• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

ПМУ ХАБАРШЫСЫ ВЕСТНИК ПГУ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "ПМУ ХАБАРШЫСЫ ВЕСТНИК ПГУ"

Copied!
208
0
0

Толық мәтін

(1)

ПМУ ХАБАРШЫСЫ

Педагогикалық сериясы

1997 жылдан бастап шығады

ВЕСТНИК ПГУ

Педагогическая серия

Издается с 1997 года

№ 1 (2018)

Павлодар

ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова

(2)

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова Педагогическая серия

выходит 4 раза в год СВИДЕТЕЛЬСТВО

о постановке на учет средства массовой информации

№ 14206-Ж выдано

Министерством культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан

Тематическая направленность публикация материалов в области педагогики,

психологии и методики преподавания

Бас редакторы – главный редактор Орсариев А. А.

доктор PhD

Заместитель главного редактора Пфейфер Н. Э., д.п.н., профессор Ответственный секретарь Аубакирова С. Д.

Редакция алқасы – Редакционная коллегия Абибуллаева А., д.п.н., профессор

Бурдина Е. И., д.п.н., профессор

Калдыбаева А. Т., д.п.н., профессор, Кыргызстан Кудышева А. А., д.п.н., профессор

Мерфи Анн, доктор PhD, профессор Ирландия Пиговаева Н. Ю., доктор PhD, ассоц. профессор (доцент) Шокубаева З. Ж., технический редактор

__________________________________________________________________________

За достоверность материалов и рекламы ответственность несут авторы и рекламодатели Редакция оставляет за собой право на отклонение материалов

При использовании материалов журнала ссылка на «Вестник ПГУ» обязательна

© ПГУ имени С. Торайгырова

МАЗМҰНЫ

Абильдинова Г. М., Оспанова Н. Н., Aканова А. С.

Мектептегі құжаттар айналымын автоматтандыру бойынша

программалар мен саймандарға талдау және шолу ...15 АдырбековаГ. М., ОразбайА. Ш., ЖұрқабаеваЛ. Ә.,

Әлібекова М. А.

Химия сабақтарында жеке тұлға бағдарланған технологияларды пайдалану жағдайында оқушылардың коммуникациялық

және ұйымдастырушылық құзыреттілігін дамыту ...21 АиповаА. К., БурдинаЕ. И.

Объективті шындық ретіндегі ұлттық сипаты ...30 Аубакирова Р., АдиловаВ., ОспановаК.

Психосоматикалық аурулардың қақтығыс ретінде

себептерінің зерттелуі ...42 Аубакирова С. Д.

Инклюзивті білім беру жағдайындағы жұмысқа болашақ

педагогтардың деонтологиялық дайындығының мазмұны ...52 Әбдікерімова П. Ж., Әбдікерімова Н. Ж.

Музыка мұғалімінің оқушылардың музыкалық мәдениетін

қалыптастырудағы іс-әрекеті ...64 Әмзе М.

Абай атындағы МАОБТ дирижерлары:

Кузьмич Федор Андреевич (1908–1963) ...75 ӘубәкірС. С., КапароваБ. Ж.

Шет тілін оқытудағы аралас оқыту ...82 Байулов Г. Б.

Музыкалық білімнің аксиологиялық аспектілері ...89 БалагазоваС. Т., МомбекА. А., ИскаковаА. Т., ХамзинаШ. Ш., Ведилина Е. А., ЖумабаеваЗ. Е., ОсиповаС. В., СакеновД. Ж.

Студенттердің болашақ педагогтар ретінде

ақпараттық құзыретің дамыту туралы ...99 БейсембаеваГ. А., КененбаеваМ. А., Әмірбекова Қ. К.

Бастауыш мектепте сыныптан тыс жұмыс

және оны ұйымдастыру ...110 ДахбайБ., КудариноваА. С., Бегежанова Р. К.

Тірек-қимыл аппараты зақымдалған балалардың

физикалық даму ерекшеліктеріне жалпы шолу ...117

(3)

Дүкембай Н. С., Дүкембай Г. Н., Махамбетова А.

Музыка сабағында қандай әндер айтып жүрміз? ...128 ЖакуповА. А., ХасеноваБ. К.

«Мәңгілік ел» патриоттық актісі негізінде

білім беру процесін ұйымдастыру ...134 ЖекибаеваБ. А., СадыковК. И., КожамжаровЕ. Ж.

Қазақстанның білім беру жүйесіндегі

қазақ, орыс, ағылшын тілдерінің статусы жайлы ...143 Жүсіпова Г. Е.

Қазақ тілі сабақтарында оқытудың инновациялық

технологияларын пайдалану ...153 Захлебаева В. В., Жагапарова Ж. Ш.

Аралас отбасындағы мектепалды ересек жастағы балалардың этникалық сәйкестендіру үдерісінің ерекшеліктері ...158 Ибадуллаева С. Ж., Русанов А. М., Нургалиева А. А.,

Ауезова Н. С.

Болашақ биолог мұғалімдерінің өз бетінше білім алу қабілеттерін интербелсенді оқыту технологиясы арқылы дамыту ...165 Калкеева К. Р.

Білім саласындағы деректердің аксиологиялық негіздері ...179 КененбаеваМ. А., ДосалыТ. Б.

Бастауыш мектеп математикасын оқыту барысында

дидактикалық ойындарды тиімді пайдалану әдістемесі ...186 Ким В. В., КуратоваО. А.

Академиялық мақсаттар үшін шет тілдерін оқу ерекшеліктері ...195 КудароваН. А., Жұматаева Е.

Ұлттық код негізінде болашақ мамандардың

қоғамдық саналарын жаңғырту ...201 Құдышева А. А., АнтикееваС. К.,АмерхановаД.Т.

Әйелдердің неке қанағаттанушылығы

психологиялық проблема ретінде ...209 Момбек А. А., Искакова А. Т., Балагазова С. Т.,

Кененбаева М. А., Байгожина Ж. М., Ахмульдинова А. Н., Жумабаева З. Е., Сакенов Д. Ж.

Музыкалық-педагогикалық мамандықтары

студенттерінің құқықтық құзыреті ...218

Момбек А. А., Искакова А. Т., Балагазова С. Т., Хамзина Ш. Ш., Ведилина Е. А., Жумабаева З. Е., Осипова С. В., Сакенов Д. Ж.

Элективті пәндерді оқып-үйренуге студенттердің негізгі кәсіби құзыретін қалыптастыру бойынша іс-әрекет моделі ...230 Мұқатаева Қ. Б.

«Білім алушылардың академиялық ұтқырлық» бағдарламасының ҚР өңірлік университетінде іске асырылуы ...241 Мүтәлиева Д. Р., Сәбитова А. C.

Психикалық жай-күйлерде адам өзін-өзі реттеу барысында

психологиялық технологияларды қолдануы ...248 Нурбекова Ж. К., Пина А., Токжигитова Н. К.

Болашақ информатика мамандарын визуалды программалау бойынша сапалы оқытудың критерийлерін анықтау мәселелері ...259 Нургалиева М. Е., Жуматаева Е.

Заманауи адамның интеллектуалдық әлеуеті:

құрылымы мен қалыптасу жолдары ...271 Нұрғалиева А. А.

Мұнайлы аймақтардағы өсімдіктердің биоэкологиялық

ерекшеліктерін оқытудың әдістемелік негіздері ...282 Нуржумбаева А. З.

Студенттік сәйкес кәсіпкерлік әлеуетті

психологиялық-педагогикалық құбылыс ретінде ...288 Нурумжанова К. А., Дуан Ә. Ж., Забихоллина А. Т.

Конструктивтік интеракция бойынша мектепте

коллаборативтік ортада «энергия» ұғымын оқып білу ...297 Онаев С. Т., Тулегенов Ш. Т., Тулегенова Ж. А.

Спорттық жарыстардың спортпен айналысатын оқушылардың психофизиологиялық

және психоэмоциональдық қалыптасуына әсері ...306 Оспанова Н. Н., Аканова А. С., Абильдинова Г. М.,

Дуйсембаев Б. Б.

Мобильдік қосымша оқушылардың математикалық

және логикалық білімдерін жетілдіру және бекіту құралы ...314 Погожева Е. Ю.

Билингвалды білім беру жағдайында оқушылардың

коммуникативтік құзыреттіліктерін дамыту ...331 Пфейфер Н. Э., Тулекова Г. М.

Инженеринг-техникалық мамандығы

студенттерін дайындау жөніндегі талаптар ...339

(4)

СОДЕРЖАНИЕ

Абильдинова Г. М., Оспанова Н. Н., Аканова А. С.

Анализ и обзор существующих программ и инструментариев по автоматизированному документообороту в школе ...15 АдырбековаГ. М., ОразбайА. Ш., ЖурхабаеваЛ. А.,

АлибековаМ. А.

Развитие коммуникативных и организационных компетенций обучающихся на уроках химии в условиях применения

личностно-ориентированных технологий ...21 АиповаА. К., Бурдина Е. И.

Национальный характер как объективная реальность ...30 АубакироваР., АдиловаВ., ОспановаК.

Исследование внутриличностного конфликта

как причины психосоматических заболеваний ...42 Аубакирова С. Д.

Содержание деонтологической готовности будущих педагогов к работе в условиях инклюзивного образования ...52 АбдикеримоваП. Ж., АбдикеримоваН. Ж.

Деятельность учителя музыки в формировании

музыкальной культуры у учащихся ...64 Амзе М.

Дирижер ГАТОБ имени Абая:

Кузьмич Федор Андреевич (1908–1963) ...75 ӘубәкірС. С., КапароваБ. Ж.

Смешанное обучение иностранному языку ...82 Байулов Г. Б.

Аксиологические аспекты музыкального образования ...89 БалагазоваС. Т., МомбекА. А., ИскаковаА. Т., ХамзинаШ. Ш., Ведилина Е. А., ЖумабаеваЗ. Е., ОсиповаС. В., СакеновД. Ж.

О развитии информационной компетенции студентов

как будущих педагогов ...99 БейсембаеваГ. А., КененбаеваМ. А., ӘмірбековаҚ. К.

Организация внеклассной работы в начальной школе ...110 ДахбайБ., КудариноваА. С., Бегежанова Р. К.

Физические особенности развития детей

с нарушениями опорно-двигательного аппарата: общий обзор ....117 Дүкембай Н. С., Дүкембай Г. Н., Махамбетова А.

Какие песни поем на уроке музыки? ...128 Сәрсенбаева Б. Ғ.

Дипломнан кейін мұғалімдердің білім алуда

кәсіптік дайындығының мәселелері ...353 Сарсенбаева Ж. С., Кусаинова У. Б., Аусилова Н. М.

Мектепте бағдарламалау тілдерін оқыту әдістемесі ...359 Caрыбекoв Қ. Н., Зaурбекoв A. М.

Экoлoгиялық бiлiм мен тәрбиеге

мaтемaтикaны енгiзудiң қaжеттiгi ...369 Тлеужанова Г. K., Мекежанова А. Б.

Шетелдік кәсіби коммуникативті құзыреті

жаратылыстану-ғылыми бейіннің болашақ мұғалімдердің

кәсіби біліктілігінің компоненті ретінде ...381 Фомина Т. Н., Теміржанова Г. Н.

Бейнелеу өнері сабақтарында ақпараттық технологияларды қолдану оқушылардың білім деңгейін және шығармашылық

белсенділігін арттыру факторы ретінде ...389 Шужебаева А. И., Анесова А. Ж.

Жоғары сынып оқушыларының кәсіби өзін-өзі анықтаудағы

әлеуметтік психологиялық қызметтің рөлі ...397

Авторларға арналған ережелер...407

(5)

ЖакуповА. А., ХасеноваБ. К.

Организация процесса образования

на основе патриотического акта «Мәңгілік ел» ...134 ЖекибаеваБ. А., СадыковК. И., КожамжаровЕ. Ж.

О статусе казахского, русского и английского языков

в системе образования в Казахстане ...143 Жусупова Г. Е.

Использование инновационных технологий обучения

на уроках казахского языка ...153 Захлебаева В. В., Жагапарова Ж. Ш.

Исследование особенности процесса этнической идентификации детей старшего дошкольного возраста в смешанных семьях ...158 Ибадуллаева С. Ж., Русанов А. М., Нургалиева А. А.,

Ауезова Н. С.

Использование интерактивных технологий в процессе развития самостоятельных навыков обучения будущего учителя биологии 165 Калкеева К. Р.

Аксиологическое основы источников в сфере образования ...179 Кененбаева М. А., ДосалыТ. Б.

Способ эффективного использования метода

дидактических игр в изучении математики начальной школы ...186 КимВ. В., КуратоваО. А.

Особенности обучения иностранному языку

для академических целей ...195 КудароваН. А., Жуматаева Е.

Модернизация общественного сознания будущих

специалистов на основе национального кода ...201 Кудышева А. А., Антикеева С. К., Амерханова Д. Т.

Удовлетворенность женщин браком

как психологическая проблема ...209 Момбек А. А., Искакова А. Т., Балагазова С. Т.,

Кененбаева М. А., Байгожина Ж. М., Ахмульдинова А. Н., Жумабаева З. Е., Сакенов Д. Ж.

Правовая компетенция студентов

музыкально-педагогических специальностей ...218

Момбек А. А., Искакова А. Т., Балагазова С. Т., Хамзина Ш. Ш., Ведилина Е. А., Жумабаева З. Е., Осипова С. В., Сакенов Д. Ж.

Модель деятельности по формированию ключевых профессиональных компетенций студентов

при изучении элективных дисциплин ...230 Мукатаева К. Б.

Реализация программы «Академическая мобильность

обучающихся» в региональном университете РК ...241 Муталиева Д. Р., Сабитова А. С.

Применение психотехнологий в саморегуляции

человеком психических состояний ...248 Нурбекова Ж. К., Пина А., Токжигитова Н. К.

Проблема определения критериев

качественного обучения будущих учителей информатики

по визуальному программированию ...259 Нургалиева М. Е., Жуматаева Е.

Интеллектуальный потенциал современного человека:

структура и пути формирования...271 Нургалиева А. А.

Методические основы обучения экологической особенности

растений в районах нефтедобычи ...282 Нуржумбаева А. З.

Предпринимательский потенциал личности студента

как психолого-педагогический феномен ...288 Нурумжанова К. А., Дуан А. Ж., Забихоллина А. Т.

Изучение понятия «Энергия» на основе конструктивистской

интеракции в коллаборативной среде в школе ...297 Онаев С. Т., Тулегенов Ш. Т., Тулегенова Ж. А.

Влияние спортивных соревнований на психофизиологическое и психоэмоциональное формирование школьников,

занимающихся спортом ...306 Оспанова Н. Н., Аканова А. С., Абильдинова Г. М.,

Дүйсембаев Б. Б.

Мобильное приложение как средство усовершенствования и

закрепления математических и логических знаний учащихся ...314 Погожева Е. Ю.

Развитие коммуникативной компетентности обучающихся

в условиях билингвального образования ...331

(6)

Пфейфер Н. Э., Тулекова Г. М.

Требования к уровню профессиональной подготовки студентов инженерно-технических специальностей ...339 Сарсембаева Б. Г.

Проблемы профессионального образования учителя

в постдипломном образовании ...353 Сарсенбаева Ж. С., Кусаинова У. Б., Аусилова Н. М.

Методика преподавания языков программирования в школе ...359 Caрыбекoвa К. Н., Зaурбекoвa A. М.

Неoбхoдимocть внедрения мaтемaтики

в экoлoгичеcкoе oбучение и вocпитaние ...369 Тлеужанова Г. K., Мекежанова А. Б.

Иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция как компонент профессиональной компетентности

будущих учителей естественнонаучного профиля ...381 Фомина Т. Н., Темиржанова Г. Н.

Использование информационных технологий на уроках изобразительного искусства как фактор повышения

уровня знаний и творческой активности школьников ...389 Шужубаева А. И., Анесова А. Ж.

Роль социально-психологической службы

в профессиональном самоопределении старшеклассников ...397 Правила для авторов ...407

CONTENT

Abildinova G. M., Ospanova N. N., Akanova А. S.

Analysis and review of existing programs and instruments

on automated document reference in school ...15 AdyrbekovaG., OrasbaiА., ZhurchabayevaL., Alibekova М.

The development of communicative and organizational skills of students at chemistry lessons in the conditions of use

of personality-oriented technologies ...21 AipovaA. K., BurdinaE. I.

National character as the objective reality ...30 AubakirovaR., AdilovaV., OspanovaK.

The study of intrapersonal conflict as a cause

of psychosomatic diseases...42 Aubakirova S. D.

The content of future teacher’ deontological readiness to work

in inclusive education conditions ...52 AbdikerimovaP. Zh., AbdikerimovaN. Zh.

Activities of the teacher of music in formation

of students’ musical culture ...64 Amze M.

