• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Просмотр «Том 71 № 3 (2021): Вестник КазНПУ имени Абая, серия "Педагогические науки"» | Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Педагогические науки»

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share " Просмотр «Том 71 № 3 (2021): Вестник КазНПУ имени Абая, серия "Педагогические науки"» | Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Педагогические науки» "

Copied!
247
0
0

Толық мәтін

Сондықтан CLIL өнімділігі компоненті сәйкесінше стратегияларды, әдістерді, формалар мен құралдарды, сондай-ақ CLIL мұғалімінің шет тілін қолдануын қамтиды. CLIL үдерісін тиімді жүзеге асыру үшін Д.Койл теориялық тұрғыдан келесі элементтерді ұсынады: Мазмұн (пән/мазмұн), Коммуникация (тілді үйрену және қолдану; қарым-қатынас), Таным (оқу және ойлау процесі; ойлау қабілеті) және Мәдениет (мәдениетаралық коммуникацияны түсінуді дамыту; мәдени білім), осы төртеуі де C4 принципі ретінде қолданылады. Қарым-қатынас – бұл принцип оқушының CLIL сабағында қолданылатын шет тілі арқылы кәсіби бағытта тілдік қарым-қатынасқа түсуін көздейді.

7] Койл, Гуд және Марш мұғалімнен CLIL сабақ жоспарын құру кезінде мазмұндық мақсаттар мен тіл арасындағы байланысты анықтау міндетін қатаң сақтауды талап етеді [5]. Лингвистикалық тұрғыдан алғанда CLIL оқытушысының біліктілігін арттыру модулінің түпкілікті мақсаты CLIL оқытушысының негізгі шет тілін және когнитивтік-академиялық тілдік құзыреттілігін (CALP) меңгеруге бағытталған кәсіби шетелдік коммуникативті құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады. ОСК келесі құрамдас бөліктерден тұрды: CLIL, CLIL оқыту технологияларына кіріспе, CLIL сабағын жоспарлау және бағалау, CLIL практикумы және үш тілдегі түсіндірме терминологиялық тезаурус және т.б.

Студенттің когнитивтік-академиялық тілдік құзыреттілігі (CALP) CLIL процесінде, яғни когнитивтік және академиялық құрамдас бөлікте қалыптасатындықтан, CLIL оқытушысы тек бағдарлама мазмұнын беріп қана қоймай, сонымен қатар CLIL сабақтарын жүзеге асыруға және пәнаралық коммуникация мен коммуникациялық құзыреттілікке үйрету үшін оқу материалдарын дайындауға байланысты шетел құзыреттілігінің сарапшысы болуы керек. CLIL тренингтері CLIL әдісінің өзіндік ерекшеліктері бар көптеген сұрақтарына жауап береді. Мысалы, CLIL компоненттерінің (Content, Communication, Cognition, CLIL) салдарын бағалау механизмі қандай, CLIL жоспарлауда шет тілі дегеніміз не, CLIL-те қандай айырмашылық бар, CLIL бағалауында қандай айырмашылық бар, Clile сабақтарында не бағаланады - шет тілі Мазмұн, мазмұнды құрастыру және С кәсіби құзыреттілігін дамыту сұрақтарына жауап іздеуде мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін дамыту.

CLIL мұғалімінің қарастырып отырған тілдік оқыту және кәсіптік оқыту модульдері пәнді және тілді кіріктіріп оқыту үдерісінің бірегей ерекшеліктерін қамтуға және CLIL мұғалімінің құзыреттілігін жүйелі түрде қалыптастыру мен дамытудың сол үдерістегі үздіксіз процесс екенін көрсетуге арналған.

ЖОҒАРЫ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ

МӘСЕЛЕЛЕР, ЖАҢАШЫЛДЫҚ, ДАМУ БОЛАШАҒЫ ВУЗОВСКОЕ И ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОБЛЕМЫ, ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

The article discusses some characteristics of online learning in the system of studying social responsibility. PATHWAYS FOR STRENGTHENING THE GLOBAL COMPETITIVENESS OF KAZAKHSTAN IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. Since its independence, Kazakhstan has been implementing active reforms in the field of higher education.

During the study, several typologies will be identified to visualize how the education system in Kazakhstan has revolutionized. Domestic higher education plays a vital role in the professional training of competent and globally competitive specialists for all sectors of Kazakhstan's economy. The Government of Kazakhstan has increased funding to the education sector, thereby leveraging much-needed resources to improve the global competitiveness of Kazakhstan's education system [4].

According to the Statistics Committee of the Republic of Kazakhstan, there are currently 129 institutions of higher education (hereinafter IHE) in the Republic, as well as branch campuses. In the current academic year, the number of students decreased by 4.6% compared to the previous academic year.

Students

Характеристика исследований, включѐнных в мета-анализ исследований влияния геймифицированного обучения на результативность овладения английским языком

 • Дискуссия с определением роли
 • Дискуссия со скрытыми ролями
 • Свободная дискуссия
 • Подготовительный этап

The article describes the methodology of developing an individual's critical thinking in the conditions of a university. The levels of development of critical thinking of future teachers are indicated (beginning level, medium level, high level). The content of the methodology for the development of critical thinking of future teachers is offered on the model of the program of the elective course "Fundamentals of critical thinking" for students of 2-3 courses of higher education institutions.

These are: "the content of normative legal acts pertaining to the development of critical thinking of future teachers"; the philosophical origins of the concept of "critical thinking"; Definitions of the concept of "critical thinking" can be found mainly in the works of foreign scientists. Mirseitova discusses the purpose of critical thinking in the proposed ideas: whether they are applicable, how they can be improved, etc.

Critical thinking is implemented in the information and thereby reveals certain limits of the learning situation and reveals the real possibilities for critical thinking. Theoretical knowledge of the concepts of "critical thinking", the most important categories of critical thinking and analysis of the conceptual and categorical apparatus;. The content of the elective "Fundamentals of Critical Thinking" consists of the following theoretical and applied parts.

The importance and significance of the development of critical thinking in the formation of future teachers. To offer forms of training organization related to non-traditional critical thinking in the development of critical thinking of future teachers; Gain knowledge on the psychological and pedagogical basis for the development of critical thinking of future teachers.

2 Philosophical genesis of the concept of "critical thinking" Psychological and pedagogical characteristics of the development of critical thinking. 6 Methodological importance of developing critical thinking 2 4 7 Principles of developing critical thinking through reading and writing 2 4 8 Critical thinking is a tool for creating a methodological framework 2 4. We would like to analyze the topics covered by our special course "Fundamentals of critical thinking".

We present the "Content of regulations related to the development of critical thinking of future teachers", briefly describe its concepts and nature as follows. 34; The methodological importance of the development of critical thinking." The importance of methodological theories of critical thinking on this topic is described.

Table -2 Curriculum of the special course "Fundamentals of Critical Thinking"
Table -2 Curriculum of the special course "Fundamentals of Critical Thinking"

ОРТА ЖӘНЕ ОРТА БІЛІМНЕН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ

ОҚЫТУ МЕН ТӘРБИЕЛЕУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ СРЕДНЕЕ И ПОСЛЕСРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

 • The main word
 • Reflection screen
 • The 5-finger method
 • Lottery plus or minus
 • Reflective circle
 • Chain of desires
 • Mutual control
 • Collective letter

One of the most common interactive methods that can be used in literally every English lesson is reflection. The reflective method can be used at all stages of the educational process, but in most cases teachers implement it at the last stage. Learning goals also determine the frequency of using reflective-phenomenological practice in the educational process [6].

The purpose of this method is to analyze the entire lesson and create a main conclusion about the topic of the lesson by describing it in one word. The following picture (Figure 1) shows how to use this method, where the student has to answer certain questions by bending his fingers, which contribute to the development of the students' speech. The teacher distributes several points to the students, with which they will have to evaluate the course and results of the lesson.

When receiving a sheet, each student must write a message to the person whose name is written at the bottom of the sheet, after which students fold this message and pass it to the next person; in this way, students are given the opportunity to communicate in the lesson. Before choosing a specific task, the teacher takes into account many aspects of the lesson, such as the special characteristics and qualities of the age of the students, as well as the peculiarities related to the lesson itself. The diagram below (Figure 2) shows the results of an observation experiment in practice of lessons developed in English for the 7th grade.

The highest result of the first assessment performed is active participation in the educational process. In the second phase, with the use of various communicative reflective methods, the effectiveness of the students increased, and also the majority of the students were able to express their opinions freely in the second language. This research is very informative and useful in the field of education and teaching methodology, as many aspects of using interactive methods have not yet been revealed.

The choice of a particular method of reflection depends on the purpose of the lesson, as well as many other factors, such as age and psychological characteristics of students, lesson topics, technical support and much more. Making interaction process in the classroom means interaction of its participants by using the necessary and available tools and methods. The results of the research show that such a method in a foreign language lesson can make the lesson more effective and interesting, but the choice lies with the teacher himself.

Figure 1 - The 5-finger method‘s questions
Figure 1 - The 5-finger method‘s questions

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ, БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ, АРНАЙЫ ЖӘНЕ ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО,

СПЕЦИАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Результаты анкетирования «Трудности использования жестового языка педагогами»

The article deals with some issues of developing creative skills of young students. The article analyzes the psychological and pedagogical aspects of creative gifting and provides a content analysis of the concepts of gifting and creative gifting in the works of researchers. In this regard, one of the principles of the educational policy according to Article 3 of the Law on Education states: ".

Zharykbaev The type of ability formed under the influence of the symbol is called talent. Research in these areas can be applied to each individual depending on the stage of development of the child's abilities. Depending on the individual characteristics of the motive, any human action is non-repetitive and varies.

Based on the ideas of Soviet psychology, age-related development can be seen as a change in the motivational needs of the child's personality. The realization of the system of instincts and needs contributes to the development of the child's awareness and understanding. In addition, the intended process encourages reflection on the relationship between the actors (gifted child, teacher, parent).

The principle of creativity and success provides for the development and identification of the child's individual characteristics. The study set up an experimental site to explore the development of the creative talents of younger pupils in 2020-2021. To determine in which direction the giftedness of the younger pupils prevails in the defining experiment, we A.I.

The table below shows the areas in which each of the 129 children who took part in the defining experiment had an aptitude. With the help of a surveyor, the predisposition of the 129 children who participated in the experiment could be determined. The article describes the effectiveness of the components c-science, scientific insight (science), T-technology (technology), electrical engineering (engineering), m-mathematics (mathematics) in the organization of the educational process in the primary classes.

Table 1 – Content analysis of perceptions of talent and the gifted child in pedagogical and psychological writings
Table 1 – Content analysis of perceptions of talent and the gifted child in pedagogical and psychological writings

STEM

STEAM мен STEM арасындағы айырмашылық тек бір A әрпімен жазылған - Art, бірақ тәсілдегі айырмашылық өте үлкен.

Сурет

Table -2 Curriculum of the special course "Fundamentals of Critical Thinking"
Figure 1 Hierarchy of the ―Critical Thinking‖ category The main conclusions about the nature of critical thinking:
Figure 1 - The 5-finger method‘s questions
Figure 2 – Research assessments according to use of reflective methods
+4

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

В ходе исследования нами был проведен детальный анализ 5 рамочных моделей вузов: это модель международной ассоциации по вопросам цифровой трансформации высшего образования Educause,

Сондықтан болашақ бастауыш білім мамандарының академиялық дарындылығын дамытуда келесідей ұсыныстар береміз: - болашақ бастауыш білім мамандарына арналған «Академиялық дарындылықты

Развитию креативности личности служат разнообразные виды активности, которые можно классифицировать на разных основаниях: – если применять эволюционный процесс как критерий, то виды

Приводится обоснование значительного влияния развития информационных технологий на требования к содержанию и качеству образования в университетах также основные направления и опыт работ

Бүгінгі таңда білім беруді интеграциялаудың негізгі идеясы: - оқытудың жеке бағыттылығы, яғни тұлғаға бағдарлап оқуту адам немесе білім алушы оқу үдерісінің басты құндылығы; - білім

Но несмотря на востребованность выпускников университета, имеются проблемы трудоустройства по отдельным специальностям, по которым не удовлетворяем ожидаемый результат -

Следует отметить, что эмоции ребенка и его эмоциональное благополучие тесно связаны с развитием игры и часто вызывают негативные чувства, когда дети не могут организовать игру..

Ответы на 3 вопрос По данным 4-го вопроса можно рассмотреть, что у большинства студентов есть барьер, который не понятен во время изучений химии на английском языке.. Есть ли у вас