• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

мазмұны / содержание / content

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "мазмұны / содержание / content"

Copied!
28
0
0

Толық мәтін

(1)
(2)
(3)

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое

МАЗМҰНЫ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

1. Білім беру бағдарламасының паспорты / Паспорт образовательной программы /

Passport of Education Program 4

2. Құзыреттілік бейін картасы / Карта профиль компетенций / Map Profile of Competences 9 3. Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The

content of the education program 15

4. Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі / Cводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы / Consolidation table displaying the amount of

obtained credits within the modular education program 24

5. Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / Organization

of Educational Process 25

(4)

Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The Passport of Education Program

Қолдану саласы/

Область применения / Application area

Кәсіпорындардағы компьютерлік жүйелер мен желілерді әкімшілендіру, бақылау және қорғау саласында магистрлерді даярлауға қойылатын талаптарды белгілейді

Настоящая программа устанавливает требования к подготовке магистров в области администрирования по управлению и защите компьютерных систем и сетей на предприятиях

This program establishes the requirements for the preparation of masters in the field of administration for the management and protection of computer systems and networks in enterprises

Білім беру

бағдарламасының коды мен атауы/Код и наименование образовательной

программы / The code and name of education program

7М06109-«Кәсіпорындардағы компьютерлік жүйелер мен желілерді әкімшілендіру, бақылау және қорғау»

7М06109- «Администратор по управлению и защите компьютерных систем и сетей на предприятиях»

7М06109- «Administration, management and protection of computer systems and networks in the enterprises»

Нормативтік-құқықтық қамтылуы/Нормативно- правовое обеспечение / The regulatory and legal support

«Білім» туралы Қазақстан Республикасының Заңы

Жоғарғы және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік ережелері (30.10.2018 ж. №595)

Кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережелері (12.10.2018 ж. №563)

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды дайындау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы (13.10.2018 ж. №569)

«Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының кәсіби стандарттары:

«WEB және мультимедиа қосымшаларын бағдарламалық қамтамасыз етушілер мен сынаушылар» (05.12.2018 ж. №330),

«Желі, жүйелік администраторлар және серверлер администраторлары» (05.12.2018 ж. №330),

«Кәсіби ақпараттық қауіпсіздік және АТ қауіпсіздік мамандары»

(21.11.2018 ж. №315),

«Бағдарламалық қамтамасыз ету», (17.07.2017 ж. № 171)

Компьютерлік техника саласындағы бакалавриатқа арналған білім беру бағдарламаларын әзірлеу жөніндегі басқарма. Компьютерлік инженерия 2016. Есептеу техникасы қауымдастығы (ЕТҚ). IEEE компьютерлік қоғамы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы

№827 қаулысымен бекітілген «Цифрлік Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасы

Закон Республики Казахстан «Об образовании»

Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования (30.10.2018 г. №595)

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (12.10.2018 г. №563)

(5)

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое

Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием (13.10.2018 г. №569)

Профессиональные стандарты Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»:

«Разработчики программного обеспечения и специалисты по тестированию, WEB и мультимедийных приложений», (05.12.2018 г.

№330),

«Сетевые, системные администраторы и администраторы серверов», (05.12.2018 г. №330),

«Специалисты-профессионалы по безопасности информационной инфраструктуры и ИТ», (21.11.2018 г. №315),

«Обеспечение сопровождения программного обеспечения», (17.07.2017 г. № 171)

Руководство по разработке образовательных программ для бакалавриата в области компьютерной техники. Компьютерная инженерия 2016. Ассоциация по вычислительной технике (AВТ).

IEEE Computer Society

Государственная программа «Цифровой Казахстан», утверждена постановлением Правительства РК №827 от 12.12.2017

Law “On Education” of the Republic of Kazakhstan

Standard rules for the activities of educational organizations that implement educational programs of higher and (or) postgraduate education (30.10.2018 №595)

Rules for the organization of the educational process on the credit technology of education (12.10.2018, №563)

Classifier of areas of training with higher and postgraduate education (13.10.2018 №569)

Professional standards of the National Chamber of Entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan «Atameken»:

«Software developers and testers, WEB and multimedia applications», (05.12.2018, №330)

«Network, system administrators and server administrators» (05.12.2018,

№330)

«Professional Information Security and IT Security Professionals»

(21.11.2018, №315),

«Software Maintenance», (17.07.2017, № 171)

Guidelines for the development of educational programs for undergraduate computer engineering. Computer Engineering 2016. Computer Engineering Association (AUT). IEEE Computer Society

The state program «Digital Kazakhstan» approved by decree of the Government of RK №827 from 12.12.2017

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program

ББ мақсаты/Цель ОП / Objective of EP

Кәсіби қызметте компьютерлік жүйелер мен желілерді қорғау әдістері мен технологияларын қолдана алатын, есептеуіш техника және программалық қамтамасыз ету саласында дағдылары, білімі мен іскерліктері бар магистрлерді даярлау

Подготовка магистров владеющих навыками, знаниями и умениями в области вычислительной техники и программного обеспечения, способных применять методы и технологии защиты компьютерных

(6)

систем и сетей в профессиональной деятельности

Training of masters with skills, knowledge and abilities in the field of computer science and software, capable of applying methods and technologies of computer systems and networks protection in professional activity

Білім беру

бағдарламасының

тұжырымдамасы/Концепци я образовательной

программы / The concept of education program

Білім беру бағдарламасы білім үрдісінің мақсатын, нәтижесін, мазмұнын, шарттары мен нәтижелеу технологиясын, осы бағыт бойынша түлектерді дайындау сапасын бағалауды регламенттейді және білімгерлерді даярлау сапасын қамтамасыз ететін материалдарды және тиісті білім технологиясын нәтижелеуді қамтиды

Образовательная программа регламентирует цели, результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей образовательной технологии

The educational program regulates the goals, results, content, conditions and technologies for the implementation of the educational process, assessment of the quality of the graduate's preparation in this area of training, and includes materials that ensure the quality of training for trainees and the

implementation of appropriate educational technology

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / Graduate Qualification Characteristics

Берілетін дәреже:

Присуждаемая степень:

Awarded degree:

7М006109-«Кәсіпорындардағы компьютерлік жүйелер мен желілерді әкімшілендіру, бақылау және қорғау» білім беру бағдарламасы бойынша техника ғылымдарының магистрі

Магистр технических наук по образовательной программе 7М06109-

«Администратор по управлению и защите компьютерных систем и сетей на предприятиях»

Master of Engineering Science in educational program: 7М06109-

«Administration, management and protection of computer systems and networks in the enterprises»

Маманның лауазымдарының тізімі/Перечень

должностей специалиста / List of a specialist’s positions

− Инженер-программист (программист)

− Инженер-электроник (электроник)

− Автоматтандырылған басқару жүйесі инженері және біліктілігіне сәйкес басқа да лауазымдар

– Оқытушы

– Ғылыми қызметкер

– Программалық қамтаманы тестілеу маманы – Программалық қамтаманы әзірлеуші

– Программалық қамтаманы сүйемелдеу маманы – Ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі маман

− Инженер-программист (программист)

− Инженер-электроник (электроник)

− Инженер по автоматизированным системам управления и другие должности, соответствующие его квалификации

– Преподаватель

(7)

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое – Научный сотрудник

– Специалист по тестированию программного обеспечения – Разработчик программного обеспечения

– Специалист по сопровождению программного обеспечения – Специалист по информационной безопасности

- Engineer-programmer (programmer) - The engineer-electronics (electronics)

- Engineer for automated management systems and other corresponding to his qualifications

- Teacher - Researcher

- Software testing specialist - Software developer

- Software support specialist - Specialist in information security

positions

Кәсіби қызмет саласы/Область профессиональной деятельности / The area of professional activity

Қаржы ұйымдары; өнеркәсіптік кәсіпорындар; сервистік және консалтингтік компаниялар; шағын, орта және ірі кәсіпорындар;

мемлекеттік мекемелер; білім беру мекемелері; армия;

телекоммуникациялық компаниялар; ғылыми-зерттеу мекемелері;

мемлекеттік басқару органдары

Финансовые организации; промышленные предприятия; сервисные и консалтинговые компании; малые, средние и крупные предприятия;

государственные учреждения; образовательные учреждения; армия;

телекоммуникационные компании; научно-исследовательские учреждения; органы государственного управления

Financial organizations; industrial enterprises; service and consulting companies; small, medium and large enterprises; public institutions;

educational institutions; army; telecommunication companies; research institutions; public administration bodies are enterprises of various areas, science, education, culture, health, public administration.

Кәсіби қызмет объектісі/Объект профессиональной

деятельности / The object of professional activity

– Ғылыми-зерттеу мекемелері;

– Мемлекеттік басқару органдары;

– Оқу орындары;

– Жобалау ұйымдары;

– Өнеркәсіптік кәсіпорындары;

– Заманауи IT-компаниялары;

– Қаржылық ұйымдар және т.б.

– Научно-исследовательские учреждения;

– Органы государственного управления;

– Учебные заведения;

– Проектные организации;

– Промышленные предприятия;

– Современные IT-компания;

– Финансовые организации и др.

- Research institutions;

- Government bodies;

- Educational establishments;

- Design organizations;

(8)

- Industrial enterprises;

- Modern IT-company;

- Financial organizations, etc.

Кәсіби қызмет

функциялары/Функции профессиональной

деятельности / Functions of professional activity

Техникалық ғылымдар магистрі іргелі және арнаулы дайындығына сәйкес кәсіби қызмет объектілері бойынша келесі функцияларды орындай алады:

- операциялық және ақпараттық жүйелерді жобалау;

- операциялық және ақпараттық жүйелерді эксплуатациялау;

- жүйелер мен желілерді әкімшелендіру;

- ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу;

- жүйелерді тестілеу;

- программалық-аппараттық қорғауды қамтамасыз ету

Магистр технических наук в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой может выполнять по объектам профессиональной деятельнос ти следующие функции:

- проектирование операционных и информационных систем;

- эксплуатация операционных и информационных систем;

- администрирование систем и сетей;

- сопровождение информационных систем;

- тестирование систем;

- обеспечение программно-аппаратной защиты

Master of Engineering in accordance with the fundamental and special preparation can carry out the objects of professional activity of the following functions:

- design and operation of information systems;

- operation of the operating and information systems;

- administration of systems and networks;

- maintenance of information systems;

- testing systems;

- provision of software and hardware protection Кәсіби қызмет түрлері/

Виды профессиональной деятельности / Types of professional activity

Магистратура түлектері келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:

– ғылыми-зерттеу;

– педагогикалық;

– жобалау;

– өндірістік -технологиялық;

– ұйымдық-басқару

Выпускники магистратуры могут выполнять следующие виды профессиональной деятельнос ти:

– научно-исследовательская;

– педагогическая;

– проектная;

– производственно-технологическая;

– организационно-управленческая

Master's graduates are able to perform the following professional activities:

- research and development;

- teaching;

- design;

- production and technology;

- organizational and management

(9)

2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/ Map / Profile of Competences

Жалпы кәсіби құзыреттілік/

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) / General professional competences (GPC)

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) /

The result of training(PC units)

Оқыту нәтижесін

қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций) /

The name of courses that form the results of training (units of

competences) ЖЖҚ1 - Педагогикалық қызметтегі соңғы

жетістіктерді практикада іске асыру, ғылыми зерттеулер саласында өз білімін кеңейту және тереңдету

ОПК1 - Способность применять на практике новейшие достижения в области педагогической деятельности, расширять и углублять свои знания в области научных исследований, мировоззрение GPC1 - The ability to put the latest achievements in the field of pedagogical activity into practice, to expand and deepen their knowledge in the field of scientific research

ОН1 - Негізгі дүниетанымдық және әдіснамалық білімді көрсету, оның ішінде пәнаралық сипаттағы және кәсіби қызметте нәтижелерді пайдалану

РО1 Демонстрировать основные мировоззренческие и методологические знания, в т.ч. междисциплинарного характера и использовать результаты в профессиональной деятельности

RT1 - Demonstrate basic worldview and methodological knowledge, including interdisciplinary nature and use the results in

professional activities

1. Шетел тілі (кәсіби)/ Иностранный язык (профессиональный)/ Foreign Language (Professional)

2. Ғылым тарихы және философиясы/ История и философия науки/ History and Philosophy of Science

ОН2 - Заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игеру білу

РО2 - Владеть современными педагогическими технологиями и обладать коммуникативными способностями

RT2 - Knows modern pedagogical technologies and possesses communication skills

1. Шетел тілі (кәсіби)/

Иностранный язык

(профессиональный)/ Foreign Language (Professional)

2. Жоғары мектеп педагогикасы/

Педагогика высшей школы/ Higher School Pedagogy

3. Басқару психологиясы/

Психология управления/ Management psychology

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое

(10)

4. Педагогикалық практика/

Педагогическая практика/ Teaching internship

Кәсіби құзыреттілік/

Профессиональные компетенции (ПК)/

Professional Competences (PC)

Оқыту нәтижелері (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ПК)/

The result of training (PC units)

Оқыту нәтижесін

қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций)/

The name of courses that form the results of training (units of

competences) КҚ2 - Кәсіпорындардағы ақпаратты және

программалық қамтамаларды қорғаудың әдістерін игеру қабілеттілігі

ПК2- - Способность владение методами защиты компьютерных систем и сетей на предприятиях PC2- - Ability to own methods of protecting computer systems and networks in enterprises

ОН3 – Нақты уақыт режимінде ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін тиімділеу, ақпараттық жүйелердің осалдықтарын анықтау және блоктау әдістерін пайдаланады; кәсіпорындардағы ақпаратты және программалық қамтамаларды қорғау үшін осалдықтарды тексеру және қауіпсіздік жүйелеріндегі әлсіздіктерді анықтау, вирус және вирусқа қарсы компьютерлік технологияларды және бұзу әдістерін қолдану РО3 Применять принципы организации вычислительных процессов в цифровых управляющих системах, системные средства при разработке программ систем реального времени;

использовать для защиты компьютерных систем и сетей на предприятиях методы просмотра уязвимостей и определения слабых мест в системах безопасности, вирусные и противовирусные компьютерные технологии и методы взламывания

RT3 - Apply the principles of organization of computing processes in digital control systems,

1. .Нақты уақыттағы жүйелерге арналған бағдарламалық жасақтама әзірлеу технологиялары/ Технологии разработки программного обеспечения для систем реального времени/ Software development technology for real-time systems

2. Тәжірибелік вирусология/

Практическая вирусология/ Malware analysis

3. Ақпаратты қорғау жүйесінің сенімділігі және тиімділігі/

Надежность и эффективность систем защиты информации/ Reliability and efficiency of information security systems

4. Ақпараттық қауіпсіздік аудиті/

Аудит информационной

безопасности/ Information Security Audit

(11)

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое

system tools in the development of real-time systems; uses to protect computer systems and networks in enterprises methods of viewing vulnerabilities and identify weaknesses in security systems, virus and antiviral computer technologies and hacking methods

КҚ3 - Киберлік инфрақұрылымдық ауытқулардағы ақауларды анықтау және диагностикадан өткізуге, шабуылдарды анықтау технологияларын қолдану және қорғаныстың желілік компоненттерін қолдануға қабілеттілік

ПК3 - Способность находить и диагностировать неисправности кибер аномалии инфраструктуры, применять технологии обнаружения вторжения и использовать сетевые компоненты защиты

PC3 - The ability to locate and diagnose faults in cyber infrastructure anomalies, apply invasion detection technologies and use network protection components

ОН4 – Қорғалатын жүйелерді бағалау стандарттарына сәйкес ақпараттық және коммуникациялық жүйелерде ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін; ақпараттық жүйені техникалық қорғаудың нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес ақпаратты рұқсатсыз алуға қарсы әдістер мен құралдарды қолдану

РО4 Применять системы защиты информации в информационных и коммуникационных системах в соответствии со стандартами оценки защищённых систем; методы и средства противодействия несанкционированному получению информации в соответствии с требованиями нормативных документов системы технической защиты информации

RT4 - Apply information security systems in information and communication systems in accordance with the standards of evaluation of protected systems; methods and means of combating unauthorized receipt of information in accordance with the requirements of normative documents of the system of technical protection of information

1. Киберқауіпсіздік жүйелерінің сәулеті/ Архитектура систем кибербезопасности/ Architecture of cyber security systems

2. Киберқауіпсіздік және желілерді қорғау/ Кибербезопасность и защита сетей/ Cyber Security & Network Protection

3. Деректер базасының киберқауіпсіздігін жобалау/

Проектирование кибербезопасности баз данных/ Designing database cyber security

КҚ4 - Робототехникада қолданылатын күрделі мехатронды жүйелерді жобалау, бөлінген есептеу жүйелерінде есептеулерді ұйымдастыру;

машиналық оқыту әдістерін қолдану үшін база құру және машиналық оқыту міндеттерін талдау

ОН5 – Ақпараттық-басқару жүйелерінің функционалдық қауіпсіздігі мен тәуекелдерін талдай білу және бағалау

РО5 Уметь анализировать и оценивать функциональную безопасность и риски

1. Байланыс және ақпараттық жүйелер қауіпсіздігін бағалау/

Оценка безопасности

коммуникационных и

информационных систем/

(12)

және әртүрлі тестілеу түрлері үшін тексеруді

әзірлеу, тестілеуге қойылатын

функционалдылықтың ерекшеліктеріне байланысты тестілік белсенділікті жоспарлау қабілеті

ПК4 - Способность проектирования сложных мехатронных систем, применяемых в робототехнике, организации вычислений в распределенных вычислительных системах;

создания базы для применения методов машинного обучения и анализировать задачи машинного обучения и разработки проверки для различных видов тестирования, планирования тестовой активности в зависимости от особенностей поставляемой на тестирование функциональности

PC4 - Ability to design complex mechatronic systems used in robotics, to organize calculations in distributed computing systems; to create a base for the application of machine learning methods and to analyze the tasks of machine learning and test development for various types of testing, planning test activity depending on the features of the functionality supplied for testing

информационно-управляющих систем

RT5 - Be able to analyze and evaluate the functional safety and risks of information management systems

Communication and Information Systems Security Assessment

2. Ақпараттық технологиялар жүйесіндегі тәуекелдерді басқару/

Управление рисками в системах информационных технологий/ Risk management in information technology systems

3. Киберқауіпсіздікті жоспарлау және басқару/Планирование и управление кибербезопасность/Cyber Security Planning and Management

КҚ5 - Ғылыми-конструкторлық және технологиялық қызметтің мәселелерін шешу үшін математикалық әдістерді, жүйелік және қолданбалы программалық қамтаманы әзірлеу және қолдану

ПК5- - Способность разрабатывать и применять математические методы системного и прикладного программного обеспечения для решения задач научной и проектно-технологической деятельности

ОН6 – Киберқауіпсіздік принциптері мен әдістерін Java, Java шифрлау кеңейтімі арқылы программалық қамтаманы әзірлеуге қолдану РО6 Применять принципы и методы кибербезопасности к разработке программного обеспечения с использованием Java, Java Cryptography Extension

RT6 - Аpply the principles of cybersecurity and methods that apply to software development using Java, Java Cryptography Extension

1. Қауіпсіздік мақсатындағы Java/

Java для целей безопасности/ Java for security purposes

2. Компьютерлік криминалистика/

Компьютерная криминалистика/

Computer Criminology

3. Бұлттық есептеулерді қорғау/

Защита облачных вычислений/

Protection of cloud computing

(13)

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое

PC5 - The ability to develop and apply mathematical methods, system and application software for solving problems of scientific and design and technological activities

ОН7 – Түрлі кластардың қолданбалы есептерді шешуде және жүйені құруда автоматтандыру және ақпараттандыру үшін қолданбалы информатиканың заманауи әдістері мен құралдарын қолдану

РО7 – Применять современные методы и инструментальные средства информационно- коммуникационных технологий для автоматизации и информатизации решения прикладных задач различных классов и создания системы

RT7 - Аbility to apply modern methods and tools of applied informatics for automation and information solutions applications of various classes and the creation of the system

1. Көпагенттік жүйелер/

Многоагентные системы/ Extraction systems

2. Ақпараттық қауіпсіздіктің интеллектуалдық платформасы/

Интеллектуальные платформы информационной безопасности/

Intelligent information security platform

3. Білімді басқару/ Управление знаниями/ Knowledge management

КҚ7 - Кәсіпорындардағы ақпараттық қауіпсіздікті басқару процестеріне қойылатын талаптарды әзірлеу мақсатында ақпараттық қауіпсіздік жағдайын талдау қабілеттілігі

ПК7 - Способность анализировать текущее состояние информационной безопасности на предприятиях с целью разработки требований к разрабатываемым процессам управления информационной безопасностью

PC7 - The ability to analyze the current state of information security in the organization in order to develop requirements for the development of information security management processes

ОН8 – Ұйымның (мекеменің) ақпараттық технологиялар (АТ) архитектурасын сипаттау, талдау және құжаттандыру, оларды талдау және жобалау кезінде технологияларды, модельдерді және кәсіпорынның (мекеменің) қауіпсіздік саясатын әзірлеу және бағалау үшін әдістерді, стандарттар мен әдістерді реттейтін негізгі халықаралық және ұлттық стандарттарды қолдану; қорғалатын жүйелердің теориясы мен әдістерін қолдануға негізделген кәсіпорынның (мекеменің) модельдері мен қауіпсіздік саясатын әзірлеу және бағалау; ақпаратты қорғау үшін стандартты криптографиялық алгоритмдер мен хаттамаларды қолдану

РО8 Применять основные международные и национальные стандарты, регламентирующие деятельность в области информационной безопасности; методы, стандарты и подходы для описания, анализа и документирования

1. Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін басқару бойынша стандарттар/ Стандарты управления информационной безопасностью/

Standards of Information Security Management

2. Бұлттық есептеулерді қорғау/

Защита облачных вычислений/

Protection of cloud computing

3. Киберқауіпсіздік негіздері/

Основы кибербезопасности/ Basics of cyber security

4. Киберқауіпсіздік жүйелерінің сәулеті/ Архитектура систем кибербезопасности/ Architecture of cyber security systems

5. Ақпараттық технология жүйелеріндегі тәуекелдерді басқару/

Управление рисками в системах

(14)

архитектуры информационных технологий (IT) организации, технологии при их анализе и проектировании; разрабатывать и оценивать модели и политику безопасности предприятия (учреждения) на основе применения современных принципов, способов и методов теории защищённых систем; применять стандартные криптографические алгоритмы и протоколы для защиты информации

RT8 - To apply the main international and national standards regulating activities in the field of information security and methods, standards and approaches for the description, analysis and documentation of architecture of information technologies (IT) of the organization, technologies at their analysis and design, develop and evaluate models and security policies of the enterprise (institution) based on the application of modern principles, methods and methods of the theory of protected systems, use standard cryptographic algorithms and protocols to protect information

информационных технологий/ Risk Management in Information Technology Systems

(15)

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое

3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education program Модуль атауы

және коды/

Название и код

модуля /

Module name and code

Пәннің коды / Код

дисциплин ы / Course code

Пән атауы/ Нименование дисциплин /

Course name

Цикл, компоне нт / Цикл, компоне нт / Cycle, compone nt

Оқытутілі/ Языкобучения/ Language of instruction Кредит көлемі/ Объем кредитов/ ECTS

Объем часов по видам занятий

Бақылауформасы/ Форма контроля / Type of control Қалыптасатын құзыреттіліктер/ Формируемые компетенции / Developed competences Оқитынкафедра/ Читаемая кафедра / Department in charge Лекциялар/лекции / lectures Семинар/практика / seminars Зартзаналық сабақтар/ Лабораторные занятия/ Laboratory classes СӨЖ/СРО/ SIW

1 семестр /1 семестр / Semester 1 EDUC 51001-

Магистірлік дайындық методологиясы Методология магистерской подготовки Methodology of master's training

ZhMP 5201 PVSh 5201 HSP 5201

Жоғары мектеп педагогикасы Педагогика высшей школы Higher School Pedagogy

БПЖООК БД ВК BD /UK

Қазақ/

Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

4 15 22 83 емтихан

экзамен exam

ЖЖҚ1

ОПК1.

GPC1

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану Социальная педагогика и самопознание Social pedagogy and self-cognition BP 5202

PU 5202 MP 5202

Басқару психологиясы Психология управления Management psychology

БП /ЖООК БД /ВК BD /UK

Қазақ/

Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

4 15 23 82 емтихан

экзамен exam

ЖЖҚ1 .

ОПК1.

GPC1

COMS 53102 Киберқауіпсізді к стандарттары Стандарты кибербезопасно сти

Cybersecurity

KKN 5301 OKB 5301

BCS 5301 Киберқауіпсіздік негіздері Основы кибербезопасности Basics of cyber security

КП/ЖОО К

ПД/ВК PD/ UC

Қазақ/

Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 15 30 105

емтихан экзамен exam

КҚ 3

ПК3 PC3

Информатика және ақпараттық қауіпсіздік Информатика и информационная безопасность Department of

(16)

standards Informatics and information security Таңдау бойынша модульдер (біреуін таңдау) /Модули по выбору (выбрать один) /Elective modules (choose one)

COMS 53102 Киберқауіпсізді к стандарттары Стандарты кибербезопасно сти

Cybersecurity standards

KKZhS 5205 ASKB 5205 ACSS 5205

Киберқауіпсіздік жүйелерінің сәулеті

Архитектура систем кибербезопасности

Architecture of cyber security systems

БП/ТК/C БД/КВ/C BD/EC/C

Қазақ/

Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian 5 15 30 105

емтихан экзамен exam

Информатика және ақпараттық қауіпсіздік Информатика и информационная безопасность Department of Informatics and information security KKZhB

5206 PUKB 5206 CSPM 5206

Киберқауіпсіздікті жоспарлау және басқару

Планирование и управление кибербезопасностью

Cyber Security Planning and Management

БП/ТК/C БД/КВ/C BD/EC/C

Қазақ/

Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian 5 15 30 105

емтихан экзамен exam

Информатика және ақпараттық қауіпсіздік Информатика и информационная безопасность Department of Informatics and information security COMS 52004

Жетілдірілген байланыс жүйелері Усовершенство ванные системы связи

Advanced communication systems

AKZhBS 5205 SUIB 5205 SISM 5205

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін басқару бойынша стандарттар

Стандарты управления информационной

безопасностью

Standards of Information Security Management

БП/ТК БД/КВ BD/EC

Қазақ/

Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian 5 15 30 105

емтихан экзамен exam

Информатика және ақпараттық қауіпсіздік Информатика и информационная безопасность Department of Informatics and information security BEK 5206

ZOV 5206 PCC 5206

Бұлттық есептеулерді қорғау Защита облачных вычислений Protection of cloud computing

БП/ТК/C БД/КВ/C BD/EC/C

Қазақ/

Орыс Казахский/

5 15 30 105 емтихан

экзамен exam

Информатика және ақпараттық қауіпсіздік

(17)

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое

Русский Kazakh/

Russian

Информатика и информационная безопасность Department of Informatics and information security EDUC 51101

Магистерлік дайындықтың әдістемесі Методология магистерской подготовки Methodology The Master Training

МҒЗЖ 5401 (1) NIRM 5401 (1)

SRWG 5401 (1)

Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы

Научно-исследовательская работа магистранта

Scientific-research work of graduate students

Қазақ/

Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

7 Есеп

Отчет Report

КҚ7

ПК7

PC7

Информатика және ақпараттық қауіпсіздік Информатика и информационная безопасность Department of Informatics and information security 2 семестр /2 семестр / Semester 2

EDUC 51101- Магистірлік дайындау әдістемесі Методологии магистерской подготовки Masters training methodology

ShT 5203 IYa 5203 FL 5203

Шетел тілі (кәсіби) Иностранный язык (профессиональный)

Foreign language (professional) БП /ЖООК БД /ВК BD /UK

Ағылшын Англий- ский English

4 37 83 Емтихан

Экзамен Exam

ЖЖҚ1 .

ОПК1.

GPC1

Шетел тілдері кафедрасы Кафедра иностран-ных языков Foreign Languages Department GTF 5204

IFN 5204 HPS 5204

Ғылым тарихы және философиясы

История и философия науки History and Philosophy of Science

БП /ЖООК БД /ВК BD /UK

Қазақ/

Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

4 15 23 82 Емтихан

Экзамен Exam

ЖЖҚ1 .

ОПК1.

GPC1

Философия Философии Philosophy

CSSE 52003 Нақты уақыттағы жүйелер Системы

NUZhBKKT 5302 TRPOSRV 5302 SEFRTS

Нақты уақыт жүйелеріне арналған программалық қамтамасыз етуді құру технологиясы

Технологии разработки

КП/ЖОО К

ПД/ВК PD/ UC

Қазақ/

Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

5 15 30 105

емтихан экзамен exam

КҚ3

ПК3

PC3

Информатика және ақпараттық қауіпсіздік Информатика и информационная

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР