• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Басцарма терагасьг БIЛIМ БЕРУ БАГДАРЛЛМАСЫ ОБРАЗОВАТЕJI ЬНЛЯ ПРОГРАМ МА EDUCATIONAL PROGRAM Багдарлама децгейi/Уровепь llрограммы/ Рrоgrаm Level: Магистраryра,/ Магистратура.i Master degree к университетr)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Басцарма терагасьг БIЛIМ БЕРУ БАГДАРЛЛМАСЫ ОБРАЗОВАТЕJI ЬНЛЯ ПРОГРАМ МА EDUCATIONAL PROGRAM Багдарлама децгейi/Уровепь llрограммы/ Рrоgrаm Level: Магистраryра,/ Магистратура.i Master degree к университетr)"

Copied!
25
0
0

Толық мәтін

(1)

л. н.

гумилЕlt

А,I,ыttдАгLI

ЕурАзия Yлттыц униl]ЕрситЕ1,1 БЕкIтIлдt

(Л. I{. Гумилев

Гы,llыми Ксцесiнiц 202 хаlтама N9

-еlл

Басцарма терагасьг

БIЛIМ БЕРУ БАГДАРЛЛМАСЫ ОБРАЗОВАТЕJI ЬНЛЯ ПРОГРАМ МА

EDUCATIONAL PROGRAM

Багдарлама децгейi/Уровепь llрограммы/ Рrоgrаm Level: Магистраryра,/ Магистратура.i Master degree

к университетr)

. Б. Сьцыков

Кадрларды дайындау багытыныr1 атауы жOне коды:

Код и наtлменования r|аправлепия подготовки кддроR:

Code and names оfаrеа oftraining:

7М063-дкпараr-гы к кауlllсlзлlк 7мO6з- Il \! безопасн 7M063-Information sectrritv

(7МO6з06-Акпараl,|,ык качlпсlздlк жyйелерi>

(Бiлiм беру ба.дарламасыпыц атауы жопе коль0

<7м06306 -Сисr,емы иtlфопмационttой безо Ilасности))

(Код r наяясвооаяяс образомrtлыrой профаuмы)

(7М06 06-5vstems ог Information securitv D (code atd паm€ of educalion рrоg. пmе)

202l жылгы кабылдау/ Прием 202l года/ ADMISSION 202l Окытудыц типтiк

мерзiмi:

2 жьш

Типичlrый срок обучепия: 2 года Typical period

ofstudy:

2 уеаБ

БiлiктiлiкдецгеЙi/Уровеtrьквалификации/Qчаlifiсаtiопlеvеl:7YБШ,7ЕБш/7нрк,7Ерк/7NQF,7ЕQF

Ену программа. Издание второе

(2)

азIрлЕгЕн

/

рАзрАБотАнА

/ DESIGNEl)

Ака,демиялыц комитет/

Сатыбалдина Д. Ж.

(Ав.*6fii/Фио/Nа lсl

Дкадемическии

оспанова А. Б

(Аты-жонi/Фио]Niпlсl

р.д

итет/ Academic committee

)2 о1

27

(Ав-хопirФИО/Nапr.l

Жумыс берушi / Работодатель / Еmрlоуеr:

КЕЛIСIЛДI / СОГЛАСОВАНО / AGREED

Факультет декаrы / !екан факультета / Dean оГ Faculty

Оцу ici жонiндегi проре Онгарбаев Е. А. кгор

/ П ректор по У

tl oz el

л?2

оl аJ

Биль о. В..

Ао (ГТс)

Сеилов Ш. Ж.

(Аты-жонi/ФИО/Nаrпе)

Р / Vice Rector fоr Academic Affairs

рЁ DlJ,/

(датЫкYяvdаtе)

(Аru.жонi/ФИО"Nап,с)

(Ап-tонr]Фио.Nапlе) ( подпвсrколы/ýl gпапlrе)

o.1.2/

tz,

ox.arl.

JX ох V,

0"

Z/

(Аты-жбнi/ФиоlNал]с))

Бiлiм алушы / Обучающийся / Student: Момбай Н

lJo/2

(Аты-жон|/Фио/Nа'пе)

ЦАРАСТЫРЫЛДЫ / РЛССМОТРЕНО / CONSIDERED

Академиялыц кецес отырысында./ На заседании Академического совета/ At the meeting оfthе Academic Council

Кр

i l дата l date

]l а/

Z0

Ll

хаттама / протокол / Rесоrd Ng -1

( подлiсrколв/si8папm)

БББ сараптамалау секциясыныц терагасы / Прлседатель секции экспертизы ОП /Сhаirmап of the Expertise Section оf Educational Рrоgrаms кашхьшбал (Аты-*онi./ФИО/Nаrпеl Б.

Б.

tЙБЙБJЙiЕigпаtчrc) -lffiKyнii

1[ cJ

dаtФХ/

}Ч.оs

(дsга/кYнi/dаlе)

,l

YСЫНЫЛДЫ / РЕКОМЕНДОВЛНО / RECOMMENDED

дкадемиялык кецес отырысында / На заседании дкадемического совета / At the meeting огthе Academic council KyHi /дата/dаtе

?[ c'l

2OJ

l

хатгама / пртокол / Rесоrd ЛЬ

Z

(Аты-жбнi/ФИОNапrс) впа(чrе)

Разахова Б. Ш.

Сагнаева С. К.

(полl,нсыколы]llgплlUl()

(3)

МАЗМҰНЫ/ СОДЕРЖАНИЕ/ CONTENT

1. Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы/ Passport of Education Program

4

2. Құзыреттілік/бейін картасы/ Карта/профиль компетенций/

Map/ Profile of Competences

9

3. Білім беру бағдарламасының мазмұны/ Содержание образовательной программы/ The content of the education program

14

4. Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі/ Cводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы/

Consolidation table displaying the amount of obtained credits within the modular education program

21

5. Білім беру үдерісін ұйымдастыру/ Организация образовательного процесса/ Organization of Educational Process

22

(4)

Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы/

The Passport of Education Program Қолдану саласы

Область применения Application area

Білім беру бағдарламасы ақпараттық қауіпсіздік саласында магистрлерді дайындау мақсаттарын іске асырады

Образовательная программа реализовывает задачи подготовки магистров в области информационной безопасности

The educational program implements the tasks for the preparation of masters in the field of information security

Білім беру

бағдарламасының коды мен атауы

Код и наименование образовательной

программы

The code and name of education program

7М06306-Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

7М06306-Системы информационной безопасности 7М06306-Information Security Systems

Нормативтік-құқықтық қамтылуы

Нормативно-правовое обеспечение

The regulatory and legal support

 2007 жылдың 27 шілдедегі № 319-III Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы, 2020 жылдың 7 шілдедегі № 361-VI өзгерістер мен толықтырулармен

 31.10.2018 ж. №604 Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

 30.10.2018 ж. №595 Жоғарғы және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары, 18.05.2020 ж. №207 өзгерістер мен толықтырулармен

 12.10.2018 ж. №563 Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары

 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышы – 05.06.2020 ж. №234 және 13.10.2018 ж. №569 ҚР БжҒМ бұйрығына қосымша

 "Ақпараттық инфрақұрылым және АТ қауіпсіздігін қамтамасыз ету" кәсіби стандарты – «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 259 бұйрығына 34-қосымша (1 нұсқа, 2019 ж., болжалды қайта қарау күні: 30.12.2022 ж.)

 П ЕҰУ 708-18 Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Білім беру бағдарламаларын әзірлеу, сараптау және бекіту бойынша рәсімі

 «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы ҚР Үкіметінің 12.12.2017 ж. №827 Қаулысымен бекітілді

 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г.

№319-III с изменениями и дополнениями от 7 июля 2020 г № 361-VI

 Государственный общеобязательный стандарт высшего образования от 31.10.2018 г. №604

 Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или)

(5)

послевузовского образования от 30.10.2018 г. №595 с изменениями и дополнениями от 18 мая 2020 г. № 207

 Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения от 12.10.2018 г. №563

 Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием – Приложение к приказу МОН РК от 05.06.2020 г. №234 и от 13.10.2018 г. №569

 Профессиональный стандарт «Обеспечение безопасности информационной инфраструктуры и ИТ» – Приложение №34 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 24.12.2019 г. № 259 (версия 1, 2019 год, дата ориентировочного пересмотра: 30.12.2022 г.)

 Процедура по разработке, экспертизе и утверждению образовательных программ в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева П ЕНУ 708-18

 Государственная программа «Цифровой Казахстан», утверждена постановлением Правительства РК №827 от 12.12.2017 г.

 The Law of the Republic of Kazakhstan "On Education" of July 27, 2007 No. 319-III with amendments and additions of July 7, 2020 No.

361-VI

 State compulsory standard of higher education of 31.10.2018, No.

604

 Standard rules for the activities of educational organizations implementing educational programs of higher and (or) postgraduate education of October 30, 2018 No. 595 with amendments and additions of May 18, 2020 No. 207

 Rules for organizing the educational process on credit technology of education of 10.12.2018, No. 563

 Classifier of areas for training personnel with higher and postgraduate education - Appendix to the order of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan of 05.06.2020 No. 234 and of 13.10.2018 No. 569

 Professional standard "Ensuring the security of information infrastructure and IT" - Appendix No. 34 to the order of the Deputy Chairman of the "Atameken" Board of the National Chamber of Entrepreneursof the Republic of Kazakhstan of 24.12.2019, No. 259 (version 1, 2019, date of tentative revision: 30.12.2022)

 The procedure P ENU 708-18 for the development, examination and approval of educational programs at L.N. Gumilyov ENU

 The state program «Digital Kazakhstan» approved by decree of the Government of RK №827 of 12.12.2017

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы/ Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы/ Profile Map of Education Program

ББ мақсаты Цель ОП Objective of EP

Бағдарлама заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және басқару саласындағы іргелі білімі мен практикалық дағдылары бар магистрлерді дайындауға бағытталған.

Программа направлена на подготовку магистров, владеющих

(6)

фундаментальными знаниями и практическими навыками в области обеспечения и управления информационной безопасностью с применением современных информационных технологий.

The program is aimed at preparing masters with fundamental knowledge and practical skills in information security management through the use of information technologies.

Білім беру

бағдарламасының тұжырымдамасы Концепция образовательной программы

The concept of education program

Бұл бағдарламада ақпаратты кешенді қорғауды қамтамасыз ету үшін қазіргі заманғы технологияларды меңгеруге және қолдануға баса назар аудару болашақ зерттеулер мен зерттеу мансабы үшін қажетті дағдыларды алуға, сондай-ақ киберқауіпсіздік саласында практикалық дағдысы бар тәжірибелі білікті маман болуға көмектеседі.

Акцент в данной программе на изучении и применении современных технологий для обеспечения комплексной защиты информации, которые помогают приобрести необходимые навыки для будущих исследований и исследовательской карьеры, а также стать компетентными специалистами-практиками в области кибербезопасности.

The emphasis in this program on the study and application of modern technologies to ensure comprehensive information security helps to acquire the necessary skills for future research and research careers, as well as become competent practitioners in the field of cybersecurity.

Түлектің біліктілік сипаттамасы/ Квалификационная характеристика выпускника/

Graduate Qualification Characteristics Берілетін дәреже

Присуждаемая степень Awarded degree

«7М06306-Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» білім беру бағдарламасы бойынша техника ғылымдарының магистрі

Магистр технических наук по образовательной программе

«7М06306-Системы информационной безопасности»

Master of Technical Sciences in the educational program «7М06306- Information Security Systems»

Маманның

лауазымдарының тізімі Перечень должностей специалиста

List of a specialist’s positions

 АКТ қауіпсіздігі бойынша сарапшы;

 Ақпараттық-коммуникациялық жүйелердегі ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі маман;

 Цифрлық технологиялар бойынша криминалист маман;

 Компьютерлік желілер мен жүйелердің қауіпсіздігін талдаушы және тестілеуші;

 Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы әзірлеуші;

 АҚ аудиторы;

 Деректер базаларының, компьютерлік желілердің және инфрақұрылымның администраторы

 Эксперт в области безопасности ИКТ;

 Специалист по защите информации в инфокоммуникационных системах;

 Специалист-криминалист по цифровым технологиям;

 Аналитик и тестировщик безопасности компьютерных сетей и систем;

 Разработчик ПО в области информационной безопасности;

(7)

 Аудитор ИБ;

 Администратор баз данных, компьютерных сетей и инфраструктуры

 ICT security expert;

 Information security specialist in infocommunication systems;

 Digital Forensic Specialist;

 Analyst and tester of computer networks and systems security;

 Information security software developer;

 Information security auditor;

 Administrator of databases, computer networks and infrastructure Кәсіби қызмет саласы

Область профессиональной деятельности

The area of professional activity

Компьютерлік, телекоммуникациялық желілердің, бұлттық технологиялардың, есептеу жүйелерінің, деректер базасының, кәсіпорын инфрақұрылымының қауіпсіздігі; криптография;

ақпараттық қауіпсіздік жүйелері.

Безопасность компьютерных, телекоммуникационных сетей, облачных технологий, вычислительных систем, баз данных, инфраструктуры предприятий; криптография; системы информационной безопасности.

Security of computer and telecommunication networks, cloud technologies, computing systems, databases, enterprise infrastructure;

cryptography; information security systems.

Кәсіби қызмет объектісі Объект профессиональной деятельности

The object of professional activity

Ақпараттық активтер, АТ инфрақұрылымы, кәсіпорынның ақпараттық жүйелері; ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жүйелер.

Информационные активы, IT-инфраструктура, информационные системы предприятий; системы управления информационной безопасностью.

Information assets, IT infrastructure, enterprise information systems;

information security systems.

Кәсіби қызмет

функциялары мен түрлері Функции и виды

профессиональной деятельности

Functions and types of professional activity

Ғылыми-зерттеу және технологиялық

Кәсіпорындар мен ұйымдардың ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін талдау және модернизациялау;

Цифрлық құрылғылар мен жабдықтардың криминалистикалық сараптамасы;

Ақпараттық технологиялар саласындағы бұзу әрекеттері мен қылмыстарды зерттеу;

Қолдану және әзірлеу

Ақпараттық жүйелердің қауіпсіз жұмысын ұйымдастыру және олардағы ақпараттық қауіпсіздікті басқару. Компьютерлік жүйелер мен желілерде ақпаратты қорғаудың программалық- аппараттық, техникалық, криптографиялық құралдарын енгізу және пайдалану;

Кәсіпорындардың ақпараттық жүйелеріндегі және инфрақұрылымдарындағы ақпараттық қауіпсіздіктің ішкі жүйелерін жобалау, әзірлеу, енгізу және қолдау;

Ұйымдастырушылық және басқарушылық

Кәсіпорындарда ақпаратты қорғаудың ұйымдастырушылық шараларын әзірлеу және енгізу;

(8)

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы ұйымдастырушылық, нормативтік, тұрақтандырушы құжаттаманы әзірлеу, енгізу және қолдау.

Педагогикалық.

Научно-исследовательская и технологическая

Анализ и модернизация систем информационной безопасности предприятий и организаций;

Криминалистическая экспертиза цифровых устройств и оборудования;

Расследование нарушений и преступлений в области информационных технологий;

Эксплуатационная и разработческая

Организация безопасной эксплуатации информационных систем и управление защитой информации в них. Внедрение и эксплуатация программно-аппаратных, технических, криптографических средств защиты информации в компьютерных системах и сетях;

Проектирование, разработка, внедрение и сопровождение подсистем защиты информации в информационных системах и IT-инфораструктурах предприятий;

Организационно-управленческая

Разработка и внедрение организационных мер по защите иинформации на предприятиях;

Разработка, внедрение и сопровождение организационно- нормативной, регулирующей документации в области информационной безопасности.

Педагогическая.

Scientific research and technological

Analysis and modernization of information security systems of enterprises and organizations;

Forensic examination of digital devices and equipment;

Investigation of violations and crimes in the field of information technology;

Operational and development

Organization of safe operation of information systems and management of information security in them. Implementation and operation of software and hardware, technical, cryptographic means of information protection in computer systems and networks;

Design, development, implementation and maintenance of information security subsystems in information systems and IT-infrastructures of enterprises;

Organizational and managerial

Development and implementation of organizational measures for the protection of information at enterprises;

Development, implementation and maintenance of organizational, regulatory, regulatory documentation in the field of information security.

Pedagogical.

