• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Просмотр «Том 33 № 1 (2011): Вестник КазНПУ им.Абая. Серия: физико-математические науки» | «Физико-математические науки»

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share " Просмотр «Том 33 № 1 (2011): Вестник КазНПУ им.Абая. Серия: физико-математические науки» | «Физико-математические науки» "

Copied!
128
0
0

Толық мәтін

Justifies the selection of the content of teaching practice on the basis of activities that ensure the successful solution of problems of future professional activity. Analysis of the results of the work to create a forecast of the Dynamics of hazardous levels of hazardous substances during emergency releases. In the given work, the solvability and uniqueness of the non-local boundary value decision questions for the third-order equation of the composite type are taken into account.

A generalized version of the LET correlation for relative permeability approximation is proposed, which takes into account the transition zone between gel and reservoir fluid. The Profiled courses due to informatics are the continuation of the basic education and study students, so the future professional activity. In the given work, the characteristic of the driving torque of the water wheel micro hydropower plant with inclined blades is considered by changing the rotation angle of the water wheel.

The equations for the resulting moment for each blade depending on the value of a rotation angle are calculated. The schedule of dependence of moments of driving forces on the angle of rotation of a water wheel is received. Definition of the driving torque of the water wheel is further necessary for the definition of the capacity of each vane of the water wheel.

It was determined dependencies of the driving moment of the water wheel on geometric parameters of the water wheel.

2sin

2cos

3  ,cos

The components of translocations are defined using Lyav's function and are expressed in terms of the first type of Legendre's associated functions. A laboratory practical work as part of an innovative pedagogical training model solves a problem of formation and development of information technology competence and promotes the raising of the level of professional competence of the computer science bachelor. The most direct and identical research method for the structure of water molecules and their dynamic properties is nuclear magnetic resonance spectroscopy.

Consequently, this work is devoted to the investigation of the influence of electromagnetic radiation and some other factors on water and water solutions using the nuclear magnetic relaxation method, which is known as the most powerful modern method of water research. molecules. The research results show that water is a composite structure and its changes affect its microscopic properties. The intensity of mixing depends on the concentration of the propane mixture and the pressure in the system.

Максимальная скорость конвективного потока зависит от исходного состава смеси и давления в системе. Влияние скорости вращения ячейки на взаимную диффузию в трехкомпонентной газовой смеси //. О проведении экспериментов по изучению процесса диффузии в многокомпонентных газовых смесях // Химия и компьютерное моделирование. Путем дальнейшей замены распределения температуры, установленного закона в выражении функциональной потенциальной энергии упругой деформации и ее минимизации к центральным значениям упругого движения используемых дискретных квадратичных конечных элементов, дискриминирующей системы линейных алгебраических уравнений находится в стадии строительства.

Description of the causes of the occurrence of diffusion instability on the basis of taking into account the real properties of mixture components is given in the paper. It results in the density change of the studied gases with increasing pressure varying non-linearly. The results of the calculation given in the paper showed that the intersection of partial density dependences on the pressure determined the potential for the diffusion instability occurrence.

It is proven that the use of the equation in virial form with one virial coefficient enables the description of the basic experimental results of the mass transfer process in gas systems. Combined spherically symmetric interaction potential between molecules: calculation of the second virial coefficient // Russ. An overview of the understanding and structure of the portfolio offered in Kazakhstan and foreign research.

Waters E-portfolios: Making things easy T.H.E. Online Portfolio Guide: Creating Electronic Portfolios for the Web. The differential equations of motion of this system are formulated in the form of the Lagrangian-Maxwell and Kirchhoff equations.

I mgl

Науқаспен кітап ukazonnoy диалог ұсынылғандай барлық белгілерін preborov түрінде емес. Шағым түрінде және кейіннен қажетсіз диагноздарды ертерек жоюға мүмкіндік беретін Prolog тілінде мәтіндік ақпаратты компьютерлік «интеллектуалдық» өңдеу. Егер тек үшінші сөз түсірілсе, W2= «жалпақ» W1 және W2 бірінші және екінші сөздер деп аталады.

Әрбір шағым бірнеше сұрақтарға жауап беру үшін құрастырылған, оның W талап кілт сөзі бар, сонымен қатар W сөзімен байланысты W1 немесе екі W1, W2 сөзі бар. W және түбір синонимдер арасындағы байланыс, сонымен қатар W, W1 түбір синонимдер , W2 және W1 , W2 key –root және key –coon –root деп аталады. Әрбір шағым үшін –coon –root қосқышын пайдаланып түбір синонимдерін табамыз және W1 және W2-ден шықпас бұрын, егер бұл синонимдер шағым жолында болса, W1 және W2 табамыз.

Кейде сөзді ерекше екпінмен әріптерге бөлеміз немесе оны тізімдер айырмашылығының алдына қоямыз, келесі қатынас түбірі (U,U1,V) U, V айырмашылығының түбірі ретінде U1(әріптер тізімі) сөзін көрсетеді. кілттің ішкі түбірін және U1 екінші сөзінің түбірін пайдаланып қатынас кілтіне (W,X,Y ) ережені анықтаңыз, X, Y айнымалыларының W үшін синонимдері бар.

Ақпарат көздері

Outline

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Болашақ мұғалімдер даярлайтын жоғары оқу орнында оқытушылардың математикалық анализ курсы арқылы студенттерге әдістемелік көзқарастарды қалыптастыра білу; студенттерге математикалық

На основании анализа анкетирования и интервьюирования педагогов, обобщены предложе- ния по применению жестового языка в организациях образования: - разработать перспективный план

Төлеуханова3 1п.ғ.д., Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің профессоры, Алматы қ., Қазақстан 2п.ғ.к., Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің

Осы әдістің көмегімен жүктелген дифференциалдық теңдеулер жүйесі үшін екі нүктелі шеттік есептің бірмәнді шешілімділігінің қажетті және жеткілікті шарттары бастапқы берілгендер

1-сурет – Жалпы дидактикалық принциптер мен модульдік технологиямен оқыту принциптерінің ӛзара байланысы Жалпы дидактикалық принциптерді жүзеге асыру үшін қажетті шарттарын ақпарлау

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ХАБАРШЫ “Физика-математика ғылымдары” сериясы № 4 40 Бас редактор ҚР ҰҒ Аакадемигі Ғ.У.. Уәлиев Редакция алқасы: Бас

The following tasks arose in the way of achieving the targeted aim: -to reveal the essence of teaching method for students of classes of physical and mathematical direction and

При этом подготовка к ПГК не является самоцелью изучения информатики, как зачастую происходит у студентов не профильных специальностей по информатике, а служит дополнительным средством