• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ ректорының

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ ректорының"

Copied!
31
0
0

Толық мәтін

(1)

Қосымша ______

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ ректорының

«____» _____ 20_____ жылғы

№___________ бұйрығымен бекітілді

2018-2019 оқу жылына

5В071900 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығын бітіруші студенттердің дипломдық жұмыстарының (жобаларының)

тақырыптары мен ғылыми жетекшілері

№ Студенттің толық аты-жөні

Дипломдық жұмыстарының тақырыптары

Тобы

Ғылыми жетекшінің толық аты-жөні, ғылыми дәрежесі,

ғылыми атағы Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде

1 2 3 4 5 6 7

1. Асилбек Ахийх Ақмола облысындағы Жалтыркөл ауылының байланыс жүйесін жаңарту

Модернизация системы связи села Жалтыркол в Акмолинской области

Modernization of the communication system of the village Zhaltyrkol in Akmola region

РЭТ-41 Баегизова Айгулим Сәрсенбековна, т.ғ.к., доцент

2. Ахметжанова

Дана Қанатқызы Астана-Макинск

участкесінде талшықты- оптикалық магистралды желісін жобалау

Проектирование волоконно-оптической магистральной сети на участке Астана-Макинск

Designing fiber optic backbone network in Astana-Makinsk

РЭТ-41 Шоганова Инкар Аскаровна, магистр, оқытушы

3. Әбілман Назеркем Әділханқызы

Ақмола облысы

тұрғындарына төтенше жағдай кезінде медициналық көмек көрсетуге арналған

«Төтенше батырма»

құтқару қызметі жүйесін жобалау

Проектирование системы службы спасения

«Экстренная кнопка» для медицинской

сигнализации-

экстренной помощи гражданам Акмолинской области

Designing a rescue service system

"Emergency button" for medical emergency assistance to citizens of Akmola region

РЭТ-41 Абишев Мейрхан Джаксылыкович, э.ғ.к., профессор м.а.

(2)

4. Байдуллаева Жадира

Куттибек кызы

Астана қаласы Самал шағын ауданында IP телефондық желісін жобалау

Проектирование сети IP

телефонии в

микрорайоне Самал г. Астаны

Designing of IP telephone network in the Samal microdistrict in Astana

РЭТ-41 Кузеков Асхат Сайпиевич, э.ғ.к., профессор м.а.

5. Бахатов Нұрбек

Анар уғли Астана қаласындағы

«Мереке 2» тұрғын үйде мәліметтер тарату желісі құрылымын жаңарту

Модернизация

структуры сети передачи данных жилого дома

«Мереке 2» в г. Астане

Modernization of the data transmission network structure of a residential building «Mereke 2» in Astana

РЭТ-41 Баегизова Айгулим Сәрсенбековна, т.ғ.к., доцент

6. Боранқұлова Ақерке Нұрғазықызы

Актобе қаласындағы Батыс 2 шағын ауданында кеңжолақты қолжетімділік желісін GPON теxнологиясын қолдана отырып жобалау

Проектирование сети широкополосного

доступа с

использованием

технологии GPON в микрорайоне Батыс 2 г. Актобе

Designing a broadband access network using GPON technology in the Batys 2 microdistrict in the city of Aktobe

РЭТ-41 Абишев Мейрхан Джаксылыкович, э.ғ.к., профессор м.а.

7. Ерғазиев Данияр Гайдарұлы

RFID және NFC технологияларының көмегімен спутниктік деректерді тарату жүйесін жобалау

Проектирование

спутниковых систем передачи данных с помощью технологий RFID и NFC

Design of satellite data transmission system using RFID and NFC technologies

РЭТ-41 Шоганова Инкар Аскаровна, магистр, оқытушы

8. Ерсаин Саин

Еламанұлы Петропавл қаласында LTE-Advanced

технологиясын қолданып сымсыз қатынас желісін жаңарту

Модернизация

беспроводного доступа с использованием

технологии LTE- Advanced в г.

Петропавловск

Modernization of wireless access using LTE-Advanced

technology in Petropavlovsk

РЭТ-41 Маликова Жадра Бейсенгалиевна, магистр, оқытушы

9. Есен Бауыржан

Хамитұлы Блокчейн базасындағы платформаларды зерттеу және оны банк аралық секторларда қолдану

Исследование платформ на базе блокчейн и их

развитие на

межбанковском секторе

Blockchain based platforms study and their development within bank area

РЭТ-41 Наурызбаев Асқар Ергембаевич, ф.-м.ғ.к., доцент

10. Есентаев Бахтияр Советович

Петропавл қаласында

SDN желісін

ұйымдастыру

Организация сетей SDN в г. Петропавловск

Organization of a SDN network in Petropavl

РЭТ-41 Маликова Жадра Бейсенгалиевна, магистр, оқытушы

(3)

11. Жақсылықова Гүлжамал Темірханқызы

ARDUINO

микроконтроллерін қолданып, кавитациялық электрогидравликалық жылыту

қондырғысындағы

термокамерада пайда болатын плазманың сипаттамаларын

анықтап, зерттеу

Определение и

исследование

характеристик плазмы, формирующейся в термокамере

кавитационного

электрогидравлического нагревателя, используя микроконтроллер

ARDUINO

Definition and research plasma characteristics forming in the heat thermocamera cavitation electrohydraulic whom heater using ARDUINO microcontroller

РЭТ-41 Әубәкір Дәуренбек Әзенұлы, ф.-м.ғ.к., философия ғ.д., профессор

12. Жақыпжан Құралай Аятқызы

ARDUINO платформасында

схемотехника бойынша зертханалық жұмыстарға арналған оқу-әдістемелік құралды әзірлеу

Разработка учебно- методического пособия к лабораторным работам по схемотехнике на платформе ARDUINO

Elaboration of educational-methodical manual for laboratory work by circuit design on the ARDUINO platform

РЭТ-41 Бурамбаева Нурсауле Аманжоловна, т.ғ.к., профессор м.а.

13. Жанат Бақыт

Жанатұлы Көкшетау қаласындағы

«Дизайн-центр» ЖШС корпоративтік желісін жаңарту

Модернизация корпоративной сети ТОО «Дизайн-центр»

в г. Кокшетау

Modernization of corporate network for

«Design center» LLP in Kokshetau

РЭТ-41 Сулейменова Асемгуль Камитовна, магистр, оқытушы

14. Жолдасбек Ердос

Бақытбекұлы

Қазақстан

Республикасының

қарулы күштерінің

«TADIRAN»

радиостанциясын жаңарту

Модернизация радиостанции

«TADIRAN»

вооруженных сил Республики Казахстан

Modernization of radiostation in the

«TADIRAN» Military establishment of Republic of Kazakhstan

РЭТ-41 Буралхиева Разия Сламханқызы, доцент м.а.

15. Жолмырза Нұрай Нұрланқызы

Ақтөбе қаласындағы

«Альтаир» тұрғын үй кешенінде GPON технологиясы негізінде қатынас желісін жобалау

Проектирование сети доступа на основе технологии GPON в жилом комплексе

«Альтаир» г. Актобе

Designing of the access network based on GPON technology at residential complex «Altair» in Aktobe city

РЭТ-41 Абишев Мейрхан Джаксылыкович, э.ғ.к., профессор м.а.

16. Козыбаева Жулдыз Аскаровна

Ақтөбе-Ойыл

участкесінде талшықты- оптикалык байланыс желісін жобалау

Проектирование волоконно-оптической линии связи на участке Актобе - Уил

Design of fiber optic communication line at the site of the Aktobe- Uil

РЭТ-41 Абишев Мейрхан Джаксылыкович, э.ғ.к., профессор м.а.

(4)

17. Қалияқбар Айнаш Оспанқызы

Семей қаласындағы халыққа қызмет көрсету орталығы желісін Li-Fi технологиясы негізінде жобалау

Проектирование сети на базе технологии Li-Fi в центре обслуживания населения в г. Семей

Design of the network based on Li-Fi technology in the service center of population in Semey

РЭТ-41 Кузеков Асхат Сайпиевич, э.ғ.к., профессор м.а.

18. Құрманқазы Әзиза

Құрманқазықыз ы

Қызылорда қаласы

«Қазпочта» АҚ

филиалында PON технологиясы негізінде мультисервистік қатынау желісі жобасын жасау

Разработка проекта мультисервисной сети доступа на базе технологии PON филиала АО «Казпочта»

в г. Кызылорде

Development of amultiservice access network based on PON technology of the branch of «Kazpost» JSC in Kyzylorda

РЭТ-41 Канымгазиева Ильмира Айдосовна, ф.-м.ғ.к., профессор м.а.

19. Оразбекова Әнел Бейбітқызы

LabVIEW ауани

аспабына айналдырылған Никола Тесланың электр энергиясын өндіру технологиясының

прототипін зерттеу

Исследование прототипа технологии Николы Теслы по выработке электроэнергии,

превращённый в виртуальный прибор LabVIEW

A study of Nikola Tesla’s prototype of power generation technology, turned into a LABVIEW virtual instrument

РЭТ-41 Әубәкір Дәуренбек Әзенұлы, ф.-м.ғ.к., философия ғ.д., профессор

20. Орыналы Жандар Бекежанұлы

Атырау қаласы

«Тенгизшевройл» АҚ корпоративтік желісінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жобасын жасау

Разработка проекта обеспечения

информационной безопасности

корпоративной сети АО

«Тенгизшевройл»

в г. Атырау

Elaboration of a project to ensure information security of the corporate

network of

«Tengizchevroil» JSC in Atyrau

РЭТ-41 Канымгазиева Ильмира Айдосовна, ф.-м.ғ.к., профессор м.а.

21. Оспанғали Гулжан Ғалымқызы

ARDUINO

микроконтроллері

негізінде датчик құрастырып, көпіршік- ату құбылысының технологиядағы жарық шығаруын зерттеу

Исследование светообразующей

возможности явления кавитации в технологиях, создав на базе микроконтроллера

ARDUINO датчик света

The study of light forming the possibility of cavitation in technology, creating a light sensor based on the ARDUINO microcontroller

РЭТ-41 Әубәкір Дәуренбек Әзенұлы, ф.-м.ғ.к., философия ғ.д., профессор

22. Рахман Ұлжалғас Қайратқызы

ARDUINO

микроконтроллері

негізінде датчик

Исследование звукообразующей

возможности явления

The study of the sound- forming possibility of cavitation in technologies

РЭТ-41 Әубәкір Дәуренбек Әзенұлы, ф.-м.ғ.к., философия ғ.д., профессор

(5)

құрастырып, көпіршік- ату құбылысының технологиядағы дыбыс шығаруын зерттеу

кавитации в технологиях, создав на базе микроконтроллера

ARDUINO датчик звука

by creating a sound sensor based on the ARDUINO

microcontroller 23. Тоқтасын

Жандос Дәуренұлы

Деректерді өңдеу орталығының

өнімділігін жоғарылату үшін техникалық шаралар кешенін әзірлеу

Разработка комплекса технических

мероприятий по повышению

производительности центра обработки данных

Development of a set of technical measures to improve the performance of the data center

РЭТ-41 Касенова Мерейлим Нурлановна, магистр, оқытушы

24. Түркістан Арайлым Бақытбекқызы

Шығыс Қазақстан облысы Зайсан және Күршім қалалары арасында талшықты- оптикалық байланыс желісін жобалау

Проектирование волоконно-оптических линии связи между городами Зайсан и Куршим Восточно- Казахстанской области

Designing of fiber optic communication line between cities Zaisan and Kurishimcities of East Kazakhstan

РЭТ-41 Кузеков Асхат Сайпиевич, э.ғ.к., профессор м.а.

25. Ықылас Гүлсамал Серікқызы

Ақтөбе көлік,

коммуникация және жаңа технологиялар колледжі корпоративтік желісінің желілік қауіпсіздік жүйесін жаңарту

Модернизация систем сетевой безопасности в корпоративной сети Актюбинского колледжа транспорта, связи и новых технологий

Modernization of the network security systems of the Aktyubinsk College of Transport, Communications and New Technologies

РЭТ-41 Жантлесова Асемгуль Бейсембаевна, т.ғ.к., PhD, доцент м.а.

26. Абдирайимов Бунед

Абдикаримович

Жасанды интеллект көмегімен

жүргізушілердің

ұйқысын бақылау жүйесін жасау

Разработка системы контроля сна у водителей

с помощью

искусственного интеллекта

Development of drivers sleep monitoring systems by using artificial intelligence

РЭТ-42 Жантлесова Асемгуль Бейсембаевна, т.ғ.к., PhD, доцент м.а.

27. Алпысов Темирлан Рустамович

Астана қаласы бойынша авто-көлік

қозғалыстарына

мониторинг және бақылауды жүргізу үшін LoRaWAN

Разработка

рекомендации по внедрению архитектуры технологии LoRaWAN для мониторинга и

Development of recommendations on the implementation of the architecture of the LoRaWAN technology for monitoring and

РЭТ-42 Мухамедрахимова Галия Исатаевна , п.ғ.к., профессор м.а.

(6)

технологиясының

архитектурасын енгізу үшін ұсыныстарды жасау

контроля движений автотранспорта по г. Астане

controlling the movement of the vehicles in Astana 28. Ахметжанов

Батыржан Қайратұлы

ARDUINO

платформасын қолданып 3D фото-түсірімдерге арналған қондырғыны жасау

Разработка устройства для предметной фотосъемки в 3D с использованием

платформы ARDUINO

Development of device for subject 3D- photography using the ARDUINO platform

РЭТ-42 Бурамбаева Нурсауле Аманжоловна, т.ғ.к., профессор м.а.

29. Бахтияров Галымжан Ибадуллаевич

Астана-Қарағанды тас жолында ұялы байланыс стандартындағы релелік станциялар желісінің жобасын әзірлеу

Разработка проекта сети ретрансляционных

станций стандарта сотовой связи на автомобильной трассе Астана-Караганда

Development of relay stations network project

of cellular

communication standard on the highway Astana- Karaganda

РЭТ-42 Сагындыков Ержан Курманбекович, профессор м.а.

30. Бегайдаров Манат Кайдарович

Қостанай облысы Меңдіқара ауданы мысалында талшықты- оптикалық деректерді жіберу жүйелерінің сапасын арттыру әдістері мен жолдары

Способы и средства повышения качества волоконно-оптических систем передачи на примере

Мендыгаринского

района Костанайской области

Ways and instruments for improving the quality of fiber-optic transmission systems on the example of Mendigarinsky district Kostanay region

РЭТ-42 Мухамедрахимова Галия Исатаевна , п.ғ.к., профессор м.а.

31. Бимуратов Жандос Едилович

Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Майқапшағай ауылында DVB-T2 стандартындағы цифрлық телевизияны ұйымдастыру

Организация цифрового ТВ стандарта DVB-T2 в поселке Майкапчагай Зайсанского района Восточно-Казахстанской области

Designing of digital TV based on DVB-T2

standard in

Maykapchagai village of Zaisan district, East Kazakhstan Region

РЭТ-42 Сагындыков Ержан Курманбекович, профессор м.а.

32. Жарлыкпаев Тимур

Курмангалиевич

Астана-Ақкөл

участкесінде ТОБЖ жаңғыртудың жобалық моделін жасау

Разработка проектной модели модернизации ВОЛС на участке Астана - Акколь

Development of design model for fiber optic line modernization at Astana- Akkol sector

РЭТ-42 Мухамедрахимова Галия Исатаевна , п.ғ.к., профессор м.а.

33. Ишмухаметов Адиль Раисович

Көкшетау қаласы мысалында

Построение единой телекоммуникационной сети на примере

Construction of unified telecommunication

РЭТ-42 Мухамедрахимова Галия Исатаевна , п.ғ.к., профессор м.а.

(7)

телекоммуникациялық біртұтас желіні құру

г. Кокшетау network on the example of Kokshetau

34. Калиева Айгерим Аскеровна

«Қашаған» теңіз мұнай өндіру кен орны платформаларында DECT стандарты бойынша цифрлық мобильді радиобайланыс желісін ұйымдастыру

Организация сети цифровой мобильной радиосвязи стандарта DECT на морских нефтедобывающих платформах

месторождения

«Кашаган»

Organization of digital mobile radio network of DECT standard on oil- mining platforms of

“Kashagan”

РЭТ-42 Сагындыков Ержан Курманбекович, профессор м.а.

35. Магырапов Сержан Ержанович

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласын күн түрлендіргіштеріне негізделген энергиямен қамтамасыз ету жүйесін әзірлеу

Разработка системы энергообеспечения города Семей Восточно- Казахстанской области на основе солнечных преобразователей

Development of power supply system based on solar converters for Semey city in East Kazakhstan Region

РЭТ-42 Бурамбаева Нурсауле Аманжоловна, т.ғ.к., профессор м.а.

36. Омар Аслан Ғазизұлы

Бұлтты технологияны қолданып бейнебақылау жүйесін жобалау

Проектирование системы видеонаблюдения с использованием

облачных технологий

Designing a video surveillance system using cloud technology

РЭТ-42 Бурамбаева Нурсауле Аманжоловна, т.ғ.к., профессор м.а.

37. Рахимбекова Сания

Сарсенбаевна

«ҚазМұнайГаз» ЖШС ақпараттық қауіпсіздік деңгейін жоғарылату мақсатында

корпоративтік желісін оңтайландыру

Оптимизация

корпоративной сети ТОО

«КазМунайГаз» с целью повышения

информационной безопасности

Optimization of the corporate network of LLP

“KazMunayGas” in order to increase information security

РЭТ-42 Құттыбек Ажар

Арманқызы, магистр, оқытушы

38. Сайкен Диана Ринатқызы

Шығыс Қазақстан облысы Жаңғызтөбе станциясын күн түрлендіргіштеріне негізделген энергиямен қамтамасыз ету жүйесін әзірлеу

Разработка системы энергообеспечения станции Жангизтобе Восточно-Казахстанской области на основе солнечных

преобразователей

Development of power supply system based on solar converters for Zhangiztobe station in East Kazakhstan Region

РЭТ-42 Бурамбаева Нурсауле Аманжоловна, т.ғ.к., профессор м.а.

(8)

39. Сеитов Лашын Мендешевич

Астана қаласында LORA сымсыз технологиясы арқылы есепке алу аспаптарының

көрсеткіштерін жинауды ұйымдастыру және автоматтандыру

Организация и

автоматизация сбора показаний с приборов учета по беспроводной технологии LORA в г.

Астане

Organization and automatization of collecting results from metering device using LORA wireless technology in Astana

РЭТ-42 Тукушев Нурбахыт Батырханович, магистр, аға оқытушы

40. Сулдебаева Инкар Серикбаевна

Атырау қаласы тұрғын ғимараттарында дыбыс мониторинг жасау әдісімен ЖІЩЖ-3 жиынтықты талдау

Комплексный анализ СОРМ-3 методом аудио- мониторинга жилых помещений

в г. Атырау

Complex analysis of SORM-3 by audio monitoring of resident areas in Atyrau

РЭТ-42 Мухамедрахимова Галия Исатаевна , п.ғ.к., профессор м.а.

41. Темирбек Камила Дамирқызы

Blockchain технологиясына

негізделген жеке тұлғаны сәйкестендіру үшін мобильді қосымшаны әзірлеу

Разработка мобильного

приложения по

идентификации личности на основе blockchain технологии

Development of mobile application for identification based on blockchain technology

РЭТ-42 Наурызбаев Асқар Ергембаевич, ф.-м.ғ.к., доцент

42. Тлеубердиев Айдар Кайратұлы

«Smart city» жобасына кезеңмен көшу үшін Астана қаласының

маңында шағын

бюджетті «Ақылды үйді»

жобалау

Проектирование малобюджетного

«умного дома» в пригороде г. Астаны для поэтапного перехода к проекту «Smart City»

Designing of the low- budget smart house in the suburbs of Astana for phased transition to

«Smart City» project

РЭТ-42 Мухамедрахимова Галия Исатаевна , п.ғ.к., профессор м.а.

43. Тортаев Алихан Касымханович

DVB-C кабельді желілері арқылы компрессорланған видео, аудио және қосымша деректердің таралуын зерттеу

Исследование передачи компрессированного видео, аудио и дополнительная

информация через кабельные сети DVB-C

Research of compressed video and audio additional information transferred by cable networks

РЭТ-42 Мухамедрахимова Галия Исатаевна , п.ғ.к., профессор м.а.

44. Абдимуратов Байкурен Ерболулы

Астана қаласы Мереке тұрғын үй кешенінде Wi- Fi технологиясы негізінде сымсыз желіні ұйымдастыру

Организация

беспроводной сети на базе технологии Wi-Fi в ЖК «Мереке» г. Астаны

Organization of a wireless network based on Wi-Fi technology in a residential complex Mereke in Astana

РЭТ-43 Жантлесова Асемгуль Бейсембаевна, т.ғ.к., PhD, доцент м.а.

(9)

45. Ақаева Еркежан Мұратбекқызы

Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданында талшықты- оптикалық байланыс желісі жобасын жасау

Разработка проекта волоконно-оптической линии связи в Тарбагатайском районе Восточно Казахстанской области

Development of a fiber- optic communication line in the Tarbagatay district of the East Kazakhstan region

РЭТ-43 Мухамедрахимова Галия Исатаевна , п.ғ.к., профессор м.а.

46. Асылбекұлы Бек ОЖ (android, ios) базасындағы

қосымшалардың

көмегімен тұрғын үй датчиктерін

(температура, веб камера, жарық) басқару

Управление датчиками (температуры, веб камеры, света) жилого помещения с помощъю приложений на базе ОС (android, ios)

Managing

sensors(temperature,web cam,light) of premises using applications based on OS (android, ios)

РЭТ-43 Тукушев Нурбахыт Батырханович, магистр, аға оқытушы

47. Ғаниятов Нұрислам Қазбекұлы

Ақтөбе қаласы «Новый- 2» ықшам ауданындағы деректерді жіберу желісі құрылымын жаңарту

Модернизация

структуры сети передачи данных в микрорайоне

«Новый-2» г. Актобе

Modernization of the data transmission network structure in the microdistrict "Novy-2" in Aktobe

РЭТ-43 Канымгазиева Ильмира Айдосовна, ф.-м.ғ.к., профессор м.а.

48. Дагистан Аблай Дагистанұлы

Қытай шекарасы (Хоргос) – «Нұр Жолы»

(РК) бақылау-өткізу пункті - Алматы - Шу - Балқаш - Қараганды – Теміртау - Астана - Көкшетау - Петропавл - Ресей шекарасы (Омск) аралығында көліктің транзиттік көліктік дәлізінің спутниктік мониторинг шеңберінде пилоттық жүйесінің жобасын әзірлеу

Разработка проекта пилотной системы спутникового

мониторинга транспорта в рамках транзитных транспортных коридоров граница Китая (Хоргос) - КПП «Нур Жолы» (РК) - Алмата - Чу - Балхаш - Караганда - Темиртау - Астана - Кокчетав - Петропавловск - граница РФ (Омск)

Development of the project of pilot system of satellite monitoring of transport within the framework of the transit transport corridors border of China (Khorgos) - checkpoint «Nur Zholy»

(Kazakhstan) – Almaty – Chu – Balkhash – Karaganda – Temirtau – Astana – Kokchetav – Petropavlovsk - border of Russia (Omsk)

РЭТ-43 Дюсенев Симбай Тулюбаевич., профессор м.а.

49. Елдос Нұрбол Павлодар қаласындағы

«D-system» ЖШС

Разработка проекта беспроводной локально- вычислительной сети в

Designing local wireless network project in “D-

РЭТ-43 Тукушев Нурбахыт Батырханович, магистр, аға оқытушы

(10)

жергілікті сымсыз желінің жобасын әзірлеу

ТОО «D-system» г.

Павлодара

system” LLP of Pavlodar country

50. Ербөлеков Мәлік Қанатұлы

«Казаэронавигация» АҚ ғимаратында

бейнебақылау жүйесін ұйымдастыру

Организация системы видеонаблюдения в

здании АО

«Казаэронавигация»

Organization of video surveillance system in the building of JSC

"Kazaeronavigatsia"

РЭТ-43 Канымгазиева Ильмира Айдосовна, ф.-м.ғ.к., профессор м.а.

51. Еркебаев Нурсултан Сейтуғли

Ташкент облысының Чирчик қаласындағы Өзбекстан Ұлттық банкінің филиалында қауіпсіздік жүйесін жобалау

Проектирование системы безопасности в филиале Национального банка Узбекистана

в г. Чирчик Ташкентской области

Security system design in the branch of the National Bank of Uzbekistan in Chirchik, Tashkent region

РЭТ-43 Канымгазиева Ильмира Айдосовна, ф.-м.ғ.к., профессор м.а.

52. Есенбеков Ерсултан Байдабекұлы

Түркістан облысы Созақ ауданында ТОБЖ жобасын жасау

Разработка проекта ВОЛС в Созакском районе Туркестанской области

Organizing FOCL in Sozak area of Turkistan region

РЭТ-43 Кожахметов Таир Куатбекович, магистр, аға оқытушы

53. Имангалиев Нурдаулет Даулетгалиевич

Талдықорған қаласы

«Жастар» тұрғын үй кешенінде

мультисервистік қатынас желісі жобасын жасау

Разработка проекта мультисервисной сети доступа в жилом комплексе «Жастар»

г.Талдыкорган

Development of a multiservice access network in the "Zhastar"

residential complex in Taldykorgan

РЭТ-43 Маликова Жадра Бейсенгалиевна, магистр, оқытушы

54. Исатаев Арман Мақсутұлы

Шығыс Қазақстан облысы Аягоз каласында LTE 4G стандартының ұялы байланыс желісін жобалау

Проектирование сети сотовой связи стандарта LTE 4G г. Аягуз Восточно-Казахстанской области

The design of cellular communication network LTE 4G standard in the city of Ayagoz in the East Kazakhstan region

РЭТ-43 Канымгазиева Ильмира Айдосовна, ф.-м.ғ.к., профессор м.а.

55. Кульжанова Динара Муратовна

MIMO теxнологиясын қолдана отырып, LTE желісінде кедергіге төзімділікті күшейту

Повышение

помехоустойчивости в сетях LTE за счет применения технологии MIMO

Increasing of noise immunity in LTE network by using MIMO technology

РЭТ-43 Кожахметов Таир Куатбекович, магистр, аға оқытушы

56. Қали Эльмира Қахарманқызы

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы Әуежайының

корпоративтік желісі

Разработка рекомендаций

комплексных методов защиты данных от угроз

Development of recommendations for complex methods of protecting data from

РЭТ-43 Корганбаева Луиза Нурсериковна, магистр, аға оқытушы

(11)

мысалында деректерді қауіп-қатерлерден

қорғаудың күрделі әдістеріне арналған ұсыныстарды әзірлеу

безопасности на примере корпоративной сети aэропорта г. Семей Восточно-Казахстанской области

security threats by the example of the Semey Airport corporate network in the East Kazakhstan region

57. Қодиров Эломон Асқарұлы

«Smart Astana» жобасын іске асыру үшін IoT технологиясын қолдану мүмкіндігін зерттеу

Исследование возможности

использования IoT технологий для реализации проекта

«Smart Астана»

Recerch of the possibility of using IoT technologies for the implementation of the project “Smart Astana”

РЭТ-43 Канымгазиева Ильмира Айдосовна, ф.-м.ғ.к., профессор м.а.

58. Нұрмұханова Назгүл

Серболатқызы

Arduino платформасында

«Электронды және өлшеуіш техника негіздері» пәні бойынша оқу-әдістемелік

зертханалық кешенді әзірлеу

Разработка

лабораторного учебно- методического

комплекса по

дисциплине «Основы

электронной и

измерительной техники»

на платформе Arduino

The Development of laboratory training and methodology system in subject “Bases of electronic and measuring equipment” based on Arduino platform

РЭТ-43 Бурамбаева Нурсауле Аманжоловна, т.ғ.к., профессор м.а.

59. Орынбаева Салтанат Серікбайқызы

Құрық порты паром кешеніндегі әкімшілік ғимараттың қауіпсіз сымсыз желісі жобасын жасау

Разработка проекта защищенной

беспроводной сети административно-

бытового корпуса паромного комплекса в порту Курык

Development of the secure wireless network project of the administrative-building of the ferry complex in Kuryk port

РЭТ-43 Сеилов Шахмаран Журсинбекович, э.ғ.д., т.ғ.к., профессор

60. Орынбасар Айдана Әсембекқызы

«КазМедУтил» ЖШС

IoT негізінде

пациенттерді

мониторингтен өткізу бақылау жүйесін жасау

Разработка системы мониторинга пациентов на базе IoT в ТОО

«КазМедУтил»

The developmentof a patient monitoring system based on IoT in

“KazMedUtil” LLP

РЭТ-43 Абильдинов Диас Сатыбаевич, магистр, оқытушы

61. Пулатов Бекзат Муртазаевич

Түркістан облысы Қызыләскер ауданында талшықты-оптикалық

Проектирование сети волоконно-оптической линии связи района

Design of a network of a fiber-optic

communication line in the

РЭТ-43 Канымгазиева Ильмира Айдосовна, ф.-м.ғ.к., профессор м.а.

(12)

байланыс желісін жобалау

Кызыласкер

Туркестанской области

Kyzylasker district of the Turkestan region

62. Рисбаев Нурсултан Бидуллаугли

Автокөлік ағынында транспорт құралын тану жүйесін жасау

Разработка системы разпознования

транспортного средства в автомобильном потоке

Development of a vehicle recognition system in automobile traffic

РЭТ-43 Абдиманов Абзал Асырханович, магистр, оқытушы

63. Рысмахан Жұмагүл Ерғалиқызы

Криптожүйеде

ақпараттық энтропияның математикалық моделін жасау

Разработка

математической модели информационной

энтропии в

криптосистеме

Development of a mathematical model of informational entropy in a cryptosystem

РЭТ-43 Кабылбекова Уткир Момыновна, т.ғ.к., профессор м.а.

64. Сагитжанов Сұңғат Қайратұлы

Есту қабілеті нашар адамдар үшін тілді аудару бағдарламасын жасау

Разработка программы преобразования речи для людей с нарушениями слуха

Developing a speech conversion program for people with hearing impairments

РЭТ-43 Абдиманов Абзал Асырханович, магистр, оқытушы

65. Сағынғалиев Аязби Қанатұлы

Қазақстан

Республикасының

агроөнеркәсіп кешенінде жерді қашықтықтан зондтау арқылы деректерді қолданудың ерекшеліктерін зерттеу

Исследование особенностей

применения данных ДЗЗ в агропромышленном комплексе Республики Казахстан

Research of features of the use of remote sensing data in the agro-industrial complex of the Republic of Kazakhstan

РЭТ-43 Калиева Самал

Ахметжановна, магистр, аға оқытушы

66. Садибекова Светлана Садибековна

IoT технологиясы негізінде бет-әлпетті тануды қолдану арқылы сәйкестендіру жүйесін жасау

Разработка системы идентификации с использованием

распознавания лиц на базе технологии IoT

The development of identification system by using the face recognition based on IoT technology

РЭТ-43 Абильдинов Диас Сатыбаевич, магистр, оқытушы

67. Серікбай Арайлым Таласқызы

Қазақстан

Республикасындағы санатталған

объектілерінде жиіліктік

және уақыттық

синхронизациялау әдістерін дамыту

Разработка методов частотной и временной синхронизации

категорированных

объектов в Республике Казахстан

Development of methods for frequency and time synchronization of categorized objects in the Republic of Kazakhstan

РЭТ-43 Сагындыков Ержан Курманбекович, профессор м.а.

(13)

68. Чиндалиев Арман

Нурлыбекулы

«Телекоммуникация желісіндегі ақпараттық қауіпсіздік 2» курсы бойынша оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу

Разработка учебно- методического

комплекса по курсу

«Информационная

безопасность в сетях телекоммуникации 2»

Development of an educational and methodical complex for the course "Information

Security in

Telecommunication Networks 2"

РЭТ-43 Ошманова Айжан Сериковна, магистр, оқытушы

69. Шығырбаева Диана

Серікқызы

Ақтөбе қаласы

«Сымбат» зияткерлік мектебінде smart- бейнебақылау жүйесін ұйымдастыру

Организация smart- системы

видеонаблюдения в интеллектуальной школе

«Сымбат» г. Актобе

Orgaznization of smart video surveillance systems in the Symbat intellectual school in Aktobe

РЭТ-43 Калиева Самал

Ахметжановна, магистр, аға оқытушы

70. Алиева Эльмира Кайратовна

Батыс Қазақстан облысы Ақсай қаласында «KIOS»

ЖШС корпоративтік желісін жаңарту

Модернизация

корпоративной сети ТОО

«KIOS» в г. Аксай Западно-Казахстанской области

Modernization of corporate network of

“KIOS” LLP in Aksay town of West Kazakhstan region

РЭТ-44 Сеилов Шахмаран Журсинбекович, э.ғ.д., т.ғ.к., профессор

71. Ахметкалиев Козыбай Каирбекулы

Ақмола облысы Макинка ауылы мысалында қалалық типтегі елді мекендерге DVB-T2 цифрлық теледидарды енгізу жобасын әзірлеу

Разработка проекта внедрения цифрового телевидения DVB-T2 в населенных пунктах городского типа, на примере с. Макинка Акмолинской области

Development of a plan for the introduction of digital television DVB-T2 in urban areas, for example of Makinka village of Akmola region

РЭТ-44 Гуменюк Алексей Викторович, т.ғ.к., доцент м.а.

72. Батырашева Дина

Тұрарбекқызы

Байланыс жүйесінде көшкінді-өту диодын қолдану ерекшеліктерін зерттеу

Исследование особенностей

применения лавинно- пролетных диодов в системах связи

Research of avalanche transit-time diode usage

features in

communications systems

РЭТ-44 Гуменюк Алексей Викторович, т.ғ.к., доцент м.а.

73. Биктимисов Нуржан Максутович

Arduino аппараттық- бағдарламалық құрал негізінде автоматика және робототехниканың қарапайым жүйесін құру

Разработка методики обучения по построению простых систем

автоматики и

робототехники на основе

Development of teaching methods for building simple automation and robotics systems based on Arduino hardware and software

РЭТ-44 Котоянц Каринэ Вартаровна, ф.-м.ғ.к., доцент

(14)

бойынша оқыту әдістемесін жасау

аппаратно-программных средств ARDUINO 74. Даулеткалиева

Гульзат

Кайыржановна

Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Жалпақтал ауылындағы телевизиялық

ретрансляторды DVB-T2 цифрлық форматына көшіру

Перевод телевизионного ретранслятора в селе Жалпактал

Казталовского района Западно-Казахстанской области в цифровой формат DVB-T2

Transfer of a TV station to DVB-T2 technology in Zhalpaktal village, Kaztalov district, West Kazakhstan region

РЭТ-44 Сагындыков Ержан Курманбекович, профессор м.а.

75. Жарылкасымова Жумабике Ануарбековна

Қостанай қаласының үйлерінде жайлы ортаны құру үшін автономды инженерлі желілерді басқару жүйесін жасау

Разработка системы управления

автономными

инженерными сетями для создания комфортной среды домах г. Костанай

Development of autonomous engineering networks control system in order to create a comfortable environment in houses of Kostanay city

РЭТ-44 Котоянц Каринэ Вартаровна, ф.-м.ғ.к., доцент

76. Казезов Батырхан Нурланулы

Щучинск-Бурабай

курорттық зонасында туристтік қалашығы үшін энергиялық тиімді жарықтандыру желісі мен қауіпсіздік жүйесін жобалау

Проектирование энергоэффективных сетей освещения и систем безопасности для туристических городков в Щучинско-Боровской курортной зоне

Design of an energy efficient lightning and security systems for tourist towns in the Schuchinsk-Borovoe resort area

РЭТ-44 Котоянц Каринэ Вартаровна, ф.-м.ғ.к., доцент

77. Какишева Нуриля Сапарбековна

Қалалық smart- автотұрақтарды басқару

үшін кешенді

технологиялық шешімдер құру

Построение комплексного технологичесого

решения для управления городским smart- паркингом

Construction of a complex technological solution for city smart- parking service management

РЭТ-44 Котоянц Каринэ Вартаровна, ф.-м.ғ.к., доцент

78. Каргужинов Султан Ануарулы

Астана қаласында қолдануға арналған фотоэлектрлік

түрлендіргіштердің құрылымдық

ерекшеліктерін зерттеу

Исследование конструктивных особенностей фотоэлектрических преобразователей для применения в г. Астане

Research of design features of photoelectric converters for use in Astana

РЭТ-44 Котоянц Каринэ Вартаровна, ф.-м.ғ.к., доцент

(15)

79. Купенов Арман Булатович

Бұлтты технологияларды қолданатын жел электрлік

генераторларының деректер ағынын бақылауды жаңарту

Модернизация

мониторинга потока данных ветровых электрогенераторов посредством облачных технологий

Modernization of data flow monitoring of wind generators by using Cloud Technologies

РЭТ-44 Жантлесова Асемгуль Бейсембаевна, т.ғ.к., PhD, доцент м.а.

80. Мутаев Ерасыл Нурланулы

Жүргізушісі жоқ ауыл шаруашылығының

көліктерін басқару әдістерін зерттеу

Исследование методов управления

беспилотными

сельскохозяйственными машинами

Research of control methods of unmanned agricultural machines

РЭТ-44 Кузеков Асхат Сайпиевич, э.ғ.к., профессор м.а.

81. Өтебалиева Айнұр

Қобландықызы

Батыс Қазақстан облысы Жалпақтал-Казталовка участкесінде талшықты- оптикалық байланыс желісін жобалау

Проектирование волоконно-оптической линии связи на участке Жалпактал- Казталовка Западно- Казахстанской области

Designing of fiber-optic communication line on the site of Zhalpaktal- Kaztalovka of the West Kazakhstan region

РЭТ-44 Сагындыков Ержан Курманбекович, профессор м.а.

82. Рамазанов Мухаммед Бахытович

Ақмола облысының элеваторларын

автоматты радиобақылау және басқару жүйесін жобалау

Проектирование системы автоматического

радиомониторинга и управления элеваторами Акмолинской области

Designing an automated radio monitoring and control of a grain elevators in Akmola region

РЭТ-44 Сагындыков Ержан Курманбекович, профессор м.а.

83. Сағатбекова Сағыныш Сағатбекқызы

Қызылорда қаласының медициналық

мекемелерінде IoT технологияларын

пайдаланудың жобалық моделін әзірлеу

Разработка проектной модели использования IoT технологий в медицинских

учреждениях г.

Кызылорды

Development of a project model for the use of IoT technologies in medical institutions of the city of Kyzylorda

РЭТ-44 Кузеков Асхат Сайпиевич, э.ғ.к., профессор м.а.

84. Самигуллин Шынгыс

Самигуллаевич

Криптожүйеде ақпаратты қорғау және бейнелерді тану кезінде кванттық нүктелер қасиеттерін зерттеу

Исследование свойств квантовых точек при распозновании образов и защиты информации в криптосистеме

Research of the properties of quantum dots in pattern recognition and data protection in a cryptosystem

РЭТ-44 Кабылбекова Уткир Момыновна, т.ғ.к., профессор м.а.

(16)

85. Сундетбаев Олжас

Халиаскарович

Ақмола облысының аудандық мектептерінде цифрлық мультимедия желісін жобалау

Проектирование цифровой

мультимедийной сети в районных школах Акмолинской области

Designing the use of digital multimedia in the district schools of Akmola

РЭТ-44 Котоянц Каринэ Вартаровна, ф.-м.ғ.к., доцент

86. Шеин Роман Юрьевич

Спутниктік байланыс арналарын құрастыру ерекшеліктерін KazSat-2, KazSat-3 мысалында зерттеу

Исследование

особенностей построения спутниковых каналов связи на примере KazSat- 2, KazSat-3

Research of features of satellite communication channels construction using the example of KazSat-2, KazSat-3

РЭТ-44 Гуменюк Алексей Викторович, т.ғ.к., доцент м.а.

87. Әлиаскарова Айару Рахметқызы

Радионавигациялық өлшеулері мен TLE деректерін бірлесіп өңдеу алгоритмін жасау

Создание алгоритма совместной обработки радионавигационных измерений и TLЕ данных

Creating algorithm for joint processing of radio navigation measurements and data TLE

РЭТ-45 Калиева Самал

Ахметжановна, магистр, аға оқытушы

88. Баешев Ерсултан

Хамидуллаевич Түркістан қаласының коттеджді ауылында мультисервистік желіні жобалау

Проектирование

мультисервисной сети в коттеджном поселке г. Туркестан

Designing a multiservice network in the cottage settlement

city of Turkestan

РЭТ-45 Бурамбаева Нурсауле Аманжоловна, т.ғ.к., профессор м.а.

89. Ғалым Нұрхат Мұратұлы

Орал қаласы Жеңіс шағын ауданында GPON технологиясын қолданып қатынас желісін жобалау

Проектирование сети

доступа с

использованием

технологии GPON в микрорайоне Женис г.Уральск

Designing the access network using GPON technology in the Zhenis microdistrict in Uralsk

РЭТ-45 Абишев Мейрхан Джаксылыкович, э.ғ.к., профессор м.а.

90. Далдабай Асқар Ғабитұлы

Астана қаласындағы

Halyk Bank

корпоративтік желісінде VPN желісін туннельдеу арқылы желілік қауіпсіздік жобасын жасау

Разработка проекта сетевой безопасности путем туннелирования VPN в корпоративной сети Halyk Bank в

г. Астане

Designing a network security project by tunneling VPN in the corporate network at the Halyk Bank in Astana

РЭТ-45 Шоганова Инкар Аскаровна, магистр, оқытушы

91. Жакипова Бекзат

Нурболатовна Астана қаласы

«Шоколад» тұрғын үй Организация

беспроводной сети на

The organization of a wireless network based

РЭТ-45 Буралхиева Разия Сламханқызы, доцент м.а.

(17)

кешенінде Wi-Fi технологиясы негізінде

сымсыз желіні

ұйымдастыру

базе технологий Wi-Fi в ЖК «Шоколад»

г. Астаны

on Wi-Fi technologies in the residential complex

“Chocolate” in Astana

92. Жақсылық Ақтөре Алмасұлы

Радиотехникалық

жүйелерінде күрделі сигналдарды өңдеу әдістерін дамыту

Развитие методов обработки сложных

сигналов в

радиотехнических системах

Development of methods for processing complex signals in radio technical systems

РЭТ-45 Калиева Самал

Ахметжановна, магистр, аға оқытушы

93. Жасталап Әсел Талғатқызы

Астана қаласындағы

«Alma-TV» компаниясы филиалында IP- телефония негізінде корпоративтік байланыс желісін жаңарту

Модернизация

корпоративной сети связи на базе IP- телефонии в филиале компании АО «Alma-TV»

г. Астаны

Modernization of corporate communication network based on IP – telephony in the company

«Alma-TV» in Astana

РЭТ-45 Буралхиева Разия Сламханқызы, доцент м.а.

94. Исмағұлов

Бекбол Жаңаөзен қаласы 6- шағын ауданында кеңжолақты

қолжетімділік желісін GPON теxнологиясын қолдана отырып жобалау

Проектирование сети широкополосного

доступа с

использованием

технологии GPON в 6 микрорайоне

г. Жанаозен

Designing a broadband access network using GPON technology in the 6th microdistrict in Zhanaozen

РЭТ-45 Абишев Мейрхан Джаксылыкович, э.ғ.к., профессор м.а.

95. Көжебаев Әділет Асхатұлы

«Қазақ

инфокоммуникация академиясы» қоғамдық қорының қорғалған сымсыз желісі жобасын жасау

Разработка проекта защищенной

беспроводной сети общественного фонда

«Казахская Академия Инфокоммуникаций»

Development of the protected wireless network project of community fund «Kazakh

Academy of

Infocommunications»

РЭТ-45 Сеилов Шахмаран Журсинбекович, э.ғ.д., т.ғ.к., профессор

96. Қасымбек Айгүл Мұратқызы

Шымкент қаласындағы

«Тельман» шағын ауданындағы деректерді тарату желісінің құрылымын жаңарту

Модернизация

структуры сети передачи данных в микрорайоне

«Тельман» г. Шымкент

Modernization of the data transmission network structure in the “Telman”

microdistrict in Shymkent

РЭТ-45 Баегизова Айгулим Сәрсенбековна, т.ғ.к., доцент

(18)

97. Маутов Аманғали Амирбекуғли

Астана қаласындағы

«Жігер-2» тұрғын үй кешенінде деректер жіберу желісінің құрылымын жаңарту

Модернизация

структуры сети передачи данных жилого дома

«Жигер-2» в г. Астане

Modernization of the data network transmission structure of the Zhiger-2 residential building in Astana

РЭТ-45 Баегизова Айгулим Сәрсенбековна, т.ғ.к., доцент

98. Мукашев Темирлан Асхатұлы

Hamamatsu h10720-20 фототіркегіш модулінің негізгі параметрлері мен сипаттамасын зерттеу

Исследование основных характеристик и параметров

фоторегистрирующего модуля Hamamatsu h10720-20

Research of the main characteristics and parameters of the Hamamatsu h10720-20 photo-registration

module

РЭТ-45 Мусаханов Досымхан Абитханович, магистр, аға оқытушы

99. Омарбек Арайлым Болатханқызы

Түркістан қаласы

«Коммунизм» шағын ауданында мәліметтерді жіберу желісінің құрылымын жаңарту

Модернизация

структуры сети передачи данных в микрорайоне

«Коммунизм» г.

Туркестан

Modernization of the structure of the data transmission network in the «Communism»

microdistrict in Turkestan

РЭТ-45 Абишев Мейрхан Джаксылыкович, э.ғ.к., профессор м.а.

100. Оспан Азамат Жұлдызбекұлы

Қазақстан темір жолдарында Wi-Fi технологиясын енгізу бойынша жобаны әзірлеу

Разработка проекта внедрения технологии Wi-Fi на железных дорогах РК

Development of a project for the introduction of Wi-Fi technology on the railways of Kazakhstan

РЭТ-45 Шоганова Инкар Аскаровна, магистр, оқытушы

101. Өскенбаева Сымбат Мамырқызы

Тараз қаласы Байтерек шағын ауданында GPON теxнологиясын қолданып кеңжолақты қатынас желісі жобасын жасау

Разработка проекта сети широкополосного

доступа с

использованием

теxнологии GPON в микрорайоне Байтерек г.

Тараз

Development of a project for a broadband access network using GPON technology in the Baiterek microdistrict in Taraz

РЭТ-45 Абишев Мейрхан Джаксылыкович, э.ғ.к., профессор м.а.

102. Сабденов Нурбек Бакитович

Астана-Степногорск участкесінде ТОБЖ жобалау

Проектирование ВОЛС на участке Астана- Степногорск

Design of fiber optic communication backbone in Astana-Stopnogorsk area

РЭТ-45 Кожахметов Таир Куатбекович, магистр, аға оқытушы

103. Сағындықұлы Нұрәлі

Бесінші буынның 5G ұялы желілер жүйесінің жобасын әзірлеу

Разработка проекта системы мобильных

Development of the project of the fifth

РЭТ-45 Шоганова Инкар Аскаровна, магистр, оқытушы

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР