикалық, қорғаныс қызметіне олар-ды пайдалану;

Способность исследовать свойства географических карт, как моделей окружающей действительности, и их использование в научной, учебной, производственной, административно-хозяйственной, оборонной деятельности;

проектирование; составление, оформление, редактирование карт, атласов и другой картографической продукции;

Designing, drawing up, processing, editing maps, atlases and other cartographic products; study of the properties of maps, as environmental models of reality, and their use in scientific, educational, industrial, administrative and economic, defense activities

Картография Картография Cartography

Топографиялық элементтерді компьютерлі өңдеу Компьютерная обработка топографических элементов

Computer processing of topographic elements Тақырыптық карталар

Тематические карты Thematic maps

Карталарды жобалау мен құрастыру Проектирование и составление карт Designing and mapping

АКҚ2

Апк2 АРС2

Қазақстан Республикасының толық территориясының немесе жекелеген аймақтары мен аудандарын картографиялауды қамтамасыздандыру үшін астрономиялық анықтауларды, фотограмметриялық, топографиялық-гео- дезиялық, аэрофототүсіpістік, гравиметриялық жұмыстарды жүргізе білу

Серіктік навигациялық жүйелер Спутниковые навигационные системы Satellite navigation systems

Ғарыштық картография Космическая картография Space cartography

(8)

 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое  

Tопографо-геодезическое обеспечение картографирования территории РК в целом, отдельных ее регионов и участков как наземными, так и аэрокосмическими методами, включая спутниковые навигационные системы и оптико-электронные средства.

Ability to perform the approximate astronomical definitions, topographic and geodetic, aerial photography, photogrammetric, gravimetric works for mapping the territory of the Republic of Kazakhstan as a whole or its individual regions and sectors

Мемлекеттік геодезиялық торды құру мен дамыту әдістері

Методы создания и развития государственной геодезической сети

Methods of creation and development of the state geodetic network

Топографиялық элементтерді компьютерлі өңдеу Компьютерная обработка топографических элементов

Computer processing of topographic elements

АКҚ3 Апк3

АРС3

Mемлекеттік геодезия-лық, нивелирлік, грави- метриялық желілер мен арнайы мақсаттағы желілерді жасай білу, она қорғау және жұмыс жағдайында сақтау;

Способность создавать, развивать и поддерживать в рабочем состоянии государственных, геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей и сетей специального назначения, способность проведения и анализа научных результатов исследования в области геодезии и картографии;

Тhe creation, development and maintenance of the state geodetic, leveling, gravimetric networks and special-purpose networks.

Жоғарғы геодезия Высшая геодезия Higher surveying

Мемлекеттік геодезиялық торды құру мен дамыту әдістері

Методы создания и развития государственной геодезической сети

Methods of creation and development of the state geodetic network

Геодезияның ғылыми негіздері Научные основы геодезии Scientific bases of geodesy Ғылыми зерттеудің әдістері Методы научных исследований Methods of scientific research АКҚ4

Апк4

АРС4

Әртүрлі мақсаттағы инжерлік нысандардың (континентальдық шельф, көліктік инфрақұрылым, мұнай және газды игеру жұмыстарын қоса алған-да) құрылысы,

Геодезия Геодезия Geodesy

(9)

ізденіс жұмыстары, жобалау және қолдану кезінде маман- дандыылған инженерлік-геодезиялық және фотог- рамметриялық жұмыстарды жүргізе білу;

Выполнение специализированных инженерно- геодезических и фотограмметрических работ при изысканиях, проектировании, строительстве

Implementation of specialized geodetic and photogrammetric works in prospecting, designing, construction and operation of engineering facilities for various purposes (including the continental shelf facilities, transport infrastructure, oil and gas);

Инженерлік геодезия Инженерная геодезия Engineering Geodesy Фотограмметрия Фотограмметрия Photogrammetry Қолданбалы геодезия Прикладная геодезия Applied geodesy

Заманауи геодезиялық аспаптар Современные геодезические приборы Modern surveying instruments

АКҚ5 Апк5

АРС5

Топогрфиялық-геодезиялық және аэрофототүсіріс, инженерлік-геодезиялық жұмыстарды жүргізеді, нормативтік- техникалық құжаттарын дайындай алады.

Умеет разрабатывать нормативно-технической документации по выполнению топографо-геодезических и аэрофотосъемочных работ, инженерно- геодезических изысканий.

be able to develop normative and technical documentation for the implementation of topographic, geodesic and aerial survey, Engineering and geodetic surveys

Аэроғарыштық зондылау және фотограмметрия Аэрокосмическое зондирование и фотограмметрия

Aerospace sensing and photogrammetry Жерді дистанционды зондылау Дистанционное зондирование земли Remote sensing of land

Инженерлік геодезия Инженерная геодезия

Engineering Geodesy

Серіктік навигациялық жүйелер Спутниковые навигационные системы

Satellite navigation systems

 

АКҚ6

Апк6

АРС6

     Аэроғарыштық және қашықтан зондтау матер- иалдарының сапасын бағалау, жерүсті, аэро және ғарыштық түсірістер нәтижелерін фотограм-метриялық әдіс бойынша өңдеу арқылы топогра-фиялық және тақырыптық карталарды жасау және жаңарта біледі.

Аэрофототүсіріс Аэрофотосъемка Aerosurvey

Аэроғарыштық түсірілім әдістерi Аэрокосмические методы съемки Space surveying methods

(10)

 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Способен оценивать качества материалов аэрокосмических съемок и дистанционного зондирования;

создание и обновление топографических и тематических карт по воздушным, космическим и наземным изображениям (снимкам) фотограмметрическими методами;

Assessment of the quality of materials of aerospace survey and remote sensing; the creation and updating of topographic and thematic maps for air, space and terrestrial images (snapshots) photogrammetric methods 

Аэроғарыштық түсірістердің техникасы және технологиясы

Техника и технологии аэрокосмических съемок Technology aerospace survey

Серіктік навигациялық жүйелер Спутниковые навигационные системы Satellite navigation systems

Карталарды құрастыру мақсатындағы ғарыштық суреттердің фонды

Фонд космических снимков для создания карт The fund of space images to create maps

  

АКҚ7

Апк7

АРС7

 

Мемлекеттік жер кадастрын жүргізу, тіркеу, есепке алу және жер мен жылжымалы мүлікті бағалау, қалалық территориялардың кадастрлық түсірістерін және жергеорналастыруын жүргізу, елді-мекен пуктерінің жерлерін қорғау және қолданудың мемлекеттік бақылауы

Ведение государственного земельного кадастра, учет, регистрация и оценка земли и недвижимости, проведение землеустройства и кадастровых съемок городских территорий, государственного контроля за использованием и охраной земель населенных пунктов

Maintenance of the state land cadastre, registration, registration and valuation of land and real estate, land management and cadastral surveying of urban areas, state control over the use and protection of land in settlements

 

Аумақтық-кеңістіктік жоспарлау теориясы Теория территориально-пространственного планирования

Theory of territorial-spatial planning

Геодезиядағы координаттар мен биіктіктер жүйесі Системы координат и высот в геодезии

Systems of coordinates and altitudes in geodesy Жерді қолдану мен қорғауды мемлекеттік бақылау

Государственный контроль за использованием и охраной земель

State control over use and protection of lands Заманауи геодезиялық аспаптар

Современные геодезические приборы Modern surveying instruments

Мемлекеттік геодезиялық торды құру мен дамыту әдістері

Методы создания и развития государственной геодезической сети

Methods of creation and development of the state geodetic network

(11)

КҚВ Геодезия және картография

саласындағы кәсіби қызметтің жобалық іздестірушілік барлық түрлерін жүзеге асырудың

қабілеттіліктері ПКВ

Способность

осуществлять все виды

Проектно изыскательной

деятельности в области геодезии и картографии

PCВ

Ability to carry out all kinds of

Design and survey activities in the field of

geodesy and

cartography

ВКҚ1

ВПК1

ВРС1

Аэроғарыштық және жерүсті түсірістерін өңдей білу, аэро және ғарыштық түсірістер нәтижелері бойынша топогрфиялық карталарды жасау және жаңарту

Дешифрование аэрокосмических и наземных снимков, создание и обновление топографических карт по материалам аэро- и космических съемок

Decryption of aerospace and land-based images, the creation and updating of topographic maps based on aerial and satellite imagery

Аэроғарыштық суреттерді фотограмметриялық өңдеу технологиясы

Технология фотограмметрической обработки аэрокосмических снимков

The  technology  of  photogrammetric  processing  of  space  images

Аэроғарыштық түсірілім әдістерi Аэрокосмические методы съемки Space surveying methods

Аэроғарыштық зондылау және фотограмметрия Аэрокосмическое зондирование и фотограмметрия

Aerospace sensing and photogrammetry

Карталарды құрастыру мақсатындағы ғарыштық суреттердің фонды

Фонд космических снимков для создания карт The fund of space images to create maps

ВКҚ2

ВПК2

ВРС2

ГАЖ технологияларды, жерді қашықттықтан зондылау, картографиялық және гравиметриялық мәліметтерді қолдана отырып, қоршаған ортаның мониторингісін жүргізе алады.

Способность проведения мониторинга окружающей среды на основе топографо-геодезических, гравиметрических и картографических материалов, дистанционного зондирования и ГИС-технологий

Monitoring of the environment on the basis of topographic-geodesic, gravimetric and cartographic materials, remote sensing and GIS technologies

Жер мониторингі Мониторинг земель Land monitoring

Жерді дистанционды зондылау Дистанционное зондирование земли

Remote sensing of land Тақырыптық карталар Тематические карты Thematic maps

Картографиядағы компютерлік технологиялар Компьютерные технологии в картографии Computer technologies in cartography

(12)

 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое ВКҚ3

ВПК3

ВРС3

Геодезиялық, астрономиялық, гравиметриялық, фотограмметриялық аспаптарды, құралдар мен жүйелерді, аэрофототүсіріс құрылғыларын зерттеуді және қолданады;

Способность исследования, поверки и эксплуатация геодезических, астрономических, гравиметрических приборов, инструментов и систем, тестирование, исследование, поверки, юстировке, эксплуатация геодезических, фотограмметрических систем, приборов и инструментов, аэрофотосъемочного оборудования

Еxploration and exploitation of geodetic, astronomical, gravimetric, photogrammetric instruments, tools and systems, aerial photography equipment

Қолданбалы геодезия Прикладная геодезия Applied geodesy

Заманауи геодезиялық аспаптар Современные геодезические приборы Modern surveying instruments

Инженерлік геодезия Инженерная геодезия Engineering Geodesy Геодезия

Геодезия Geodesy

ВКҚ4

ВПК4

ВРС4

Далалық геодезиялық өлшемдерді, астрономиялық бақылауларды, гравиметриялық анықтауларды, фотогаммет- риялық өзгерістерді мате-матикалық өңдей білу.

Способен выполнять математические обработки результатов полевых геодезических измерений, астрономических наблюдений, гравиметрических определений, фотограмметрических изменений.

Рerform mathematical processing of the results of field geodetic measurements, astronomical observations, gravity determinations, photogrammetric changes.

Математика1 Математика 1 Mathematics 1 Математика2 Математика 2 Mathematics 2

Геодезиялық өлшемдерді математикалық өндеу теориясы

Теория математической обработки геодезических измерений

The theory of mathematical processing of geodetic Measurements

Картометрия және математикалық картография Картометрия и математическая картография Cartometry and mathematical cartography

(13)

Геодезиялық ізденіс кезіндегі математикалық аппарат

Математический аппарат при геодезических изысканиях

The mathematical apparatus for geophysical surveys

Фотограмметрия Фотограмметрия Photogrammetry Қолданбалы геодезия Прикладная геодезия Applied geodesy ВКҚ5

