• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

л.н. гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "л.н. гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті"

Copied!
20
0
0

Толық мәтін

(1)

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ БЕКІТІЛДІ

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК

Ғылыми Кеңесінің 2018 ж. «__»_________, хаттама №___ шешімімен

Ректор _________ Е. Сыдықов

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

EDUCATION PROGRAMME

Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Programme Ievel: Бакалавриат/Бакалавриат/ Bachelor programme Мамандық 5В042200 –«Баспа ісі»

Специальность 5В042200 –«Издательское дело»

Specialty 5В042200 - «Publishing»

Стандартный срок обучения: 4 жыл Оқытудың стандартты мерзімі: 4 года Standard period of study: 4 years

Қайта қарастыру жиілігі : 4 жыл Периодичность пересмотра: 4 года Review frequency: 4 years

Берілетін дәреже / Присуждаемая степень/Awarded degree: / Өнер бакалавры // Бакалавр искусства / Bachelor of Arts Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: ҰБШ 6, ЕБШ 6/ НРК 6, ЕРК 6/ NQF 6, EQF 6

(2)

Білім беру бағдарламасының паспорты / Паспорт образовательной программы / The Passport of Education Program Қолдану саласы/

Область применения / Application area

Редакторлар мен менеджерлер бакалаврын дайындау деңгейіне және білім беру мазмұнына қойылатын талаптарды белгілейді.

Настоящая программа устанавливает требования к содержанию образования и уровню подготовки бакалавров менеджеров и редакторов

This program sets out the content requirements education and the level of training of bachelors of editors and managers Білім беру бағдарламасының

коды мен атауы/Код и наим- енование образовательной программы / The code and name of education program

5В042200 – «Баспа ісі»

5В042200 – «Издательское дело»

5В042200 – «Publishing»

Нормативтік-құқықтық қамтылуы/Нормативно- правовое обеспечение / The regulatory and legal support

ҚР «Білім туралы» заңы / Закон РК «Об образовании» / Law of the Republic of Kazakhstan «On Education»

Жоғары білім берудің ММОС (23.08.2012, №1080), 05.07.2016 жылғы ТОЖ; біліктіліктің ұлттық талаптары мен ҚР Білім және ғылым саласындағы нормативті-әдістемелік құжаттары / ГОСО высшего образования (23.08.2012, №1080), ТУП от 05.07.2016 г.); национальные рамки квалификаций, нормативно методические документы МОН РК / State Educational Establishment of Higher Education (23.08.2012, No. 1080), TUP of 05.07.2016); national framework of qualifications, normative methodological documents of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan.

Білім беру бағдарламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program

ББ мақсаты/Цель ОП / Objective of EP

баспа және бұқаралық ақпарат құралдары саласында функционалдық міндеттерін орындауға қабілетті баспа басшылары мен редакторларын, корреспонденттерді, дизайнерлерді, бұқаралық ақпарат құралдарының редакторлары мен менеджерлері болатын бакалаврды дайындау.

Подготовка бакалавра издательств и средств массовой информации способного к выполнению функциональных обязанностей менеджеров и редакторов издательств, корреспондентов, дизайнеров, редакторов средств массовой информации и связей с общественностью.

Preparation of the bachelor of publishing houses and mass media on a specialty, capable of fulfilling the functional duties of managers and editors of publishing houses, correspondents, designers, editors of mass media and public relations.

Білім беру бағдарламасының білім беру бағдарламасын меңгеру нәтижесінде білім алушылардың біліктілігін дамыту, білімдері мен дағдыларын

(3)

тұжырымдамасы /

Концепция образовательной программы / The concept of education program

кәсіби қызметтің негізгі түрлерінде туындайтын нақты мәселелерді шешу үшін қолдану.

Развитие умений обучающихся применять знания и навыки, полученные в результате освоения образовательной программы бакалавриата для решения конкретных проблем, возникающих в основных видах профессиональной деятельности.

Development of abilities of students to apply knowledge and skills received as a result of development of the educational program of a bachelor degree in, to the solution of the specific problems arising in main types of professional activity.

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / Graduate Qualification Characteristics

Берілетін дәреже:

Присуждаемая степень:

Awarded degree:

Өнер бакалавры/

Бакалавр искусства/

Bachelor of Art Маманның лауазымдарының

тізімі/Перечень должностей специалиста / List of a specialist’s positions

Оқуды тамамдаған түлекке төменде көрсетілген қызметтерді атқаруға рұқсат етіледі: редактор, бас редактор, дизайнер және баспа үйінің менеджері; корреспондент, репортер, дизайнер, медиа-редактор, спиндоктор және қоғаммен байланыс жөніндегі спиндоктор.

Выпускнику, получившему образование по специальности разрешается выполнение работ по нижеперечисленным должностям: редактор, главный редактор, технический редактор, дизайнер и менеджер издательства; корреспондент, репортер, дизайнер, редактор средств массовой информации, спиндоктор и спиндоктор связей с общественностью.

A graduate who received an education in the specialty work is allowed on the following posts: editor, technical editor, designer and manager of the publishing house; correspondent, reporter, designer, media editor, spindle and public relations director.

Кәсіби қызмет саласы/Область профессиональной

деятельности / The area of professional activity

Баспа редакциялары жұмысын жобалау, құру, басқару, баспа бизнесін ұйымдастыру және жоспарлау, зерттеу жүргізу.

Проектирование, создание, управление издательством, редакцией управление проектами, организация и планирование издательского бизнеса, проведение научных исследований.

Designing, creating, managing a publishing house, editing project management, organizing and planning a publishing business, conducting research.

Кәсіби қызмет объектісі/Объект профессиональной

деятельности / The object of professional activity

Баспалар, мемлекеттік органдар, ұлттық компаниялар (квазимемлекеттік сектор), кіші, орта және ірі баспа орталықтары, баспа редакциялары, меншікті бизнес, ұйымдар мен кәсіпорындардың аналитикалық орталықтар, қоғамдық қатынастар қызметі.

Издательства, органы государственного управления, Национальные компании (квазигосударственный сектор), малые, средние и крупные полиграфические центры, издательства, собственный бизнес, аналитические центры организаций и предприятий, службы связей с общественностью.

Publishers, government bodies, National companies (quasi-public sector), small, medium and large print centers, editorial offices of print and electronic media, own business, analytical centers of organizations and enterprises, public relations services.

(4)

Кәсіби қызмет

функциялары/Функции профессиональной

деятельности / Functions of professional activity

Қағаз түрінде және онлайн режимде кітап өнімдерін шығаруды ұйымдастыру және басқару, олардың ақпараттық нарықтағы орны.

Организация и руководство процессом подготовки и выпуска книжной продукции в бумажном и онлайн режиме, их продвижение в информационном рынке.

Organization and management of the process of preparation and

release of book production in paper and online mode, their promotion in the information market.

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной

деятельности / Types of professional activity

редакторлык-авторлық редакционная авторская / pablishid author's;

ақпараттық-шығармашылық / информационно-творческая / information and creative;

өндірістік-технологиялық / производственно-технологическая / industrial and technological;

жобалау-талдау / проектно-аналитическая / project-analytical;

ұйымдастырушылық-басқарушылық / организационно-управленческая / organizational and managerial;

әлеуметтік-ұйымдастырушылық; социально-организаторская / social and organizational;

кәсіпкерлік қызмет / предпринимательская деятельность / entrepreneurial activity.

(5)

2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций Кәсіби құзыреттілік/

Профессиональные компетенции (ПК) / Professional Competences

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) /

The result of training (PC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы / Наименование дисциплин,

формирующих результаты обучения (единицы компетенций) / The name of courses that form the results of

training (units of competences)

ПКА – редакторлық- авторлық / редакторская авторская / journalistic author's;

- ақпараттық-шығармашылық / информационно-творческая / information and creative;

- өндірістік-технологиялық / производственно-

технологическая / industrial and technological;

- кәсіптік-қолданбалы /

профессионально-прикладные / professional-applied.

АПК1 өзекті тақырыпты тауып, оның мәнін аша білуі, жүйесін табуы, жедел түрлі медиялық платформаларға орналастыру үшін түрлі танымдық жүйелерді (вербальды, графикалық және басқа) қолдана отырып материалды қолайлы жанрлар мен форматтарда даярлауы; /

cпособность выбрать и сформулировать актуальную тему материала, сформировать замысел (или сделать сценарную разработку), оперативно подготовить материалы с

использованием различных знаковых систем (вербальной, графической и др.) в различных жанрах, форматах для размещения на различных медийных платформах;

Ability to select and formulate the actual topic of the material, to form a plan (or to do a scenario

development), to quickly prepare journalistic

materials using various sign systems (verbal, graphic, etc.) in different genres, formats for placement on various media platforms.

Отандық және шетел баспа ісінің тарихы

История отечественного и зарубежного издательского дела History of domestic and foreign publishing

Кітаптану

Общее книговедение Total bibliology

Қазіргі заманғы баспа ісі

Современное издательское дело Modern рublishing

Редакциялау. Жалпы курс

Редактирование. Общий курс Editing. guideline Кітап ісінің стандарттары

Стандарты в книжном деле Standards in the book business Кітаптың құқықтық негіздері

Правовые основы книжного дела. Legal basis of book Кітап ісінің менеджменті және маркетингі. Менеджмент и маркетинг книжного дела.

Management and marketing of books Басылымдарды редакциялық дайындау Редакторская подготовка изданий Editorial preparation of publications

Заманауи шетелдік баспа ісі және PR. Современное зарубежное издательское дело и PR. Modern foreign publishing and PR

Баспа және БАҚ-тағы онлайн редакция жұмысын

(6)

ұйымдастыру. Организация работы редакции печатных и онлайн СМИ. Organization of work of the editorial staff of printed and online media

Баспа өнімдерін тарату теориясы мен тәжірибесі.

Теория и практика распространения издательской продукции Basics of theory and practice of distribution of publishing products

Журналистиканың жанрлары. Жанры журналистики. The genre journalism

Web-дизайн және электрондық басылымдарды дайындау.

Web-дизайн и подготовка электронных изданий. History of Web-design and preparation of electronic editions

Баспа ісіндегі фотоиллюстрация. Фотоиллюстрация в издательском деле. Photo illustration in publishing

Радиобағдарламалар дайындау. Подготовка радиопередач.

Radio programs preparation

Телебағдарламалар дайын-дау. Подготовка телепере-дач.

TV programe preparation Қазақ кітабының тарихы.

История казахской книги.

The history of the Kazakh books.

Баспа ісі және журналистика социологиясы. Социология издательского дела и журналистики. Sociology of Publishing and Journalism

Қазақ журналистикасының тарихы.

История казахской журналистики.

The history of Kazakh journalism Әлем журналистикасының тарихы.

История мировой журналистики.

The history of World Journalism Әдеби мәтіндерді редакциялау.

Редактирование художественного текста

(7)

Editing an artistic text

Журналистика және шешендік өнер Журналистика и ораторское искусство Journalism and rhetoric

Стилистика және әдеби редакциялау

Стилистика и литературное редактирование Stylistics and literary Editing

Мәтін және дискурс талдау Текст и дискурс книги Text and book discourse

Салалық басылымдарды реда-кциялық дайындау.

Редакторская подготовка отраслевых изданий. Editorial preparation of sectoral editions

Өндірістік практика / Производственная практика /Industrial externship

Оқу практикасы / Учебная практика / Educational internship АПК2 жаңа технологияны пайдалана отырып,

баспасөз мәтінін, аудио-, бейне-,интернет- және басқа да материалдарды даярлап, редакциялауы, түрлі типтегі орныққан норма, стандарт, формат, стиль, технологиялық талаптарды орындауы;

Способность используя новые технологии,

редактировать печатный текст, аудио-, видео- или интернет-материал и др., приводить его в

соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в издательствах разных типов;

Ability to use new technologies, edit printed text, audio, video or Internet material, etc., bring it into compliance with the norms, standards, formats, styles, technological requirements adopted in the

Веб-редактор және электрондық басылымдарды дайын-дау.

Веб-редактор и подготов-ка электронных изданий. Web- editor and preparation of electronic editions

Телерадио бағдарламаларын шығару. Выпуск теле и радиопрограмм. Production of TV and radio programs Баспа өнімдерін көркем-дік және техникалық безендіру.

Художественно-техническое оформление печатной продукции. Artistic and technical design of printed materials Қазіргі заманғы баспа ісінің мәселелері. Проблемы совре- менного издательского дела. Problems of modern publishing.

Блогерлер және журналистика. Блогеры и журналистика.

Bloggers and journalism.

Қоғаммен байланыс және кітап жарнамасы. Связи с общественностью и реклама книги. Public relations and advertising in the book business

(8)

media of different types; Кітап ісіндегі жарнамалық технологиялар.

Рекламные технологии в книгоиздании.

Advertising technology in publishing.

Балалар басылымдарын шығару. Издание детских книг.

Features of preparation of children's publications

Аудиторияға психологиялық әсердің әдіс-тәсілдері. Приемы и методы психологичес-кого воздействия на аудиторию.

Techniques and methods of psychological influence on the audience

Мерзімді баспасөз дизайны. Дизайн периодических изданий. Design of periodicals

Фотожурналистика.Фотожурналистика. Photojournalism Кітап дизайны. Дизайн книги. Book Design

Репортер шеберлігі.

Мастерство репортера.

Skills of a reporter.

Баспаны басқару Управление издательством. Management publishing.

Баспа ісі және журналистикадағы кәсіби этика. Про- фессиональная этика в издательском деле и журна- листике. Professional ethics in publishing and journalism Телерадио бағдарламаларын шығару. Выпуск теле и радиопрограмм.

Телерадио жүргізушісінің шеберлігі Мастерство телерадиоведущего Skills of TV journalist

Журналистиканың талдамалы жанрлары. Аналитические жанры журналистики. Analytical genres of journalism

Телерадио оқу бағдарламаларын шығару технологиясы.

Технология выпуска учебных телерадиопрограмм. Produca- tion of educational TV and radio programs

Кітап ісіндегі кәсіпкерлік.

Предпринимательство в книжном деле.

(9)

Entrepreneurship in the book business.

Кітап бизнесі.

Книжный бизнес.

Book business

Журналистикадағы көркем-публицистикалық жанрлар Художественно-публицистические жанры журналистики Artistic and publicistic genres of journalism

Телерадиорепортер шеберлігі. Мастерство телерадиоре- портера. Skills of TV reporter.

Библиополистика.

Библиополистика.

Вibliopolist.

Қазақ әдебиеті тарихы.

История казахской литературы. The history of the Kazakh Literature.

Баспасөздегі көркем-әдеби сын.

Литературная критика в прессе.

Literary criticism in press АПК3 мазмұндық және құрылымдық-

композициялық ерекшеліктерін, мақсаты мен міндеттерін, өндіріс техникасы мен

технологиясын ескеріп, баспа ісі және журналистік жарияланымдарды жасай білуі, ақпараттың сапалық қасиетіне (дәлдік, шынайылық, дереккөзіне сілтеменің болуы, дерек пен пікірдің аражігін ажыратуы, түрлі

Отандық және шетел баспа ісінің тарихы

История отечественного и зарубежного издательского дела History of domestic and foreign publishing

Кітаптану

Общее книговедение Total bibliology

Қазіргі заманғы баспа ісі

Современное издательское дело Modern рublishing

(10)

көзқарастарды жеткізуде пікір алуандылығының сақталуы және басқалар) жете мән беруі;

Способность создавать издательские и журналистские публикации, учитывая

особенности их содержательной и структурно- композиционной специфики, задач и методов, технологии и техники производства, а также требования качественной подачи информации (точность, достоверность, наличие ссылок на источники, разграничение фактов и мнений, плюрализм в представлении точек зрения и т.д.);

The ability to create journalistic publications, taking into account the specifics of their content and structural and compositional specifics, tasks and methods, technology and production techniques, and the requirements for high-quality information

delivery (accuracy, reliability, references to sources, delineation of facts and opinions, pluralism in representing points of view etc.);

АПК4 баспагер қызметінің психикалық және әлеуметтік-психологиялық аспектілерін жақсы түсіне отырып, өзінің кәсіби коммуникациясын құра білу қабілеті; способность строить

профессиональную коммуникацию, используя понимание психологических и социально- психологических аспектов работы издателя;

The ability to build professional communication, using an understanding of the psychological and socio-psychological aspects of the work of a journalist;

Редакциялау. Жалпы курс

Редактирование. Общий курс Editing. guideline Кітап ісінің стандарттары

Стандарты в книжном деле Standards in the book business

Кітаптың құқықтық негіздері Правовые основы книжного дела.

Legal basis of book АПК5 баспа жұмысын ұйымдастыру мен

басқарудың шетелдік тәжірибесін талдай отырып,

Кітап ісінің менеджменті және маркетингі. Менеджмент и маркетинг книжного дела.

Management and marketing of books

(11)

оны Қазақстан тәжірибесінде кең қолданып, дамыта білуі; /

анализировать зарубежный опыт организации и управления издательством и уметь применять его в реалиях Казахстана; /

analyze foreign experience of organization and management of media and be able to apply it in the realities of Kazakhstan.

Басылымдарды редакциялық дайындау Редакторская подготовка изданий Editorial preparation of publications

Заманауи шетелдік баспа ісі және PR. Современное зарубежное издательское дело и PR. Modern foreign publishing and PR

АПК6 дерек көздерімен жұмыс істеуде, оны жинақтауда (интервью, бақылау, құжаттармен жұмыста) сауатты талдап, екшеп, тексеріп, қорытынды жасай білуі;

Способность грамотно работать с источниками информации, включая ее сбор (интервью, наблюдения, работа с документами), селекцию, проверку и анализ;

The ability to competently work with sources of information, including its collection (interviews, observations, work with documents), selection, verification and analysis;

Баспа және БАҚ-тағы онлайн редакция жұмысын

ұйымдастыру. Организация работы редакции печатных и онлайн СМИ. Organization of work of the editorial staff of printed and online media

Баспа өнімдерін тарату теориясы мен тәжірибесі.

Теория и практика распространения издательской продукции Basics of theory and practice of distribution of publishing products

Журналистиканың жанрлары. Жанры журналистики. The genre journalism

АПК7 ақпаратты өңдеуде заманауи компьютерлік бағдарламаларды, мобильді құралдарды және іздеу жүйелерін пайдалана отырып, техникалық және электронды есептегіш құралдарды меңгеруі;

владеть техническими и электронно-вычисли- тельными средствами для обработки информа- ции с практическим использованием современ- ных компьютерных программ, мобильных устройств и поисковых систем; / own technical and electronic computers for processing information with the practical use of modern computer programs, mobile devices and search engines;.

Web-дизайн және электрондық басылымдарды дайындау.

Web-дизайн и подготовка электронных изданий. History of Web-design and preparation of electronic editions

Баспа ісіндегі фотоиллюстрация. Фотоиллюстрация в издательском деле. Photo illustration in publishing

Радиобағдарламалар дайындау. Подготовка радиопередач.

Radio programs preparation

(12)

ПКВ - ұйымдастырушылық- басқарушылық /

организационно- управленческая / organizational and managerial;

- жобалау-талдау /

проектно-аналитическая / project-analytical;

- кәсіпкерлік қызмет / предпринимательская

деятельность / entrepreneurial activity.

BПК1 баспаның түрлі құрылымдарында, шығармашылық ұжымдарда жұмыстың

ұйымдастырылуына белсенді араласуы, шешім қабылдауға қатысуы, өз жеке жұмысын

ұйымдастыра білуі;

Способность участвовать в организации работы различных подразделений издательства,

творческих коллективов, проявить активность в принятии решении, уметь планировать

собственную работу;

Ability to participate in organizing the work of various media departments, creative teams, be able to plan their own work;

Телебағдарламалар дайын-дау. Подготовка телепере-дач.

TV programe preparation Қазақ кітабының тарихы.

История казахской книги.

The history of the Kazakh books.

Баспасөздегі көркем-әдеби сын.

Литературная критика в прессе.

Literary criticism in press BПК2 баспаның жобасының (арна, бағдарлама, ба-

сылым, беттер, айдарлар және басқалар) кон- цепциясын жобалауда, оның моделі, форматы мен дизайнын анықтауда және жетілдіруде, осы мақсатта мағлұматтар базасымен жұмыс істеп, оны дамытып отыруы; способность осущест- влять сбор и анализ предварительной информа- ции, необходимой для разработки концепции издательского проекта (канала, передачи, изда- ния, программы, полосы, рубрики, и т.п.), его модель, формат и дизайн, а также коррекцию, работать с базами данных и участвовать в их создании; Ability to collect and analyze preliminary information necessary for the development of the concept of a media project (channel, transmission, publication, program, strip, rubric, etc.), its model, format and design, as well as correction, work with databases and participate in their creation;

Баспа ісі және журналистика социологиясы. Социология издательского дела и журналистики. Sociology of Publishing and Journalism

Қазақ журналистикасының тарихы.

История казахской журналистики.

The history of Kazakh journalism

Қазақ әдебиеті тарихы.

История казахской литературы.

The history of the Kazakh Literature

(13)

BПК3 баспа қызметіне ұжымдық талдауларға қатысып, нақты бизнес-моделінің табысты- лығына қатысты өзіндік бағасы мен пайымының болуы, ортадағы өз орнын тануы; cпособность участвовать в коллективном анализе деятельности издательства и анализировать (профессиональная рефлексия) успешность бизнес-модели конкретного издательства; Ability to participate in collective analysis of media activities and analyze (professional reflection) the success of the business model of specific media;

Әлем журналистикасының тарихы.

История мировой журналистики.

The history of World Journalism

Әдеби мәтіндерді редакциялау. Редактирование художественного текста. Editing an artistic text.

Журналистика және шешендік өнер Журналистика и ораторское искусство Journalism and rhetoric

BПК4 баспа мазмұнында қоғамдағы түрлі топтар (тұрғындар мен орталар, сарапшылар, мемле- кеттік және қоғамдық ұйымдар қызметкерлері) мүдделерін тең ұстау үшін олардың өкілдерін баспамен ынтымақтастық байланысқа тарта білуі; cпособность привлекать к сотрудничеству с издательством представителей различных сегментов общества (слоев и групп населения, экспертов, работников государственных и общественных организаций) для обеспечения баланса интересов и мнений; The ability to involve representatives of different segments of the society (strata and groups of the population, experts, employees of state and public organizations) in cooperation with the media to ensure the balance of interests and opinions in the media content;

Стилистика және әдеби редакциялау

Стилистика и литературное редактирование Stylistics and literary Editing

Мәтін және дискурс талдау Текст и дискурс книги Text and book discourse

Телерадиорепортер шеберлігі. Мастерство телерадиоре- портера. Skills of TV reporter.

Библиополистика.

Библиополистика. Вibliopolist.

BПК5 ақпараттық іліктің өзектілігін анықтай бі- луі, материалды өңдеу мен даярлауда шынай- ылықты, түсініктілікті, логикалық қисынын және басқа да баспа мәтіндері авторларымен (тартыл- ған авторлар және аудитория) жұмыс істеудің

Салалық басылымдарды реда-кциялық дайындау.

Редакторская подготовка отраслевых изданий. Editorial preparation of sectoral editions

Веб-редактор және электрондық басылымдарды дайын-дау.

Веб-редактор и подготов-ка электронных изданий. Web-

(14)

стандартын сақтауы; способность определять актуальность информационного повода, обраба- тывать материал с точки зрения достоверности, доступности, логичности и стандарта органи- зации информационного потока в работе с другими участниками производства издатель- ских текстов (привлекаемыми авторами, ауди- торией) при подготовке их материалов к публикации; Ability to determine the relevance of the information occasion, process material from the point of view of reliability, accessibility, consistency and standard of information flow organization in working with other participants in the production of media texts (attracted by authors, audiences) when preparing their materials for publication;

editor and preparation of electronic editions

Телерадио бағдарламаларын шығару.

Выпуск теле и радиопрограмм.

Production of TV and radio programs

BПК6 әлеуметтік маңызы зор ақпараттық-комму- никациялық (қоғамдық талқылаулар, дискусси- ялар, дебаттар және басқалар) акцияларға белсенді қатысып, сол арқылы резонанс туды- ратын материалдар тарата білуі; способность принимать участие в организации социально значимых информационно-коммуникативных ак-

Баспа өнімдерін көркемдік және техникалық безендіру.

Художественно-техническое оформление печатной продукции. Artistic and technical design of printed materials Қазіргі заманғы баспа ісінің мәселелері.

Проблемы совре-менного издательского дела.

Problems of modern publishing.

(15)

ций (общественных обсуждений, дискуссий, де- батов и т.п.), социальных проектов (общест- венно-политических, экологических, благотвор- ительных, развлекательных и т.д.) в разных фор- мах, в т.ч. для обеспечения общественного резо- нанса с выпуском книг; The ability to participate in the organization of socially significant infor- mation and communication actions (public dis- cussions, discussions, debates, etc.), social projects (social, political, environmental, charity, enter- tainment, etc.) in various forms, h. to ensure public resonance of publications and programs;

Журналистикадағы көркем-публицистикалық жанрлар Художественно-публицистические жанры журналистики Artistic and publicistic genres of journalism

Жалпы кәсіби құзыреттілік/

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) /

General professional competences (GPC)

Оқыту нәтижесі (ОПК мөлшері) / Результат обучения (единицы ОПК) /

The result of training (GPC units)

ОПКА - жобалау-талдау / проектно-аналитическая / project-analytical;

әлеуметтік-

ұйымдастырушылық;

социально-организаторская / social and organizational;

- қарым-қатынастық / коммуникативные / communicative.

АОПК1 баспаның әлеуметтік ролі мен қоғамдық миссиясын қоғамдық және кәсіби қызметінде терең түсінуі; / понимать социальную роль и общественную миссию издательства в контексте своей социальной и профессиональной деятельности; understand the social role and public mission of media in the context of its social and professional activities

Блогерлер және журналистика. Блогеры и журналистика.

Bloggers and journalism

Қоғаммен байланыс және кітап жарнамасы. Связи с общественностью и реклама книги. Public relations and advertising in the book business

Кітап ісіндегі кәсіпкерлік.

Предпринимательство в книжном деле. Entrepreneurship in the book business.

Кітап бизнесі. Книжный бизнес. Book business АОПК2 баспасаланың (мазмұндық және техно-

логиялық) дамуындағы әлемдік үрдістерді дұрыс бағамдай білуі, түрлі бағыттағы және міндеттер жүктейтін мәтіндердің аражігін тануы;

способность ориентироваться в основных

Кітап ісіндегі жарнамалық технологиялар. Рекламные технологии в книгоиздании.

Advertising technology in publishing

Балалар басылымдарын шығару. Издание детских книг.

Features of preparation of children's publications

(16)

мировых тенденциях развития издательской отрасли (содержательных и технологических), отличать профессиональные тексты различной направленности и задач; Ability to navigate in the main world trends of media development (content and technology), to distinguish professional texts of different focus and objectives;

Аудиторияға психологиялық әсердің әдіс-тәсілдері. Приемы и методы психологичес-кого воздействия на аудиторию.

Techniques and methods of psychological influence on the audience

Телерадио оқу бағдарламаларын шығару технологиясы.

Технология выпуска учебных телерадиопрограмм. Produca- tion of educational TV and radio programs

АОПК3 тұлғааралық және мәдениетаралық қарым- қатынас міндеттерін шешуде қазақ, орыс және шетел тілдерін ауызша да, жазбаша да байла- ныстырушы құрал ретінде қолдана білуі;

/способность к коммуникации в устной и пись- менной формах на казахском, русском и иност- ранном языках для решения задач межличнос- тного и межкультурного взаимодействия; ability to communicate in oral and written forms in Kazakh, Russian and foreign languages for solving problems of interpersonal and intercultural interaction;

Мерзімді баспасөз дизайны. Дизайн периодических изданий. Design of periodicals

Фотожурналистика.Фотожурналистика. Photojournalism

Журналистиканың талдамалы жанрлары. Аналитические жанры журналистики. Analytical genres of journalism

АОПК4 баспа өнімдерді даярлауда заманауи техно- логияларды қолдана отырып, мультимедиалық орта мен конвергентті баспа жағдайында қызмет атқара білуі; способность работать в условиях мультимедийной среды и конвергентной ред- акции, используя современные технологии под- готовки издательского продукта; Ability to work in conditions of multimedia environment and con- vergent journalism, using modern media preparation technologies;

Кітап дизайны. Дизайн книги. Book Design Репортер шеберлігі.

Мастерство репортера.

Skills of a reporter.

АОПК6 ақпарат көздерімен жұмыс істеу, оны жинау, сұрыптау, тексеру және талдау принци- птерін сақтай білуі, осы мақсатта электронды

Баспаны басқару Управление издательством. Management publishing.

(17)

мағлұматтар базасын және онымен жұмыс тәсілін меңгеруі; / способностью следовать принципам работы с источниками информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы работы с ними; ability to follow the principles of working with information sources, to know the methods of its collection, selection, verification and analysis, the capabilities of electronic databases and methods of working with them.

Баспа ісі және журналистикадағы кәсіби этика. Про- фессиональная этика в издательском деле и журна- листике. Professional ethics in publishing and journalism.

Телерадио бағдарламаларын шығару. Выпуск теле и радиопрограмм.

АОПК7 кәсіби қызметінде авторлық және гума- нитарлық құқық нормалары мен этикалық коде- ксін толық сақтап жұмыс істей білуі; cпосо- бность придерживаться в профессиональной дея- тельности норм авторского и гуманитарного права, этического кодекса издателя; Ability to adhere to professional standards of copyright and humanitarian law, ethical code of a journalist;

Телерадио жүргізушісінің шеберлігі Мастерство телерадиоведущего Skills of TV journalist

Баспа ісіндегі мультимедиялық технологиялар. Мульти- мединые технологии в изда-тельском деле Multimedia technologies in publishing

Әмбебап құзыреттілік / Универсальные компетенции

(УК) / Universal competences (UC)

Оқыту нәтижесі (УК мөлшері) / Результаты обучения (единицы УК) / The result of training

(UC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы / Наименование дисциплин,

формирующих результаты обучения (единицы компетенций) / The name of courses that form the results of

training (units of competences)

УКА - жалпы мәдени / общекультурные / general cultural,

- әлеуметтік, дүниетанымдық / социально-мировозренческие / socially-world-view.

АУК1 азаматтық және дүниетанымдық көзқарасын қалыптастыруда қоғам дамуының негізгі кезеңдері мен тарихи заңдылықтарын талдап, терең түсіне білуі; способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской и мировоззренческой позиции; the ability to analyze the main stages and patterns of historical development of society for the formation of

Қазақстанның қазіргі заман тарихы / Современная история Казахстана / Modern history of Kazakhstan

Философия / Философия / Philosophy Әлеуметтану / Социология / Sociology Саясаттану / Политология / Political Science Антикоррупциялық мәдениет негіздері / Основы антикоррупционной культуры / Fundamentals of Anti-

(18)

a civil and ideological position; Corruption Culture Мәңгілік ел

Қоғамдық сананы жаңғырту және құқықтық мәдениет / Модернизация общественного сознания и провавая культура

Жастар саясаты: мемлекеттік-құқықтық аспект /

Молодежная политика: государственно-правовой аспект / Youth policy: state-legal aspect

АУК2 қоғамдық-саяси, әлеуметтік экономикалық құбылыстардың беталысын терең талдап, бола- шаққа болжам жасай білуі; способность анализировать общественно-политические, социально-экономические явления в динамике, составлять прогнозы на будущее; the ability to analyze socio-political, socio-economic phenomena in the dynamics, make forecasts for the future;

Саясат теориясы мен практикасы / Теория и практика политики / Theory and practice of politics

Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану / Цифровые технологии по отраслям применения / Digital technologies by branches application

Кедейшілік және байлық социологиясы / Социология бедности и богатства / Sociology of poverty and wealth АУК3 тұрмыс пен қызметтің түрлі салаларында

экономикалық білімнің негіздерін қолдануға қабілеттілігі; способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности; ability to use the basics of economic knowledge in various spheres of life;

Предпринимательство и бизнес / Кәсіпкерлік және бизнес / Entrepreneurship and business

Бизнесті құқықтық қамтамасыз ету / Правовое обеспечение бизнеса / Legal support of business

Басқару психологиясы / Психология управления / Psychology of management

Бизнес жаңғыруының құқықтық негіздері / Правовые основы модернизации бизнеса

Еңбек қызметінің құқықтық негіздері / Правовые основы трудовой деятельности

АУК4 Қазақстан халқының дәстүрлері мен мәде- ниеті туралы терең түсінігінің болуы; иметь представление о традициях и культуре народов

Қазақстанның қазіргі заман тарихы / Современная история Казахстана / Modern history of Kazakhstan

Мәдениеттану / Культурология / Cultural Studies

(19)

Казахстана; to have an idea about the traditions and culture of the people of Kazakhstan;

Тіл мәдениеті және іскери риторика / Культура речи и деловая риторика / Speech culture and business rhetoric Алаш көсемсөзі / Публицистика Алаш / Publicism Alash АУК5 командамен жұмыс істей білуі, әлеуметтік,

мәдени-тұлғалық сан түрлілікті толерантты қабылдап, төзімшіл болуы;

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные личностные различия; ability to work in a team, tolerant to perceive social, cultural personal differences;

Этникалық толеранттылық негіздері / Основы этнической толерантности / Fundamentals of ethnictoleranc

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет /

Антикоррупционная культура / Anti-corruption culture Еуразияшылдық: теориясы мен практикасы / Евразийство:

теория и практика / Eurasianism: TheoryandPractice

АУК6. өзінің тіршілігін дербес ұйымдастыруы мен өз бетінше білім алуға қабілеттілігі; способность к самоорганизации и самообразованию;

ability to self-organization and self-education.

Өзін-өзі тану / Самопознание / Self-knowledge Дінтану / Религиоведение / Religiousstudies

Денешынықтыру / Физическая культура / Physical Education Көркемдік, танымдық

құзыреттілік / Свободно- художественные компетенции

(СК) / Liberal Arts (LA)

Оқыту нәтижесі (УК мөлшері) / Результаты обучения (единицы УК) / The result of training

(UC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы / Наименование дисциплин,

формирующих результаты обучения (единицы компетенций) / The name of courses that form the results of

training (units of competences)

СКА - әлеуметтік, мінез- құлықтық /

социально-поведенческие / socio-behavioral.

CСК1. кәсіби саласынан тыс жаңа білім алуы, сыни ойлау қабілетін дамытуы, жинақталған өз және өзгелердің тәжірибесін қорытып, сынақтардан сүрінбей өте білуі және әлеуметтік белсенділігі; / способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от профессиональной, критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт (собственный и чужой), рефлексировать профес- сиональную и социальную деятельность; Ability to learn, acquire new knowledge, skills, including in

Қазіргі өнердегі үрдістер / Тенденции в современном искусстве / Trends in contemporary art

Таңдамалы поэтикалық мұра / Лучшее поэтическое наследие / The best poetic heritage

Публицистика өнері / Искусство публицистики / The Art of of publicism

Ұлы кітаптар / Великие книги / Great Books Фото өнері / Фотоисскуство / Photoart

Заманауи экрандық өнер / Современное экранное искусство / Modern Screen Art

(20)

a field different from professional, critically evaluate and re-think the accumulated experience (one's own and others'), reflect professional and social activities.

Фотожурналистика негіздері / Основы фотожурналистики / Basics of photojournalism

Журналистика және шешендік өнер / Журналистика и ораторское искусство / Journalism and Oratory

Визуальды коммуникация және заманауи өнер / Визуальная коммуникация и современное искусство / Visual Communication and Contemporary Art

Қазіргі әдебиеттегі үрдістер / Тенденции современной литературы / Trends in modern literature

Телерадиодағы сөйлеу мәдениеті/ Культура речи на телерадио/ Culture speech on TV and Radio

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ Студенттер мен жас ғалымдардың «Ғылым және білім - 2014» атты IX Халықаралық ғылыми конференциясының БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ СБОРНИК