• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Қазақстан Республикасы

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "Қазақстан Республикасы"

Copied!
126
0
0

Толық мәтін

A brief summary of the conceptual provisions of neology, an analysis of approaches to the creation of a new dictionary of words in lexico-graphic practice is made. Zhukesh K., Master of Science at Kainar Academy The article examines the personality and psychological and social characteristics of the criminal. In the fight against crime and in all its phases, the main condition is the study of the identity of the perpetrator.

Mukhtarova E.S., professor of the Department of Languages ​​and Journalism of the Kainar Academy Esentayeva Z., master of the Department of Languages ​​and Journalism of the Kainar Academy In this article, the image of the character of Abylai Khan is historically applied to poetry. Keywords: Zhyrau poetry, improvisation, Abylai Khan's character image, patriotic poetry, Kalmyk invasion, combativeness. ON THE QUESTION OF THE USE OF EXPRESSIVE MEANS IN THE TRANSLATION OF NEWSPAPER HEADLINES FROM THE ENGLISH LANGUAGE V.

Definitions of the specific functioning of language facilities in the titles of English-language newspapers. ON THE QUESTION OF THE LEXICO-SYNTAX SYNCS OF TRANSLATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL LITERATURE. One of the ways is translation activity, which makes it possible to use technical achievements of different countries.

Since most of the scientific and technological achievements and discoveries currently take place in English, this article focuses on the translation from English to Russian. Mukhtarova E.S, Ph.D., Professor of the Department of Languages ​​and Journalism of the Kainar Academy Kasenova Sh., Master of 2-course of the Academy of Kainar The article tells about the manifestation of non-verbal practices in Kazakh national tradition. Mutan Z., Master of 2 course of the Academy of Kainar The article discusses the continuity of M.

ЭКОНОМИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

В феврале 2016 года проведен краткий анализ рынка безналичных расчетов пластиковыми картами, в т.ч. В целом причины низкого использования пластиковых карт также обсуждаются в контексте ориентации на наличные и отсутствия стимулов. Решением Совета Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года №. 208 утверждены Правила осуществления безналичных расчетов и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан (далее: Правила), определяющие порядок осуществления безналичных расчетов и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан (далее: Правила), определяющие порядок осуществления безналичных расчетов и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан (далее: Правила). ) переводы денег на территории Республики Казахстан банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, формы и порядок выдачи платежных документов, а также определяют требования к содержанию документа, подтверждающего оказание платежных услуг банки, платежные агенты и платежные субагенты банков и организаций по платежным операциям.

Алматы технологиялық университеті Мейрамхана өндірістегі ең қиындардың бірі болып саналады, өйткені бұл ұйымның жақсы ұйымдастырылуы ғана емес, сонымен қатар оның қызметкерлерін ұйымдастыруы, келушілерге дәмді ас ұсынатын, саусақтарын жалайтын. Сондықтан белсенді емес тұтынушылардан құтылу мүмкін емес, сондықтан бұл мейрамхана индустриясындағы ең қиын бизнестің бірі болып саналады. Қонақ үйді басқаруда келесі стратегиялар қызығушылық тудырады: инновациялық стратегия, шығындарды азайту, қысқарту стратегиясы, сапаны жақсарту стратегиясы.

Бұл әдісте барлық мамандар мен менеджерлер белгілі бір шеңберде тексеріледі, мысалы, мейрамхана индустриясының қонақ үй менеджменті, бірнеше категориялар. Критерийді сарапшылық топ маңыздылығына қарай түзетеді, нәтижесінде әрбір өлшемге маңыздылығына қарай сараптамалық рейтинг беріледі. (немесе аутентификацияға жатады). «Қайнар» академиясының «Қаржы» мамандығының студенті Абишова Қ.М., оқу меңгерушісі, аға оқытушы Тұрманова Қ.Б.

PERSPECTIVE OF THE DEVELOPMENT OF THE HOTEL BUSINESS OF KAZAKHSTAN AND ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ECONOMIC FACTORS. Almaty Technological University The development of the hotel and restaurant industry is carried out with the help of many factors that are independent of the market players. Therefore, the study of the marketing environment, as a prerequisite for the quality of catering business, is the design and implementation of measures to reduce negative factors.

Маркетингтік ортаны зерттеу және талдау компаниялар үшін өзгеретін қоршаған орта факторларына бейімделу үшін өте маңызды. 2016 жылы бір тұтынушының орташа айлық табысы 400 АҚШ долларын құрады, бұл Қазақстанға табысы орташа елдердің қатарына кіруге мүмкіндік берді. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік сектор экономикасының дамуы // Экономика және статистика.

Указ Ппезидента Pecpybliki Kazaxctan О Gocydapctvennoi pporpamme пазвития типизма в Pecpyblikeke Kazaxctan. К., донишҷӯи курси 1 Академияи Қайнар Дар мақолаи мазкур омилҳои қарздиҳии шахсони воқеӣ дар шароити бозор баррасӣ шуда, таҳлили сопастовитикии критовани бонкҳои Ҷумҳурии Қазоқистон оварда шудааст.

ИСТОРИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ,

СОЦИОЛОГИЯ И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Өйткені, дәлелдемелерді ішкі сенім негізінде бағалау қылмыстық процесте дәлелдемелерді бағалау ережелері ғана болып табылады, сондықтан Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 25-бабында белгіленген нормаларды баптың 1-бөлігіне орналастырған дұрыс. 128 Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi ... Әбішев А., «Қайнар» академиясының ғылым магистрі Заңды тұлға институтының жалпылама түрде пайда болуы құқықтың пайда болуы мен эволюциясы сияқты себептерге байланысты: қоғамның әлеуметтік ұйымдастырылуының күрделене түсуі, қоғамды басқарудың дамуы. экономикалық қатынастар және соның нәтижесінде қоғамдық сана. Осыған байланысты мақалада Қазақстан Республикасының заңнамасындағы заңды тұлғалардың теориялық аспектілері қарастырылады.

Однако такие учёные приходят к выводу, что «основная идея юридического лица как способа правовой инженерии ввести в оборот массу имущества, так или иначе обособленного от имущества физических лиц, была ясно выражена в римском праве» [1, с.123]. Джорджа, английской и голландской Ост- и Вест-Индской компаний — «эти торговые компании выработали технику совместного ведения крупного бизнеса», и приобретенный ими опыт регулирования отношений с участием юридических лиц впоследствии сыграл важную роль в создании гражданского и торгового права XIX века. Так, 17 апреля 1995 года был подписан Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О государственной регистрации юридических лиц».

Большинство других общественных организаций, действовавших в Казахстане, были созданы в соответствии с Положением о добровольных обществах и союзах (объединениях, клубах, ассоциациях, федерациях)», утвержденном 30 августа 1930 года постановлением Совнаркома и ЦИК. РСФСР (в то время Казахстан входил в состав Российской Федерации). Первым общесоветским законом о хозяйствующих субъектах был Закон СССР «О социалистических государственных промышленных предприятиях», утвержденный постановлением Совета Министров СССР в. 1965. В связи с этим 14 апреля 1989 года был принят постановление Президиума Верховного Совета «О порядке создания и деятельности общественных любительских объединений».

34; «Об упрощении регистрации субъектов предпринимательства» [9], Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 14 апреля 1992 года «Об утверждении Правил регистрации уставов религиозных объединений». В статье представлен философско-антропологический анализ дискурса женской эмансипации и формирования гендерной субъектности в культуре XIX века на основе произведений известных европейских и американских писателей XIX века.

DISCOURSE OF EMANCIPATION IN THE "FEMALE ROMANCES" OF THE XIX CENTURY: NEW GENDER ROLES AND STATUS. The article presents a philosophical-anthropological analysis of the discourse of women's emancipation and the development of gender subjectivity in the culture of the XIX century in the works of famous European and American women writers of the XIX century. The author analyzes images and plots in the novels of writers of the XIX century, which represent features of the development of women's emancipation, women's subjective and views on the formation of new gender roles in the culture of the XIX century.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Индивид мемлекеттік жəне басқа да құрылымдардың өзіне қатысты əрекеттерін белгілі бір механизмдер арқылы (сот, қоғамдық пікір, бұқаралық ақпарат құралдары

Жарнама ақпараттық, коммуникативтік, имидждік-құндылық, брендтік, маркетингтік және басқа да қызметтерді атқара отырып, кәсіпорындардың маркетингтік

4. Жеке тұлғаның өз қызметін дамытудағы рөлін анықтау және балалар мен жастар спорт мектебінің тәрбиеленушілерінің қызметін

25 мамырда Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы достық, ынтымақтастық және өзара көмек туралы шартқа қол қойды.. Бұл құжатта КСРО ыдырағаннан кейін болған іргелік

Қазақстанның күші бар кен орындарында көмірсутегі шикізаттарының ірі қорын иелене отырып, республикамыздың құрылық бөлігінде және каспий теңізінің шельф аймағында перспективті құрылым

Осы және басқа да іс-шараларға сүйене отырып, Осман империясына жіберілген неміс офицерлері мен түрік әскерилері арасындағы қарым-қатынас өте тығыз болды, ақырында Осман үкіметі өз

Кедейшілік бір-бірімен өзара байланысқан және бірқатар ерекшеліктерге ие құбылыс болғандықтан, оларды келесідей топтарға біріктіруге болады: - Экономикалық жұмыссыздық, төменгі

Егін салатын жерлерді ұтымды пайдалану мен одан әрі сарқылудан қорғау үшін келесі іс-шаралардың орындалуы қарастырылған: 1 Егістікті аз өнімді жерлерді анықтау және оларды басқа