• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

хабаршы - Библиотека аль-Фараби

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "хабаршы - Библиотека аль-Фараби"

Copied!
152
0
0

Толық мәтін

Целью данной статьи является раскрытие понятий «социально-эмоциональное благополучие», «школьный климат» и анализ количественных данных исследования PISA-2018. По результатам анализа вторичных данных PISA-2018 выявлено, что около трети казахстанских школьников являются жертвами буллинга; Чуть более 5% казахстанских школьников пропустили занятия в школе или опоздали в школу. Бул макала PISA-2018 зерттеуин сандык деректерин усыну, алеметик жейн эмоциональный аль-аукат, мектеп полстаты угымдарын ашуга багытталган.

Итак, в нашем исследовании мы пытаемся показать взаимозависимость психолого-когнитивных аспектов и социально-эмоционального благополучия на основе элементов модели по результатам Казахстана в PISA-2018. На 15-летних участников PISA могут влиять социальные, эмоциональные, культурные и экономические изменения вокруг них. Также по результатам вторичного анализа PISA-2018 можно выделить несколько интересных примеров, таких как гендерная разница и сравнение города и села.

Например, выше представлены две теоретические модели школьного климата и социально-эмоционального благополучия учащихся в PISA 2018.

МАМАНДАРДЫ КӘСІБИ ДАЙЫНДАУДАҒЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

МӘСЕЛЕЛЕР

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF PROFESSIONAL

EDUCATION

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Национальный проект «Качественное образование – образованная нация» предусматривает системное внедрение подхода Action Research в систему образования. Ключевые слова: проект Action Research, методология Action Research, магистерская диссертация, теоретические знания, педагогическая практика, эксперимент, когнитивные и метакогнитивные стратегии. Модернизация магистерской программы на основе проекта Action Research: проблемы теории и практики в развитии академических навыков Национальный проект «Качественное образование – Образованная нация» предусматривает системное внедрение подхода Action Research в образовательную систему.

Халықаралық деңгейде зерттеуші-педагогтар АР тәжірибесінде анықталған қиындықтардың тар диапазоны өте ұқсас: AR тууы. AR жобасының жетекшілігімен магистранттарға үзіліссіз оқу тәжірибесінде таңдалған дипломдық жұмыс тақырыптарына ғылыми зерттеу жүргізу, арнайы нәтижелік критерийлерге және іс-әрекетті зерттеу рубрикасына қойылатын талаптар негізінде өзін-өзі бағалау (Спенсер, Дж.А., & Молина, С.С. AR жобасының күрделі 2 моделі және 6 компоненті академиялық болып табылады. AR зерттеушілер мен мұғалімдерге мәтінді түсінудегі қиындықтарды зерттеуге, когнитивтік және метакогнитивтік дағдыларды дамытуға көмектесетін әдістемелік құрал болуы мүмкін. оқушыларда оқу, зерттеу мәселелерін шешу.

Мектептердегі AR жұмыстарын жүйелендіру және тұрақтандыру үшін мектеп пен университеттің бірлескен қоғамдастық желісін құру қажет және AR жобасы аясында бірінші және екінші курс магистранттары жүргізетін дипломдық жұмыс тақырыптарын зерттеу және зерттеу өз үлесін қосады. дипломдық жұмыстардың теориялық және практикалық сапасына. Ұйымдардағы және университеттік диссертация жазуындағы әдебиеттік іс-әрекеттерге шолу», The Learning Organization, том. Iranian EFL мұғалімдерінің іс-әрекетті зерттеу және оны өз сыныптарында қолдану туралы пікірлері: Кейс зерттеу.

ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚЫТУ МЕН ДИСТАНЦИОНДЫ БІЛІМ БЕРУ

LEARNING AND DISTANCE EDUCATION

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

The researchers analyze the results of the first phase of the experiment in studying the theory and practice of the implementation of blended learning in higher education institutions, and determine the content and structure of the teaching design of blended learning, including the concept, didactic and technological integrity . After studying numerous studies on the possibilities of blended learning, forms of combining traditional and distance learning formats, effective use of digital technologies and innovative methods, the authors propose a deeper consideration of the pedagogical aspects of blended learning, which the student ensures conscious activity in education, self-regulation, self-control. In this regard, it is of great importance to identify the pedagogical potential of digital resources, to study the issues of changing the structure of educational programs and the learning process, the technologization of blended learning.

The methodological bases are humanitarian, systemic, interdisciplinary, synergistic, competence, reflexive approach, theoretical analysis of the potential of mixed learning didactics. At the stage of empirical data collection, questionnaires, interviews with students and teachers, analysis of educational programs and normative documents, generalization, comparison of experiment results, analysis of digital resources in education were carried out. The identification of the components of the methodological, didactic, technological and structural-content model of the teaching design of mixed learning, based on the analysis of the theory and practice of learning in higher education, constitutes the scientific importance and novelty of the study.

The practical significance of the study is the definition of the necessary level of institutional, pedagogical and technological training, evaluation objects, criteria and indicators of their readiness. The results of the first phase of the study, the achieved results and conclusions serve as a basis for the transition to the next phase of instructional design of blended learning. Keywords: blended learning, educational transformation, instructional design, blended learning didactics, integration of educational resources, institutional, pedagogical, technological training.

Хорн ұсынған вариациялар: «Айналмалы модель». ротация) – дәстүрлі кабинеттермен және электронды сыныптармен алмасу, «Flex Model (икемді)» – оқу материалының негізгі бөлігі қашықтан игеріледі, студенттер жеке кеңес ала алады, «A La Carte Model» (қосымша) – электронды таңдау мүмкіндігі. курстар базалық білімнен басқа, «Байытылған виртуалды модель» (кешен) – курстың басында сабақтар дәстүрлі түрде өткізіледі, содан кейін студенттер оқытушымен қашықтан байланыс арқылы оқу материалын меңгереді (Стейкер. Оқыту процесін мұғалім үйлестіреді. , қолдайды, кеңес береді, «Қосымша модель» (қолдау) – дәстүрлі сыныптық оқыту үшін электронды ресурстарды пайдалану, «Эмпориум моделі». тұтыну) – білім бөлімінің арнайы веб-сайтында электронды оқыту жағдайында оқу бағдарламасын меңгеру және арнайы жабдықталған. компьютерлік сыныптар, «Швед үстелі үлгісі» (қалаулы) - студенттерге арналған аудиториялық және онлайн форматы қажеттіліктерге сәйкес дербес біріктірілуі мүмкін (Twigg. Жоғары оқу орнында аралас оқыту туралы шешім қабылдау процестерін қолдау: әдебиеттер мен жақсы тәжірибелерге шолу // Халықаралық журнал Жоғары оқу орындарындағы білім беру технологиясы.

Supporting blended learning decision-making processes in higher education: review of literature and good practice. The program «Cifrovoj Kazahstan» i smeshannoe obuchenie: vzaimosvjaz’ i vzaimozavisimost’[Program "Digital Kazakhstan" and blended learning: interconnection and interdependence].

БІЛІМ БЕРУДІ ӨЛШЕУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ: ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ

ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ

EVALUATION AND MEASUREMENT IN EDUCATION: DOMESTIC

AND FOREIGN EXPERIENCE

ОЦЕНКА И ИЗМЕРЕНИЕ

В ОБРАЗОВАНИИ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Mathematics, being one of the most difficult subjects to study in a school course, requires the teacher to take into account the individual characteristics of students and groups of students when planning a lesson, identified by the results of the assessment. Assessment is an integral part of the educational process, providing information to the teacher about the results of students' learning in the acquisition of educational materials, and the development of students' mathematical skills. During the study, a review of domestic and foreign literature on the issues of assessment and the use of a differentiated approach in the educational process was carried out.

Обсуждаются взгляды различных авторов на эти вопросы как в условиях традиционного, так и дистанционного (смешанного) образования. Обзор литературы и результаты опроса послужили основой для выводов и рекомендаций учителям в области оценивания. Исследование вклада дифференцированного обучения в научную грамотность. 2020) Психолого-педагогические основы дифференцированного подхода в обучении математике // Вопросы педагогики.

THE USE OF MODERN LEARNING TECHNOLOGIES IN ACCORDANCE WITH BLOOM'S TAXONOMY IN THE EDUCATIONAL PROCESS // Journal Of Educational Sciences. Differentiation and individualization in the organization of teaching-learning activities in mathematics // Procedia-Social and Behavioral Sciences. Assessment strategies for improving students' mathematical problem-solving skills: a literature review // EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 17(3).

The differences in formative assessment evaluation between teachers and students – a non-parametric analysis // Cypriot Journal of Educational Science. THE USE OF MODERN LEARNING TECHNOLOGY ACCORDING TO BLOOM'S TAXONOMY IN THE EDUCATIONAL PROCESS. In this scientific article, the approaches to the development of the competence model of modern bilimdar urpak are considered in depth.

Республиканың әдістемелік орталықтары жүргізетін сауалнама нәтижелері бойынша білімге ынталы ұрпақтың бойында құзыреттіліктер табылуы тиіс. Мосахико Тамай Америкадағы технология статистикасы бойынша жұмыстарды қарастырды, Жапониядағы сапаны бақылау эволюциясы бойынша жұмыстарды қарастырды, сапаны бақылаудың дамуы мен эволюциясын екі фазаға жіктеді. Мосахико Тамай «Бахрейн Корольдігінде жоғары сапаны іздеу» атты еңбегінде квалиметрия туралы жазған. егжей-тегжейлі айтып берді (Тамай.

ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ

OF TEACHING DISCIPLINE

МЕТОДИКА

ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН

The article describes the media communication skills that a future journalist develops in the education system of the Bologna process. Media education as a fundamental factor in the formation of media literacy in various social institutions of the Republic of Kazakhstan]. This article complements and examines the use of augmented reality technologies in education as an example.

Бұл мақалада физикадағы, әсіресе денелерді зерттеудегі толықтырылған шындық технологиясында стереометрия мен кеңістікті пайдалану қарастырылған. Оқыту процесінде толықтырылған шындық технологиясын қолдануда мұғалімнің біліктілігін арттырудың маңыздылығы анықталды. Бақылау екі рет жүргізілді: біріншісі оқушыларға ҚОЛАЙТЫЛҒАН ШЫНДЫҚ оқыту әдісі арқылы құрастыру есептерін оқыды, екіншісі осы әдіспен оқыды.

Оқушылардың осы есептер бойынша жазған бақылау жұмыстарының нәтижелері оқуға дейін толықтырылған шындықты қолдану арқылы оқыту әдісін қолдану арқылы құрылды. 1-сурет – Толықтырылған шындықты қолдану арқылы оқыту әдісі бойынша сабақты оқытуға дейін және осы әдіспен екінші оқудан кейінгі бақылау нәтижелерінің өзгерістері. Толықтырылған шындыққа негізделген оқытудағы медиа сипаттамалары, қатысу, ағын және оқу әсерлері арасындағы байланыстарды зерттеу, Білім беру медиасы мен технологиясының халықаралық журналы.

Preliminary Evaluation of User Acceptance of Using Augmented Reality for Education, 2010 Second International Conference on Computer Engineering and Applications, ICCEA 2010, IEEE, 461-465. Peer learning in an AR-based learning environment, 16th International Conference on Computers in Education SMART: A system of augmented reality for teaching second grade students, Proceeding of the 22nd Annual Conference of the British HCI Group on People and Computers: culture, creativity, interaction. Preliminary Research on the Use of Augmented Reality in Collaborative Learning, Computer Engineering and Information Science, 189-198.

Investigating the relationships between media characteristics, presence, flow and learning effects in augmented reality-based learning, International Journal for Education Media and Technology July 6-8) Effects of AR-supported simulation on learning effectiveness in face-to-face collaborative learning for Physics, 11th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT, 320-322. Preliminary Research on the Use of Augmented Reality in Cooperative Learning, Computer Science and Information Science, 189-198. A preliminary evaluation of user acceptance of the use of augmented reality for education, 2010 Second International Conference on Computer Engineering and Applications, ICCEA 2010, IEEE, 461-465.

Currently, one of the relevant topics is the inclusion of optional courses in the school curriculum.

САЛЫСТЫРМАЛЫ БІЛІМ БЕРУ

COMPARATIVE EDUCATION

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Əл-Фарабидің теологиялық жəне саяси ой- пікірі одан кейінгі мұсылман философтардың философия мен дін арасындағы байланысты түсінуіне жол ашты.. Фарабидің дін

Соңғы онжылдық ішінде отандық жоғары білім беру жүйесінде ауыз толтырып айтарлықтай құрылымдық өзгерістер болды: жоғары оқу орындары (жоо)

Болон үдерісіне кіріктірілген отандық білім беру жүйесінде туризм индустриясы үшін кадрларды оқыту мен даярлау жағдайларына осы сала бойынша озық

Осылайша, бакалавриаттың қолданбалы бағдарламасы бойынша мамандарды даярлау орта білімнен кейінгі білім беру жүйесінде қарастырылған, олардың жұмыс істеуінің құқықтық негізі Қазақстан

Balabiyev Central Asian Innovation University, Kazakhstan, Shymkent е-mail: balabi.kairat@mail.ru SOME ISSUES OF ANALYSIS OF CAUSES AND CONDITIONS OF CRIME IN THE SPHERE OF

Математика 118 70512 Математический сборник 119 70502 Математическое моделирование 120 48614 Сибирский журнал вычислительной математики 121 70965 Теория вероятностей и ее применения

38 COVID-19 пандемия жағдайында мектеп саясатын жобалау 1-кесте – Мектеп саясатын жобалау Пандемия кезеңінде білім беру ұйымдарында, COVID-19 коронавирустық инфекцияның таралуына

Қоғамды ізгілендіру жағдайындағы жоғары мектептің білім беру жүйесінде студенттердің кәсіби тұлғалық сапасын жетілдіруде отандық мәдениет құндылықтарын меңгерту, соның негізінде қазақ