• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК"

Copied!
353
0
0

Толық мәтін

Облыстық 12 жылдық бағдарламалар бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау орталығының негізгі бағыттарының бірі – жаңарған, реформаланған мектепте жұмыс істейтін, болашақта 12 жылдық мектептің идеясын жеткізетін мұғалімдерді даярлау, басқалармен қатар атап көрсетеді. жаңашыл педагогты қалыптастыру Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі бекіткен бағдарлама бойынша кәсіби-психологиялық білімін жетілдіру, тереңдету, тұлғалық мәдениетті қалыптастыру мәселелері негізінде өз білімін жетілдіреді. 3. Жалпы білім беретін мектептер, гимназия (1-12-сыныптар), лицей (5-12-сыныптар), жалпы білім беретін мектептер (11-12-сыныптар) сыныптық білім беру бағдарламасын іске асыратын әртүрлі типтік білім беру ұйымдары мынадай білім беру ұйымдарымен айқындалады. Қазақстанда 12 жылдық білім беруге көшу шараларымен кезең-кезеңімен жоспар жасалды. білім беру.

В этом законе учтены сроки разработки соответствующих документов нормативного, научного и методического характера, согласно которым система образования будет переведена на новый уровень в ближайшие восемь лет. Если верить предоставленной информации, то в 2020 году казахстанские школьники перейдут на 12-летнюю систему обучения. В сфере среднего образования ведется работа по достижению 90% использования системы электронного обучения, переходу на 12-летнюю модель обучения и увеличению количества интеллектуальных школ во всех регионах Казахстана», - сказал Премьер-министр Карим Масимов.

Сҧрау есімдік сҧраулы сӛйлем

Мысалы: 我们天天回呢,немесе 明天回呢? Сіз бұл принципті түсінесіз бе?. Мұндай сөйлемдерде қарсы жаққа 嗯, 是,对, қосу немесе 不,不是,没有 немесе бас шайқау қажет.吧,呀,吗 интонациялық тірек сөйлем қолданылса, сөйлем соңында “呢” қолданылмайды, мұндай сөйлемдер қарсы жақтың 对,是,嗯 қосуын немесе 没有,不,不是 немесе nod және терістеуін талап етеді. басын шайқау.

Бҧйрықты сӛйлем

Жай сӛйлемнің негізгі сӛз табы

12 жылдық білім беру стандартының жалпы принциптері Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңымен айқындалады және «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын» қалыптастырады. «Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту стратегиясына» сәйкес 12 жылдық білім беруге көшудің басым бағыттарының бірі – білім берудің тиімді моделін құру, білім берудің жоғары сапалы деңгейіне жету. Қазақстанның дамыған елдердің қатарынан орын алуына мүмкіндік беретін кадрларды дайындау. Қорытындылай келе, талқыланған 12 жылдық білім беру саласындағы өтпелі үдеріс сабақтастық, әсіресе кәсіптік білім беру арасында байланыс бар екенін және зерттеу мәселесі күрделі болғандықтан, оның барлық салаларын қамту мүмкін еместігін көрсетеді. 12 жылдық білім беру жүйесіне, жалпы еліміздегі білім беру жүйесінде сан алуан кемшіліктерден арылуға жол ашылады, алдында тұрған ел Қазақстан елінің ұлттық ерекшеліктеріне мән беріледі, ой-пікірлерін жолдап, ұлттық мәдениетті, әдет-ғұрыпты танып, зерделеуге мүмкіндік береді.

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасының басты талаптарының бірі – 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу екені бәрімізге түсінікті. 3. «12 жылдық білім» (Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі) журналы 4. «Қазақстан мектебі» (Республикалық ғылыми-педагогикалық) журналы № 2012 2, 2011 ж

Zh. Burbekova

In the study of English in the second stage, in the primary school (V-X classes), the focus is on consistent and systematic development of pupils in all components of communicative competence of various strategies for speaking, reading, listening, writing. At the final, third stage (in classes XI-XII), FL learning should promote foreign language communicative competence, which involves the use of FL in situations of formal and informal communication in the educational, social, cultural, administrative, professional spheres of communicative ensure interaction. The development of cultural speech and writing in the FL, the deepening of cultural studies of knowledge about the image and lifestyle in countries being studied is of great importance.

In the process of learning foreign languages, students are often involved in discussions on various topics. Teachers can vary the use of the computer and multimedia projector, making classroom communication more interesting.

B. Botamkulova

The teacher's task is to contribute to the development of these motives and not let them disappear. But the most important and leading figure in the classroom is the teacher, and the use of computer technology must be seen as an effective way of organizing the learning process. These are some of the elements of the Kazakh government's vision as our society seeks to participate fully in the hemisphere and in the wider international community.

Books can arrive anywhere in the world within days, and articles can be published and seen by anyone anywhere in the world at the same time. 4.Online education is a more common reality every day http: // www.bolashak.kz 5.Using multimedia for teaching the theory of international relations: http://www.bilim.kz.

ФИЛОЛОГИЯ

УДК 81.276

 • Пути проникновения новозаветной фразеологии в русский литературный язык
 • Библеизмы в газетной речи
  • Библейская фразеология и проблемы культуры речи

Note The encounter chronotope of the Turgenev's novel "Exterual waters" is given in the paper. The meeting chronotope is correlated with the meeting chronotope and personal chronotope of the heroes. The solution of the same professional tasks (achieving an agreement, negotiation or persuasion) will depend on all the components that make up the context of business communication.

Thus, a comparative analysis of the cultures of their countries and the target language helps us to anticipate the difficulties and differences that we will face in the context of intercultural business communication. However, according to the former, national characteristics rather reflect irrelevant features of the negotiation process. The opposite view is also that national or cultural (in the broadest sense of the word) should be given as one of the key values ​​in the negotiation process.

According to the first line of research, the intensification of negotiations thus leads to slowing down national borders. In negotiations, they are flexible enough and willing to respond to the partner's initiative. At the initial stage of negotiations focus on the appearance of partners, their manner of behavior.

These numbers are an indicator to determine the status of each of the participants in the negotiations. At the same time, they are very skilled at using the mistakes a partner makes. It should be noted that the Chinese attach great importance to the implementation of the agreements made.

The Arabic greeting is returned in contrast to the dry and short European one throughout the procedure, it is accompanied by questions about the health of the business. For the Arabs, one of the most important elements of negotiations is the creation of trust between partners.

ПЕДАГОГИКА

Ойынға қатысушыларға қойылатын сҧрақ 1. Қандай ҽсерде отырсың?

Шығармашылық жҧмыс (Сурет арқылы тарихи оқиғаны баяндау) 1-топ «Жеті жарғы»

 • Жасӛспірімнің органикалық және физикалық олқылығы
 • Жасӛспірімді қайырып тастау
 • Суицидтік әрекет

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы, Қазақстан Республикасындағы этникалық-мәдени білім беру тұжырымдамасы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Білім» тұжырымдамасы, Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» мемлекеттік бағдарламасы Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы білім беру туралы» Қазақстан Республикасы Президенті Н. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің міндеттерінің бірі – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде жеке тұлғаны қалыптастыру, дамыту және кәсіби даярлауға бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау. , ғылыми-тәжірибелік нәтижелер»(1 ), Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында «.. жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеу.Мұғалімдердің жауаптарын сапалы талдасақ, бірде-бір мәселе жоқтығын көрдік барлық сұрақтарға дұрыс жауап, қате жауаптар 50-80%, ал орташа дұрыс жауап тек 15-60% аралығында болды.

Баланс Жеке Тахагаа Багдарлап Окыту Жну Тҽрбелеу ҷстани Торгысянан Карасак, «Окысы-Субъект», Яжаны Ол-ҿзиндик Орна, ҿз Кҿзарася, Пікирі Бар Тулга. Дошкольным воспитанием и обучением в 37 специальных детских садах и 240 специальных группах охвачено около 10 тысяч детей, из них - всего 32,8. В Жамбылской области количество инвалидов в возрасте до 18 лет составляет 6507 человек, или два процента всех жамбылских детей.

Олардың 4707-сі арнайы бағдарлама бойынша оқиды: 601 бала арнаулы балабақшаларға барады, 504-і жалпы балабақшалардың арнайы топтарында, 499-ы 19 облыстық мектептегі 60 арнайы сыныпта оқиды. 1930 жылға дейін КСРО-да логопедиялық көмек тек жасөспірімдер мен ересектерге ғана берілді. Балалар психиатрлары мен педиатрлары ерте жаста ұстамаға мән берудің қажеті жоқ, тек емделуге және сақтандыруға баланы балалар тобынан бөліп алу керектігін айтты. шаралар. 1930 жылдардағы бұл көзқарас бекер болды.

ТАРИХ-ГЕОГРАФИЯ

 • Индекс промышленного производства угля
 • Индекс промышленного производства черной металлургии
 • Структура изменения импорта и экспорта за 2000 – 2011 г. г[ 4 ]
 • Экспорт График 8. Импорт

Основными причинами резкого снижения добычи угля в 1992-1996 годах были прекращение государственного субсидирования отрасли и длительное "замораживание". По данным Национального Банка РК, за период с 1993 по 2008 годы в казахстанскую экономику было привлечено около 89,7 млрд. Несмотря на замедление в 2009 году темпов реального роста инвестиций в основной капитал по сравнению с предыдущим . году сохранилась положительная динамика, а их объем вырос на 2,1%.

Доля иностранных инвестиций выросла до 37%[6] от общего объема по сравнению с 2008 годом. Доля инвестиций из государственного бюджета увеличилась незначительно с 18,7% в 2008 году до 19,3%[6]. Замедление темпов роста промышленного производства и снижение доходов субъектов хозяйствования в этой отрасли в 2009 году стали основными причинами сокращения инвестиций, поскольку здесь сосредоточено более 60% капитальных вложений. Вложения субъектов предпринимательства в свои средства в основной капитал в 2009 году снизились, что привело к снижению их доли в общем объеме инвестиций с 40,5% до 34%.[16] Снижение кредитования, ограниченность кредитных ресурсов и их дороговизна для предприятий стали основными факторами снижения доли заемных средств в источниках финансирования инвестиций. В 2011 году по сравнению с аналогичным периодом 2010 года индекс физического объема промышленного производства составил: Рост производства наблюдался в 14 регионах республики.

Следует отметить, что около 80% импорта составляют товары промышленного потребления и инвестиционные товары, объем импорта которых увеличился на 22% по сравнению с 2007 годом. Участники СЭЗ в Казахстане освобождены от всех видов налогов, тогда как в России налог на прибыль взимается, если минимальная сумма составляет 13,5%, а в Беларуси взимаются налог на прибыль и НДС в размере 12% и 10% соответственно. Доля импорта машин, оборудования, транспортных средств, инструментов и приборов в общем импорте подземных пользователей за 2010 год составила 47,3%, за 2011 год – 35,5%.

Note This research project examines the problem of protecting the interests of the national economy of Kazakhstan with the mathematical modeling of defined tasks. It really appreciates the role of the policy of protectionism and the participation of Kazakhstan in the customs union, the economic development of the country. Conducted a study of the dynamics of foreign trade changes, plotted extrapolation for the future and suggested ways to solve problems aimed at the prosperity of the economy of Independent Kazakhstan.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Smart education барлық білім беру үдерістерін және осы үдерісте қолданылатын барлық әдістер мен технологияларды түгелдей жаңартуды жүзеге

Сонымен қатар, мұндай ынтымақтастық еңбек нарығының мамандарға қойылатын талаптарын ескере оты- рып, оқу процесін жаңғыртуға, осылайша білім беру

Қазақстанның Болон декларациясына қол қоюымен, Қазақстанның əлемдік білім беру кеңіс- тігіне қосылуына байланысты жоғары білім беруді жетілдіру мен модификацияның,

Қазіргі білім беру саласындағы басты мəселе əлеуметтік-педагогикалық ұйымдастыру тұрғысынан білім мазмұнын оңтайлы анықтаудың тиімді жаңа əдістерін іздестіру

Білім беру адами капиталдың қалыптасуын қамтамасыз етудің негізі ретінде алынса, ол туа біткен ақыл-ой мен физикалық қабілет, дарын, сыйдың негізінде ғана

Сондықтан теориялық талдаулар негізі педагогикалық жоғары оқу орындарының алдына қазіргі заманғы отбасы мәселесі, ондағы адамгершілік құндылықтар, Қазақстандағы ұлттық білім беру

Осы айтылған дағдыларды дамыту арқылы жоғары оқу орындарындағы білім беру үрдісі студенттерді оқу объектілерінен оқу іс-әрекетінің белсенді және саналы субъектілеріне айналдыруға,

Полимәдениетті білім беру кеңістігінің мұндай нұсқасы диалог, таңдаудың вазимдік бейімделу механизмдері және оқушылардың толерантты санасын дамыту міндеттері арқылы технологиялық түрде