Conductor of State academic opera and ballet theatre

named after Abay: Fedor Andreyevich Kuzmich (1908–1963) ...75 AubakirS. S., ZhumabekovaB. K.

Blended learning in foreign language teaching ...82 Baiulov G. B.

Аxiological aspects of music education ...89 BalagazovaS. T., MombekA. A., Iskakova A. T., KhamzinaSh. Sh., VedilinaE. A., Zhumabaeva Z. E., Osipova S. V., SakenovD. Zh.

About development of information competence

of students as future teachers ...99 BeisembaevaG. A., KenenbaevaM. A., AmirbekovaK. K.

Organization of extracurricular activities in primary school ...110 DakhbaiB., KudarinovaA. S., Begezhanova R. K.

Features of physical development of children

with musculoskeletal system disorders: general review ...117 Dukembay N. S., Dukembay G. N., Mahambetova A.

What songs do we sing at the music lesson?...128

(7)

ZhakupovA. A., KhasenovaB. K.

Organization of the education process based

on the patriot act «Mangilik El» ...134 ZhekibaevaB. A., SadykovK. I., KozhamzharovE. Zh.

On the status of Kazakh, Russian and English languges

in the education system of the Republic of Kazakhstan ...143 Zhusypova G. E.

Use of innovative teaching technologies

in the lessons of the Kazakh language ...153 Zahlebaeva V. V., Zhagaparova Zh. Sh.

The study of the features of ethnic identification

of preschool age children in mixed families ...158 Ibadullayeva S. Zh., Rusanov A. M., Nurgaliyeva A. A.,

Auezova N. S.

Development of independent learning skills in future

biology teachers through interactive technologies...165 Kalkeyeva K. R.

Axiological basis of sources in the sphere of education ...179 KenenbaevaM. A., DosalyT. B.

How to effectively use the method of didactic games

in elementary school mathematics ...186 KimV. V., Kuratova O. A.

Teaching a foreing language for academic purposes ...195 KudarovaN. A., Zhumatayeva E.

Modernization of public consciousness

of future specialists on the basis of the national code ...201 Kudysheva A. A., Antikeyeva S. K., Amerkhanova D. T.

Marital satisfaction of women as a psychological problem ...209 Mombek A. A., Iskakova A. T., Balagazova S. T.,

Kenenbaeva M. A., Baygozhina Zh. M., Akhmuldinova A. N., Zhumabaeva Z. E., Sakenov J. Zh.

Legal competence of students of musical

and pedagogical specialties ...218 Mombek A. A., Iskakova A. T., Balagazova S. T., Khamzina Sh. Sh., Vedilina E. A., Zhumabaeva Z. E., Osipova S. V., Sakenov J. Zh.

The model of the activity on forming the key professional

competencies of students in the study of elective subjects ...230

Mukatayeva K. B.

Realisation of the «Students academic mobility» program

in the regional university of the Republic of Kazakhstan ...241 Mutaliyeva D. R., Sabitova A. S.

The application of psychotechnologies

in the self-regulation of a person’s mental states ...248 Nurbekova Zh., Pina A., Tokzhigitova N.

Methodology of multi-criterial evaluation of students’ achievements...259 Nurgaliyeva M. E., Zhumatayeva E.

Intellectual potential of contemporary human:

structure and ways of formation ...271 Nurgaliyeva A. A.

Methodical bases of training of ecological feature

of plants in areas of oil production ...282 Nurzhumbayeva A. Z.

Entrepreneurial potential of a student personality

as a psychological and pedagogical phenomenon ...288 Nurumzhanova К. А., Duan А. Zh., Zabikhollina А. Т.

The study of the concept of «Energy» on the basis of a constructivist interaction in collaborative environment in school ...297 Onaev S. T., Tulegenov Sh. T., Tulegenova Zh. A.

Influence of sport competitions on psychophysiological

and psychoemotical formation of sporting school students ...306 Ospanova N. N., Akanova A. S., Abildinova G. M.,

Dusembaev B. B.

Mobile application as a means of improving and consolidating

the mathematical and logical knowledge of students ...314 Pogozheva E. Yu.

Development of communicative competence of training

in the conditions of bilingual education ...331 Pfeifer N. E., Tulekova G. M.

Requirements to the level of professional preparation

of students of engineering-technical specialties ...339 Sarsembayeva B. G.

Problems of professional training

of teachers in postgraduate education ...353 Sarsenbayeva Zh. S., Kusainova U. B., Ausilova N. M.

The methods of teaching programming languages in school ...359

(8)

ГРНТИ 20.01.07

Г. М. Абильдинова1, Н. Н. Оспанова2, А. С. Aканова3

1к.п.н., и.о. доцента, Факультет информационных технологий, Евразийский Национальный университет имени Л. Н. Гумилева, г. Астана, 010000, Республика Казахстан;

2к.п.н., зав. кафедрой, Факультет физики, математики и информационных технологий, Павлодарский государственный университет имени

С. Торайгырова, г. Павлодар, 140000, Республика Казахстан;

3ст. преподаватель, Факультет компьютерных систем и

профессионального обучения, Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, г. Астана, 010000, Республика Казахстан

e-mail: 1gulmira_2181@mail.ru; 2nazira_n@mail.ru; 3akerkeganjai@mail.ru АНАЛИЗ И ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОГРАММ И ИНСТРУМЕНТАРИЕВ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ ДОКУМЕНТООБОРОТУ В ШКОЛЕ

В настоящей статье автор дает краткую характеристику существующих программ и инструментариев по автоматизированному документообороту в школе. Рассмотрены преимущества их использования, а также возможные пути эффективного улучшения документооборота. Представлены подходы по которым необходимо выбирать своеобразное, соответствующее основным критериям и запросам предприятия. Документооборот – это неотъемлемая и важная часть делопроизводства, которая определяет скорость исполнения, а также инстанции. Одно из главных и важных правил документооборота является перемещение документов по наиболее короткому пути и с минимальными затратами времени на исполнение.

Любая из систем документооборота должна поддерживать все циклы существования документа, от регистрации в системе до списания. При наличии автоматизированной системы электронного документооборота, в организации руководитель всегда может получать актуальные и необходимые для него данные на всех уровнях работы организации.

Ключевые слова: документооборот, программные инструментарии, 1С предприятие, анализ программ, автоматизированная система.

Sarybekova К., Zaurbekova A.

The need to introduce mathematics

into environmental education and training ...369 Tleuzhanova G. K., Mekezhanova A. B.

Foreign-language professional communicative competence as a component of the professional competence

of future teachers of natural sciences...381 Fomina T. N., Temirzhanova G. N.

Use of information technologies on lessons of fine arts as a factor of increasing knowledge level and creative activity of schoolchildren .389 Shuzhebayeva A. I., Anesova A. Zh.

Psycho-pedagogical support of professional

self-determination of senior pupils ...397 Rules for authors ...407

(9)

ВВЕДЕНИЕ

Информатика, как и другие технологии занимают большое значение в современном информационном обществе. Умения владением компьютером, умение использовать информационные технологии в повседневной работе, работа в Интернете, знание теоретических основ информатики, информационная культура, умение правильно создавать и использовать электронные информационные ресурсы, находящиеся в распоряжении человека – таковы приоритеты нового времени.

В последнее время образовательные учреждения, а именно школы проявляют интерес к программным обеспечениям для автоматизации электронного документооборота. Система электронного документооборота – это процесс движения электронных документов на предприятиях и в сферах образования. При автоматизации процесса электронного документооборота значительно позволяет повысить производительность труда, а также улучшить его качество [1].

В Казахстане список систем электронного документооборота можно перечислить следующим списком:

– система электронного документооборота «InDocs»;

– система электронного документооборота «Documentolog»;

– единая система электронного документооборота государственных органов Республики Казахстан;

– портальная система документооборота «ТЕНГРИДОК»;

– система электронного документооборота Эвридок;

– система электронного документооборота ARTA SYNERGY.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Система электронного документооборота Documentolog реализована для автоматизации бизнес-процессов предприятий. Данный программный продукт предложен в виде типовых конфигураций: общий документооборот, финансовый документооборот, кадровый документооборот, внешний документооборот.

Система электронного документооборота «ТЕНГРИДОК» разработана на основе SharePoint и работает в виде портала.

Главными возможностями данной портальной системы является:

– организовать единое рабочее информационное пространство;

– позволяет настроить общий доступ к документам;

– позволяет настроить доступ к корпоративной информации.

Минусом данной системы является ограниченность в выборе сервера базы данных так, как система «ТЕНГРИДОК» работает с SQL Server.

Приведем перечень зарубежных существующих аналогичных программных решений, предназначенных для работы с документами в общеобразовательных учреждениях:

«1С:Хронограф Школа 3.0» – данный программный продукт появился благодаря совместной работе двух компаний «1С» и «Хронобус». Данный программный продукт – это функциональная информационная система, разработана для работы с электронным документооборотом, а также служит для автоматизации управления образовательным учреждением. «1С: Хронограф Школа 3.0» необходима для работы в школах Российской Федерации, она адресована в помощь администраторам учебного заведения, классным руководителям, секретарям, завучам и заведующим АХЧ.

«ЕВФРАТ-Документооборот» данная система используется во многих школах и является российской разработкой. Данный программный продукт разработан по ГОСТу для делопроизводства Российской Федерации и применяется в учебных заведениях России. При помощи данной программы можно создать централизованную регистрацию по учету документов, а также контролировать исполнение приказов. В системе предусмотрены сроки исполнения заданий и приказов, а также данная система позволяет отследить авторов созданных документов [2].

«КМ-Школа» – это программный продукт для учебных заведений разработанный на основе Internet технологий. Во совокупности данный продукт представляет из себя комплексное решение мультимедиа и средства для управления образовательным учреждением.

«EOS for SharePoint» совместная разработка программного продукта, который производит электронный документооборот при помощи Microsoft Office SharePoint Server 2007 + EOS for SharePoint – это сочетание двух программных продуктов, которые осуществляют электронный документооборот в организациях и учебных заведениях. Оптимизирован поиск нужных документов, что позволяет работать с программой быстрее.

Система «Документ-2000» от компании «ТелкомСервис». В системе

«Документ-2000» присутствует многопоточная обработка документов.

Основной поток документов распределяется на второстепенные потоки данных:

поступающие, отправляемые, внутренние документы.

В наше время существует множество систем электронного документа оборота, главными целями которых является процесс интеграции и повышения обработки информации, сокращение времени на поиск необходимых документов и создание новой высококачественной информационной базы данных для долговременного хранения документов. Каждая из существующих систем электронного документооборота обязана подходить имеющейся

(10)

организационной структуре предприятия или учебного заведения, а также производить процесс модификации в следствии изменений в структуре [3,4].

В настоящие время есть очень много подходов по решению проблем с автоматизацией электронного документооборота. Решить задачи можно при поддержки последующих подходов:

– средства групповой работы;

– систем управления особыми видами документов;

– специальных модулей управления документооборотом в составе корпоративных решений для предприятий.

В каждом из этих подходов необходимо исходить из ряда особенностей, целей и задач, которые устанавливает перед собой предприятия или организация при автоматизации документооборота, так как для каждой компании необходимо выбирать своеобразное, соответствующее основным критериям и запросам предприятия, решение.

ВЫВОДЫ

Системы электронного документооборота должны обладать множеством последующих достоинств:

– безграничная величина электронного архива документов;

– интегрированный индексированный поиск данных;

– поддержка различных версий документов;

– возможность хранение документов в исходном виде;

– возможность ведения журнала активности пользователей.

При работе с определенным программным обеспечением, зачастую появляются вопросы, касающиеся быстродействия при работе с большими потоками данных и базами данных. Все программные продукты направлены на взаимодействие пользователей между собой посредством обмена документов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1 http://v8.1c.ru/overview/Term_000000150.htm

2 https://edu.1cfresh.com/articles/UNF_Head1_ProgrammStructure 3 http://infostart.ru

4 Hellman, E. Android Programming: Pushing the Limits. – Wiley, 2013. – 432 с.

Материал поступил в редакцию 12.02.18.

Г. М. Абильдинова1, Н. Н. Оспанова2, А. С. Аканова3

Мектептегі құжаттар айналымын автоматтандыру бойынша программалар мен саймандарға талдау және шолу

1Ақпараттық технологиялар факультеті, Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті,

Астана қ., 010000, Қазақстан Республикасы;

2Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті,

Павлодар қ., 140008, Қазақстан Республикасы;

3Компьютерлік жүйелер және кәсіптік білім беру факультеті, С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, Астана қ., 010000, Қазақстан Республикасы.

Материал 12.02.18 баспаға түсті.

G. M. Abildinova1 N. N. Ospanova2, А. S. Akanova3

Analysis and review of existing programs and instruments on automated document reference in school

1Faculty of Information Technology, L. N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, 010000, Republic of Kazakhstan;

2Faculty of Physics, Mathematics and Informatoin Technology, S.Toraighyrov Pavlodar State University, Pavlodar, 140008, Republic of Kazakhstan;

3Faculty of Computer Systems and Vocational Training, S. Seifullin Kazakh Agrotechnical University, Astana, 010000, Republic of Kazakhstan.

Material received on 12.02.18.

Бұл мақалада авторда мектепте автоматтандырылған жұмыс үрдісі бар бағдарламалар мен құралдардың қысқаша сипаттамасы берілген. Оларды пайдаланудың артықшылықтары, сондай-ақ құжат айналымын тиімді жетілдіру жолдары қарастырылады. Кәсіпорынның негізгі критерийлері мен талаптарын қанағаттандыратын шешімді таңдау қажет болатын тәсілдер ұсынылады. Құжат айналымы – бұл орындалу жылдамдығын, сондай- ақ даналарды анықтайтын жұмыс үрдісінің ажырамас әрі маңызды бөлігі. Құжат айналымының басты және маңызды ережелерінің бірі құжаттарды ең қысқа жолда және орындаудың ең аз уақытында қозғалысы. Құжаттарды басқару жүйелерінің кез-келгені жүйеде

(11)

тіркелуден бастап есептен шығаруға дейін құжаттың барлық циклдарын қолдауы керек. Электрондық құжат айналымының автоматтандырылған жүйесі болған жағдайда, ұйымда ұйымның барлық деңгейлерінде менеджер әрдайым тиісті және қажетті деректерді ала алады.

In this article, the author gives a brief description of the existing programs and tools for automated workflow in the school. The advantages of their use, as well as possible ways of effective improvement of document circulation, are considered. There are presented approaches the to choose a solution that meets the basic criteria and requirements of the enterprise.

Document circulation is an integral and important part of the workflow, which determines the speed of execution, as well as the instances. One of the main and important rules of document circulation is the movement of documents along the shortest path and with minimal time for execution.

Any of the document management systems should support all cycles of document existence, from registration in the system to writing-off. In the presence of an automated system of electronic document management in an organization, the manager can always receive relevant and necessary data at all levels of the organization.

SRSTI 14.07.09

G. Adyrbekova1, А. Orasbai2, L. Zhurchabayeva3, М. Alibekova4

1c.h.s., associate professor, M. Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, 160000, Republic of Kazakhstan;

2master, M. Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, 160000, Republic of Kazakhstan;

3c.h.s., associate professor, M. Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, 160000, Republic of Kazakhstan;

4master, M. Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, 160000, Republic of Kazakhstan

e-mail: 1adyrbekova.gulmira@mail.ru; 2aidaorazbay@gmail.com;

3Lira1969@mail.ru; 4bal01_93@mail.ru

THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE AND ORGANIZATIONAL SKILLS OF STUDENTS AT CHEMISTRY LESSONS IN THE CONDITIONS

OF USE OF PERSONALITY-ORIENTED TECHNOLOGIES In the conduct of the article the authors, relying on the work of famous educators, briefly define the concept of personally oriented technologies and their impact on the development of general educational skills. In the presented guide on the subject «Metals» of the course of chemistry for the ninth classes at the secondary school contains various teaching methods, starting with the activation of cognitive activity of students through posing problems. Then follow interesting non-standard tasks aimed at developing students’ competencies as organizational ones related to working with information. The use of the school experiment in the lesson allowed the consolidation of theoretical knowledge, as well as developing communication skills in the conduct of chemical experiments. The results of testing the lesson in secondary school and the results of the control work showed positive dynamics of development of communicative and organizational skills.

Keywords: personality-oriented learning, lesson, metals, communicative and organizational skills.

INTRODUCTION

Personally oriented learning presupposes the creation of optimal conditions for students to develop their subjective experience, subjective principles, abilities and

(12)

independence, therefore, the active introduction of personally oriented technologies is now defined as an important task of the development of modern education and as a resource for improving the quality of education. The aim of the POL is not the transfer of information, but the development of the personality of the trainee [1].

The influence of POL on the development of the personality of students is justified in the concepts of various authors A. A. Pligin [2], I. S. Yakimanskaya [3, 4].

By communicative skills in this work, we mean the ability to work with written and spoken texts, the ability to express one’s thoughts in oral and written form, the ability to listen, and put the question to the heard; the ability to independently study literature; to have a dialog. Under the organizational skills that we consider from the positions of the management cycle in this work understood the general educational skills that provide planning, organization, control, regulation and analysis of students’

own activity.

MAIN PART

The level of formation of key competencies of students in any class is different.

At the initial stage, the levels of organizational skills for working with information were investigated. information and communication skills of students of the 9th grade.

The results of the conducted research of the level of development of information and communication competencies of students of the 9th grade at the beginning of the pedagogical experiment are shown in Diag. 1, 27

Diagram 1 – Introductory diagnosis of students of the experimental 9 «A» and control 9 «B» classes of development of information competences

Diagram 2 – Introductory diagnosis of students of the experimental 9 «A» and control 9 «B» classes of development of communicative competences

Based on the above, we determined the following stages of the pedagogical experiment:

1 Define the control and experimental classes to test the effectiveness of the developed methodology. In the control class, the topic was studied according to the traditional method, in the experimental class the lesson was conducted using the technology of personality-oriented training.

2 Compare the organizational and communicative competencies of students in the control class and the experimental.

3 To study which form of presentation is most effective – when the teacher is the main source of information, or when the students actively participate in the study of the topic and find answers to the questions posed, correct their mistakes, independently learn the material, and the teacher acts as a facilitator and creates conditions for the active work of students.

4 Monitor the knowledge of students at the end of the experiment with the help of a test. Process the data obtained during the experiment

Methodical desing of the lesson using personal-oriented learning technology.

Theme «Metals».

The purpose of the lesson is to repeat and generalize the information obtained earlier about metals; supplement them with cognitive experiments; consolidate and test knowledge of the physical and chemical properties, the use of metals.

Development objectives: to teach students to perceive, analyze and process what they heard and see in the lesson.

The objectives of education: the development of organizational and communicative skills in the course of group work, to teach to apply the knowledge obtained in the chemistry lesson in everyday life.

Learning technology: personality-oriented.

Methods of teaching: conversation, demonstration of experiments, frontal work with the class, group work of students, control and self-testing of knowledge by students.

Means of training: Periodic table of DI Mendeleev, metal crystal lattice, presentation, collection of metals; laboratory equipment and chemicals.

Lesson plan:

– Organizational stage.

– Activation of basic knowledge and skills.

– Submission of new cognitive material with demonstration of experiments.

– Control and self-examination of knowledge.

– Summing up the lessons.

During the lesson, students performed tasks, performed laboratory work, which confirmed the hypotheses put forward.

(13)

Task 1 Opposite the phrases in which it is said about metal as a simple substance, put «in», and opposite those, where it is a question of metal as a chemical element, is «el».

1 The composition of lapis includes silver.

2 The degree of oxidation of gallium +3.

3 Aluminum light metal.

4 Sodium «runs around» on the water.

5 Gallium melts in the palm of your hand.

6 Electronegativity of cesium is less than the electronegativity of oxygen.

The teacher organizes an answer check. Students make corrections with a red pen. Then the teacher conducts a frontal conversation.

– What is the difference between a simple substance – metal from a chemical element – metal?

– What is a chemical element?

– What properties are characteristic for metal atoms?

– What are the common physical properties of simple substances – metals and why?

The students explain the structure of the crystal lattice of metals using the corresponding table and the framework of the crystal lattice using knowledge of the 9th class on the chemical bond and the types of crystal lattices.

The teacher demonstrates and comments on the slide «Physical properties of metals».

Physical properties of metals:

– Aggregate state: except mercury, all metals are solid.

– Electrical and heat conductive

Ag, Cu, Au, Al, Zn, Fe, Pb, Mg, Hg →Electrical and thermal conductivity decreases

– The hardness is different.Cr, W, Ni, Pt, Fe, Cu, Al, Ag, Zn, Au, Ca, Mg, Sn, Pb, K, Na →The hardness decreases

– Density is different.Os, Pt, Au, Hg, Pb, Ag, Cu, Ni, Fe, Sn, Zn, Al, Mg, Ca, Na, K, Li →The density decreases.

– The melting and boiling points are different.

W (3420), Pt (1772), Fe, Ni, Cu, Au, Ag, Ca, Al, Mg, Zn, Pb, Sn, Na, K (63.5), Ga (29.7), Cs 28.5), Hg (-39).

– Ductility, plasticity, strength:

plastic – Au, Ag, Cu.

brittle – Cr, Mn.

– Ability to magnetize: Fe, Co, Ni;

weakly – Al, Cr, Ti;

Task 2 The use of copper in electrical engineering determines the properties:

metallic sheen, malleability, electrical conductivity, reddish-brown color. Emphasize the correct answers.

Experiment 1 Thermal conductivity of metals.

Metallic spoons made of silver, iron, aluminum and a zirconium tube the teacher puts in a glass with boiling water and gives one of the students to check which metal object became the hottest. Students conclude.

Experiment 2 Light-melting properties of some metals.

The teacher takes a sample of gallium in his hand, one of the students suggests taking zirconium into the palm of your hand. While metals heat up, the teacher recalls where these elements are located in the periodic table of DI Mendeleev, draws students’

attention to the electronic configurations of the valence electrons of their atoms:

31Ga 4s24p1

40Zr 4d25s2

Then the students complete the task 3.

Task 3 Make formulas for the oxides of gallium and zirconium.

After that, the teacher gives interesting information about these metals and their compounds, demonstrating in the course of the story jewelry - rings with zircon and cubic zirconium.

Then the students recall the chemical properties of metals.

«Chemical properties of metals»

Metals interact:

– with non-metals → binary compounds;

– with water. Alkali and alkaline earth metals → alkali + hydrogen; some active metals (up to hydrogen) with heating → metal oxide + hydrogen;

– with solutions of acids (except nitric): Metals to hydrogen → salt + hydrogen;

– with salt solutions – metals are displaced from the salt solution only metals after magnesium;

– with solutions of alkalis – transition metals → salt + hydrogen

Task 4 Write the equations of reactions that occur when demonstrating experiments:

1 sodium + water →?

2 silver + water →?

3 zinc + solution of copper (II) sulfate →?

4 silver + solution of copper (II) chloride →?

5 Aluminum + sodium carbonate solution →?

Before demonstrating each of the following experiments, the teacher sets the students’ problems.

– Is it possible to dissolve copper sulfate in a galvanized bucket?

(14)

– Will silver dissolve in a solution of copper (II) chloride?

– Is it possible to boil a solution of soda in an aluminum saucepan?

Experiment 4 Interaction of metals with solutions of salts.

The zinc plate is lowered by the teacher into a solution of copper (II) sulphate.

In a test tube, on the walls of which, after carrying out the reaction of the «silver mirror», silver settled, adds a saturated solution of copper (II) chloride.

Aluminum granules are dipped into a solution of sodium carbonate and heated.

Schoolchildren explain the processes occurring and record the reaction equations in self-control sheets.

The teacher demonstrates a slide with the correct reaction equations. Students correct mistakes with red pens

The teacher tells how to determine the presence of metal ions in salt solutions.

When using the dry method, the dry salt is ground in a mortar with a detectable substance. The wet method consists in draining the solutions and determining the presence of an ion by external features. Pyrochemical method the determination of ions by staining the flame with solutions of metal salts.

Experiment 5 Determination of metal cations in salt solutions.

The teacher rinses the nichromic wire in 20 % hydrochloric acid and dries. Then the tip of it (ringlet) in turn drops into concentrated solutions of salts of calcium, sodium, copper, potassium, better – chlorides (they are more volatile) and brings into the flames of alcohol lamps. Salts should be dissolved in distilled water, since the presence of sodium salts in tap water interferes with the observation of flame coloration by other cations.

Task 5 Conclusion on the properties of metals. Fill in the gaps with the words you need.

The radius of the atoms of metals is ______ than the radius of the atoms of nonmetals.. In all compounds metals have _____ degree of oxidation. At room temperature, metals are ______ aggregate state, with the exception of ____. Metals have a characteristic _____. They are good at _____ and _____. The heaviest metal is _____, the easiest is _____, the most refractory is _______, the most fusible is _____.

In conclusion, the teacher summarizes the lesson and invites students to conclude on this topic. On the slide, the answers are correctly shown, the students correct the errors with a red pen and make themselves mark on the subject, fill in the reflection.

Reflection

Assess your work in the lesson on a five-point system Assess your mood on a five-point system

CONCLUSION

During the expert examination of the design work, cut-off tests were carried out in 9 «A» and 9 «B» classes on the subject «Metals». In the experimental 9 «A» class, chemistry training was conducted using the technology of personality-oriented learning.

The results confirmed the higher level of assimilation of the program material by the pupils of 9 «A» class (tab. 1)

Table 1 – Results of cut-off work on chemistry in 9th grades

TTask 9 «A» (experimental) 9 «B» (control)

Successfully

completed Failed to

execute Have not

coped Successfully

completed Failed to

execute Have not coped

1 81 % 19 % - 73 % 22 % 5 %

2 68 % 22 % 10 % 37 % 45 % 18 %

3 74 % 10 % 16 % 51 % 17 % 32 %

* 36 % 52 % 12 % 5 % 12 % 83 %

Thus, we conclude that this technology has obvious advantages: it promotes active learning of knowledge, involves students with any levels of preparation in the subject work.

For each level of development of information and communication skills of students, the indicators of development at the entrance and exit are given (qualitative change in comparison with the previous level). The number of students with the III highest level of development of the declared competencies has increased significantly (tab. 2).

Table 2 – Dynamics of development of organizational and communicative skills

Competence Organizational Communicative

Levels of development I II III I II III

9 «A» class entrance 6 14 5 7 15 3

exit 2 15 8 4 12 9

REFERENCES

1 Роджерс, К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М. : Прогресс, Универс, 1994. – 480 с.

2 Плигин, А. А. Личностно-ориентированное образование: история и практика. – М. : КСП+, 2003. – 156 с.

3 Якиманская, И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. – М. : Сентябрь, 1996. – 96 с.

Сурет

Diagram  1  –  Introductory  diagnosis  of  students of the experimental  9 «A» and  control  9 «B» classes of development of  information competences
Table 1 – Results of cut-off work on chemistry in 9th grades
Table 2 – Dynamics of development of organizational and communicative skills
Diagram 1 – Structural elements of professionally-oriented foreign-language teaching

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Речь идет о поиске путей развития школьного образования таким образом, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью

В государственной программе развития образования РК на 2011-2020 годы впервые определены механизмы включения детей с ограниченными возможностями в

В статье актуализируется необходимость концептуально-целостного подхода к проблемам обучения языкам в условиях полиязычного

данное понятие было предложено Эдмундом Галлионом (декан Школы права и дипломатии им. Флетчера при Университете Тафтса), для обозначения процесса,

В условиях реализации в КазНМУ компетентностно-ориентированной Модели медицинского образования возникла острая необходимость в организации Службы тьюторства,

Активизация работы в области физической культуры и спорта с людьми с ограниченными возможностями здоровья способствует не только гуманизации

Активное развитие экодеревень аграрного типа в пригородах столицы позволит соответствовать не только принципу эффективности, как главного рыночного механизма, но так же и другим

Переход к «устойчивому развитию» РК предполагает следующие этапы: - подготовительный этап 2007-2009 годы - подготовка условий для включения принципов устойчивого развития во все сферы