• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

хабаршы вестник - Физико-математические науки

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "хабаршы вестник - Физико-математические науки"

Copied!
241
0
0

Толық мәтін

Ал егер функция х0 нүктесінде анықталмаса, онда әртүрлі әдістермен бастапқы функция үздіксіз және х0 нүктесінде шекті болады. Бұдан f функциясы x0 нүктесінде анықталмаса, бірақ оның осы нүктеде шегі болса, онда х0 функциясы түзетілетін үзіліс нүктесі екенін көреміз. Егер U x U x ширегі болса, онда  саны (немесе элементі) f функциясының x0 кезіндегі шегі деп аталады. көрсетілгендей, 6 түрлі нүктелік кварталдар мен 6 түрлі қуыс аудандардың комбинациясы функция шекарасының анықтамаларының 36 нұсқасын береді.

МАТЕМАТИКА. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ

7) шарты орындалсын, онда (1)-(4) кері есебінің жалпыланған жалғыз

Regularity results for a class of parabolic systems related to a class of non-Newtonian fluids // Ann. A model of porous medium equation with variable exponents of nonlinearity: Existence, uniqueness and localization properties of solutions // Nonlinear anal., Theory Methods Appl.—2005.—Vol. This work explores the converse problem of reconstructing the correct part for the nonlinear parabolic equation with the integral redefinition.

The existence theorem and unique solutions of the inverse problem are proved by the method of successive approximations. The sequence of approximate solutions is constructed that, using a priori estimates, proves the strong convergence of the sequence to the solution. The proof of the uniqueness of a generalized solution is based on the received a priori estimates.

Егер I-V шарттар орындалса, онда (1), (2) шекаралық есебінің шешімі

  • Введение и постановка задачи
  • Birgebayev
    • Негізгі нәтиже

Solution of the given singular perturbed boundary value problem tends to the solution of the modified unperturbed boundary value problem. We present the results of the study. The result of research is described in the form of a statement. It is established that there are conditions imposed on the data of the problem.

The study of the dependence of functions on real variables is based on the concept of limit (lim) in the set of real numbers. Functional analysis was formed as a mathematical discipline at the beginning of the 20th century. Thus, the set of data (values) of the problem is fully characterized by defining the space E, which is the space of solutions.

For example, in the case of expanding space F, the solution of each fF can potentially result in an additional decision. Then we can take the continuously bounded function in the band C   as the area for determining operators of the bounding problem (6), (7), and then the set of functions in space C(). Thus we can prove the existence of the solution to the boundary problems formulated using the differential equations considered in normalized space.

So, in solving boundary problems formulated accordingly for the differential equations, let us consider Lu f of the differential operator determined in proper normalized space H.

  • Построение начальной и граничных функций возмущенной задачи. Так же как и в [6] введем начальную функцию

The work is devoted to the study of the constraint solvability of the second-order singular elliptic system with an unbounded lower term in the Lebesgue space. Constraint estimates of the solutions of the singular elliptic system with a newer unbounded coefficient are determined. Approximation Theory of Functions of a Real Variable: International Monograph Series on Pure and Applied Mathematics.

In the paper, representation of an intermediate derivative is obtained by the derivative of a higher order and function. Use the Taylor series for expressing the intermediate derivatives in terms of the function itself and its higher derivatives. The solution to this system using Cramer's method creates the possibility of an intermediate derivative valuation.

При этом для оценки определителя полученной линейной системы, полученной путем ее преобразования, используют определитель Вандермонда. что необходимо для доказательства приведенных в утверждениях оценок. Название «метод обратного рассеяния» происходит от ключевой идеи восстановления временной эволюции потенциала по временной эволюции его данных рассеяния: обратное рассеяние относится к проблеме восстановления потенциала из его матрицы рассеяния, в отличие от прямого рассеяния. , задача нахождения матрицы рассеяния по потенциалу. Ерсултанова З.С., Жасыбаева М., Есмаханова К., Нугманова Г., Мырзакулов Р. Преобразование Дарбу и точные решения интегрируемого ферромагнитного уравнения Гейзенберга с самосогласованным потенциалом // Международный журнал геометрических методов в современной физике.

Integrable spin systems are one of the most important parts of integrable nonlinear differential equations and are important in mathematics, especially in the geometry of curves and surfaces. On the other hand, integrable spin systems play a crucial role in the description of nonlinear phenomena in magnetism. In this article, we study some of the integrable Heisenberg ferromagnet equations with self-consistent potentials.

In particular, we derive their equivalents in the form of the nonlinear Schrödinger equation. These integrable Heisenberg ferromagnetic equations with self-consistent potentials describe nonlinear waves in ferromagnets with some additional physical fields.

Построение решений возмущенной и невозмущенной задач. Справедлива следующая теорема

0 1 ,lim

Сонымен, 3-теоремадан асимптоталық түрде бұзылған есептің шешімін көрсететін функциялар табылады. Сонымен қатар, алғашқы секірулердің формуласы табылды, секірулер реті орнатылады. Мектеп деңгейі жоғары математика бойынша одан әрі білім алу үшін жеткіліксіз, өйткені студенттер тереңдетілген бөлімнен білім алу қажеттілігін түсінбейді, «жоғары математиканы» оқуға мотивация жоқ.

Геометрия – мектеп математика курсында оқытылатын ең маңызды математикалық пәндердің бірі. Берілген бастапқы-шекаралық кері есеп өлшенетін QT 0,T цилиндрлік облысында қарастырылады, мұндағы Rn, n2,3- ішкі шекарасы бар өлшенетін үш өлшемді облыс. Бұл мақала Кельвин-Войт сұйықтарының қозғалыс теңдеулері үшін сызықты емес кері есептерді зерттеуге арналған.

The reverse problem consists of finding a velocity and a pressure gradient of fluids and also a right hand of the equation. The investigated inverse problem studied in the bounded cylinder QT  0,T , where Rn, n2,3 is a bounded 3D domain with smooth boundary . The functional space of strong generalized solution is defined. The theorem of the existence and uniqueness of global in time of the highly generalized solution to the inverse problem is proven.

Начнем с математической модели на микроскопическом уровне, которая состоит из стационарной системы Стокса для несжимаемой неоднородной вязкой жидкости, заполняющей поровое пространство, стационарного уравнения Ламе для несжимаемого упругого жесткого каркаса в сочетании с соответствующими граничными условиями на общем «твердом граница «каркас – поровое пространство» и уравнения переноса для неизвестной плотности жидкости. Далее мы докажем разрешимость этой модели и строго проведем процедуру усреднения, так как безразмерный размер пор стремится к нулю, а пористое тело геометрически периодично. Грубо говоря, эта система содержит систему Стокса для вязкой жидкости в поровом пространстве, систему Ламе для твердого скелета и граничное условие (непрерывность нормальных напряжений) на общей границе «твердый скелет - поровое пространство». математическая модель на микроскопическом уровне, состоящая из стационарной системы уравнений Стокса для несжимаемой неоднородной вязкой жидкости, занимающей поровое пространство, из стационарных уравнений Ламе для несжимаемого упругого твердого скелета в сочетании с соответствующими граничными условиями на общей границе «жесткий скелет - поровое пространство» и уравнение переноса для неизвестной плотности жидкости. Затем мы доказываем разрешимость этой модели и строго реализуем процесс гомогенизации, так как безразмерный размер пор стремится к нулю, а пористое тело геометрически периодично, в результате доказывается разрешимость задачи для фильтрации Муската.

Вектор K R n называется управляющим решением системы PK H , если для каждого HH существует матрица PP такая, что PK H , или иначе. Линейные статические системы с интервальной неопределенностью:. Эффективные алгоритмы решения задач управления и стабилизации //. Вопросы анализа и синтеза систем управления объектами в неопределенных условиях. Это обстоятельство обусловлено выявленными в процессе исследования специфическими особенностями прерывистых операций.

ФИЗИКА. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ

Уравнения движения. Рассмотрим консервативную (порождающую) систему

Mathematical and computer modeling of the movement of the executive mechanism of the flexible multi-purpose working part of the earthmoving machine and construction machinery. Experimental data on the convective mixing of binary gas mixtures in the opposite flow of the third component at its different velocities are obtained. The influence of the velocity of the counterflow on the separation value of the density of the heaviest component of the mixture in developed convection conditions is determined.

This demonstrates the importance of ensuring the accuracy of adjustment of pressures and velocities when developing a prototype hydrocarbon gas separation module. An important factor in optimizing the separation process is determining the separation module parameter setting requirements. Theoretical aspects of the description of transfer processes in the thermal effects occurring in phase transformations of the first kind are shown.

The reasonable assumption of possible manifestations of indirect thermal effects is also made in phase transformations of the second type. The structure of the propagabor matrix and its application in the case of inhomogeneous periodic media. In this article, the analytical method of determining inertial parameters with elastic connections is presented.

The main movement of the elastic couplings implements at the expense of the torsion angle of elastic mandrel and compressed springs. Spin verifier is used to find the correct solution to the problem by verification and model checking. The comparison of the importance of evaluation tasks that solve e-portfolio, depending on accessories for different target groups, has been made.

After you create a Socket object, you can use the socket's input and output streams. The sequential algorithm of compression of the image by wavelet method is described. The author of the article uses an algorithm based on counting the number of zero crossings to determine the QRS.

The article is based on the implementation of the use of the algorithm is based on counting the number of zero crossings. At the end of the article, it provides an analysis of the main results and the effectiveness of the algorithm.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Алматы, Казахстан КОЛЕБАНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА НА ВИБРООПОРАХ СО СПРЯМЛЕННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ ПРИ МГНОВЕННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ Аннотация В настоящей работе