• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

(1)Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "(1)Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе"

Copied!
77
0
0

Толық мәтін

(1)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

(2)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

(3)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ БЕКІТІЛДІ

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК

Ғылыми Кеңесінің 2018 ж. «__»_________, хаттама №___ шешімімен

Ректор _________ Е. Сыдықов

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

EDUCATION PROGRAM

Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Program Level: Бакалавриат/Бакалавриат/ Bachelor program Мамандық 5B061000 – «Гидрология»

Специальность 5B061000 – «Гидрология»

Specialty 5B061000 – «Hydrology»

Стандартный срок обучения: 4 жыл Оқытудың стандартты мерзімі: 4 года Standard period of study: 4 years

Қайта қарастыру жиілігі : 4 жыл Периодичность пересмотра: 4 года Review frequency: 4 years

Берілетін дәреже / Присуждаемая степень / Awarded degree: Жаратылыстану ғылымдарының 5В061000 – «Гидрология» мамандығы бойынша бакалавры / бакалавр Естественных наук по специальности 5В061000 – «Гидрология» / Bachelor of Natural Sciences in the specialty 5В061000 – «Hydrology»

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 6 ҰБШ, 6 ЕБШ / 6 НРК, 6 ЕРК / 6 NQF, 6 EQF

(4)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

ӘЗІРЛЕГЕН / РАЗРАБОТАНО / DESIGNED

/Білім беру бағдарламаларын дайындау және сараптау бойынша академиялық кеңес/

/Академический совет по разработке и экспертизе образовательных программ/

/ Academic Council for the development and evaluation of education programs / Кусепова Л.А. _______________ _____________

(Аты-жөні/ФИО/Name) (подпись/қолы/signature) (дата/күні/date)

Маштаева И.Ш. _______________ ____________

(Аты-жөні/ФИО/Name) (подпись/қолы/signature) (дата/күні/date)

Садвакасова С.Р.

____________ _________

(Аты-жөні/ФИО/Name) (подпись/қолы/signature) (дата/күні/date)

Тұрыспекова Э.М. _______________ ____________

(Аты-жөні/ФИО/Name) (подпись/қолы/signature) (дата/күні/date)

Жәнібекұлы Д. _______________ ____________

(Аты-жөні/ФИО/Name) (подпись/қолы/signature) (дата/күні/date)

Қалыбанова А. ______________ ____________

(Аты-жөні/ФИО/Name) (подпись/қолы/signature) (дата/күні/date)

ҚАРАСТЫРЫЛДЫ / РАССМОТРЕНО / CONSIDERED

Білім беру бағдарламаларын дайындау және сараптау бойынша академиялық кеңестің отырысында На заседании Академического совета по разработке и экспертизе ОП

At a meeting of the Academic Council for the development and evaluation of Eps Күні / дата / date _________ 2018 хаттама / протокол / Record № ___

Төраға/Председатель/Chairperson Палымбетов Ш.Б.

_______________ _______________

Аты-жөні/ФИО/Name) (подпись/қолы/signature) (дата/күні/date)

КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО / AGREED

Факультет деканы / Декан факультета / Dean of Faculty Шапекова Н.Л.

_______________ _______________

(Аты-жөні/ФИО/Name) (подпись/қолы/signature) (дата/күні/date)

ҰСЫНЫЛДЫ / РЕКОМЕНДОВАНО / RECOMMENDED

Ғылыми-әдістемелік кеңесі отырысында / на заседании НМС / by the Scientific and Methodological Council Күні / дата / date _________ 2018 хаттама / протокол / Record № ___

Бірініші проректор – оқу ісі жөніндегі проректор / Первый проректор – проректор по УР / First Vice-Rector – Vice Rector for Academic Affairs Молдажанова А.А. _______________

_______________

(Аты-жөні/ФИО/Name) (подпись/қолы/signature) (дата/күні/date)

(5)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The Passport of Education Program

Қолдану саласы/

Область применения / Application area

Осы бағдарлама 5В061000 - Гидрология мамандығы бойынша жаратылыстану ғылымдар бакалаврын дайындау дайындау деңгейіне және білім беру мазмұнына қойылатын талаптарды белгілейді.

Настоящая программа устанавливает требования к содержанию образования и уровню подготовки бакалавров естественных наук по специальности 5В061000 - Гидрология.

The present program establishes requirements to the content of education and level of training of bachelors of the Nature Science on specialty 5В061000 - Hydrology.

Білім беру бағдарламасының коды мен атауы/Код и

наименование

образовательной программы / The code and name of

education program

5В061000 - Гидрология 5В061000 - Гидрология 5В061000 - Hydrology

Нормативтік-құқықтық қамтылуы/Нормативно- правовое обеспечение / The

regulatory and legal support

5В06100– Гидрология мамандығы бойынша жоғары білім типтік оқу жоспары ҚР БҒМ 05.07.2016 ж. №425 бұйрығымен бекітілген.

ҚР Үкіметінің 5.04.019-2008 жылғы шешімінің жаңа редакциядағы Мемлекеттік жалпы міндетті стандарты.

ҚР ҰК «Сабақ классификаторы» 2017 жылдың 11 мамырындағы

№130-од ҚР даму және инвистициялар Министрлігі метрология және техникалық реттеу Комитетінің бұйрығымен бекіткен Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және құрылыс, қала құрылысы, сәулет саласындағы әлеуметтік және еңбек қатынасын реттеу және әлеуметтік серіктестік бойынша салалық коммисияның 2016 жылдың 7 желтоқсанында №4 Хаттамасымен бекіткен тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық және құрылыс саласындағы салалық шеңберіндегі біліктілік.

Типовой учебный план по специальности высшего образования 5В061000– Гидрология от 05.07.2016 приказ № 425 МОН РК.

Государственный общеобязательный стандарт высшего образования в редакции постановления Правительства РК от 5.04.019-2008.

НК РК «Классификатор занятий», утвержден приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК от 11 мая 2017 года №130-од.

Отраслевая рамка квалификаций в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, утверждена Протоколом №4 от 7 декабря 2016 г. Отраслевой комиссии по социальному партнерствуи регулированию социальныхи трудовых отношений в сферах архитектуры, градостроительства, строительства.и жилищно-коммунального хозяйства.

The standard curriculum as the higher education 5В061000 – Hydrology

(6)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

The state obligatory standard of the higher education in edition of the resolution of the government of RK from 5.04.019-2008.

Oil Company RK "Qualifier of Occupations", is approved by the order of Committee of technical regulation and metrology of the Ministry for Investments and Development of RK of May 11, 2017 No. 130 of odes.

The branch frame of qualifications in the sphere of construction and housing and communal services, is approved by the Protocol No. 4 of December 7, 2016. The branch commission on social partner to regulation of a sotsialnykha of the labor relations in spheres of architecture, town planning, construction. and housing and communal services.

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program ББ мақсаты/Цель ОП /

Objective of EP

Гидрология саласында мамандандырылған, кәсіби дағдысын дамыта отырып жүзеге асыра алатын бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.

Подготовка специализированных, конкурентноспособных специалистов, которые могут развивать профессиональную деятельность в области гидрологии.

Preparation of specialized, competitive specialists who can develop professional activities in the field of hydrology.

Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы/Концепция образовательной программы / The concept of education

program

5В061000 – Гидрология мамандығы бойынша бакалавриат білім беру бағдарламасын меңгеру нәтежиесінде білім алушылардың біліктілігін дамыту білімдері мен дағдыларын кәсіби қызметтің негізгі түрлерінде туындайтын нақты мәселелерді шешу үшін қолдану.

Развитие умений обучающихся применять знания и навыки, полученные в результате освоения образовательной программы бакалавриата по специальности 5В061000 – Гидрология, для решения конкретных проблем, возникающих в основных видах профессиональной деятельности.

Development of abilities of students to apply knowledge and skills received as a result of development of the educational program of a bachelor degree in 5В061000 – Hydrology to the solution of the specific problems arising in main types of professional activity.

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / Graduate Qualification Characteristics

Маманның лауазымдарының тізімі/Перечень должностей

специалиста / List of a specialist’s positions

5В061000 - Гидрология мамандығының түлегіне гидрология бакалавры академиялық дәрежесі беріледі. Гидрология бакалавры гидролог, гидрохимик, қоршаған ортаны қорғау бойынша маманы, гидроболжамдар маманы, гляциолог, сел сарапшысы, стажер- зерттеуші және колледждердің, жалпы білім беру мекемелерінің және орта кәсіптік білім беру мекемелерінің педагогикалық қызметіне байланысты лауазымдарға ие болады.

(7)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

Выпуснику по специальности 5В061000 – Гидрология присуждается академическая степень бакалавр гидрологии. Бакалавр гидрологии может занимать должности гидролога, гидрохимика, специалиста по охране окуржающей среды, специалиста по гидропрогнозам, гляциолога, селеведа, стажера-исследователя, а также должности, относящиеся к педагогической деятельности колледжах, общеобразовательных учереждениях и учереждениях среднего профиссионального образования (должности преподавателя) и др.

The graduate of the specialty 5B061000 - Hydrology is awarded an academic degree of Bachelor of Hydrology. A Bachelor of Hydrology can occupy the positions of a hydrologist, a hydrochemist, a specialist in the protection of the environment, a specialist in hydroprognoses, a glaciologist, a mud expert, a trainee researcher, and posts related to the pedagogical activity of colleges, general educational institutions and institutions of secondary professional education.

Кәсіби қызмет саласы/Область профессиональной деятельности / The area of

professional activity

- гидрометеорология және экологиялық мониторинг бойынша ҚР ұйымдары;

- гидросфераны зерттеуге байланысты ғылыми және ғылыми- зерттеу институттары;

- табиғатты қорғау және табиғатты пайдалануды басқару органдары;

- өзгеретін жер суларымен байланысты ұйымдар, мекемелер мен кәсіпорындар;

- жобалық, зерттеу, ғылыми-зерттеу институттары, кеңселер, фирмалар және т.б. олардың гидросфераның жай-күйі туралы ақпаратпен байланысқан әртүрлі меншік нысандары;

- орта және орта кәсіптік білім беру мекемелері.

-органы РК по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

- академические и научно-исследовательские институты, связанные с изучением гидросферы;

- органы охраны природы и управления природопользованием;

- организации, учреждения и предприятия, связанные с изменением вод суши;

- проектные, изыскательные, исследовательские институты, бюро, фирмы и т.п. различных форм собственности, связанные в своей деятельности информацией о состоянии гидросферы;

- учреждения среднего и среднего профессионального образования.

-organizations of RK on hydrometeorology and environmental monitoring;

- Academic and research institutes associated with the study of the hydrosphere;

- apparatus of nature protection and environmental management;

- organizations, institutions and enterprises associated with changing land waters;

- design, survey, research institutes, offices, firms, etc. various forms of ownership, connected in their activities with information on the state of the hydrosphere;

- establishments of secondary and secondary vocational education.

(8)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

Кәсіби қызмет объектісі/Объект профессиональной деятельности / The object of

professional activity

Континентальные реки, озера и искусственные водоемы

Кәсіби қызмет функциялары/Функции

профессиональной деятельности / Functions of

professional activity

- Мемлекеттiк гидрометеорологиялық қызметте, министрлiктерде, ұйымдарда және әртүрлi меншiктегi кәсiпорындарда жер суларының жай-күйi туралы ақпаратпен байланысты және өзiнiң бақылау желiсi бар бақылау жүргiзудi ұйымдастыру және жүргiзу;

- гидрологиялық болжамдарды тарату, халықтың су нысандарының, мемлекеттік органдардың және коммерциялық құрылымдардың жай-күйі туралы ақпараттарды сақтау;

- гидросфераның ғылыми зерттеулеріне қатысу;

- орта және орта кәсіптік мектептерде оқыту;

- ұтымды табиғатты пайдалану, су ресурстарын басқару және жер үсті суларының сапасын жоспарлау және енгізу;

- аумақтардың су ресурстарын бағалау, гидротехникалық құрылыстарды және су шаруашылығы жобаларын гидрологиялық негіздеу.

- организация и проведение наблюдений в государственной гидрометеорологической службе, в министерствах, в организациях и предприятиях различных форм собственности, связанных с использованием сведений о состоянии вод суши и имеющих свои сети наблюдений;

- распространение гидрологических прогнозов, обслуживание информацией о состоянии водных объектов населения, государственных организаций и коммерческих структур;

- участие в научных исследованиях гидросферы;

- преподавание в средних и средних профессиональных учебных заведениях;

- планирование и осуществление рационального природопользования, управления водными ресурсами и качеством поверхностных вод;

- оценка водных ресурсов территорий, гидрологическое обоснование проектов гидротехнических сооружений и водохозяйственных мероприятий.

- organization and conduct of observations in the State Hydrometeorological Service, in ministries, organizations and enterprises of various forms of ownership associated with the use of information on the state of land waters and having their own observation networks;

- dissemination of hydrological forecasts, maintenance of information on the state of water bodies of the population, state organizations and commercial structures;

- participation in scientific research of the hydrosphere;

- teaching in secondary and secondary vocational schools;

- planning and implementation of rational nature management, water management and surface water quality;

- assessment of water resources of the territories, hydrological

(9)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

justification of hydrotechnical structures and water management projects.

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной деятельности / Types of

professional activity

Ұйымдастырушылық-басқарушылық, жедел-өндірістік,

сарапшылық, жобалау-іздестіру, ғылыми-зерттеушілік, білім беру (педагогикалық)

Организационно-управленческая, оперативно-производственная, экспертная, проектно-изыскательная, научно-исследовательская, образовательная (педагогическая)

Organizational, managerial, operational-production, expert, design and survey, research, educational (pedagogical)

(10)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций

Кәсіби құзыреттілік/

Профессиональные компетенции (ПК) / Professional Competences

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) /

The result of training (PC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций)

/The name of courses that form the results of training (units of competences)

КҚА табиғатты ұтымды пайдалануды жоспарлау және жүзеге асыру, су ресурстарын және жер үсті суларының сапасын басқару ПКА управление водными ресурсами и качеством поверхностных вод, а также

планирование и

осуществление рационального природопользования

PCА planning and implementation of rational nature management, water resources management and surface water quality;

АКҚ1

АПК1

АPC1

Карта бойынша өзен алаптарын анықтауды, су айрығы сызықтарын жүргізуді, өзен алаптарының, өзен жүйелерінің морфометриялық сипаттамаларын анықтауды, өзендердің

жылдық ағындыларының

сипаттамаларын есептеуді, бір сипаттамадан басқа сипаттамаларға көшуді меңгереді

Владеть навыками: проведения водораздельных линии на карте, работы с картами бассейнов рек, определения морфометрических характеристик бассейнов рек, речных систем, рассчета характеристик годового стока рек, перехода от одних характеристик к другим.

Owns conduct map watershed lines, to work with basins cards determine the morphometric characteristics of basins, river systems rasschitovat characteristics of annual runoff, to pass from one to the other characteristics.

Гидрологияға кіріспе Введение в гидрологию Introduction to Нydrology

Гидрология негіздері Основы гидрологии Fundamentals of hydrology

Өзен гидрологиясы Гидрология рек hydrology of rivers

Гидрография Гидрография Hydrography

(11)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

АКҚ2

АПК2

АPC2

Атмосфераның құрылымы мен

құрылысын, атмосфераның

радиациялық тәртібін, атмосфераның жылу режимімен төселме беткеймен әрекеттесуін, атмосферадағы судың трансформациясын біледі

Состав и общие свойства атмосферы, радиационный режим атмосферы, тепловые состояния атмосферы и ее взаимодействие с подстилающей поверхностью, трансформация воды в атмосфере

The composition and general properties of the atmosphere, the radiation regime of the atmosphere, the thermal state of the atmosphere and its interaction with the underlying surface, the transformation of water in the atmosphere

Жалпы метеорология Общая метеорология General meteorology

АКҚ3

АПК3

АPC3

Орындалған жұмыс сапасын бақылау бойынша іс-шаралар жүргізеді, материалдық қордың шығынын және орындалған жұмыстың көлемін жедел есепке алу жүргізеді.

Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов, осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.

Carries out operational accounting of volumes of the performed works and an

Геодезия негіздері Основы геодезии Fundamentals of Geodesy

(12)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

expense of material resources, carries out actions for quality control of the performed works

АКҚ4

АПК4

АPC4

Гидрологиялық пәндерді оқу үшін минералдар мен таужыныстарды, жер асты суларын қалыптастырушы геологиялық үрдістер туралы түсінік алу қабілетін, жер асты суларының динамикасы есептеулерін жүргізе білу үшін білімді меңгеру

Способность представления о геологических процессах, создающих минералы и горные породы, подземные воды; проведения расчетов динамики подземных вод для владения знаниями необходимыми для дальнейшего изучения гидрологических дисциплин

The ability to represent the geological processes that create minerals and rocks, groundwater; the calculation of groundwater dynamics for the knowledge necessary for the further study of hydrological disciplines

Геология гидрогеология негіздерімен Гидрогеология с основами геологии Hydrogeology of the basics of geology

АКҚ5 Байқау жүргізу дағдыларын меңгеру қабілеті, ғылыми гипотезаларды ұсыну мүмкіндігі және гидросферадағы құбылыстар мен процестерді түсіндіру үшін тиісті модельдер құру, суды пайдаланудың практикалық мәселелерін шешу үшін алынған білімді қолдану, ғылыми ақпараттың сенімділігін бағалау, әртүрлі ақпарат

Гидрофизика Гидрофизика Hydrophysics

(13)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

АПК5

АPC5

көздерін және заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, гидрофизика негіздері бойынша білім алу процесінде когнитивті қызығушылықтарды, зияткерлік және шығармашылық қабілеттерін дамыту, жобалау жұмыстарын құрастыру, гидрофизика саласындағы әртүрлі мәселелерді шешуде дағдыларды меңгеру

Способность овладения навыками проведения наблюдений, умения выдвигать научные гипотезы и построения соответствующих модели для объяснения явлений и процессов в гидросфере, применения полученных знаний для решения практических задач водопользования, оценки достоверности естественнонаучной информации, развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по основам гидрофизики с использованием различных источников информации и современных информационных технологий, разработки проектных работ, приобретения навыков решения разнообразных задач в области гидрофизики

Ability to master the skills of observation, the ability to put forward scientific

(14)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

hypotheses and construct appropriate models for explaining phenomena and processes in the hydrosphere, applying the knowledge obtained to solve practical problems of water use, assessing the reliability of scientific information, developing cognitive interests, intellectual and creative abilities in the process of acquiring knowledge of the basics hydrophysics using various sources of information and modern information technologies, weave design work, acquire skills in solving various problems hydrophysics

АКҚ6

АПК6

Түсінудің негізгі зерттеу әдістерін біледі: су ортасында абиотикалық жағдайдың ерекшеліктері және олардың су организмдеріне әсері, биологиялық қауымдастықтардың құрылымдық және функционалдық сипаттамалары, жекелеген адамдардың, популяциялардың, қауымдастықтардың және экожүйелердің өзара қарым- қатынасы, су экожүйелерін бақылау және басқару, су объектілерінің биологиялық және басқа ресурстарын ұтымды пайдалану және әртүрлі типтерде ұтымды пайдалану мәселелері Владеет основными методами исследования для понимания:

особенности абиотических условий в водной среде и их влияние на водные

организмы, структурно-

Гидробиология Гидробиология Hydrobiology

(15)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

АPC6

функциональные особенности биологических сообществ, взаимоотношения отдельных особей, популяций, сообществ и экосистем, вопросы контроля и управления водными экосистемами, охраной и рациональным использованием биологических и других ресурсов водоемов различных типов

Knows the main research methods for understanding: the peculiarities of abiotic conditions in the aquatic environment and their influence on aquatic organisms, the structural and functional characteristics of biological communities, the relationships of individuals, populations, communities and ecosystems, the control and management of aquatic ecosystems, the protection and rational use of biological and other reservoirs of different types АКҚ7

АПК7

Гидроэкожүйеге ықпалын тигізетін табиғи, гидротехникалық, инженерлік және антропогендік факторларды анықтай білу, әртүрлі көрсеткіштер бойынша су объектілерінің гидроэкологиялық жағдайын бағалау, табиғи және техногенді сипаттағы жағдайды жою және алдын алу бойынша міндеттерді шешу

Выявление природных,

гидротехнических, инженерных и др.

антропогенных факторов,

Гидроэкология Гидроэкология Hydroecology

(16)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

АPC7

воздействующих на гидроэкосистемы, оценка гидроэкологического состояния водных объектов по различным показателям загрязнения, решение задач по предотвращению и ликвидации ситуаций природного и техногенного характера

Identification of natural, hydrotechnical, engineering and other anthropogenic factors affecting hydroecosystems, assessing the hydroecological state of water bodies for various pollution indicators, solving problems of preventing and eliminating situations of natural and man-made nature

ВКҚ1

ВПК1

ВPC1

Негізгі құралдардың құрылымын,

сұйық ағындыға, мұздық

құбылыстарға, ағыстың жылдамдығына және су нысандарының басқа да сипаттамаларына бақылау жүргізудің әдістемесін біледі.

Знает устроиство основных приборов, методику приозводства наблюдений за уровнем воды, жидким стоком, ледовыми явлениями, глубинами, скоростями течения и другими характеристиками водных объектов Knows the suitability of basic instruments, the methodology of water observation of water level, liquid runoff, ice phenomena, depths, flow velocities and other

Гидрометрия 1 Гидрометрия 1 Hydrometry 1

(17)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

characteristics of water bodies КҚВ Гидрологиялық

қадағалау желісін ұйымдастыруға,

гидрологиялық станциялар мен станциялардың сапасына мониторинг жүргізуге, қажетті гидрометеорологиялық ақпараттарды жинауға және оны сараптауға қабілетті және арнайы гидрологиялық бақылауды ұйымдастыруға және өткізуге қабілетті.

ПКВ Умеет организовать гидрологическую сеть наблюдений, проводить контроль за качеством

работы сети

гидрологических станции и постов, осуществлять сбор необходимой

гидрометеорологической информации и ее анализ, способен осуществлять организацию и проведение специальных

гидрологических наблюдений.

PCВ Is able to organize a hydrological network of

ВКҚ2

ВПК2

ВPC2

Сұйық және қатты ағынды, химиялық құрамды және табиғи судың ластануын және басқа гидрометеорологиялық элементтерді, барлық гидрометрлік бақылау станцияларын жабдықтауды, судың және шөгінділер ағынын есептеу әдістерін, гидрометриялық зерттеулерде аэро әдістерін қолдануды біледі.

Знает методику производства наблюдений за жидким и твердым стоком, химическим составом и загрезнением природных вод и другими гидрометеорологическими элементами, оборудование всех гидрометрических пунктов наблюдений, существующие методы подсчета стока воды и наносов, применение аэрометодов в гидрометрических исследованиях Knows the method of production of observations of liquid and solid runoff, chemical composition and natural water pollution and other hydrometeorological elements, equipment of all gauging stations, existing methods for calculating the flow of water and sediment, the use of aerial methods in hydrometric studies

Гидрометрия 2 Гидрометрия 2 Hydrometry 2

ВКҚ3 Қажетті құралдарды даярлауды және

далалық гидрометриялық

жұмыстарыдың негізгі түрлерін жүзеге асыруды, сондай-ақ басқа да пәндерді

Гидрометрия 1 Гидрометрия 1 Hydrometry 1

(18)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

observations, monitor the quality of hydrological stations and stations, collect the necessary hydrometeorological information and analyze it, and is able to organize and conduct special hydrological observations.

ВПК3

ВPC3

оқу кезінде игерілген білімді пайдалану Умееть подготовить необходимые приборы и производить основные виды полевых гидрометрических работ и обработку материалов наблюдений, а также применять полученные знания при изучении других дисциплин

Аble to prepare the necessary instruments and produce the main types of field hydrometric work and processing of observation materials, as well as apply the knowledge gained in the study of other disciplines

ВКҚ4

ВПК4

ВPC4

Құралдармен жұмыс жасаудың, әр түрлі су нысандарында жазғы және қысқы жағдайларда далалық гидрометриялық жұмыстарды жүзеге асырудың, сонымен қатар далалық материалдарды өңдеудің және баспаға даярлаудың практикалық дағдыларын меңгереді.

Владеет практическими навыками – обращения с приборами и производства полевых гидрометрических работ в летних и зимних условиях на различных водных объектах, а также обработка полевых материалов и подготовка их к печати

Has practical skills - handling devices and manufacturing field of hydrometric work in summer and winter conditions in the

Гидрометрия 1 Гидрометрия 1 Hydrometry 1

(19)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

various bodies of water, as well as processing of field data and prepare them for printing

ВКҚ5

ВПК5

ВPC5

Су нысандарының режімін, ғылыми және практикалық мақсаттарда гидрометриялық зерттеулерді ұйымдастыру қағидалары мен міндеттері жөнінде, гидрометриялық зерттеулердің келешекте өзен ағындысының жылдық есептеулерінде әр түрлі әдістерді қолдануда білікті Компетентый в принципах организации и задачах гидрометрических исследований для научных и практических целей, в различных методах подсчета годового стока рек в

перспективах развития

гидрометрических исследований

Сompetent in the principles of organization and tasks of hydrometric research for scientific and practical purposes, in various methods for calculating the annual runoff of rivers in the prospects for the development of hydrometric research

Гидрометрия 2 Гидрометрия 2 Hydrometry 2

СКҚ1

СПК2

Тепе-теңдік заңдарын және каналдардағы су ағынының қозғалысын білу. Негізгі әдістерде су ағынын гидравликалық параметрлерін анықтау үшін өздерінің әдістері, инженерлік есептеулер әдістері

Жалпы және өзен гидравликасы Общая и речная гидравлика

General and river hydraulics

(20)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

СPC2

Знание законов равновесия и движения водного потока в руслах. Владеет способами, методами инженерных расчётов для определения гидравлических параметров потока воды в русле

Knowledge of the laws of equilibrium and the motion of the water flow in the channels. Own methods, methods of engineering calculations to determine the hydraulic parameters of the flow of water in the mainstream

КҚС Су шаруашылығы

салаларын және

«Гидрология» мамандығы бойынша олардың орнын білу, өзен және өзен гидротехникалық

құрылымдарындағы су ағынының параметрлерін белгілеу үшін инженерлік есептеулерді жүргізу.

ПКС Знать отраслей водного хозяйства и их место в специальности

«Гидрология», проводить инженерных расчётов по установлению параметров водного потока в русле и речных гидротехнических сооружениях

СКҚ3

СПК3

СPC3

Өзен гидротехникалық құрылыстары, су шаруашылығы, ішкі су жолдары, мелиорация, сумен жабдықтау және канализация, балық аулау туралы жалпы мәліметтерді меңгеру.

Освоение общих сведений о речных гидротехнических сооружениях, использовании водной энергии, внутренних водных путях, мелиорации земель, водоснабжении и канализации, рыбном хозяйстве

Mastering general information about river hydrotechnical structures, use of water energy, inland waterways, land reclamation, water supply and sewerage, fisheries

Өзен гидравликасы және ГТИ Речная гидравлика и ГТС River hydraulics and hydraulic structures

СКҚ4 Гидротехникалық құрылыстарды жобалау, салу және пайдалану талаптарына сәйкес су және

(21)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

PCС To know the branches of the water industry and their place in the specialty

"Hydrology", to carry out engineering calculations to establish the parameters of the water flow in the riverbed and river hydrotechnical structures

СПК4

СPC4

техникалық зерттеулер мен гидротехникалық құрылыстарды ұйымдастыру және жүргізу

Организация и проведение водно- технических изысканий и ГТС в соответствии с требованиями проектирования, строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений

Organization and conduct of water and technical surveys and hydraulic structures in accordance with the requirements for the design, construction and operation of hydraulic structures

СКҚ5

СПК6

СPC7

Негізгі гидротехникалық

құрылыстарды әртүрлі мақсаттарда білу, гидротехникалық құрылыстың ерекшеліктері туралы ақпараттар алу және олардың су экологиясы

Знание основных речных

гидротехнических сооружений различного назначения, получение представлений об особенностях работы гидротехнических сооружений и взаимодействии последних с водной средой

Knowledge of the main river waterworks for various purposes; obtaining ideas about the features of the operation of hydraulic structures and the interaction of

Гидротехникалық имараттар Гидротехнические сооружения

Hydraulic structures

(22)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

the latter with the aquatic environment СКҚ5

СПК6

СPC7

Негізгі өзен гидротехникалық құрылымдарын білу, гидротехникалық құрылымдардағы ағын параметрлерінің инженерлік гидравликалық есептеулер әдістерін, әдістерін меңгеру.

Знание основных речных

гидротехнических сооружений, овладение способами, методами инженерных гидравлических расчётов параметров потока в гидротехнических сооружениях

Knowledge of the main river waterworks;

mastering methods, methods of engineering hydraulic calculations of flow parameters in hydraulic structures

Гидротехника негіздері Основы гидротехники

Fundamentals of Hydraulic Engineering

СКҚ8

СПК8

СPC8

Шөгінділердің қалыптасуына және қозғалысына баға беру үшін инженерлік есептерді енгізу, сондай-ақ арнадағы деформацияның табиғи жағдайында және антропогендік әсерді есептеу әдістері

Выполнение инженерных расчётов с целью оценки процессов формирования и перемещения наносов, а также методов расчёта русловых деформаций в естественных условиях и при антропогенном воздействии на русло Implementation of engineering

Ағын динамикасы және арналық процестер Динамика потоков и русловые процессы The dynamics of flow and channel processes

(23)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

calculations to assess the formation and movement of sediments, as well as methods for calculating channel deformations in natural conditions and anthropogenic impact on the channel DКҚ1

DПК1

DPC1

Атомдық физикасының негізін, кванттық механиканы, молекулярлық спектроскопияның физикалық негіздерін, толқын және тербеліс теориясын, классикалық механика негізін, комплексті айнымалы функцияларды, сандық және

функционалдық қатарлар негізгі ұғымдарын, іргелі аппаратты математиканы біледі.

Знает фундаментальный аппарат математики, основные понятия числовых и функциональных рядов, функций комплексного переменного, основы классической механики, теории колебаний и волн, физические основы молекулярной спектроскопии,

квантовой механики, основы атомной физики.

Knows the fundamental device of mathematics, the basic concepts of numerical and functional ranks, functions complex variable, fundamentals of classical mechanics, the theory of fluctuations and waves, physical fundamentals of molecular spectroscopy, quantum mechanics, fundamentals of

Математика Математика Mathematics

Физика Физика Physics

(24)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

atomic physics.

КҚС Гидрологиялық

үрдістің әртүрлі

аспектілеріне адамның экономикалық әсерін ескере

отырып, жылдық

гидрометриялық байқаудың болуы және болмауы жағдайлары үшін жыл сайынғы ең үлкен және ең төменгі ағынның орташа және сенімді мәндерін есептеу әдістемесі, ағынды жыл бойы бөлу. Әртүрлі ұлттық экономикалық мақсаттарға арналған гидрологиялық және су-су есептеулерін жасау, студенттерді қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді гидрологиялық

болжамдарды құрастырудың әдістерін қалыптастыру, болжамды беру уақытында белгілі және болжамды кезеңде белгісіз факторлар болған кезде болжамдар жасау.

ПКD Способы расчета средних и обеспеченных

величин годового

максимального и

минимального стока,

DКҚ2

DПК2

DPC2

Табиғи сулардың химиялық құрамының қалыптасуына әсер ететін факторларын, табиғи су түрлерінің химиялық құрамының ерекшеліктерін, судың негізгі түрлері бойынша топтастыру, сынама алу әдістерін, табиғи суларды сынама алуға дайындау әдістерін білу, судың физикалық және химиялық талдауын жасау, гидрохимиялық талдаулардың қорытындыларын көрсете білу және өңдеу әдістерін меңгеру.

Знать основные факторы, влияющие на формирование химического состава природных вод, особенности химического состава различных типов природных вод, классификацию основных типов вод, методы пробоотбора, пробоподготовки и химического анализа природных вод, уметь осуществлять физико- химический анализ воды, владеть методами обработки и представления результатов гидрохимического анализа.

Know the main factors affecting the formation of the chemical composition of natural waters, the specific chemical composition of different types of natural waters, the classification of the main types of water, the methods of sampling, sample preparation and chemical analysis of

Гидрохимия Гидрохимия Hydrochemistry

(25)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

внуригодового

распределения стока, твердого стока для случаев наличия и отсутсвия данных гидрометрических

наблюдений, с учетом хозяйственного воздействия человека на различные стороны гидрологического процесса. Производить гидрологические и водохозяйственные расчеты

для различных

народнохозяйственных целей, формирование у студентов необходимых знаний о методиках составления кроткосрочных и долгосрочных

гидрологических прогнозов, составления прогнозов при наличии факторов, известных к моменту выпуска прогноза и неизвестных на период заблаговременности прогноза PCD Methods of calculating the mean and secured values of the annual maximum and minimum runoff, the all-year distribution of runoff, solid runoff for the cases of presence and absence of these

natural waters, be able to perform physical and chemical analysis of water, own methods of processing and presenting the results of hydrochemical.

DКҚ3

DПК3

DPC3

Қажетті гидрометеорологиялық ақпаратты жинап, гидрологиялық есептерді жасау және нәтижелерді талдау

Умеет осуществлять сбор необходимой гидрометеорологической информации, производить гидрологические расчеты и анализ полученных результатов

Is able to collect the necessary hydrometeorological information, perform hydrological calculations and analyze the results

Гидрологиялық есептеулер Гидрологические расчеты

Hydrological calculations

DКҚ4

DПК4

Әр түрлі әдістер арқылы су-мұз режимінің элементтерін қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді болжамдауды дайындау, қабылданған болжамды ақпараттардың сапасы мен дәлдігіне объективті бақылауды жүзеге асыру, ГИС Метео технологиясындағы гидрометеорологиялық құрылғыларды жұмыс станциясының негізінде бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану

Составление краткосрочный и долгосрочных прогноз элементов водно-ледового режима с помощью

Ұзақмерзімді гидрологиялық болжамдар Долгосрочные гидрологические прогнозы

Long-term hydrological forecasts Қысқа мерзімді гидрологиялық болжамдар Краткосрочные гидрологические прогнозы

Short-term hydrological forecasts

(26)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

hydrometric observations, taking into account the economic impact of man on various aspects of the hydrological process. To make hydrological and water-water calculations for various national economic purposes, to form the necessary knowledge of students about the methods of compiling short-term and long-term hydrological forecasts, making forecasts in the presence of factors known at the time of issuing the forecast and unknown for the period of the forecast ahead

DPC4

различных методик, осуществление объективного контроля за качеством и

точностью полученной

прогностической информацией, использование программных средств на базе АРМ гидролога-прогнозиста в технологии ГИС Метео

Preparation of short-term and long-term forecast of elements of water-ice regime by means of various methods, implementation of objective control over the quality and accuracy of the received forecast information, use of software on the basis of hydrometeorological forecaster's workstation in GIS Meteo technology

DКҚ5

DПК5

Ол жер және мұхит су объектілерінде кездесетін құбылыстар мен процестердің негізгі заңдылықтарын, қолданыстағы стандартты мәліметтер қорын, режим туралы ақпаратты дайындау және жинақтау әдістерін, су объектілерінің мемлекеттің өндірістік және шаруашылық қызметке әсерін бағалау әдістерін, мемлекеттік мекемелерге және коммерциялық құрылымдарға гидрометеорологиялық ақпаратты ұсыну әдістерін біледі,судың ластануының негізгі көздерін айқындайды

Знает основные закономерности явлений и процессов, протекающих в

Су шарушылығы және су-шаруашылық есептеулер

Водное хозяйство и водно-хозяйственные расчеты

Water management and water-economic calculations

Су-теңдестік зерттеулер Водно-балансовые исследования

Water balance studies

(27)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

DPC5

водных объектах суши и океане, существующие стандартные базы данных, методы подготовки и обобщения режимной информации, методы оценки влияния состояния водных объектов на производственную и хозяйственную деятельность, методы обеспечения гидрометеорологической информацией государственных учреждений и коммерческих структур, определяет основные источники загрязнения водных ресурсов

Knows the basic laws of phenomena and processes occurring in the water bodies of the land and the ocean, the existing standard database, methods of preparation and compilation of regime information, methods of assessing the impact of the state of water bodies in the production and business activities, methods of providing hydrometeorological information of government agencies and commercial entities, determines main sources of water pollution

DКҚ6 Гидрометеорологиялық байқаулардың материалдарын жинау және жүйелеу, оның ішінде жер үсті суларының ластануын бағалау, гидрологиялық ақпаратты мемлекеттік, мемлекеттік органдарға және коммерциялық құрылымдарға қызмет көрсету үшін пайдалану әдістерін өңдеу және жинақтау әдістерін иеленеді.

Су ресурстарын бірлесіп басқару Интегрированное управление водными

ресурсами

Integrated Water Resources Management

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Сотрудничество может осуществляться как в форме безвозмездной помощи друг другу, так и на платной основе за счет покрытия затрат Сторон на проведение совместных мероприятий, не