• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

қарағанды университетiнiң - хабаршысы

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "қарағанды университетiнiң - хабаршысы"

Copied!
268
0
0

Толық мәтін

(1)
(2)

ISSN 2518-1998 Индексi 74624 Индекс 74624

Қ АР АҒ АНД Ы УНИ ВЕР СИ ТЕТ I Н I Ң

ÕÀÁÀÐØÛÑÛ

ÂÅÑÒÍÈÊ

К АР АГ АН Д И Н С К О Г О У Н И В Е Р С И Т Е Т А

BULLETIN

O F T H E K AR A G AN D A U N I V E R S I T Y

ЭКОНОМИКА сериясы Серия ЭКОНОМИКА

ECONOMY Series

№ 1(89)/2018

Қаңтар–ақпан–наурыз 30 наурыз 2018 ж.

Январь–февраль–март 30 марта 2018 г.

January–February–March March, 30, 2018

1996 жылдан бастап шығады Издается с 1996 года

Founded in 1996 Жылына 4 рет шығады

Выходит 4 раза в год Published 4 times a year

Қарағанды, 2018 Караганда, 2018 Karaganda, 2018

(3)

ЖМ ХҒА академигі, заң ғыл. д-ры, профессор

Е.Қ.Көбеев

Бас редактордың орынбасары Х.Б. Омаров, ҚР ҰҒА корр.-мүшесі, техн. ғыл. д-ры, профессор

Жауапты хатшы Г.Ю. Аманбаева, филол. ғыл. д-ры, профессор Редакция алқасы

Б.С.Есенгельдин, ғылыми редактор экон. ғыл. д-ры (Қазақстан);

Т.Михалич, PhD (Словения);

Ж.Сарменто, PhD (Португалия);

Л.Тылл, PhD (Чех Республикасы);

Ж.Хустьи, PhD (Венгрия);

А.А.Кочербаева, экон. ғыл. д-ры (Қырғызстан);

Л.Васа, PhD (Венгрия);

Л.А.Родина, экон. ғыл. д-ры (Ресей);

Р.С.Каренов, экон. ғыл. д-ры (Қазақстан);

А.Т.Тлеубердинова, экон. ғыл. д-ры (Қазақстан);

Ж.М.Шаекина, экон. ғыл. д-ры (Қазақстан);

Р.К.Андарова, экон. ғыл. д-ры (Қазақстан);

А.Ж.Садуов, экон. ғыл. д-ры (Қазақстан);

Т.П.Притворова, экон. ғыл. д-ры (Қазақстан);

Б.А.Ахметжанов, экон. ғыл. д-ры (Қазақстан);

Д.А.Ситенко, PhD (Қазақстан);

С.К.Ержанова, жауапты хатшы экон. ғыл. канд.

(Қазақстан)

Редакцияның мекенжайы: 100028, Қазақстан, Қарағанды қ., Университет к-сі, 28 Тел.: (7212) 77-03-69 (ішкі 1026); факс: (7212) 77-03-84.

E-mail: vestnick_kargu@ksu.kz. Сайт: vestnik.ksu.kz

Редакторлары

И.Д.Рожнова, Ж.Т.Нурмуханова Компьютерде беттеген

Г.Қ.Қалел

Қарағанды университетінің хабаршысы. «Экономика» сериясы.

ISSN 2518-1998.

Меншік иесі: «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті» РММ.

Қазақстан Республикасының Мəдениет жəне ақпарат министрлігімен тіркелген. 23.10.2012 ж.

№ 13112–Ж тіркеу куəлігі.

Басуға 29.03.2018 ж. қол қойылды. Пiшiмi 6084 1/8. Қағазы офсеттік. Көлемi 33,4 б.т.

Таралымы 300 дана. Бағасы келiсiм бойынша. Тапсырыс № 19.

Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ баспасының баспаханасында басылып шықты.

100012, Қазақстан, Қарағанды қ., Гоголь к-сі, 38. Тел. (7212) 51-38-20. E-mail: izd_kargu@mail.ru

© Қарағанды мемлекеттік университеті, 2018

(4)

Главный редактор

академик МАН ВШ, д-р юрид. наук, профессор

Е.К.Кубеев

Зам. главного редактора Х.Б. Омаров, чл.-корр. НАН РК, д-р техн. наук, профессор

Ответственный секретарь Г.Ю. Аманбаева, д-р филол. наук, профессор Редакционная коллегия

Б.С.Есенгельдин, научный редактор д-р экон. наук (Казахстан);

Т.Михалич, PhD (Словения);

Ж.Сарменто, PhD (Португалия);

Л.Тылл, PhD (Чехия);

Ж.Хустьи, PhD (Венгрия);

А.А.Кочербаева, д-р экон. наук (Кыргызстан);

Л.Васа, PhD (Венгрия);

Л.А.Родина, д-р экон. наук (Россия);

Р.С.Каренов, д-р экон. наук (Казахстан);

А.Т.Тлеубердинова, д-р экон. наук (Казахстан);

Ж.М.Шаекина, д-р экон. наук (Казахстан);

Р.К.Андарова, д-р экон. наук (Казахстан);

А.Ж.Садуов, д-р экон. наук (Казахстан);

Т.П.Притворова, д-р экон. наук (Казахстан);

Б.А.Ахметжанов, д-р экон. наук (Казахстан);

Д.А.Ситенко, PhD (Казахстан);

С.К.Ержанова, ответственный секретарь канд. экон. наук (Казахстан)

Адрес редакции: 100028, Казахстан, г. Караганда, ул. Университетская, 28 Тел.: (7212) 77-03-69 (внутр. 1026); факс: (7212) 77-03-84.

E-mail: vestnick_kargu@ksu.kz. Сайт: vestnik.ksu.kz

Редакторы

И.Д.Рожнова, Ж.Т.Нурмуханова Компьютерная верстка

Г.К.Калел

Вестник Карагандинского университета. Серия «Экономика».

ISSN 2518-1998.

Собственник: РГП «Карагандинский государственный университет имени академика Е.А.Букетова».

Зарегистрирован Министерством культуры и информации Республики Казахстан. Регистрационное свидетельство № 13112–Ж от 23.10.2012 г.

Подписано в печать 29.03.2018 г. Формат 6084 1/8. Бумага офсетная. Объем 33,4 п.л. Тираж 300 экз.

Цена договорная. Заказ № 19.

Отпечатано в типографии издательства КарГУ им. Е.А.Букетова.

100012, Казахстан, г. Караганда, ул. Гоголя, 38, тел.: (7212) 51-38-20. E-mail: izd_kargu@mail.ru

© Карагандинский государственный университет, 2018

(5)

Academician of IHEAS, Doctor of Law, Professor

Ye.K.Kubeyev

Deputy main Editor Kh.B. Omarov, Corresponding member of NAS RK, Doctor of techn. sci., Professor

Responsible secretary G.Yu. Amanbayeva, Doctor of phylol. sci., Professor Editorial board

B.S.Yessengeldin, Science Editor Doctor of econ. sciences (Kazakhstan);

T.Mihalich, PhD (Slovenia);

J.Sarmento, PhD (Portugal);

L.Tyll, PhD (Czech Republic);

Zs.Huszti, PhD (Hungary);

A.A.Kocherbayeva, Doctor of econ. sciences (Kyrgyzstan);

L.Vasa, PhD (Hungary);

L.A.Rodina, Doctor of econ. sciences (Russia);

R.S.Karenov, Doctor of econ. sciences (Kazakhstan);

A.T.Tleuberdinova, Doctor of econ. sciences (Kazakhstan);

Zh.M.Shayekina, Doctor of econ. sciences (Kazakhstan);

R.K.Andarova, Doctor of econ. sciences (Kazakhstan);

A.Zh.Saduov, Doctor of econ. sciences (Kazakhstan);

T.P.Pritvorova, Doctor of econ. sciences (Kazakhstan);

B.A.Akhmetzhanov, Doctor of econ. sciences (Kazakhstan);

D.A.Sitenko, PhD (Kazakhstan);

S.K.Yerzhanova, Secretary cand. of econ. sciences (Kazakhstan)

Postal address: 28, University Str., 100028, Karaganda, Kazakhstan Теl.: (7212) 77-03-69 (add. 1026); fax: (7212) 77-03-84.

E-mail: vestnick_kargu@ksu.kz. Web-site: vestnik.ksu.kz

Editors

I.D.Rozhnova, Zh.Т.Nurmukhanova Computer layout

G.K.Kalel

Bulletin of the Karaganda University. «Economy» series.

ISSN 2518-1998.

Proprietary: RSE «Academician Ye.A.Buketov Karaganda State University».

Registered by the Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan. Registration certificate No. 13112–Zh from 23.10.2012.

Signed in print 29.03.2018. Format 6084 1/8. Offset paper. Volume 33,4 p.sh. Circulation 300 copies.

Price upon request. Order № 19.

Printed in the Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house.

100012, Kazakhstan, Karaganda, Gogol Str., 38, Tеl.: (7212) 51-38-20. E-mail: izd_kargu@mail.ru

© Karaganda State University, 2018

(6)

МАЗМҰНЫ

РЕСПУБЛИКА САЛАЛАРЫ МЕН АЙМАҚТАРЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ ЖƏНЕ ОЛАРДЫҢ ƏЛЕМНІҢ БƏСЕКЕҚАБІЛЕТТІ 30 ЕЛДЕР ҚАТАРЫНА ҚОСЫЛУ МƏСЕЛЕЛЕРІ Кaрeнов Р.C. Төртінші индустриялық революцияның элементтерін енгізу — Қазақстандағы ғаламдық бəсекелестіктің стратегиялық қадамы ... 11

Есенгельдин Б.С. Төлеуұлы А. Қазіргі замандағы электрондық сауданың теориялық даму негіздері ... 18

Шаекина Ж.М., Тлеубердинова А.Т., Салауатова Д.М., Торжанова Д.А. Қазақстанның экологиялық жəне табиғи туризмі неміс тұтынушыларына ұсыныс ретінде ... 26

Батырова Н.Т., Момбекова Г.Р., Ясар Йлмаз, Ержанова С.К. Қазақстандағы туризмді дамыту бағдарламасын жетілдіру жолдары ... 33

Əмірбекұлы Е., Рахимбекова А.Е. Қосылған құн тізбегінің құрылымы саланың бəсекеге қабілеттілік факторы ретінде ... 40

Байжолова Р.А., Омирбаева Б.С. Əлемдік бəсекеге қабілеттілік индексіне негізделген Қазақстан мен Оңтүстік Кореядағы денсаулық сақтау жүйелерін салыстырмалы талдау... 49

Дəрібеков С.С., Дəрібекова А.С., Оспанов Г.М. Экономиканың осы заманғы даму жағдайында теміржол қызметін дамыту үрдістері ... 60

Садықова Қ.Қ. Мемлекеттік қызметкерлерді оқытудың тиімділігін бағалау ... 67 ҚАЗАҚСТАННЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖƏНЕ ПОСТИНДУСТРИЯЛЫҚ

САЯСАТЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТИІМДІЛІГІ

Тлеубердинова А.Т., Шаекина Ж.М., Акыбаева Г.С., Тлеубердинов А.С. Мұнай-газ секторындағы қазіргі заманғы кадрлық шешімдер ... 77

Каренов Р.С. Қазақстандық энергетикалық мəселені шешудің негізгі жолдары ... 88 Пелуха М., Таубаев А.А., Ставбуник Е.А. Қазақстан мен Чехияның инновациялық жүйесін мемлекеттік басқарудың институционалды ортасын салыстырмалы талдау ... 94

Кочербаева А.А., Укибаева Г.Қ. Кластер ауыл шаруашылығындағы инновациялық қызметтің дамуының негізі ретінде ... 104

Течке Я., Шугaипoвa Ж. Қазақстан Республикасында минералды-шикізат ресурстардың тиімсіз пайдаланудың нəтижесінде пайда болатын экологиялық салдар ... 110

Жаксыбаев К., Ескерова З. Агроөнеркəсіптік кешеннің өңдеуші салаларын өнеркəсіптік өндірісін жоспарлау негізі ретінде ауыл шаруашылығы шикізатын қысқамерзімдік болжау ... 117

Ахметова Ə.С. Инновациялық басқару функцияларының əдіснамалық ерекшеліктері ... 123 Гордеева Е.А. Инновациялық дамудың тиімді мемлекеттік бағдарламаларының əлемдік тəжірибесі жəне оның Қазақстанда бейімделу мүмкіндіктері ... 131

Жаркешова А.С. Мемлекеттік органның ұйымдық мəдениетін зерттеуде негіздеу теориясы əдісін қолдану ... 144

Мухамедиева Г.М. Қазіргі жағдайдағы моноқалалар дамуының теориялық негіздері ... 153

(7)

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ МЕНЕДЖМЕНТ ЖƏНЕ МАРКЕТИНГТІҢ ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕЛЕРІ

Базарова С.К., Нəбиев Е.Н. Өңірдің əлеуметтік-экономикалық дамуына аумақтық маркетингтік зерттеу ... 160

Булсу Ременюк, Ксилла Молнар. Венгриядағы стоматологиялық туризм ... 168 Грело М.Ф., Бейсенгалиев Б.T., Байбашева Г.K., Имашев A.Б., Амирова M.A. Қазақстан Республикасында агроөнеркəсіп кешенді басқару ... 176

Хусаинова Ж.С., Жартай Ж.М., Семак Е.А., Гордеева Е.А. Экономикалық субъект ретінде мемлекеттің «өндірістік» функцияларының ерекшеліктері ... 183

Умбеталиев Н.А., Жаксыбаев К.Р. Шет елдердің логистикалық жүйелерінің қызметі жəне оны ұйымдастыру ... 191

Ангелов K.П., Кернебаев А.С. Экономиканың квазимемлекеттік секторын дамытудың əлемдік тəжірибесі мен стратегиялық басқарудың мемлекетаралық ерекшеліктері ... 200

Курманкулова Н.Ж., Карбетова З.Р., Карбетова Ш.Р. «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ мысалында персоналды дамыту стратегиясының басым бағыттарын əзірлеу ... 207

Бакирбекова А.М., Кулиманова К.А. Қазақстанның халықаралық компанияларындағы адами ресурстарды басқарудың озық шетелдік тəжірибесін қолдану ... 217

Есберген Р.Ə. Қазақстандағы шағын қалалар брендингі: Ақтөбе облысының Қандыағаш қаласы мысалында ... 225

ҚАРЖЫ-НЕСИЕ ЖҮЙЕСІ

Есенгельдин Б.С., Комекбаева Л.С., Калкабаева Г.М. Өнеркəсіп пен аймақтық ерекшеліктерді есептеу негізінде шаруашылық субъектілерін банктік кредиттеу кезінде тəуекел лимитін анықтау ... 234

Омарова A.T., Грело М.Ф., Каменова М.Ж. Қазақстанның жəне Ресейдің салық жүйелерін басқару: салыстырмалы тəжірибесі ... 246

Мусина А., Альбекова С., Омарханова Ж.М. Банк қызметтерінің сапасын кешенді бағалау əдістемесі ... 254

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР ... 265

(8)

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ОТРАСЛЕЙ В СВЕТЕ ВХОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ В ЧИСЛО 30-ТИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СТРАН МИРА

Кaрeнов Р.C. Внедрение элементов Четвертой промышленной революции — стратегический шаг к глобальной конкурентоспособности Казахстана ... 11

Есенгельдин Б.С. Төлеуұлы А. Теоретические основы развития электронной торговли в современных условиях ... 18

Шаекина Ж.М., Тлеубердинова А.Т., Салауатова Д.М., Торжанова Д.А. Экологический и природный туризм Казахстана как предложение для немецких потребителей ... 26

Батырова Н.Т., Момбекова Г.Р., Ясар Йлмаз, Ержанова С.К. Пути совершенствования программы развития туризма в Казахстане ... 33

Əмірбекұлы Е., Рахимбекова А.Е. Структура цепочки добавленной ценности как фактор конкурентоспособности сектора ... 40

Байжолова Р.А., Омирбаева Б.С. Сравнительный анализ систем здравоохранения Казахстана и Южной Кореи, основанный на глобальном индексе конкурентоспособности ... 49

Дарибеков С.С., Дарибекова А.С., Оспанов Г.М. Тенденции развития железнодорожных услуг в современных условиях развития экономики ... 60

Садыкова К.К. Оценка эффективности обучения государственных служащих ... 67 ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ И

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В КАЗАХСТАНЕ

Тлеубердинова А.Т., Шаекина Ж.М., Акыбаева Г.С., Тлеубердинов А.С. Современные кадровые решения в нефтегазовом секторе ... 77

Кaрeнов Р.C. Основные пути решения казахстанской энергетической проблемы ... 88 Пелуха М., Таубаев А.А., Ставбуник Е.А. Сравнительный анализ институциональной среды государственного управления инновационной системой Казахстана и Чехии ... 94

Кочербаева А.А., Укибаева Г.К. Кластер как основа развития инновационной деятельности в сельском хозяйстве ... 104

Течке Я., Шугaипoвa Ж. Экологические последствия в результате нерационального исполь- зования минерально-сырьевых ресурсов в Республике Казахстан ... 110

Жаксыбаев К., Ескерова З. Краткосрочное прогнозирование ресурсов сельскохозяйственно- го сырья как основа планирования производства перерабатывающих отраслей агропромышлен- ного комплекса ... 117

Ахметова А.С. Методологические особенности инновационных функций управления ... 123 Гордеева Е.А. Мировой опыт эффективного государственного программирования инноваци- онного развития и возможности его адаптации в Казахстане ... 131

Жаркешова А.С. Применение метода обоснованной теории в исследовании организационной культуры в государственном органе ... 144

Мухамедиева Г.М. Теоретические аспекты развития моногородов в современных условиях .... 153

(9)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА

Базарова С.К., Набиев Е.Н. Территориально-маркетинговое исследование социально- экономического развития региона ... 160

Булсу Ременюк, Ксилла Молнар. Стоматологический туризм в Венгрии ... 168 Грело М.Ф., Бейсенгалиев Б.T., Байбашева Г.K., Имашев A.Б., Амирова M.A. Управление агро- промышленным комплексом в Республике Казахстан... 176

Хусаинова Ж.С., Жартай Ж.М., Семак Е.А., Гордеева Е.А. Особенности «производственной»

функции государства как экономического субъекта ... 183 Умбеталиев Н.А., Жаксыбаев К.Р. Организация и функционирование логистических систем зарубежных стран ... 191

Ангелов K.П., Кернебаев А.С. Мировой опыт развития квазигосударственого сектора экономики и страновые особенности стратегического управления ... 200

Курманкулова Н.Ж., Карбетова З.Р., Карбетова Ш.Р. Разработка приоритетных направле- ний стратегии развития персонала на примере АО «НК «Казахстан темир жолы» ... 207

Бакирбекова А.М., Кулиманова К.А. Применение передового зарубежного опыта управления человеческими ресурсами в международных компаниях Казахстана ... 217

Есберген Р.А. Брендинг малых городов в Казахстане: на примере города Кандыагаш Актюбинской области ... 225

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА

Есенгельдин Б.С., Комекбаева Л.С., Калкабаева Г.М. Определение лимита риска при креди- товании банками субъектов экономики с учетом отраслевых и региональных особенностей ... 234

Омарова A.T., Грело М.Ф., Каменова М.Ж. Управление налоговыми системами Казахстана и России: сравнительный опыт ... 246

Мусина А.А., Альбекова С.С., Омарханова Ж.М. Методика комплексной оценки качества банковских услуг ... 254

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ... 265

(10)

CONTENT

PROBLEMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS AND SECTORS IN THE VIEW OF ENTERING THE REPUBLIC

INTO 30 COMPETITIVE COUNTRIES

Karenov R.S. Introduction of elements of the fourth industrial revolution is a strategic step to the global competitiveness of Kazakhstan ... 11

Yessengeldin B.S., Toleuuly A. Theoretical bases of e-commerce developments in modern condi- tions ... 18

Shayekina Zh.M., Tleuberdinova A.T., Salauatova D.M., Torzhanova D.A. Ecological and natural tourism of Kazakhstan as a proposal for German consumers ... 26

Batyrova N.T., Mombekova G.R., Yaşar Yılmaz, Yerzhanova S.K. Ways to improve the programs of development tourism in Kazakhstan... 33

Amirbekuly Y., Rakhimbekova A.E. Structure of the added value chain as a factor of competitive- ness of the sector ... 40

Baizholova R.A., Omirbaeyva B.S. Comparison of Healthcare system between Kazakhstan and South Korea based on GCI ... 49

Daribekov S.S., Daribekova A.S., Ospanov G.M. Trends in the development of railway services in the current conditions of economic development ... 60

Sadykova K.K. Evaluating effectiveness of the trainingof civil servants ... 67 EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION

THE POST-INDUSTRIAL AND INNOVATION POLICY IN KAZAKHSTAN Tleuberdinova A.T., Shayekina Zh.M., Akybayeva G.S., Tleuberdinov А.S. Modern personnel solu- tions in oil and gas sector ... 78

Karenov R.S. Main ways of solution of Kazakhstan energetic problem ... 88 Pělucha М., Taubaev A.A., Stavbunik E.A. The comparative analyses of institutional environment in public management of innovation systems of the Republic of Kazakhstan and Czech Republic ... 94

Коcherbaeva A.A., Ukibayeva G.K. Cluster as the basis of innovations development in the agricul- ture ... 104

Teczke J., Shugaipova Zh. Ecological consequences as a result of non-rational use of mineral re- sources in the Republic of Kazakhstan ... 110

Zhaksybayev K., Yeskerova Z. Short-term forecasting of agricultural raw materials resources as a basis for planning the production of processing industries of the agro-industrial complex ... 117

Ahmetova A.S. Methodical features of functions of innovative management... 123 Gordeyeva Ye.A. World experience in effective state programming of innovation development and the possibility of its adaptation in Kazakhstan ... 131

Zharkeshova A.S. Grounded theory method application in exploration of organizational culture in a state agency ... 144

Mukhamediyeva G.M. Theoretical aspects of the development of single-industry towns in modern conditions ... 153

(11)

ACTUAL PROBLEMS OF MODERN MANAGEMENT AND MARKETING Bazarova, S.K., Nabiev, E.N. Territorial marketing research of social and economic development of the region ... 160

Bulcsú Remenyik, Csilla Molnár. Dental tourism in Hungary ... 168 Grelo M.F., Beysengaliyev B.T., Baybasheva G.K., Imashev A.B., Amirova M.A. Management of the agro-industrial complex in the Republic of Kazakhstan ... 176

Khussainova Zh.S., Zhartay Zh., Semak E.A., Gordeyeva Ye.A. The features of «productive» func- tion of the state as economic subject ... 183

Umbetaliev N.A., Zhaksybaev K.R. Оrganization and functioning of logistics system of foreign countries ... 191

Anguelov K.P., Kernebaev A.S. Global experience of development of quasi-public sector of the economy and country wise peculiarities of strategic management... 200

Kurmankulova N.Zh., Karbetova, Z.R., Karbetova Sh.R. The development of priority directions of personnel development strategy on the example of JSC «NC «Kazakhstan temir zholy» ... 207

Bakirbekova A.M., Kulimanova K.А. Application of advanced foreign experience in human re- sources management in international companies of Kazakhstan ... 217

Yesbergen R.A. Branding small towns in Kazakhstan: on example of Kandyagash city in Aktobe region ... 225

FINANCIAL-CREDIT SYSTEM

Yessengeldin B.S., Komekbayeva L.S., Kalkabayeva G.M. Determination of the risk limit for the banks' loans to the economic entities taking into account the industry and regional peculiarities ... 236

Omarova A.T., Grelo M.F., Kamenova М.Zh. Management of tax system of Kazakhstan and Rus- sia: comparative experience... 246

Mussina A., Albekova S., Omarkhanova Zh.M. Methodology for comprehensive assessment of the quality of banking services ... 254

INFORMATION ABOUT AUTHORS ... 265

(12)

РЕСПУБЛИКА САЛАЛАРЫ МЕН АЙМАҚТАРЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ ЖƏНЕ ОЛАРДЫҢ ƏЛЕМНІҢ

БƏСЕКЕҚАБІЛЕТТІ 30 ЕЛДЕР ҚАТАРЫНА ҚОСЫЛУ МƏСЕЛЕЛЕРІ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

И ОТРАСЛЕЙ В СВЕТЕ ВХОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

В ЧИСЛО 30-ТИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СТРАН МИРА PROBLEMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS AND SECTORS IN THE VIEW OF ENTERING THE REPUBLIC INTO 30 COMPETITIVE COUNTRIES

УДК 338.45

Р.C. Кaрeнов

Кaрaгaндинcкий гоcудaрcтвeнный унивeрcитeт им. E.A. Букeтовa, Казахстан (E-mail: rkarenov@inbox.ru)

Внедрение элементов Четвертой промышленной революции — стратегический шаг к глобальной конкурентоспособности Казахстана

В статье отмечено, что в перспективе в числе ключевых приоритетов развития республики следует выделить новые индустрии, которые формируются с применением цифровых технологий. Автором показан позитивный опыт стран мира, достигших значительных успехов в создании цифрового госу- дарства. Рассмотрены приоритетные направления перехода Казахстана на рельсы Четвертой промыш- ленной революции, которая открывает перед обществом уникальные возможности. И само общество должно быть готовым трансформироваться и становиться «умным», чтобы стать драйвером измене- ний. В статье рассмотрены особенности перехода на современные цифровые технологии на примере РГКП «Казгеодезия». Предприятие полностью перешло на современные цифровые технологии, что способствует успешному выполнению всех видов работ. Сделан вывод, что переход Казахстана на рельсы Четвертой промышленной революции позволит повысить конкурентоспособность отраслей экономики, обеспечить ускоренное расширенное производство и, соответственно, уверенно войти в тридцатку процветающих государств мира к 2050 г.

Ключевые слова: цифровизация, промышленная революция, переход, производство, автоматизация, интеллектуализация, опыт, модернизация.

Концепция цифрового государства как новое понятие, возникшее по мере расширения роли информационных технологий в работе частного и государственного секторов

Сегодня, на волне новой экономической реальности, в мире происходит тотальный всплеск циф- ровизации коммуникаций. Мир стоит на пороге значительных технологических сдвигов, которые в ближайшие годы окажут огромное влияние на все сферы жизнедеятельности людей. Большинство экспертов сходится во мнении, что эти изменения ведут к Четвертой промышленной революции.

Первая промышленная революция произошла, когда человечество для механизации производст- ва научилось использовать энергию пара и воды. Электрическая энергия обеспечила второй техно- логический прорыв, позволив наладить выпуск массовой продукции и конвейерное производство.

В рамках Третьей промышленной революции за счет использования цифровых технологий были ав- томатизированы отдельные производственные процессы. Четвертая промышленная революция, или

(13)

Индустрия 4.0, характеризуется интеграцией технологий и слиянием физической, цифровой и биоло- гической сфер [1; 3].

Кстати, по прогнозам Accenture, к 2020 г. 25 % мировой экономики будет цифровой. В этой свя- зи внедрение ИТ-решений, позволяющих государству, бизнесу и обществу эффективно взаимодейст- вовать, становится все более масштабным и динамичным процессом.

По мнению специалистов [2; 6], в идеале цифровое производство — это такая организация про- изводственного процесса, когда автоматизированы абсолютно все операции (конструкторские разра- ботки, технологическая подготовка, снабжение, само изготовление продукции и даже сбыт), повсеме- стно используются станки с числовым программным управлением и роботизированное оборудова- ние. Именно к этому должны стремиться те предприятия, которые намерены шагать в ногу со време- нем и удовлетворять требованиям Индустрии 4.0.

Плюсы цифровых технологий очевидны: значительный рост производительности труда и каче- ства выпускаемой продукции. Безусловно, работа в таких условиях предъявляет и новые требования к сотрудникам предприятий. Любая реформа подразумевает влияние на человеческий фактор — циф- ровые технологии вынужденно сокращают количество рабочих мест. Так, исследования [1; 3] говорят о том, что 47 % людей, работающих в США, могут быть заменены машинами, а в Великобритании под угрозой может быть около 35 % рабочих мест. В Германии в ближайшие 10 лет за счет автомати- зации и развития интеллектуальных систем будет потеряно 610 тыс. рабочих мест. Наибольшее со- кращение придется на рабочие места, задействованные непосредственно в процессе производства, а также контроле качества и обслуживании оборудования. Автоматизация может повлиять на работу людей со средним доходом, например, клерков, поваров, офисных работников, охранников, младших юристов, инспекторов.

Однако несмотря на то, что эксперты прогнозируют исчезновение более 90 % сегодняшних про- цессов в течение следующих 10 лет, есть несколько областей, в которых у людей будет преимущест- во перед роботами. Это социальные взаимодействия и творчество.

Разница между работой и обучением может стать расплывчатой. Важную роль станет играть система переподготовки и развития навыков (обучение в течение всей жизни). Системы высшего и профессионального образования постепенно будут накладываться друг на друга, грань между ними сотрется.

Основной фокус будет направлен на подготовку специалистов с кросс-секторальными компе- тенциями. Это, в первую очередь, совмещение навыков в производстве и сфере информационных технологий (например, инженерия и разработка IT-платформ).

Позитивный опыт стран мира, достигших значительных успехов в создании цифрового государства

Республика Казахстан (РК) в рамках текущих реформ ориентируется на страны, уже достигшие значительных успехов в создании цифрового государства. Как известно, это Австрия, Дания, Австра- лия, Канада, Сингапур. Например, в Вене, столице Австрии, принцип «умного» планирования город- ского бюджета позволяет муниципалитету ежегодно экономить свыше 2 млн евро. В Бостоне (США) мобильное приложение по контролю над деятельностью коммунальных служб помогло сократить на 66 % число обращений, связанных с коммунальными проблемами.

К одним из главных технологических трендов последних лет, безусловно, можно отнести Ин- тернет, с помощью которого возникло много новых направлений в экономике и социальной жизни.

так, одно из них — Интернет вещей (Internet of Things). Можно привести множество примеров того, как Интернет вещей меняет жизнь людей уже сегодня. Благодаря новым технологиям врачи могут отслеживать все жизненно важные показатели пациентов. Электронные системы мониторинга лесных пожаров, загрязнения водоемов и выброса парниковых газов уже несколько лет функционируют во многих национальных парках США и Канады.

На виноградниках в Испании и Германии фермеры устанавливают специальные датчики, кото- рые отслеживают все необходимые показатели: влажность, состояние почвы, уровень солнечной ра- диации. Датчики в дорожном покрытии, мостах или зданиях могут анализировать состояние построек в режиме реального времени. Эта технология уже испытана на мостах в Мичигане и Калифорнии (США).

(14)

Внедрение элементов Четвертой промышленной революции…

Опыт трансформации европейских государств [1; 3] показывает, что лучшие условия для уско- рения цифровых технологий — это применение работы на опережение, а также создание условий для постоянного обучения и совершенствования компетенций (Эстония, Австралия).

Критически важно создание законодательной базы, поддерживающей развитие цифровых техно- логий. Проблема законодательства в том, что бурное развитие IT — это международный тренд, а законодательство — местное. Именно поэтому в данном направлении следует создавать решения, основываясь на глобальном опыте таких стран, как Австралия и Новая Зеландия. Законы должны лег- ко трансформироваться и автоматизироваться. Практика Германии (экспериментальное законода- тельство) может быть применима и в Казахстане.

В плане инновационной политики экспертами рекомендуется обратить внимание на опыт Из- раиля по государственной поддержке стартапов. Эта страна на сегодня является признанным лидером в области технологий и инноваций.

Четвертая промышленная революция открывает перед обществом уникальные возможности.

Между тем само общество должно быть готовым трансформироваться и становиться «умным», чтобы стать драйвером изменений.

В целом международные эксперты сходятся во мнении, что выигрывать будут страны с высоким интеллектуальным и предпринимательским потенциалом, легкими условиями ведения бизнеса, а также те страны, которые способны оперативно реагировать на происходящие перемены, адапти- руясь к технологическим и социальным изменениям.

Опыт работы передовых стран мира позволяет предположить, что в будущем практически каж- дый физический объект, задействованный в процессе производства, будет оборудован множеством датчиков и сенсоров, которые ежесекундно генерируют огромный поток информации. Обработка и анализ больших объемов данных (Big Data) станет одним из основных элементов, обеспечивающих функционирование Индустрии 4.0.

Универсальные роботы, способные к обучению, и развитие технологий ЗD-печати, позволят отойти от массового производства однородной продукции к выпуску единичных экземпляров и мелких партий в промышленных масштабах, что откроет большие возможности для малого и среднего бизнеса.

Предприятия, специализирующиеся на выпуске мелких деталей и промежуточной сборке, будут выну- ждены уйти с рынка. Крупные корпорации больше не смогут доминировать на рынке за счет эконо- мии от масштабов производства. Ценовая конкуренция уступит место «конкуренции идей».

Также сформируется целый пласт сопутствующих и вспомогательных услуг, обеспечивающих функционирование Индустрии 4.0. Существенно возрастет потребность в совместном использовании данных между различными производственными площадками и компаниями. Это потребует значи- тельного расширения услуг «облачного» хранения, интеграции информационных систем и раз- работки открытых ІТ-платформ.

Приоритетные направления перехода Казахстана на рельсы Четвертой промышленной революции

Президент РК Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана от 31 января 2017 г., в ответ на радикальные изменения технологического уклада в современном мире, выдвинул программу Третьей модернизации Казахстана. Основная ее задача — обеспечить глобальную конкурентоспо- собность страны в условиях новой реальности.

Одним из ключевых приоритетов Третьей модернизации обозначено ускоренное техноло- гическое обновление экономики: «Первый приоритет — это ускоренная технологическая модерниза- ция экономики. Мы должны культивировать новые индустрии, которые создаются с применением цифровых технологий. Это важная комплексная задача.

Необходимо развивать в стране такие перспективные отрасли, как 3D-принтинг, онлайн- торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, в том числе в здравоохранении и образовании, и другие. Эти индустрии уже поменяли структуру экономик развитых стран и придали новое качест- во традиционным отраслям.

В связи с этим поручаю Правительству разработать и принять отдельную программу «Цифровой Казахстан».

Следует адаптировать наше законодательство под новые реалии.

(15)

Также важно обеспечить развитие коммуникаций, повсеместный доступ к оптоволоконной ин- фраструктуре. Развитие цифровой индустрии обеспечит импульс всем другим отраслям. Поэтому во- прос развития IT-сферы Правительство должно держать на особом контроле» [3; 9].

При этом Глава государства поставил четкую цель — существенно повысить произво- дительность труда, определив при этом в качестве ее основного фактора повсеместное внедрение элементов Четвертой промышленной революции.

Индустрия 4.0 представляет для Казахстана не только вызовы, но и дополнительные возможно- сти, снижающие влияние таких объективных факторов, как малая емкость внутреннего рынка, боль- шие расстояния при отсутствии выхода к морским торговым путям, нехватка квалифицированной рабочей силы и ряд других [4; 7].

Чтобы активизировать процесс внедрения элементов Индустрии 4.0, Правительство РК подгото- вило пошаговый план действий. Определены приоритетные направления и подходы развития в усло- виях Четвертой промышленной революции.

1. Сейчас Казахстан на 50-м месте в мире по цифровому развитию. Предполагается, что в даль- нейшем цифровая экономика должна расти темпами, значительно опережающими экономический рост в целом, а Казахстан должен занять 30-е место в международном рэнкинге цифровой конкурен- тоспособности уже к 2025 г. Это позволит достигнуть стратегически важного показателя, создавать не менее трети экономического прироста ежегодно именно за счет секторов цифровой экономики [5; 2]. Фактически РК за счет совместных усилий государства и бизнеса предстоит в ожидаемой пер- спективе построить цифровой сектор как новую отрасль экономики, пронизывающую всю жизнь страны.

2. Известно, что каждая страна идет по собственному, уникальному пути развития и фокусиру- ется на одной из технологий. Например, Германия развивает промышленный Интернет вещей, США

— искусственный интеллект, Швеция — блокчейн, Китай — 3D-печать, а Саудовская Аравия — большие данные.

В Казахстане особое внимание будет уделяться четырем базовым элементам, необходимым для цифровизации страны. Это цифровизация базовых отраслей экономики, развитие мобильного госу- дарства, формирование креативного общества и создание новой инфраструктуры, необходимой для цифровой трансформации страны.

3. Правительством РК учтены глобальные вызовы и возможности, которые несет цифровая эпоха для экономики Казахстана. В связи с этим определены два направления: построение долгосрочных институтов инновационного развития для устойчивости процесса цифровизации и обеспечение праг- матичного старта программы, состоящего из конкретных проектов в реальном секторе.

В качестве стартового маневра Правительство Казахстана выбрало ускоренную цифровизацию 9 базовых отраслей. Особый упор делается на энергетику и сырье, АПК, промышленность, логистику и сектор информационных технологий.

4. В этом подходе Казахстан не одинок, построение национальной инновационной экономики на базе технологического прогресса базовых отраслей — это путь целого ряда мировых лидеров.

Один из таких ярких примеров — израильская система точного земледелия Taranis, которая ба- зируется на технологиях обработки больших данных. Эта система позволила Израилю, с его слож- ными условиями для земледелия, не только полностью обеспечить себя продуктами питания, но и стать одним из экспортеров аграрной продукции. Эта реформа также привела к многократному росту производительности труда: сегодня один фермер в Израиле кормит более 100 человек.

Другой пример оправдавшейся ставки государства на цифровой пpoгресс ведущих отраслей — Южная Корея и ее уникальная судостроительная промышленность, которая сегодня контролирует более половины мирового рынка. Впоследствии достигнутое в судостроении мировое лидерство дало возможность таким холдингам, как Hyundai и Daewoo эффективной экспансии в новые секторы — от электроники до автомобилестроения.

5. В перспективе предполагается направить также ресурсы на создание цифровой инфраструкту- ры мирового уровня в сельском хозяйстве, горно-металлургическом комплексе, логистике и других отраслях, где республика имеет конкурентное преимущество, например, по опыту Австралии.

Выделены три ключевых фактора, влияющих на ход трансформации, которые могут вывести компании на существенно новый уровень развития: люди, процессы и технологии.

6. Как указывается в работе [5; 2], базовая цифровая грамотность населения Казахстана сегодня составляет 77 %. Импульсом для всего отечественного IT-сектора послужит поставленная в прог-

(16)

Внедрение элементов Четвертой промышленной революции…

рамме «Цифровой Казахстан» задача 80-процентной цифровизации государственных услуг к 2021 г.

Эти решения будут касаться «электронного правительства», UrbanTech и кибербезопасности. Одним из приоритетов программы является широкое внедрение цифрового сервиса во все сферы жизни об- щества. Яркий пример такой работы — Сингапур, где цифровые услуги для каждого гражданина полностью интегрированы по линии «умный дом», «умный город», «умная страна». Правительством Казахстана запланировано создание сквозной системы цифрового общества, нацеленного на комфорт потребителя.

Безусловно, переход Казахстана на рельсы Четвертой промышленной революции позволит по- высить конкурентоспособность отраслей экономики, обеспечить ускоренное расширенное производ- ство и, соответственно, уверенно войти в тридцатку процветающих государств мира к 2050 г.

Обобщение особенностей перехода на современные цифровые технологии Республиканского государственного казенного предприятия «Казгеодезия»

Республиканское государственное казенное предприятие (РГКП) «Казгеодезия» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства создано постановлением Пра- вительства в 2010 г. с целью обеспечения территории страны топографо-геодезической и картогра- фической продукцией, соответствующей современному состоянию местности. РГКП и 8 его филиа- лов, расположенных в различных регионах РК, по своему производственному потенциалу, наличию высокопрофессиональных специалистов и технической оснащенности, видов выполняемых цифро- вых аэросъемочных, топографо-геодезических и картографических работ является самым крупным предприятием в сфере геодезии и картографии.

Сегодня, в век повсеместной цифровизации, РГКП «Казгеодезия» шагает в ногу со временем.

Предприятие полностью перешло на современные цифровые технологии, что способствует успешно- му выполнению всех видов работ [6; 3].

1. Цифровые технологии стали решением проблемы более быстрого и надежного создания, пе- реноса и хранения информации в отличие от аналоговых. Освоены и внедрены цифровая аэросъемка, современная методика создания цифровых топографических планов и карт по ее материалам. Основ- ной особенностью является то, что всю технологическую цепочку — от цифровой аэросъемки до соз- дания конечной продукции (цифрового топографического плана) — выполняет одно предприятие, что способствует унификации, повышает качество производительности труда.

2. За счет собственных средств РГКП обновило свою материально-техническую базу современ- ными геодезическими приборами, компьютерным и специализированным программным обеспечени- ем, а также транспортом специального назначения.

3. В рамках глобальной модернизации и цифровизации производства РГКП «Казгеодезия»

в соответствии с требованиями времени развивает следующие основные направления производства:

высокоточное спутниковое позиционирование с использованием данных GPS Navstar и ГЛОНАСС, воздушное лазерное сканирование с применением беспилотных летательных аппаратов, использование данных дистанционного зондирования Земли с космических аппаратов, гидрографические работы по созданию топографических карт дна внутренних водоемов и прибрежного шельфа (батиметрическая съемка), географические информационные системы (ГИС), создание информационной базы простран- ственных данных, 3D-моделирование и создание 3D-карт.

4. Но развитие этих направлений невозможно без обновления государственной спутниковой гео- дезической сети, в связи с чем в Государственную программу «Цифровой Казахстан» на 2017–2020 гг.

включен проект «Создание государственной спутниковой геодезической сети и модернизация государ- ственной геодезической сети Республики Казахстан». Целью данного проекта является модернизация системы государственного геодезического обеспечения республики путем внедрения глобальной кос- мической навигации. Проект позволит вывести Казахстан на новый уровень развития в сфере высоко- точного спутникового позиционирования и создать национальную систему координат.

5. В настоящее время одно из направлений развития отрасли — освоение и изучение морских глубин. Для этих целей в РГКП «Казгеодезия» имеется цифровая батиметрическая система производ- ства фирмы RESON – SeaBat 7125 SV, позволяющая создавать топографические карты внутренних водоемов глубиной до 600 м, шельфа, а также морские навигационные карты в цифровом виде.

Батиметрическая съемка позволяет получить цифровые данные о рельефе дна и толщине илово- го отложения. А система RESON – SeaBat 7125 SV не уступает современным аналогам по точности и производительности выполнения батиметрической съемки.

(17)

Таким образом, совершенно очевидно, что подобные инновационные технологии в геодезии об- ладают широкими возможностями, позволяющими быстро и эффективно выполнять оценку состоя- ния изучаемых объектов любой степени сложности.

Подводя итоги, можно отметить, что РГКП «Казгеодезия», являясь флагманом отрасли геодезии и картографии, полностью готово реализовать все амбициозные проекты и достигнуть цели, отве- чающей задачам Государственной программы «Цифровой Казахстан».

Список литературы

1 Ереева Ж. Большие шансы на успех / Ж. Ереева // Казахстанская правда. — 2017. — 18 июля. — С. 3.

2 Бескорская E. Робот наступает на пятки человеку / E. Бескорская // Казахстанская правда. — 2017. — 2 окт. — С. 6.

3 Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана:

глобальная конкурентоспособность» // Мысль. — 2017. — № 2. — С. 8–16.

4 По образцу «цифровых фабрик» // Горно-металлургическая промышленность. — 2017. — № 2(105). — С. 6–9.

5 Цифровизация как путь к успеху // Казахстанская правда. — 2017. — 14 сент. — С. 1–2.

6 Шпикпаев A. Цифровизация — залог успеха / A. Шпикпаев // Казахстанская правда. — 2017. — 12 окт. — С. 3.

Р.C. Кaрeнов

Төртінші индустриялық революцияның элементтерін енгізу — Қазақстандағы ғаламдық бəсекелестіктің стратегиялық қадамы

Мақалада болашақта республиканың дамуының басты басымдықтарының бірі — цифрлық технологияларды қолданумен қалыптасатын жаңа индустрияларды анықтау керектігі жайлы айтылған. Автормен қазіргі реформалар шеңберінде Қазақстанның цифрлы мемлекетті құруда елеулі жетістіктерге жеткен дамыған елдерге бағытталғандығы көрсетілген. Төртінші индустриялық революция қоғам үшін бірегей мүмкіндіктер ашатындығы негізделіп, басым бағыттары белгіленген.

Қоғам өзін-өзі өзгертуге дайын болу жəне өзгерістердің жүргізушісі болу үшін «ақылды» болу керектігі туралы қорытынды жасалған. Мақалада «Қазгеодезия» РМҚК мысалында қазіргі цифрлық технологияға көшу ерекшеліктері қарастырылған. Кəсіпорын толық заманауи цифрлық технологияға көшірілген, өз кезегінде, ол жұмыстың кез келген түрін табысты орындауға мүмкіндік береді.

Қазақстандағы цифрлық экономиканың нег

Сурет

Figure 1. The structure of the value chain of KazMunaiGas, 2015
Figure 2. Grap According to the initial data fo el factor (x 4), we obtain a polynomi
Table 2 presents the indicators characterizing the technical equipment of the Kazakhstani railway
Table 3 shows that in 2016 there was an increase in freight traffic for intra-republican communications  by 3935.7 thousand tons or 1.9 %, which amounted to 208320.8 thousand tons of products
+7

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР