• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

л.н. гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "л.н. гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті"

Copied!
24
0
0

Толық мәтін

(1)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

БЕКІТІЛДІ

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК

Ғылыми Кеңесінің 2018 ж. «__»_________, хаттама №___ шешімімен

Ректор _________ Е. Сыдықов

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

EDUCATION PROGRAMME

Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Programme Level: Бакалавриат / Бакалавриат / Bachelor’s programme Мамандық 5B070500 – «Математикалық және компьютерлік модельдеу»

Специальность 5B070500 – «Математическое и компьютерное моделирование»

Specialty 5B070500 - « Mathematical and Computer Modeling»

Стандартный срок обучения: 4 года Оқытудың стандартты мерзімі: 4 жыл Standard period of study: 4 years

Қайта қарастыру жиілігі: 4 Периодичность пересмотра: 4 Review frequency: 4

Берілетін дәреже / Присуждаемая степень/ Awarded degree *: техника және технологиялар бакалавры / бакалавр техники и технологий / Bachelor of Techniques and Technologies

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 6 ҰБШ, 6 ЕБШ / 6 НРК, 6 ЕРК / 6 NQF, 6 EQF

(2)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Білім беру бағдарламасының паспорты/

Паспорт образовательной программы / The Passport of Education Program Қолдану саласы/

Область применения / Application area

Осы бағдарлама математикалық және компьютерлік моделдеу әдістерін меңгеріп, оны экономиканың нақты салаларын қолдана білетін техника және технология бакалаврларын дайындау деңгейі мен білім беру

мазмұнына қойылатын талаптарды белгілейді.

Настоящая программа устанавливает требования к содержанию образования и уровню подготовки

бакалавров техники и технологий, владеющих методами математического и компьютерного моделирования с применением реальных секторов экономики.

The present program establishes requirements to the content of education and level of training of bachelors of the equipment and technology possessing methods of mathematical and computer modeling with using real sectors of the economy.

Білім беру бағдарламасының коды мен атауы/

Код и

наименование

образовательной программы/

The code and name of education program

5В070500 - Математикалық және компьютерлік моделдеу 5В070500 - Математическое и компьютерное моделирование 5B070500 – Mathematical and Computer Modeling

Нормативтік-құқықтық қамтылуы/

Нормативно - правовое обеспечение /

The regulatory and legal support

5В070500 – Математикалық және компьютерлік моделдеу мамандығы бойынша жоғары білім типтік оқу жоспары. ҚР Үкіметінің 13.05.2016 жылғы № 292-ші шешімінің жаңа

редакциядағы Мемлекеттік жалпы міндетті стандарты (МЖМС).

Типовой учебный план по специальности высшего образования 5В070500 – Математическое и компьютерное моделирование.

Государственный общеобязательный стандарт высшего образования (ГОСО) в редакции постановления Правительства РК от 13.05.2016 № 292.

The standard curriculum as the higher education 5B070500 – Mathematical and Computer Modeling.

The state obligatory standard of the higher education in edition (SOSE) of the resolution of the government of RK from 5/13/2016 No. 292.

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program ББ мақсаты/

Цель ОП / Математикалық және компьютерлік модельдеу саласында қабілетті кәсіби дағдыларды меңгерген, жаратылыстану, әлеуметтік - экономикалық және техника салаларында жаңа ақпараттық технологияларды

(3)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Objective of EP қолдана білетін; эмпирикалық деректердің негізінде басқару, оңтайландыру және болжау әдістерін қолдануға дағдыланған, бәсекелестікке қабілетті мамандарды дайындау.

Подготовка конкурентоспособных специалистов, обладающих профессиональными навыками в области математического и компьютерного моделирования, владеющих новыми информационными технологиями в естественных, социально - экономических сферах и технике; владеющих методами управления, оптимизации и прогнозирования на основе эмпирических данных.

Preparation of competitive specialists with professional skills in the field of mathematical and computer modeling, owning new information technologies in natural, socio-economic spheres and technology; owning methods of management, optimization and forecasting based on empirical data.

Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы/

Концепция образовательной программы/

The concept of education program

Осы білім беру бағдарламаның артықшылықтары мен ерекшеліктері негізінен білім алушылардың ӛз білімдерін және дағдыларын кәсіби қызметтерінін негізгі түрлерінде туындайтын нақты мәселелерді шешу жолында қолдануында.

Уникальность, преимущества и особенности данной образовательной программы заключаются в умении обучающимися применять знания и навыки, полученные в результате освоения образовательной программы для решения конкретных проблем, возникающих в основных видах профессиональной деятельности.

The uniqueness, advantages and features of this educational program are the ability of students to apply knowledge and skills obtained as a result of mastering the educational program for solving specific problems arising in the main types of professional activity.

Түлектің біліктілік сипаттамасы/

Квалификационная характеристика выпускника / Graduate Qualification Characteristics

Маманның лауазымдарының тізімі/

Перечень должностей специалиста /

List of a specialist’s positions

Инженер-бағдарламалаушы; кіші ғылыми қызметкер; математика және информатика пәндерінің мұғалімі; физика – техникалық және технологиялық үрдістердің математикалық моделдерін құрушы;

математик-бағдарламалаушы; жүйелік бағдарламалаушы; математик-актуарий.

Инженер-программист; младший научный сотрудник; преподаватель математики и информатики;

разработчик математических моделей физико-технических и технологических процессов; математик- программист; системный программист; математик-актуарий.

Engineer-programmer; junior researcher; a teacher of mathematics and computer science; developer of mathematical models of physical, technical and technological processes; mathematician-programmer; system administration; the mathematician-programmer; mathematician-actuary.

(4)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Кәсіби қызмет саласы/

Область профессиональной деятельности /

The area of professional activity

Ғылыми – техникалық ақпараттық үрдістерді математикалық және алгоритмдік моделдеу; ғылыми – технологиялық үрдістерді математикалық моделдеу; есептеу мен қолданбалы математика; есептеу технологиялары; мәліметтер қорлары мен білімдер қорлары; бағдарламалар; бағдарламалық жүйелер мен кешендері және оларды қамтамасыз ету технологиялары; компьютерлік желілерді басқару.

Математическое и алгоритмическое моделирование научно-технических информационных процессов;

математическое моделирование научно-технологических процессов; вычислительная и прикладная математика; вычислительные технологии; базы данных и базы знаний; программы; программные системы и комплексы и технологии их обеспечения; администрирование сетей.

Mathematical and algorithmic modeling of scientific and technical information processes; mathematical modeling of scientific and technological processes; Computational Mathematics; computing technologies; databases and knowledge bases; programs; software systems and complexes, and technologies for their provision; network administration.

Кәсіби қызмет объектісі/

Объект профессиональной деятельности /

The object of professional activity

Ғылыми - зерттеу ұйымдары; телекоммуникациялық ұйымдар; білім беру мекемелері; ӛнеркәсіптік және құрылыс ұйымдары.

Научно-исследовательские организации; телекоммуникационные организации; образовательные учреждения;

промышленные и строительные организации.

Research organizations; telecommunication organizations; educational institutions; industrial and construction organizations.

Кәсіби қызмет функциялары/

Функции профессиональной деятельности/

Functions of professional activity

Жаратылыстану ғылымдары, техника және экономика салаларындағы үрдістерің математикалық және компьютерлік модельдерін құрастыру; жобалау - аналитикалық жұмыстар; қазіргі заманғы компьютерлік технологиялар саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысы және стартап.

Разработка математических и компьютерных моделей процессов в области естественных наук, техники и экономики; проектно-аналитическая работа; научно-исследовательские работа в области современных компьютерных технологий и стартап.

Development of mathematical and computer models of processes in the field of natural sciences, engineering and economics; project-analytical work; research work in the field of modern computer technology and start-up.

Кәсіби қызмет түрлері/

Виды профессиональной деятельности /

Types of professional activity

Ғылыми-зерттеу, педагогикалық және инженерлік-техникалық қызметтері.

Научно-исследовательская, педагогическая и инженерно-техническая деятельности.

Scientific, research, pedagogical and engineering activities.

(5)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

2 Құзыреттілік / бейін картасы / Карта / профиль компетенций

Кәсіби құзыреттілік/ Профессиональные компетенции (ПК) /

ProfessionalCompetences

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/

Результат обучения (единицы ПК)/

The result of training(PC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения

(единицы компетенций) /

The name of courses that form the results of training (units of competences)

КҚА- Математикалық және компьютерлік модельдеу саласында заманауи компьютерлік технологияларды қолдана от ырып, іргелі пәндердің базалық идеяларын түсінуге және оған тұрақты қызығушылығын қалыптастыру.

Оқылатын іргелі математикалық пәндер материалдарын жүйелеуді және нақты қолданбалы есептерге компьютерлік бағдарламалар жасауғаүйрету.

ПКА- Формировать устойчивый интерес к изучению и пониманию базовых идей по фундаментальным дисциплинам в области математического моделирования с

применением современных

компьютерных технологий. Научить структурировать изучаемый по фундаментальным математическим дисциплинам материал и

создавать компьютерные программы с применением в конкретных прикладных задачах.

PCА- To form a steady interest in

АКҚ1 - Іргелі математика мен механиканың классикалық бӛлімдерінің негізгі ұстанымдарын, математиканың базалық идеялары мен әдістерін, негізгі математикалық құрылымдарын және аксиоматикалық әдістерін түсінуге қабілетті болу

АПК1 - Способность понимать основные положения классических разделов фундаментальной математики и механики, базовые идеи и методы математики, систему основных математических структур и аксиоматическим методом

АPC1 - The ability to understand the main provisions of the classical sections of fundamental mathematics and mechanics, basic ideas and methods of mathematics, a system of basic mathematical structures and an

axiomatic method

Сызықты алгебра Линейная алгебра Linear algebra

Математикалық талдау I, II Математический анализ I, II Mathematical analysis I, II

Аналитикалық геометрия және дискреттi математика Аналитическая геометрия и дискретная математика Analytical geometry and discrete mathematics

Дифференциалдық теңдеулер Дифференциальные уравнения Differential equations

Теориялық физиканың қысқаша курсы Краткий курс теоретической физики Short course of theoretical physics Теориялық механика

Теоретическая механика Theoretical mechanics

Вариациялық есептеу және тиiмдiлеу әдiстерi

Вариационное исчисление и методы оптимизации

Variations calculus and optimization methods Математикалық физика теңдеулерi

Уравнения математической физики

(6)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

studying and understanding the basic ideas for

fundamental disciplines in the field of mathematical modeling with application of modern computer technologies.

To teach you to structure the student by

the fundamental

mathematical disciplines material and create computer programs with application in specific applied problems.

Equations of mathematical physics АКҚ2 - Сәйкес ғылыми зерттеулер

бойынша қорытынды жасауға қажетті заманауи ғылыми зерттеулер туралы мәліметтерді жинастыруға, талдауға және түсінуге қабілетті болу

АПК2 - Способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям

АPC2 - The ability to collect, process and interpret the data of modern scientific research necessary for drawing conclusions on relevant

scientific research

Анализ бен алгебраның сандық әдiстерi Численные методы анализа и алгебры Numerical methods of analysis and algebra Сандар теориясы және криптография негiздерi

Теория чисел и основы криптографии Numbers theory and fundamentals of cryptography

Ықтималдықтар теориясы Теория вероятностей Theory of probability Операцияларды зерттеу Исследование операций Operations research

Математикалық модельдеу негіздері Основы математического моделирования Fundamentals of mathematical modeling Экспериментті жоспарлау

Планирование эксперимента Design of experiments

Статистикалық моделдеу және мәліметтерді талдау

Статистическое моделирование и анализ данных

Statistical modeling and data analysis Математикалық

физиканың е с е п т е р і н шешудiң сандық әдiстерi

Численные методы решения задач математической физики

Numerical methods of solving of problems of mathematical physics

Есептеу гидродинамикасы мен тұтас ортаның математикалық моделдерi

Вычислительная гидродинамика и математические модели сплошных сред

(7)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Computational fluid dynamics and mathematical models of continuous medium

АКҚ3 - Қазіргі күнгі математикалық аппартты түсінуге, жетілдіруге және қолдануға, математикалық моделдер мен алгоритмдерді құруға, бағдарламалауға қабілетті болу

АПК3 - Способность понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат, строить математические модели и алгоритмы, программировать

АPC3 - The ability to understand, improve and apply modern mathematical apparatus, build mathematical models and algorithms, program

Алгоритмдер теориясы Теория алгоритмов Theory of algorithms

C++ тiлiндегі объектiлi – бағытталған программалау Объектно-ориентированное программирование на C++ Object-oriented programming in C++

Компьютерлік графика 3D Max Компьютерная графика 3D Max

Computer graphics 3D Max

Қолданбалы функционалдық анализ Прикладной функциональный анализ Applied functional analysis

Модельдеуде спектралдық әдістер

Спектральные методы моделирования Spectral methods in modeling

Математикалық физикадағы вариациялық әдiстерi Вариационные методы математической физики Variational methods in mathematical physics

Физикалық процесстерді математикалық және компьютерлік модельдеу Математическое и компьютерное моделирование физических процессов

Mathematical and computer modeling of physical processes

АКҚ4 - Жинақтаған тәжірибені сыни қайта ұғынуға, қажеттілігі туындаған кезде кәсібін ауыстыруға қабілетті болу

Бұлттық есептеулер Облачные вычисления Cloud computing

Актуарлық және қаржылық математика Актуарная и финансовая математика Actuarial and financial mathematics

(8)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

АПК4 - Способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности

АPC4 - The ability to critically rethink the accumulated experience, change, if necessary, the type and nature of their professional activities

АКҚ5 - Іргелі пәндер бойынша білімдерді қолданудың синергетикалық мүмкіндіктерін бағдарламалау дағдылармен қоса жүзеге асыруға қабілетті болу

АПК5 - Способность реализовать синергетические возможности применения знаний по фундаментальным дисциплинам в сочетании с навыками программирования

АPC5 - The ability to realize synergistic opportunities for applying knowledge on fundamental disciplines in combination with programming skills

Ақпараттарды қорғау әдістері Методы защиты информации Methods of information protection Нейрондық желілер Нейронные сети

Neural networks

Солитондардың математикалық және компьютерлiк модельдеуi Математическое и компьютерное моделирование солитонов Mathematical and computer modeling of solitons Java тiлiнде бағдарламалау Программирование на языке Java Programming in Java

Жүйелiк басқару және ОЖ Системное администрирование и ОС

System management and ОS

Реляциондық деректер қорын жобалау Проектирование РБД

Design of relational database

Параллель бағдарламалау Параллельное программирование

Parallel programming КҚB – Топтарда жұмыс істеудің

коммуникативті дағдыларын қалыптастыру.

Ӛндірістік салада жұмыс істеудің

BКҚ1 - Ғылыми – зерттеу және ӛндірістік ұжымдарда жұмыс істеуге және кәсіби қызметтің есептерін шешуге қабілетті болу

Оқу практикасы Учебная практика Educational internship Ӛндірістік практика

(9)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

дағдыларын қалыптастыру. Болашақта ӛндірістік күрделі нақты мәселелерді шешуге мүмкнідік беретін кәсіби жалпы эрудициялық деңгейін арттыру. Нақты кәсіби есептерді шешуде заманауи компьютерлік технологияларды қолдану дағдыларын қалыптастыру.

ПКB – Формировать работы в группах. Развивать навыки работы в производственной

коммуникативные навыки

деятельности. Поднять общий уровень профессиональной эрудиции с реальной возможностью в дальнейшем решать конкретные сложные производственные задачи.

PCB – To form communication skills in groups. To develop skills of work in production activities. To raise the general level of professional erudition with the real the ability to solve specific complex production tasks.

BПК1 - Способность работать в составе научно-исследовательского и производственного коллектива и решать задачи профессиональной деятельности

BPC1- The ability to work in the research and production team and to solve the tasks of professional activity

Производственная практика Industrial externship

Дипломалды практика Преддипломная практика Pre-diploma work internship

BКҚ2 - Ақпараттық – коммуникациялық желілерде жаңа ғылыми мен технологиялық жетістіктер туралы ақпараттарды белгілі бір практикалық іске асыруға бағытталған мақсатқа сәйкес жинастыруға қабілетті болу

BПК2 - Способность осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и технологических достижениях в информационно- коммуникационной сети с практической реализацией

BPC2- The ability to carry out a targeted search for information on the latest scientific and technological achievements in the information and communication network with practical implementation

Ақпараттық-коммуникациялық технологиляр Информационно-коммуникационные

технологии

Information and communications technologies Web технологиялары

Web технологии Web technologies

Ақпараттарды ӛңдеудiң теориясы

Теория обработки информации Information processing theory

Бұлттық есептеулер Облачные вычисления Cloud computing

BКҚ3 - Әлеуметтік, кәсби мен әдептік тұрғыдан кәсіби қызметтің маңыздылығы мен салдары туралы

Реляциондық деректер қорын жобалау Проектирование РБД

Design of relational database Нейрондық желілер

(10)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

пікірлерді қалыптастыруды қабілетті болу

BПК3 - Способность формировать суждения о значении и последствиях своей профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных и этических позиций

BPC3- The ability to form judgments about the meaning and consequences of their professional activities, taking into account social, professional and ethical positions

Нейронные сети Neural networks

Актуарлық және қаржылық математика Актуарная и финансовая математика Actuarial and financial mathematics

BКҚ4 - Жүйелік пен қолданбалы бағдарламалау саласында алгоритмдік пен бағдарламалау шешімдерін қолдануға, құруға қабілетті болу

BПК4 - Способность к разработке и применению алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного программирования

BPC4- The ability to develop and apply algorithmic and software solutions in the field of system and application programming

Алгоритмдер теориясы Теория алгоритмов Theory of algorithms

C++ тiлiндегі объектiлi – бағытталған программалау Объектно-ориентированное программирование на C++

Object-oriented programming in C++

Жүйелiк басқару және ОЖ Системное администрирование и ОС

System management and ОS

КҚC- Іргелі пәндерді меңгеруге тұрақты қызығушылықты қалыптастыру.

Математикалық модельдеудің заманауи әдістерін қолдану дағдыларын қалыптастыру.

CКҚ1 - Іргелі математика, информатиканың базалық білімдерді, математикалық және компьютерлік моделдеумен байланысты теориялардың негізгі қағидалары мен ұстанымдарын

Қолданбалы функционалдық анализ Прикладной функциональный анализ Applied functional analysis

Модельдеуде спектралдық әдістер Спектральные методы в моделировании

(11)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Нақты кәсіби есептерді шешуде заманауи компьютерлік технологияларды қолдану дағдыларын қалыптастыру.

ПКC- Формировать устойчивый интерес к глубокому изучению фундаментальных дисциплин.

Формировать навыки применения современных методов математического моделирования. Привить навыки применения современных компьютерных технологий в решении конкретных профессиональных задач.

PCC- To form a steady interest in a deep study of fundamental disciplines. To impart skills of application of modern computer technologies in the decision of concrete professional problems. To form the skills of applying modern methods of mathematical modeling.

қолдануға қабілетті болу

CПК1 - Способность использовать базовые знания фундаментальной математики, информатики, основные факты, концепции и принципы теорий, связанных с математическим и компьютерным моделированием

CPC1- The ability to use basic knowledge of fundamental mathematics, computer science, basic facts, concepts and principles of theories related to mathematical and computer modeling

Spectral methods in modeling

Математикалық физикадағы вариациялық әдiстерi Вариационные методы математической физики Variational methods in mathematical physics

Параллель бағдарламалау Параллельное программирование

Parallel programming

Сандар теориясы және криптография негiздерi

Теория чисел и основы криптографии Numbers theory and fundamentals of cryptography

CКҚ2 - Заманауи білім беру мен ақпараттық технологиялары қолдана отырып, жаңа ғылыми мен кәсіби білімдерді меңгеруге қабілетті болу

CПК2 - Способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя современные образовательные и информационные технологии

CPC2- The ability to acquire new scientific and professional knowledge, using modern educational and information technologies

Ақпараттық-коммуникациялық технологиляр Информационно -коммуникационные

технологии Information and communications technologies

Компьютерлік графика 3D Max Компьютерная графика 3D Max Computer graphics 3D Max Бұлттық есептеулер

Облачные вычисления Cloud computing

Ақпараттарды ӛңдеудiң теориясы

Теория обработки информации Information processing theory

Ӛндірістік практика Производственная практика Industrial externship

CКҚ3 - Жүйелік пен қолданбалы бағдарламалау саласында алгоритмдік пен бағдарламалау шешімдерін, математикалық, ақпараттық пен білім беру контенттерін, қолданбалы мәліметтер қорларын, тесттер мен

Алгоритмдер теориясы Теория алгоритмов Theory of algorithms

Ақпараттарды қорғау әдістері Методы защиты информации Methods of information protection Нейрондық желілер

(12)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

тестілеу жүйелерін және стандартқа сәйкестігі мен қойылатын талаптарға сай болуын қамтамасыз ететін құралдарды құруға қабілетті болу

CПК3 - Способность к разработке алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного программирования, математических, информационных и, образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям

CPC3- The ability to develop algorithmic and software solutions in the field of system and application programming, mathematical, information and educational content, application databases, tests and means of testing systems and tools for compliance with standards and baseline requirements

Нейронные сети Neural networks Web технологиялары

Web технологии Web technologies

Реляциондық деректер қорын жобалау Проектирование РБД

Design of relational database

CКҚ4 - Ақпараттық – коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, кәсіби қызметтің ақпараттық пен библиографиялық мәдениеттің негізінде ақпаратты қорғаудың негізгі талаптарын ескере отырып, стандартты есептерін шешуге қабілетті болу

Экспериментті жоспарлау Планирование эксперимента Design of experiments

Ақпараттарды қорғау әдістері Методы защиты информации Methods of information protection

Сандар теориясы және криптография негiздерi Теория чисел и основы криптографии

Numbers theory and fundamentals of cryptography

(13)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

CПК4 - Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

CPC4- The ability to solve standard tasks of professional activity on the basis of information and bibliographic culture with the use of information and communication technologies and taking into account the basic information security requirements

Ақпараттарды ӛңдеудiң теориясы Теория обработки информации Information processing theory

Ӛндірістік практика

Производственная практика Industrial externship

Жалпы кәсіби құзыреттілік/

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) /

General professional competences (GPC)

Оқыту нәтижесі (ОПК мөлшері) / Результат обучения (единицы

ОПК) /

The result of training (GPC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин,

формирующих результаты обучения

(единицы компетенций) /

The name of courses that form the results of training (units of competences)

ЖКҚА

Қазақ (орыс) және шет тілдерін кәсіби қызмет саласында қолдануға

қабілеттілік.

ОПКАСпособность использовать казахский (русский) и иностранный язык в сфере профессиональной

деятельности.

AЖКҚ1 - Кәсіби бағытталған мәтінді түсіндіруге, мамандық бойынша терминдерді пайдаланып, кәсіби қарым-

қатынастағы проблеманы

дайындалмаған пікірлерімен жеткізуге қабілетті.

AОПК1- Способность

интерпретировать профессионально- ориентированные тексты, продуцировать неподготовленные высказывания по

Кәсіби бағытталған шетел тілі

Профессионально-ориентированный иностранный язык

Professionaly oriented foreign language Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Профессиональный казахский (русский) язык Professional Kazakh (Russian) language

(14)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

GPCА

Ability to use of Kazakh (Russian) and foreign languages in the sphere of professional activity.

проблемам профессионального общения, используя терминологию по специальности.

AGPC1 - It is capable to interpret the professional focused texts, to produce unprepared statements on problems of professional communication, using terminology in the specialty.

AЖКҚ2 - Қазақ (орыс) және шет тілінде жазбаша және ауызша сӛйлеуді ашық және дәлелді, логикалық дұрыс құрастырады.

AОПК2 - Логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на казахском (русском) и иностранном языках.

AGPC2- Logically truly, it is reasoned and it is clear builds an oral and written language in the Kazakh (Russian) and foreign languages.

Кәсіби бағытталған шетел тілі

Профессионально-ориентированный иностранный язык

Professionaly oriented foreign language Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Профессиональный казахский (русский) язык Professional Kazakh (Russian) language

AЖКҚ3 - Халықаралық

конференцияларда баяндама жасай алады, ғылыми мақала дайындайды, халықаралық дерек кӛздерінен кәсіби мағынадағы ақпарат ала алады.

AОПК3 - Получать информацию профессионального содержания из международных источников, готовит научные статьи, выступает с докладами

Кәсіби бағытталған шетел тілі Профессионально-ориентированный иностранный язык

Professionaly oriented foreign language Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Профессиональный казахский (русский) язык Professional Kazakh (Russian) language

(15)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

на международных конференциях.

AGPC3- Obtains information of professional contents from the international sources, prepares scientific articles, makes reports at the international conferences.

Әмбебап құзыреттілік/

Универсальные компетенции (УК) / Universal competences (UC)

Оқыту нәтижесі (УК мөлшері)/

Результаты обучения (единицы УК) /

The result of training(UC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин,

формирующих результаты обучения

(единицы компетенций) /

The name of courses that form the results of training (units of competences)

ӘҚА

Коммуникация және ақпаратты пайдалану негізінде кәсіби

міндеттердің жиынтығын шешуге қабілеттілік.

УКАСпособность решать совокупность профессиональных задач на основе использования информации и коммуникации

UCА

Ability to solve set of professional tasks on the basis of use of information and communication

АӘҚ1 - Корпоративті ақпараттық жүйелер мен ғаламдық комьпютерлік желілердегі ақпараттармен жұмыс істеуге қабілетті.

АУК1 - Способность к работе с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах.

АUC1- It is capable to work with information in global computer networks and corporate information systems.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Информационно-коммуникационные технологии Information-comunication technology

Қазақ (орыс) тілі 2

Казахский (русский) язык 2 Kazakh (Russian) language 2 Шетел тілі 2

Иностранный язык 2 Foreign language 2

АӘҚ2 - Ақпарат алу, ӛңдеу, талдау құралы ретінде заманауй ақпараттық – коммуникациялық технологияларды меңгереді.

АУК2 - Владеть современными

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Информационно-коммуникационные технологии Information-comunication technology

Қазақ (орыс) тілі 2

(16)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

информационно-коммуникационными технологиями как средством получения, отбора, обработки информации.

АUC2- Own modern information and communication technologies as means of receiving, selection, information processing.

Казахский (русский) язык 2 Kazakh (Russian) language 2 Шетел тілі 2

Иностранный язык 2 Foreign language 2

АӘҚ3 - Дене шынықтыру құралдары және әдістерін, дене тәрбиесінің әдістемелік принціптерін меңгереді. Денсаулығын нығайту және ағзаның бейімдеу резервтерін арттыру үшін оны ӛз бетінше қолданады.

АУК3 - Владеть методическими принципами физического воспитания, методами и средствами физической культуры. Самостоятельно применяет их для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья.

АUC3 - Own the methodical principles of physical training, methods and means of physical culture. Independently applies them to increase in adaptation

Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical Culture (3)

Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical Culture (4)

(17)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

reserves of an organism and strengthening of health.

ӘҚВ

Қоғамдағы қабылданған әлеуметтік- этникалық нормаларды ескере отырып, кәсіби міндеттердің жиынтығын шешуге қабілеттілік.

УКВСпособность решать совокупность профессиональных задач с учетом принятых в обществе социально- этнических норм.

UCВ

Ability to solve set of professional tasks taking into account accepted in the society

of social and ethnic norms.

BӘҚ1 - Тарихи оқиғалар мен процестерді зертеу бойынша аналитикалық және аксиологиялық талдауға қабілетті.

BУК1 - Способность к аналитическому и аксиологическому анализу при изучении исторических событий и процессов.

BPC1 - It is capable to the analytical and axiological analysis when studying historical events and processes

Қазақстанның қазіргі заман тарихы Современная история Казахстана Modern history of Kazakhstan

Саясаттану Политология Political Science

BӘҚ2 - Заманауи ӛзекті мәселелері бойынша ӛз ұстанымын дәлелді қорғайды және сауатты философиялық пікірталас жүргізеді.

BУК2 - Грамотно вести философскую дискуссию и аргументированно отстаивать собственные позиции по актуальным

Философия Философия Philosophy Әлеуметтану Социология Sociology

(18)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

проблемам современности.

BPC2 - Competently conducts a philosophical discussion and with deep arguments defends own positions on current problems of the present.

BӘҚ3 - Қоғамда қабылданған моральдік және құқықтық нормалар негізінде басқа адамдармен әлеуметтік ӛзара іс қимыл жасайды , демократикалық қоғамда ӛмір сүруге дайын, мемлекет және құқық мәнін түсінеді.

BУК3 - Понимать сущность государства и права, иметь

готовность к жизни в

демократическом обществе, к социальному взаимодействию с другими людьми на основе принятых в обществе моральных и правовых норм.

BPC3- Understands essence of the state and the right, it is ready to life in democratic society, to social interaction with other people on the basis of accepted in the

Cаясат теориясы мен практикасы

Теория и практика политики Theory and practice of politics Мәдениеттану

Культурология Cultural studies Әлеуметтану Социология Sociology

Рухани жаңғыру Рухани жангыру Rukhani Zhangyru

(19)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

company of moral and precepts of law.

BӘҚ4 - Ӛзінің болашақ кәсіби қызметінің әлеуметтік маңызды мақсаттарын тұжырымдайды және анықтайды.

BУК4 - Определять и

формулировать социально-значимые цели своей будущей профессиональной деятельности.

BPC4- Define and formulate the socially important purposes of the future professional activity.

Әлеуметтану Социология Sociology

Рухани жаңғыру

Рухани жангыру Rukhani Zhangyru

BӘҚ5 - Қазіргі заман алдындағы сын-қатерлер мен ӛзгеріс динамикасының ӛршігу жағдайында ӛзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипаттамасына әдістемелік және психологиялық жағынан дайын.

BУК5 - Методически и психологически готов к видам и характеру своей профессиональной

Cаясат теориясы мен практикасы Теория и практика политики Theory and practice of politics Рухани жаңғыру

Рухани жангыру Rukhani Zhangyru Әлеуметтану Социология Sociology

(20)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

деятельности в условиях нарастающего динамизма перемен и перед вызовами современной ситуации.

BPC5- Methodically it is also psychologically ready to types and the nature of the professional activity in the conditions of the increasing dynamism of changes and before calls of a modern situation.

ӘҚСҰйымдастырушылық- басқару инновациялары және тиімді басқару шешімдерін ескере отырып кәсіби міндеттердің жиынтығын шешуге қабілеттілік.

УКС

Способность решать совокупность профессиональных задач с учетом эффективности управленческих решений и организационно- управленческих инноваций.

UCС

Ability to solve set of professional tasks taking into account efficiency of

administrative decisions and organizational and administrative innovations.

СӘҚ1 - Жеке меншік бизнесті тұрғызу және дамыту үшін шешім қабылдауды және жобалауды, бірлесіп талдау әдістемесін біледі.

СУК1 - Знает методологию совместного анализа, проектирования и принятия решений для создания и развития собственного бизнеса.

СPC1- Knows methodology of the joint analysis, design and decision-making for creation and development of own business.

Басқару психологиясы Психология управления Management psychology

Предпринимательство и бизнес Кәсіпкерлік және бизнес

Entrepreneurship and business

СӘҚ2 - Мәселені шешу үшін командалық жұмыс ұйымдастыруға дайын. Еңбек қызметіндегі күрделі

Предпринимательство и бизнес Кәсіпкерлік және бизнес

Entrepreneurship and business Басқару психологиясы Психология управления

(21)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

жағдайда шешім қабылдауға қабілетті.

СУК2- Способен принимать решения в сложных ситуациях трудовой деятельности. Готов к организации командной работы для решения задач.

СPC2- It is capable to make decisions in difficult situations of work. It is ready to the organization of team work for the solution of tasks.

Management psychology

СӘҚ3 - Практикада іске асырылуы бойынша ұйымдастыру жұмыстарын жүргізеді және басқару шешімдерін дайындайды.

СУК3 – Разрабатывает управленческие решения и осуществляет организационную работу по их реализации на практике.

СPC3- Develops administrative decisions and carries out organizational work on their realization in practice

Предпринимательство и бизнес Кәсіпкерлік және бизнес

Entrepreneurship and business Басқару психологиясы Психология управления Management psychology

СӘҚ4 - Кәсіби іскерлік қатынаста тілдік жағдайға бағдарланады:

ұсынылып отырған іскерлік қатынаста тіл мәдениетінің коммуникативті

Тіл мәдениеті және іскери риторика Культура речи и деловая риторика Speech culture and business rhetoric Ӛзін-ӛзі тану

Самопознание Self-knowledge

(22)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

тактикасы және стратегиясын анықтайды.

СУК4 - Ориентируется в речевой ситуации профессионального делового общения: определяет коммуникативную стратегию и тактику речевого поведения в предлагаемой ситуации делового общения.

СPC4- Is guided in a speech situation of professional business communication: defines the communicative strategy and tactics of speech behavior in the offered situation of business communication.

Предпринимательство и бизнес Кәсіпкерлік және бизнес

Entrepreneurship and business Басқару психологиясы Психология управления Management psychology

СӘҚ5 - Кәсіби салада табысты жаңа идеяларды іске асыруға және креативтілікке негізделген.

СУК5 -Мотивирован к креативности и успешной реализации новых идей в профессиональной сфере.

СPC5 - It is motivated to creativity and successful realization of the new ideas in the professional sphere.

Тіл мәдениеті және іскери риторика Культура речи и деловая риторика Speech culture and business rhetoric Предпринимательство и бизнес Кәсіпкерлік және бизнес

Entrepreneurship and business Басқару психологиясы Психология управления Management psychology

СӘҚ6 - Жалпы зияткерлік және жалпы мәдени деңгейін жетілдіруге

Ӛзін-ӛзі тану Самопознание Self-knowledge

(23)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

және ӛздігінен білім алуға қабілетті.

СУК6 - Способен к

самообразованию и совершенствованию

общеинтеллектуального и

общекультурного уровня.

СPC6- It is capable to self-education and improvement of all-intellectual and common cultural level.

Тіл мәдениеті және іскери риторика Культура речи и деловая риторика Speech culture and business rhetoric

СӘҚ7 - Заң және құқыққа құрметпен қарайды, жемқорлыққа тӛзбеушілік кӛзқарас танытады.

СУК7 - Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону.

СPC7- Has intolerant relation to corruption behavior, treats the right and the law with respect.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет Антикоррупционная культура

Anti-corruption culture

Предпринимательство и бизнес Кәсіпкерлік және бизнес

Entrepreneurship and business

(24)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Еңсенов, Астана қ., Қазақстан ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ТАРИХИ ЖАДЫ ЖӘНЕ АУЫЗША ТАРИХ АЙТУ ДӘСТҮРІ http://www.enu.kz Әлемдегі әрбір халықтың ӛзіндік жүріп ӛткен жолы және тарихы бар..

IUWDVV 7220 WDVV теңдеулерін зерттеу Исследование уравнений WDVV Investigation of the WDVV equations БП/ТК БД/КВ BD/OK В тобы группа В groupB к/р/п 4 7 30 30 120 Емтихан/