ВПК5

ВРС5

Бейнеақпаратты, аэроғарыштық және жерүсті түсірістерін дешифрлеу бойынша, әуе, ғарыштық және жерүсті түсірістері нәтижелері бойынша фотограмметриялық әдістер арқылы карталарды жасайды және жаңартады

Способен выполнять комплекс работ по дешифрованию видеоинформации, аэрокосмических и наземных снимков, по созданию и обновлению топографических карт по воздушным, космическим и наземным снимкам фотограмметрическими методами

Рossess a complex of works on decryption of video, aerospace and ground-based images, creation and updating of topographic maps by aerial, space and terrestrial images photogrammetric methods

Аэроғарыштық зондылау және фотограмметрия Аэрокосмическое зондирование и фотограмметрия

Aerospace sensing and photogrammetry Жерді дистанционды зондылау Дистанционное зондирование земли

Remote sensing of land

Картометрия және математикалық картография Картометрия и математическая картография Cartometry and mathematical cartography Тақырыптық карталар

Тематические карты Thematic maps

Картографиядағы компютерлік технологиялар Компьютерные технологии в картографии Computer technologies in cartography Жерді дистанционды зондылау Дистанционное зондирование земли Remote sensing of land

(14)

 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое ВКҚ6

ВПК6

ВРС6

Синтетикалық, есептік және болжамдық карталар, карталар мен атластар геожүйелерінің түрлі иерархиялық деңгейлері мен олардың көп компоненттері, соның ішінде материалды қорыту дәрежесі әртүрлі, табиғат, халық, экономика және қоршаған ортаның топографиялық, тақырыптық карталарын жасай біледі

Способность создавать топографические, тематические карты природы, населения, хозяйства и экологического состояния с различной степенью обобщения материала, включая синтетические, оценочные и прогнозные карты, серий карт и атласов геосистем разных иерархических уровней и их компонентов;

Тhe creation of topographic, thematic maps of nature, population, economy and environmental condition with varying degrees of generalization of the material, including synthetic, estimated and forecast maps, lots of maps and atlases geosystems different hierarchical levels and their components

Тақырыптық карталар Тематические карты Thematic maps

Ландшафты картографиялаудың негіздері Основы ландшафтного картографирования Basics of landscape mapping

Карталар мен атластарды шығару технологиясы Технология издания карт и атласов

Technology of publication of maps and atlases

ВКҚ7 ВПК7

ВРС7

Геоақпараттық технологиялар мен геоақпараттық жүйелерді (бұдан әрі - ГАЖ) пайдалану және дамыту, телекоммуникация, спутниктік навигация жүйелері, ғылыми- зерттеу және шаруашылық практикада жаңа компьютерлік технологияларды енгізу

Способноть использовать и развитие геоинформационных технологий и геоинформационных систем (далее - ГИС), средств телекоммуникации, систем спутникового позиционирования, внедрение новых компьютерных технологий в научные исследования и хозяйственную практику;

Тhe use and development of geo-information technologies and geographic information systems (hereinafter -

Картографиядағы компютерлік технологиялар Компьютерные технологии в картографии Computer technologies in cartography Геоақпараттық жүйелер

Геоинформационные системы Geographic Information Systems

Картографиядағы компютерлік технологиялар Компьютерные технологии в картографии Computer technologies in cartography

(15)

GIS), telecommunications, satellite positioning systems, the introduction of new computer technologies in scientific research and economic practice

КҚС

кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру кезіндегі ұйымдастырушылық басқарушылық қабілеттілік ПКС

Способность осуществлять все виды

профессиональной деятельности в организационно управленческой деятельности PCС

Ability to carry out all kinds of professional

activity in

organizational

management activities

СКҚ1 СПК

С РС1

Мамандық аясында жаңа бағыттарында өзінің білімі мен біліктілігін жетілдіру мақсатында ақпараттық технологияларды қолданады

Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности свои знания и умения

Тhe ability to acquire independently with the help of information technologies and use in their practical activities their knowledge and skills, including in new fields of knowledge that are not directly related to the sphere of activity

Ақпараттық коммуникациялық технологиялар Информационно-коммуникационные технологии Information and communication technologies

Мемлекеттік жер кадастрының

автоматтандырылған ақпараттық жүйесі

Автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра

Automated information system of the state land cadastre

Жергеорналастыру мен кадастрдағы ГАЖ және сандық картографиялау

ГИС и Цифровое картографирование в землеустройстве и кадастре

GIS and digital mapping in land management and cadastre

Фотограмметриялық жұмыстардың

автоматизациясы

Автоматизация фотограмметрических работ Automation of photogrammetric works

Геодезияның ғылыми негіздері Научные основы геодезии Scientific bases of geodesy Ғылыми зерттеудің әдістері Методы научных исследований Methods of scientific research

(16)

 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое СКҚ2

СПК2

С РС2

Геодезиялық жұмыстардың жүргізу процесстерін ұйымдастыру және басқару, жерлерді қорғау және қолданудың мемлекеттік бақылауы

Управление и организация процессов ведения геодезических работ, государственного контроля использования и охраны земель

Мanagement and organization of geodesic works, state control over the use and protection of lands,

Геодезиялық және картографиялық өндірісті ұйымдастыру

Организация картографо-геодезического производства

Organization of cartography and geodesy production Жер ресурстарын басқару

Управление земельными ресурсами Management of land resources

СКҚ3 СПК3

С РС3

Жер мен жылжымайтын мүліктермен операциялар жүргізу, жер заңнамасын білу, геодезиялық түсіріс әдістерін және жерді картографиялауды, жергеорналастыру және кадастрлық жұмыстарды жүргізу әдістері

Осуществление мониторинга земель всех категорий, ведение операций с землей и недвижимостью. знать земельное законодательство, методы геодезических съемок и картографирования земель, методы ведения землеустроительных и кадастровых работ

Categories, conducting operations with land and real estate. To know the land legislation, Methods of geodetic surveying and mapping of lands, methods of land management and cadastral work

Кадастр негіздері Основы кадастра Basics of cadastre Жер мониторингі Мониторинг земель

Land monitoring

Жер ресурстарын басқару

Управление земельными ресурсами Management of land resources

Жергеорналастыру мен кадастрдағы ГАЖ және сандық картографиялау

ГИС и Цифровое картографирование в землеустройстве и кадастре

GIS and digital mapping in land management and cadastre СКҚ4

СПК4

С РС4

Кеңістіктік ақпаратты өңдеу әдістері мен технологияларын, географиялық деректер қорларын құру мүмкіндігін қолдана білу

Способность использовать инфраструктуры

Геодезиялық және картографиялық өндірісті ұйымдастыру

Организация картографо-геодезического производства

Organization of cartography and geodesy production

(17)

пространственных данных и геопорталы, методы и технологии обработки пространственной информации

Аbility to use spatial data infrastructures and geo-portals, methods and technologies of processing of spatial information from different sources for professional use, the ability to create geographic databases and data banks

Геоақпараттық жүйелер Геоинформационные системы Geographic Information Systems Геоақпараттық жүйелер

Геоинформационные системы Geographic Information Systems Басқару психологиясы

Психология управления Psychology of management КҚд

Мамандық бойынша кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыруға қабілеттілік

ПКд

Способность осуществлять все виды

профессиональной деятельности по специальности

DКҚ1

DК1 D РС1

Геодезия және картография саласында кәсіби міндеттерді қою және шешуге қажетті ақпаратты іздеу, талдау және бағалауды жүргізуге қабілетті.

Способен осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач в области геодезии и картографии.

It is capable to carry out search, the analysis and assessment of information necessary for statement and the solution of professional

tasks in the field of engineering systems.

Оқу практикасы Учебная практика Educational internship Өндірістік практика

Производственная практика Industrial externship

Дипломалды практика Преддипломная практика Pre-diploma work internship DКҚ2

DК2

D РС2

Теорияға сәйкестігі мен маңыздылығын ескере отырып, өлшеу деректерін дұрыс интерпретациялау және өңдеуге, нәтижелерді құжаттандыру және дұрыс рәсімдеуге, бақылау, өлшеуді жүргізуге қабілетті.

Способен проводить наблюдения, измерения, документировать и правильно оформлять результаты;

интерпретировать и обрабатывать данные измерений с учѐтом их значимости и соответствии теории.

Оқу практикасы Учебная практика Educational internship Өндірістік практика

Производственная практика Industrial externship

Дипломалды практика Преддипломная практика Pre-diploma work internship

(18)

PCд

Ability to carry out all types of professional activity in the specialty.

It is capable to carry out search, the analysis and assessment of information necessary for statement and the solution of professional tasks in the field of engineering systems.

DКҚ3 DК3

D РС3

Бейінді пәндердің ұғымдық аппаратында еркін бейімделе алады, алынған білімдерді және мамандық бойынша пәндердің әдістерін кәсіби қызметте пайдалануға қабілетті.

Свободно ориентируется в понятийном аппарате профильных дисциплин, использует полученные знания и методы в профессиональной деятельности.

Freely is guided in a conceptual framework of profile disciplines, uses the gained knowledge and methods of engineering sciences in

professional activity.

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан Государственный экзамен по специальности State examination in a speciality

Дипломдық жобаны жазу және қорғау Написание и защита дипломного проекта

Writing and defense of Bachelor degree diploma project

DКҚ4 DК4

D РС4

Ғылыми және кәсіби мүдделеріне сәйкес мамандығы бойынша кәсіби қызметке дайын.

Готов к профессиональной деятельности по специальности в соответствии с научными и профессиональными интересами.

It is ready to professional activity in the specialty according to scientific and professional interests.

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан Государственный экзамен по специальности State examination in a speciality

Дипломдық жобаны жазу және қорғау Написание и защита дипломного проекта

Writing and defense of Bachelor degree diploma project DКҚ5

DК5 D РС5

Геодезия және картография мамандығының дағдыларын меңгереді.

Владеет навыками специкльности геодезия и картография

Нas skills in geodesy and cartography

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан Государственный экзамен по специальности State examination in a speciality

Дипломдық жобаны жазу және қорғау Написание и защита дипломного проекта

Writing and defense of Bachelor degree diploma project

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Издание первое ПКВ жоғары білім беруді дамытудың әлемдік тенденциялары мен стратегиясын ескере отырып, студенттердің, зерттеушілердің жеке білім алу траекториясын, болжауға және

Издание первое АПК3 Жеке, мета-пәндік және объективті оқу нәтижелеріне жету үшін білім беру ортасының мүмкіндіктерін пайдалана алады және оқытылатын пәндер арқылы оқыту және тәрбиелеу

Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы/ Концепция Образовательной программы/ Concept of Education Program 6M010923 - «Шет тілі: екі шет тілі неміс» магистрлерін даярлаудың

Журналистика және шешендік өнер Журналистика и ораторское искусство Journalism and rhetoric BПК4 баспа мазмұнында қоғамдағы түрлі топтар тұрғындар мен орталар, сарапшылар, мемле-

BD UC Pyccrufi Kazakhl Russian Report Philosophy IIpaKTuKa Professional practice IP Industrial practice ET] IOOK BI BK BD UC KasardOprrc Kasa,\cKufi/ Pyccxnfi Kazakhl Russian 6

Шетел тілдерін және шетел әдебиетін оқыту Ұйымдастыру-жұмыс берушінің тапсырмасы бойынша филологиялық- педагогикалық сипатты зерттеу Аударма жұмыстарын жүргізу Управление учебным

Халықаралық құқықтың жүйесі Cистема международного права System of international law 3306 MPRTM 3306 ILRLM 3306 құқықтық реттеу Международно-правовое регулирование трудовой

Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Филология факультеті «Жастар саясаты орталығы» мүшелерінің ТІЗІМІ База данных руководителей отделов Молодежного Центра