• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

(1)Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "(1)Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа"

Copied!
38
0
0

Толық мәтін

(1)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Л.Н.ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ БЕКІТІЛДІ

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті»

ШЖҚ РМК

Ғылыми Кеңесінің 2018 ж. «__»_________, хаттама №___ шешімімен

Ректор _________ Е. Сыдықов

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

EDUCATIONAL PROGRAMME

Бағдарлама деңгейі докторантура/ Уровень программы докторантура/ Level of programme: doctorate

6D070500 - «Математикалық және компьютерлік моделдеу»

6D070500 - «Математическое и компьютерное моделирование»

6D070500 - «Mathematical and computer modeling»

Стандартный срок обучения: 3 жыл Оқытудыңстандарттымерзімі: 3года Standard period of study: 3 years Қайта қарастыру жиілігі : 3 жыл Периодичность пересмотра: 3 года Review frequency: 3 years

Берілетін біліктілік / Присваиваемая квалификация / Qualification awarded Философия докторы (PhD) /Доктор философии (PhD)/ Doctor of Philosophy (PhD)

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 8 ҰБШ, 8 ЕБШ / 8 НРК, 8 ЕРК / 8 NQF, 8 EQF

(2)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

ӘЗІРЛЕГЕН / РАЗРАБОТАНА / DESIGNED

/Білім беру бағдарламаларын дайындау және сараптау бойынша академиялық кеңес/

/Академический совет по разработке и экспертизе образовательных программ/

/ Academic Council for the development and evaluation of education programs /

Адамов А.А.

______________ _______________

Козыбаев Д.Х.

______________ _______________

(қолы) (дата/күні/date) (қолы) (дата/күні/date)

Аканова К.М. ______________ _______________ Ракишева Д.С. ______________ _______________

(қолы) (дата/күні/date) (қолы) (дата/күні/date)

Муканова Б.Г. ______________

_______________

Мейрамбекова Л.Б.______________ _______________

(қолы) (дата/күні/date) (қолы) (дата/күні/date)

КАРАСТЫРЫЛДЫ / РАССМОТРЕНО / CONSIDERED

Білім беру бағдарламаларын дайындау және сараптау бойынша академиялық кеңестің отырысында На заседании Академического совета по разработке и экспертизе ОП

At a meeting of the Academic Council for the development and evaluation of EPs Күні / дата / date _________ 20___ хаттама / протокол / Record № ___

Тӛраға/Председатель/Chairperson Палымбетов Ш.Б.

_______________ _______________

(Аты-жӛні/ФИО/Name) (подпись/қолы/signature) (дата/күні/date)

КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО / AGREED

Факультетдеканы/ Декан факультета/ Dean of the Faculty Джайшибеков Н.Ж.______________________________ _________________________

(Аты-жӛні/ФИО/Name) (подпись/қолы/signature) (дата/күні/date)

ҰСЫНЫЛДЫ / РЕКОМЕНДОВАНО / RECOMMENDED

Ғылыми-әдістемелік кеңесі отырысында / назаседании НМС / by the Scientific and Methodological Council Күні / дата / date _________ 20___ хаттама / протокол / Record № ___

Бірінші проректор - оқу ісі жӛніндегі проректор / Первый проректор – проректорпоУР /First Vice-Rector – Vice Rector for Academic Affairs _______________ Молдажанова А.А. _______________

(подпись) (ФИО) (дата.)

(3)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

1 Білім беру бағдарламасының паспорты/Паспорт образовательной программы/ Passport of the Education program Қолдану саласы/

Область применения / Application area

Осы бағдарлама 6D070500 - "Математикалық және компьютерлік модельдеу" мамандығы бойынша философия докторларды (PhD) дайындау деңгейіне және білім беру мазмұнына қойылатын талаптарды белгілейді

Настоящая программа устанавливает требования к содержанию образования и уровню подготовки докторов философии (PhD) по специальности «6D070500 - Математическое и компьютерное моделирование»

The present program establishes requirements to the content of education and level of training of doctoral students of the specialty "6D070500 - Mathematical and Computer Modeling"

Білім беру бағдарламасының коды мен атауы/ Код и наименование образовательной программы/

The code and name of education program

«6D070500 - Математикалық және компьютерлік моделдеу»

«6D070500 - Математическое и компьютерное моделирование»

«6D070500 - Mathematical and computer modeling»

Нормативтік-құқықтық қамтылуы/

Нормативно-правовое обеспечение/

The regulatory and legal support

ҚРҰК «Сабақ классификаторы» 2017 жылдың 11 мамырындағы №130-од ҚР даму және инвистициялар Министрлігі метрология және техникалық реттеу Комитетінің бұйрығымен бекіткен ҚРҮкіметінің 13.05.2016 жылғы № 292 шешімінің жаңа редакциядағы Мемлекеттік жалпы міндетті стандарты

«6D070500 – Математикалық және компьютерлік моделдеу» мамандығы бойынша ҚРҮкіметінің 16.08.2013 жылғы № 343 (№444 Қосымша)-шішешімінің қабылдаған типтік оқу жоспары

«6D070500 – Математикалық жән екомпьютерлік моделдеу» мамандығы бойынша типтік оқу бағдарламасы

НК РК «Классификатор занятий», утвержден приказом Комитета техническогорегулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК от 11 мая 2017 года №130-од.

Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования «Докторантура» в редакции постановления Правительства РК от 13.05.2016 № 292

Типовой учебный план, утвержденныйо приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 16.08.2013 г. №343 (Приложение №14).

Типовые учебные программы по специальности «6D070500 - Математическое и компьютерное моделирование»

The state obligatory standard of the higher education in edition of the resolution of the government of RK from 5/13/2016 No. 292

The standard curriculum as the higher education «6D070500 - Mathematical and computer modeling»

Typical education programs in the specialty 6D070500 - Mathematical and computer modeling"

(4)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы /Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы/

Profile map of education program ББ мақсаты/

Цель ОП/

Objective of EP

Елдің дамуы келешегін есепке ала отырып, ӛз бетімен ойлану қабылеті бар және заманауи ғылыми тұжырымдамалар мен әлемдік және қазақстандық ғылымның математикалық және компьютерлік моделдеу саласындағы үрдісін, ғылыми танымның әдістемесін білетін, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін іс жүзінде ұйымдастыра, жоспарлай және енгізе алатын, жоғары біліктілікті, бәсекеге қабылетті кадрлар даярлау.

Подготовка конкурентоспособных высококвалифицированных кадров с учетом перспектив развития страны, способными к самостоятельному мышлению и знающие современные научные концепции и тенденции мировой и казахстанской науки в области математического и компьютерного моделирования, методологию научного познания, а также уметь организовывать, планировать и внедрять результаты научных исследований в практическую деятельность.

Training of competitive highly qualified personnel taking into account the prospects of development of the country, capable of independent thinking and knowing modern scientific concepts and trends of world and Kazakhstan science in the field of mathematical and computer modeling, methodology of scientific knowledge, as well as to be able to organize, plan and implement the results of scientific research in practical activities.

Білім беру бағдарламасының тұжырым дамасы/

Концепция образовательной программы/

The concept of educationprogram

«6D070500 - Математикалық және компьютерлік моделдеу» мамандығының түлектер физикалық және экономикалық процестер мен құбылыстардың математикалық модельдеудің принциптарын терең игеріп қалыптастырылады, практикалық маңызы бар қолданбалы есептерді шешу әдістерін игеру, оларды ғылыми-зерттеушілік жұмыстарында қолдануға қабілетті болу керек.

Выпускники по специальности «6D070500 - Математическое и компьютерное моделирование»

будут владеть современными принципами математического моделирования физических и экономических процессов и явлений, методами решения прикладных задач, быть способным применять их в научно-исследовательской работе.

Graduates of this educational program is awarded the academic degree «Doctor of Philosophy (PhD) in the specialty 6D070500 - Mathematical and computer modeling". PhD student should master the Principles of mathematical modeling of physical and economical processes and phenomena, methods of practical applications of their knowledge and be able to apply it in research work

Түлектің біліктілік сипаттамасы/ Квалификационная характеристика выпускника/ GraduateQualificationCharacteristics Берілетін дәріжесі/

Присуждаемая степень/

Awarded degree

Философия докторы (PhD) Доктор философии (PhD)»

the academic degree «Doctor of Philosophy (PhD)

(5)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Маманның лауазымдарының тізімі/

Перечень должностей специалиста/

List of aspecialist’s positions

 ғылыми - зерттеу мекемелерінде (институттар, лабораториялар) ғылыми қызметкер, алдыңғы қатарлы

 инженер немесе физика-химиялық және технологиялық үрдістерін жасаушы және зерттеуші ретінде математик-программист;

 мемлекеттік және мемлекеттік емес бейіндегі жоғары оқу орындарында (университеттер, академиялар, институттар) оқытушы

 ведущий инженер или разработчик в сфере физико-химических и технологических процессов, исследователь математик-программист;

 научный работник в научно-исследовательских учреждениях (институты, лаборатории);

 преподаватель в высших учебных заведениях государственной и негосударственной формы (университеты, академии, институты);

- engineer or developer in the field of physical, chemical and technological processes, researcher mathematician-programmer;

 researcher at research institutions (institutions, laboratories),

instructor at state and non-state universities (universities, academy, institutions).

Кәсіби қызмет саласы/

Область профессиональной деятельности/

The area of professional activity

Ғылыми-техникалық ақпараттық процестерді математикалық және алгоритмдік моделдеу;

ғылыми-техникалық процестерді математикалық моделдеу; есептеу математикасы; есептеу технологиялары; деректер мен білім қорларымен; бағдарламалық кешендермен кешендер;

бағдарламалық қамтамасыз ету технологиясы; компьютерлік желілерді басқару

Математическое и алгоритмическое моделирование научно-технических информационных процессов; математическое моделирование научно-технологических процессов; вычислительная математика; вычислительные технологии; базы данных и базы знаний; программные системы и комплексы; технологии программного обеспечения; администрирование компьютерных сетей.

Mathematical and algorithmic modeling of scientific and technical information processes;

Computational Mathematics; computing technologies; databases and knowledge bases; software systems and complexes; software technology; administration of computer networks

Кәсіби қызмет объектісі/

Объект профессиональной деятельности/

The object of professional activity

Ғылыми-зерттеу ұйымдары; телекоммуникациялық ұйымдар; оқу орындары; ӛнеркәсіптік және ӛнеркәсіптік кәсіпорындар

Научно-исследовательские организации; телекоммуникационные организации; образовательные учреждения; промышленные и производственные предприятия

Research organizations; telecommunication organizations; educational institutions; industrial and industrial enterprises

(6)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Кәсіби қызмет функциялары/

Функции профессиональной деятельности/

Functions of professional activity

Жаратылыстану, машина жасау және экономик асалаларындағы процестердің математикалық және компьютерлік моделдерін әзірлеу; жобалық-аналитикалық жұмыс; қазіргі заманғы компьютерлік технологиялар саласындағ ығылыми-зерттеу жұмыстары; стартаптарды дамыту.

Разработка математических и компьютерных моделей процессов в области естественных наук, техники и экономики; проектно-аналитическая работа; научно-исследовательские работа в области современных компьютерных технологий; разработка стартапов.

Development of mathematical and computer models of processes in the field of natural sciences, engineering and economics; project-analytical work; research work in the field of modern computer technologies; development of start-ups.бағдарламашы;

Кәсіби қызмет түрлері/

Виды профессиональной деятельности/

Types of professional activity

Математик-бағдарламашы; математик-актуарий; жүйелік администратор; ғылыми қызметкер, мұғалім.

Математик-программист; математик-актуарий; системный администратор; программист; научный сотрудник, преподаватель.The mathematician-programmer; mathematician-actuary; System Administrator; programmer; Researcher, teacher.

(7)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций Кәсіби құзыреттілік/

Профессиональные компетенции (ПК) / ProfessionalCompetences

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) /

The result of training(PC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения

(единицы компетенций) /

The name of courses that form the results of training (units of competences) КҚА

КҚА1

Математикалық және компьютерлік модельдеу саласындағы теориялық және эксперименттік зерттеулер әдіснамасы

ПКА ПКА1

Владение методологией

теоретических и

экспериментальных

исследований в области

математического и

компьютерного моделирования PCА

PCА1

Making the methodology of theoretical and experimental research in the field of mathematical and computer modeling

АКҚ1Математикалық модельдеудің белгілі бір салаларында зерттеулер жүргізу кезінде интерактивті әдістер мен құралдарды қолдану;

ӛмірдің түрлі салаларындағы мәселелерді шешуге қолдану және ӛздерінің аналитикалық модельдерін құру; сонымен қатар,ғылыми дүниетанымның тұтас жүйесі негізінде ғылыми мамандандыру саласындағы озық жетістіктерді талдау және синтездеу дағдыларын қалыптастыру.

АПК1

Применять интерактивные методы и инструменты при проведении исследований в определенных областях математического моделирования; создавать собственные аналитические модели и применять их к решению задач в различных сферах жизнедеятельности; и иметь навыки анализа и синтеза передовых достижений в области научной специализации на базе целостного системного научного мировоззрения

АPC1

To apply interactive methods and tools when conducting research in certain areas of mathematical modeling; to create their own analytical models and apply them to solve problems in various areas of life; and the skills of analysis and synthesis of advanced achievements in the field of scientific specialization onthe basis of an systematic worldview.

Зерттеу тәжірибе

Докторлық диссертацияны жазу және қорғау

Стационардық емес физикалық процестерді математикалық моделдеу Деректерді талдау және сандық әдістер Сызықтық басқарылатын жүйелердің теориясы мен жобалау

Жалған облыстардың әдісі

Сызықты емес ӛрістік моделдер және олардың қолданылуы

Кӛпӛлшемді интегралданатын жүйелерді моделдеу

Параллелді есептеулердегі сандық алгоритмдері

Монте-Карло әдісі және жуықтапе септеулер

Сызықты емес жүйелердің робастты қбасқару

Исследовательская практика

Написание и защита докторской диссертации

Математическое моделирование нестационарных физических процессов Анализ данных и численные методы Теория и проектирование линейных

(8)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

управляемых систем

Метод фиктивных областей

Нелинейные полевые модели и их приложения

Моделирование многомерных интегрируемых систем

Численные алгоритмы для параллельных вычислений

Метод Монте-Карло и приближенные вычисления

Робастное управление нелинейных систем

Reearch practice

Writing and defence of doctoral dissertation Mathematical modeling of instationary physical processes

Analysis of data and numeral methods Theory and Design of lincar control systems

Method of fictitious areas

Nonlinear field models and their applications

Modeling of multidimensional integrable systems

Numerical algorithms for Parallel Computing

Method of Monte Carlo and close calculations

Robust control for Nonlincar Systems КҚА2

Математикалық және компьютерлік модельдеу саласындағы ғылыми

АКҚ2

Алған нәтижелерін кең ғылыми және басқа кәсіби аудиторияға таныстыру; беделді ғылыми немесе білім беру орталықтарымен ынтымақтасуды ұйымдастыру; және таңдалған ғылыми зерттеулер

Ғылым ӛлшеу Зерттеу тәжірибе

Наукометрия

Исследовательская практика

(9)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

зерттеулердің мәдениетін білу, соның ішінде ең соңғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану ПК А2

Владение культурой научного исследования в области

математического и

компьютерного

моделирования, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий /

PCА2

Knowledge of the culture of scientific research in the field of mathematical and computer modeling, including using the latest information and communication technologies

саласында қазақстандық және шетелдік әріптестермен қарым-қатынас дағдыларын, соның ішінде халықаралық ғылыми конференцияларда жарналау

АПК2

Презентовать свои разработки широкой научной и иной профессиональной аудитории; осуществлять взаимодействие (сотрудничество) с авторитетными научно-исследовательскими или образовательными центрами; и оперировать навыками общения с казахстанскими и зарубежными коллегами в избранной сфере научных исследований, в том числе выступления на международных научныхконференциях.

АPC2

Present their developments to a broad scientific and other professional audience; to cooperate (collaborate) with authoritative scientific or educational centers; and communication skills with Kazakhstani and foreign colleagues in the chosen field of scientific research, including presentation at international scientific conferences

Research practice Science measurement

КҚА3

Жоғары оқу орындарында математикалық және компьютерлік пәндерді оқыту үшін математикалық және компьютерлік моделдеу саласындағы қазіргі заманғы зерттеулер нәтижелерін бейімдеу және қорыту мүмкіндігі

ПК А3

Способность адаптировать и

АКҚ3

Кәсіби ойлауын қалыптастыру үшін, соның ішінде студенттердің ғылыми-зерттеу қызметін басқару процесінде ӛз ғылыми зерттеулерінің тәжірибесі мен нәтижелерін пайдалану; оқытудың озық тәжірибесін талдау, жүйелеу және меңгеру; және жұмыс бағдарламаларын, оқу-әдістемелік кешендерді және басқа да әдістемелік материалдарды сараптау және пікір беру дағдыларын жетілдіру

АПК3

Использовать опыт и результаты собственных научных исследований для формирования профессионального мышления обучаемых, в том числев процессе руководства научно-исследовательской

Педагогикалық тәжірибе Педагогическая практика

Pedagogical practice

(10)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

обобщать результаты современных исследований в области математического и компьютерного моделирования для целей преподавания

математических и

компьютерных дисциплин в высших учебных заведениях PCА3

The ability to adapt and generalize the results of modern research in the field of mathematical and computer modeling for the teaching of mathematical and computer disciplines in higher education institutions

деятельностью студентов; анализировать, систематизировать и усваивать передовой опыт преподавания; и оперировать навыками проводить экспертизу и рецензирование рабочих программ, учебно- методических комплексов и иных методических материалов

АPC3

Тo use the experience and results of own scientific research to form the professional thinking of the students, including ability to supervise the research activities of students; analyze, systematize and assimilate best practices in teaching;and skills to conduct examination and review of work programs, educational and methodological complexes and other methodological materials;

КҚА4

Математикалық модельдеу саласындағы қазіргі заманғы зерттеулер нәтижелерін зерттеу жұмыстарында туындайтын мәселелерді шешу үшін бейімдеу мүмкіндігі ПК А4

Способность адаптировать результаты современных исследований в области математического

моделирования для решения проблем, возникающих в научно-исследовательской деятельности

АКҚ4

Заманауи математикалық модельдеудің жетістіктерін тәжірибенің шынайылығымен салыстыруға; кәсіби мәселелерде ӛзінің кӛзқарасын қалыптастыруға және оны мамандармен және талқылау кезінде қорғауға. және математикалық және компьютерлік модельдеуді қолдана отырып қолданбалы зерттеулер әдістерін кӛрсету

АПК4

Сопоставлять достижения современного математического моделирования с реалиями практики; вырабатывать свою точку зрения в профессиональных вопросах и отстаивать ее во время дискуссии со специалистами и неспециалистами, также оперировать методами прикладных исследований с применением математического и компьютерного моделирования.

АPC4

Тo compare the achievements of modern mathematical modeling with the

Зерттеу тәжірибе

Докторлық диссертацияны жазу және қорғау

Стационардық емес физикалық процестерді математикалық моделдеу Деректерді талдау және сандық әдістер Сызықтық басқарылатын жүйелердің теориясы мен жобалау

Жалған облыстардың әдісі

Сызықты емес ӛрістік моделдер және олардың қолданылуы

Кӛпӛлшемді интегралданатын жүйелерді моделдеу

Параллелді есептеулердегі сандық алгоритмдері

Монте-Карло әдісі және жуықтап

(11)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

PCА4

The ability to adapt the results of modern research in the field of mathematical modeling to solve problems arising in research activities

realities of practice; to develop his point of view in professional matters and defend it during a discussion with specialists and othersand methods of applied research using mathematical and computer modeling.

есептеулер

Сызықты емес жүйелердің робасттық басқару

Исследовательская практика

Написание и защита докторской диссертации

Математическое моделирование нестационарных физических процессов Анализ данных и численные методы Теория и проектирование линейных управляемых систем

Метод фиктивных областей

Нелинейные полевые модели и их приложения

Моделирование многомерных интегрируемых систем

Численные алгоритмы для параллельных вычислений

Метод Монте-Карло и приближенные вычисления

Робастное управление нелинейных систем

Research practice

Writing and defence of doctoral dissertation Mathematical modeling of instationary physical processes

Analysis of data and numeral methods Theory and Design of lincar control systems

Method of fictitious areas

Nonlinear field models and their applications

Modeling of multidimensional integrable systems

(12)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Numerical algorithms for Parallel Computing

Method of Monte Carlo and close calculations

Robust control for Nonlincar Systems КҚВ

КҚВ1

Стационарлық емес физикалық процестерді математикалық модельдеу саласында ғылыми талдау жүргізу әдістерін қолдану

ПКВ1

Способность применять методы ведения научного

анализа в области

математического моделирования

нестационарных физических процессов

PCВ1

Ability to apply methods of conducting scientific analysis in the field of mathematical modeling of non-stationary physical processes

ВКҚ1

Математикалық модельдеу принциптеріне негізделген математикалық модельді қалыптастыруға, сәйкес математикалық модельді таңдау және бейімдеуге және алгоритмдік тілдердегі бағдарламалау құралдарын және математикалық пакеттерді қолдана отырып, осы мәселені шешудің сандық әдістерін енгізу.

BПК1

Формулировать математическую модель, исходя из принципов математического моделирования, выбирать и адаптировать адекватную математическую модель и реализовать численные методы решения поставленной задачи средствами программирования на алгоритмических языках и с применением математических пакетов.

ВPC1

Тo formulate a mathematical model, based on the principles of mathematical modeling, to choose and adapt an adequate mathematical modeland implement numerical methods for solving the problem using programming tools in algorithmic languages and using mathematical packages.

Стационардық емес физикалық процестерді математикалық моделдеу

Математическое моделирование нестационарных физических

процессов

Mathematical modeling of instationary physical processes

КҚВ2

Нақты деректерді және сандық әдістерді тікелей ӛңдеудегі статистикалық қорытындылар

мен болжамдардың

статистикалық талдау теориясының идеяларын

ВКҚ2

Әртүрлі ғылыми зерттеулердің тәжірибелік деректерін ӛңдеудің статистикалық, сандық және компьютерлік аспектілерін қолдануға, нақты деректерді ӛңдеу кезінде іске асыруды жүзеге асыруға және нақты деректерді және сандық әдістерді тікелей ӛңдеу кезінде статистикалық қорытындылар мен болжамдарды жасау технологиясын қолдану

Деректердің талдау және сандық әдістер

Анализ данных и численные методы

(13)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

қолдану мүмкіндігі;

ПКВ2

Способность применять идеи теории статистического анализа технологии статистических выводов и

прогнозов при

непосредственной обработке реальных данных и численных методов реализации таких процедур;

PCВ2

Ability to apply the ideas of the theory of statistical analysis of the technology of statistical conclusions and forecasts in the direct processing of real data and numerical methods for implementing such procedures;

BПК2

Применять статистические, численные и компьютерные аспекты обработки экспериментальных данных различных областей исследования, осуществлять реализацию при обработке реальных данных и применения технологии статистических выводов и прогнозов при непосредственной обработке реальных данных и численных методов реализации таких процедур.

ВPC2

Тo apply statistical, numerical and computer aspects of processing of experimental data of various fields of research, to realize realization at processing of the real dataand own to apply the technology of statistical conclusions and forecasts when directly processing real data and numerical methods for implementing such procedures.

Analysis of data and numeral methods

КҚВ3

Негiзгi желiлiк жүйе талдауын және жобалау әдiстерiн және уақытша тәуелсiз жүйелерге мамандандырылған

стационарлы емес сызықтық жүйелер теориясын қолдану мүмкiндiгi; механикалық жүйелерге қолданылуы.

ПКВ3

Способность применять фундаментальный линейный системный анализам и методы

проектирования и

ВКҚ3

Басқару жүйесінің сызықтық кері байланысын талдау және жобалау үшін State-space әдістерді қолдану және сызықтық басқару мәселелерін шешудің сандық әдістерін енгізу;

BПК3

Использовать методы State-space для анализа и проектирования линейной обратной связи системы контроля и реализовывать численные методы решения задач линейного управления;

ВPC3

Тo use the State-space methods for analysis and design of the linear feedback of the control systemand own implement numerical methods for

Сызықтық басқарылатын жүйелердің теориясы мен жобалау

Теория и проектирование линейных управляемых систем

Theory and Design of lincar control systems

(14)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

теориюнестационарных

линейных систем с частными специализациям к системам, не зависящим от времени;

применять к механическим системам.

PCВ3

Ability to apply fundamental linear system analysis and design methods and the theory of non- stationary linear systems with specializations to systems that are time-independent; apply to mechanical systems.

solving linear control problems;

КҚВ4

Эллиптикалық және

параболикалық типті теңдеулер үшін күрделі геометрия облыстарында жалған аймақтардың әдісін тиімді қолдану мүмкіндігі ПКВ4

Способность эффективно примененять методфиктивных областей в областях сложной геометрией, для уравнений

эллиптического и

параболического типа PCВ4

The ability to effectively apply the method of the problem areas in areas of complex geometry, for equations of elliptic and

ВКҚ4

Жалған облыс әдісімен қосалқы тапсырманы белгілеу үшін дәйекті айырмашылық торын құру және кӛмекші айырымдық есептерін сандық енгізу және алгоритмдерді қолдану.

BПК4

Строить согласованную разностную сетку, ставить вспомогательную задачу по методу фиктивных областей, так жечисленной реализации вспомогательной разностной задачи и применение алгоритмов.

ВPC4

Тo build a consistentfinite difference grid, to set an auxiliary task by the method of fictitious areas and numerical implementation of the auxiliary finite difference problem and application of algorithms.

Жалған облыстардың әдісі Метод фиктивных областей

Method of fictitious areas

(15)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

parabolic type КҚВ5

Физикадағы әртүрлі салаларда сызықты емес ӛрістерді математикалық және компьютерлік моделдеу үшін солитон теориясының іргелі әдістерін қолдану мүмкіндігі.

ПКВ5

Способность применять фундаментальные методы теории солитонов для

математического и

компьютерного

моделирования нелинейных полейв различных областях физики.

PCВ5

The ability to apply fundamental methods of soliton theory for mathematical and computer modeling of nonlinear fields in various fields of physics.

ВКҚ5

Солитон конфигурациялары болуы, жүйелілігі пен тұрақтылықты талдау үшін құралдарды пайдалану және күрделі сызықты емес жүйелерді талдауға және басқаруға мүмкіндік беретін құралдар мен әдістер.

BПК5

Использовать инструменты для анализа существования, регулярности и устойчивости солитонных конфигураций так же инструментами и методами, которые позволят анализировать и контролировать сложные нелинейные системы.

ВPC5

Use tools to analyze the existence, regularity, and stability of soliton configurations and own tools and methods that will allow you to analyze and control complex nonlinear systems.

Нелинейные полевые модели и их приложения

Nonlinear field models and their applications

Сызықты емес ӛрістік моделдер және олардың қолданылуы

КҚВ6

Математикалық және компьютерлік модельдеу мәселелерінің кең ауқымын шешу үшін үй ӛлшемді жағдайларды

интеграцияланатын жүйелерде қазіргі заманғы зерттеулер нәтижелерін бейімдеу және жалпылау мүмкіндігі.

ВКҚ6

Солитондардың теориясының құралдарын Hirota әдісіне және Darbu трансформациялау әдісіне ерекше назар аудара отырып интеграцияланатын жүйелерді шешу үшін пайдалану және кӛп ӛлшемді интеграцияланатын жүйелерді талдауға және басқаруға мүмкіндік беретін құралдар мен әдістер

BПК6

Использовать инструменты теории солитонов для решения интегрируемых систем с акцентом на метод Хироты и метод

Моделированиемногомерныхинтегри руемыхсистем

Modeling of multidimensional integrable systems Кӛпӛлшемді интегралданатын

жүйелерді моделдеу

(16)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

ПКВ6

Способность адаптировать и обобщать результаты современных исследований в области интегрируемых систем для многомерных случаев длярешения широкого круга задач математического и компьютерного

моделирования.

PCВ6

Ability to adapt and generalize the results of modern research in the field of integrable systems of home-dimensional cases for solving a wide range of mathematical and computer modeling problems

преобразования Дарбу, также оперировать навыками инструментами и методами, которые позволят анализировать и контролировать многомерные интегрируемые системы

ВPC6

Тo use tools of the theory of solitons for solving integrable systems with an emphasis on the Hirota method and the Darboux transformation methodand own tools and methods that will allow you to analyze and monitor multidimensional integrable systems

КҚВ7

Қазіргі заманғы жоғары ӛнімді параллельді есептеу технологияларын қолдануға

және параллельді

алгоритмдерді және ғылыми есептеулер тәжірибесінде параллельді деректерді ӛңдеу әдістерін енгізе білу

ПКВ7

Способность применять современные

высокопроизводительные технологии параллельных вычислений и реализовывать

ВКҚ7

Параллель есептеулерді ұйымдастыру және талдау; параллельді алгоритмдер мен бағдарламалар әзірлеу; Есептеу математикасының типтік есептерін шешу үшін параллельді сандық алгоритмдерді қолдану және компьютерлерде параллельді ӛңдеудің сәулеттік принциптерін талдайды; параллельді бағдарламаларды құрудың әдістері мен тілдік механизмдері, параллель есептеу алгоритмдері, параллельді бағдарламаларды әзірлеу жүйесі.

BПК7

Организовывать и анализировать параллельные вычисления;

разрабатывать параллельные алгоритмы и программы; применять параллельные численные алгоритмы для решения типовых задач вычислительной математики, также анализа архитектурных принципов реализации параллельной обработки в вычислительных

Параллелді есептеулердегі сандық алгоритмдері

Численные алгоритмы для параллельных вычислений Numerical algorithms for Parallel

Computing

(17)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

параллельные алгоритмы и методы параллельной обработки данных в практике научных вычислений

PCВ7

The ability to apply modern high-performance parallel computing technologies and implement parallel algorithms and methods of parallel data processing in the practice of scientific computing.

машинах; методами и языковыми механизмами конструирования параллельных программ, параллельные вычислительные алгоритмы, системы разработки параллельных программ.

ВPC7

Тo organize and analyze parallel calculations; develop parallel algorithms and programs; apply parallel numerical algorithms for solving typical problems of computational mathematicsand own analyze the architectural principles of implementing parallel processing in computers; methods and language mechanisms for the construction of parallel programs, parallel computational algorithms, parallel program development systems.

КҚВ8

Белгілі сандық әдістердің стохастикалық аналогтарын қолдану мүмкіндігі математикалық модельдеу мәселелерінің кең ауқымын шешудің ең кең таралған әдістерін қолдану.

ПКВ8

Способность применять стохастические аналоги известных численных методов, использовать наиболее употребительные методы для решения широкого круг задач математического

моделирования

PCВ8

The ability to apply stochastic analogs of known numerical

ВКҚ8

Монте-Карло әдістерін және жуықтап есептеулерді қолдану дағдыларын игеру.Сонымен қатар, модельдеудің статистикалық әдістерін қолдану, статистикалық параметрлерді бағалау және әртүрлі мәселелерді шешуде талдау жүргізу қажеттілігін дамыту.

BПК8

Приобретать навыки применения методов Монте-Карло и приближенных вычислении оперировать навыками выработкой потребности использования статистических методов моделирования, приближенной оценки статистических параметров и анализа при решении самых различных задач.

ВPC8

Аcquire the skills of applying Monte Carlo methods and approximate computations for the tasks of the above processes and own the development of the need to use statistical methods of modeling, an approximate evaluation of statistical parameters and analysis in solving a variety of

Монте-Карло әдісі және жуықтап есептеулер

Метод Монте-Карло и приближенные вычисления

Method of Monte Carlo and close calculations

(18)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

methods, use the most common methods for solving a wide range of mathematical modeling problems

КҚВ9

Докторанттарға күрделі инженерлік жүйелерді талдауға және басқаруға мүмкіндік беретін құралдар мен әдістерді қамтамасыз ету ПКВ9

Предоставить инструменты и методы, которые позволят докторантам анализировать и контролировать сложные инженерные системы

PCВ9

Provide tools and techniques that will enable doctoral students to analyze and control complex engineering systems

ВКҚ9

Бейсызық жүйелер теориясы мен механикалық жүйелерді қолдануды анализдеу.Ляпуновтың артқы жағында негізделген тікелей және жанама Ляпунов әдісін қолдана білу; сызықты емес жүйелер теориясы туралы негізгі білімдеріне және кері байланыс линеаризациясын, Ляпуновтың қайта ұйымдастыру қатарына жататындығын түсінудіруді түсіну;

BПК9

Анализировать системы второго порядка, описания фазовых плоскостей онлайновых явлений, предельные циклы, устойчивость, прямой и косвенный метод Ляпунова, линеаризацию, линеаризацию обратной связи, дизайн на основе Ляпунова и обратную сторону;

разрабатывать базовые знания теории нелинейных систем, которые имеют достаточную глубину, чтобы начать чтение предметной литературы, также нелинейными средствами управления обратной связью включать линеаризацию, линеаризацию обратной связи, реорганизацию Ляпуноваиобратнуюсторону.

ВPC9

Apply the theory of nonlinear systems and application to mechanical systems; second-order systems, descriptions of the phase planes of online phenomena, limit cycles, stability, the direct and indirect Lyapunov method, linearization, feedback linearization, Lyapunov-based design and the reverse sideand own nonlinear feedback controls to include linearization, feedback linearization, Lyapunov reorganization;

Сызықты емес жүйелердің робасттық басқару

Robust control for Nonlincar Systems Робастное управление нелинейных

систем

ЖКҚА ЖКҚА1

Заманауи зерттеу әдістері мен

АЖКҚ1

Ғылыми қызметті таңдаған саласында кездесетін проблемалар негізгі

түрлерін шешу үшін ең тиімді әдістерін таңдау; жинақтау және Ғылым ӛлшеу

(19)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, математикалық және компьютерлік модельдеу саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын дербес жүзеге асыра білу

ОПКА1

Способность самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую

деятельность в области с

математического и

компьютерного моделирования

с использованием

современных методов

исследования и

информационно- коммуникационных технологий

GPCA1

The ability to independently carry out research activities in the field with mathematical and computer modeling using modern research methods and information and communication technologies

ғылыми ой озық жетістіктерін тәжірибеде математикалық және компьютерлік модельдеу қолдану негізгі бағыттарын ұйымдастыру, талдау, үздік практика зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және игеру және ғылыми жаңалығы мен практикалық маңызын бағалауға қажетті деректер мен талдау, зерттеу жүргізген таңдаңыз және үлес пайдалануға алынған, соның ішінде ғылыми-зерттеу нәтижелерін жариялауға дағдылар, Бұл мәселе бар тартылған басқа да зерттеушілер және жетістіктері, ғылыми этика және авторлық сәйкестігін қалыптастыру;

АОПК1

Находить и выбирать наиболее эффективные методы решения основных типов задач, встречающихся в избранной сфере научной деятельности; обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли и основные тенденции приложений математического и компьютерного моделирования на практике; анализировать, систематизировать и усваивать передовой опыт проведения научных исследований, а также владеть навыками публиковать результаты научных исследований, в том числе полученных лично обучающимся, в рецензируемых научных изданиях собирать, отбирать и использовать необходимые данные и эффективно применять количественные методы их анализа; выделять и обосновывать авторский вклад в проводимое исследование, оценивать его научную новизну и практическую значимость при условии уважительного отношения к вкладу и достижениям других исследователей, занимающихся (занимавшихся) данной проблематикой, соблюдения научной этики и авторских прав;

AGPC1

Тo find and choose the most effective methods of solving the main types of problems encountered in the chosen field of scientific activity; to generalize and systematize the advanced achievements of scientific thought and the basic tendencies of applications of mathematical and computer modeling in practice, to analyze, systematize and assimilate the best experience in carrying out scientific research;and own the skills to publish the results of scientific research, including those received

Зерттеу тәжірибе

Докторанттың ғылыми зерттеу жұмысы

Наукометрия

Исследовательская практика Научно-иccледовательская работа

докторанта

Research practice Science measurement

Scientific-research work of graduate doctor

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Мектепте қашықтан оқыту телекоммуникациялық жүйе және қазіргі компьютерлік құралдарға негізделген жаңа педагогикалық әдістер мен технологияларды жасау,оқыту процесін жетілдіру және

Издание первое Технология параллельных вычислений Parallel Computing Technology Ақпараттық жүйелерді жобалау Проектирование информационных систем Designing information system ТОФИ