• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

сериясы, Серия «Специальная педагогика», Series of «

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "сериясы, Серия «Специальная педагогика», Series of «"

Copied!
149
0
0

Толық мәтін

(1)

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Abai Kazakh national pedagogical university

ХАБАРШЫ

«Арнайы педагогика» сериясы, Серия «Специальная педагогика»,

Series of «Special Pedagogics»

№3(70), 2022

Алматы, 2022

(2)

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық

университетi ХАБАРШЫ

«Арнайы педагогика» сериясы,

№3(70), 2022

Шығару жиiлiгi – жылына 4 нөмiр.

2001 ж. бастап шығады Бас редактор

психол.ғ.д., проф. Н.Б. Жиенбаева Бас редактордың орынбасары PhD., аға оқыт. А.А. Махметова

Редакция алқасы:

п.ғ.к. проф. ,К.К. Өмірбекова п.ғ.д., проф. З.А. Мовкебаева,

психол.ғ.к., қауым. проф.

А.Н. Аутаева, п.ғ.к., доцент Г.А. Абаева, п.ғ.к., доцент А.К. Рсалдинова,

психол.ғ.д., қауымд. профессор Л.У. Асылбекова

п.ғ.к., аға оқыт. А.А.Байтурсынова, психол.ғ.к., доцент Л.Х. Макина

п.ғ.к., аға оқыт. З.Н. Бекбаева, аға оқытушы З.Ж. Жунисханова,

п.ғ.д. доцент Ж.А. Хананян

№5 есту қабілеті зақымдалған балаларға арналған мектеп-

интернатының директоры Р.Н. Серкебаева,

профессор Е.М. Кулеша (Варшава) профессор Л.Хоппе (Германия);

п.ғ.д. профессор Ж.А. Пайлозян (Армения);

психол.ғ.д., қауымд.профессор А.В. Ипатов (Ресей);

психол.ғ.д., қауымд.профессор Л.Ф. Крупельницкая (Украина);

п.ғ.д., профессор Т.В. Лисовская (Минск);

п.ғ.м., аға оқытушы А.М. Кемешова (жауапты хатшы)

© Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетi, 2022 Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінде 2009 жылы

мамырдың 8-де тіркелген

№10107-Ж

Басуға 15.11.2022 қол қойылды.

Пiшiмi 60х84 1/8. Көлемi 18,9 е.б.т.

Таралымы 300 дана.

Тапсырыс 668.

050010, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 13.

Абай атындағы ҚазҰПУ Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетiнiң

«Ұлағат» баспасы

МАЗМҰНЫ СОДЕРЖАНИЕ

CONTENT

АРНАЙЫ ЖӘНЕ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛЬНОГО

И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сатова А.К., Калиниченко Е.Д., Преимущества использования вспо-могательных технологий в работе с обучающимися с особыми образовательными потреб- ностямина уроках производственного обучения ...

Сатова А. К., Калиниченко Е. Д., Өндірістік оқыту сабақтарында Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылармен жұмыс жасауда көмекші технологияларды қолданудың артықшылықтары

Satova A.K., Kalinichenko E.D., Advantages of using assistive technologies in working with students with special educational needs in industrial training lessons

Акилбаева Г.И., Жүнсбек А.Ж., Есту қабілеті бұзылған оқушылардың қарым-қатынасын дамыту арқылы оларды әлеуметтендіру...

Акылбаева.Г. И., Жунсбек.А. Ж., Социализация школьников с нарушением слуха путем развития их коммуникаций

Akylbaeva.G. I., Zhunsbek.A. Zh., Communication of students with hearing impairments, their socialization Рсалдинова А.К., Әбдуали С.Қ., Сөйлеу тілі зақымдал- ған балаларды инклюзивті білім беруде логопедиялық қолдау ...

Рсалдинова А. К., Абдуали С. К., Логопедическая поддержка детей с нарушением речи в инклюзивном образовании

Rsaldinova A. K., Abduali S. K., Speech therapy support in inclusive education

Аутаева А.Н., Аббасова Э.Ш., Ерекше білім беруді қажет ететін баланың ортаға бейімделуіндегі мектеп пен отбасының өзара ынтымақтастықтығының ролі ...

Аутаева А. Н., Аббасова Э. Ш., Роль взаимодействия школы и семьи в адаптации ребенка к среде с особыми образовательными потребностями

Autayeva A. N., Abbasova E. Sh., The role of interaction between school and family in the medieval adaptation of the Heretic Balan of special education

Намазбаева Ж.И., Бармақбай С.Б. Мектепке дейінгі жастағы аутистік спектрі бұзылысы бар балалардың мектепте оқуға психологиялық даярлығы ...

Намазбаева Ж. И., Бармакбай С.Б. Психологическая подготовка детей с расстройствами аутистического спектра дошкольного возраста к обучению в школе Namazbaeva Zh. I., Barmakbai S. B. Preschool age education of children with autistic spectrum psychology preparation

7

18

24

31

39

(3)

Казахский национальный педагогический университет имени Абая

ВЕСТНИК Серия

«Специальная педагогика»,

№3 (70), 2022

Периодичность – 4 номера в год.

Выходит с 2001 года.

Главный редактор д.психол.н., проф Н.Б. Жиенбаева

Зам.главного редактора PhD., ст. преп. Махметова

Редакционная коллегия:

к.п.н., проф.Омирбекова К.К., д.п.н., проф. Мовкебаева З.А.,

к.психол.н.,ассоц. проф.

Аутаева А.Н., к.п.н., доцент Абаева Г.А., к. п.н., доцент Рсалдинова А.К.,

к.п.н., ст.преп. Л. У.Асылбекова, к.п.н., ст.преп. Байтурсынова А.А.,

к.психол.н., доцент Макина Л.Х., к.п.н., ст.преп. Бекбаева З.Н., ст. преп. Жунисханова З.Ж., д.п.н. доцент Хананян Ж.А.

директор специальной (коррекционной)

школы-интернат №5 г.Алматы для детей с нарушением слуха

Серкебаева Р.Н.

профессор Кулеша Е.М. (Варшава), профессор Хоппе Л. (Германия), д.п.н., профессор Ж.А. Пайлозян

(Армения);

д.психол.н.,ассоц.профессор А.В. Ипатов (Россия);

д.психол.н.,ассоц.профессор Л.Ф. Крупельницкая (Украина);

д.п.н., профессор Т.В. Лисовская (Минск);

м.п.н., ст.преп. А.М.Кемешова (ответственный секретарь)

© Казахский национальный педагогический университет

имени Абая, 2022 Зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики

Казахстан 8 мая 2009 г. №10107-Ж Подписано в печать 15.11.2022.

Формат 60х84 1/8.Объем 18,9 уч.-изд.л. Тираж 300 экз.

Заказ 668.

050010, г.Алматы,

пр.Достык, 13. КазНПУ имени Абая Издательство «Ұлағат»

Казахского национального педагогического университета имени Абая

Жиенбаева Н.Б., Усенова А.Е. Сөйлеу тілі бұзылған мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеудің дыбыстық айтылуын қалыптастыру ерекшеліктері ...

Жиенбаева Н. Б., Усенова А. Е. Особенности формиро- вания звукового произношения речи у дошкольников с нарушениями речи

Zhienbayeva N. B., Usenova A. E. Language in speech:

features of the formation of the sound pronunciation of speech of preschool children

Бекбаева З.Н., Әлімғазы А.Е. Дидактикалық ойындар есту қабілеті зақымданған балалардың қарапайым мате- матикалық түсініктерін қалыптастыру құралы ретінде ...

Бекбаева З. Н., Алимгазы А. Е. Дидактические игры как средство формирования элементарных математи- ческих представлений детей с нарушениями слуха

Bekbaeva Z. N., Alimgazy A. E. Didactic games as elementary mathematics for a child with hearing impairments Рсалдинова А.К., Төлеубаева А.А., Инклюзивті білім беру жағдайында логопед пен мұғалімдердің топтық жұмысына теориялық шолу ...

Рсалдинова А. К., Тулеубаева А. А. Теоретический обзор групповой работы логопеда и учителей в условиях инклюзивного образования

Rsaldinova A. K., Tuleubaeva A. A. Theoretical review of group work of a teacher and a speech therapist in inclusive education

ЕРЕКШЕ БІЛІМ БЕРУДІ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН БАЛАЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ ИЗУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ Аутаева А.Н., Жолдасбекова Д.А., Болашақ мұғалім- дердің түзету – педагогикалық қызметке даярлығын жетілдірудің маңыздылығы ...

Аутаева А. Н., Жолдасбекова Д. А., Важность (значе- ние) совершенствования подготовки будущих учителей к коррекционно-педагогической деятельности

Autaeva A. N., Zholdasbekova D. A., Graduation of a future teacherthe importance of preparation for pedagogical activity Акилбаева Г.И., Нурақын А.Т. Мектеп жасына дейінгі ІІІ деңгейдегі жалпы сөйлеу тілінің дамымауы бар балаларда байланыстырып сөйлеуді қалыптастырудың маңызы ...

Акылбаева Г. И., Нуракын А. Т. Значение формирова- ния связной речи у детей с общим недоразвитием речи III уровня дошкольного возраста

Akylbaeva G. I., Nurakyn A. T. The meaning of a coherent dictionary in children with underdevelopment of general speech at preschool age

Жиенбаева Н.Б., Аманкелді Ж.Б., Сөйлеу тілінде бұзы- лысы бар мектеп жасындағы балаларға инклюзивті білім беру ортасында психологиялық қолдау ерекшеліктері ...

Жиенбаева Н.Б., Аманкельды Ж. Б., Особенности пси- хологического сопровождения в инклюзивной образова- тельной среде детей школьного возраста с речевыми нарушениями

43

47

52

57

67

75

(4)

KazakhNationalPedagogical University named after Abai

BULLETIN

Series of «Special Pedagogics»

№3 (70), 2022 Periodicity – 4 numbers in a year

Publishing from 2001.

Editor in chief doctor of Psychological sciences,

рrofessor N.B. Zhienbaeva Deputy editor

PhD, senior lecturer A.A. Maxmetova The editorial board members

рrofessor K.K. Omirbekova doctor of Pedagogical sciences,

рrofessor Z. Movkebaeva, candidate of Psychological sciences, associate рrofessor A. Autaeva,

candidate of Pedagogical sciences, аssociateрrofessor G. Abayeva, candidate of Pedagogical sciences, associate professor A.K. Rsaldinova

сandidate of рedagogical sciences, senior

associate рrofessor L.U. Asylbekova.

сandidate of рedagogical sciences, senior

lecturer A.A. Baitursynova сandidate of Pedagogical sciences,

senior lecturer Z. Bekbayeva, senior lecturer Z. Zhuniskhanova,

doctor of Psychological sciences, associate рrofessor J.A. Xananyan

Director of special school for children with a hearing disorder R. Serkebayeva,

тaster of pedagogical sciences, senior тaster of pedagogical sciences, Рrofessor E. Kulesha (Warsawа),

Рrofessor L. Hoppe (Berlin), doctor of рedagogical sciences, рrofessor

Zh.A. Pailozjn (Armenia), doctor of Psychological sciences, associate рrofessor A.V. Ipatov (Russia)

doctor of Psychological sciences, associate рrofessor L.F. Krupelnickaya

(Ukraine)

doctor of Pedagogical sciences аssociate рrofessor T. Lisovskaya (Minsk) lecturer A.M. Kemeshova

(responsible secretary) Kazakh National Pedagogical University named after Abai, 2022 The journal is registered by the Ministry

of Culture and Information RK 8 May 2009. №10107-Z Signed to print 15.11.2022.

Format 60x84 1/8. Volume – 18,9 publ.literature.

Edition 300 num. Order 668.

050010, Almaty, Dostykave., 13 KazNPUnamed after Abai Publishing house «Ulagat»Kazakh National Pedagogical University

Zhienbayeva N.B., Amankeldy Zh. B., Features of psychological support of an inclusive educational environment for school-age children with speech disorders Аутаева А.Н., Абуова Н.М., Жалпы сөйлеу тілі бұзыл- ған мектеп жасына дейінгі балалардың сауаттылығын зерттеудің теориялық негізі ...

Аутаева А. Н., Абуова Н. М., Теоретическая основа исследования грамотности дошкольников с ОНР

Autaeva A. N., Abuova N. M., Тheoretical negative of the study of literacy of preschoolers with general speech underdevelopment

Бекбаева З.Н., Айтқажы А.Е., Есту қабілеті зақымдал- ған балалардың танымдық іс-әрекетін дамыту процесінде ақпараттық-компьютерлік технологияларды қолдану ерекшеліктері ...

Бекбаева З. Н., Айткажы А. Е., Особенности использо- вания информационно-компьютерных технологий в процессе развития позновательной деятельности детей с нарушениями слуха

Bekbaeva Z. N., Aitkazhi A. E., Features of the use of information and computer technologies in the development of cognitive activity of a person with hearing impairment Жакипбекова С.С.,Мыңбасы Ә.М., Мектеп жасына дейінгі жалпы сөйлеу тілі дамымаған III деңгейдегі балалардың сөздік қорын ойын арқылы дамыту ...

Жакипбекова С. С., Мынбасы А. М., Игровое развитие словарного за-паса детей уровня с общим недоразвитием речи дошкольного возраста

Zhakipbekova S. S., Mynbasy A.M., Play vocabulary development of children of the III degree with general speech underdevelopment of preschoolers

Байдосова Д.Қ.,Ішкі секреция бездерінің аурулары кезіндегі жүйке жүйесінің бұзылыстарыны негіздері ...

Байдосова Д. К., Основы нарушений нервной системы при заболеваниях желез внутренней секреции

Baydosova D. K., In diseases of the endocrine glands, there is no redness in the heart

ЕРЕКШЕ БІЛІМ БЕРУДІ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН БАЛАЛАРДЫ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕЛЕУ

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ

ПОТРЕБНОСТЯМИ

Боранбаева А.Р., Өмірбек А.М., Бастауыш сынып оқушы- ларының дизорфографиясын диагностикалау және түзету ...

Боранбаева А.Р., Омирбек А.М., Диагностика и коррекция дизорфографии младших школьников

Boranbayeva A. R., Omirbek A.M., Dysorphography of May Day schoolchildren great diagnostics and protection Намазбаева Ж.И., Жакесова А.Ә., Сөйлеу тілінде бұзы- лысы бар балаларды әлеуметтік оңалту мәселелері ...

Намазбаева Ж. И., Жакесова А.А., Проблемы социальной реабилитации детей с нарушениями речи Namazbaeva Zh. I., Zhakesova A. A., Social rehabilitation crafts with children with a clouded language in speech

82

87

92

97

102

109

(5)

Cатова А.К., Сақып Г.М., Сөйлеу тілінің жалпы дамы- мауы бар мектеп жасына дейінгі (4-5 жас) балалардың ұсақ моторикасының даму ерекшеліктері (2-3 деңгей) ...

Сатова А. К., Сакып Г. М., Особенности развития мелкой моторики детей дошкольного возраста (4-5 лет) с общим недоразвитием речи (2-3 уровень )

Satova A. K., Sakyp G. M., Development of aviation motor skills of preschool children (4-5 years old) with general speech underdevelopment (2-3 days)

Абаева Г.А., Ясынова А.Е., Бастауыш сынып дислек- сиясы бар білім алушылардың мәтінді меңгеруі ...

Абаева Г. А., Ясинова А. Е., Усвоение текста учащимся начальной классы с дислексией

Abaeva G. A., Yasinova A. E., Initial result of a student with dyslexia mastering

Жакипбекова С.С., Утепова Қ.А., Тірек-қимыл аппара- ты зақымдалған балалардың ауызша сөйлеу тілінің даму ерекшеліктері ...

Жакипбекова С.С., Утепова К.А., Особенности разви- тия устной речи у детей с нарушениями опорно-двига- тельного аппарата

Zhakipbekova S. S., Utepova K. A., Features of the development of the oral cavity in children with a lesion of the musculoskeletal support

Туебакова Н.А., Агрессивті жасөспірімдермен жүргізі- летін түзету жұмыстарынының әлеуметтік-педагогика- лық ықпалы ...

Туебакова Н.А., Социально-педагогическое влияние коррекционной работы с агрессивными подростками Tuebakova N. A., Social and pedagogical work with aggressive young people

Махметова А.А., Стамполова А.Б., Нашар еститін іші мектеп жасындағы балалардың эмоциясын дамытуда ойындар қолдану ...

Махметова А. А., Стамполова А. Б., Использование игр в развитии эмоций слабослышащих школьников младшего возраста

Makhmetova A. A., Stampolova A. B., The use of games in the development of emotions of hearing-impaired younger schoolchildren

Абкеева Б.Т., Развитие творческих способностей школьников с нарушением слуха на основе использования нетрадиционных форм и методов обучения ...

Абкеева Б.Т, Оқудың дәстүрлі емес формалары мен әдістерін қолдану негізінде есту қабілеті бұзылған оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту Abkeeva B. T., Development of creative abilities of students with hearing impairment based on the use of non-traditional forms and methods of teaching

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР…………...145

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ...146

INFORMATIONABOUTTHEAUTHORS………...147

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ…...149 115

120

124

129

135

140

(6)

Құрметті оқырмандар!

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршы жинағының «Арнайы педагогика» сериясы арнайы педагогиканың теориясы мен тәжірибесінің өзекті мәселелерін қарастыруға бағытталған материалдарды жариялауды жалғастырады. Хабаршының бұл санында Қазақстанның, алыс және жақын шетелдерінің арнайы білім беру ұйымдарының мамандарының, жоғары оқу орындарының оқытушыларының, докторанттарының, магистранттардың мақала- лары қамтылған.

Басылымда қарастырылған рубрикалар аясында төмендегідей өзекті мәселелер қарас- тырылды:

 Арнайы және инклюзивті білім берудің өзекті мәселелері;

 Ерекше білім беруді қажет ететін балаларды зерттеу;

 Ерекше білім беруді қажет ететін балаларды оқыту және тәрбиелеу.

Құрметті әріптестер, оқырмандар!

Сіздердің мақалаларыңызды және ұсыныстарыңызды күтеміз. Сіздердің жолдаған мақалаларыңыз Қазақстандағы дефектология ғылымының теориясы мен тәжірибесін дамытуға ықпалын тигізеді деген сенімдеміз.

Құрметпен бас редактор: психол.ғ.д., проф. Н.Б. Жиенбаева

Уважаемые читатели!

В очередном номере вестника КазНПУ имени Абая серии «Специальная педагогика»

опубликованы научные статьи, посвященные актуальным проблемам специального инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями. В контексте модернизации обновления содержания образования свое отражение находят проблемы научно-теоретического и прикладного характера. Авторы статей – ученые, докторанты, магистранты из Республики Казахстан, ближнего и дальнего зарубежья.

Публикуются практические материалы работников специальных (коррекционных) и общеобразовательных организаций образования.

В рамках специальных рубрик сборника рассматриваются такие важные направления, как:

 Актуальные вопросы специального и инклюзивного образования;

 Изучение детей с особым и образовательными потребностями;

 Обучение и воспитание детей сособыми образовательными потребностями.

Ждем Ваших материалов и надеемся, что все научные статьи, опубликованные в Вестнике, внесут определенный вклад в развитие теории и практики дефектологической науки в Республике Казахстан.

С уважением, главный редактор: д.психол.н., проф., Н.Б. Жиенбаева

(7)

АРНАЙЫ ЖӘНЕ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

СПЕЦИАЛЬНОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МРНТИ: 14.31.07 УДК: 377.1

А. К. Сатова1,

1Институт педагогики и психологии, кафедра специального образования КазНПУ им Абая,

(г. Алматы, Казахстан), Е-почта: satova57@mail.ru Е. Д. Калиниченко2,

2Институт педагогики и психологии, кафедра специального образования КазНПУ им Абая,

(г. Алматы, Казахстан), Е-mail: elena_kalinich@mail.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ

ПОТРЕБНОСТЯМИ НА УРОКАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ Аннотация

В статье рассматривается, как технологии могут упростить образовательный процесс для людей с особыми образовательными потребностями, а также некоторые программные решения, которые служат для этой цели. За последние годы законодательство, политика и отношение общества к людям с особыми образовательными потребностями резко измени- лись. Исторически инвалидность рассматривалась как дефект, мешавший кому-либо участвовать в «нормальной» жизненной деятельности. Это может быть физическое или психическое состояние, которое длилось всю жизнь или возникло в результате несчастного случая или болезни. На всем постсоветском пространстве отношения к людям с любыми физическими или психологическими проблемами варьировались от желания защитить и часто изолировать человека до озабоченности по поводу того, что способности человека уменьшились и не могут быть вылечены или смягчены посредством приспособления со стороны общества (Алёхина С., 2013, с 8). Сегодня многие учителя используют современные технологии и инновационные методы обучения для достижения результатов обучения. Эти методы включают активные и интерактивные формы, используемые в обучении. Активные ученики предвидят активную позицию ученика по отношению к учителю и тем, кто вместе с ним получает образование. Во время занятий с их использованием используются учебники, тетради, компьютер, то есть индивидуальные средства обучения. С помощью интерактивных методов происходит эффективное усвоение знаний в сотрудничестве с другими учениками.

Эти методы относятся к коллективным формам обучения, в ходе которых над изучаемым материалом работает группа учеников.

Ключевые слова: вспомогательные технологии, обучающиеся с особыми образователь- ными потребностями, технология, производственное обучение, смешанное обучение.

(8)

А. К. Сатова1,

1 Педагогика және психология институты, Абай атындағы ҚазҰПУ арнайы білім беру кафедрасы,(Алматы қ., Қазақстан),

Е-почта: satova57@mail.ru Е. Д. Калиниченко2,

2 Педагогика және психология институты, Абай атындағы ҚазҰПУ арнайы білім беру кафедрасы,(Алматы қ., Қазақстан), Е-mail: elena_kalinich@mail.ru

ӨНДІРІСТІК ОҚЫТУ САБАҚТАРЫНДА ЕРЕКШЕ БІЛІМ БЕРУ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ БАР БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ЖҰМЫСТАРЫНДА КӨМЕКШІ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

Андатпа

Мақалада технологияның ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдар үшін білім беру процесін қалай жеңілдететіні, сондай-ақ осы мақсатқа қызмет ететін кейбір бағдарламалық шешімдер қарастырылады. Соңғы жылдары заңнама, саясат және қоғамның ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдарға деген көзқарасы түбегейлі өзгерді. Тарихи тұрғыдан мүгедектік біреудің "қалыпты" өмірге қатысуына кедергі келтіретін ақау ретінде қарас- тырылды. Бұл өмір бойы созылған немесе жазатайым оқиғадан немесе аурудан туындаған физикалық немесе психикалық жағдай болуы мүмкін. Посткеңестік кеңістікте кез-келген физикалық немесе психологиялық проблемалары бар адамдарға деген көзқарас адамды қорғауға және жиі оқшаулауға деген ұмтылыстан бастап, адамның қабілеті төмендеді және оны қоғамның бейімделуімен емдеуге немесе жеңілдетуге болмайды деген алаңдаушылыққа дейін болды (Алёхина С., 2013, с 8). Бүгінгі таңда көптеген мұғалімдер оқу нәтижелеріне қол жеткізу үшін заманауи технологиялар мен инновациялық оқыту әдістерін қолданады. Бұл әдістерге оқытуда қолданылатын белсенді және интерактивті формалар жатады. Белсенді студенттер студенттің мұғалімге және онымен бірге білім алатындарға деген белсенді ұстанымын болжайды. Сабақ барысында оларды қолдана отырып оқулықтар, дәптерлер, компьютер, яғни жеке Оқыту құралдары қолданылады. Интерактивті әдістердің көмегімен басқа оқушылармен ынтымақтастықта білімді тиімді игеру жүреді. Бұл әдістер студенттер тобы зерттелетін материалмен жұмыс істейтін оқытудың ұжымдық түрлеріне жатады.

Түйінді сөздер: ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларға көмекші техноло- гиялар, технология, өндірістік оқыту, аралас оқыту.

A. K. Satova1,

1 Institute of Pedagogy and Psychology, Department of Special Education of Abai KazNPU, (Almaty, Kazakhstan), E-mail: satova57@mail.ru

E. D. Kalinichenko2,

2 Institute of Pedagogy and Psychology, Department of Special Education of Abai KazNPU, (Almaty, Kazakhstan), E-mail: elena_kalinich@mail.ru

ADVANTAGES OF USING ASSISTIVE TECHNOLOGIES IN WORKING WITH STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL

NEEDS IN INDUSTRIAL TRAINING LESSONS Abstract

The article discusses how technologies can simplify the educational process for people with special educational needs, as well as some software solutions that serve this purpose. In recent years, legislation, policy and the attitude of society towards people with special educational needs have changed dramatically. Historically, disability has been viewed as a defect that prevented

(9)

anyone from participating in "normal" life activities. This may be a physical or mental condition that lasted a lifetime or arose as a result of an accident or illness. Throughout the post-Soviet space, attitudes towards people with any physical or psychological problems ranged from a desire to protect and often isolate a person to concern that a person's abilities have decreased and cannot be cured or mitigated by adaptation on the part of society (Alyohina S., 2013, s 8). Today, many teachers use modern technologies and innovative teaching methods to achieve learning outcomes.

These methods include active and interactive forms used in teaching. Active students anticipate the active position of the student in relation to the teacher and those who receive education with him.

During classes with their use, textbooks, notebooks, a computer are used, that is, individual learning tools. With the help of interactive methods, there is an effective assimilation of knowledge in cooperation with other students. These methods relate to collective forms of learning, during which a group of students works on the material being studied.

Keywords: assistive technologies, students with special educational needs, technology, industrial training, blended learning.

Введение. Вспомогательные технологии в специальном образовании не являются новой концепцией или практикой. Однако, поскольку государственная политика и социальные движения стремятся создать более позитивную и инклюзивную среду для сообществ с особыми потребностями, важно помочь всем родителям, педагогам и ученикам научиться принимать и адаптироваться. Технологии – это самый простой способ помочь в распространении информации, предложить простые и быстрые решения и помочь добиться адекватного ежегодного прогресса. Они включают в себя любое оборудование или устройства, которые помогают учащимся компенсировать их неспособность к обучению.

Хотя они не могут полностью устранить проблемы с обучением, они могут помочь учащимся использовать свои сильные стороны и минимизировать свои слабые стороны (Коныгина И., 2017, с. 8). Вспомогательные технологии по своей сути – это очень широкий термин, определяются как любое устройство, часть оборудования или система, которые помогают улучшить жизнь и приспособить людей с особыми потребностями. В традиционном смысле они могут относиться к физическим объектам или модификациям, которые не связаны с высокотехнологичными устройствами. Их еще называют низкотехнологичным оборудованием или устройствами. Так или иначе, мы все использовали определенные вариации этих традиционных вспомогательных технологий в нашей повседневной жизни. В настоящее время вспомогательные технологии расширились и стали включать такие вещи, как программное обеспечение и программирование. Это может привести к альтернативным формам связи, автоматизации и многому другому (Кутепова Е., 2017, с. 42).

Методология исследования. Для исследования вопроса использования вспомогательных технологий в работе с обучающимися с особыми образовательными потребностями на уроках производственного обучения проводился литературный обзор по данной теме.

Данное тематическое исследование имеет очень узкую направленность, результатом которого являются описательные данные.

Основная задача технического и профессионального образования (ТиПО) на современном этапе – подготовка специалистов, способных нестандартно, гибко и своевременно реагировать на происходящие в мире изменения. Поэтому для подготовки студентов к профессиональной деятельности в будущем также используются инновационные методы обучения. Эти методы включают проблемное обучение, которое предполагает обучение навыкам решения проблемных задач, на которые нет однозначного ответа, самостоятельную работу над материалом и развитие навыков применения полученных знаний на практике. Инновационные методы обучения также включают интерактивное обучение. Они направлены на активное и глубокое усвоение изученного материала, развитие умения решать сложные задачи. Интерактивные занятия включают имитационные и ролевые игры, дискуссии, моделирование ситуаций (Москаленко И., 2017, с. 31).

(10)

Один из современных методов – учиться через сотрудничество. Его используют как для работы с социальными партнерами, так и в небольших группах. Этот метод имеет своей миссией эффективное усвоение учебного материала, развитие способности воспринимать различные точки зрения, способности сотрудничать и разрешать конфликты в процессе совместной работы. Инновационные методы обучения, используемые на текущем этапе преподавания и обучения, также включают метод, в котором приоритетом являются моральные ценности. Способствует формированию индивидуальных моральных установок на основе профессиональная этика, развитие критического мышления, умение представлять и отстаивать собственное мнение. Инновационные методы позволили изменить роль учителя не только как носителя знаний, но и наставника, инициирующего творческие поиски студентов.

Появление новых информационных технологий, связанных с развитием компьютерной техники и телекоммуникационных сетей, позволило создать качественно новую образовательную информационную среду как основу для развития и совершенствования системы образования. В научно-методическом плане вопросы разработки инновационных педагогических средств обучения и применение компьютерных обучающих программ, в частности, использование мультимедийных средств и элементов дистанционного обучения.

Учитывая ситуацию, в которой сейчас находится весь мир, многие механизмы контроля и процессы, установленные в образовательных учреждениях, перестали функционировать должным образом. Это позволило педагогам использовать свой опыт и знания для продолжения работы: иногда на основе традиционного подхода; другие, поддерживаемые новыми процессами профессионального обучения (Кошелев А.А., Рыжакова П.И., 2020, с.

97). Но были также образцы творчества и индивидуальных и коллективных инициатив, которые предлагали новые способы обучения. Следовательно, мы находимся в решающем моменте, чтобы задуматься об учебном расписании, формах взаимоотношений и взаимодействия между педагогами и учениками, а также о способах интеграции благоприятных свойств или возможностей цифровых технологий в образовательных процессах, которые могут быть многочисленными и обнадеживающими, если мы понимаем образование как мультимодальный процесс. Учащимся с особыми потребностями иногда требуются разные стратегии обучения. Но педагогам и родителям может быть трудно получить информацию из-за отсутствия поддержки или других факторов. Это стало особенно актуальным в 2020 году, когда во всем мире резко выросли масштабы дистанционного обучения (Манохина Т.В., Филиппов В.М., Подгорная С.О., 2020, с. 75).

Многие родители и педагоги уже обеспокоены состоянием учебных заведений и возможностями обучения. Они опасаются регресса, поскольку у них нет ресурсов или подготовки, чтобы помочь студентам. Многие педагоги также опасаются, что работая над созданием более инклюзивной среды для своих учеников с определенными потребностями, они сами могут испытывать осложнения со здоровьем. Смешанное обучение – одно из ключевых решений, помогающих учащимся с особыми потребностями самыми разными способами. Оно будет полезно не только для учащихся со специальным образованием, но и для учащихся с обычным образованием, поскольку оно позволяет учащимся лучше контролировать темп обучения и место, где они учатся. В сочетании с правильно поставленными задачами, смешанное обучение может помочь учащимся специального образования добиться большего роста, чем когда-либо прежде (Рюмина, Ж.Ю., 2016, с. 21).

Учащиеся с особыми потребностям сталкиваются с множеством проблем в образовании.

Поэтому важно использовать стратегии и разработки, основанные на решениях, в их индивидуальной учебной программе. Такие программы позволяют получать специализированные инструкции в течение установленного времени обслуживания каждый день, однако смешанное обучение может предоставить возможности для студентов специального образования в течение всего дня, которые отражают эти академические услуги.

Смешанное обучение направлено на обучение студентов в небольших группах или даже

(11)

индивидуально обучения под руководством мастера производственного обучения или куратора. Поскольку все больше учеников руководят своим собственным обучением, мастер или куратор может проводить более целенаправленные инструкции для учеников, которые в этом нуждаются, особенно для учеников с особыми образовательными потребностями.

Здесь вспомогательные технологии могут предоставить некоторые преимущества учащимся с особыми потребностями. Как правило, такие учащиеся имеют уникальное собственное восприятие окружающего мира. Иногда им нравятся более яркие цвета, громкие или тихие звуки, у них своя скорость чтения и так далее. Для успешного освоения профессиональных навыков им нужно обеспечить активное обучение. Активное обучение означает, что учащийся активен и участвует в процессе обучения. При их уникальном восприятии важно понимать, что обучающимся с определенными потребностями может быть сложно поддерживать интерес к темам, которые им кажутся скучными. Предоставление им другого инструмента обучения может помочь ускорить их обучение, чтобы не отставать от учеников, у которых нет этих потребностей. Это дает им инструмент, который может стать их личным и адаптированным к их конкретным потребностям или желаниям. Это может быть игра, ответы на вопросы, творчество и другие виды деятельности, ориентированной на учащихся (Габбасова Л. З., 2016, с.66).

Образование людей – не результат случая. Это историческая конструкция, результат распространения образовательной практики, обусловленной системой экономических отношений и осуществляемой изнутри семьи. В этом смысле образовательная практика – это социальная практика, которая влияет не только на одного человека, но и на многих людей, с которыми мы взаимодействуем. Он социальный, потому что педагоги представляют себя социальными существами, а не изолированными, находящимися под влиянием действий других на их пути построения человечества и членами сообщества. На этом жизненном пути педагоги являются носителями убеждений, норм и ценностей, которые скрыты в нашем культурном существе и проявляются во взаимодействии со своими сверстниками. Однако технологические обещания, которые были провозглашены во многих секторах образования и которые в течение многих лет уже подвергались сомнению, теперь подвергаются сомнению с большей силой (Сунцова А.С., 2014, с. 28). Они выявили на нескольких уровнях отсутствие связи и инфраструктуры, проблемы с доступом, а также многочисленные виды деятельности, соперничающие во времени и ресурсах, которые пересекаются проблемами класса и пола; в дополнение к устаревшим педагогическим форматам, которые не включают логику участия цифровой культуры. В конечном итоге все эти аспекты отражают неравенство в доступе к цифровым методам и ресурсам, особенно в случае социальных групп, находящихся в ситуациях большей социальной уязвимости. Такая ситуация требует глубокого отражения основ, которые поддерживают преобладающее образовательное видение, эффективность которого подрывается, потому что оно не решает проблем текущей ситуации – проблема, которая уже была решена в интернет-пространстве.

В смешанном обучении используются технологии, помогающие обучать студентов.

Большинство программ смешанного обучения включают компьютерные программы, которые собирают данные посредством оценивания, или же программы фактически сосредоточены на предоставлении знаний о содержании предмета более интересным способом (Шмакова З.В., 2016, с. 69). В любом случае, эти компьютерные программы могут помочь предоставить необходимые инструкции для студентов или даже предоставить учителям информацию, необходимую для того, чтобы знать, чему учить студентов дальше.

Технологии помогают двумя способами: они могут помочь учащимся научиться выполнять задание и могут помочь обойти область трудностей. Например, когда ученик решает послушать цифровую версию книги, он избегает проблемной области. Однако если ученик сосредотачивается на экране компьютера при чтении выделенных слов вслух, он может выучить незнакомые слова.

(12)

Портативные компьютеры и планшеты полезны для учащихся с особыми потребностями, поскольку они портативны и легки. Для учащихся с затрудненным письмом возможность делать заметки на ноутбуке или компьютерном устройстве (например, планшет или смартфон) может улучшить количество и качество заметок. Использование текстового редактора может помочь учащимся выполнять более организованную работу с меньшим количеством орфографических ошибок, чем рукописная работа. Кроме того, учащиеся могут выявить и исправить больше ошибок при использовании проверки орфографии, чем при редактировании вручную. Однако получение личного доступа к ноутбукам и компьюте- ризированным устройствам не гарантирует вовлеченности и повышения академической успеваемости детей. Многих студентов переносные компьютеры и компьютерные устройства могут слишком отвлекать. Учителей и учащихся необходимо обучить тому, как осмысленно интегрировать технологии для обучения, чтобы устройства не отвлекали от выполнения задания (Яковлева И.М., 2016, с. 15).

Компьютерное обучение относится к программному обеспечению и приложениям, которые были разработаны для предоставления возможностей обучения и практики на широком спектре устройств (например, компьютере, ноутбуке, планшетах, мобильных устройствах). Компьютерное обучение обеспечивает немедленную и динамическую обратную связь, и учащиеся с особыми потребностями могут извлечь выгоду из этого компьютеризированного упражнения и практики без осуждения. Компьютерное обучение дает студентам динамическую обратную связь, может помочь студентам практиковать упражнения на правописание и умножение. Чтобы технология не отвлекала, учеников необходимо научить использовать технологии для поддержки своего обучения (Фиалко А.И., Сенан А.М., 2019, с. 45). Отличительные особенности программного обеспечения для обучения:

- программное обеспечение для преобразования текста в речь помогает студентам обойти задачу декодирования слов. Выделение отдельных слов во время чтения вслух может помочь учащимся пополнить словарный запас.

- программное обеспечение для преобразования речи в текст не выполняет задачи по написанию от руки и орфографии, позволяя студенту сконцентрироваться на разработке своих идей и планировании работы (Сайганова Е.В., Аненкова, А.Д., Беспалов, А.Т., 2019, с.

43).

Дополненная реальность – это разновидность виртуальной среды, но она имеет несколько дополнительных преимуществ для обучения с особыми потребностями. В виртуальных средах пользователь полностью погружается в виртуальный мир и не может видеть реальную среду вокруг себя (Gertsen S.M., 2020, с. 11). Это может вызвать путаницу у учащихся с особыми потребностями и затруднить обучение. Напротив, дополненная реальность позволяет пользователю видеть реальный мир с виртуальными объектами, наложенными на реальный мир или составленными с ним. Это дает наибольшую пользу, поскольку учащиеся остаются частью окружающего мира и легко учатся.

Экспоненциальный рост использования и доступности смартфонов и планшетов в сочетании со снижением затрат на приобретение этих устройств делают их подходящим средством обучения для детей с особыми потребностями. Эти многоцелевые устройства, когда они разрешены в образовательной поддержке, могут быть особенно полезны для развития навыков социализации у детей с особыми потребностями.

Аргумент в пользу необходимости среды смешанного обучения основан на убеждении, что все учащиеся уникальны и учатся по-разному и с разной скоростью. Ученики с особыми потребностями часто борются с чувством неполноценности, потому что они учатся не так, как другие дети. В средах смешанного обучения эти различия не скрываются, а раскрываются, чтобы сообщить студентам, что все учащиеся разные, и это нормально.

Вовлеченность студентов является даже более важной, чем когда-либо, особенно с некоторыми учащимися с особыми потребностями, которые влияют на их способность

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР