• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

л.н.гумилев атындағы ұлттық университеті

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "л.н.гумилев атындағы ұлттық университеті"

Copied!
29
0
0

Толық мәтін

(1)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Л.Н.ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

БЕКІТІЛДІ

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК

Ғылыми Кеңесінің 2018 ж. «__»_________, хаттама №___ шешімімен

Ректор _________ Е. Сыдықов

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

EDUCATIONAL PROGRAMME

Бағдарлама деңгейі магистратура/ Уровень программы магистратура/ Programme level: master’s programme

Мамандық 6M070500 - «Математикалық және компьютерлік моделдеу»

Специальность 6M070500 - «Математическое и компьютерное моделирование»

Specialty 6M070500 - «Mathematical and computer modeling»

Стандартный срок обучения: 2 жыл Оқытудың стандартты мерзімі: 2 года Standard period of study: 2 years

Қайта қарастыру жиілігі : 2 жыл Периодичность пересмотра: 2 года Review frequency: 2 years

Берілетін дәреже/ Присуждаемая степень/ Awarded degree: техникалық ғылымдарының магистрі /магистр технических наук / Master of Technical Sciences

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 7 ҰБШ, 7 ЕБШ / 7НРК, 7 ЕРК / 7 NQF, 7 EQF

(2)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

ӘЗІРЛЕГЕН / РАЗРАБОТАНА / DESIGNED

/Білім беру бағдарламаларын дайындау және сараптау бойынша академиялық кеңес/

/Академический совет по разработке и экспертизе образовательных программ/

/ Academic Council for the development and evaluation of education programs /

Адамов А.А. ________________ _______________ Козыбаев Д. Х. ________________ ______________

(қолы) (дата/күні/date) (қолы) (дата/күні/date) Букенов М. М. ________________ _______________ Әжіхан А.Қ. ________________ _____________

(қолы) (дата/күні/date) (қолы) (дата/күні/date) Сулейменов К.М. ________________ _______________ Мейрамбекова Л.Б. ________________ _____________

(қолы) (дата/күні/date) (қолы) (дата/күні/date) Азимова Д.Н. ________________ ______________

(қолы) (дата/күні/date) КАРАСТЫРЫЛДЫ / РАССМОТРЕНО / CONSIDERED

Білім беру бағдарламаларын дайындау және сараптау бойынша академиялық кеңестің отырысында На заседании Академического совета по разработке и экспертизе ОП

At a meeting of the Academic Council for the development and evaluation of EPs Күні / дата / date _________ 20___ хаттама / протокол / Record № ___

Тӛраға/Председатель/Chairperson Палымбетов Ш.Б. _______________ _______________

КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО / AGREED

Факультетдеканы/ Декан факультета/ Dean of the Faculty Джайшибеков Н.Ж. ______________ _______________

(Аты-жӛні/ФИО/Name) (подпись/қолы/signature) (дата/күні/date) ҰСЫНЫЛДЫ / РЕКОМЕНДОВАНО / RECOMMENDED

Ғылыми-әдістемеліккеңесіотырысында / назаседанииНМС / by the Scientific and Methodological Council Күні / дата / date _________ 20___ хаттама / протокол / Record № ___

Бірінші проректор - оқу ісі жӛніндегі проректор / Первый проректор – проректор поУР /First Vice-Rector – Vice Rector for Academic Affairs ___________________ Молдажанова А.А. _______________

(подпись/қолы/signature) (дата/күні/date)

(3)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

1 Білім беру бағдарламасының паспорты/Паспорт образовательной программы/ Passport of the Education program Қолдану саласы/Область применения /

Application area

Білім беру бағдарламасы ғылыми-педагогиканың, ӛндіріс және экономиканың түрлі салаларында математикалық және компьютерлік моделдеу әдістерін жетік меңгерген мамандарды даярлауға арналған.

Образовательная программа предназначена для подготовки специалистов, владеющих методами математического и компьютерного моделирования в научно- педагогической , производственной и экономической отрасли.

The educational program is designed to train specialists who know methods of mathematical and computer modeling in the scientific, pedagogical, industrial and economic fields.

Білім беру бағдарламасының коды мен атауы /Код и наименование образовательной программы / The code and name of education program

6M070500 – «Математикалық және компьютерлік моделдеу»

6M070500 – «Математическое и компьютерное моделирование»

6M070500 – «Mathematical and computer modeling»

Нормативтік-құқықтық қамтылуы /Нормативно- правовое обеспечение / The regulatory and legal support

ҚРҰК «Сабақ классификаторы» 2017 жылдың 11 мамырындағы №130-од ҚР даму және инвистициялар Министрлігі метрология және техникалық реттеу Комитетінің бұйрығымен бекіткен

ҚРҮкіметінің 13.05.2016 жылғы № 292 шешімінің жаңа редакциядағы Мемлекеттік жалпы міндеттіс тандарты

«6M070500 – Математикалық және компьютерлік моделдеу» мамандығы бойынша ҚРҮкіметінің 16.08.2013 жылғы № 343 (№444 Қосымша) – шішешімінің қабылдаған типтік оқу жоспары

«6M070500 – Математикалық және компьютерлік моделдеу» мамандығы бойынша типтік оқу бағдарламасы

НК РК «Классификатор занятий», утвержден приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК от 11 мая 2017 года №130-од.

Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования

«Докторантура» в редакции постановления Правительства РК от 13.05.2016 № 292 Типовой учебный план, утвержденныйо приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 16.08.2013 г. №343 (Приложение №14).

Типовые учебные программы по специальности «6D070500 - Математическое и компьютерное моделирование»

The state obligatory standard of the higher education in edition of the resolution of the

(4)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

government of RK from 5/13/2016 No. 292

The standard curriculum as the higher education «6M070500 - Mathematical and computer modeling»

Typical education programs in the specialty 6M070500 - Mathematical and computer modeling"

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program

ББ мақсаты/Цель ОП / Objective of EP

Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы

/Концепция образовательной программы / The concept of education program

Математикалық және компьютерлік моделдеу саласы бойынша жоғары кәсіби мәдениетті, зерттеу жұмыстарын, педагогикалық, ұйымдастырушылық және басқару жұмыстарын жүргізе алатын, қазіргі заманғы еңбек нарығында бәсекеге қабілетті жоғары квалификациялы ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау, сонымен бірге табиғи және жасанды құбылыстар мен үрдістерді модельдеу саласында терең теориялық білімі бар, заманауи жоғары ӛнімді компьютерлік технологияларды игерген мамандарды дайындау .

Подготовка конкурентоспособных на современном рынке труда научных и научно- педагогических кадров в области математического и компьютерного моделирования с высоким уровнем профессиональной культуры, обладающих углубленными теоретическими знаниями по различным актуальным направлениям, таким как моделирование естественных и искусственных явлений и процессов, владеющих современными высокопроизводительными компьютерными технологиями и способных успешно осуществлять исследовательскую, педагогическую, организаторскую и управленческую деятельность.

Preparation of competitive in today's job market of scientific and pedagogical staff in the field of mathematical and computer modeling with a high level of professional culture, the ability to successfully carry out research, educational, organizational and management activities. Prepare competitive specialists, having in-depth theoretical knowledge on various topical areas, such as Modern methods of mathematical modeling of Natural and Artificial phenomena modeling, High performance computing technologies as well.

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / Graduate Qualification Characteristics Берілетін дәреже: Присуждаемая степень: Awarded

degree:

Техника ғылымдарының магистрі /Магистр технических наук /Master of Technical Sciences

Маманның лауазымдарының тізімі /Перечень Маман; инженер-бағдарламалаушы; ғылыми қызметкер; оқытушы; жетекші инженер;

(5)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

должностей специалиста /List of a specialist’s positions

математик-бағдарламалаушы; математикалық және компьютерлік моделдерді құрушы;

Специалист; инженер-программист; научный сотрудник; преподаватель; ведущий инженер; математик-программист; разработчик математических моделей;

Specialist; сomputer software; nauchny court officer; teacher; leading engineer;

mathematician-programmer; developer of mathematical models;

Кәсіби қызмет саласы /Область профессиональной деятельности / The area of professional activity

Ғылыми-техникалық ақпараттық процестерді математикалық және алгоритмдік моделдеу, ғылыми-технологиялық процестерді математикалық моделдеу, есептеу математикасы, есептеу технологиялары, деректер және білім базалары, бағдарламалар, бағдарламалау жүйелері және кешендері, және оларды қамтамасыз ету технологиялары, желілерді басқару.

Математическое и алгоритмическое моделирование научно-технических информационных процессов; математическое моделирование научно-технологических процессов; вычислительная математика; вычислительные технологии; базы данных и базы знаний; программы; программные системы и комплексы, и технологии их обеспечения; администрирование сетей.

Mathematical algorithmic modeling of scientific and technical information processes;

mathematical modeling of scientific and technological processes; computational mathematics; computational technology; base data and bases; the program; software systems and complexes, and technology; administration network.

Кәсіби қызмет объектісі/Объект профессиональной деятельности / The object of professional activity

Ғылыми-зерттеу ұйымдары, телекоммуникациялық ұйымдар, оқу орындары, ӛндірістік және құрылыс ұйымдары.

Научно-исследовательские организации; информационно-аналитические центры, телекоммуникационные организации; образовательные учреждения; промышленные и строительные организации.

Scientific-research organizations; information-analytical centers, telecommunication organizations; Educational Institutions; manufactured and constructed organizations.

Кәсіби қызмет функциялары/Функции профессиональной деятельности / Functions of professional activity

Жаратылыс ғылымдары, техника және экономика саласында математикалық және компьютерлік моделдер құру, жобалық-аналитикалық жұмыстар, қазіргі заманғы компьютерлік технологиялар және стартап салаларындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары

Разработка математических и компьютерных моделей процессов в области естественных наук, техники и экономики; проектно-аналитическая работа; научно- исследовательские работа в области современных компьютерных технологий и

(6)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

стартап.

Development of mathematical and computer models in the field of natural science, technics and economics; project-analytical work; scientific-research work in the field of modern computer technologies and startups.

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной

деятельности / Types of professional activity Зерттеу; инженерлік-техникалық; педагогикалық;

Научно-исследовательская;инженерно-техническая; педагогическая.

Research-research; еngineering-technical; рedagogical.

(7)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций Кәсіби құзыреттілік/

Профессиональные компетенции (ПК) / Professional

Competences

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) / The result of training(PC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций) / The name of courses that form the results of training

(units of competences) КҚА – жаңа математикалық

модельдерді құрастыру және зерттеуге мүмкіндік беру, сондай- ақ математикалық модельдеу әдістерін қолданудың әртүрлі міндеттерін шешуде қолданылады.

ПКА – формировать способность создавать и исследовать новые математические модели, а также применять методы

математического моделирования при решении различных

прикладных задач.

PCА- formulate the ability to create and research the new mathematical models, and also apply the

mathematical modeling methods in differentiated applications.

АКҚ1- математикалық модельдеу әдістерін қолданудың физикалық міндеттері

АПК1- способность к применению методов математического моделирования при решении физических задач

АPC1- мethods of Applying Mathematical Modeling Methods in Approaches to Physical Problems

Математикалық модельдеудің қазіргі заманғы әдістері Современные методы математического моделирования Modern methods of mathematical modeling

Табиғи құбылыстарды модельдеу Моделирование естественных явлений Natural phenomena modelling

Модельдеудегі математикалық пакеттер Математические пакеты в моделировании Mathematical packages in modeling

Математикалық физикадағы вариациялық әдістер Вариационные методы в математической физике Variation methods in mathematical physics

Гидродинамика теңдеулерінің математикалық пішіндері

Математические модели уравнений гидродинамики Mathematical models of the hydrodynamic equations Имитациялық модельдеу және ЖҚКЖ

Имитационное моделирование и СМО Simulation modeling and queuing system

АКҚ2- математикалық формулалар мен математикалық модельдердегі қолданбалы

ТОФИ технологиясының негіздері Основы технологии ТОФИ

(8)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

аспектілерге сәйкес келу

АПК2- способность к видению прикладного аспекта в строгих математических формулировках и

математических моделях

АPC2-relativity of an application aspect in mathematical formulas and mathematical models

Technology Basics Tofi

Сызықты жүйелерді басқару теориясы.

Теория управления линейными системами.

Control theory of linear systems

Математикалық физикадағы вариациялық әдістер Вариационные методы в математической физике Variation methods in mathematical physics

Монте - Карло әдісінің қолданыстары Приложения метода Монте - Карло Applications of the Monte – Carlo Мәліметтерді статистикалық талдау Статистическая обработка данных Statistical data processing

Интеллектуалдық ақпараттық жүйелер

Интеллектуальные информационные системы Intelligent Information Systems

АКҚ3 - мемлекеттік тілде және шетел тілдеріндегі коммуникативтік білім беруде мемлекеттік тілде және шет елдік тілдерде кәсіптік еңбек

AПК3 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности

АPC3- the aim of this course is to provide students with the knowledge and skills in the field of public and private writing in professional and foreign language for professional work

Шетел тілі (кәсіби)

Иностранный язык (профессиональный) Foreign language (professional)

Сызықты жүйелерді басқару теориясы.

Теория управления линейными системами.

Control theory of linear systems Параллель есептеулер технологиясы Технология параллельных вычислений Parallel Computing Technology

Графтардағы жадынды теңдеулер Уравнения с памятью на графах The equations with memory on graphs

(9)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Cызықты емес жүйелерді басқаруы Управление нелинейными системами Control of nonlinear system

АКҚ4 - Ӛзекті және маңызды мәселелерді фундаментальдық және қолданбалы математикалармен байланыстыру, шешу және шешу.

AПК4 - Способность находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы фундаментальной и прикладной математики.

АPC4-finding, formulating and solving actual and significant problems of fundamental and applied mathematics.

Математикалық модельдеудің қазіргі заманғы әдістері Современные методы математического моделирования Modern methods of mathematical modeling

Ақпараттық жүйелерді жобалау

Проектирование информационных систем Designing information system

Математикалық физикадағы вариациялық әдістер Вариационные методы в математической физике Variation methods in mathematical physics

АКҚ5 - қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен желілік ресурстарды негізге ала отырып, бағдарламалық қамтамасыз етуді үнемі құруға мүмкіндік береді.

AПК5 - готовностью самостоятельно создавать прикладные программные средства на основе современных информационных технологий и сетевых ресурсов.

АPC5 - with the help of modern software products and on the basis of modern information technologies.

Интеллектуалдық ақпараттық жүйелер

Интеллектуальные информационные системы Intelligent Information Systems

Pyton тiлiнде бағдарламалау

Программирование на языке Pyton Programming in Pyton

Мәліметтерді статистикалық талдау Статистическая обработка данных Statistical data processing

Параллель есептеулер технологиясы Технология параллельных вычислений Parallel Computing Technology

Ақпараттық жүйелерді жобалау

Проектирование информационных систем Designing information system

ТОФИ технологиясының негіздері

(10)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Основы технологии ТОФИ Technology Basics Tofi

Математикалық модельдеудің қазіргі заманғы әдістері Современные методы математического моделирования Modern methods of mathematical modeling

Жалпы кәсіби құзыреттілік/

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) /General professional competences (GPC)

Оқыту нәтижесі (ОПК млшері)/ Результат обучения (единицы ОПК) /The result of training(GPC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций) / The name of courses that form the results of training

(units of competences) ЖКҚА – кәсіби стандарттарға

және заманауи талаптарға сәйкес білім беру және ғылым саласындағы кәсіби қызметті жүзеге асыру мүмкіндігін қалыптастырады

ОПКА – формировать способность осуществлять профессиональную деятельность в области образования и науки соответсвии с профессиональным стандартам и современным требованиям

ОРКА- form the ability to carry out professional activities in the field of education and science in accordance with professional standards and modern requirements

АОПК1 - ӛз білімін кәсіптік жетілдіруге, білім берудегі зерттеулерді жалғастыруды және кәсіптік ӛсіун жобалауға бейімдігі кәсіптік қызметтегі мәселелерді шешу барысында кәсіптік коммуникацияны ауызша және жазба түрлерінде қазақ, орыс және шетел тілдерінде баяндауға дайындығы; білім беру процесі және әлеуметтік серіктестер мен қызметтес болуға, әлеуметік, этноконфессалдық және мәдениеттік әртүрлі болуларын толерантты қабылдап ұжымды басқаруға дайындығы;

АОПК1- способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру;

осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском, казахском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; готовность взаимодействовать с участниками образовательного

Научно-исследовательская работа магистранта;

Педагогическая практика;

Исследовательская практика;

(11)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия;

АОPК1- ability to carry out professional and personal self-education, design further educational routes and professional careers; to carry out professional communication in oral and written forms in Russian, Kazakh and foreign languages for solving professional problems; readiness to interact with participants in the educational process and social partners, to lead the team, tolerantly accepting social, ethno-confessional and cultural differences;

ЖКҚB – Интенсивті ғылыми- зерттеу жұмысының тиімділігін қалыптастыру

ОПКB – Формировать способность к интенсивной научно-исследовательской

деятельности

ОРКB- Form ability to intensive research activities

BЖКҚ2 - ғылыми-зерттеу және ғылыми-ӛндірістік жұмыстарды ұйымдастыру, ғылыми қызметкерлерді басқару, сондай-ақ ӛздерінің жаңа ғылыми

нәтижелерін ашық түрде ұсынуды қамтамасыз ету.

BОПК2- способность к организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, к управлению научным коллективом , а также

способность публично представить собственные новые научные результаты.

BОPК2- the ability to organize research and scientific and industrial works, to manage the scientific team, as well as the ability to publicly present their own new scientific results.

Педагогика Педагогика Pedagogics Психология Психология Psychology

Ақпараттық жүйелерді жобалау

Проектирование информационных систем Designing information system

Математикалық модельдеудің қазіргі заманғы әдістері Современные методы математического моделирования Modern methods of mathematical modeling

Научно-исследовательская работа магистранта;

Педагогическая практика;

Исследовательская практика;

(12)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the educational programme

Модуль атауы және коды/ Название и код модуля/ Module name and code Пәннің коды / Код дисциплины / Course code Пәннің атауы / Название дисциплины / Title discipline Цикл, компонент және А,В,С тобы /Цикл, компонент и группа А,В,С / Cycle, component and groups A,B,C Оқытутілі / Языкобучения/ Language of instruction

Кредит кӛлемі /Количеств

о кредитов/Q

uantity of the credits

Сабақ түрі бойынша сағат кӛлемі/ Объем

часов по видам занятий/ The volume of

hours by types of occupations

Бақылау формасы /Форма контроля /Type of control Қалыптасатын құзыреттіліктер/ Формируемые компетенции / Developed competences Оқитын кафедра/ Читаемая кафедра / Departmentin charge

ҚР барлық кредит саны/ Всего кредитов РК/ Total of RK credits ECTS Дәріс /Лекция /Lecture Семинар Практика/Seminars Зертханалық сабақтар /Лабораторные занятия /Laboratory classes СӚЖ/СРС/ SIW 1 семестр /1 семестр /semester 1

EDUC 51001 Магистрлік

дайындық әдістемесі/

Методология магистерской подготовки / Methodology

The Masters Training

GTF5201 IFN5201

HPh5201

Ғылым тарихы мен

философиясы История и философия науки History and Philosophy of Science

БП МК БД ОК BD CC А тобы/

группа А/

group A

қазақша, орысша/

казахский, русский/

кazakh, russian

2 3 15 15

60

емтихан экзамен

exam

MKM

(13)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

EDUC 51001 Магистрлік

дайындық әдістемесі/

Методология магистерской подготовки / Methodology The

Masters Training

ShT 5202

IYa 5202

FL 5202

Шетел тілі (кәсіби) Иностранный язык

(профессиональн ый)Foreign language (professional)

БП МК БД ОК BD CC А тобы/

группа А/

group A

ағылшын английский

english 2 3 30

60

емтихан экзамен

exam

КҚА ПКА PCА

ӘПжӚӚ Т Социаль

ная педагог

ика и самопоп

знание TDSPSK MATH 52001

Математикалық модельдеудің қазіргі заманғы әдістері/

Современные методы

математического моделирования/

Modern methods of mathematical

modelling

MMKZA 5303 SMMM

5303 MMMM

5303

Математикалық модельдеудің қазіргі заманғы

әдістері Современные

методы математического

моделирования Modern methods of mathematical

modelling

КП МК ПД ОК PD СC А тобы/

группа А/

group A

қазақша, орысша/

казахский, русский/

кazakh, russian

2 3 15 15

60

емтихан экзамен

exam

КҚА ПКА PCА ЖКҚB ОПКB ОРКB

MKM

Элективті модуль 1 /Элективный модуль 1 / Elective module 1

(14)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

MATH 52002 Ақпараттық жүйелерді

жобалау және табиғи

құбылыстарды модельдеу/

Проектирование информационных

систем и

моделирование естественных явлений/

Designing

information system and Natural

phenomena modeling

TKM 5304 MEYa

5304 NPhM

5304

Табиғи құбылыстарды

модельдеу Моделирование

естественных явлений

Natural phenomena

modelling

КП ТК ПД КВ PD EC B тобы/

группа B/

group B

қазақша, орысша/

казахский, русский/

кazakh, russian

4 6 30 30

12

0

емтихан экзамен

exam

КҚА ПКА PCА

MKM

AZhZh 5305

PIS 5305

DIS 5305

Ақпараттық жүйелерді

жобалау Проектирование информационны

х систем Designing information

system

КП ТК ПД КВ PD EC B тобы/

группа B/

group B

қазақша, орысша/

казахский, русский/

кazakh, russian

3 5 30 15 90

емтихан экзамен

exam

КҚА ПКА PCА ЖКҚB ОПКB ОРКB

MKM

Элективті модуль 2 (1-еуін таңда) / Элективный модуль 2 (выбрать 1) / Elective module 2 (choose 1) MATH 52003

Сызықты

жүйелерді басқару және математика моделдеуі

Теория управления

линейных систем

SZhBT 5306 TULS

5306 CTLS

5306

Сызықты жүйелерді басқару теориясы.

Теория управления линейными системами.

Control theory of linear systems

КП ТК ПД КВ PD EC B тобы/

группа B/

group B

ағылшын английский

english 3 5 30 15 90

емтихан экзамен

exam

КҚА ПКА

PCА MKM

(15)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

и математическое моделирование

Control theory of linear systems and

mathematic modeling

TTN 5307 OTT 5307 TBT 5307

ТОФИ технологиясыны

ң негіздері Основы технологии

ТОФИ Technology Basics Tofi

КП ТК ПД КВ PD EC B тобы/

группа B/

group B

қазақша, орысша/

казахский, русский/

кazakh, russian

3 5 30 15 90

емтихан экзамен

exam

КҚА ПКА

PCА MKM

2 семестр /2 семестр /semester 2 EDUC 51001

Магистрлік дайындық әдістемесі/

Методология магистерской подготовки / Methodology The

Masters Training

Ped5208 Ped5208 Ped5208

Педагогика Педагогика Pedagogics

БП/MК БД/ОК BD/CC А тобы/

группа А/

group A

қазақша, орысша/

казахский, русский/

кazakh, russian

2 3 30 60

емтихан экзамен

exam

КҚА ПКА PCА ЖКҚB ОПКB ОРКB

EDUC 51001 Магистрлік

дайындық әдістемесі/

Методология магистерской подготовки / Methodology The

Masters Training

Psi5209 Psi5209 Psy5209

Психология Психология Psychology

БП/MК БД/ОК BD/CC А тобы/

группа А/

group A

қазақша, орысша/

казахский, русский/

кazakh, russian

2 3 30 60

емтихан экзамен

exam

КҚА ПКА PCА ЖКҚB ОПКB ОРКB

Элективті модуль 3 (1-еуін таңда) / Элективный модуль 3 (выбрать 1) / Elective module 3 (choose 1)

(16)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

MATH 52004 Ақпараттың математикалық

теориясы операциялық

жүйелер Математическая теория

информации и операционные системы

Mathematical theory of information and operating systems.

MMP5310 MPM 5310 MPM 5310

Модельдеудегі математикалық

пакеттер Математические

пакеты в моделировании

Mathematical packages in

modeling

КП ТК ПД КВ PD EC B тобы/

группа B/

group B

қазақша, орысша/

казахский, русский/

кazakh, russian

3 5 30 15

90

емтихан экзамен

exam

КҚА ПКА

PCА MKM

PET5311 TPV 5311 PCT 5311

Параллель есептеулер технологиясы

Технология параллельных

вычислений Parallel Computing Technology

КП ТК ПД КВ PD EC B тобы/

группа B/

group B

қазақша, орысша/

ағылшын казахски, русский/

английский кazakh,

russian English

3 5 30 15

90

емтихан экзамен

exam

КҚА ПКА

PCА MKM

Элективті модуль 4 (1-еуін таңда) / Элективный модуль 4 (выбрать 1) / Elective module 4 (choose 1) MATH 52005

Сигналдарды ӛңдеудің математикалық

әдістері, математикалық

физикадағы вариациялық

әдістер Математические модели обработки

сигналов

SOMA 5311 MMOS

5311 MMSP

5311

Сигналдарды ӛңдеудің математикалық әдістері

Математические модели

обработки сигналов Mathematical models of signal processing

КП ТК ПД КВ

PD EC B тобы/

группа B/

group B

қазақша, орысша/

казахский, русский/

кazakh, russian

4 7 30 30

12

0

емтихан экзамен

exam

КҚА ПКА

PCА MKM

(17)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Вариационные методы в математической

физике Mathematical models of signal

processing Variation methods

in mathematical physics

MFVA 5312 VMMF

5312 VMMP

5312

Математикалық физикадағы вариациялық

әдістер Вариационные

методы в математической

физике Variation methods in mathematical

physics

КП ТК ПД КВ PD EC B тобы/

группа B/

group B

қазақша, орысша/

казахский, русский/

кazakh, russian

3 5 30 15 90

емтихан экзамен

exam

КҚА ПКА

PCА MKM

MATH 52006 Графтардағы

жадынды теңдеулер және

тиімді тәжірибенің математикалық

теориясы экономикалық

сипаты Уравнения с

памятью на графах и математическая

теория оптимального эксперимента The equations with

GZhT 5313 UPG 5313 EMG 5313

Графтардағы жадынды теңдеулер Уравнения с памятью на графах The equations with memory on graphs

КП ТК ПД КВ PD EC B тобы/

группа B/

group B

қазақша, орысша/

ағылшын казахский,

русский/

английский кazakh,

russian English

4 7 30 30 12

0

емтихан экзамен

exam

КҚА ПКА

PCА MKM

TTMT 5314 MTOE

5314 MTOE

5314

Тиімді тәжірибенің математикалық

теориясы Математическая

теория оптимального эксперимента Mathematical theory of optimal

КП ТК ПД КВ PD EC B тобы/

группа B/

group B

қазақша, орысша/

казахский, русский/

кazakh, russian

3 5 30 15 90

емтихан экзамен

exam

КҚА ПКА PCА

MKM

(18)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

memory on graphs and mathematical theory of optimal

experiments

experiments

1 курсқа барлық кредит / Итого кредитов за 1 курс /

Total credits for 1st year

30 48 210 240 90

0 3 семестр /3 семестр /semester 3

Элективті модуль 5 (1-еуін таңда) / Элективный модуль 5 (выбрать 1) / Elective module 5 (choose 1) MATH 63007

Геоақпараттық жүйелер және сызықты емес жүйелерді басқару

және қолданыстары Геоинформационн

ые системы и управления нелинейных

систем GeoInformation systems and control

of nonlinear systems

GZh 6315 GS 6315 GS 6315

Геоақпараттық жүйелер Геоинформацио

нные системы Geoinformation

Systems

БП ТК БД КВ BD ЕC B тобы/

группа B/

group B

қазақша, орысша/

казахский, русский/

кazakh, russian

4 6 30 30 12

0

емтихан экзамен

exam

КҚА ПКА

PCА MKM

SEZhB 6316 UNS 6316 CNS 6316

Cызықты емес жүйелерді

басқаруы Управление нелинейными

системами Control of nonlinear system

БП ТК БД КВ BD ЕC B тобы/

группа B/

group B

ағылшын английский english

3 5 30 15 90

емтихан экзамен

exam

КҚА ПКА PCА

MKM

MATH 63008 Монте - Карло әдісінің

қолданыстары

MKAK 6317 PMMK

6317 AMC

Монте - Карло әдісінің қолданыстары

Приложения метода Монте -

БП ТК БД КВ BD ЕC B тобы/

қазақша, орысша/

казахский, русский/

кazakh,

4 6 30

30

12

емтихан экзамен

exam

КҚА ПКА

PCА MKM

(19)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

және деректерді талдау

Приложения метода Монте - Карло и анализ данных

Applications of the Monte - Carlo and data analysis

6317 Карло

Applications of the Monte – Carlo

группа B/

group B

russian 0

MST 6318 SOD 6318 SDP 6318

Мәліметтерді статистикалық

талдау Статистическая

обработка данных Statistical data

processing

БП ТК БД КВ BD ЕC B тобы/

группа B/

group B

қазақша, орысша/

казахский, русский/

кazakh, russian

3 5 30 15 90 емтихан

экзамен exam

КҚА ПКА

PCА MKM

Элективті модуль 6 (1-еуін таңда) / Элективный модуль 6 (выбрать 1) / Elective module 6 (choose 1)

MATH 63009 Имитациялық модельдеу және гидродинамика теңдеулерінің математикалық пішіндері Имитационное моделирование и математические модели уравнений гидродинамики

Mathematical

IMZhKKZh 6319 SMSMO

6319 SMQS

6319

Имитациялық модельдеу және

ЖҚКЖ Имитационное моделирование и

СМО Simulation

modeling and queuing system

БП ТК БД КВ BD ЕC B тобы/

группа B/

group B

қазақша, орысша/

казахский, русский/

кazakh, russian

3 5 30 15 90 емтихан

экзамен exam

КҚА ПКА

PCА MKM

GTMP 6320 MMUG

6320 MMHE

6320

Гидродинамика теңдеулерінің математикалық

пішіндері Математические

модели уравнений

БП ТК БД КВ BD ЕC B тобы/

группа B/

group B

қазақша, орысша/

казахский, русский/

кazakh, russian

2 3 15

емтихан экзамен

exam

КҚА ПКА

PCА MKM

(20)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

theory of optimal experiments and

models of the hydrodynamic

equations

гидродинамики Mathematical models of the hydrodynamic

equations

15 60

MATH 63010 Интеллектуалдық ақпараттық

жүйелер және сигналдарды ӛңдеудің математикалық әдістері

Интелектуальные информационные

системы и

математические модели обработки сигналов

Intelligent

information system and mathematical models of signal processing

IAZh 6321 IIS 6321 IIS 6321

Интеллектуалды қ

ақпараттық жүйелер Интеллектуальн

ые информационны

е системы Intelligent Information

Systems

БП ТК БД КВ BD ЕC B тобы/

группа B/

group B

қазақша, орысша/

казахский, русский/

кazakh, russian

3 5 30

15 90

емтихан экзамен

exam

КҚА ПКА

PCА MKM

PTB 6322 PYaP 6322

PP 6322

Pyton тiлiнде бағдарламалау Программирова ние на языке

Pyton Programming in

Pyton

БП ТК БД КВ BD ЕC B тобы/

группа B/

group B

қазақша, орысша/

казахский, русский/

кazakh, russian

2 3 15

15 60

емтихан экзамен

exam

КҚА ПКА

PCА MKM

2курсқа барлық кредит / Итого кредитов за 2курс /

Total credits for 2t year

12 19 105 75 36

0 Дополнительные виды обучения

(21)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

EDUC 51001 Магистрлік

дайындық әдістемесі/

Методология магистерской подготовки / Methodology The

Masters Training

MGZZh NIRM SRWGS

Магистранттың ғылыми зерттеу

жұмысы Научно-

исследовательск ая работа

магистранта Scientific-

research work of graduate students

(master)

ОҚТ ДВО AE

7 28

есеп беру отчет report

ЖКҚА ОПКА ОРКА ЖКҚB ОПКB ОРКB

MKM

EDUC 51001 Магистрлік

дайындық әдістемесі/

Методология магистерской подготовки / Methodology The

Masters Training

Педагогикалық практика Педагогическая

практика Teaching intership

ОҚТ ДВО

AE 3 3

есеп беру отчет report

ЖКҚА ОПКА ОРКА ЖКҚB ОПКB ОРКB

MKM

EDUC 51001 Магистрлік

дайындық әдістемесі/

Методология магистерской подготовки / Methodology The

Зерттеу практикасы Исследовательск

ая практика Research internship

ОҚТ ДВО

AE

қазақша, орысша/

казахский, русский/

кazakh, russian

3 12

есеп беру отчет report

ЖКҚА ОПКА ОРКА ЖКҚB ОПКB ОРКB

MKM

(22)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Masters Training

EDUC 51001 Магистрлік

дайындық әдістемесі/

Методология магистерской подготовки / Methodology The

Masters Training

Кешенді

емтихан Комплексный

экзамен Complex

examination Магистрлік диссертацияны

рәсімдеу және қорғау Оформление и

защита магистерской

диссертации Defense of Master's degree

thesis

ҚА ИА FA

қазақша, орысша/

казахски, русский/

кazakh, russian

4 10

емтихан экзамен

exam

MKM

Теориялық білім беру бойынша барлығы / Всего теоретического обучения /

Total of theoretical training

42 67

315 315 12 60

Модульдік білім беру бағдарламасы бойынша

барлығы /

Итого по модульной образовательной программе/

Total on modular education program 59

12

0 315 315

12 60

(23)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

4 Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі /Cводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы

/Consolidation table displaying the amount of receieved modules' credits under curriculum

Курс/Курс/Course Семестр/Семестр/Semester Меңгерілетін модульдер саны /Количество осваиваемых модулей /Amount of modules taken

Оқылатын пәндер

саны /Количеств

о изучаемых дисциплин /Amount of subjects

ҚР бойынша кредиттер саны / Количество кредитов РК / Credits amount of Kazakhstan

Барлық сағат саны/ Всего в часах/ Total amount in hours ECTS

Саны/

Количество /Amount

МК/ОК/CC ТК/КВ/EC Теориялық білім / Теоретическое обучение / Theoretical classes Педагогикалық практика / Педагогическая практика /Teaching internship Зерттеу практикасы / Исследовательская практика /Research internship Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы Научно-исследовательская работа магистранта/ Scientific-research work of graduate students (master) Магистерліқ диссертацияның орындалуы Выполнение магистерской диссертации Implementation of master’s dissertation Қорытынды аттестация / Итоговая аттестация /end-of-course assessment Барлығы /Всего/Total Емтихан /Экзамен/Exam Есеп/Отчет/Report МЖқорғау/ЗащитаМР/Defense of the diploma work

1

1 4 3 3 16 - - 1 - - 17 840 29 6 1 -

2 3 2 3 14 - - 2 - - 16 870 31 5 1 -

2

3 2 - 4 12 3 - 2 - - 17 810 30 4 2 -

4 - - - 3 2 3 1 9 600 30 1 2 2

Барлығы /Итого/ Total

9 5 10 42 3 3 7 3 1 59 3120 120 16 6 2

(24)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Білім беру үрдісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / Organisation of learning process 1. Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар:

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің магисторлық контингентін қалыптастыру ЕҰУ-дың мамандар даярлау аясында, оның ішінде, ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

Мамандық және шет тілі бойынша түсу емтихандарының нәтижелері бойынша конкурс негізінде магистрантар қабылданады.

Особые вступительные требования:

Формирование контингента магистрантов Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева осуществляется посредством размещения государственного образовательного заказа на подготовку научных и педагогических кадров, в том числе в рамках целевой подготовки. Прием граждан в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов по специальности и иностранному языку.

Specific admission requirements:

Admission to the program training is carried out in accordance with the Rules of admission to the LN Gumilyov Eurasian National University, approved by the Rector of the University on the basis of the decision of the Academic Council, on citizens' applications on a competitive basis.

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites:

Пререквизиттер:/ Пререквизиты: / Prerequisites:

1.Математикалық модельдеу негіздері - 2 кредит

2.Физикалық процесстерді математикалық және компьютерлік модельдеу - 3 кредит 1.Основы математического моделирования - 2 кредита

2.Математическое и компьютерное моделирование физических процессов – 3 кредита 1.Fundamentals of mathematical modeling – 2credit

2.Mathematical and computer modeling of physical processes – 3credit 2. Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар:

Алдыңғы білім деңгейі:

- жоғары кәсіби білімі.

Үміткерлердежоғары білім деңгейінің мемлекеттік үлгідегі құжаты болуы керек. Конкурстық іріктеу жағдайлары университетпен ҚР жоғары оқу орындарының магистратураға қабылдау Типтік ережелер негізінде анықталады.

Особые условия для признания предшествующего обучения:

Предшествующий уровень образования:

- высшее специальное образование.

(25)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Поступающий должен иметь документ государственного образца соответствующего уровня высшего образования. Условия конкурсного отбора определяются университетом на основе Типовых правил приема в магистратуру высших учебных заведении РК.

Specific arrangements for recognition of prior learning:

- higher special education.

Applicants must have a state approved an appropriate level of higher education. Terms of competitive selection are determined by the University based on the Model rules of admission to magistracy of higher educational institution of Kazakhstan.

3. Дәрежені беру талаптары мен ережелері:

Техника ғылымдарының магистрі дәрежесін алу үшін, магистрант бағдарламаның мынадай талаптарын орындауы керек:

- білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерін меңгеруі тиіс;

- жалпы кӛлемі 59 кредиттен кем емес, оның ішінде теориялық оқыту 42 кредиттен кем емес, эксперименталдық-зерттеу жұмысы 7 кредиттен кем емес болатын барлық оқытылған пәндер бойынша оң бағалануы керек;

-зерттеу практикасын келісім-шартқа сәйкес компанияда ӛтуге тиіс;

- мамандық бойынша Кешенді емтиханды ойдағыдай тапсыруы тиіс;

- магистрлік диссертацияны дайындап және қорғап шығуы тиіс.

Требования и правила присвоению степени:

Для получения степени магистра технических наук, магистрант должен отвечать следующим требованиям программы:

• Освоить результаты обучения по ОП.

• Иметь положительные оценки по всем изученным учебным дисциплинам с общим объемом – не менее 59 кредитов, из них не менее 42 кредитов теоретического обучения, и не менее 7 кредитов научно-исследовательской работы.

• Пройти исследовательскую практику в компании, согласно договору.

• Успешно сдать Комплексный экзамен по специальности.

• Подготовить и защитить магистерскую диссертацию.

Qualification requirements and regulations:

To obtain the degree of master of technical Sciences, a student must meet the following programme requirements:

-to master the learning outcomes of the educational programme;

-to have a positive assessment in all the studied disciplines with a total volume of not less than 59 credits, of which at least 42 credits of theoretical training and at least 7 credits of research work;

- pass research training in the company under the contract;

-successfully pass a Comprehensive examination in the specialty;

-prepare and defend a master's thesis.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

6.leorpaQnrHrrq rraeni xeHe oHbtH rypli rsrlr,rrrau MeKTenTep KeplHlclHAerl MlHAeTTepl.. MyKraTanosa AefiiHri TeopI4rJIbI Ko3apacTap

Шетел тілдерін және шетел әдебиетін оқыту Ұйымдастыру-жұмыс берушінің тапсырмасы бойынша филологиялық- педагогикалық сипатты зерттеу Аударма жұмыстарын жүргізу Управление учебным