• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ ВЕСТНИК КазНУ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ ВЕСТНИК КазНУ"

Copied!
98
0
0

Толық мәтін

(1)

ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТI

ҚазҰУ

ХАБАРШЫСЫ

* ШЫҒЫСТАНУ СЕРИЯСЫ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

ВЕСТНИК КазНУ

* СЕРИЯ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

АЛМАТЫ № 1 (46) 2009

МАЗМҰНЫ СОДЕРЖАНИЕ

1-бөлім. ТАРИХ - раздел 1. ИСТОРИЯ

Абдраимова Н.

ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ МУЗЫКА ӨНЕРІНІҢ ҚЫТАЙҒА ТАРАЛУЫ ЖӘНЕ ТИГІЗГЕН ӘСЕРІ...3

Ем Н.Б.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД В ИСТОРИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ

ИССЛЕДОВАНИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ БРАКОВ ЗАРУБЕЖНЫХ КОРЕЙЦЕВ...8

………...13 Ерекешева Л.Г.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ СОВЕТСКОЙ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ И ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ОТНОШЕНИИ РЕЛИГИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В 1920-1930-Е ГГ. ...12 Ибраева Ж.Н.

КОРЕЙСКОЕ СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ...21 Избаиров А.К.

ХАНАФИТСКАЯ БОГОСЛОВСКО-ПРАВОВАЯ ШКОЛА (МАЗХАБ). К ВОПРОСУ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ И

ДУХОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ...27

……….… Мустафина Р.М.

ТРАДИЦИЯ ПОЧИТАНИЯ СВЯТЫХ У КАЗАХОВ, ОБРАЗЫ КОТОРЫХ СВЯЗАНЫ С ОФИЦИАЛЬНОЙ ИСЛАМСКОЙ ТРАДИЦИЕЙ...32 Оспанов А.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ НОВОГО ВЕКА………...38 Таубалдиева Д.

СТАТУС ТИБЕТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИНДИЙСКО-

КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ...45 2- бөлім. ФИЛОЛОГИЯ - раздел 2. ФИЛОЛОГИЯ

Абдурақын Н.

ҚАЗІРГІ ЗАМАН ҚЫТАЙ ТІЛІ ГРАММАТИКАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ БАСТЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ...51 Авакова Р.А., Мырза Мукадас

АРАБО-ПЕРСИДСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В УЙГУРСКИХ И КАЗАХСКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ...54 Алыбаева А.

АРАБ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ......58

Зарегистрирован в Министерстве культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан, свидетельство №956-Ж от

25.11.1999 г.

(Время и номер первичной постановки на учет - №766 от

22.04.1992 г.)

Редакционная коллегия:

Алдабек Н.А (научный редактор) 674070,

Надирова Г.Е.

(зам. научного редактора), Коптилеуова Д.Т.

(ответ. секретарь) 674649, Дербисали А.Д., Ким Г.Н., Кумисбаев O.K., Ахметбек Г., Джубатова Б.Н., Атабай Б.А.

Карсаков И.Б.

Вестник КазНУ Серия Востоковедения

№1 (46)

ИБ № 4376 Подписано в печать 05.05.08.

Формат 90 х 110 1/8.

Бумага офсетная № 1.

Печать офсетная. Уч.-изд.л.7.75 Тираж 500 экз. Заказ № 2 . Цена договорная. Издательство

«Қазақ университетi» Казахского национального университета

имени аль-Фараби.

480078, г.Алматы, пр.аль-Фараби, 71, КазНУ,

тел. 247-02-46, 247-04-54.

Отпечатано в типографии издательства «Қазақ

университетi»

(2)

Жайсаңбай Ә.

АРАБ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІНІҢ ЗЕРТТЕЛУІ...62 Жұбатова Б.Н.

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ КІРМЕ ОДАҒАЙЛАР...66 Зуфарова К. Ф.

ТВОРЧЕСТВО ЭДВАРА АЛ-ХАРРАТА В КОНТЕКСТЕ НОВАТОРСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ЕГИПЕТСКОЙ ПРОЗЕ ВО II ПОЛОВИНЕ XX В...72 Кемелов Т. Х.

СҰЛТАН БЕЙБАРЫС СИРАСЫНЫҢ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРІН АУДАРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ...76 Мұратова Г.

АБАЙ ҚАРАСӨЗДЕРІ МЕН «ҚАБУСНАМА» ҮНДЕСТІГІ...81 Мухибова У.У.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ГЕРОЕВ В ПАМЯТНИКЕ «ЧАУРАСИ ВЭЙШНАВАН КИ ВАРТА»...86 Надирова Г.Е.

РОЛЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО РОМАННОГО ЖАНРА В ТУНИСЕ...90 Шадкам З.

ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ТҮРІК ТІЛДЕРІНДЕГІ СӨЗ ЭТИКЕТІНІҢ ЭМОТИВТІК ҚЫЗМЕТІ...94 Балакаева Л.Т.

ВСТРЕЧА С ПРОФЕССОРОМ САТО КОЭЦУ ( ЯПОНИЯ) НА ФАКУЛЬТЕТЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ...101

СВЕДЕНИЯ ОБ

АВТОРАХ...102

(3)

1 1 - - б б ө ө л л і і м м Т Т А А Р Р И И Х Х

Р Р а а з з д д е е л л 1 1 И И С С Т Т О О Р Р И И Я Я

Абдипатаева Н.И.

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КОРЕЙ ТЕАТРЫНЫҢ 1937 ЖЫЛҒЫ ДЕПОРТАЦИЯҒА ДЕЙІН ҚИЫР ШЫҒЫСТА ҚҰРЫЛУЫ

Алматыдағы Мемлекеттік музыкалық комедия корей театры – Корей түбегінен тыс жерде орналасқан жалғыз корей театры. Басынан кешкен орасан қиыншылықтарға қарамастан осы күнге дейін өзінің ұлт алдындағы рухани парызын мақтанышпен атқарып келеді деп айтуға болады. Өткен 2007 жылы Қазақстандағы Корей театрына 75 жыл толды. Ал осы театрдың негізі ХХ ғасырдың басында Ресейдің Қиыр Шығысында құрыла бастаған көркем өнерпаздар үйірмесінен басталады.

Қазақстандағы Республикалық Корей музыкалық комедия театры 1932 жылы Ресейдің Қиыр Шығысында дүниеге келген болатын. Оның негізін сол кезде Қиыр Шығыста кең өріс алған театрлық өнерпаздар үйірмесі құраған болатын.

Олар Қиыр Шығыстағы Владивосток, Благовещенск, Чита, Хабаровск, Ново- Уссуриск қалаларында орналасып, негізінен қойылымдардың өткізілуіне тәуелді болған. ХІХ ғасырдың аяғынан бастап қызмет етіп келген бұл кішкене үйірмелер ХХ ғасырдың 30-жылдарына дейін труппаламен ауыса алатындай стационарлы болмады. Алайда 20 жылдардын бастап, корей үйірмелері қойған қойылымдарының мазмұны социалистік бағытта өзгерді.

Корей драматургы мен Корей театрының әйгілі режиссері Иосиф Кимнің еңбектерінен жоғарыда айтылған корей театрының негізі болған бірнеше көркем

өнерпаздар үйірмесін атап өте аламыз.

Мысалы: Владивосток қаласындағы темекі фабрикасының тұсындағы үйірме,

«Щинханчон» (Корейлік жаңа ауыл) клубы тұсындағы үйірме, Владивосток қаласының № 8 мектеп тұсындағы көркем өнерпаздар үйірмесі, «Пуциловка»

ауылының шаруа жастарының үйірмесі және педагогикалық техникум тұсындағы көркем өнерпаздар үйірмесі /1/.

Ресейдің Қиыр Шығысындағы корей және қытай театрларының құрылуы туралы В.А. Королеваның жазған мақаласында «Корей театрының негізін құраған үйірмелердің қызметі туралы алғашқы мәліметтерден олардың қарапайым көркем өнерпаздар үйірмесі екенін білуге болады. Ал актерлер ретінде, әрине, колхозшылар, балықшылар, студенттер болды,» деген /2, 217/. Бұл мәліметтен олардың тек театр негізі ғана болмай болашақ Корей театрының өмірі мен тағдырының ерекшелігін анықтаған болатын. Өйткені сол кезден бастап корей театрлық үйірмелері ауылды жерлер мен колхоздарды аралап гастрольдерге шығатын. Алайда бұл үйрмелердің нақты қай күні құрылғаны туралы мәліметтер жоқ. Бірақ, көркем өнерпаздар үйірмелеріндегі корей актерлерінің қызметі 1920-1932 жылдарды қамтиды деп есептеледі. Бұл сол кездегі елдегі саяси өзгерістерге байланысты: Қазан революциясының жеңуі Кеңес Өкіметінің билікке келіп, соның себебінен Қиыр

(4)

Шығыста корейлік жер шаруашылығы мен балық шаруашылығы колхоздары пайда бола бастады.

ХІХ ғасырдың аяғына дейік кәрістер тек өз шаруашылығы мен күн көруін ғана ойлаған болса, ХХ ғасырдың басынан бастап олар саяси өмірге де араласып, қызығушылық танытатын болды. Мұның бірнеше себебі бар деп айтуға болады. Ең алғашқы себебі ретінде Орыс-жапон соғысы. Бұл соғыстың негізінен Корей жері мен Қиыр шығыста жүргізілгені белгілі. Соғыстың зардаптарын әрине жергілікті тұрғындар көрді. Сол кезде Қиыр Шығыстың тұрғындары ретінде кәрістер мен қытайлардың саны басым болды. Екінші себебі ретінде Кореяның немесе Чосон мемлекетінің жапон аннесиясына ұшырауы. Туған жерлерінің жапондардың қол астына өтуі корей халқының беткеұстарларынан бастап шаруаларына дейін мазалаған болатын.

Оған мысал болатын сол кездегі Қиыр Шығыстағы кәрістерінің ақпаратшысы

«Сонбон» (Авангард) газетінің мақалалары. Және де үшінші себебі Кеңес Өкіметінің орнауы мен халықты сауттандыру мен саясаттандыру шаралары болып табылады. Мұндай шарттарда корей театрының негізі болған үйірмелердің атқараған рөлі орасан болды.

Тек театр ғана заманның осындай шарттарында халықтың ойы мен сезімдеріне эмоциналды әсер ете алатын күшке ие болатын. Мұны байқаған Кеңес өкіметі театр мен театрлық қойылымдарды барынша кеңестік мазмұнды қамтуына бағыттады. Мысалы Қиыршығыстық большевиктер партиясының ішкі комитеті театрлық қойылымдар басқармасын ұйымдастырып, оған Қиыр Шығыстағы барлық театрлар мен үйірмелер бағынышты болды /2, 217/. Ең алғаш Владивостокта құрылған Жұмысшы Жастар Театры 1930 жылы құрылып, оның директоры болып Ён Сенён тағайындалды.

Ал бұл театрдың ұжымы небәрі отыз адамнан тұрды. Бұл театрдың алғаш қойылымы ретінде ұжымдастырудың нағыз қайнап тұрған уақытында қойылған

«Целина» атты спектаклі болды. Алайда бұл театрдың қызметі ұзаққа бармады.

Егіннің шықпай қалуы мен аштықтың басталуы салдарынан 1931 жылы бқл театр таратылып, «Рыбник» профсоюзының орталық комитеті тұсындағы корейлік мәдени-насихат ұжымына айналды /1/.

Осыдан бір жыл өткеннен кейін В.А.Королёва, Г.В. Кан и И.Ф.Кимнің Хабаровск өлкесінің Мемлекеттік архивіне сілтеме жасай отырып берген мәліметтеріне сүйенсек, яғни 1932 жылдың 9 қыркүйегінде корей драмалық көркем өнерпаздар үйірмесінің негізінде Корейлік аймақтық жылжымалы театры құрылған болатын /1, 2, 3/. Бұл театрдың құрылуына бірнеше қажеттіліктер әсер еткен болатын. Ең алдымен Қиыр Шығыста кеңес өкіметі орнағаннан кейін кәрістер санының күрт өсуін айтуға болады. 1932 жылдың 1 қаңтарында кәрістердің саны 199,5 мың адамды құраған болатын. Яғни, 1923—1931 жылдар араығында көшіп келген кәрістердің саны 89 мың адамға өскен, бұл көрсеткіштен кәрістердің саны революцияға дейінгі 60 жыл бойы көшіп келген кәрістер санынан екі есе артық болды /2/. Әрине, осындай көрермендер үшін бірнеше көркем өнерпаздар үйірмесі жеткіліксіз болды. Үйірмелерге қарағанда жоғары деңгейдегі жақсы жабдықталған құрылым, яғни, театр қажет болды. Жай ғана театр емес, кәрістер орналасқан бүкіл аймақты қамтитын жылжымалы театрды ұйымдастыру қажеттілігі туды.

1932 жылы корей театры құрылғанымен оның қызметі бірнеше қиыншылықтармен кездескенін Хабаровск Өлкесінің Мемлекеттік Мұражайынан табылған құжаттар анықтап көрсете алады.

1932 жылдың қыркүйегінен бастап 1933 жылдың сәуір айына дейін қызмет атқарған театрдың осы жылы таратылуына тура келді. Себебі театрдың алғашқы директоры Ким-Тхяйдың уақытылы есебін өткізбей, қаржысын өз бетінше жұмсауы болды. Сондықтан жас театрдың ұжымын Театрлық қойылымдар басқармасы қаржыландырудан бас тартып, театр ұжымын таратты. Ал театр директорын қызметінен босатып, қамауға алды.

ВКП(б) Обкомының Корей театрының жұмысын тексеруі нәтижесінде мынадай

(5)

ұсқынсыз көрініске куәгер болды: әртістер ешбір қолдаусыз қалып, материалдық жабдықтарға да мұқтаж болды. Театрдың белгілі мекен орны мен репертуары да болған жоқ. Бір қарағанда, мұндай тығырықтан шығар жол жоқтай болып көрінгенімен, театр актерлерінің тынымсыз еңбектері мен күш жігерінің арқасында 1933 жылы шілде айынан бастап корей театры өз жұмысын қайта бастады. Бұл жолғы корей театрының труппасына 18 актер – 15 ер адам және 3 әйел адам кірді. Директор қызметіне жеке тұлғалық қасиеттерімен бірге театр өмірі мен ұжымын жақсы танитын, корей тілін жетік меңгеруімен көзге түскен В. Тен ұсынылды. Осыдан басап, корей театының өмірі жақсы жаққа бұрылды. Театр дотацияларға ие бола бастап, репертуарын кеңейтіп, баспасөз беттерінен актерлер мен режиссерлердің табыстары туралы жариялана бастады. Осы кезден бастап Корей аймақтық жылжымалы театрының актерлер труппасы қалыптаса бастады, театрдың жанданып қалыптасуының негізі болған режиссерлер, драматургтар мен актерлері тәрбие ала бастады.

Корей театрының Қиыр Шығыстағы қызметі тұсында (1932-1937жж.)

төмендегідей шығармалар

көрермендерназарына қсынылған болатын:

1932 ж. – Мун Седюннің «Жанып жатқан үй» және «Қызыл қаны»;

1933 ж. – Ён Сенённың «Қызыл жалын» мен «Тянфендон жалыны»;

1934 ж. – Ким Ги Чердің «Шығыс партизаны», Цай Ённың «Шығыс теңізінен келеген белгі», Тхай Дячунның «Аралық»;

1935 ж. – Ли Деннимнің «Чунхян атты қыз туралы әңгіме», Цай Ённың

«Тянханмонг», Ким Хяунның «Солтүстік- Шығыс магистралі», Дин Удың «Шкипер Сансеб», Тхай Дячунның «Син Черсан»;

1936 ж. – Чай Ённың «Симчен атты қыз туралы әңгіме», Ли Гирсу, Цой Гирчун мен Тхай Дячунның «Қолдан қолға ауысқан қызыл жалау», Ён Сенённың

«Дауылдан кейін» мен «Олимпик», А.

Арбузовтың «Алты сүйікті», Б.

Белоцерковскийдің «Өмір шақырады»;

1937 ж. - К. Треневтің «Любовь Яровая» мен Тхай Дячунның «Құлдар»

атты қойылымдары театр сахнасынан орын тепті.

Аталған шығармалардың ішінен

«Чунхян атты қыз туралы әңгіме» атты шығарманы ерекше атап өткен жөн. Бұл осы аттас классикалық шығарма негізінде жасалғандықтан аталмыш театрдың сахнасынан әлі күнге дейін көруге болады.

Көптеген өнертанушылар корей театрының өмірі осы шығарманы қойған күннен бастап санауға болады дейді. Бұл шығарма корей театрының бетке ұстар шығармасы ретінде атауға болатын себебі – бқл шығармады театрдың ең үздік актерлерінің ойынын да айтуға болдаы.

Иосиф Кимнің айтуы бойынша бұл спектакльдің премьерасы 1935 жылдың 6 қыркүйегінде «Синханчхон» клубында қойылған. Оның табысы күткеннен де асып түскен болатын. 1935 жылғы 4 қыркүйекте жарық көрген «Сонбон» корей газетінде театр құрылғалы үш жыл өтіп, он пьесадан артық қойылымдардың жарық көргеніне қарамастан «Суретші Пан Ирчудің көркемдеуіндегі Ён Сенённың

«Чунхян атты қыз туралы әңгіме» атты қойылымы жүздеген аншлагқа төтеп берді.

Адамдар осы қойылымды көру үшін ғана Владивостокқа арнайы келеді. Осы қойылымның арқасында ғана театрды енді мамандандырылған деген атауға ие бола алады,» деген жолдарды оқуға болады /1/.

Бұл шығарманың табысты болуы актерлердің музыкалық, билеу өнері мен сахналық көріністері нағыз ұлттық нақышты бейнелеп көрерменге жеткізе алды. Және тағы бір маңызды жағдай:

корей дәстүрлерін бекем ұстанған ересектер мен Ресейдің Қиыр Шығысында туылып, кеңестік мемлекетте жаңаша тәрбие алып жатқан жастардың да көңілінен шыққан шығармаға айналғаны.

Осы Ресейдің Қиыр Шығысында қарапайым адамдар өздерінің құрметті орнын тапқан алғашқы да жалғыз корей ұлттық театры дүниеге келді. 1935 жылға қарай театр орталық және жергілікті өкіметтің қолдауымен аяғына нық тұра алатын жағдайға жетті. Театр директоры В.Тен мен режиссер Цой Енның және бүкіл ұжымның бірлескен еңбектері театрдың болашақтағы шығармашылық

(6)

өмірінің табысына әсер етті. Театр ұжымының қатарына Ким Дин, Ем Сен Ен, Цой Бондо сияқты талантты актерлері мен режиссер Ен Сен Ен сияқты талабы мол тұлғалар қосылды /2/.

Алайда мұндай шығармашылық табыстарға қарамастан театр өз мүмкіншіліктерін барынша жүзеге асыра алмады. Өйткені театрдың өз ғимараты болмады да, клубты жалға алып қойылымдарды қойған болатын.

Сондықтан 1937 жылдың 13 мамырында қойылған «Любовь Яровая» атты спектакль Владивосток қаласының М.Горький атындағы театрының сахнасында қойылған болатын. Алайда бұған қарамастан бұл қойылым бас айналдырар табысқа жетті. Спектакль аншлагпен өтті: «Театр көрерменге толы болды. Спектакльді тек кәрістер ғана емес, корей тілін білмейтін адамдар да көрді,» — деп баспасөз беттерінен оқуға болатын еді /2/. Алайда, осындай бас айналдырар табыстан небары төрт айдан кейін құрамында 22 адам қызмет ететін Корей аймақтық жылжымалы театры басқа да ұлттық мекелермен бірге КСРО СНК мен ВКП(б) №1428-326 сс «Қиыр Шығыстағы шекараға жақын аймақтағы корей ұлтты тұрғындарды көшіру туралы» 1937 жылдың 21 тамызында қабылданған қаулысы бойынша Қазақстандағы Қызылорда қаласына көшірілді /3/.

Сол кездегі театрдың замандастары Корей аймақтық жылжымалы театрының қыөметін жоғары бағалағап, оны «шынайы мәдениет ошағы» деп атаған болатын.

Шынымен де театр Қиыр Шығыс аймағында орын тепкен корей тұрғандарын мәдени-ағартушылық пен тәрбиелік жұмысында жұмысшылар, балықшылар мен селолар мен колхоздарда ауыл шаруашылығымен айналысқан адамдардың алдында қойылымдар қою арқылы айтарлықтай маңызды рөл атқарды.

Корей театры сол кездегі заманның саяси, экономикалық және басқа да

қиыншылықтарға қарамастан Қиыр Шығыстағы кәрістерде кеңестік идеологияның қалыптасуына үлкен үлес қосып, сонымен қатар ұлттық сана-сезімін сақтап қалуына орасан зор үлесін қосты деп айтуға болады. Осы кезде театр ұлттық мәдениетін сақтап қалған тек ұлттық театр ретінде ғана емес, заманға сай мамандандырылған театр ретінде де қалыптасқанын атап өтіп, қазіргі күнге дейін кәрістердің жойылуға айналған коре маль, яғни корей тілін сақтап қалған бірден бір көзі деп атауға болады.

***

1. И. Ким. «Советский корейский театр», изд. Өнер, Алматы, 1982

2. В.А. Королева «Китайский и корейский театры на Дальнем Востоке России», 2007

3. Л.А. Ни, Г.В. Кан, Цой Ен Гын

«История корейского театра», изд.

«Раритет», Алматы, 2007

4. Г.В. Кан «История корейцев Казахстана», «Ғылым» баспасы, Алматы, 1995

***

Статья посвящена периоду становления корейского театра на Дальнем Востоке до депортации корейцев в Казахстан. Подробно описывается о

кружках художественной

самодеятельности, которые стали основой для создания корейского краевого передвижного театра на Дальнем Востоке.

А также в статье говорится об основных проблемах в период становления и создания театра.

***

This article is about main problems of the period of establish the Korean Theatre in the Far East of Russia. In this article, you can read about some Korean theatral circles wich was the main base to establish the Korean Regional Moving Theatre in the Far East of Russia. In addition, you can see about some problems of establish this theatre.

(7)

ПРОБЛЕМЫ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ, КАК ПОСЛЕДСТВИЯ СТАЛИНСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Если рассматривать Советский Союз как империю, то Центральная Азия, в этом ракурсе, видится территорией «внутренней колонизации», в которой совпали экономические и этнические границы /1/.

Это утверждение подтверждается тем, что на протяжении практически всего советского периода экономическая система центрально-азиатских республик оставалась, большей частью, сельскохозяйственной, в то время, как индустриализация охватывала славянские республики и, отчасти, север и восток Казахстана. XV съезд ВКП(б), провозгласил курс на ускоренную индустриализацию страны, причем с сохранением основных черт НЭПа - использованием рыночных отношений и постепенной кооперацией крестьянского хозяйства /2/. Тогдашние руководители партии и правительства считали, что крестьянин - мелкий товаропроизводитель, собственник, который руководствуется интересом, порожденным рыночными отношениями. Они, как и Витте, Столыпин, Ленин не понимали, что большая часть крестьян отвергает рынок со всеми его законами стоимости и конкуренции.

Патриархальность с присущей ей тягой к уравнительности и простоте живет в культуре общества, даже в тех слоях, которые, на первый взгляд втянуты в

«современный товарообмен».

Зато Сталин чутко чувствовал, что в обществе и партии, с одной стороны, накапливается недовольство нэпом, а с другой стороны, можно упустить благоприятный шанс укрепить свою власть.

Это можно было сделать только в случае успехов как в борьбе с врагами, так и на поприще созидания. Найти врагов было нетрудно.

В то же самое время, центральные власти предпринимали попытки «уравнять»

уровень экономического развития республик, что происходило, в основном, за счет перевода больших средств, в форме

субсидий, на нужды региона и для поднятия уровня жизни населения. Таким образом, экономика республик Центральной Азии оставалась абсолютно зависимой от внешних ресурсов, доставляемых на территорию региона в форме денежных инвестиций и промышленных товаров /3/.

Разделение труда, основанное на этническом принципе, является ключевым компонентом внутренней экономической структуры каждой из советских азиатских республик. Например, персонал промышленных предприятий и квалифицированные кадры набирались из русских или иных славянских национальностей. Фактически, центральное правительство сильно поощряло миграцию российского населения на территорию Центральной Азии, предоставляя им экономические и социальные льготы в промышленных центрах и городах региона. При этом миграция местного населения в города правительством не поощрялась, поскольку они занимали нишу сельскохозяйственного производства /4/. Более того, политика Москвы не предполагала поощрение перемещения местного населения Центральной Азии в ряды «пролетариата», что вызывало разговоры об отсталости местного населения /5/. Таким образом, большинство местного населения оставалось работать в аграрном секторе, занимаясь не столь квалифицированным трудом, но, в свою очередь, образуя первичную базу для социального, экономического и политического сообщества.

Одной из основных характеристик советской национальной политики стала

«коренизация», которая включала в себя развитие и качественное улучшение кадров из представителей местного населения.

Если все же принять советскую систему, как колониальную, то можно предположить, что в ней сочетались два

(8)

подхода: британская и французская стратегия правления. Следуя английской системе правления, Советская власть завоевывала поддержку местного населения и надеялась укрепить свое положение, подняв статус привилегированной прослойки местного населения и крепко связав с центральной властью. Однако, в отличие от британцев, они не вводили непрямое управление, предоставив полную власть национальной элите. В то же самое время, подобно французам, Москва управляла национальными республиками напрямую, не давая им шансов принять самостоятельное решение в стратегических вопросах. В СССР была создана очень мощная бюрократия, которая управляла делами в республиках из центра /6/.

Фактически, сочетая прямое и непрямое давление на республики, Советская власть добивалась устойчивой лояльности национальной элиты.

Но на пути внедрения такой стратегии развития в Центральной Азии Москва столкнулась с некоторыми трудностями. Именно на этой территории большевики с огромным трудом смогли установить Советскую власть. На территории региона отсутствовал тот самый базисный момент, который бы позволил перекроить полностью структуру региона. Здесь, в Азии отсутствовал рабочий класс, здесь также не существовало четко определенного национального самосознания для включения этих национальных групп в качестве составной части революционной борьбы, центрально-азиатская националистическая интеллигенция тоже не могла быть политическим лидером проводимых преобразований /7/.

Отсутствие национальной элиты и было решающим условием процесса

«коренизации», т.е. создания собственно элиты, первоначально в сфере культуры и, уже затем, в политической и экономической областях. Именно те центры, которые стали основной базой поддержки Советской власти в 1917-1920-х гг. – Пишпек в Киргизии, Ташкент и Фергана в Узбекистане и стали базой для

формирования политических кадров и оставались ими в течение всего советского периода.

Интенсивная политика

индустриализации, кооперирования сельского хозяйства, создание местной политической элиты по представлению Москвы, а также поиски врага, стоявшего на пути успешного решения задач строительства социализма в стране довольно быстро настроили местное население против проводимой новой властью политики. В архиве Британской библиотеки хранится немало документов, показывающих все более усиливающееся бегство местного населения в период интенсификации сталинской модернизации.

«Кашгарский дневник» дает представление о тех процессах, которые происходили на советско-китайской границе по поводу беженцев из Центральной Азии.

«В течение нескольких месяцев в Кашгар и его окрестности постоянно прибывало значительное количество киргизов, а так же беженцев из других частей России. Советский генеральный консул постоянно повторял свои требования о немедленной их депортации на советскую территорию, что, впрочем не имело никакого эффекта на ответные действия китайских властей, которые эти требования игнорировали. Спустя месяц требования советских властей ужесточились настолько, что заставило китайцев на первой неделе декабря отправить первую партию беженцев из 30 человек, включая женщин и детей, и доставили их на границу с Иркыштамом, где они и были переправлены на советскую территорию.

Часть беженцев была расстреляна в Иркыштаме, а оставшихся убили в Оше.

Большинство сведений, доставленных из Киргизии, говорят, что никто из этих несчастных людей не выжил. Казнь производилась публично, объявление об этом было сделано заранее для того, чтобы, как можно большее количество людей было об этом информировано. Конечно, действия большевиков были направлены на то, чтобы предупредить дальнейшее бегство местных жителей с советской территории.

(9)

Со стороны китайских властей можно отметить усиление движения среднеазиатских беженцев в сторону Афганистана.

Как только известия о трагедии достигло киргизских племен, проживавших в гористых регионах, примыкающих к Китаю, они начали собираться в вооруженные отряды, двинувшись в сторону Иркыштама. Большевики, опасаясь вооруженных действий с их стороны, направили туда из Оша отряд из 50 человек, вооруженных ружьями и одним пулеметом. Отряд настиг восставших киргизов между Кульджой и Кызыл Курганом, что привело к ожесточенному сражению. Русское военное соединение было наголову разбито, оставшиеся в живых отступили к Ошу. Что же касается повстанческого отряда, состоявшего примерно из 120 человек, их потери ограничились тремя ранеными, один их которых вскоре скончался. 22 декабря восставшие, число которых возросло до 300 человек, совершили вооруженное нападение на российский пост в Иркыштаме, нанеся значительный урон.

Недоверие и ненависть к Советской власти со стороны местного населения объясняются следующими двумя причинами: переходом к всеобщему образованию, а так же политикой государства к системе кочевого скотоводства. Эти обстоятельства заставили многих местных жителей, покинув, родные места, искать убежища на китайской территории. В сообщениях местных властей довольно часто говорится о вооруженных столкновениях между киргизами и русскими вооруженными отрядами, однако, за редким исключением, киргизы не способны противостоять регулярным воинским частям. Несколько организованных киргизских отрядов совершают регулярные рейды против советских пограничных постов, разрушая дороги и средства сообщения, однако усилиями властей они либо вынуждены уходить окончательно на китайскую сторону, либо прятаться в самой непроходимой части гор. Мирные жители, оказавшись на китайской стороне, не

гарантированы от настойчивых требований советских властей об их выдаче, что автоматически ведет к их расстрелу. В течение всей зимы китайские власти, под тем или иным предлогом, откладывали выдачу беженцев, однако настойчивые требования Советов заставили китайцев решиться на репатриацию. В последние годы (с конца 1920-х г.) Советская власть наложила налог в 10 % на весь имеющийся скот жителей российского Памира.

Местные жители, пасшие свой скот на российской границе, платили лишь половину налога, а потому были вынуждены втайне привести свой скот обратно в Сарыкол, так как опасались репрессий со стороны российских властей.

Новый китайский амбань (местный глава администрации) г-н Ли, прибывший в Сарыкол 29 января 1932 года, на следующий же день приступил к выполнению своих обязанностей.

Наместник (северо-западной провинции) поручил ему после смещения предшественника, обратить внимание на неверно взимаемый почтовый налог, оплату паспортов и велел ввести новый налог на овец. Китайский гарнизон в Сарыколе снискал себе негативную репутацию, поскольку заставлял торговцев неверно заполнять декларации на товары, а так как в воровстве подозревались солдаты, последние были заключены под арест.

Кроме того, китайские власти так же были недовольны продолжающейся кражей золота с соседней территории. В середине февраля в Суфи Кургане большой груз золота был перехвачен в трех переходах от Оша. Трое местных жителей направлялись в Синьцзян, чтобы его там перепродать.

Один из них, российский гражданин, был отправлен под стражей в Андижан; двое остальных заключены в тюрьму китайскими властями.

Нарастающее давление Советской власти по отношению к местному населению, заставляло все больше киргизов перебегать на китайскую территорию. Это обстоятельство способствовало тому, что китайские власти были вынуждены перевести на границу значительные военные силы из Кашгара. Несмотря на то,

(10)

что часть перебежчиков была организована в вооруженные отряды, намеревавшиеся использовать китайскую территорию под свои базы, их вытеснение с китайской территории проходило не так жестко, как диктовалось Москвой. Объяснялась эта терпимость властей не только тем, что они испытывали симпатии к киргизскому народу, но и тем, что последние были согласны платить за пребывание на безопасной стороне. Предметом особого отношения со стороны китайских властей стало скопление киргизских беженцев в районе Муха. Для переговоров с беженцами был послан генерал Янг, настигший их уже у самого Тургата, где и состоялись переговоры между двумя сторонами. В результате беженцы оставили женщин и детей и отправились к Кашгару, пообещав при этом передавать специальные дары за их пребывание на этой территории каждые три месяца.

Вооруженные киргизские отряды напали на советские посты вблизи Аксая, где погибло значительное количество пограничников.

Городские власти Кашгара подтвердили информацию о захвате двух постов. В результате российский генеральный консул выступил с необычно жесткими требованиями по поводу депортации киргизских беженцев, что встретило не этот раз понимание со стороны китайских властей. Беженцы поселились вблизи Тургата, что не могло не представлять угрозу для вновь возобновившегося сообщения по дороге Тургат – Нарын.

Открытие сообщения по новой дороге поставило на повестку дня вопрос об организации военных и таможенных постов, что заняло бы несколько месяцев.

Поскольку торговля с Россией не затрагивала впрямую интересы местного тюркского населения, они обратились к властям с предложением запретить функционирование дороги. Далее последовала их петиция в Урумчи с изложением их претензий к открытию дороги. Однако общий настрой китайских властей оказался в пользу налаживания регулярных экономических отношений с СССР, что и повлияло на отрицательный ответ местным жителям.

Передислокация большого количества вооруженных сил в Мух, Иркыштам и Тургат повлекло за собой так же и новые поставки вооружения и гужевого транспорта, что и явилось причиной недовольства местного населения. Лошади, принадлежавшие британским гражданам, были быстро возвращены их владельцам. Когда же китайцы приступили к сбору налогов, превышающих обычные налоги с местного населения, в местности, неподалеку от Ташмалыка, трое солдат и их начальник из китайцев были обнаружены с перерезанным горлом. Городские власти Кашгара арестовали одного солдата, на форме которого были обнаружены пятна крови, однако более веских доказательств его вины выдвинуть не смогли.

Власти Урумчи, отчасти, явились причиной нового мятежа со стороны местных жителей, так как они потребовали от местных калмыков, проживавших в районе Карашара, вступить в ряды китайской армии. Ван (правитель калмыков) отказался пойти на этот шаг, заявив, что в случае нажима со стороны властей, калмыки поднимут восстание.

Власти направили туда вооруженный отряд из 60 или 70 бывших белогвардейцев, которые и быстро разгромили восставших.

Новый поток беженцев из Андижана заявил о некоторых изменениях в советской политике в регионе, которые происходят, даже, несмотря на нехватку продовольствия. Они объяснили либерализацию советского режима в Ташкенте и его окрестностях тем, что Советская власть нуждалась в людских ресурсах для военной службы в Маньчжурии. В армию было направлено большое количество молодых людей в возрасте от 16 до 28 лет. По неподтвержденным сведениям в войсках, расквартированных в Кульдже, началось восстание. Российские власти предпринимают чрезвычайные меры для того, чтобы ввести в действие участок дороги между Мургабом и Кызыл Робатом, что же касается участка между Кульджой и Суфи Курганом, она полностью функционирует.

(11)

Недовольство киргизских жителей отражают события, произошедшие в марте 1932 года на киргизско – китайской границе. По китайским сообщениям вблизи от Узгенча было убито 25 русских солдат и уничтожено 2 из 7 пограничных гарнизонов. Так же было убито 15 солдат, когда киргизы атаковали Арбу, пост неподалеку от Атбаши. Даже по неподтвержденным ведениям количество нападавших составило около 250 человек, вооруженных 4 пулеметами и большим числом ружей, однако, несмотря на все их усилия, им не удалось удержать за собой участок гор на китайской границе.

Вскоре за этой операцией последовали нападения на пост в Коксу, недалеко от Иркыштама, где так же было убито несколько солдат и захвачено большое количество оружия.

Протесты российской стороны, утверждавшей, что военные базы нападавших киргизских отрядов, находятся на китайской стороне и призывы принять все необходимые меры, не возымели никакого эффекта. С должности были смещены два китайских генерала Ли и Ван, которые понесли это наказание по требованию российской стороны, за беспорядки на китайско-российской границе. В любом случае, китайские власти отреагировали далеко не так жестко, как этого хотелось бы советским властям.

Дальнейшие меры, принятые российскими властями, привели к некоторому улучшению ситуации на границе, в Ферганской долине. Рейды вооруженных киргизских отрядов, использовавших китайскую территорию в качестве своих баз, значительно сократились.

Генерал Янг, проводивший переговоры с киргизскими беженцами, привел их к следующему результату.

Большинство из беженцев согласились перебазироваться в одно из военных подразделений, починенных генералу.

Остальные переехали а Кашгар, перейдя в китайское подданство. Киргизские беженцы заявили, что в случае благоприятного отношения китайских властей, к ним может присоединиться

большое количество их соплеменников с советской стороны. Главнокомандующий вооруженными силами настоятельно рекомендовал привлечь киргизских беженцев к службе в китайских вооруженных силах, что и произошло в течение следующего месяца. Советский генеральный консул М. Ткачев не выразил протеста по этому поводу, вопреки ожиданиям китайской стороны.

Вероятнее всего, на это повлияло расширение советско-китайской торговли в регионе, о чем свидетельствует открытие нового таможенного поста в Тургате в мае 1932 года.

Налаживанию советско-китайского диалога способствовали трудности, возникшие у китайской стороны с киргизскими беженцами. В июне в Байсак Карауле киргизскими беженцами был убит китайский офицер. Несмотря на то, что киргизы сразу же сдались китайским властям и их симпатии были, безусловно, на стороне беженцев, началось расследование инцидента. Для советской стороны, которая в течение долгого времени безуспешно настаивала на закрытии границы китайской стороной, это стало наилучшим решением проблемы.

Китайцы были вынуждены стянуть в сторону границы большое количество вооруженных сил. Киргизы, находившиеся в Артуше, были переправлены под конвоем в Кашгар. В ответ киргизские беженцы атаковали китайский пост в Чакмаке, где погибло два китайских солдата.

Дальнейшие действия китайских властей против киргизских повстанцев разворачивались не совсем удачно, поскольку киргизы были гораздо мобильнее в своих передвижениях и, кроме того, лучше ориентировались на местности.

Как ни странно, это привело к неожиданному советско-китайскому сотрудничеству против киргизских повстанцев. Совместная операция привела к тому, что киргизы были вынуждены отступить в горы. На обратном пути, часть китайских солдат, страдавших от отсутствия опиума, перешли к враждебным действиям по отношению к китайским киргизам. К огорчению китайских властей,

(12)

часть киргизов, недовольных враждебным обращением местных властей, перешли на советскую сторону.

Последние события повлекли за собой некоторое изменение ситуации в регионе. Теперь китайские власти предпочли держать гарнизоны, впрочем, не очень эффективные, в районах Улугчата, Мингуля и Тургата, рассеять вооруженные отряды киргизов по всей местности, а так же заставить российских киргиз перейти обратно на советскую сторону. Те же киргизские беженцы, которые были оставлены в Кашгаре, в срочном порядке были переправлены в Хотан, где, по недостоверным данным содержатся, как заложники. Среди китайских властей растет убеждение, что причиной конфликта между ними и киргизами, стали провокационные действия советских властей.

Тем не менее, обе стороны выразили сожаление по поводу затянувшегося конфликта, который следовало бы решить в самом ближайшем будущем. Китайская сторона оставила в качестве заложников около 70 киргизских семей, невзирая на протесты со стороны беженцев.

На советской стороне усилились волнения и недовольство со стороны местного населения. При строительстве новой дороги из Оша до Мургаба было использованы пленные и местные жители, которых удерживали насильно. Большое число киргизов было расстреляно советскими властями в Кызыл Кургане, что и определило уход местных жителей на китайскую сторону. Получив об этом известия, китайские власти разместили на границе новые вооруженные соединения, боясь повторения недавних событий.

Однако, постепенно, напряженность в отношениях, возникшая в результате перехода большого числа киргизов на китайскую сторону, начала сходить на нет.

Около пяти человек были арестованы и немедленно переправлены на советскую территорию, а те, кто оказал сопротивление, были застрелены при попытке к бегству. Таким образом, беспорядки, спровоцированные киргизскими беженцами, постепенно

перешли под полный контроль властей.

Два самолета, посланные центральными властями, перевезли воинские соединения, которые догнали в отдаленной местности 230 беженцев. Руководители были расстреляны перед остальными беженцами /8/.

Основными причинами,

подвинувшими китайские власти в сторону сотрудничества, английские дипломаты считают заключение торговых соглашений и открытие регулярной торговли с Советами, которая не приветствовалась местными жителями. Именно эти факторы и притеснения власти заставили их решиться на уход с советской территории, приведших к конфликту.

***

1. Hecter, Michael. Internal Colonialism:

The Celtic Fringe in British National Devel- opment, 1536 – 1966. Berkeley and Los Ange- les: University of California Press, 1975, p.

30-34.

2. Сталин И.В. Еще раз о социал- демократическом уклоне в нашей партии. – Сталин И.В. Соч., т. 9, с .46.

3. Rumor, Boris Z. Soviet Central Asia: A Tragic Experiment. Boston: Unwin Hyman, 1989.

4. Rakowska – Harmstone, Teresa. Societ Legacies. Central Asian Monitor, no. 3, 1994, p. 23,97 ; Lubin, Nancy. Labour and National- ism in Soviet Central Asia. London: Macmil- lan Press, 1984.

5. Bernard, Olivier V. “Korenizatsiia”.

Central Asian Survey, vol. 9, no. 3, 1990, p.

86-89.

6. Красильщиков В.А. Вдогонку за прошедшим веком. Развитие России в XX веке с точки зрения мировых модернизаций. – М., «РОССПЭН», 1998. – С. 15.

7. Wheeler Geoffrey. The Modern History of Central Asia. New York and Washington:

Frederick A. Preager, 1964, p.103.

8. Архив Британской библиотеки. К вопросу о беженцах из Средней Азии в 1932 году (документы коллекции 12/2

«Кашгарский дневник» India Office Records, L/PS/ 12/2332 p. 11,16,163,169.

***

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Ораз Жандосов талантты мемлекет және қоғам қайраткері ғана емес, сонымен бірге дарынды сөз шебері және публицист, Қазақстан

Корей баспасөзі жəне басқа да бұқаралық ақпарат құралдарының өндірісі Оңтүстік Корея- ның саяси қарқынды дамуы мен қалып тасуына үлкен ықпалын

Қоғамның қазіргі даму кезеңі қазақстандық білім беру жүйесінің алдына саяси, əлеуметтік-экономикалық, дүниетанымдық жəне басқа да факторларға

бұзушылықтар үшін жауаптылық орнатқан қылмыстық құқықтық заңнаманың қалыптасу барысы әралуан әлеуметтік-экономикалық, саяси, идеологиялық және басқа

Қазақ халқының ұлттық спорт ойындары негізінде оқушыларға патриоттық тəрбие беру қоғамның экономикалық мəдени, саяси жəне басқа да сұраныстарына жауап

Экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар – бұл физикалық, материалдық, рухани және басқа да өмір қажеттіліктеріне бағытталған, әр бір адамға тиесілі

Мені және басқа да қазақ студенттерін ешбір саяси партияның бағдарламасы қанағаттандырмады..»-деп жазады Х.Досмұхамедұлы.(5) ОГПУ тергеушісіне

Зерттеуде авторлар экономикалық, саяси, экологиялық, рекреациялық, отбасылық, этникалық және басқа да себептерді қамтуы мүмкін көші-қон қозғалыстарының се- бептерін жіктеу ерекшелігін