• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

ХАБАРЛАРЫ HABERLERİ ИЗВЕСТИЯ NEWS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "ХАБАРЛАРЫ HABERLERİ ИЗВЕСТИЯ NEWS"

Copied!
96
0
0

Толық мәтін

1 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Қазақ-түрік университетінің магистранты (Қазақстан, Түркістан), E-mail: bakdaulet.orman@ayu.edu.kz. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің 1 магистранты (Қазақстан, Түркістан), E-mail: bakdaulet.orman@ayu.edu.kz. 2Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті (Қазақстан, Түркістан), E-mail: batirkhan.turmetov@ayu.edu.kz.

Данная работа посвящена исследованию разрешимости некоторых краевых задач для уравнения Пуассона. Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави (Казахстан, Туркестан), E-адрес: batirkho.turmetov@ayu.edu.kz. О разрешимости краевой задачи для уравнения Пуассона с граничным оператором дробного порядка // Краевые задачи.

2Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті (Қазақстан, Түркістан), Электрондық мекенжай: batirkhan.turmetov@ayu.edu.kz. Қазақстан, Түркістан), E-mail мекенжайы: mastura.baltabayeva@ayu.edu.kz. 2. Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, Қожы Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті. 1 Ахмет Ясауи атындағы Қазақстан-Түрік Қожа университетінің магистранты (Қазақстан, Түркістан), Электрондық мекенжай: mastura.baltabayeva@ayu.edu.kz.

1 Магистър в Международния казахско-турски университет Khoya Ahmet Yasavi (Казахстан, Туркистан), E-mail: mastera.baltabaaieva@ayu.edu.kz.

Введение

In this paper, we study the solvability of the fractional analog of the Robin problem to the Laplace equation. Boundary conditions are given in the form of a relationship between different values ​​of the unknown function in a circle. For different values ​​of the parameters of the involved limit operators, theorems on the existence and uniqueness of a solution to the investigated problem are proved.

Keywords: Robin problem, fractional analogue, Hadamard derivative, involutive transformation, unique solution, existence of solution.

Свойства интеграла и производной Адамара в классе гладких функций

I. Usmanov

A condition for the unique solvability of non-local boundary value problems for systems of functional-differential equations. When considering non-local boundary value problems for functional-differential equations, when the derivative of the desired function is in the right-hand side, one could use the solution of the integral equation. But as is known, the solving power of an integral equation of the second kind of Fredholm type cannot always be determined uniquely.

In some cases you can use the properties of the kernel of the integro-differential equation. In this paper we consider a non-local boundary value problem for systems of integro-differential equations with involution, when the kernel of the integral term containing the derivative has a partial derivative. Using the properties of an involutive transformation, the problem is reduced to the study of a multipoint boundary value problem for systems of integro-differential equations.

Using this condition, it is possible to determine the solution of the resulting Cauchy problem, as well as the system of linear equations. Criterion for the basis property of the eigenfunction system of a multiple differentiation operator with an involution// Differential equation. Criteria for the unique solvability of a linear boundary-value problem for an ordinary differential equation// Computational Mathematics and Mathematical Physics.

Dzhumаbаev, "On an approach to solving linear boundary value problems for Fredholm integro-differential equations", Journal of Computational and Applied Mathematics. Duлаt Dzhumаbаev, "Computational methods of solving boundary value problems for charged differential and integro-differential Fredholm equations", Mathematical Methods in Applied Sciences. Criterion for the basic property of the eigenfunctional system of an operator with multiple differentiation with one involution// Differential equation.

Criteria for the unique solvability of a linear boundary value problem for an ordinary differential equation// Computational Mathematics and Mathematical Physics. Dzhumabaev, "On one approach to solving the linear boundary value problems for Fredholm integro-differential equations", Journal of Computational and Applied Mathematics. Dulat Dzhumabaev, "Computational methods for solving the boundary value problems for the charged differential and Fredholm integro-differential equations", Mathematical Methods in Applied Sciences.

ФИЗИКА

Килт содержит: термоялык ондеу, Fe-Mn кортпасы, демпферные кассетры, модельдеу модели, жадные детали, диссипативные кассетеры, кернеу тензоры. Хотя у каждого метода есть преимущества и недостатки, проблемы, о которых следует знать, обычно связаны со сжимаемостью порошка, сублимацией и окислением Mn во время спекания, диффузией и распределением Mn в Fe, развитием матрицы и микроструктурой. Целью данной работы является исследование влияния термической обработки на демпфирующие свойства сплавов на основе Fe-Mn.

Салыстыруды зерттеу барысында Fe-Mn негізіндегі болаттардың екі түрі таңдалып, кернеу-деформация күйі есептелді. Термосерпімді мартенситтік түрленуі бар қорытпалардың ішінде құрамында марганеці жоғары Mn-Cu жүйесінің қорытпалары ерекше орын алады. Бұл мақаланы тақырып ретінде таңдауымның басты себебі, Mn-Cu қорытпаларын жаңа перспективалы материалдар ретінде пайдалану фазаны және оларда болып жатқан құрылымдық өзгерістерді егжей-тегжейлі зерттеу және анықтау нәтижесінде ғана мүмкін болады. олардың физикалық табиғаты.

Сонымен қатар, Mn-Cu жүйесінің қорытпаларындағы серпімді және серпімсіз әсерлерді интерпретациялаудың әзірленген әдістерін қолдану жаңа тәжірибе нәтижелерінің модельдік тұжырымдамалармен сәйкестігін тексеруге ғана емес, сонымен қатар олардың табиғаты мен табиғаты туралы құнды ақпарат алуға мүмкіндік береді. [2]. ]. Жұмыстың мақсаты: Mn-Cu жүйесінің марганецінің жоғары үлесі бар қорытпалардың физикалық-механикалық қасиеттерінің түзілу және магниттік құрылымдық түрленуінің дамуының негізгі заңдылықтарын анықтау.Алынған нәтижелер төменде көрсетілген. Mn-Cu жүйесінің жоғары марганецті қорытпаларындағы магниттік құрылымдық түрленудің табиғаты мен параметрлерін зерттеу үшін серпімді және серпімсіз әсерлерді кешенді талдауды қолдану мүмкіндігі расталды.

Mn-Cu жүйесінің қорытпаларындағы түзілу механизмінің өзгеруіне сәйкес келетін ығысу алдындағы критикалық деформацияның мәні анықталды [3]. Егер Mn-Cu қорытпа жүйесін төменгі температураға, яғни мартенситтік түрлену процесінің бастапқы температурасынан жоғары температураға жіберсек, яғни оны металлофизика тілімен қартасақ, олардың демпферлік қасиеттеріне әсері. фантастикалық болады. Бұл құбылыстың болуының ең ықтимал себебі Mn-Cu қорытпа диаграммасындағы метатұрақты қатпарлы аймақтың әсері болып табылады.

Тәжірибеде байқалатыны, демпферлік қасиетінің төмен температурада қыздыру уақытына тәуелділігінің күрделі сипаты болып табылады, бұл Mn-Cu қорытпа жүйесінің құрылымдық күйі төмен температурада қыздыру кезінде айтарлықтай өзгеріске ұшырайтынын көрсетеді. құрылымның сандық сипаты ғана емес, оның типтік түрі де үлкен өзгеріске ұшырайды. Бұл жұмыста физикалық металлургияның заманауи әдістері қолданылды, Mn-Cu жүйесінің қорытпаларындағы магниттік құрылымдық ауысу механизмі зерттелді. Эксперименттік зерттеулер кешені магниттік құрылымдық ауысу механизмі туралы бұрыннан бар идеяларды кеңейтеді және Mn-Cu жүйесінің қорытпаларының функционалдық қасиеттерінің сипаттамалары туралы жаңа мәліметтер береді.

Алынған нәтижелер Mn-Cu жүйесінің қорытпаларындағы магниттік құрылымдық түрленудің даму механизмі туралы заманауи идеяларға сәйкес келеді. Біртекті марганецке бай Mn-Cu қорытпа жүйесінде ерекше физикалық қасиеттің пайда болуы, яғни жоғары демпферлік және псевдосерпімділік Mn атомдарының магниттік моменттерінің антиферромагниттік реттелуімен тығыз байланысты процесспен байланысты. сипаты бойынша термосерпімді мартенситке жақын және HCC ↔ HCT өзгерістерінің ауысуымен тығыз байланысты.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Bakishev, e-mail: bakishevt@mail.ru Abstract This article describes the results of a study on the diagnostic value of Campylobacter jejuni recombinant antigens, Campylobacter Omp18