(9)

2 Құзыреттілік/бейін картасы/ Карта/профиль компетенций/ Map/Profile of Competences

Жалпы кәсіби құзыреттілік/

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)/

General professional competences (GPC)

Оқыту нәтижелері (ОПК мөлшері)/

Результаты обучения (единицы ОПК)/

The result of training(GPC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций)/

The name of courses that form the results of training (units of competence s)

ЖКҚ1 – Педагогикалық қызметтегі соңғы жетістіктерді іс жүзінде қолдана білу, ғылыми зерттеулер, дүниетану саласындағы білімдерін кеңейту және тереңдету

ОПК1 – Способность применять на практике новейшие достижения в области педагогической деятельности, расширять и углублять свои знания в области научных исследований, мировоззрение GPC1 – The ability to apply in practice the latest achievements in the field of teaching, expand and deepen their knowledge in the field of scientific research, worldview

ОН1 – Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде ғылымда зерттелетін пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және нәтижелерін кәсіби қызметте пайдаланады

РО1 – Анализировать основные мировоззренческие и методологические проблемы, в том числе междисциплинарного характера, исследуемые в науке на современном этапе ее развития, и использовать результаты в профессиональной деятельности

RT1 – To analyze the main worldview and methodological problems, including those of an interdisciplinary nature, studied in science at the present stage of its development, and apply the results in professional activity

1. Шетел тілі (кәсіби)/ Иностранный язык (профессиональный)/ Foreign Language (Professional)

2. Ғылым тарихы және философиясы/ История и философия науки/ History and Philosophy of Science

ОН2Заманауи педагогикалық технологияларды меңгеру, жоғары дамыған сөйлеу мәдениетін меңгеру, қарым-қатынастың этикалық нормаларын сақтау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету.

РО2 – Владеть современными педагогическими технологиями, обладать высокоразвитой культурой речи, соблюдать

1. Шетел тілі (кәсіби)/ Иностранный язык (профессиональный)/ Foreign Language (Professional)

2. Жоғары мектеп педагогикасы/ Педагогика высшей школы/

Higher School Pedagogy

3. Басқару психологиясы/ Психология управления / Management psychology

4. Педагогикалық практика/ Педагогическая практика/

Teaching practice

(10)

этические нормы общения, противодействовать коррупции.

RT2To master modern pedagogical technologies, have highly developed speech culture, observe ethical norms of communication, and counteract corruption.

ЖКҚ2 – Ақпаратты және программалық қамтамаларды қорғаудың әдістерін игеру қабілеттілігі

ОПК2 – Способность владеть методами защиты информации и программного обеспечения GPC2 – The ability to master methods for information and software protection

ОН3 – Кәсіпорындар мен ұйымдардың АТ инфрақұрылымының әр түрлі ішкі жүйелерінде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдары мен әдістерін қолдану

РО3 – Применять средства и методы обеспечения информационной безопасности в различных подсистемах IT-инфраструктуры предприятий и организаций

RT3 – To apply means and methods for ensuring information security in various subsystems of the IT infrastructure of enterprises and organizations

1. Есептеу желілерінің қауіпсіздігі-1/ Безопасность вычислительных сетей-1/ Computer network security-1

2. Есептеу желілерінің қауіпсіздігі-2/ Безопасность вычислительных сетей-2/ Computer network security-2

3. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету технологиялары/

Технологии обеспечения информационной безопасности/

Information Security Technologies

4. Аса маңызды объектілердің ақпараттық қауіпсіздігінің негіздері/ Основы информационной безопасности критически важных объектов/ Fundamentals of information security for critical objects

5. Серверлік операциялық жүйелерді басқару/

Администрирование серверных операционных систем/

Server operating systems administration

6. Мобильді және бұлттық технологиялардың қауіпсіздігі/

Безопасность мобильных и облачных технологий/ Security of mobile and cloud technologies

7. Деректер базасын және қосымшаларды қорғау әдістері/

Методы защиты баз данных и приложений/ Methods protection of database and applications

8. Клиент-серверлік технологиялар және олардың қауіпсіздігі/ Клиент-серверные технологии и их безопасность/ Client-server technologies and their security 9. Кванттық криптография және кванттық байланыс/

Квантовая криптография и квантовые коммуникации/

Quantum cryptography and quantum communications

(11)

КҚ3 – Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйелерін ұйымдастыру және басқару, ақпараттық тәуекелдерді өңдеу қабілеттілігі

ПК3 – Способность проектировать, организовывать и управлять системами обеспечения информационной безопасности, обрабатывать информационные риски

PC3 – The ability to design, organize and manage information security systems, process information risks

ОН4 – Кәсіби қызметте ақпараттық қауіпсіздікті басқару әдіснамасын қолдану,

АҚБЖ жобалау, осалдықтарды

мониторингілеу жүйелері, АҚ мониторингілеу жүйелері және ақпараттың жайылып кетуін болдырмау жүйелері үшін саясатты әзірлеу РО4 – Применять в профессиональной деятельности методологии управления информационной безопасностью, проектировать СУИБ, разрабатывать политики для систем мониторинга уязвимостей, систем мониторинга ИБ и систем предотвращения утечек информации

RT4 – To apply information security management methodologies in professional activities, design an ISMS, develop policies for vulnerability monitoring systems, information security monitoring systems and information leakage prevention systems

1. Аса маңызды инфрақұрылымды қорғау негіздері/ Основы защиты критически важной инфраструктуры/ Fundamentals of Critical Information Infrastructure Protection

2. Зиянды кодты анықтауға арналған технологиялар/

Технологии обнаружения вредоносного кода/ Technologies for detecting malicious code

3. Қорғалған ақпараттық жүйелер/ Защищенные информационные системы/ Protected information systems 4. Ақпараттық қауіпсіздікті басқару/ Управление

информационной безопасностью/ Information Security Management

5. Ақпараттық қауіпсіздік қаупі мен оқиғаларын басқару/

Управление рисками и инцидентами информационной безопасности/ Information security risk management and incident management

ОН5 – АҚ тәуекелдерін болжаудың және желілік киберқауіпсіздіктің негізгі түсініктері мен санаттары бойынша және ақпараттық қауіпсіздіктің нормативтік-құқықтық негіздері (кәсіпорындар деңгейінде, мемлекеттік және халықаралық деңгейлерде) бойынша білімдерін көрсету; ақпараттық тәуекелдерді өңдеу әдіснамасын қолдану

РО5 – Демонстрировать знания по основным понятиям и категориям прогнозирования рисков ИБ и сетевой кибербезопасности, нормативно-правовой основы информационной безопасности (на уровне предприятий, на государственном и международном уровнях);

применять методологии обработки

1. Аса маңызды инфрақұрылымды қорғау негіздері/ Основы защиты критически важной инфраструктуры/ Fundamentals of Critical Information Infrastructure Protection

2. Зиянды кодты анықтауға арналған технологиялар/

Технологии обнаружения вредоносного кода/ Technologies for detecting malicious code

3. Қорғалған ақпараттық жүйелер/ Защищенные информационные системы/ Protected information systems 4. Ақпараттық қауіпсіздікті басқару/ Управление

информационной безопасностью/ Information Security Management

5. Ақпараттық қауіпсіздік қаупі мен оқиғаларын басқару Управление рисками и инцидентами информационной безопасности Information security risk management and incident management

(12)

информационных рисков

RT5 – To demonstrate knowledge of the basic concepts and categories of forecasting information security risks and network cybersecurity, the regulatory framework of information security (at the enterprise level, at the national and international levels); apply information risk processing methodologies

КҚ4 – Ақпаратты қорғау және инциденттерге байланысты әрекет ету әдістері мен құралдарын таңдау, тиімді қолдану және әзірлеу қабілетінің болуы

ПК4 – Способность выбора, эффективного применения и разработки методов и средств защиты информации и реагирования на инциденты PC4 – The ability to select, effectively apply and develop methods and means of protecting information and responding to incidents

ОН6 – Ақпаратты қорғау құралдары мен технологияларын таңдау, жетілдіру, тиімділікті арттыру, әзірлеу және басқару

РО6 – Осуществлять выбор,

совершенствовать, повышать эффективность, разрабатывать и управлять средствами и технологиями для защиты информации

RT6 – To make choices, to improve, increase efficiency, develop and manage tools and technologies for information protection

1. Программалық құралдар көмегімен криптоталдау/

Криптоанализ с помощью программных средств/

Cryptoanalysis using software tools

2. Қауіпсіз программалық қамтаманы әзірлеу/ Разработка безопасного программного обеспечения/ Development of secure software

3. Цифрлық құрылғылардың криминалистикалық сараптамасы/ Криминалистическая экспертиза цифровых устройств/ Forensic examination of digital devices

4. Деректер базасын және қосымшаларды қорғау әдістері/

Методы защиты баз данных и приложений/ Methods protection of database and applications

5. Қорғалған ақпараттық жүйелер/ Защищенные информационные системы/ Protected information systems 6. Белгісіздік жағдайында шешім қабылдау/ Принятие

решений в условиях неопределенности/ Decision making under uncertainty

7. Ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларын тергеу / Расследования инцидентов информационной безопасности / Investigation of Information Security Incident

ОН7 – Ақпараттық қауіпсіздік саласында әртүрлі деңгейдегі құжаттаманы әзірлеу және енгізу; инциденттерді кәсіби талдау жасау, шешімдерді әзірлеу және ұйымның

1. Цифрлық құрылғылардың криминалистикалық сараптамасы/ Криминалистическая экспертиза цифровых устройств/ Forensic examination of digital devices

2. Кәсіпорындардың ақпараттық жүйелерін қорғау/ Защита

(13)

ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларына жауап беру

РО7 – Разрабатывать и внедрять документацию различных уровней в области

информационной безопасности;

профессионально осуществлять анализ инцидентов, вырабатывать решения и реагировать на инциденты ИБ организации RT7 – To develop and implement documentation of various levels in the field of information security; to professionally analyze incidents, develop solutions and respond to information security incidents of the organization

информационных систем предприятий/ Enterprises Information Systems Protection

3. Ақпараттық қауіпсіздікті басқару/ Управление информационной безопасностью/ Information Security Management

4. Ақпараттық қауіпсіздік қаупі мен оқиғаларын басқару Управление рисками и инцидентами информационной безопасности Information security risk management and incident management

5. Белгісіздік жағдайында шешім қабылдау/ Принятие решений в условиях неопределенности/ Decision making under uncertainty

6. Ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларын тергеу / Расследования инцидентов информационной безопасности / Investigation of Information Security Incident

КҚ5 – Ғылыми-зерттеу және кәсіби қызметті жүзеге асыру барысында білім мен құзыреттілікті интеграциялау қабілетіне ие болу

ПК5 – Владеть способностью интегрирования знаний и компетенций в осуществлении научно-исследовательской и профессиональной

деятельности

PC5 – To have the ability to integrate knowledge and competencies in the implementation of research and professional activities

ОН8 – Ғылыми зерттеулер жүргізу және олардан негізделген қорытынды жасау,

АТ саласындағы және басқа да ғылымды қажет ететін салалардағы прогресті қадағалау, АТ-компаниялардың технологиялық даму стратегияларын және инновациялар программаларын әзірлеу.

РО8 – Проводить научные исследования и делать из них обоснованные выводы, отслеживать прогресс в области ИТ и других наукоемких отраслях, разрабатывать стратегии технологического развития ИТ-компаний и программы инноваций.

RT8 – To conduct scientific research and draw informed conclusions from it, track progress in IT and other knowledge-intensive industries, develop strategies for the technological development of IT companies and innovation programs.

1. Ғылыми зерттеу әдістемесі және R&D /Методология научных исследований и R&D/ Research methodology and R&D

2. Жоба менеджменті және IT StartUp/ Проектный менеджмент и IT StartUp /Project Management and IT StartUp 3. Зерттеу практикасы/ Исследовательская практика/ Research

practice

4. Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы/ Научно- исследовательская работа магистранта/ Scientific research work of graduate students (masters)

(14)

3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / Content of the education program

Модуль атауы және коды Название и код

модуля Module name and code

Пәннің коды

Код дисциплин

ы C ourse code

Пән атауы

Наименование дисциплины C ourse name

Цикл, компонент

Цикл, компонент

C ycle , compone nt

Оқыту тілі Язык обучения Language of instruction Кредит көлемі / Объем кредитов/ Total of credits

Сабақ түрі бойынша сағат көлемі

О бъем часов по видам занятий The volume of hours by type s of

occupations

Бақылау формасы Форма контроля Type of control Қалыптасатын құзыреттіліктер Формируемые компетенции Developed competences Оқитын кафедра Читающаякафедра Department in charge Лекцияларекции/ Lectures Семинареминар/ Seminars Зертханалық сабақтарабораторные занятия / Laboratory classes СӨЖРО/ SIW

1 семестр /1 семестр / Semester 1 EDUC 52001

Магистерлік дайындықтың әдістемесі Методология магистерской подготовки

Methodology The Master Training

ZhMP 5201 PVSh 5201 HSP 5201

Жоғары мектеп педагогикасы Педагогика высшей школы Higher School Pedagogy

БП ЖООК БД ВК BD UK

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

4 15 22 83 Емтихан

Экзамен Exam

ЖЖҚ1

ОПК1 GPC1

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану Социальная педагогика и самопознание Social pedagogy and self-knowledge BP 5202

PU 5202 MP 5202

Басқару психологиясы Психология управления Management psychology

БП ЖООК БД ВК BD UK

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

4 15 23 82 Емтихан

Экзамен Exam

ЖЖҚ1

ОПК1 GPC1

COMS 52002 АТ

инфрақұрылымының ақпараттық

қауіпсіздігін қамтамасыз ету Обеспечение информационной безопасности IT инфраструктуры Providing information security of IT infrastructure

EZhK 5301 BVS 5301 CNS 5301

Есептеу желілерінің қауіпсіздігі-1

Безопасность вычислительных сетей-1

Computer network security-1

КП ЖООК ПД ВК PD UK

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

4 15 30 75 Емтихан

Экзамен Exam

ЖЖҚ2

ОПК2

GPC2

Ақпараттық қауіпсіздік кафедрасы Кафедра

информационной безопасности Department of information security

(15)

AKKT 5302 TOIB 5302 PIST 5302

Ақпараттық қауіпсіздікті

қамтамасыз ету

технологиялары

Технологии обеспечения информационной безопасности Providing Information Security Technologies

КП ЖООК ПД ВК PD UK

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

4 15 30 75 Емтихан

Экзамен Exam

ЖЖҚ2

ОПК2 GPC2

Ақпараттық қауіпсіздік кафедрасы Кафедра

информационной безопасности Department of information security Модулдің біреуін таңдау/ Выбрать один модуль/ Choose one module

COMS 52003

R&D басқару және IT StartUp

R&D менеджмент и IT StartUp

R&D management and IT StartUp

GZARD 5206 MNIRD 5206 RMRD 5206

Ғылыми зерттеу әдістемесі және R&D

Методология научных исследований и R&D

Research methodology and R&D

БП ТК БД КВ BD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 15 30 105 Емтихан

Экзамен Exam

КҚ5

ПК5 PC5

Ақпараттық қауіпсіздік кафедрасы Кафедра

информационной безопасности Department of information security ZhMITSU

5207 PMITSU 5207 PMITSU 5207

Жоба менеджменті және IT StartUp

Проектный менеджмент и IT StartUp

Project Management and IT StartUp

БП ТК БД КВ BD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 15 30 105 Емтихан

Экзамен Exam

КҚ5

ПК5

PC5

COMS 52002 АТ

инфрақұрылымының ақпараттық

қауіпсіздігін қамтамасыз ету Обеспечение информационной безопасности IT инфраструктуры Providing information security of IT

infrastructure

AMIKN 5206 OZKVI 5206 FCIIP 5206

Аса маңызды

инфрақұрылымды қорғау негіздері

Основы защиты критически важной инфраструктуры Fundamentals of Critical Information Infrastructure Protection

БП ТК БД КВ BD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 15 30 105 Емтихан

Экзамен Exam

КҚ3

ПК3 PC3

Ақпараттық қауіпсіздік кафедрасы Кафедра

информационной безопасности Department of information security SOZhB

5207 ASOS 5207 SOSA 5207

Серверлік операциялық жүйелерді басқару

Администрирование

серверных операционных систем

Server operating systems administration

БП ТК БД КВ BD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 15 30 105 Емтихан

Экзамен Exam

КҚ4

ПК4 PC4

EDUC 52001

Магистерлік МGZZh 5401 (1)

Магистранттың ғылыми

зерттеу жұмысы Қазақ/Орыс

Казахский/ 4 Есеп

Отчет КҚ5

ПК5 Ақпараттық қауіпсіздік

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР