• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Обложка цветн Вестник.cdr

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "Обложка цветн Вестник.cdr"

Copied!
130
0
0

Толық мәтін

Second, the historical background of the civil war in Somalia will be discussed in response to the CNN effect. Finally, the role of the CNN effect and its impact on the foreign policy decision-making process will be concluded.

БАҚ-тың сыртқы саясатқа əсері: Сомалидегі азаматтық соғыс жəне «CNN ықпалы»

Влияние СМИ на внешнюю политику

The problem of youth in the works of Alash intellectuals

In the first era of the revolution it seemed that some young people studying in Moscow and St. Mirzhakyp Dulatov in his works about the Kazakh youth gives hope to young people and calls them to participate in the fate of the country.

Алаш зиялыларының еңбектеріндегі жастар мəселесі

Проблема молодежи в трудах интеллигенции Алаш

Органы по хозяйственному регулированию земельных отношений в Казахстане в 20-е годы ХХ века (на примере Актюбинской области)

В связи с этими проблемами в целях улучшения землеустроительных работ на заседании Актюбинской губернской плановой комиссии при губисполкоме был принят перспективный план землеустроительных работ на 1925-1935 годы, в котором были определены виды работ и нормы производства. за одного землеустроителя. Из таблицы видно, что состав аппарата в десятилетней перспективе пришлось увеличить вдвое, так если в 1925–1926 гг.

ХХ ғ. 20-шы жылдарындағы Қазақстандағы жер қатынастарын шаруашылық реттеу органдары (Ақтөбе облысы мысалында)

Bodies of economic regulation of land relations in Kazakhstan 20-years of XX century (on the example of Aktobe region)

His travels, meetings with the local Kazakh population and explanation of the reforms implemented by the government are also reflected in written sources. Key words: steppe region, governor-general, periodical press, history, orders of the office of the steppe governor-general.

History of examination and source study analysis of Amir Timur’s diploma issued by the Turkestan mosque of Khoja Ahmet Yasavi

Verification (certificate) - information on the identification marks of the document, always found in the text of the acts, is not on the Timuri label. It is necessary to reconstruct the form of the text of the given letter of Emir Timur.

Түркістандағы Қожа Ахмед Ясауи мешітіне берген жарлығының деректанулық талдауы мен зерттелу тарихы

The conditional form of the Golden Horde labels consists of several semantic fragments of articles and components (articles of the conditional form). The order of their location must correspond to the form of the assigned labels issued in a given period. The translated text of Emir Timur's diploma by no means unites homogeneous semantic fragments.

It is important to put all the articles of the form in place, i.e.

История изучения и источниковедческий анализ грамоты Амира Тимура, выданной Туркестанской мечети

Ходжа Ахмета Ясави в конце XIV — начале XV века

9 Материалы по истории казахских ханств XV–XVIII в. Извлечения из персидских и тюркских сочинений).

Депортация азербайджанцев в Казахстан (1930–1940 гг.)

Акмолинский особый отдел Карлага НКВД был образован на основании 26-го рабочего соглашения на основании приказа НКВД СССР № № 00758 от 3 декабря 1937 года.

Қазақстанға əзірбайжандардың жер аударылуы (1930–1940 жж.)

Deportation of Azerbaijanis to Kazakhstan (1930–1940)

The settlement area is also extensive: Azerbaijanis were sent to the Karaganda labor camp, to the southern regions of the republic, and to Kazakhneft, and to the northern regions of the republic, and in the Akmola camp of women of "traitors of the Motherland ". The article will be useful for the scientific community and students of relevant specialties of humanitarian faculties of universities, as well as for the general public. The main results of the research work reveal a new topic for further more in-depth research.

Депортация народов в Казахстане в 1930–1950 гг.: общность истории (интервью с пострадавшими от депортации в 1930–50 годы в Казахстане) [Депортация народов Казахстана в общей истории (интервью с жертвами депортаций) из Казахстана 30-519 .

Tattimbet: Great Names of the Kazakh Steppe of the XIX century

The highlight of Tattimbet's work is the Kokeikestiku, created in the last years of the composer's life. In the winter of 1855, Tattimbetas, member of the Kazakh delegation – 8 deputies of the Middle Zhuz went to St. From the middle of the 19th century, the industrial development of the region begins.

Tattimbet knew well that the industrial development of the region is inevitable in the future.

Тəттімбет: ХІХ ғ. Қазақ даласының ұлы есімдері

Таттимбет: великие имена Казахской степи XIX века

О носителях древней поэтической культуры казахского народа. Жанровая система и типы носителей казахской традиционной музыкально-поэтической культуры.

Цифрландыру жəне цифрлық дипломатияның кейбір мəселелері

Келесі мақалада Twitter басқаларға қарағанда жетекші желі екені көрсетілген: «Твипломия деген белгілі бір термин бар (ағылшынның Twitter және Diplomacy сөздерінен шыққан) және осы қызметті зерттеу үшін аттас ұйым құрылды. https:/ / twiplomacy.com, 2018 жылы әлемнің 187 елінің мемлекет, үкімет және сыртқы саясат ведомстволары басшыларының 951 жеке және институционалдық «Twitter» аккаунттары тіркелді. Қол жеткізу тәртібі: https://24.kz/kz/zha-aly- tar /o-am/item/275728-astanada-tsifrly-ekonomikany-damytu-m-selesi-pysy-tald.

Кіру: http://mfa.gov.kz/kz/content-view/dzanibek-bektemisov-o-vaznosti-socialnyh-setej-v-sovremennoj-diplomatii.

Некоторые проблемы цифровизации и цифровой дипломатии

Қол жеткізу әдісі: http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVu Pgu4bvR7M0.pdf. Қол жеткізу әдісі: https://digital.gov.ru/uploaded/files/natsionalnaya-programma-tsifrovaya- ekonomika-rossijskoj-federatsii_NcN2nOO.pdf. Қол жеткізу тәртібі: https://informburo.kz/kaz/zgeru-nemese-alu-azastanday-cifrly-transformaciya- anday-iyndytar-men-bastamalar-keled.html.

Some of the problems of digitization and digital diplomacy

Заманауи қазақстандық қоғамның əлеуметтік-мəдени құндылықтарын жетілдіру

Бірақ Қазақстанның ерекшелігі сол, еліміздің салыстырмалы түрде шағын бөлігінде (шамамен 17 миллион адам) 140 этнос өкілдері тұрады, олардың әрқайсысының өзіндік ерекше құнды аймақтары бар. Қазақ қоғамының құндылықтарының өзгеру үдерісін және осы өзгерістерге тұлғаның бейімделу механизмін зерттеу мақсатында мақала авторлары зерттеу жүргізді, оның объектісі Қарағанды ​​қаласының 18 жастағы тұрғындары болды. . жас және одан жоғары (400 мыңнан астам адам), бұл Қазақстан халқының саны бойынша төртінші орында. Осылайша, олардың 20,3 пайызы өзгерістерді оң деп есептейді, себебі олар Қазақстан экономикасының дамуын қамтамасыз етеді, ал 25,7 пайызы реформаның нәтижесі.

Осылайша, 30-45 жас аралығындағы орта жас (68,0%), жоғары білімді (66,7%), сондай-ақ қазақ ұлтының өкілдері (62,8%) ұлттық ұқсастығының ең жоғары деңгейін көрсетті.

Improvement of social and cultural values of modern Kazakhstan society

PHILOSOPHY

Migration potential among entrepreneurs

The Atyrau region is located in the west of the republic, formed in 1938 (until 1992 it was called the Guryev region). The average population density in the region (per square kilometer of territory) is 4.3 people. During the course of the research, valuable, reliable information was collected that is important for all business units.

The vast majority of residents of the Atyrau region do not want to move anywhere.

Кəсіпкерлер ортасындағы көші-қон əлеуеті: аймақтық аспект (Атырау облысының мысалында)

Thus, the result of the study showed that the migration potential of the Atyrau region is up to 14% of the population, the migration vector is mainly intra-regional in nature and is due to the desire of residents to raise their standard of living and better to get a paying job. Experience of the project of the youth Zhas project initiatives in the context of the search for new models of socialization of the Kazakhstan youth / A.A.

Миграционный потенциал в среде предпринимателей

National picture of the world and archetypical matrix mentality of the Kazakh people

But the third (ruhi-zhan) continues to be in the family of the deceased for one year. The Kazakh bata, which has pagan roots, in the subsequent development became an integral part of the religious rituals of Islam. The content of baht includes three attitudes: ethical (moral pattern of human life) and lexical (obligatory aphorism of utterance) and imperative (appeal, incitement to a certain action).

In the position of blessing is a wise old man, akyn, anyone who wants to do well.

Əлемнің ұлттық суреті жəне қазақ халқының менталитетінің архетиптік матрицасы

Concluding my study of the Kazakh mentality, I would like to note that this topic is multifaceted and, in principle, inexhaustible. The author saw his task rather in formulating the problem and looking for certain aspects of its solution, and not in deriving the “formula” of the Kazakh mentality. The author does not claim the ultimate truth in such a complex and sensitive issue as the Kazakh mentality and does not exclude subjectivity when assessing the collective mentality of the Kazakh people.

I am only expressing my own, subjective opinion about the mentality of the native nation, and nothing more, and I will be very grateful and grateful for the constructive criticism and comments on the essence of the problem raised and suggest that we this works as an invitation to the discussion.

Национальная картина мира и архетипическая матрица менталитета казахского народа

Қазақ даласындағы Орынбор мүфтилігінің шариғи сот қызметі

Религиозное самоуправление и шариатское семейное право в России: опыт Оренбургского магометанского духовного собрания в конце XVIII - первой четверти XIX века.

Деятельность шариатского суда Оренбургского муфтията в Казахской степи

Muftiate in the Kazakh steppe

While researching the subject, it was found that the activities of the Imperial Sharia legal system are much narrower than the Kasiatic activities of Islamic history. Sistema hosudarstvennoho rehulirovaniia islama v Rossiiskoi imperii (posledniaia tret XVIІІ — nachalo XX vv.) [The system of state regulation of Islam in the Russian Empire (the last third of the XVIІІ - the beginning of the XX centuries)]. Religious autonomy and Sharia family law in Russia: the experience of the Orenburg Mohammedan spiritual assembly at the end of the XVIII - first quarter of the XIX century].

Application of Sharia rules to the marriage of Russian Muslims in the late 18th and early 20th centuries.

Philosophical aspects of human capital formation

In the broadest sense of the word, the concept of "human development" includes all aspects of the development of a person's personality - from the state of health to the level of his economic and political freedom. The extraordinary acceleration in the development of the economic component of human civilization has led to a dangerous situation - its incompatibility with other spheres of human social life. The extraordinary acceleration in the development of the economic component of human civilization has led to a dangerous situation - its incompatibility with other spheres of human social life.

Among the main principles of state policy in the field of education are truly humanistic values.

Адами капиталды қалыптастырудағы философиялық аспектілер

Философские аспекты формирования человеческого капитала

Therefore, the preservation of the culture and the national code is the first condition for the modernization of the new type. One of the priorities of the proposed modernization is called pragmatism, which is defined as follows. The order of the methodology for creating reflection organization tools is revealed here.

Through the implementation of the call - in the implementation of citizenship, in the education of responsibility, social activity, participation in the common cause.

Білім беру қызметінде прагматизм əдіснамасы ойлау мəдениетін қалыптастыру тəсілі ретінде

Методология прагматизма как способ формирования культуры мышления в образовательной деятельности

Способ доступа: http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya. Получено с http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya. Материалы методологии исследования: III Всероссийская научно-практическая конференция.

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ SCIENTIFIC REVIEW

Самой судьбой обречены мы лучше знать друг друга

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

INFORMATION ABOUT AUTHORS

Candidate in Historical Sciences, Associate Professor in the Department of World History and International Relations, Ye.A. Master of Philosophy, Senior Lecturer of the Department of Philosophy and Cultural Theory, Ye.A. Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor in the Department of Philosophy and Cultural Theory, Ye.A.

The main activities of the national cultural centers. central Kazakhstan at a border of XX-of the 21st century.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Therefore, the trends and factors that have an influence on the formation and usage human capital in agriculture of Kazakhstan, and often hindering its further growth include: